FRANCESCA BERTINI VROUWENLIST Witte Bioscoop De stem van het Oosten. SCALA Vruchtbaarheid 1 VERGADERINGEN! VEIWÏ Dt BISTE TUL „DE VERLOREN ZOON" EMILE ZOLA. TIIEOSOFISCHEN-VE1EENIGIKG W.B. F8ICKE-L0GE OPENBAREVEBKOOPING El WITST AAL. Pastol Zijn Schaduw. Bestelt Uw drukwerk bij C. BE BOEI Jr. Mixed-Bridge-Concours DE VEI» VALLEI Bontstellen!!! VERSTEGEN in de Spoorstraat Verdere reclame is overbodig; dat reeds waarborgt de naam FRANCESCA BERTiNl. op DINSDAG 25 NOVEMBER a.s., Speeldagon.Vrijdao 21,Zondag 23, Dinsdag 25 November, 8 uur precies. MARINE-CLUB. Vischafslag Tiel. BOELHUIS 12 stuks uitmuntend Hoornvee, besie Paarden, jy£2 vette Varkens. WOENSDAG 3 DECEMBER 1919, „HELDRIA". T. va ra luylon. SeliietOBfeninB met zwaar geschut FRAENKEL MALFAIT en Oe., Van Vrijdag 21 Non. tot on mot Maandag 24 Nov. Ui Schitterend spel. Prachtvolle Foto. Van Vrijdag 21 Nov. tot en met Donderdag 27 Nnv. DR. H. NANNING's Mf scheid s-Voor «stelling en in de „TlVENU '-BiOSCOOF, WEST-INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE Duizend ,G u I d e n komt vanaf Vrijdag in DE CINEMA, ais hoofd-vertoikster in de pracht-film: Slijspel in 4 bedrijven. DE DIRiCTIE. LEZING over den Boeddhistlachen tempel op Jave, mot lichtbeelden, door Luit.-Kol. der Genie O..L. leger Th. VAN ERP, 's-Gravenhage, de» avond» 8 uur, in „CASINO". TOEGIHGSPRMIEH: li ring 50 cl., h rang 25 cl., 3e rang 10 cl. KAARTEN zijn te verkrijgen in den Boekhandel, bij de Wed. JORDANS, Dfikstraat en des avonds aan de Zaal, PP" Di natto opbrengst is tsn bate van de aigemiene armen. (Bfjbelsch drama met Reizangen). Tekst van W. SMULDERS. Muziek van TOON HANSEN. Opgevoerd door spelers van „Gekruisigd", in het gebouw van den R.-K. Volksbond, ten bate der R.-K. Jeugdorganisatie Plnatebaspraken op speeldagen van t2-2 uur aan het gebouw. Histerlsche costume». Geheel nieuw décor. Muziek onder leiding van A. J. LEEWEHS. Cotfumse van J. OE QRAAUW. Toegangsbewijzen WESTSTRAAT 33 en op de speeldagen aan de zeil Met inteekenifjaten wordt rondgegaan. „TIVOLI". Liifdaéighoidi-Voorstelllng ten bate van M.&F., te gaven door leden propaganda-Commisels Zatardag 22 Nosembaf, 8 uur, „HET ZANGERSFEEST". Blijspel in 3 bedrijvenvan 6. von Meaer. (LACHEN) Rol verdeeling: |t-ACHEN) Dr..Scheffler, advocaat; Berfca, zijn vrouwBoltenrentenierWilhelmina, zyn vrouw; Julie, haar nicht; Dr. SteenmanHartmanBrimboriufl Praatmanbode-Frans, bediende Eene bediende bij Scheffler. Entré r> Ralcon of Ie rang f 0.75, 2e en 3e rang f 0.60. Vrij van atad.-bg. Vrij van AataararaabL Plaatsbespreking op Zaterdag 22 November, tusschen 12 en 2 oor. Zaalopening 7 uur. BAL NA. DIRECTIE. op Vrijdag 21 November, dus avonds 8 uur. Du Vitohifslag dar gumuunta Tiel is HEROPEND. Ieder, die vlsoh aan den afslag wenscht te doen verkoopen, kan daar» toe visch aan, den afslager H. J. VAN DAM, te Tiel (Gasthuitstraat) doen Ue- komen, (franco en voor risico van afzender). De visch wordt vóór den afslag gekeurd. Voor belasting moet aan de ge meente betaald worden 10 van de totale opbrengst van de visch door eenzelfden verkooper tegelijk ten af slag aangeboden. De afalag wordt gehouden das ochtends om 8 uur. Dagelijks wordt aan verkoopers verkoopnota over hun visch verstrekt en de opbrengst uitgekeerd. In deze gemeente vindt goede viaeh grooten aftrek. VisohhandelarenNeemt de proef. WJ kunt hier tegen billijke prijzen een fHnk afzetgebied vinden. Het Gemeentebestuur. FEUILLETON. doob HULBERT FOOTNER. 