Dolle Hans S. COLTOF, Kanaalweg Onze St. Nicolaas-verrassing. c r io Coöperatie „De Eendracht", KATHLEEN PARLOW, JOH. HEIJDENRIJK, Magazijn „Nederland" -141 Kanaalweg 142 Spoorstraat 95. Het MEEST 35 CENT PER ONS. „CASINO" - GROOTE PRIJSVERMINDERING. Stedelijk Jffuziekkorps. Amerikaansche Schoenen zijn nog niet noodig, in CWidt, Suikerwerk, Koek in Banket. S. HERSCHFL, Koningstraat 23. Nuttige St. Nicolaas-Cadeaux Verkoophuis „De Concurrent", bekende adres Tournée HENRI BRONDGEEST. ZONDAG het enorme succes HENRI BRONDGEEST. speciaal soliede Schoenen, spotprijzen verkocht worden. bij P. GOVERS, Spoorgr. 28-29, Belangrijk bericht. Firma L. BUTER. Nieuwe en 2do-hands Meubelen. W. KUIPER, Taxateur. Prima qualiteiten - Chique modellen Bont- Pluche Sealskin mantels mantels Ratinél mantels mantels 1 Gummi Kinder mantels mantels De grootste keuze in elke grootte voorradig Beslist vaste prijzen 4) u 41 c 0 flj Vanaf heden tot en met 6 December, Wollen-, Tricot- en Nappa- Dames- en Heeren-Handschoenen, Wollen Sjaals, Zijden Chachenez, Fransche Zelfbinders, Sport- en Overhemden, Sint-Nicolaas- Etalage J. C. DUINKER. BankBtletters a f IJS pir pond Speculaas a f 1.25 Taai-Taai a f 0.60 fiembertaai a f 0 75 H. J. J. BUISMAN, R. BAKKER Dz., HET TABAKSHUIS. TELEFOON 172. Dansclub „Entre Nous". Zondag 23 Mo*. DANSEN wan 31/,-6 uur vour leden en hunne introducés». HET BESTUUR- Morgan en Maandag gewone repetitie. SCH0»HUKFRS-VEREENI8I*B Verplichte vergadering op Dinsdag 25 Novembsr. Leeszaal Christ. Jong. Var. 8 uur HET BESTUUR. Wordt gevraagd o®n als hulp voor de huishoudiHg, voor heele of halve dagen. Adres: v.d. MADEN,Koningstraat 98. Luitenant HARTMAN (Dolle Hans): Indiaoh drama In 3 bedrijven. Electrische belichting. Entrée: 11.-, I 0.75,10.49, plus rechten Plaatsbespreking dringend aanbevolen 1 BAL NA (Casino-orkest). wereldberoemde Canedeescbe violiste. CONCERT in „Casino" Maandag 8 December 1919. Aan den vlsugel MARCEL VAN GOOL. Entrée f 1.75 en f 1.- met inbegrip van alle rechten. Kaattsn bij den Internationalen Muziekhandel an den boekhandel. MARQUART vleugel uit den Internationalen Muziekhandel, Hslder. zoelang de voorraad niet Is uitgeput van ean partij welke wij heden ontvingen en tegen hal. ziet en oveituigt III bij R. DE COCK, Langestraat 47. Voor a.s. St.-Nlcolaas. BEZOEKT hedenavond de ruim voor ziene St.-NICOLAAS-ETALAGE van N.B. Filiaal van Flr:..a W H. BURGERS. Vanaf heden groote prijsvermindering. ZIET DE ETALAGE. Beste adres voor- WRVOmat m ala: Theakaston, Boekenkastjes, Muziek kastjes, Plano Tabouretten, Zuiltjes, Werk tafeltjes, Hoeren- an Da mea-Burea ux, Schrijftafels, Schilderstukjes, enz. enz. Alles prima kwaliteit. Opnlvuw hebban wij onzo Tabaksprijzen belangrijk verlaagd. Krul No. 2 kost nu inplsats van 24 ets. 20 ets. per oss Baai28 24 Portorioo „28 24 Varlnas30 Krul No. 134 Heerenbaai 36 Zware Pruim30 Prima Shag32 Het Tabakshuis Breewaterstraat 36. O. J. BE'MERS. per pond 43 ct. 28'/., Krenten per pond 68 ct Nieuwe Krenten 68 Sultane Rozijnen ons 18 Sucade 40 Gember 22 Wij notccren voor: BAK- EN BRAADVET (verpakt) 85 cent p. p. Rijst Gritsmeel Havermout Bloem Gruttemeel Glycerinezeepper pond 38 cent. Koffieboonenper pond vanaf 87l/a Gerookt Rundvleesch (fijne kwal.) per ons 32 Roode Port p. fl. f 1.20. Samoa p. II. f 1.40. Punoh p. II. f 1.60. BREEWATBRSTRAAT 60. VIJZELSTRAAT 35. WIJNEN en GEDISTILLEERD. Beleefd aanbevelend, J. F. OX, Van Calenslr, N B. Bastalllngan wordan gaarne bezorgd. hoek Wilhslminaatraat raai, Keizerstraat 110, Helder. Compleete Ameublementen met Tryp en Moqueette f 145.