HELDERSCHE COURANT GEMEENTERAAD VAN HELDER. No. 6170 DONDERDAG 20 NOVEMBER 1919 47o JAARGANG Bodaoteur-Vltgevr i C. OB^BOBR Jr.. Melder. Oplaag 7000 ex. Abonnementsprijs i In ds stad 1.20, per post f 1.40. Bulteiilond 2.40. - Losse ex. 3 ot. AdvsrtanUbn par ronol 20 ot. Vergadering van Dinsdag 18 November. Afwezig met kennisgeving de heeren Grunwald (wegeqs lichte ongesteld heid), Van Breda; verder de heer De Zwart en de wethouder De Ven. De notulen van de vergaderingen van 30 Sept., 21 Oct. en 13 Nov. worden vastgesteld, behoudens een kleine ver andering, die op verzoek van den heer Spruit zal worden aangebracht. Aan de orde: Ingekomen stukken en mededeelingen. Berichten van aanneming der benoe ming van: 1. J. Blok als onderwijl school 5; 2. H. J. A. van Eerdewijk als onder wijzer aan school 8; 3. E. E. Verhoosel als onderwijzer aan school 8. Beslissingen van Gedeputeerdo Sta len, tot handhaving der aanslagen in de pl. .dir. bel. n. h. inkomen van de Wed. F. E. de Goeij en J. Th. Furstner. Goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten op: a. het le gedeelte van het Uitbrei dingsplan; b. het 6e kohier der pl. dir. bel. n. h. inkomen en het 5e kohier van school geld!) offing, dienBt 1919. Voor kennisgeving aangenomen. Mededeeling, dat bij Kon. besluit van 14 October 1919 (Stbl. no. 602) de staat van beleg voor deze gemeente is opge heven. De V oorzitter meent uit naam der burgerij dank en hulde te mogen brengen aan de militaire autoriteiten voor de tactvolle wijze waarop ze van hun groote bevoegdheden gebruik heb ben gemaakt, zoodat de burgerij zoo weinig mogelijk last heeft gehad van dezen toestand. Voor kennisgeving aangenomen. Mededeeling van de Verordening re- gelonde de samenstelling en bevoegd heid van de Dienstcommissie voor werkliedenaangelegenheden, vastge steld door Burgemeester en Wethou ders. Naar aanleiding van eenige opmer kingen, door den heer Zondervan gemaakt, ontstaat over dit punt dis cussie. Aan B. en W. wordt ten Blotte in overweging gegeven de gevraagde veranderingen alsnog aan te brengen. Ontslag. Verzoeken om eervol ontslag van: P, de Geus en J. Zander, als lid van de Commissie van advies voor de Werk- 1 oosheidsverzekering. Eervol verleend, onder dankbetui ging voor de bewezen diensten. J. H. C. Adriani, al6 onderwijzeres aan school 8; H. J. H. Raadsveld, als onderwijzeres aan school 8. Eervol verleend. Ontheffing Bouwverordening. Verzoeken om ontheffing van art. 16, le lid der Bouwverordening vRn: a. W. Mante voor perceel Achter gracht Westzijde no. 32, hoek Nieuwe Kerkplein. Verleend. b. R. Kwast, voor perceel Dijkstr. 30. De heer Spruit zou gaarne de be zwarende bepaling betreffende het ko zijn zien vervallen. Het wordt op deze manier den aanvrager wel lastig ge maakt. Ook het advieB van den Gem. Bouwmeester is niet zoo bezwa*-md, en de verordening spreekt er niet van. De heer Schoeffelenberger licht toe, dat art. 1695 van het Burg. Wetboek verbiedt een andere bepaling hieromtrent te maken. Het betreft hier de scheiding van twee perceelen met verschillenden, eigenaar. Spr. heeft in de commissie juist het voorstel aldus gemaakt, om het den betrokkene mo gelijk te maken te bouwen. De heer Spruit meent, dat de bouwverordening wel de ruimte laat voor een mildere bepaling. Waarom aan adressant zooveel onkosten opge legd? De beer Verstegen zegt, dat nog andere motieven gelden, n.1. die betref fende licht en lucht. Volgens het advies van de Gezondheidscommissie ia zoo ergens, dan hier van toepassing: hoe meer ruimte hoe beter. Omdat de bouw verordening spreekt van een ruimte van 2 Meter is deze gehandhaafd. Conform voorstel besloten. c. I. L. van Os, voor perceel Har- testraat 2. Aangenomen. Zeevaartschool. Voorstel tot wijziging van het regle ment der Zeevaartschool. De strekking hiervan is, het moge lijk te maken, dat voortaan het eind diploma B na afloop van den tweeja rigen cursus kon worden gehaald, waardoor aan den anderen kant aan die eand'idaten, voor wie de eischen van programma B. te hoog zijn, de gele genheid kan worden geboden tot het afleggen van het eindexamen A. Aangenomen. Secretarie. Voorstel tot uitbreiding va personeel der Secretarie. Held. Crt. 8 No^, De heer Staalman merkt op, dat do uitgaven voor de secretarie de laat ste jaren zoo enorm zijn gestegen. Vooral van 1918 op 1919 iB een groote sprong gemaakt. Niet alle verhoogin- gen betreffen traktementsverhoogin- gen, maar zijn speciaal ontstaan uit het. standpunt, dat men in alle takken van dienst hoofdambtenaren heeft aange steld. Thans komt men weer met een aanvrage voor