PLAATSELIJK NIEUWS. Te 's-Gravenhage slaagden voor het voorloopig machinisten- diploma de heeren J. H. Herkemy en H. Ike'alhier. Wrak „Neptun II". De sleepbooten „Drenthe" en „Hector" hebben gisterenavond het wrak, dat bij üuüeschild was aan gedreven, alhier aangebracht en achter in de haven aan den grond gezet. Muziekvereeniging „Winnubst" Tot directeur van bovengenoem de vereeniging is met inpang van heden benoemd de heer H. Schen kels, staïmuzikant K. M. „De verloren Zoon". In het gebouw van den R. K. Volksbond aan de Molengracht had gisterenavond de eerste opvoering plaats van een bijbelsch drama, ge titeld „De verloren Zoon". De pries ter Willem Smulders heeft op het bekende bijbelverhaal een driebe- drijvig drama gebouwd in verzen, en men zal het met ons eens zijn, dat dit een tamelijk gewaagde on derneming is. Heel veel roman tiek bevat het, trouwens tamelijk fragmentarische, verhaal niet, maar het laat gelukkig nog al ruimte open voor fantasie en dichterlijke vrijheden. En een tekort aan han deling moet door fraaie verzen en schoonen tekst worden goedge maakt. Tot des schrijvers oer dient te worden gezegd, dat hij, ondanks de onvolledigheid der stof, erin ge slaagd is een drama te schrijven, dat boeit en nimmer vervelend wordt. Maar daarvoor is noodig een goede regie in 't algemeen, en de vertolkers van gisterenavond heb ben dit terecht ingezien en veel werk daarvan gemaakt. Daardoor was het een aangenaam geheel, dal tot in 't laatst toe den toeschouwer in spanning houdt, ondanks het feit, dat hem den gang van hel drama bekend is. Ook voor de ondernemers was het een gewaagd stukje, deze op voering voor te bereiden en uit te voeren. Want als zij niet in grooten stijl geschiedde, moest een derge lijke vertolking mislukken. Dus was vóór alles noodig décor, Gestu nt eering, mi se en scène. Gelukkig vond men in den kapelaan Hem- sing een kunstzinnig regisseur. Hij ontwierp de décors en zocht de costuums uit, en, onder de ver dere regie van den heer L. Berends verliep alles vlot. Nog in ander opzicht was de on derneming niet zonder risico. Want het drama was in verzen en hoe zouden dilettant-tooneelspe- lers, en wat meer zegt, jongelui, het er- af brengen bij de declamee ring? Laat ons aanstonds getui gen, dat het, over het algemeen genomen, schitterend was. De op voering had plaats door leden der tooneelclub „Excelsior", onderaf- deeling van de R. K. Jongelings- vereeniging, voor deze uitvoering welwillend gesteund door de hee ren G. Trap als Aser, N. Grooff als Sared en Groenewegen als Heron. alsmede door enkele leden der R. K. Vereeniging voor Volks zang. Behalve deze volwassenen dus allen jongelui. Ja, sterker nog: Hamul (de Verloren Zoon) werd gespeeld door den 14-jarigen H. Poelman! En van alle spelenden was juist deze Hamul de aller beste. Zijn verzen werden met uitstekende intonatie en met groo- te waardigheid gezegd, zijn spel was natuurlijk en ongekunsteld, en behalve, dat natuurlijk zijn stem nog niet zwaar genoeg was. was op zijn spel niets aan te mer ken. Verschillende andere spelers zouden ook met eere kunnen wor den genoemd, doch wij zullen maar geene verdere namen noemen, om dat ieder zijn best deed om naar vermogen deze uitvoering te hel pen slagen. Dat zij, ondanks de onmisken bare kenteekenen, dat hier dilet tanten aan het woord waren, ge slaagd is, het is een feit, dat: wij met erkentelijkheid vermel den. Met liefde en toewijding is dit bijbelsch drama in scène gezet; met volle overgave werd het ver tolkt. De regie was smaakvol en geheel in stijl; het tooneel was voor een paleishal natuurlijk wat klein, doch men wist te woekeren met de beschikbare ruimte. Bran dende wierook noch werkelijke lampen ontbraken er en de majes tueuze tempel van Petra vertoon de zich in het derde bedrijf aan de bezoekers van het terras van Hamul's paleis. Ook de costumeering was fraai en historisch juist. Schilderachtig de wijde gewaden der spelenden, kleurrijk en smaakvol het geheel. Hiervoor had de heer de Graauw gezorgd, en hem ter zijde stond de heer van der Maden, die imposan te figuren geschapen had met schmink en pruiken. In het tweede bedrijf komt de psychologie voor den dag. Het is kort voor Haraul's val, en de wr m- ging en spijt knagen reeds aan zijn gemoed. Met volmaakte be- heersching en bewonderenswaar dige dramatiek beeldde deze 14- jarige jongen, die in