laatste berichten. Advertentiën. PLAATSELIJK NIEUWS. Te Amsterdam werd Dinsdag tot arts bevorderd de heer 0. Poetmo, alhier. Hi\ Ms. ..de Ruytcr*'. ilr. Ms. ,.de Ituyter1' is hedenmorgen half negen van Vlissingen vertrokken en zal vanavond tor reede alhier arri voeren. Morgenmiddag omstreeks 1 uur kan het schip in de haven worden wacht. iMuziekYcri't'iiigiiig Winjiubst. Naar wij vernemen, heeft, de beer J.b. ter Hall, gedurende bijna 20 jaüren directeur van bovengenoemde muziek- vereeniging. aJs zoodanig bedankt. Gaswijs. t De gasprijs voor deze maand is, blij kens advertentie in dit nummer, vast gesteld op 16 cont por Ma. Tweede Wiutereoneert. Het tweede win terconcert van het symphonie-orkost der Kon. Marine keu- mérkte zich dooi' een weloverwogen programma, zich in stijl geheel aartslui tend aan de werken door de beide so listen gezongen en gespeeld. Moeten wij van de drie fnqtoruii zang, viool en orkest memoreercu hetgeen ons het meeste trof, dan aarzelen wij niet de eerepalm bet orkest aan bieden, dat dezen avond én door aehoveerd spel èn door zuivere stem ming zichzelf overtrof. Al dadelijk trof ons de fijn be- schaafde inzet tier Akademisohc Fest- ouverture (Bralims dank voor den dokterslitcl), een compositie, waar het Duitsche stadeutenlied een zoo groot rol in speelf. Noemen wij de begoiei- dingen der solisten, die uitmuntten in volgzaamheid eu bescheidenheid toch in de tutti's een zoo warme uit straling bekwamen: verder de Frei- schütz ouverture, waarin, afgeschci den van een momentje doorslaan, spe eiaal de waldhoorns zoo goed op dreef waren en clarinet en hobo een dank bare taak vervulden en tot slot do mooie Tordenskjöld Suite van Halver' een (een compositie, hier en daar wat dik doch overigens kleurrijk geïnstru menteerd) die bij het, talrijk opgeko men publiek blijkbaar insloeg. Voorzeker kou de heer Hazebrook met groote voldoening op zijn werk terug zien. In mejuffrouw Marthy Veenhuizeu uit Groningen maakten wij kennis met een geschoolde sopraanstero. dio over een respectabelen omvang beschikkend wat gutturaal klinkt. Blijkbaar zon; mej. V. haar nummers met groot ge inak eu gaf speciaal in de Freisehütz aria doorslaande bewijzen van goede voordracht on opvatting. Ingeborg's Klage a/d. „FrithjoÖ-Sage (een Bruch's meest bekende koorwerken) alhoewel met uitdrukking gezongen leed. even onder een aanvankelijke zenuwachtige gesteldheid der soliste Noemen wij den heer Pala het laatst dan doen wij dit uit deferentie jegens zijn kunstzuster. De lieer Pala had tengevolge van het springen der snaar midden onder hot Adagio v Bruchs beroemde G moll concert, niet zijn „beau soir". Wel speelde onze bekende stadge noot het „Vorspiel" in mooi opgeval fantastisch karakter en het prachtig Adagio met warme toon, doch na „do- pech" kon de finale ons niet meer on der den indruk brengen en behouden wij ons van dit moeilijke slot, gezien do vele goede kwaliteiten van den violist, gaarne een nader oordeel ln hoofdzaak voor het orkest dus was deze Dinsdagavond een welver diende succesvolle stonde. De Woensdagavond, voor de „volks concerten" bestemd, was een record avond. Het bestuur zat even vóór 8 uur met de handen in 't haar, daar het den stroom van bezoekers onmogelijk on derdak kon geven. Gelukkig werd de ga lerij opengesteld, en liep deze in 'n oog wenk vol. Naar schatting waren meer dan 800 menschen in de zaal, die in udemlooze stilte naar de muziek luis terden Bij de pianissimo'e bon men een speld hooren vallen. Do concerto- gevers orkest, violist en zangeres, overtroffen alles wat zij denvorigen avond hadden gegeven. De heer Pala was bizonder goed op dreef en zijn vioolconcert op waarlijk schitte rende wijze revanche voor zijn pech van den voripen avond. Hij was èn door techniek èn door voordracht in dn beste conditie, on het publiek beloonde hem door hartelijk applaus. Van zijn collega's kreeg de heer Pais een krans on ook van een Venlo6che kennis. De zangeres ontving namens het comité een bloemstuk: voor haar tweede num mer, de groote aria uit do Freisehütz, werd zij teruggeroepen om dankend co buigend de hulde in ontvangst te ne men van hot dankbare publiek. Hot orkest tenslotte, onder de krachtfeo leiding van zijn directeur, begeleidde schitterend en toonde ook in de andere nummers voor zijn taak tc zijn be rekend. Zoo was in alle opzichten dit concert een succes, en, daar de zaal tjokvol was, kan het haast niet meer crescen do gaan met, liet bezoek. A. O. O.