een commies en adjunot- eommies. Wat zal op die manier de secretarie niet kosten! We hebben toch een verificateur gekregen, die met de centrale boekhouding het werk van de secretarie ontlast heeft. Zou men, vraagt spr., op secretarie niet kunnen volstaan met de aanstelling van jong personeel, en de ouderen hoofden maken? De Voorzitter merkt op, dat het voor B. en W. ook niet aangenaam met voorstellen tot uitbreiding van p soneel te moeten komen. De werkzaa lieden ter secretarie nemen echter toe. De uitbreiding in 1919 betrof de stelling van twee schrijvers. De si tiu-ie is overkropt met werk, o\ heerscht achterstand,, en dit moet toch opgelost worden, anders wreekt het zich binnenkort. De verificateur heeft het gewone secretariewerk niet te ken. Spr. brengt in dit verband hulde aan de werkzaamheid van het perso neel der secretarie, voor wie nooit iets te veel was. Feit is, dat in de laatste jaren het werk stellig vervierdubbeld is, en het ie tegenwoordig altijd haast je rep je. Ook de werktijden zijn kort. het De heer Staalman repliceert. Spr. bezwaar gaat niet tegen de aan stelling van meer personeel. En spr. zou niet gaarne willen beweren, dat het personeel zijn plicht niet vervul de. Maar het bezwaar voor spr. is, dat men weder hoofdambtenaren wil aan stellen in plaats van jong personeel op te kweeken. De Voorzitter antwoordt, dat oen oproeping zal worden gedaan voor adj.-commies en klerk. Spr. meent te moeten tegenspreken, dat hier te veel personeel is; neemt menbijvoorbeeld Amersfoort, een plaats van dezelfde grootte als den Helder, daar heeft voor de afdeeling Onderwijs een direc teur, een adjunct-directeur en een klerk, terwijl wij het hier doen met in commies. De heer V erstegen zegt, dat wel gesproken wordt van een adjunct-com- 3 en een klerk, maar dat opgeroe pen zijn een leerling-klerk en een klerk. Een bewijs, dat inderdaad het streven is van het College om van on- iren af te beginnen. Het voorstel wordt vervolgens aan- Opcenten Personeelc Belasting. Voorstel tot vaststelling eener ver ordening op de heffing en invordering van opcenten op de Personeel e Be lasting. Aangenomen. Pensioenkorting. Voorstel om afwijzend te beschikken op het adres van J. Jansen, om terug betaling van betaalde pensioenkorting. De heer Scho effelenberger merkt op, dat de betrokkene zelf ge zegd heeft minder pensioen te hebben dan anderen, die gelijktijdig gepen sioneerd zijn, en die wel hun stortin gen hebben teruggekregen. De Voorzitter betoogt, dat de berekening voor den betrokkene juist is geweest. Daar de zaak niet duidelijk is, waarom deze man minder krijgt dan de anderen, wordt de zaak verdaagd tot nader onderzoek. Schoolgeld Zeevaartschool. Voorstel tot vaststelling eener ver ordening tot heffing en invorderi»g van schoolgeld op de Zeevaartschool. Held. Crt. 8 Nov. Aangenomen. Onvoorziene uitgaven. Voorstel tot het doen van uitbeta lingen uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting van inkom sten en uitgaven, dienst 1919. Aangenomen. School jreldkohier. Voorstel tot vaststelling van het 6e kohier van schoolgeldheffing, dienst 1919, tot een bedrag van 1535.43'/s. Vastgesteld. Openbare Leeszaal. Voorstel om aan de Vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" tel leen te verstrekken een kapitaal van 10.000.ten behoeve van den aan koop van het gebouw waarin thans de leeszaal en bibliotheek is gevestigd, be nevens de daaraan grenzende woning. Held. Crt. 8 Nov. De heer Schoeffelenberger is van meening, dat de gemeente deze perceelen zelve moest koopen. Ze zijn niet duur, de gemeente heeft wel eens veel duurder gekocht. Spr. heeft drie voorstellen: lo. de gemeente koope de perceelen aan en benutte ze ten deele voor.de vestiging van een politiepost. De leeszaal kon er dan in gevestigd blijven. Meermalen heeft men de wen- schelijkheid bevoogd van een politie post in het centrum der gemeente, en daarvoor zijn ze prachtig gelegen. 2o. De gemeente richte ze geheel in voor politiebureau en verliure aan de Open bare Leeszaal het gebouw in de Prins Hendriklaan. 