het imposan te, rijke opperkleed tot een statige verschijning geworden was, haar uit met stem en gebaar. Juist bij dergelijke scènes is zoo gauw nei ging tot mooi-doen, tot aandikken; men meent dan door uiterlijk ver toon te kunnen aanvullen, wat men tekort komt in dramatischen aan leg. Daarvan was hier, het zij uit drukkelijk geconstateerd, geen sprake, en gaarne brengen wij alle hulde voor het natuurlijke, levendige spel van Poelman. Ten slotte de koren. Deze waren niet storend en meestal aan 't be gin of slot van een bedrijf. De muziek was in Gregoriaanscheri stiil, en werd achter de schermen op een harmonium begeleid. Dit anachronisme zullen we den schrij ver maar niet te zwaar aanreke nen, daar er van de muziek uit die dagen wel niet veel bekend zal zijn. De heer Leewens had hiervan de leiding; niet steeds waren de zan gers, geholpen door wat gerouti neerd eren, op dreef, doch men be denke, dat het hier jongens waren, die midden onder hun spel zich zelf moesten zien te redden. Kort en goed, zij hebben het er scliitterend afgebracht, en de krans, dien zij hun regisseur, den heer Berends, vereerden, was ver diend. Ook de souffleur, de heer S. Trap, mag wel eens vermeld worden, daar hij voor verschillen de vertolkers, niet geheel onmis baar bleek, al hadden zij den goe den smaak dit niet te toonen. Zondag- en Dinsdagavond wordt de voorstelling herhaald. Onge twijfeld zullen velen nog willen profiteeren en genieten van wat Roomsche kunstzin vermag. Raadsoverziclit. Ten gevolge van verkeerd op maken bij het afdrukken is in ons raadsoverziclit (zie tweede blad) een gedeelte door elkander ge raakt. Bij de bespreking van de lee- uiug aan de Leeszaal wordt ge zegd: „Natuurlijk ging het bestuur hierHet verdere gedeelte vau dezen zin volgt 15 regels verder, en eindigt bij het woord „eenigs- zins", waar de alinea uit is. Daar na volgt de clausule: „Bij de op richting der Vereeniging'tot aan den zin: „Toen weer eens pe riodieke", waarna het vervolg 24 regels verder te lezen is. Uit het Politierapport. Drie kinderen van 11, 9 en 7 jaar oud, waarvan de vader in marine- dienst is en de moeder ziek te bed ligt, zijn Dinsdag jJ. zonder mede weten der ouders op stap gegaan en des avonds te Schoorl door den gemeenteveldwachter aangehouden Zij zijn dien .nacht bij een land bouwer onder dak gebracht en den volgenden morgen door den veld wachter weder hierheen getrans porteerd en aan de ouders terugge geven. Door eene bewoonster van de Ivroonstraat werd Dinsdagnamid dag aangifte gedaan, dat er kort te voren, terwijl zij even afwezig was, iemand in hare woning was ge weest en uit de kast in de achter kamer, die niet gesloten was, een bankbiljet van 10 had weggeno men. Bij een terstond door de politie ingesteld onderzoek kon niet blijken, dat er inderdaad diefstal had plaats gehad. In den nacht van Dinsdag op Woensdag j.1. zijn uit een boet van een tuinier, wonende aan de Laan alhier, 1-2 pond spruitjes ontvreemd en ten nadeele van eene bewoonster van de Achter straat een bedlaken, een thee doek gemerkt G. F., een idem met rooden rand en een vrouwen hemd, welke goederen in een poort naast hare woning te dro gen hadden gehangen. Leger des Heils. a.s. Donderdagavond (27 Nov.) acht uur wordt in de zaal van het Leger des Heils, Spoorgracht 38, een zeer bijzon dere samenkomst gehouden, waarin Ds. A. E. van Griethuysen, Hervormd Pre dikant te Huisduinen, hoopt op te treden. Een hoogst belangrijk onderwerp zal dien avond worden behandeld, n.1. „Waar hoort gij thuis?" Het muziekkorps en de zangbrigade zullen assisteeren. Deze samenkomst is toegankelijk voor ieder belangstel lende. Deuren open half acht. Het Leger des Heils, dat reeds jaren achtereen met klimmend succes heeft gearbeid op de Spoorgracht, heeft den laatsten tijd zijn arbeid uitgebreid naar den Ouden Helder. Onder vcol belangstelling heeft het Leger de laatste maanden iederen Woensdagavond samenkomsten gehou den in het lokaal Middenstraat 89, en nu heeft men het plau opgevat daar voortaan ook 's Zondags meetings te houden. Iederen Zondagmiddag vau half vier tot vijf uur en iederen Woensdagavond van acht. tot tien uur worden daar nu samenkomsten geleid door den kapitein Bouweus; terwijl een kindersamen komst wordt gehouden 's Woensdags avonds van 6 tot 7 uur. BINNENLAND. Nederland en België. Het dateert van vóór de verkie zing, die den