-lezinp. Zooals eeue advertentie in dit num mer bericht, zal Vrijdagavond door juffrouw Veer de Vere eëne lozing worden gehouden voor de bezoekers der A. G. O .-avonden. Mejuffrouw de Vore was volontair-verpleegster bij liet Roode Kruis en haar onderwerp behandelt: de oorlog in 't licht der ge schiedenis. De lezing wordt opgeluis terd met lichtbeelden. De lantaarncollecte op den drachtavond van Antoinette van Dijk gehouden heeft opgebracht de som van 30.577a. Lezing over de Boro-hoodoer. De Boro-boedoer is een Boeddhisti sche tempel op Java, een der prach tigste overblijfselen der Hindoesclic bouwkunst. De stichting dateert uit de 9e eeuw. Door tropische weersinvloe den, wellicht ook door schermende menschenhanden bij den oudorgang van het Boeddhistische rijk op Java. is veel ervan vernield, maar de nog overge bleven mine vormt nog een indruk wekkend monument, van bouwkunst, dat geheel cenig in zijn soort is. Voor eenige jaren heeft het Ned. Indisch gouvernement een commissie benoemd tot vestaureoren van dezo tempclruine. Aan het hoofd dier com missie staat de heer Th. van Erp, Luit.—Kol. O. I. Leger, en dezo heer heeft zich bereid verklaard voor de Theosofische Vereeniging alhier over dit bouwwerk eene lezing te komen houden. De lezing, geïllustreerd met lal van fraaie lichtbeelden, heeft Dins dagavond plaats in „Casino", en zal ongetwijfeld interessant, opbouwend en ontwikkelend zijn. Bizonderbeden wor den per advertentie bekend gemaakt. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan de algemoene armen. i Onderofficter&vereenlfting „Ons Belang**. Op den 18 Nov. 1919 werd eene openbare vergadering gehouden in het Algemeen Militair Tehuis, Spoorstraat, van de Afd. Helder „Ons Belang", vereeniging van onderoff. van de Landmacht. De voorzitter, die te 8 uur de ergadering opent, heet- de aanwe zige dames en heeren welkom en liet uitkomen, dat het noodzakelijk is gebleken weder eene openbare vergadering te houden in verband met de voorgestelde salarissen 1920 die dezer dagen zijn gepubliceerd. Maakt een en ander bekend over de rede, gehouden dooi- den algem. Voorz. Wijk op de Presidenten-ver gadering, waarin o. m. ook is ge zegd geen voldoende steun te heb ben genoten van de regeering en nog minder van de achtereenvol gende Ministers van Oorlog, die aan het bewind zijn geweest. De voorz. zegt, dat 24 jaar lang de onderofficieren slepende zijii gehouden mot een veel te lage sol dij (inkomen). Nu is eindelijk door den Min. v. Oorlog eene commissie gevormd, die een ontwerp-salaris- regellng heeft, ingediend, doch waai- wij niet geheel mee tevreden mogen zijn, omdat er motieven kunnen worden aangevoerd en be staan, die bewijzen, dat de bedra gen, door O. B. voorgesteld, de jiuste zijn en de salaris-cöm missie n verschillende rangen daar nog pl. m. 200 beneden is gebleven. Sterker komt dit nog uit, dat wan neer O. B. nu op dit moment weer bedragen voor salarissen moest noemen, deze bedragen weer lioo- ger zouden zijn dan 5 a 6 mnd. ge leden, omdat de levensomstandig heden niet dalen, doch steeds stij gende zijn. Het is nu gebleken, dat de verschillende berekeningen, do zijn overgelegd door O. B., door de salaris-commissie niet voldoende onder de oogen zijn gezien. Tri band hiermede kan geen genoegen worden genomen met de voorge stelde salarissen door de salaris- commissie. Niettegenstaande dit, zegt spi\. verdient de salaris-commissie lof te worden toegebracht, niet één com missie is tot op heden tegenover cl onderofficieren zoo welwillend ge wcest. In verband eohter met de door ons voorgestelde salarissei i en de daarbij overgelegde bereke ningen en voorbeelden is liet nie' mogelijk daar iets af te doen. Wat doet nu de Min. v. Oorlog? Volgens een schrijven, door Zijn, Excellentie gericht, aan lu-t Hoofd bestuur O. B., wil de M. v. O. van de voorgestelde salarissen (van d< salaris-commissie) de genoten extra maand salaris aftrekken, zoodat de jaai-wedde b.v. van een adjudant niet, wordt, 3300, doch 3100. De M. v. O. wil dus niet vermeerderen, doch verminderen. Het, is te voorzien, dat stijg in: van levensbehoeften aanhouden, om te noemen b.v. boter, melk en andere artikelen. De voorz. zegt, dat al het