3o. De Leeszaal kan worden ondergebracht in het Nuts- gebouw. Het tegenwoordig gebouw van de Leeszaal is bij uitstek voor politiebu reau geschikt en het kan thans voor een koopje gekocht worden. De Voorzitter antwoordt, dat iet het Bestuur der Leeszaal lang en breed gediscussieerd is over dit punt. Oorspronkelijk vonden B. en W. de koop te duur, hebben echter in de transactie bewilligd omdat de leeszaal er zoo'n uitstekend gebouw in had. Om het zelf te koopen voelde het College niet veel voor, omdat de exploitatie dan zoo duur wordt. Wat de opmerkingen betreft van den heer Schoeffelenberger er is spr. iT mer iets gebleken van 'sRaads verlan gen om een politiepost te vestigen in het centrum der gemeente. Bovendien zijn er vele andere plaatsen, die daar voor in aanmerking komen. Het huis Zwabenheim'heeft allang zijn bestem ming, daarin zal namelijk worden on dergebracht de keuringsdienst en ge meente-apotheek. De heer Adriaanse merkt nog op, dat de exploitatie-rekening van de lees zaal gebaseerd is op de subsidies. Het gebouw wordt thans opgenomen in de exploitatie-rekening en de leeszaal krijgt daardoor verhoogd subsidie. Bo vendien kan zij het voordeeliger exploi- teeren dan de gemeente. De heer Bok vond het perceel erg duur. Kan de leeszaal niet ergens an ders onderdak komen? Is het noodig, dat zij zoo grootsch wordt opgezet? De Voorzitter vindt het ook duur. Dat de leeszaal op grooter voet geschoeid wordt, is mogelijk door de hoogere subsidies. Het gebouw is vol strekt niet te groot voor leeszaal, en het bestuur wilde gaarne in dit ge bouw blijven. De heer van Os is verheugd, dat de heer Bok blijken geeft niet voor taxateur van woningen geschikt te zijn. Het huis is eerder een koopje dan te duur. 10 jaar geleden werd het voor ongeveer ƒ7000.— verkocht, sinds dien is er veel in vertimmerd, zoodat de prijs van ƒ9000.— thans volstrekt niet te hoog is. De heer Staalman juicht de hou ding toe van B. en W, om dit voor te stellen. Het geld is goed besteed aan de leeszaal. Spr. vraagt echter of er bij hit reileenen der eerste subsidie waar borgen zijn gevraagd van het bestuur, bepalingen zijn gemaakt omtrent aan koop van boeken e.d. De Voorzitter ontkent dit. Do heer Staalman zou alsnog gaarne zien, dat dit geschiedde. Mocht de raad dat niet willen, dan zal, spr. tegen het voorstel stemmen. De beer Zondervan merkt op, dat bet bestuur van do Leeszaal uiterst veelzijdig is samengesteld. In de laat ste vergadering is een heel dispuut geweest over de aanvaarding van boek geschenken, en toen- is gebleken, dat het algemeen bestuur op het stand punt staat, dat alle boeken van alle richtingen dienen te worden aanvaard indien zij ten geschenke worden ge geven. Hot best is dus, dat de beer Staalman trachte lid t,e worden van bet algemeen bestuur, dan kan zijn stem daarin weerklank vinden. De lieer Staalman weet niet, hoe dat bestuur samengesteld is. Spr. be weert niet, dat het niet in orde is, dit zou vandaag of morgen kun- nen gebeuren, en dan dient men toch waarborgen te hebben. De heer Biersteker is van mee- niug, dat deze zaak bij de begrooting besproken dient te worden. Op het oogenblik is het niet de geschikte tijd daarvoor, omdat wij niet bezig zijn oene subsidie te vorleenen, maar alleen hebben te beslissen over een leening. Indien de heer Staalman meent op de door hem ontwikkelde gronden te moe ten stemmen tegen een subsidie, laat hij dat dan doen bij de begrooting. De beer Staalman wil dat wel doen, indien hij de verzekering krijgt, dat men voor zijn standpunt wat voelt en hij op sympathie kan rekenen. De V o. o r z i 11 e r kan deze verze kering rh'et geven. Aan het leeszaalbe- stuur dient de controle te worden over gelaten. Do heer Adriaanse zegt, dat bij de eerste subsidie-verleening dergelij ke bezwaren van a,r. zijde te berde zijn gebracht. De heer Staalman wachte dus de begrooting af. De hoer van Os wijst er op, dat men bij de vaststelling der bepalingen voor de hypotheek rekening dient te houden inet de bezwaren van den heer Staalman, anders zou men we! eens bij de begrooting geen subsidie kunnen geven. De heer Biersteker meent, dat indien dergelijke bepalingen gemaakt worden, de subsidie op die gronden niet geweigerd zal worden door bet be stuur der leeszaal. Wat dit alles even wel te maken heeft met liet sluiten hypotheek, begrijpt spr. niet. Laten de heeren dan met een concreet voorstel komen en er niet langer om heen draaien. De heer Staalman merkt op, dat de zaak hem overvallen is. Spr. meen de, dat aan de subsidieverleening reeds voorwaarden verbonden waren. Spr. zou niet gaarne zien, dat er boeken in de Leeszaal waren, die af te keuren zijn. Straks kan wel een geheel nieuw en anderssamengesteld bestuur op treden. De Voorzitter: Al sinds jaren wordt subsidie verleend en nooit beeft dit tot eenig conflict geleid. Waarom thans aan deze hypotheek voorwaarden to verbinden, waar er bij de begrooti-jg gelegenheid is op de zaak terug te komen? De heer Verstegen wijst er nog op,.dat ook Rijk en Provincie de lees zalen subsidieeren, zelfs onder deze regeering zijn de subsidies verhoogd. De regeering zelve maakt dus geen bezwaar. De heer Biersteker merkt op, dat de heer Staalman het debat in de Tweede Kamer hieromtrent maar eens moet nalezen. De heer Staalman vraagt stem ming. Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van de heeren Staal man en Bot tegen. Weggoloopen water. Betreffende betaling van wegge- loopen water, ontstaan door eeu lek in de waterleiding van het perceel be woond door de Wed. Eiselin. De beer Spruit heeft met genoe gen kennis genomen van het mildere standpunt van het College in deze zaak. Is hieromtrent wellicht advies gevraagd aan mr. Kappeyne? (Gelach). Aangenomen. Polderwegen. Voorstel tot aankoop van polder wegen. Held. Ort. 8 Nor. Aangenomen. Gasrantsoeneering. Voorstel om afwijzend £e beschikken op het adres van de firma H. Nijpels, om teruggave van een bedrag, dat naai' hare meening ten onrechte is betaald wegens overschrijding van het gas- rantsoen. De heer vanOs meent, dat de Com missie van Bijstand verkeerd ingelicht is of oen verkeerd advies gehad heeft. De heer Nypels vraagt gas aan op een rautsoeneerihgskaart en dit wordt on dergebracht op industriegas. Toege staan wordt 150 M3. in plaats van 28. Dat industriegas loopt over drie maan den, en de firma daclit nu terecht, dat dit ook over 3 maanden zou worden verrekend, met andere woorden, dat het in de eerste maanden te weinig ge bruikte op de laatste maand zou kun nen worden afgeschreven. Maar hoe wel de firma Nypels al liaar best deed om beneden het rantsoen te blijven, ge lukte haar dat voor de laatste maand niet doordat zij toen vlak voor het seizoen veel gas verbruikte, en nu moet zij voor die eene maand dat teveel be talen. Dat is niet billijk en spr. stelt voor dat bedrag terug te betalen of opschorting van hot besluit. De V oorzitter antwoordt, dat, indien de firma Nypels haar industrie gas over oen afzonderlijken meter had loopen, wel gevolg was gegeven aan hot verzoek. Nu liep het over den me ter die voor het huisgezin bestemd was. De heer van Os: Waarom gaf de gaseornmissie dan 150 M3.? Zooveel geeft men toch niet aan een gezin? De Voorzitter: Het gas was na tuurlijk voor industriedoeleinden, doch er was geen meter van en dus moest het over den hui6houdmeter loopen. De lieer vanOs meent, dat men er de firma N. attent op had moeten ma ken. Tal van waschvrouwon etc. ver keerden in oenzelfde geval. De heer Biersteker bepleit ver daging van deze zaak. Er zijn dingen in, die niet duidelijk zijn. Verdaagd. Graven. Betreffende het aangaan van overeenkomst inzake het aanleggen en onderhouden van graven. Betreft het onderhoud van eenige graven van Duitsche gesneuvelden, waaromtrent met de Duitsche regee ring een overeenkomst zal worden aan gegaan. Conform voorstel aangenomen Salarisverordening. Betreffende de in werkingtreding en wijziging der salarisverordening 1919. Held. Crt. 13 Nov. De heer Staalman stelt voor aan deze regeling terugwerkende kracht te vorleenen voor inkomens beneden 2500.—. De heer Biersteker wil dit voor af in comité bespreken. Spr. begrijpt oene dergelijke wijze van handelen niet, om zoo'n ingrijpend voorstel hier maar zoo even en passant ter tafel te brengen. De heer Staalman zal daar voor taan gevolg aan geven, indien hij de stukken wat eerder heeft. (Geroep: Deze hebben we veertien dagen thuis!) •Van de agenda afgevoerd. Tijdelijk Wethouder. Voorstel betreffende aanstelling van een tijdelijk wethouder. Held. Crt. 13 Nov. Op verzoek van den heer Zonder- v a n gaat de Raad in comité generaal. Na heropening wordt bij acclamatie besloten tot de aanstelling van een '.ijdolijk wethouder. Bij stemming ver krijgt de beer Biersteker 11 stemmen, de heer Bok 5, terwijl 5 blanco zijn. Do heor Biersteker is alzoo benoemd. Op de vraag van den Voorzitter of de benoemdo de functie aanneemt, antwoordt de beer Biersteker dit gaarne te willen doen en dankt hij den Raad voor het in hem gestold vertrou- Echter is spr. ambt een verhin dering voor de waarneming der func tie. De jurisprudentie legt het niette min wel anders uit, en men zou spr. groot genoegen doen in het belang der wet vernietiging van dit raadsbesluit bij de kroon aan te vragen, teneinde te doen uitmaken of prof. Oppenheim ge lijk heeft in zijn bewering. Op de opmerking van den Voor- i 11 e r, dat men dit van de zijde van het College moeilijk verwachten kan. drukt de heer B. zijn vertrouwen uit, dat een van de leden van den raad het wel zal willen doen. 3 ledcli der Commissie tot wering van schoolverzuim. De dubbeltallen luiden als volgt '1. J. P. Sweering, aftr. lid. 2. Th. G. W. van Mierlo. 