armexionistisch ver dwaasden een zoo treffende neder laag bezorgde. Maar de N. Ct." vindt het toch te aardig om het niet even te vermelden. L.l. Zaterdag hebben de onder officieren van het 12e Belgische linie-regiment een feestmaaltijd gehouden. Telegrammen werden gezonden aan den koning en aan den regimentscommandant en aan het dessert werd bij acclamatie een motie aangenomen waarin het denkbeeld van een oorlogsverkla ring aan Nederland werd toege juicht. Nog eens zouden de onder officieren bereid zijn het offer van hun- leven te brengen, zij bezweer- den de regeering volledig herstel te eischen voor de beleedwing aan hun geliefde vla™ aangedaan of het woord te geven aan het kanon. Zoo staat te lezen in de „Métro- pole" van 18 November. Het proces tegen den gewezen Dultschen Keizer. Volgens de Daily Telegraph, zijn de rechtsgeleerde ambtenaren van de Kroon op het ooggnblik be zig, om. toebereidselen voor het proces tegen den gewezen Duit- schen keizer te treffen. Loonen bij de visscherlj. Het bestuur der Vereeniging van Reeders van Visschersvaar- tuigen te IJmuiden beeft, aan de vakorganisaties bericht bereid te zijn om aan de algemeene leden vergadering de volgende gages voor de opvarenden der stoom trawlers voor te stellen (voor al len per maand): le machinist ƒ80 plus l3/i over de eerste 4000 en verder l1/* 2e machinist 70 plus 1 en a/» stoker 60 plus a/« en 1/ï tremmer 50 tot 60 plus Va en 1/3 stuurman 65 plus l1/» en 1 matroos 60 plus 7« en Va kok 50 tot 60 plus 1/a en Va Voor de schippers zal de gage nader worden geregeld, terwijl de opbrengst van het lever- en kuit- geld met uitzondering van den schipper tusschen alle opvaren den gelijkelijk zal worden ver deeld. De stoomdrifters, die traw- len, zullen als stoomtrawlers wor den beschouwd. Uit den Amsterdamschen Raad. De Amsterdamsche Raad nam de voordracht aan van B. en W tot subsidieering van de Nationale Opera met 10.000. Eveneens werd aangenomen de voordracht Inzake den arcaden- bouw in de Vijzelstraat. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 21 Nov. De overzichtschrijver van het Ilbl. schrijft: liet einde van de algemeene beschou wingen is lieden gekomen. Op 't sluk van hot economische vraagstuk was het resultaat, althans volgens den heer van Schaik, vrij bevredigend, daar de Regeering zich had vereenigd met de motio-Marchant (die ten slotte werd aangenomen), welke motie, gelijk de hoer v. S. opmerkte, erkende dat het eigenbelang in de productie thans nog te zeer domineert. Aan het 'bezwaar, dat de ciuaestie der medezeggingschap niet door de commissie zou mogen worden onderzocht omdat dit tot het gebied van den Hoogen Raad van Ar beid zou behooren, kwam minister Ruys eenigormute tegemoet door een ..porsoneelo unie" tusschen die twee liehamon in uitzicht te stellen. De sociaal-democraten waren overi gens met oon en ander niet tevreden, hetgeen zij uitten bij monde van de hoeren van der Waerden en Schaper, welke laatste (die overigens den heer van Ravesteijn afstrafte wegens diens houding) aankondigde dat zijne fractie niet van plan. was te wachten op het resultaat van do commissie en elke gelegenheid zou te baat nomen oni, in de Kamer, een stuk socialisatie aange nomen te zien to krijgen. Ten aanzien van de militaire .quaoe- tie verklaarde de heer Dresselhuys dat do modedeolingen, die do Regeering had gedaan, hem deden zien dat ze in elk geval „op een goede helling" was, zoodat hij niet >zou stemmen tegen Hoofdstuk I. De', heer Rutgers daaren tegen had de overtuiging gekregen dat de Rogeering een gevaarlijken wog op ging mot hare hem bevreem dende verklaringen en dat deze naar onvoldoende defensie leidden. Minis ter Ruys verzekerde echter dat een oven goede, doch goodkoopere weer macht werd beoogd. Met betrekking tot de Belgische quaestio bleef minister Ruys bij de meerling dat het vooraf kennen van do Kamer in het verdrag inconstitu tioneel en practisch hoogst bezwaarlijk zou zijn. De Kamer kon er echter over interpol loeren. De over deze zaak door den heer do Muralt aangekondigde motio bleol' achterwege. Overigens zeido de Minister, in ant woord aan den heer Rutgers, dat „op d i t oogenblik" van militaire afspra ken met België geen quaestie is. De uitdrukking „op dit oogenblik" kwam in 's Ministers eerste mededeeling niet voor en wekte thans hier en daar eenige verrassing. Van de moties werd, gelijk