moge lijke in het, werk gesteld moet wor den om -de leden dei- 2e Kamer t overtuigen, dat de. salarissen, zoo als die door de commissie zijn voor gedragen, niet voldoende zijn doch hen te bewegen, deze te ver dedigen en vóór te stemmen, zon der aftrek van de extra maand salaris. Wij zijn de commissie dank baar, dat zij de bedragen als mini ma heeft gesteld. Een storm van verontwaardï ging ging uit de vergadering op, over ae maatregel, door den M. v O. nu getroffen om de extra maand salaris van de salarissen af te trekken (geroep van een dei- leden „dit, zal wel een drukfout zijn, er zal worden bedoeld „bijgeteld"). Tevens ging de afdeeling aceoord met het voorstel van de commissie om hoogstens 10% te doen betalen voor het eventueel verblijf in een rijksvertrek of -woning. Werd voorgesteld: Voor de be paling „Voor onderoff. nè 8 jaar dienst als onderoff. eenmaal een cursus voor hoogeren rang te doen volgen" te lezen „4 jaar", alsmede den staf-hoornblazer en tamboer dezelfde jaarwedde toe te kennen als hun ranggenooten. Den heer Boon werd daarna het woord verleend en deze geeft een lcort verslag van de uitgaven van een gehuwd sergeant -f vrouw een kind. Werkt dit tot in bijzon derheden uit en komt, dan tot de slotsom, dat wanneer deze jaar- wedde-regeling wordt aangenomen, hij nog 132 per jaar te kort komt. Dit, zou niet het geval zijn. ais wij de salarissen ontvingien. voorge steld dooi- O. B. Nadat nog door vele heeren het woord werd gevoerd over verschil- ende punten betreffende de salaris sen en korting op woningen, toela gen als wachter, enz., stolde de Voorz. de volgende motiies voor,die met algemeene stemman werden aangenomen: „De Afd. Helder van de Vereen. ,Ons Belang", in openbare vergadering bijeen op 18 Nov. 1919, gehoord hebbende de besprekin gen over de salarissen, in te voeren op 1 Januari 1920, gelezen hebbende, dat, door de Commissie is aangetoond., dat de salarissen 1913 met, 143 moeten worden verhoogd, j gelezen hebbende, dat, door den M. v. O. de voorgestelde salarissen) door de oommissie-van Oorscüot met V»s verminderd worden, terwijl de commissie verklaart, dat de be dragen als minima moeten w,orden- beschouwd, constateert, dat de door de Com missie-van Ooi-schot voorgestelde salarissen niet allen voldoen aan eene verhoogiug van 143 keurt ten sterkste .af, dat (de M. v. O. deze bedragen nog gaat vermin deren, waardoor zij in de toekomst nog steeds met te lage saflarissen worden beloond, verklaart met alle wettige midde len te zullen strijden om die door hunne organisatie voorgestelde sa larissen ingevoerd te 'krijgen en zegt het Hoofdbestuur alle mede werking en steun toe, besluit deze motie te- plaatsen in de pers en gaat over tot de orde vain den dag." A „De Afd. Helder in openbare ver gadering bfjeen op 18 November 1919, verklaart, dat de door de or ganisatie ingestelde eïsoh om eene uitkeering ineens ad resp. f 300, 250 en 200 zeer billijk is, verklaren onverzwakt te zullen blijven strijden en onvoorwaarde lijk de leiding te steunen en te vol gen tot aan hun rechtvaardige ischen is voldaan, besluit deze motie te plaatsen in de pers eu gaat over tot de orde .n den dag." Nadat deze. moties met applaus waren begroet en niemand meer het woord verlangde, sloot de Voorz. onder dankzegging voor de goede opkomst deze verga (Ic ing. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 19 N, In du zitting van gisteren heelt dc egeeriug geantwoord op de algemeene beschouwingen. Wij ontloenen het vol gende aan het overzicht in het Hbl.: De rode van den premier liep voor namelijk over drie hoofdpunten het beleid in de Belgische quaestïe. hot tconomiseh-sociale vraagstuk en de defensiepolitiek, zake België verzekerde dc" Mi nis- dat de Regeering zich niet zou la- vinden voor een militair verbond noch ook maar voor eenigerlei mili taire afspraak betreffende de verde diging van België. Daarentegen kon Rogecring niet toezeggen., dat ze •zoonIs gevraagd, was, het nieuwe trae- aat mei België eerst aan de goedkeu ■ïng van het Parlement zou onderwer >ou. Dit ware ten eerste inconstitu- ioiiocl en bovendien zou, bij afwijzing ■an het. traciaal door het Parlement de Regeering bij nieuwe onderhand, lingen zwak staan. Wal hel econoiuifich-sociale' vraag uk betrof, over de „soeialisatn i de Minister niet spreken. Boy endier behoorde