1. D. Bakker, aftr. lid. 2. A. Krijnen. 1. M. Grunwald, aftr. lid. 2. S. Manheim. Bij eerste stemming bereiken de heeren Sweering, Bakker en Grunwald resp. 9, 16 en 8 stemmen, zoodat een nieuwe vrije stemming moet plaats vinden. Bij deze nieuwe stemming verkrijgen mevrouw Kotner—de Jongh 8 en de heer Grunwald 6 stemmen, zoodat thans herstemming plaats heeft tusschen deze beide. Bij herstemming krijgt mevr. Ketner 12 stemmen en is alzoo gekozen. Nog zijn ingekomen: Goedkeuring op liet raadsbesluit van 20 Augustus 1919, tot wijziging der verordening op het Gemeentelijk l Grondbedrijf, vastgesteld bij raadsbe sluit van 3 Oct. 1917. Voor kennisgeving aangenomen. Adres van het Hoofdbestuur van den Ned. Bond van Gemeente-ambtenaren, inzake het bouwen van ambtenaarswo ningen door de gemeenten. Gerenvoyeerd naar B. en W. oni prae-advies. Salarisregcling Burgerlijk Armbestuur en Weeshuis. Voorstel tot goedkeuring van de door het Burgerlijk Armbestuur en het Be stuur van bet Algemeen Weeshuis nieuw ontworpen salarisregelingen voor het bij de door lion beheerde instellin gen werkzame personeel. Do heer van Os vraagt verdaging van dit voorstel, teneinde het salaris van den vader van het armhuis meer iu overeenstemming te brengen met dat van den weesvader, en te brengen op ƒ1200. Eenige discussie ontstaat over 'de vraag of de Raad de bevoegdheid heeft in deze een salarisregeling voor te stel len. De Voorzitter meent dat de Raad eenvoudig te zeggen beeft of hij de regeling al dan niet goedkeurt. De heer Biersteker meent, dat men zeer goed aan het Armbestuur zijn moening kan vragen ove: de door den heer van Os ontworpen regeling. Aidus besloten. Adres J. Dienaar. Voorstel betreffende het adres van J. Dienaar inzake de uitvoering van grond- en graafwerken, die ten behoeve der electrificatie dezer gemeente moe- ton worden verricht. De heer Spruit merkt op, dat hier oen' misverstand bestaat ten opzichte van het graafwerk. Dienaar wil jui9t dat het besteed wordt en dat geschiedt. Adressant Vordt nu met oen kluitje in 't niet gestuurd. De heer Verstegen antwoordt, dat inderdaad het misverstand berust bij de P. E. M., die adressant naar do gemeente verwees. In de toekomst zal er op gelet worden. Aangenomen. Goedkeuring op de met de Bank van Wisselink aangegane overeenkomst in zake opnemen en storten van geldep in rekening courant. Voor kennisgeving aangenomen. Nog is ingekomen een verzoek schrift van 40 ouders uit Koegras. wel ke een openbare school wenschen voor hun kinderen. Van doze 40 zijn er 35 ouders mot 65 leerplichtige kinderen, terwijl de andere 5 ouders kinderen beneden ö'/a jaar hebben. Deze niet- leerplichtige kinderen vormen met de niet-leerplicktige van de andere 35 onderteekenaars nog eon aantal van 29, waarvoor later ook openbaar onder wijs verlangd wordt. In handen van B. en W. om prae- advies. Eveneens wordt in handen van B. en W. gesteld een verzoek van de ver eeniging voor voorbereidend onderwijs „Jacbin" om subsidie en van de Ver eeniging „Volkshuisvesting" om een voorschot van 1.900.000 voor den bouw van 332 woningen eü 10 winkel huizen, De Voorzitter vraagt en ver krijgt machtiging van den Raad maatregelen te nemen dat aan 20 Weensche kinderen, die hier geduren- do oen paar maanden bij bewoners de zer gemeente onderdak zullen genie ten, onderwijs worde verleend. Een onderwijzer met actte Duitscb heeft zich biervoor beschikbaar gesteld, -en oen lokaal zal wol worden'gevonden. Do Voorzitter doet vervolgens de volgende mededeeling aan den Raad. Door den burgemeester van Wierin- gerwaard was er de aandacht op geves tigd, dat ten behoeve van den aanleg der eleetrisehe geleiding de hoogspan ning door bovengrondsche kabels, zou worden overgebracht. Men maakte zich daarover bezorgd, en de burgemeester van Wieringerwaard noodigde zijn ambtgenooten van Zijpe, Sehagen, Cal- lantsoog en den Helder uit tot eene conferentie. Die conferentie heeft ten raadbuize van den Kolder plaats gehad onder spr. voorzitterschap. Het alge meen gevoelen was, dat men een des kundige moest raadplegen, en deze deskundige, dr. Verhoeks, was van mee ning, dat er weinig aan het geval te doen was. Een deel was al aangelegd, men kon dit bezwaarlijk veran deren. De conferentie besloot de kosten voor een en ander gelijkelijk over de gemeenten te verdoelen. Dit zou naar do bevolking geschieden, voor den Hel der 'kwam alleen Koegras en Juliana- dorp in aanmerking, omdat in de stad zelf natuurlijk ondergrondsc.be gelei ding is. Nadat nog weer een bereke ning was gemaakt, waarbij men tot de conclusie kwam, dat het verschil tus