gezegd, die van den heer Marchant aangeno men en wel met 55 tegen 11 stemmen. Tegen stemden: de aanwezige vrij- liboralen (zij haddon oen oigen motie, die Van don heer Dresselhuys, welke echter ua aanneming van de motie- Marchant verviel), de revolutionairen, benevens do lieeron Treub en de Groot van den Economischen Bond, de anti revolutionair Boumer en de christelijk- historische lieer van Veen. Te voren was de motie-Troelstra (socialisatie) verworpen met 48 tegen 19 stemmen (vóór: de socialisten en rovolutionairon), en de motie-van Rn- vestoijn (grondnationalisatie) met G4 togon 3 stemmen. Zonder hoofdelijke stemming aange nomen werd een motie-Rink, waarin op bezuiniging in de staatsuitgaven werd aungedrongen. BUITENLAND. OOSTENRIJK. De toestand te Wcenen. Uit Weenen werd d.d. 20 Nov. aan de „N. Rott. Crt." gemeld: Sedert een woek heerscht hier koud winterweer mot sneeuwjacht. Waarvan Weenen de volgende week moet leven, weet niemand, ook het departement van volksvoeding niet. De voorraden zijn nagenoeg op on er komt zoo goed als niets binnen. De laatste vleesch- fantsoenen zijn vandaag verdeeld. Broodgraan is er niet, zoowel wegens de besluiteloosheid van de Ententever- togenwoordigers als wegens verkeers- belemmeringen. De door Italië aange boden 30000 ton graan kunnen niet worden vervoerd, zelfs geen deel ervan, omdat de Entente, geen vergunning wil geven. Do invoer uit de Kroonlanden is uiterst klein. Over Triest is weliswaar buitonlandsch graan in aantocht, maar 't is hoogst onzeker wanneer het hier zal zijn, daar de zending over Rotter dam wordt "vertraagd door den lagen waterstand van Rijn oh Donau. Als deze twee rivieren dichtvriezen, is een ramp onvermijdelijk. Do in Zuid-Slavië aangekochte aard appelen zijn in oneetbaren toestand, omdat de Z.-S. regeering, in strijd mot de overeenkomst, er uitvoerrechten van wilde heffen. Na langdurige onderhan- deliugen zijn de aardappelen weliswaar vrijgegeven, maar ze waren intusschen bevroren. Het gebrek aan steenkolen heeft zijn hoogtepunt bereikt. Gisteren kreeg de olectriseho centrale pas te elfder ure zoovool steenkool, dat de tram en de fabrieken op gang konden blijven. De eenige huisbrand, die nog rest, het hout, loopt op zijn eind. Weldra zal de laatste boom in do omgeving van Wee nen verdwenen zijn. Inmiddels vergadert de commissie van herstel dagelijks, maar zij ver schaft geen hulp. Vandaag hoorde ik, dat door Rusland betaalde bolsjewistische propaganda alles in hot werk stelt om van de vree- sêlijko toestanden voor haar oogmerken partij te trekken. FRANKRIJK. Berechting van Duitsche officieren. Parijs, 21 Nov. Te Rijssel zijn eenige uitgeleverde Duitsche officieren aan gekomen, die ingevolge het vredesver drag zullen terecht moeten staan we gens diefstal en plundering, gepleegd in Noord-Frankrijk tijdens de Duitsche bezetting. BELGIE, Het nieuwe kabinet. Volgens de Soir zou minister Van- dorvelde voorstander zijn van een po litiek verbond tusschen de socialisten en do geavanceerde elementen van de liberale partij. Er zou dan een linksch kabinet gevormd worden onder voor zitterschap van een socialist. Die so cialist zou dau waarschijnlijk Vander- volde zelf zijn. ITALIË. d'Annunzio's plannen. Blijkens oen bericht, van zeer ver trouwbare zijde uit Spalato, heeft d'An- nunzio weer een aanslag in den ztn, ditmaal tegen Spalato. Hij had oor spronkelijk Spalato tegeHjk met Zura willen bezetten, maar te elfder ure heeft hij dat plan laten varen. Te Z t.tv hoeft hij echter voov vujn terugbeet naar Fiume aangekondigd, dat hij daar den 22en Nov. terugkomt en dan Zara uit zijn vevdore plaunen zal uit voeren. To Zara zijn uit Italië 15000 mili tairen en een afdeuing vau de maiine aangekomen. Te Spaiato bevinden zich o;k troepen En verdu staan er troe pen klaai om Moareneg! o aan te vur.cn, hetzij via den Bocche di Cattaro, hetzij van de landzijde. Te Zara zijn reusachtige hoeveelhe den wapenen en munitie opgelost. Ad miraal Millo heeft zich geheel ter be schikking van d'Annunzio gesteld en werkt met hem samen. Op zijn tocht naar Zara was d'An nunzio vergezeld door den kruiser „Cortulazzo", den torpedojager „Mito" en de torpedoboot 66. TURKIJE. Burgeroorlog in Turkije? Londen, 21 Nov. Volgens do laatste berichten uit Smirna neemt de bewe ging tegen Moestafa Kemel pasja (den leider der nationalisten) steeds grooter