al wat dc quaostie der mede zeggingschap van de arbeiders, de col •.lieve overeenkomsten en de bedrijft organisatie aangaat tot het terrein va Hoogen Raad van Arbeid, die daar- r een commissie uit zijn midden vormen. Daarentegen zou du gecring geen bezwaar liehben tci. benoemen van een commissie be treffende horvorming van- productit distributie. el betrekking tot de begrotingen r oorlog en marine verzekerde de istor, dat het Kabinet reeds malen de vraag had overwogen, niet reeds tol reorganisatie zou kun en overgaan, maar steeds tot c om was gekomen dat het nog niet ing. Ook inkrimping van de oorlogs uitgaven, hoe noodzakelijk ook, tot nu worden uitgesteld met hu op do oorlogskoorts, die nog overal in Europa is geweken. Inmid dols kon echter wel een mïddi worden bewandeld, waal-op een kleine natie min of meer kon voorgaan ontwapening. Rn in de Memorie Antwoord Op hoofdstuk VT11 zou Minister van Oorlog dan ook zijn plan non ontvouwen, die o.a. omvatten: ve korting van den eersten oefentijd, g, lcidelijke beperking van het blijvend gedeelte in verband met uitbrcidinj van de maréchaussee, eerste oofenin; in rogiments- cn instruetiescbolen. vc ponvoudiging der lcgerorganisati o, er Ook de Marincbegrooting zou wordt verlaagd en wel met 37a milliocn, doordien alles wat onbruikbaar of niet volstrekt onmisbaar was, zou word n ('geschaft, En blijkens hetgeen minister Vries kort daarop zeide, zal deze vc mindering reeds op de nu ingediende begroeting worden aangebracht. Im mers. die Minister bleek daarmee rekenen. TJit de rede van dezen Minister kenen' wij overigens aan; dat aan de gemeenten GO milliocn uit de O. W. belasting zal worden uitgekeerd, dat bij door een deskundige zal doen na gaan. hoe de controle op een zuinig he heer is te verbeteren, dat de tabaks belasting waarschijnlijk zal uitvallen volgens het plan van minister Treub, doch met een hoogore opbrengst, dat; hot gepubliceerde ontwerp-weeldi belasting niet van hem afkomstig was maar aan hem was gericht. Hij moest dit voorontwerp zelfs nog in studie nemen, maar kon nu wel reeds zéggen, dal van hem geen belasting wachten op weeldezaken, die men reeds bezit, maar alleen op die welke zich zal aanschaffen. 17 tot 21 Maart 1919 ingelijfd bij de regimenten Infanterie, zullen op 20 December a.s. in het genot van groot verlof worden gesteld. Ten aanzien van het vertrek dezer ploegen de navolgende regelen: Zij, die niet per spoor reizen, als mede de Israëlieten, kunnen den dag te voren, na èfloop van den dienst vertrekken Zij, die met bijzonder verlof zijn, moeten bericht ontvangen dat aan hen, ingaande op den voor hunne ploeg vastgesLelden datum, groot verlof is verleend Zij, die gedetacheerd zijn, keeren tijdig te voren naar hun eigen onder deel teiug en vertrekken vandaar uit met verlof Hst is niet de bedoeling de ver- trekkenden reeds thans met het oog op eene eventueelfe mobilisatie van nieuwe kleeding te voorzien, indien zij nog bruikbare hebben De wapens worden, op den voet als gebruikelijk is, ingenomen Het is de bedoeling, dat al het personeel van de opgesomde catego- riën, in de gelegenheid wordt gesteld om te vertrekken, met uitzondering slechts van hen, die moeten nadienen wegens straf of schuld en van lim die den wensch tot nadienen te kennen geven en' wier voortgezet verblijf onder de wapenen een dienst belang wordt geacht. Voorts >z bepaald, dat vanaf 22 November a.s. bij geen enkel onder van de Landmacht meer mili tairen onder de wapenen mogen worden gehouden, die behooren tot ploegen, die reeds in het genot van groot verlof werden gesteld en tot dusverre, tegen hun wensch, wegens te kort aan personeel en dus uit dienstbelang, moesten worden achter gehouden. Gap. Marina-Oaderofficiaran, De VereenigiDg van Gepensioneer de Marine-Onderofficieren, aangeslo ten bij het Federatief Bureau van Oud- en Actiefdienende Militairen (waarbij zijn aangesloten 17 Ver- eenigingen met plus minus 10,000 leden), heeft in haar jongste verga dering de volgende motie aangeno men De Vereeniging, gehoord het ant woord van den Minister van Marine aan de deputatie van het Federatief 1 Bureau op 1 Mei j 1., spreekt hare diepe verontwaardiging uit over de wijze, waarop de Minister tegenover de deputatie als zija meening te kennen gaf, dat werkgevers bij de salarieering van gepensionneerde