schen een bovengrondschen en een on- dergrondscben kabol niet het mindere onderhoud van don laatste zou coin- penseeren, werd besloten deze zaak nogmaals aanhangig te maken bij Ged. Staten. Het bezwaqr van de schen ding van natuurschoon, dat Wieringer- waard aanvoerde, gold niet zoo erg bij don lieer Verlioex, wel echter bet on gerief voor den landbouw ten gevolge van de groote stollagcs, die in bet wei land zouden worden aangebracht. De lieer van der V eer merlct nog op, dat een bovengrondscb net ook voor den vliegdienst ongerief zal mede brengen. Hierop antwoordt de Voorzitter, dat de kabel niet langs hiet Kanaal loopt, maar langs den weg van Cal- lantsoog naar Juiianadorp. Rondvraag. D© heer H e y b 1 o k stelt voor alsnog in geheime vergadering te gaan ten einde de salarisregeling voor ambtena ren en werklieden te bespreken. De Voorzitter antwoordt, dat dit voor stel straks is verdaagd. De beer II e y- b 1 o 1c merkt op, dat hij zoo ver van den Voorz. af zit, waardoor niet. altijd zijn woorden gehoord worden, docli dat- hij het straks voorgesteld heeft. De heer Spruit wijst op den ge- vuurlijken steiger aan den Kanaalweg bij den seboolbouw, die z.i. veranderd moet worden, en vraagt om de uren voor de leerlingen der Burger Avond school op 50 minuten in te korten. Dit laatste geschiedt al volgens den Voorzitter. De heer B o r k e r t wijst op de ver- koerde wijze van inning der gaskwi- tantios, die thans voor een paar maan den tegelijk geschiedt. Er moeten nog oen paar maanden worden ingehaald, en de menschen krijgen nu tegen Nieuwjaar alles tegelijk te betaler?. Kan dat niet anders? vraagt spiv 'De Voorzitter antwoordt, dat den loopors is aangezegd, dat zij in twee of drie malen de .kwitanties kunnen innen, als het heele bedrag ineens te groot is. Daar den heer B o r k e r t ter oore was gekomen, dat integendeel in casseerders gedreigd hadden met af snijding, zal de zaak onderzocht worden De heer V erstegen lost eene be lofte in den vorigen keer aan den heer Spruit gedaan. Deze betreft het lossen van een schuit met steenen, spr. zou onderzoeken welke daarvan de kosten waren. Door do werklieden was ge vraagd ƒ1.80 per 1000, en door den gem. bouwmeester gegeven 1.72. Door 6 gemeentewerklieden is 8 dagen bo- ■en hun loon verdiend 54.zoodat de gem. bouwmeester de gemeente met 90.bevoordeeld heeft. De beer S p r u i t vindt ook 1.72 veel te duur. Er is hier geen 9prake van bevoordeelen, integendeel, de ge meente is hierdoor benadeeld. Spr. be doeling was dorgeltijlse werken te doen verrichten door wcrkeloozen. Nu is per dag 7.70 verdiend, dat is veel te duur. De heor B.oogaard: Dat it het minimumloo-p! De heer Spruit: Ook de tijd van lossen, drie dagen, is teel te lang. De heer Bogaard is het eens met den heer Spruit, dat losse werklieden dit werk hadden kunnen verrichten. Maar het loon, dat betaald is. is niet zoo hoog;. Gemiddeld wordt voor der gelijk wOrk betaald) 1.20 per 1000 op don wa&en. De transportarbeiders zul len nog wel met hoogere eischen komen Ook de heer V erstegen verklaart niet op het standp'uut te staan, dat het losse werk door gemeente-werklie den dient te worden verricht. De openbare ivergadei-ing wordt hier mede gesloten,' eu de Raad gaat in co mité generaal tör behandeling van reclames plaatsi. dir. bel. Nedariland &n België. Naar de A.ntwe.tpsche „Neptune" verneemt, zo udon de ■onderhandelin gen betreffende dq herziening der tractaten van-. 1889 tot het volgende punt gekomen zijn: wat betreft Schelde, zou men bet (ierzLjds accoord gaan om een commissie, samengs steid uit drie ai (gevaar digden voor elk der twee land» m, te balasten met alle kwesties aang ar.nde het beheer van den stroom'. In geval van conflict zouden de afg e vaardigden van beide partyen éensc heidsrech ter aanstellen en de oppem te scheidsrechter zou door den Vo) Ikerenbond werden be noemd om to beslissen over militaire problemen, v /aarvau de oorlog het groote belang heeft aangetoond. Men zegt, dat Eng elsche en Fransche afge vaardigden ;en formule voorstelden ter regeling dezer kwestie door den Volkerenbond 1 In afwachting dezer regeling zov iden Frankrijk en F land aan Be} »iö militairen steun waar borgen. De besprekingen worden binnen acht dagen hervat. Hat relletje ta Braskans. De mededeeling in enkele nieuws bladen als zou de Belgische zaak gelastigde ter zake van hetgeen te Breskens is voorgevallen een vertoog tot de Nederlandsche Regeering heb ben gericht, is, naar het H.blad ver neemt, niet juist. Wel heeft baron Quillaume in op dracht zijner Regeering mondeling de aandacht van