afmetingen aan. Te Komiah zijn ern stige botsingen tusschen contra-revo- lutionnairen en nationalisten voorge vallen. De spoorwegverbindingen tus schen Komiah §n Konstantinopel en Komiah en Smif*x zijn verbroken. KORTE BERICHTEN. Volgens do Esthlandsche legatie te Londen zouden de bolsjewiki bereid zijn als vredeswaarborg hun vloot in do Finscho Golf uit te leveren. LUCHTVAART. Nederland—Indië. De „Telegraaf" heeft bericht dat de luitenant Koppon den tocht naar Indië gaat ondernemen. Zij hoeft hem een bezoek gebracht in zijn woning te Zeist, waar hij druk bezig is met voor bereidingen. De luitenant deelde mede, dat hij de volgende route denkt te nemen: Soesterherg—Weenen (afstand in K.M. 900 aantal tusschenlandingen 1)W.Constantinopel (1300 2) G.Adana (700 1)ABagdad (900 1); B.—Aboukir (800 1); A.— Bendor Aba (590 0)B.Karachi (1200 1)K.-^Calcutta (2200 3) C.—Rangoon (1100 1); R.—Bang kok (550 0)B— Singapore (1700 2)S.Batavia (950 1) Totaal 12800 14. Nu is deze route aldus luit. Kop pen niet de kortste. Een nadere weg loopt n.1. over Kief, Charkow. Goer- jew (aan de Noordkust van de Kas pische Zeo), Chiwa (ten Z. van hot Aralmeer). Boekara, Kaboel, Delhi, Bonares, Caleutta. Deze route is on geveer 1300 K.M. korter en zou dus oen hesparing betoekenen van niet minder dan 10 pCt. De route is echter in het geheel niot voorbereid, lan dingsterreinen ontbreken en de kans op succes wordt dus aanzienlijk veel kleiner. Luit. Koppen Wil do reis maken met een bekwaam mechanicien als passa gier. Hot toestel, dat luit. Koppen ter beschikking krijgt, zal voorzien wor den van een extra benzine-reservoir. doch vorder acht de vlieger het niet noo.dig voor zijn toestel buitengewone, maatregelen te nemen. Behalve een magneet neemt hij slechts wat kleine onderdooien mee. Vorder met de ondervinding van Poulet voor oogen behoorlijke wapens, on natuurlijk een hoeveelheid levensmiddelen en wa ter, beneve s eeii inrichting voor draadlooso telegrafie. Luit. Koppen hoopt den tocht zoo spoedig mogelijk aan to vangen. De me dewerking van onze regeering is reeds verkregen, do vlucht wordt beschouwd als een dicnstvlucht en de regeering zorgt dus voor alle kosten, terwijl de legerautoriteiten allen steun aan de onderneming verleenen. Zeer waarschijnlijk is het verder, dat ook de steun verkregen wordt van de Engelsche regeering als contra-presta tie voor de hulp, door onze regeering het Engelsche gouvernement geboden bij do onderzoekingen in zake den vliegtocht EngelandAustralië. MARTNEBERICIITEN. Bij besch. v. d. Min. v. Mar. is de off.- mach. 2e kl. J. Walrave met 24 Nov. gcpl. a. b. Hr. Ms. „Schorpioen". Luit. t. zee le kl. S. van Ramhorst is overgeplaatst naar Middelburg en toegevoegd aan den commandant der marine aldaar. Luit. t. zee 2e kl. N. A. Rost van Tonningen is ter besch. gesteld. De uit Oost-Indië teruggekeerde luit. t. zee 2o kl. D. W. Bouwmeester is in de directie der marine te Willemsoord gepl. aan boord van Hr. Ms. instructie- schip Atjeh. Do off. v. adm, le kl. D, Kaan is overgeplaatst bij de marinekazerne te Amsterdam. Bij kon. bosl. van 18 dezer is aan luit. t. zee lo kl. H. Nieuwenhuis ver- guuning verleend tot het waarnemen vau een particuliere betrekking buiten het zoowezen voor don tijd van 1 jaar, ingaande op 16 dezer, onder stilstand van allo inkomsten bij do zeemacht en van de opklimming in de ranglijst. De luits. t. zeó 2o kl. G. T. J. Roor- da van Hr. Ms. Kon. Emma on P. A. Gallas van Hr. Ms. Triton hebben op 21 Nov. onderling van plaatsing ver wisseld. Opgave van overgeplaatste onderof ficieren der Zeemacht: Op 21 Nov.: serg.-konstahel J. Mul ler van kern beni. mar.-kazerne Wil lemsoord naar Bollona en sorg.-kon- stabel H. A. Wille van Bellona naar kern bem. mar.-kazerne W/oord, Op 27 Nov.: serg.-monteur G. S. F. Rentenaar van Vliegkamp Kooij naar onderzeedienst W/oord.; serg.-torpedist J. van der Kwast van Kon. Emma naar onderzeedienst W/oord. LLGERBERICHTEN. De uit Oost-Indië teruggekeerde ka pitein P. A. Brouwer wordt ingedeeld bij het 4e reg. vest.-art. STOOBIVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Node. land. Billiton, thuir., pass. 18- Nov. Kaap St. Vincent. Koningin der Nederlanden v. Noord- Amerika n A'dam arr. 18 Nov. te Baltimore. Batoo, thuisr., pass. 16 Nov. Point de Galle. Rottcrdamsche Lloyd. Djambi, uitr., vertr. 14 Nov. v. Suez. Sindoro, uitr., vertr. 