onderofficieren, het pensioen in min dering van dit salaris mogen brengen: verklaart onder protest kennis ge nomen te hebben van de in het vooruitzicht gestelde pensioenverhoo- ging met 20 <Ü0 geen afdoende verbetering zal brengen in het al gemeen en in het bijzonder de ge- pens. werkloozen, invalieden en ouden van dagen, die in een zoodanigen toestand van armoede ver keeren, dat het een schande ia voor den Staat, zal noodzaken hun kommer vol bestaan voort te sleepen en acht het alleszins noodig en billijk, dat de pensioenen voor hen, die volgens de verouderde wetten gepensioneerd werden, uniform zijn aan die, vast gelegd in het ontwerp der nieuwe pensioenwet. Zeapost N.-0.-lndiS. Brievenmalen zullen worden ver> zonden naar Ned. Oost-Indië pers.s. „Wilis" van de Rotterd. Lloyd. Het zeeposttarief is op deze zendingen van toepassing. Laatste buslichting ten postkantore alhier 21 November 5 uur 's middags, aanteekening tot 3 uur; voor groote partyen drukwerken aanmerkelijk vroeger. Postpakketten voor Ned. O.-Indie, Egypte, Portugal, Azoren, Madeira, Brazilië, Mozambique Portug., West- Afrika met deze gelegenheid te ver zenden kunnen worden aangeboden 2 uur 's middags. de wacht houden. De Basjkieren heb ben een bijzonder kwaadaardigen vorm van typbus in de stad gebracht, waaraan duizenden sterven. De hos pitalen zjjn overvol. Voedsel is haast niet te betalen. Een pond brood kost 350 roebel, aardappelen 67, boter 1800, paarde- vleesch 500, ander niet nader aan geduid vleesch, vermoedelijk mensche vleesch, 100 roebel, chigorei 480 roebel per pond, saccharine 17 roebel per gram, een haring 80 roebel, een appel 0. Thee, koffie, suiker en kleeren zijn heelemaal niet te krijgen, Vereeoigde Staten. H«t vredesverdrag. Reuter meldt uit Washington, dat de senatoren Hitchcock (de leider der democraten, die Wilson steunen) en Lodge (de voorzitter van de commissie voor buitenlandschej zaken gisteren tweemalen confereerden, ten einde te zoeken naar een compromis in zake de reserves op het vredesverdrag. Ook andere senatoren houden bespre kingen. De- houding van den Amerikaan- schen Senaat ten aanzien van het verdrag xgekt in Engeland groote teleurstelling. De „Times" betuigt in een hoofdartikel leedwezen over de besluiten van den Senaat en het blad betreurt de besluiten meer om de moreele, dan om de onmid dellijk politieke gevolgen. „Wij -zijn het altijd eens geweest met president Wiisons overtuiging, dat als ooit de hulp van de Vereenigde Staten noodig is om Europa te redden, hulp zal worden gegeven of er volkenbond is of niet. Maar moreele gevolgen zijn ontegenzegge lijk ernstig. Indien Amerika „het hart neemt uit den Bond dien Bond eerst begroet als zijn voornaam ste bijdrage tot redding van de wereld zullen de geallieerden een verlies hebben te betreuren, ernstiger dan het verlies van zijn materieele hulp, hoe kostbaar deze ook zou zijn voor de beveiliging van de regeling, tot welker vorming het zelf zoo veel bijdroeg. Zijn voorbeeld moet een slechten invloed hebben op andere staten en volken. Velen van deze, zoo is te vreezen, die zich bij een bond zouden aansluiten, waarvan Amerika een der leidende leden was, zullen kunnen aarzelen zich aan te sluiten bij een Bond, waartoe Amerika weigert toe te treden. Door zulk een weigering wordt de geheele moreele status vau den volkenbond getroffen." Maar de „Times" hoopt nog altijd, dat de verwerping van het vredes verdrag en de gevolgen hiervan zullen kunnen worden vermeden. Zwitcsrland en'jjde Volkenbond. Bern, 19 November. De nationale raad heeft met 128 tegen 4S stem men besloten toe te treden tot den volkenbond. Deze uitspraak moet nog door een referendqm krachtigd worden. Engeland an Egypte. Kairo, 18 November. De Egypti sche regeering is afgetreden, naar aanleiding van de benoeming dei- missie, die onder leiding van lord Milner de kwestie van het toekennen eener constitutie aan Egypte zal onderzoeken. Schoonir gestrand. Op de Razende Bol is hedenmor gen een driemastschoener gestrand. De sleepboot „Hector" is met een reddingsvlot naar de strandingsplaats vertrokken. Valscha muiters. De Vierde Kamer der Amsferdam- sche rechtbank deed heden uitspraak in de zaak legen de valsche munters en veroordeelde H. B. en W. J. elk tot gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden, overeenkomstig den eisch