17) Eindelijk besloot hij. Zijn beenen stak hij over den razid, en tastte naar den hoogsten tak van den pijnboom. Op den grond van het hol gekómen, stak hij nog een lucifer aan. Verschei dene toortsen van dood pijnboomhout, lagen aan zijn voeten; de langste daar- van nam hij op en stak haar aan. Hij bevond zich in een smalle 6pleet in de rots, die zich dwars naar beneden hel lend, naar het binnenste van den berg uitstrekte. Hij moest den rug buigen en half kruipend verder gaan, de wal mende fakkel op urmlengte voor zich uithoudend. Een weinig gunstige posi tie, wanneer hij plotseling voor eenig gevaar zou komen te staan. Maar als Charley er door kon, zou hij het ook moeten kunnen, meende hij. Na zoo enkele meters te zijn voort gegaan, kwam hij plotseling in een veel wijdere ruimte, waar hij in staat was recht op zijn beenen te staan. Het was oen soort ruime gang, die zich naar links en naar rechts uitstrekte, en waarvan de bodem door zand en kie zelsteen gevormd werd. Waarschijnlijk had eene een stroom hier zijn bedding gebad, maar thans was de grond vol komen droog. De gewaarwordingeu, die zich 111 dit hol zoo sterk aan hem opdrongen, voerden Ralph's gedachten naar ziln kinderjaren, naar zijn boeken, waarin op OINSDAQ 25 NOVEMBER 1919, 's morgens 10 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer M. BEST, aan de Lange Vliet te KOEGRAS (Helder), van als 6 kalfkoeien, 1 gelde koe, 3 kalf- 2 graskalveren, e blesmerrie (7 jaar) godekt door „Telegraaf", een halfbloed Bel gische ruin (3£ jaar), een zwarte witvoet ruinket i9 jaar) mak in alle tuigen. Voorts: een tilbury, driewielde- kar met ierbak en raam, harkmachine, kettinghort, zaadwaaljer, Ijzeren gier- pompjmelkbussen, schotels, 2 karns, roomvat, botermout, zo.tkist, zeu- -I~3en, spatschut, loopers, mostplan- voer balies, tuigen, enz. enz. Ongeveer 15000 K=G. boot gewonnen Hooi. Oeurw. W. BIERSTEKER. (wegens sterfgeval en vertrek), das morgens 10 uur, in „TIVOLI", van: diverse meubilaire- Hjen inboedelgoederen, w.o.: tafels, stoelen, spiegels, kisten, schilderijen, kleeden, bedden, dekens, ledikanten, kachels, zeil, keuken- benoodigdheden, glas- en aardewerk enz., enz. Te bezichtigen daags te voren van 2-4 uur. Oturw. W. BIERSTEKER. HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het Qltv&ilaii en tot bevordering van den hergroei ▼an't hoofdhaar, blijkt steeds hst hmtz. P®r Slacon 80 oenS, Alléén verkrijgbaar bij Spoorstraat,, ColOour verteld werd van grijze beren en burg leeuwen. Niet bijzonder op zijn gemak hij was ongewapend snoof hij onderzoekend de lucht op. Maar er was geen. spoor von eenigen dierlijken geur. En, zooeven nog was Charley er door gekomen. De fakkel wierp een vreemd onvast licht, op de rotswanden het herinnerde hem aan een flakkerend gaspitje thuis, in den kelder. Het hol was er niet een met een hooggewelfde zoldering, zooals hij zich grotten steeds had voorgesteld, het was zuiver een spleet in den rotsbodem; de beide wan den liepen naar boven schuin op elkaar toe en het licht van zijn toorts bereikte het hoogste punt. waar zij elkaar raak ten, niet meer. Ralpli stond voor de keus om links dan wel rechts de gang in te gaan. Hij zocht bij het licht van zijn fakkel naar voetsporen. Op