gif onze collectie vóór gaat koopen. 87-90 Weststraat Fa. J. van Willigen. Dolle Hans 4 95 GA SPR IJS. Feestweek! Norv/alk Fa. S. A. KANHEWASSEB Zn.. Stedelijk Jfuziekkorps. 164cent per M3. Lezing A. G. 0., ir „CASINO" -e» Cor Staalman's Rijwielhandel, KanaalweB 148-149 - Mstraat 82. Wollen Ondergoederen, Shawls, Cor Staalman's Rijwielhandel. verkoop van Sigaren en Tabak Prijzen lager, sorteering grooter dan in den boekhandel. Ghr. Jongsl. Ver. Spr. 9:10a. ConsumBDtBn-lereBfliginfl. Hedenavond geen repetitie. Mej. VEER DE VERE, gemeub. ZIT- en SLAAPKAMER. ZONDAG 8 uur slechts één enkele voorstelling van Eotrée: Stalles f I.-, le Hang .1,0.75, U lang f 0.49 plus rechten. Comité tot huisvesten van noodlijdende kinderen van ALLE gezindten uit Weenen. Expediteur gevraagd. een net Jongmensch OMVANGENin blik enU: A. J. DE VRIES. 422ste Loterij. Waarom Omdat St. Nico! aas-Cadeau Gouda Kaas! CORSETS S. A. tammer In., van ANTOON BANDT, Schagenstr. 72, 19,e kwaliteit Lamsvleesch, Extra aanbieding in prima BONTRANDEN. Attentie. Vrijdag 21 Nov. OPENING der nieuwe Paardenvleeschh'ouwerij SPOORSTRAAT 71. Voorradig Ratiné Jongens-Jekkers en Jongens-Ulsters, J. TISSING, KEIZERSTRAAT 33. Uw eigen voordeel W. H. TIELROOY, Voor de vela blijken van deelne* ming, ondervonden tyj het overlijden van mjjn geliefde Echtgenoote, Mej. MARIA CATHARINA KWAST, geb DEN DEKKER, betuig ik mijn hartelijkan dank. K. KWAST. Alkmaar, 18 November 1919. De Heer en Mevrouw, v/d. WENDEN v/d. DRIFT, Langestraat 44, sullen gaarne bszoekon ontvangen op 23 en 27 No vember van 3 4$ uur. De Heer en Mevrouw VAN D4M, Haven- plein 14a, zullen gaarne bezeeken ont vangen Zondag 23 en 30 November, van 3 tot 4$ uur. Degene, die j.1. Vrijdag per abuis een coupon donkerpaarse Zijde heeft ontvangen, wordt beleefd ver zocht deze terug ts bezorgen bij MAISON PIJPER, Koningstraat 11. Weggeloopen san jonge FOXTERRIER, wit en zwart vsn klaur. Tegen beloonipg terug te bezorgen: Sluisdljkstr. 23. Luistert naar den naam „Jenny". Propaganda-Muziekavond op VRIJDAG 21 NOVEMBER, gebouw PALMSTRAAT. Broot variaerend gewijzigd programma. Met welwillende medewerking van den WelEerw. Heer Da. C. C. B. VISSER (spreker) en 6 dames en heeren musici. Zang, Viool, ^iane au Kerkorgel. Aanvang half 8. Gerepareerde en te repareeran aohosnen kunnen gehaald en gebracht worden inplaats van Vrijdag nu Zaterdag avond 22 November, van 7$ tot 9 uur. Nieuwe Heerensohoenen (Box Derby) verkrijgbaartevens Leder voor zelfreparateurs, enz. Warklleden-Vereeniging, Koningstraat 77, Bovenzaal. DE SUB-COMMISSIE. De Burgemeester van Hg/dar brengt ter kennis, dat In hnt tijd- vak van Maandag 17 Navamber tet en met Zondag 24 Navamber e.k. geldig zullen zijn bons No. S en 7 der RIJkssuikerkanrt. De Burgemeester voornoemd. W. HOUWING. De Burgemeester van Helder brengt ter kennis, dat zijn vastgesteld de navolgende maximum klsinhandelprljzen le. voor Sago: f 0.33$ per pakje van 1/4 K.6.; 2e. voor Pakmeel: f 0.14$ per pakje van 1/4 K.G.; voor Pakmeal bereid onder rabbi naal toezicht, f 0.15$ per pakje van 1/4 K.G. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Burgemeester en Wathouders vsn Helder maken bekend, det voor de meend DECEMBER de prijs van hst GAS is bepaald op Haldar, 18 November 1819. De Wethouder van het Levens- middelenbedrijf te HELDER maakt bekend, dat zij, die tot heden ver zuimd hebben de kaarten in ont vangst te nemen, dezen als kunnen doen afhalen aan de Bureaux van Politie Zuidstraat en Molenplein, en aan het Bureau voor Gemeente- Werken aan de Karkgrscht, op Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Navamber a.s. Na dlan zullen geen kaarten maar worden afgegeven. VRIJDAG 2l"NOVEMBER In „TIVOLI", üAoor Volontair- Verpleegster bij het Roode Kruis. ONDERWERP: De oorlog in 't licht der geschiedenis. (Mat lichtbeelden.) Toegangsprijs 20 cent. Aanvang 8 uur precies. Gevraagd een nette Dienetbode in klein gezin. Zich aan te melden 's avonds na zeven uur, Kanaal weg 41. Mevrouw ZEEMAN, Dijkstraat. Ia, vraagt voor ongeveer half Januari eene Dienstboda, v. g. g. v gene gen mee naar Den Haag te gaan. Zich aan te melden 's avonds na zeven uur. Mevrouw MOUTON, Binnenhaven 101, vraagt wegens huwelijk der tegen woordige met begin December een nette Dienstbode of Hulp in de Huiehouding. Aanmelden 's avonds na 7 uur. Gevraagd «en llmkn Dag-Dienst bode, bij: COLTOP,Keizerstraat28. Mevrouw KLIK, Bosch en Heven- straat 13, Haarlem, vraagt een DIENST 800E. Zich aan te meldenMevrouw DEKKER—Klik, Westgracht 9. Gevraagd een net Meisje voor hulp in de huishouding. AdresA. J. SCHAAP, Keizerstr. 19. Meisje gevraagd voor heele of halve dagen. Adres: Mevrouw LËEWENS, Weststraat 74. Gevraagd een net Meisje voor hulp in de huishouding, goed met kinderen kunnende omgaan. Adres: Binnenhaven 3. Biedt zich aan een net Meisje, voor dag en nacht. Brieven onder No. 257, Bureau van dit blad. Eea net Oagmeisje gevraagd, boven 16 jaar, bij L. GRQNWALD, Breewaterstraat 67. Aanmelden 's avonds na half acht. Gevraagd een Meisje, 15 h 16jaar, voor hulp in de huishouding. Voor den geheelen dag. Brieven onder Nr. 258, Bureau van van dit blad. WINKELJUFFROUW. Gi.raagd in het Magazijn „Insu- linde", Spoorstraat 87, Manufacturen en Heeren Mode-Artikelen, een WIN KELJUFFROUW, goed handschrift en goed kunnende rekenen. Salaris nader te regelen. WASSCHEN aan huis gevraagd. Adres: Vlootstraat 8. Ten telegraafkantore Ankerpark kan voor spoedige indiensttreding geplaatst worden oen Leerling Tele grafiste), leeftijd 17 23 jaar. Beloo ning aanvank. f 60.- per maand. Zich aan te melden aan bovengenoemd kantoor, waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen. Gevraagd voor echtpaar zonder kin deren voor direct of later gemeubi leerde (ongemeubileerde) Kamers met gelegenheid tot koken. Brieven onder Nr. 256 Bureau van dit blad. Te huur op nettei stand Adres: Bureau van dit blad. Te huur aangeboden 2 ongem. Kamers mat keuken. AdresBureau van dit blad. MEUBILAIR. Adres gevraagd voor levering van Zij- en Slaepkamerinvantaris op conditie. Brieven onder Nr. 255, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd net Burger woonhuis. Brieven met prijsopgave onder Nr. 249. Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een nog in goe den staat zijnde Zeemanshool- of Klesrenzak. Brieven onder Nr. 259, Bureau van dit blad. Wat' moet mij kosten om mij van Burg, Texel, te verhulzen met ver huiswagen naar en in Castricum en wel 1 December a.s.? Opgaven vóór 23' dezer. Adres: G. de ROOS, Burg, Texel, Te koop een in zeer goeden staat zijnde Kinderwagen. Adres: Fabrieksgracht 12. Te koop een mooie KAMERKACHEL met nikkelen Kap. Adres: Balistraat 43. Internationaal Concert- en Theater-Agentuur. Indo-drama in 3 bedrijven van JAN FABRICIUS. als Luitenant HARTMAN. Voor deze bijzondere voorstelling (de vierde opvoering al- hier) wordt plaatsbespreken dringend aanbevolen, om teleurstelling te voorkomen. Plaatsbespreken vanaf heden bij den Heer KOKELA.AR. Steunt dit liefdewerk. Stelt Uw huitgezln voor opname open. Zendt ons goede kieeren en dekens. Geeft ons ledikanten. Steunt ons werk ook geldelijk. Een groot© fabriek van een bekend consumptie-artikel zoekt voor de plaats den Helder, a©n GESCHIKT PERSOON om haar ga«diren to .bezorgen. Zeer geschikte bijverdienste. Vereischt wordt: een kleine opslagruimte. Brieven franco onder No. 254, Bureau van dit blad. Op het kantoor v. d. N.V. Stoombootdieost van GEBRS. ZUR MüHLEN wordt gevraagd, leeftijd ciroa 16 jaren, ter opieiding. Aanmelding in persoon, 'savonds 7-9 ure: Jan in 't Veltstraat 20. Te koop een zaak in Kruid eniara- waren en Manufacturen. Huis en Zaak voor f6500 a contant. Spoed gewenscht. Brieven onder Nr. 252, Bureau van dit blad. Geëm. Fornuis te koop. Adres: Binnenhaven 32. Te koop een WINKELHUIS, Krugerstraat 26, leeg te aanvaarden. Te bevragenParallelweg 7. Te koop aan de Binnenhaven modem klein Hoerenhuis m«t Tuin,'zonder achterwoning. Aanvaarding spoedig Inlichtingen bij HELDER's Woning bureau, Stationstraat 5, Te koop: Kippen, Konijnen en jonge Hanen, bij J. BREMER, Zuidstraat 17. Te koop een 2 persoon» houten Ledikant of ia ruil tegen een 1 per- soons. Adres: Dijkstraat 25. Te koop attn prima HtERENRIJWIEL met niauwa buitenbanden. Prijs f40. Adres: Weststra&t 80a. Varschs Duinkonijnen en rartcha Eleran verkrijgbaar -bij C. RIJK, Spoorgracht 22. TE KOOP: Een Adler-Schrijfmachine-type 7, n Kompas, een Sextand, een Photo toestel, een parellel Bankschroef, een Petroleum Kacheltje, Staatschroeven. Alles in besten staat. Te bevragen: Spoorstraat 48. Zaterdags en Wttantdags Versche Duinkonijnen verkrijgbaar. Tevens Puike Winteraardappelen. BijK. SCHRANDER, Emmastraat 57. Fruithandel „HET BANAANTJE" alléén ontving de eerste Dadels en groote Sinaasappels. Gaan ordinaire, zuro 5 cents Sinassapp'la, maar alleen lste soort. Goudreinetten per pond 12 ct. per 100 pond f 10.50. Zure Appels per pond 9 ct. Zoete 10 ct. Bergemotperen 6 ct. Kastanjes geen 50, maar 40 ct. Grootste voorraad Kasdruiven en fijnste groote Kalebasperen. Pleur vijgen 18 ct. Flacons Haring en Rolmop3 van 3,5 en 25 stuks. Groote volle Haring 6 ct. DUIVEN BONS. Voor duivenhouders nog enkele bonderden kilo's nieuwe Duivenboonen. Per 100 kilo f 30.75. Prijs wordt be slist hooger. Zangzaad half pond 24 ct. Let op het adres: Keizerstraat naast fa. Nijanhuis. Bij P. SCHRIEKEN, S (VI10 STRAAT, is flteBds verkrijgbaar: 1" kwaliteit Lamsvleesch f 0.90 da 5 ons. Bresling Sardines. Siide Sardines. Makrenl (klein en groot). Kippered Herring. Fransch® Sardines. Lunchtong - Leverpastei. Zalm - Kreeft. Haring en Roimops. Pinda Kaas. Vruchten op sap. MuUhoud- en prima Jam. Mach. gesn. Vieeschwaren. Noack's Leverworst. Geldersche Rookworst. Gedroogde Abrikozen. Geconfijte Peren. Rozijnen (voor de inmaak). Tuist. 