van het Openbaar Ministerie. G. v. V„ die reeds eerder wegens het maken van valsche munten tot gevangenisstraf veroordeeld was, werd tot 8 jaar veroordeeld. De eisch was 12 jaar. BONENLAND. De Bx-kcizar. De Londensehe correspondent van het „Hbl." meldt: j®Dë parlementaire medewerker van de „Daily Telegraph" schrijft: De j_ procureur generaal en de advocaat generaal toeven thans in Parijs om met den Oppersten Raad besprekingen te houden betreffende het pro ;es van den ex Keizer. Men hoopt dat de betrokken mogendheden tegen Kerst mis een beslissenden stap zullen doen. H«t geding tegen riee gamezee Duitschen Keizer. De '„Daily News" en de „Daily Express" weten beide te vertellen, dat Engeland druk uitoefent om het proces tegen den vroegeren Duitschen Keizer door te zetten, maar er be staan over de kwestie nog verschil lende van meening tusschen de ge allieerden. De „Daily News" zegt in een hoofdartikel: De definitieve aanne ming op Dinsdag van de wet op de toelating van vreemdelingen valt samen met de vermoedelijk vooraf bedisselde oprakeling van de klucht van het proces tegen den vroegeren Keizer. De hulpmiddelen van de propaganda van haat zijn ongetwijfeld neg niet uitgeput. Toch is het vrij zonderling, dat de regeering nog altijd bereid zou zijn, om zooveel tfjd en energie te verspillen, om haar zonden bok te pakken te krijgen. Het. eind proces is, of men het al of niet wenscht, nog twijfelachtig. Een Pa- rfjsch journalist zegt op welk gezag weten wij niet, - dat Holland zal weigeren den gewezen Keizer over te geven, bshalve op recht- streeksch bevel van den Volkenbond. Dat zal waarschijnlijk nog eenigen tijd duren, maar misschien is het winn van tijd en het amuseeren van het schellinkje middelerwijl de beweegreden van de heele manoeuvre. Zij is ten minste onbegrijpelijk. Groot verlof. De dienstplichtigen der lichting 1919, in het tijdvak van 17 tot 21 Maart van dit jaar ingelijfd bij de regimen ten Vesting-Artillerie, zullen op 29 November a.s en de dienstplichtigen der lichtingen 1919, in de tijdvakken van 14 tot 18 October 1918 en van BUITENLAND. België. De verkiezing In België. Brussel, 19 November. Volgens de laatst bekend gemaakte resultaten van de verkiezing zouden de verliezen van de katholieken 23 of 24 zetels bedragende liberalen zouden 10 zetels verliezen. De winst van de socialisten zou 25 zetels bedragen. Alle als Kamerlid aftredende mi nisters en ministers van staat zijn herkozen. Ook Max, de burgemeester van Brussel zal deel van de nieuwe Kamer uitmaken. Da Amorikaaesche etaoakolen- voorraad. Ohicago, 18 November. De directeur generaal van de spoorwegen confe reert met de bestuurders der spoor wegen, ten einde de ateenkoolvoor- raden in stand te houden. Men ver neemt, dat men voorstelt, om het reizigersverkeer met 50 pet. te be perken en alle industrieën die niet van kardinaal belang zija, stop te zetten. Deze maatregelen zouden vijftien millioen menschen werkeloos maken. Engeland. MIJawarkare. Fred. Mills, een der leden van de directie van een kelenmijn in Wales, had onlangs beweerd, dat de mljnwer kers in Zuid-Wales duizend pond ster ling 's jaars konden maken. Die bewo ring heeft hij volgehouden op een dezer dagen gehouden vergadering van soldaten. Van een der mijnen van zijn maatschappij maakten de mijnwerkers gemiddeld per jaar 800 per hoofd. Rusland Iemand die, den llen dezer uit St. Petersburg, te Helsingfors is aan gekomen, schildert den toestand als wanhopig. In de stad' heerscht de stilte van het graf, de straten zijn uitgestorven. De menschen die men ziet sluipen als als geesten langs de huizen. De hoop op ontzet is opge geven en de bevolking wacht haar lot, dat tengevolge van de ingevallen winter nog somberder werdt, fn stom me berusttng af. Tal van huizen staan geheel leeg. Op de kruispunten der voornaam ste straten zijn barricades opgewor pen, waarbij Chineezeu en Basjkieren LUCHTVAART. Leedingeterreln te Batavia. Het „Bat. Nol." meldt, dat het Koningsplein te Batavia door den ingenieur der vliegafdeeling Vree burg, geschikt is bevonden voor landingsterrein, ten behoeve van deelnemers aan de groote vlucht naar Australië. In overleg met den burge meester zal de commandant van den marine vliegdienst te Tandjoeng Priok zorg dragen voor het in orde brengen van het plein. Erastig vliegongeluk. Uit Madrid wordt gemeld, dat een Fransch vliegtuig met zeven passa giers van een groote hoogte nabij Guadalajara naar beneden gestort is. Drie der inzittenden werden gedood, de overigen werden gewond. 