20 Nov. v. Sout- hampton. Djobres, uitr., vertr. 19 Nov. v. Mar- seille. Merauke, v. N.-York n. Java, arr. 14 Nov. te Padang. Djebres, uitr., vertr. 19 Nov. v. Mar- seille. Kawi, thuisr., pass. 16 Nov. Perim. Medan vertr. 14 Nov. v. Batavia n. R'dam.* Rindjani vertr. 15 Nov. v. Batavia n. R'dam. Kon. Holl. Lloyd. Frisia v. A'dam n. Buenos Aires, arr. 17 Nov. te PernambueQ. Gelria, uitr., vertr. 18 Nov. v. Lissabon. Hollandia, thuisr. vertr. 18 Nov. v. Lissabon en 19 v. Vigo, Maasland vertr. 20 Nov. v. A'dam n. Buenos-Ayres. Rijnland, v. Buenos Ayres n. A'dam, pass. 20 Nov. Ouessant. Holland-Amerika Lijn. Maartensdijk arr. 18 Nov. v. Newport- Nows to Baltimore. Noordam, v. New-York n. R'dam, bev. zich 19 Nov. 's nachts 460 mijl v. Scilly. Sloterdijk v. Chili n. R'dam pass. 19 Nov. Luzard. Waaldijk arr. 18 Nov. v. Batavia te New-York. Zuiderdijk v. R'dam n. New-York pass. 20 Nov. Dover. Sloterdijk, v. Chili n. R'dam, arr. 19 Nov. to Plymouth. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Antonor v. A'dam n. Jva,a pass. 15 Nov. Porim. Mentor v. Shanghai n. A'dam vertr. 10 Nov. v. Hongkong. Titan v. Singapore n. A'dam pass. 11 Nov. Perim. Kon. Wcst-Ind. Maildienst. Delft arr. 17 Nov. v. R'dam te Colon. Haven te Nicuwediep. 22 Nov. Vertrokken naar Danzig de Ned. schoener Velox. VISSOHERIJBERICHTEN. Aangebracht 20 Nov. door 1 korder: 2 kisten kleine schol p. kist 11; 12 kisten schar p. kist 6.75. Door 1 garnalenvisscher 130 KG. gekookte garnalen per K.G. 0.18. 21 en 22 Nov., v.m. 8 uur, niets binnen. GEMENGD NIEUWS. Oplichting. 28 October jl. werd juweliers firma Schreuder en Baksteen, geves tigd op de Gedempte Binnenrotte te Rotterdam, opgelicht voor een waar de van f 2468 aan gouden voorwerpen. Na een onderzoek, dat bijna vier weken heeft geduurd, is het thans aan den inspecteur, chef van den justitieelen dienst aan het politiebu reau in de Vinkenstraat, aan welk bureau aangifte van deze oplichting gedaan werd, gelukt opheldering in deze zaak te brengen en de vermoe delijke daders te arresfeeren. Volgens den hoofddader, den gear resteerden W. K. uit de Banierstraat, die een volledige bekentenis heeft afgelegd, heeft zich dit geval als volgt toegedragen: Een dag, voor de oplichting plaats had, heeft hij met den gearresteerden en reeds in het huis van bewariDg opgesloten aannemer J. B. van de N. uit de Schiebroekschelaan in een caié op de Kipstraat een bespreking gehad tot vaststelling van de wijze, waarop de oplichting zou geschieden. Men kwam overeen om de firma Schreuder en Baksteen uit een café op den Bergweg telefonie op te bellen met verzoek tusschen 2 en é1/, uur de zichtzending te deen bezorgen ten huize van den aannemer van de N., die dan zorgen zou met zijn vrouw afwezig te zijn. Aldus geschiedde. Eu toen van de N., op den middag, dat de zichtzen ding verwacht werd, zjjo woning verliet, gaf hij de sleutel daarvaD aau den kantooi bediende J. I. van S uit de Oosterstraat, die in het complot was, en die deze sleutel in een urinoir op deo Bergweg by den Noordsingel in ontvangst nam. Den zelfden middag gaf van S. de sleutel over aan den thans uug voortviuchtigen koopman R. J. G., die daarmede de woning van den annemer van de N binnenstapte om de zichtzending in ontvangst te nemen, zoodra deze kwam. Later ▼oi-gde de kantoorbediende J. I. van S. zich bij hem en stelde zich vei dekt op in een slaapkamer, grenzende aan de salon, waarin de ontvangst plaats zou hebben De boekhouder van de fa. Schreuder en Baksteen, die op tijd met de zichtzending kwam, bestaande uit 12 gouden horloges, 12 gouden hor logekettingen met briljanten aan- hangeis en 12 gouden colliers met diamanten werd in de salon ont vaugen door R. J. G., die de gouden voor we1 pen in ontvangst nam om, zoo hfi zeide, ze aan de familie te laten zien. Daartoe begaf hij zich in de slaapkamer, waarin de kantoor bediende J. I. van S. wachtte Beiden trokken daar hun schoenen uit, liepen op hun kousen door de gaDg, maakten stil de huisdeur open en op straat gekomea vervoegden zij zich bij hun hoofdman, den koopman W. K., die beiden opwachtte en de zichtzending overnam. De horloges werden later voor f 825 aan een opkooper verkocht, waarvan ieder der medeplichtigen f 150 kreeg. Da d'enstbodaa la Twente. De afdeeling Almelo van denAlg. Ned. Bond van Huispersoneel heeft aan de ingezetenen, die een dienst bode of dagmeisje houden, het vol gende program van eischen" toege zonden 1. Erkenning van den Bond. 2. Minimumloon: a. keukenmeisje f300 per jaar; b. 2de meisje boven 20 jaar f280; c. 2de meisje beneden 20 jaar f 250 en d. dagmeisjes van 14-17 jaar f200 per jaar. 3. Afschaffing van het fooienstelsel. 