den Minister van Buitenlaudsche Zaken op het ge beurde gevestigd. Wijziging dar Drankwet, De heeren Rutgors, Bakker, Bulten, Gerhard, H. G. M. Hermans, L. M. Hermans, K. ter Laan en C.Smeenk hebben, ingevolge artikel 104 van het Reglement van Orde, aan de Kamer een voorstel van wet aange boden, strekkende tot wijziging der Drankwet. Dit wetsontwerp aldus luidt het in de toelichting - betoogt een begin te maken met de verwezen lijking van hetgeen in het volks petitionnement v. Plaatselijke Keuze, den 20sten November 1914 aan do Koningin aangeboden, werd gevraagd. Het brengt het beginsel van Plaatse lijke Keuze in onze drankwetgeving. Het ni«uwo collectieve contract ia het typoprafawbsdrljf. De Nederl. R.-K. Grafische Bond en de Nederl. Chr. Grafische Bond geven in een circulaire een overzicht van den stand der onderhandelingen om trent de collectieve overeenkomst in het typografisch bedrijf. De voorstel len moeton nog iu tweede lezing worden behandeld, maar aangenomen kan worden, dat 6r geen belangryke wijzigingen zullen komen in hetgeen wordt medegedeeld. De voornaamste bepalingen laten we volgen: De arbeidsduur is bepaald op 8 uur per dag en 45 uur per week Met dien verstande, dat tot Juli 1920 nog 8i uur gewerkt wordt of totaal per week 48 uur. Voor dagbladen, waarby een och tendblad wordt uitgegeven, is de nachtarbeid bepaald op 7 uur per nacht. In den nacht van Zaterdag op Zondag 5 uur, totaal dus per week 40 uur. Hoogstwaarschijniyk komt er een verbod voor het versctfijnen van het Maandagochtendblad. In de nieuwe overeenkomst wordt de vrije Zaterdagmiddag verplichtend gesteld. Aan eeu dagblad zal op Zater dag hoogstens tot 5 uur arbeid mogen worden verricht. Voor de uren van 1-4 des Zaterdags aal echter 50°/0 toeslag worden betaald. Voor het uur van 4—5 uur 100%. Het maximum aantal overuren is nu bepaald op 52 overuren per kwar taal. Het maximum aantal overuren per week is bepaald op 10. Een werknemer wordt volbeloond gezel op 24 jarigen leeftijd (vroeger 25 jaar). Het land wordt verdeeld in 7 ge meente klassen. Voor klasse I ia het arbeidsloon 85 centklasse H 83 cent klasse III 80 cent; klasse IV 77 cent; klasse V 74 cent; klasse VI71 cent klasse VII 68 cent. De indeehng der gemeenten in de verschillende ge meente-klassen is nog in behandeling. Het arbeidsloon voor maehinezet ters is vastgesteld op 10 centen boven het gewone minimum-loon in klasse I, II en III, op 9 een ten in kl. IV en op 8 centen in kl. VI en VII. Het aantal vacantiedagen blijft 6. In afwachting van het gereedkomen der algemeece regeling, is nu aange nomen, dat de werknemers recht hebben op hoogstens 13 weken uit- keering bij ziekte van ten hoogste 50 van het weekloon. Niet verze kerde werknemers hebben recht op vier wek6n uitkeering van hetzelfde percentage. De nieuwe overeenkomst zal wor den aangegaan voor den tyd van drie jaren. Om de zes maanden zal commissie uitspraak doen over eventueel noodzakeiyke verhooging van het loou. Mocht dan later biyken, dat de levensomstandigheden gunsti ger zijn geworden, dan zal het toege kende bedrag der verhoogingen mo gen worden teruggenomen, In beginsel is aanvaard, dat de organisaties der werknemers mode zeggingschap zal worden toegekend by de vaststelling van de drukwerk tarieven. Een uitkoering van dat be ginsel is in behandeling. Prov. Stalen van Noord-Holland. Ged. Staten stellen voor een sub sidie te verleenen van f 8000.aaD de Commissie voor de restauratie van.de Nederduitsch-Her vormde Kerk en dén toren te üallantsoog, onder voorwaarde, dat voor hetzelfde doel door het Ryk, het gemeentebestuur van Callantsoog, de Nederduitsch- Hervormde gemeente aldaar en de 'a der Nederduitsch-Her vormde Kerk bydragen respectieveiyk van f 12,160f '3000 f 1160 en' f 5000 worden toegezegd of beschikbaar gesteld. D« woningnood. Het Hbld. meldt, dat een wetsont werp wordt voorbereid, dat gerechte lijk optreden mogelijk maakt tegen het met speculatieve doeleinden laten leegstaan van woningen. Dit ontwerp zou aan de autoriteiten machtiging geven om beslag te leggen op alle openstaande woningruimten en die te verhuren tegen huurpiy'zen, door de Huurcommisaie, in wier ressort de perceelen staan, te bepalen. Korta bsrlchfOR. Plannen bestaan om de verschil lende Amsterdamsche verbruikscoó paraiies in een algemeene verbruiks coöperatie te vereenigen, die hare werkzaamheden ook tot andere plaat sen zal uitstrekken. leenen van gratis telefoon aan de Raadsleden, en het uitkeeren van presentiegeld voor het bywonen der vergadering van de Commissie^ van bystand, Mr. Troelstra wordt mede-hoofdre dacteur van „Het Volk", In den Raad van Amsterdam is een voorstel te wachten tot het ver- BUITENLAND. Frankrijk. 