8EMEMG0 NIEUWS. De moord op korporaal Vos. Dezer dagen werd de instructie tegen den van moord op korporaal Vos verdachten AaldertSmit aange vangen. Voor den rechter toonde hij zich zeer aangedaan, doch hij bleef bij zijne verklaring, dat hij den kor poraal wel had helpen binden, doch dat hij niet schuldig was aan den moord. Diefstal van militaire goederen. De militaire politie te Delft is zeer belangrijke en brutale diefstallen op het spoor gekomen, die gedurende de laatste jaren zijn gepleegd op de rustkamers van het 15de regiment infanterie te Delft. Be dieven konden geruimen tijd ongestoord hun gang gaan, doordat eenige gegradueerden, die in het complot betrokken zija, de admini stratie voerden. Tot dusver z(jn ongeveer 50 mili tairen aangehouden: 12 onderofficie ren en soldaten zijn achter slot en grendel gezetde overigen zijn, nadat hun een verhoor was afgenomen, voorloopig op vrije voeten gesteld. Gedood. ^Dinsdagmorgen heeft een werkman in de Plantenboterfabriek te Amster dam een Ijzeren pijp, dien hö aan den mond zette, gestooten tegen een electrische draaiende schijf. Het electrisch contact ging door de buis in den mond van den maD, waardoor hij onmiddellijk gedood werd. Burgerlijks Stand v. Heldsr. ONDERTROUWD: G. A. Snaphaan i F. Bakker; J. Stobbe en A. M. BouterseJ. Zwaan en C. H. Hoogen- dijk. GEHUWD: K. de Liefde en H. de Jong. BEVALLEN: J. P. v. d. Linden De Vooght, d.; A. Ver hoeve—Ver-- 'j, z.; M. C. Ferwerda-Van Dam, J. H. Toes-Goes, z.; A. Leen Burgers, z. OVERLEDEN: L. F. Launsbach, 37 j.; J. A. Smits, 1 j.; B. Schoo Koasen, 30 j. Haven tc Nieuwedicp. I Nov. Aangekomen als bijlegger du Deen- sclie viermastschoener Konge 1),vliet van Swansoa naar Bruusbltttel. 20 Nov.: Aangekomen vau Harliugen en ver trokken naar Huil het Ned. s.s, Prol. Buljs. -Aangekomen van Londen en ver trokken naar Harlingon liet Eng. s.s, Tem. VISSLTIER IJ BERICHTEN. Aangebracht te Nietiwediep 18 Nov. door 7 korders: 20 tongen per stuk ƒ1.50; 10 kleine tongen per stuk ƒ0.30; 10 roggen per stuk 1,75; 4 kisten zetschol per kist ƒ16; G kis ten kleine schol per kist 8 a ƒ11; kisten schar por kist 7.50 it ƒ9. garnalenvisschers: 175 K.G. ge kookte garnalen per K.G. ƒ0.11 it ƒ0.20. 19 Nov. door 7 kordérs: 8 ki9t;en klei ne schol per kist ƒ7 a ƒ9; 48 kisten schar por kist 6 ii 7. 20 Nov, v.m. 8 uur niets, MARKTBERICHTEN. Broek op Langendijk, 19 November. Roode kool ƒ3.40—5.90. kleinere 1—2.90, gele kool 2.40—4.30. klei nere ƒ1.10—2.20, witte kool ƒ1.10 -I 70, grove uien 9.80--11.20, peen ƒ3 80, alles per 100 K.G. Witte kool per wa gon ƒ110—111. 30 Nov. IIIB. M AR 1NEBER1CHTEN Op verzoek is eervol ontslag ver leend aan dc luitenants ter zee 2e kl. A. F. Vas Diaz, M. J. ten Houten de Lange eu J. L. Kooreman. Wat beide laatstgenoemden betreft in Oost-Indn Luit. t. z. 2e kl. S. Woldringli is gepl. a. boord van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord. De onlangs uit Oost-Indië terugge keerde off.-machinist 3de kl. J. A.! W. v. d. Laan is gepl. in de rol van d marine-kazerne te A'dam en in com missie gesteld naar Kiel. De nieuwbenoemde officieren-machi nist 3c kl. J, Verschoof en A. Hoog kamer zijn bestemd voor het eskader in Ned.-Indië. Met 24 Nov. worden de luits. t. zee 2e kl. J. F. L. Goedhart v. W.sehip Willemsoord en A. J. Dull'er van Hr. Ms. Atjeh gepl. bij den Mnrinelucht vaartdienst (Vliegkamp Kooij) en dc luit. t. zee 2e kl. D. W. Bouwmeester ter-bescli. gepl. aan boord Hr. Atjeh. Opgave van overgeplaatste onderof ficieren der Zeemacht- Op 27 Nov.: sergoonthofin. XV. P. -O. Greefkes v. Heemskerck n. W.sehip W.oord. Op 1 Dec.lorpedomakèrmaj. L. T. v. Bers en serg.-torpedonlakers J. J. Pootjes en J. F. Wassermann v. Mari nekazerne A'dam n. Koningin Ernin; sorg.-torpedom. B. D. II. Tortike Kon. Emma n. Marinekazerne A'dam, Bij Kon. besl. van 15 dezer is, met ingang van 26 dezer, de off. v .gez. 2de kl. bij de zeemacht J, W. Vos bcv. tot off. v. gez. Ie kl. Bij besch. v. d. Min. v. Mar. zijn de volgende plaatsingen enz. gelast: met 21 Nov. do luit. t. z. 2e kl. jhr. C. W Versluys, belast m. d. betr. v. hoold v ■onderw. bij de gymn.