192. SPOORSIRSAt. Wanneer men met den spoortrein Komt in Den Helder aan, Dan zi,et men voor 't verhuizen, Vaak „Tapissières" staan. Men ziet er soms wel lange En anderen zijn weer kort. Maar 't meeste ziet men toch de wagens Van de „Haldsrscha Meubeltransport". SANGUINOSE Vinum Sanguinosumin vacua. Aanbevolen tegen wlispaloos- hold, gebrek aan kracht en energiti, gedurige vermoeid heid, lusteloosheid en moa- dblooaheid, zenuwhoofdpijn, gebrek aan aotiuet, pij" de maag, in den rug en d» lenden, kortom tegen alle ver schijnselen van Bloedarmoede ar? Zenuwzwakte. Prijs per fl. f2. 6fl. f 11.— 12 fl. f 21.-. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Helder bij A. ten Kloosteh, Keizerstraat 98; te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dkos Oudeschild, Joh. Dros. 24 November trekking Nog een beperkt aantal Loten verkrijgbaar bij: M. GRUNWALD, Keizerstraat. Methetóog op de komende feestweek verzoeken dé Officieren van Hr. M®. Atjeh hun GRAMMOPHOON, die reeds geruime» tijd uitge leend is, zoo spoedig m o g e I ij k, heel of stuk, terug te ontvangen. wordt de Spocuiass on Taai-Taai der *"»rklietiiRn-Vae-@eMj)ing meer en meer gevraagd? deze lekker en goedkoop is 1 Speculaas p. pond 80 c. Taai-Taai 50 SlIJI.r» rabat, Het „natuur. Gscn beter St. ftïcolass-Cadeau dan een volvette Bostolt nu bij: G. J. v. d. TOGT Jr., VLOOT STRAAT 8. is «en gooit passend RUSTLE6S In asle matsn verkrijgbaar. Alléén verkrijgbaar: Firma Kanaalwng 148-149, Zuidstraat 82. Binnenhaven 3, door groote inkoop lage prijzen. Kettingen Olie Lampen. Kaars Wij hebban is en blijft steods het adres voor 90 cent per pond< Probeert mijn extra fijne rauwe ROOKWORST. Grootste sorteering In alle soorten: Lage prijzen. - Solide goederen. Zie onze prijscourant van uitsluitend 1><« kwaliteit. PRIJSCOURANT. Klok-Slüten Achtervork-Slolen D.R.B.B, Binnen-Banden 11.15 11.30 11.50 i 1.95 12.15 i 0.89 f 2.15 Buiten-Banden van 4.75 Wij ontvingen zoosven aan groot© psrtij gond uit 0uitschlar/d4 air j Accumulatoren, Zak9ampei Bet- t «rij en snz. enz., t*gen zeen lag* prijzen. Iets voor de Sint Hieolatis. U beloofd tot san bazouk uitnoedïgend, Biefstuk Rosbief Rollade Beklappen Lappen Gehakt Reuzel. per 5 ons f 1 25 f 0.93 f 0.9S f 0.95 f 0 85 f 0.75 1075 per ons Berookt Vleeeoh 30 ct. Metworst 15 ct. Leverworst. 8 ct. Breeds Leverworst met spek 12 ct. Gesmolten Koevet f 1.00 B «tellingen worden dagelijks opgenomen en aan hula bezorgd. Hopende door prompte èn nette bediening in iedere gunst a©n to bevolen. G. LEEGWATER. W. LANGEDIJK. Het Beetuur der Consumentsn-Vereenlglng te Helder maakt bekend, dat Zaterdagavond a.s., van 7-9 uur n.m., de zal plaats bobben op de bovenzaal van da Werkt.-Vereeniging (Ingang reohts van den winkel), Koningstraat, alhlsr. De Sigaren bestaan uit ruim 20 merken en do Tabak uit ruim 10 merkan. Bestellingen kunnen daar wordsn aangenomen; tevens kunnen alleen sohriftelljke bestellingen worden aangenomen BUITENHAVEN 21. in alle maten. Aanbevelend, Is het wanneer gij Uw Plano door een plaatselijken Stemmer laat stemmen. Deze berekent geen reis- en verblijfkosten. Piano- en Orgelhandel - Weststraat. Stemmer en Techniker N. J. TIELROOY. MSHMi^' ''ff?.-*—*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3