de zandplekken waren zij duidelijk te onderscheiden, en in grooten getale, bijna een pad vormend, dat naar rechts leidde. Naast <tóe van Charley onderscheidde Ralpli onmid dellijk de indrukken van Nahnya's kleine, rechte voeten, on nog een ander soort indrukken daarncvcn - blijk baar die van haar moeder. Het zien van al deze voetsporen verminderde Ralph's vrees, en deed haar tenslotte verkeeren in een steeds grooter wor dende opgewondenheid, Tol op dit, oogenblik had hij de mo gelijkheid voor oogèn gehouden, dat Charley alleen maar van het bestaan van dit hol afwist. Nu leed het niet. langer twijfel of Nahnya's geheim, wat het dan ook zijn mocht, lag aan het einde van dit pad. Hij ging dus voort, voelend, dat hij op den drempel stond van een verbazingwekkende ontdek king. Niets had hem thans nog kunnen weerhouden. „Ondanks al haar moeite De Burgemeester van Helder maakt bekend, dat ter verkrij ging van Witbrood voor bet 117e tijdvak (dat Is van 21 totenmet 29 Nov.) de paars gekleurde kaarten gemis zullen zijn. De kaarten hebben een licht bruinen ondergrond. De Bwgvmeester voornoemd W. HOUWING. De Schout-blj-Nacht, Commandant der Marine te Willemsoord brsngt ter tennis: dat, indien de weersgesteldheid dit toelaat, op Dinsdag 25 en Wosna- dag 26 Now-Jimber a.s. door Hr. Ms. „Koningin Regentes" geschoten zal worden met zwaar geschut vanaf den leidam in de Buitenhaven ter hoogte van de baan voor snel heidsmeting. De Schoüt-bij-Nacht voornoemd, J. SOUTENDAM. Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM, Min iedsren VRIIDIG tan iMm, Spreek uur In DEN HELDER, LOODSGRACHT 42, tegen enderstssnd isriaf Pijnloos trekken tan isni ai kies 11.-, Kansliehitlen vanati?5 perbeeiggbit, Vullingen itc. «smI 11.-. Miiitslirsn lariaf. ASle toftdhtiiQlkMfit/jip spe^sUis $®!se©l (fiser 'auedflairtB. Voor misleidt mg tö leit&ii op No m |H HOOFDNUMMER: Een prachtdrama in 5 acten. DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG EEN GEHEEL NIEUW PROGRAMMA van Op workdagon één Voorstelling. Aanvang 7 uur. VRUCHTBAARHEID vangt aan 8'/, uur. Vooraf gaan eenige zeer komische nummers. PM" ZONDAG COORLOOPENDE VOORSTELLING. Niet geschikt voor kinderen. ilr Poetst Uwe Schoenen uitsluit nd m»fi MANJEFIIIK „Manjafiek" ia d» naam. Magnifiek is de glsns. ALOM VERKRIJGBAAR. Fabrikaute Wed. Meijer L. Wolft, MEPPEL. Vanaf heden disponibel een mooi vergaderlokaal. BILLIJKE CONDITIËN. A. J. VAN WEELDE. De VELD Wasch- en Wringmaehine voldoet, dit getuigen al onze afnemers. Hebt go neg niet met een VELD gewasschen, probeert het dan eens met onze machine, die u gratis kunt gebruiken, en wij weten zeker dat go tot aanschaffing overgaat. Betalingsconditiën tot ft.— per week. COR STAALMAN, Binnenhaven 3. IS WEDEROM BIJ ALLE APOTHEKERS EN DROGISTEN VERKRIJGBAAR a 2.50 per fiesoh van 1 Liter 1.50 Vt Voor de flesschuim wordt 25 ets. staangeld berekend. Dr. H. NANMNI's Pharm. Chem. Fabr, Dan Hasg om mij er bulten te houden, ben ik haai toch een beetje te slim af ge weest!'" dacht hij triomfantelijk. Op enkele punten was de gang tien voet breed, dan. weer vernauwde zij zich tot vier. De lucht had dat eigen aardig doode, hetwelk specifiek is voor diepe grotten; toch was zij volkomen zuiver; de fakkel brandde helder. De stilte deed hem de ooren suizen. De rustigste 'kamer, de kalmste nacht bui ten was trillend van