- en sportschool te Willemsoord, tevens belast met de leiding v. d. licham. opv. v. d. bem. van Hr. Ms. wachtschip ald.; net 1 Dec. de luit. t. z. 2e kl. J. P. Abbinga, belast m. li. bevel over Hr. Ms. „Cofnelis Drebbel"; de luit. t. z. 2e kl. L. A. M. C. Koene, gepl. b. d. onderzeed. (rol „Schorpioen"); de luit. t. z. 2e kl. J. H. Seholten. gepl. bij de mar.-kaz, te Amsterdam. De luits. t. z. 2e kl. G. W. Bruinsma en J. W. Termijtelen zijn resp. met '1 Dec. en op een door den comm. der mar. te Middelburg te bepalen datum gepl. bij de onderzeedienstkaz. te Wil lemsoord. 1 1 LEGERBERICHTEN. Bij het 2lo reg. inf. te den Helder zijn bevorderd tot korporaal de mil.- soldaton: E. A. Glas, R. Roos, J. Pran ger, D. Kooistra, N. K. Sijtsma, Bij beschikking van den Minister van Oorlog is aan den dienstplichtige J. Kuiper, belioorende tot het 2le reg. inf. te den Helder, toestemming ver leend om zich op te houden in Amerika tot 1 Jan. 1921. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is aan den res.-2e-luit. J. P. C. Danner, van het 21e reg. inf. te den Helder, toestemming verleend om zich tot 1 Jan. 1921 op te houden in Ned.- Indië. STOOM VAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland Koningin der Nederlanden vertr. 16 Nov. v. New-York n. Baltimore. Billiton, thuisr., pass. 17 Nov. Gibraltar. Jan Pietersz. Coen; uitr., pass. 17 Nov. Gibraltar. Roepat, uitr., vertr. 15 Nov. v. Genua. Rotterdamscbe Lloyd. Djebres,uitr., arr. 17 Nov. te Marseille. Kon. West-Ind. Maildienst. Prins dor Nederlanden vertr. 17 Nov. v. New-York n. Haïti en Cura?ao. Oranje Nassau vertr. 9 Nov. v. Cura- cao n. Paramaribo. Kon. Holl. Lloyd. Drecliterland, uitr., pass. 16 Nov. Oues- sant. Gelrio, uitr., vertr. 17 Nov. v. Vigo. HollandAmerika Lijn. Zijldijk vertr. 16 Nov. v. Savannali n. R'dam. Andijk arr. 16 Nov. v. R'dam, 1. v. Bal timore, te Norfolk. Soestdijk v. R'dam n. Chili arr. 14 Nov. te Bahia Blanca. Zuiderdijk, ver. 19 Nov. v. R'dam n. New-York. Java-China-Japan Lijn. Tjiliwong arr. 13 Nov. V. Java te Shanghai. Tjikini vertr. 13 Nov. v. Shanghai n. Java. Ja va-Bengalen-Lijn. Meuado vertr. 13 Novj v. Calcutta n Java. 9 furdca - - OlMB ettuta Méakoslaa 45 •ddakoalei. m-Aci 30 'alfkoalan 81 Vaaizm Qrxikdvaran 13 Nucht»»» «a - Schx[>xn (mxgxrx) 373 Bchxpta (vatla) 363 O '«rooodxrt Lamaxrxn U tiottia» M 26 VMkdao 17 v»rka<,f> p, 1,\'r 78 81e*'"'' 80 KoaStui, 140 Kippxo 79 Banaan 1.4 B.O llulm 332 Clpaiarv*. - Baodolxro' s ,»v t 8'0 - 11100.- 900 - 760.— «00.- 160 2 80 24 - GeborenL0URENS, zoon van L. LEEN en T. LEEN-Burgers. Helder, 17 November 1919. Geboren: JAC0BUS, Zoon van Jb. TOES en J. H. TOES Goes. Helder, 18 November 1919. Molenstraat 60. In plaats van kaarten. Ondertrouwd AUDA A. J DE WIT en MARTINUS A. F. VAN HAAREN. Helder, i Amsterdam, xo iyiy- Huweiykavoltrekking ÏO Dec. a.s. J STOBBE en A M. BOUTERSE, geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag S December a.s. Helder, 19 November 1919. Nieuwstraat 2a. Binnenhaven 56. Geen Receptie. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd BERARD A. SNAPHAAN en FLORA BAKKER. Helder, 19 November 1919. Breewaterstraat 55. Wagenstraat 12. Ontvangdag: 23 November, van 3 tot ,5 uur, Wagenstraat 12. Huwelijksvoltrekking 4 Dec. 1919. Getrouwd N. DE LIEFDE en H. DE J0NQ, die, mede namens wederzijdsche Familie, hartelijk dank zeggen, voor de vele blijken van belangstelling, dezer dagen ondervonden. Helder, 19 November 1919. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden, onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoe der, Mejuffrouw ABATHA HENDRIKA ANNIJAS, in den ouderdom van ruim 56 jaar. Amsterdam, A. SPOEL. 1 A. G. J. SPOEL Helder, f. J. SPOEL Kroonstuiveb. W.J.A.H. SPOEL J. W. B. SPOEL C. C. SPOEL- VAN DEB FLIEB. I F. R. A. SPOEL. J. B. SPOEL, leider, en Kleinkinderen. Amsterdam, 17 Nov. 1919. Kanaalstraat 92m. De ter aarde-bestelling zal plaats hebben op Vrijdag 21 dezer, te 108/* uur, op de begraafplaats Vredenhof'. Amsterdam, Heden overleed, na een lang durig en smartelijk lijden, onze geliefde Moeder, Dochter, Zuster en Behuwdzuster, Mej. BETJE KOSSEN, |gg>gg Wed. van H. G. Schoó, in den ouderdom van 30 jaar. Haar diep bedroefd Dochtertje, Ouders en verdere familie. Uit aller naam, J. KOSSEN. Helder, 18 Nov. 1919.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2