4. Verlof en werktijdena. Eersten Zondag een heelen dag vrijaf; twee den Zondag 's avonds na 7 uur vrij, en zoo vervolgens; b. 14 dagen per jaar vacantie met behoud van loon en f 10 kostgeld per week of f 1.50 per dag c. 's avonds om 7 uur vrij tot half elf, Zondags tot elf uurd. 's morgens om 7 uur beneden, Zondags om 8 uur; e. tusschen elf uur's morgens en 4 uur 's middags een uur rust. 5. Wascbgeld f 50 per jaar. 6. Vrye en fiissche slaapkamer. 7. Bij ziekte royale behandeling, betaling van het fondsgeld en zoo noodig versterkende middelen. 8. Alle geschillen wordendoorden Raad opgelost. Aan het slot lezen wij: Beleefa verzoeken wij U aat woord te zenden vóór 3 December 1919 aanmej.Gre aiuk, Riet plein 3, Almelo. Etn vardwijNsnd stadje. De l .atste storm heeft weer een stuk van de rotsen vau Dunwich weggerukt, waardoor de helft van den keiktoren in zee gevallen is. Zuo verdwijnt gaandeweg dit stadje, dat eenmaal de hoofdstad van Oost Augha was. In de dagen van de Noormannen en de Plantagenets was Dunwich een rijke handblsstad, verblijfplaats van den koning, zetel van een bisschop en had het zijn eigen munt. Het kocht van koning Jan voor driehon derd marken het privilegie om zijn zonen en dochters uit te huwen, gelijk het verkoos. Onder de regeering vhl koning Eduard I bezat het elf oorlogs schepen, twmtig koopvaardijschepen en vier en-twintig visscbersschopen. Maar de burgerij had buiten de zee gerekend, die mettertijd de afbrok kelende rotsen en de daarop ge bouwde kerken,windmolens en huizen verzwolg. Zelfs het stadhuis en d- gevangenis' werden een prooi van de golven. Eu over een paar jaar vreesi men dat er van de vroegere staa niet veel meer over zal zijn, 0t „bands dar magistraten" achtar slot as granaat. De justitieele politie te Parijs heeft elf inbiekers gearresteerd, die hun misdadige organisatie de „bende der magistraten" noemden. Zij werkten in Parijs en in de hanlieue en stalen voornamelijk zilverweik ea juweelen. Zij verkochten deze voorwerpen tegen lagen prijs aan opkoopeis en den volgenden dag kwamen twee leden der bende bij deze opkoopers ondei voorgeven, dat zij politie-ambtenareD waren. Zij toonden processen-Ver baal met een officieel hoofd en vertelden aan de opkoupers, dat zij even te voren de inbrekers gevat hadden, die bekend hadden de voorwerpen te hebben verkoeht, waarvan de pseudo-politiemannen een lyat toon den, die zij moesten verifiaeren. De medeplichtigen deden huiszoe king en namen alles mee, wat zy aan zilver, juweelen en voorwerpen van waarde vonden. Na overal zegels op te hebben geplaatst, verdwenen zij met hun buit. Het boofd der bende heeft bü zijn verhoor verklaard, dat zij niet konden beschuldigd worden, pseudo-politie- mannea te zyo. En hij onthulde, dat een van zijn voornaamste medeplich tigen inderdaad een beambte van de justitieele politie was. Dit is juist; de man was sedert 'kort tijdelijk bij de politie in dienst. Viar tarechtstalliagen. Maandag j.1. zijn op het historiscihe G.oote Marktplein te Brussel vier.... doodvonnissen geveld. Het gold de vier bij verstek ter dood veroordeel d*n redacteuren van de „Bruxellois", het tijdens de Duitsche bezetting verschenen en door de Duitschörs gesteunde blad. De veroordeelden zitten vermoede lijk ergens veilig in Duitschiand, de aan Duitschiand verdiende millioem-n te verteren, hetgeen niet wegneemt dat ze toch in het openbaar sljn terechtgesteld. Midden op het oude plein waB een schavot opgericht, waar de beul, de neer Piet,er Nieuwlandt, in een ge woon eoibertcostuum, zich had opge steld. Zijn wapen bestond Wfc vier punaissn, waarmede hij een langen strook papier met het vonnis aan de schandpaal bevestigde. Vier geDdar men met blanke sabel bewaarden de orde. Het publiek schiep behagen in deze wat uit den tijd zynde vertooning. Men spotte met deze formaliteit en de bloemen verkoopsters op het plein, waar eens Egmont en Hoorne wer den onthoofd, lachten de gendarmen luidruchtig toe. Totdat, om twaalf uur precies, het heele stelletje werd opgeruimd. De veroordeelden moeten zich dus thans