0. >l|,ma*n, Varkiiz ngun. Voor zoover Woensdag bekend was, waren 548 afgevaardigden verkozen én wel: 117 republikeinen, 52 radi calen, 71 rad. socialisten, 24 rep. socialisten, 54 geunif. socialisten, 6 dissidenten, 120 prog. republikeinen, 73 liberale actie, 31 conservatieven. (In ds oude Kamer hadden de socia isteu 86 zetels). Deze uitslag is ongetwyfeld een groot succes voor Ciemenceau. De socialisten van alle schakeering heb ben een gevoelige nederlaag geleden. Het zwaartepunt van de Kamer zal zich aanzieniyk naar reehts verplaat sen. Wellicht zullen we den ouden heer Ciemenceau nog op den presi dentzetol zien. Met dezen uitslag der verkiezingen, zegt de „Temps", heeft Frankryk het bolsjewisme verpletterd. De resul taten van deze overwinning zullen zich in de heele wereld laten gevoelen. De eerste uitslagen, die binnen zijn gekomen, bevatten de groote les van eenheid, die allen, die meegewerkt hebben, tot Frankryk's redding heb ben verkondigd en die Frankrijk toe dient aan de voorstanders van wan orde, die reeds droomden van revo lutie. Reeds teonen enkele opzien barende nederlagen aan, dat ons land in opstand is gekomen tegen de be dreiging met anarchie. Frankryk Heeft zich niet gered aan de Marne, aan de IJaer en voor Verdun om onder te gaan in een revolutie. Het heeft uiet het Duitsche imperialisme neergeslagen om zich over te geven aan de bloedige dictatuur van de Fransche Lenlns. Niet alleen onder de socialisten heeft het algemeen stemrecht groote verwoesting aange richt deer zekere leiders te treffen, wier naam een symbool was en wier actie noodlottig. Het heeft in de natio nale vertegenwoordiging andere na men geschrapt, die niet minder ge vaarlijk waren voor de politiek van eenheid, dis one land geboden is om van z|jn verwoeatiDg te herstellen, doordat de socialisten prikkelden bij bun kleingeestige oppositie tegen de beweging, die Frankrijk omhoog wilde etuwen. Btlflll. Do elgemeeee verkiezingen. Uit Brussel werd Dinsdag gemeld, dat, voor zoover bskend, de socialis ten 21 25 zetels wonnen over het geheele land hun succes was bijzon der groot in Vlaanderen, dat vroeger trouw was aan de katholieke partij, die thans haar meerderheid in het parlement heeft verloren. Rmlinl Telegrammen uit Reval schilderen den toestand van Joedenitsj'troepen als uiterst hachelijk. De geest onder het witte leger is zóó slecht, dat aari een reorganisatie niet te denken valt. In ton per «gesprek heeft generaal Joedenltsj zich dezer dagen beklaagd over de minderwaardigheid van het krijgstuig, hem door de Geallieerden, en met name door Engeland, geleverd. Van de kanonnen waren er niet min der dan 50 onbruikbaar. De Barlyasche correspondent van de Daily Nowe heelt nu „uit goede bron, die in eontact ataat met sowjet Rusland", gehoord, dat er nog heel wat ergers is gebeurd. Een deel van het oerlogsmaterieel, voor Jöedenitsj bestemd, is tusschen Reval en het front verdwenen, d. w. z. in handen geraakt van kooplieden, die het aan de bolgjewlkl hebben verkocht. Op die wU»o hebben de rooden op het noorderfront ook tanka, die voor De nikin bestemd waren, in handen ge kregen en er Jöedenitsj mse bevoch ten. De agenten van Denekin moeten in die transacties een zeer onsm'ake- keiyke rel hebben gespeeld. Oostenrijk, Da lood te Weeaaa. De Duitsch-Oostenrykache berichten dienst meldt: De toehoorders der Weensche tech nische hooge school hebben besloten des Zondags in de aan de stad Weenen toebehoorende kolenmy nen te Zillings- dort te gaan werken, ten einde de voor het verbruik der Weensche hoogeschool benoodigde steenkool, die anders niet beschikbaar kan worden gesteld, te verkrijgen. Een zelfde besluit hebben de studenten aan de hoogeschool te Graz reeds eenige weken geleden genomen. Uit da Veraanigd» Staten/ Het vradaavarirag la den Senaat. Httchcock heeft in den Senaat verklaard dat Wilson hem gezegd heeft dat h(j de reserveB van Lodge beschouwde als eeu vernietiging van bet verdrag, en dat h(j daaraan toevoegde dit hy het verdrag zal terugnemen als de senaat ten slotte al de reserves aanneemt. Korte bartahtan. Wilson heeft verklaard het Vredes verdrag terug te zullen nemen, als de Senaat de reserves-Lodge aan neemt. Te Parys is de royalist Léon Dau- det van de Aetlon fran^aise gekozen. Uit de Fransche Kamer verdwynen o.a. de Bolsjewistische voormannen Longuet en Mayórasverder Brizon, Renaudel, terwijl Albert Thomas wel herkozen is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1