muziekgeluid ver geleken hierbij. Zijn eigen ademhaling klonk hem schor, heeseh en knarsend toe. De toorts hoog boven het hoofd hou dend, elke zenuw gespannen, ging hij snel voort, over den effen grond. Bij hot omslaan van een hoek viel het flik kerende licht op een menschelijke ge daante, die zich roerloos voor hem ver hief, Met een ruk yan plotselingen schrik bleel' hij staan. De fakkel liet iiij uit de hand vallen, zij doofde uit. Mol gewold trachtte hij zichzelf woor meester te worden, wat hem eindelijk gelukte, Zich vermannend, riep hij de gedaante loc. Het geluid schalde in dc donkere stilte met een ongekenden, on- natuurlijken klank, die hem het bloed in de aderen deed stollen. De doodsche stilte die volgde, was vreeselijk. Er kwam geen antwoord, Hij dwong zich, de toorts weer op te rapen, een lucifer aan te steken en haar opnieuw te doen opvlammen. Hij liet hel licht op de gedaante vallen, die nog steeds onbewegelijk voor hem stond. Ralph trad behoedzaam er op toe hij zag toen, dat zij niets men- schelijks had: het was een soort vogel verschrikker, een stok die in den grond wus geslagen, met een dwarslat, waar over een jas en een hoed waren gehan gen. Waarschijnlijk een voortbrengsel HUISMOEDERS!!! Komt U geld tekort? Koopt dan b(j: CORH. KOORN, Spoorgracht 34 dan houdt U boslist over. Prima Cacao 25 cent per ons. Koffie 18 cent per ons. Battem's Thee, de fijnste, 29 cent. Haverstroo balletjes 28 cent. Pijpsndrop 10 cent. Anljstatbistten 4 cent da 10 voor 37£ cent). Koopt nu! nu is zij nog goedkoop. A.lle soorten Pruimtabak 18 cent. Douwe Egberts Rooktabak 80 cent per ons, 75 en 90 cent per J pond. Eischt uitsluitend wettig gedeponeerd O JA vet 90 cent. wordt alléén hygië nisch verpakt verkocht. 0 NEE vat is los verkrijgbaar. van Charley; met welk doel het hier was neergezet, kon Ralph onmogelijk gissen. Hij ging een oogenblik zitten om zich de druppels van het voorhoofd to wisschen, en het kloppen van zijn hart te doen bedaren. Toen hij weer voortging, begon een gemurmel tot hem door te dringen, het geen later kenbaar werd als liet geluid van stroomend water. Ralpli vroeg zicli ongerust af, of misschien bij lijden een bergstroom tusschen deze rotswanden zijn baan zou kiezen zijn huid prik kelde bij de gedachte. Niets zou hem hier hebben kunnen verrassen. De vo gelverschrikker stelde hem ten deele gerust. Het was duidelijk, dat hij er niet. neergezet was om slechts een paar uur dienst te doen. Hij bleef oen oogen blik stilstRan, en constateerde, dat liet water niet naar hem toe kwam. Het geluid nam slechts in kracht toe, naar mate hij voortging. Weldra, was liet, vlak bij, niet een luid gedruiscb. doch hot harmonische gekabbol van, een snel voortsohietend boekje. Het water kwam recht op hein toestroomen, om zich plotseling af te buigen en geheimzinnig to verdwijnen. Eenige schreden' verder vond hij de oplossing. Een gapende opening in den grond 'slokte hel hoole stroompje ge luidloos op. Het glipte over den rand van een rotsplaat en was er niet meer. Het ontbreken van alle geluid van val len, beneden ha'1 iets bovennatuurlijks. Ralph wierp een klein steentje in de opening on hoorde niets. Eerst toen hij plat, op den grond was gaan liggen, en zijn oor hield boven de spleet, kon hij, boven bet zachte gesuis van het neerstroomendc water, heel in de verte den gedempten plof