als^enthoofd beschouwen. Eir autemobilitteR-slimmigheidJc. Herhaaldelijk kan men lezen, hoe de politie op sommige plaatsen zoo genaamde auto vallen uitzet, waarin de automobilisten, die zich niet ge streDgelljk aan de plaatselijke veror deningen hóuden, worden geknipt. Dat laatstgenoemden echter ook me nigmaal de politie in het ootje nemen, vernamen wfi nog dezer dagen van het hoofd eener uitgestrekte Veluw sche gemeente, Maakt zoo'n automobilist zich b^v. door te hard te rijden in de gemeente A. aan overtrediog schuldig en wordt dit soms door den beambte te laat geconstateerd om den wagen te doen stilhouden, doch kan deze alleen letter en nummer der auto nog juist nauw keurig opnemen, dan begrypt de ki lometerver slindende autobestuurder heel goed, dat de politieman niet zal nalaten om aan zyn collega in het naburige dorp, waarheen de auto koers zette, telegrafisch mede te dee l*n, dat de auto met letter zóó en nummer zooveel moet worden aange houden. Tijdens het rijden heeft de automobilist echter een handel over gehaald, waardoor een staaldraad het draaibaar letter en nummerbord juist omwerpt, ten gevolge, waarvan een andere letter en dito cijfers te voor schijn komen. En hoe de gewaarschuwde beambte ook oplet, geen auto passeert, die aan de opgave voldoet. «■rgerl!Jk« Stand v. Heldar. GEHUWD: A. J. Donkersloot en A. de Wijn; A. Zonnenberg en H. C. Hoogkamp; J. Beunder en S. de Boer J. Bruining en A. de Vries; C. Rab en N. Boon. BEVALLEN: M. Momber—Haags- ma, z.H. G. Koedijker - Sol, d.;R. Bakker—Huizinga, d.; J. W. Gröm- rael—Wildenberg, d.J. M. Bijl— Kramer, z.; A. Brink—Otten, d.C. Slikker—Vries, d. Advertentiën. Den Hen October overleed, na oen kortstondig lijden van vijf dagen, onze lieve Vrouw od Moeder, 8. UITERWIJK, in den ouderdom van 88 jaar. P. DOL en Kinderen. Grand Rapids (Noord-Amerika). Algemeene kennisgeving. Hedenavond ontsliep zacht cd kalm na een langdurig lijden, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer DIRK BOON, W«dawa»M van ELIZ/L ETH KBIJNEN. in den ouderdom van bijna82 jaar. Den Helder, 20 November 1919. S. VAN der STAAL- Rotterdam J Boon P. VAN der STAAL, r A. C. de WIJN Amster J Boon. dam P. de WIJN. J. M. HORNING Den j Boon. Helder M. W. HORNING en Kleinderen. De ter aarde bestelling zal olaats hebben as. Maandag 24 November ten 1 ure van uit het, sterfhuis Keizerstraat 87. Oudergeteekenden betuigen hier mede bunnen Iwtalijksn dank aan allen, die blijk gaven van belangstel ling tijdens de ziekte en bij het over lijden van hunne lieve Moeder, Doch ter en Zuster bewezen, in het bizonder aan den WelEd. Heer Dr. Gbonwald, de Directrice en Zusters van het Gemeente-Ziekenhuis. Uit aller naam, Familie J KOSSEN. Off-Mach VAN RU8BE varzoakt-men- d ng van rekeningen «óór 26Novam- bar a.a. Katarna Onderteadiansf. EVANEELISArj§_PALMSTRAAT. Zondag v.m. 10 uur an 'a ar. half zes Os. T, KLOOSTERMAN, van Alkmaar. Christelijke Geraf. Kerk. D. V. Zondagvoormiddag 10 uur an 's avonds 5 uur: Da. H, JANSSEN, Lagorprodikant in aigemaenan dianat. LEGER DES HEILS. SPOORGRACHT 38. Zondag 10 uur v.m., onderwerp „Da Arbsid«r«klasio" J acht'sa»ond8i „Os Toakomat". MIDDENSTRAAT 89. Zondag half vier: Bslangrljka Meeting. Woensdag acht uur: VOiKS SAMENKOMST. Woonsd <g zes uur: KIN', ERS* MEN KOMST. VERLOREN een bos Sleutels- Adres: Kapperstraat 6. WONINGRU L. Iemand uit Den Helder wenscht te ruilen met Rotterdam. Brieven onder Nr. 264, Bureau van dit blad. Bindt zich aan not Meisje, om tydens St. Nicolaasdrukte in den win kel behulpzaam te zijn. Brieven onder Nr. 261, Bureau van dit blad. Gevraagd Hink DAGMEISJE (volle kost). Adres: Sluisdijkstraat 52. CONFECTIE:. Gevraagd oen nette WINKEL JUFFROUW, tegen hoog loon, indien bekwaam. Adres: H. SPRUIT,Molengracht39. Iemand met onbesproken gedrag biedt zich aan voor inning van kwi- tanfiën, Bode of hulpbode. Borg kun nende storten. Brieven onder Nr. 262, Bureau van dit blad. Gevraagd op eeu handelskantoor alhier, iemand, goed bekend met boek houden en handelscorrespo' dontia. Schriftelijke aanbieding, met opgaaf van salaris, letter B., Bureau van dit blad. Gevraagd *en flinke, nette WERK STER, voor eenige dagen per week. Zich aan te melden: Spoorstraat26. Gevraagd «en nette LOOP- JONGEN of M EIS J E. Loon f 3.60, met verhooging. Adres: Boekhandel DUINKER, Spoorstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2