van den val hooren. De diepte moest, te oordeelen naai- hel geluid, duizelingwekkend zijn. Ralph vanaf 21-27 NOV. 1919, van He beroemde Mis» VERNON CASTLE 7 dagen kunt U haar thans nog bewonderen in 4 laatste deelen van de succesfilm „HELD1NNEHART. Tweede Hoofdnummer „film d'art Ifaliana", getitelds Extra geëngageerd de Koning der Komieken ÜFtlG ADIN. zeer groots verscheidenheid van komische nummers, deze week geen jeurnael ol natuuropname /p» De Dame die zoo ongelukkig was, baar tascbje met iahoud te verliezen, uproepstig B kan hedenavond .7 uur aan de Kassa 2 nieuwe biliettan van ons in ontvangst nemen. Wij zullen 2 plaatsen voor U reserveeren. De verloren Kaartjes waren trouwens genummerd, zoodat het onmogelijk was, dat een ander van Uw plaatsbewijs gebruik kon makoo. Dinsdag was de Bioscoop geheel uitverkocht, uitgezonderd 2 en 3 van dq eerste rang. De verloren biljetten zijn dus nog niet terecht. deze chocolade met den natuurlijken geurig en smaak van de cacaoboon, heeft een hooge voedingswaarde en veroorzaakt geen dorst „WEST INDISCHE IMPORT COMR. AMSTERDAM Oe Firma J. P. WEES sn Co. bericht hiermede, dat de uitverkoop van Bontstellen, Moffen en Kragen, Kinderbontjes vanaf f 1.75, nog 'een paar weken zil doorgaan. Het adres is: KERKGRACHT 63, b(j W. J. WINTER. Buslist JE goedkoopste adres. Solide sn ruime keuze. Des Zaterdags worden na 9 uur geen advertentiSn aangenomen, kreeg van de oude spreekwijze: de ingewanden der aarde, een nieuw, schrikwekkend beeld. Aan een zijde vormden twee rots platen een ruwe brug over de gaping. Ralph zette zijn weg langs de beek voort, nu eens aan dezen, dan weer aan den anderen kant, en nu en dan, daar waar zij den geheelen bodem overstroomde, was Ralpli genoodzaakt haar te doorwaden. Op enkele punten was er een zwakke prikkeling in de lucht waar te nemen, iets frisch, en onwillekeurig begon hij te kijken of hij nog geen daglicht zag. Eindelijk kwam het - heel in do verte, een krom uitroepteeken van. wit. Haastig spoedde hij zich er heen, voe lend een ontzaglijke verlichting. Hij was er op voorbereid geweest, te komen staan voor een mysterie onder een of anderen vorm hij had zieli niet juist voorgesteld hóe of voor iets ver schrikkelijks in het donker. En ziedaar ocrlijk. open daglicht! Een ondraag lijke nieuwsgierigheid joeg hem voort, als zou het daglicht nog maar een of twee minuten blijven stralen. L(Wordt vervolgd). SLIM JANTJE. „Kijk eens, Jantje! zei de Meester „Deze fout telt wel voor twee! „Waarom schrijf je in je opstel ,,'t Woordje „katten" met één t? ,,'t Is een BSANDSMA's „t", zei Jantje Toen de Meester hem dat vroeg „En daarvan, zegt Moeder aitijdg „Heb je aan de helft genoeg." Wij geven dit bedrag voor ieder niat uitgeloot Vso i.Urtie- briefja", het welke in de afgeloöpen loterij in ons kantoor gekocht is. Dat om te bewijzen, dat wij alleen briefjes verkochten welke gegarandeerd zijn uitgeloot. Weder verkrijgbaar Vso - Vlo - lls - lU briefjes, klassikaal Vso f °-70- Doorgefourneerd Vso f 3.50. Het Prijzenkantoor, „"JUJTj, Helder. Menigeen heeft zijn geluk aan ons kantoor te danken. Waar- I om kunt ook gij niet tot deze gelukkigen behooren? j Na ontvangst postwissel ad f 3.50 per Vso briefje, franco toezending door geheel Nederland. Lotsrijvareenigingen voordoaliga conditiën.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4