- tot f280.-. Eiken Buffetten f 85. tot f 185. -Tneekasten. Compleete Ledikanten, hout met Spiraal, en Kapokmatrassen f55. IJzeren met Stroa- en Kapokmatras f45 Stoelen met tryp f35.- de 6 Mahonie- en Eiken Linnenkasten vanaf f 45.—Bloemtafehjes, Eiken en Nooten, f 3.25. SPIEGELS en SCHILDERIJEN, enz. enz. enz. Lees dit! Te koop vette Slaohtkonijnen, 2 Kamerkaoheia, 1 Petroleum kachel, 3 Haringvaten. J ROB, Braestraat 61 Dames-Costuums en Mantels worden door onze coupeurs op eigen atelier aangemeten Gehuwd Zee Officier z. k. vraagt tegen 1 December gemoubile >rdo Kamera met Keuken. Brieven onder No. 260, Bureau van dit blad. OngafiiMuOiUeiae KAMtR met georuik van KEUKEN gevraagd. Brieven onder Nr. 263, Bureau van dit blad. Vuncha Ouinkonij n 11.05 en f 1.35 Te koop gevraagd konijnenvellen. Adre3: C RIJK, Spoorgiacht 22 Te koop bso nooia KAMtRlUCrtEL met nikke:ej Kap Adres: Balistiaat 43. LaNDhOOi ie koop, f 4 de 100 pond Adres: Wrlengde Meerweg b37, Breezaud. Te koop een splinternieuwe Harmonica. Adres: Oude Kerkstraat 7. Te koop een goed onderhouden Wieg en Kl.idarstoel. Adres: 2e Vroon straat 4a. Te koop een mshitniahoutun PENaNT- KAST nut opzei. Adres: Bureau van dit blad. Te huur of te koop hel HEERENHUIS aau het Havenpleiu Nr. 14, BOVEN WONING 1 April 1920, eu de BENEDEN WuNiNG direct te aanvaarden. Adrts: P. du Koning, Achter Hoofdgr. Nr 8 Te koop aangeooden: I R»tmó OVER JAS (maat 52), 1 Marengo-OV ERJAS (maat 66). Zoo goed als nieuw. AdiesJ. BERGHUIS, Van Hoogen- dorpstraat 49 Te koop wit ijzaran WIEB en WAN- OELWABENTlE zondar kap. Adres: Bureau van dit blad. Te koop aangeooden »»n p>l<na naa- rsmijwH met nieuwe binnen en bui tenbanden, en aan bast DamaSiIJwIal. Beide voor billyken prijs. Adres: le Vroonstraat Nr. 52. Te koop: 100 pak droog ZEEGRAS, voor gescüikten prijs. Ook los. 4 cent per pand. Au163T. BAKKER, Achter-Bin- nenhavtn Nr. 10. Te koop aangeboden: 1£ HA. bast gawannen TtRWÉSTRQO. Adres: F. DE VRIESEz., Spoorbrug, Koegras. zal op al onze bakende lage prijzen van Wlnkelgoedaren en Confeotie, nog een extra korting van worden toegaataan. Voorradig een ai in •nz. enz. enz. Op nieuw ontvangen Jongens- Capes en Ratlné-Jekkers. Let dus well op alle artikelen 10 korting I 11511 De is gereed. Aanbevelend, Soekhand-I. Spoorstraat 92. Telef. 97. i '=i i==i voor ia bij Braewatarstr. 23. Tiltph. 284. ER1DWE ERWTEN pir pond 44.48 cent CtPUCIJHERS 22 25,, GROENE ERWTEN II.2S.2S,, *111! BOQIEH BRUINE HOOIEN 2S„ SPUI ERWTEN 32 KOFFIE J00.II0.I2S.. GELDERSCHE WORST. ISO.. ONIBIJTSPEI. ui 40 R00IY1EISCH 25.40 Aanbevelend, KEIZERSTRAAT 56. G rooier- wordt bij mij ds toeloop mat ach <unr-p-r-tia. Heeren zolen en hakken f 3 50. Dames zolen en hakken f 2 75. Kindarwark wordt bankend naar grootta. Prima kwaliteit. Beslist nette aflevering. Alles zoo spoedig mogeljjk. AaD bevelend, F. L. HELOER, Jaitzenttrmf 43, Krnaalw.g 2>, t/o. politiebureau Westplein. .Adres Bureau ven dltblad"! Op verzoek van. vele lezers, die onze Courant laat ontvangen, worden van heden af de inlich iingen betreffende de ad ver lm tién, 'waarin het adres aan het Bureau oan ons blad tt bekomen. des middags ni vijf uur 'jeuw-en 6.00 voor f 4.50. Alt St. Nicolaai-geschenlc stailaa wij dlspoaibel aan fijn* partij balegin Vorstenlanden-Sigaren, waarvan da prijs tot nu toe 12 eta. per atuk wat, tegaa t 4.50 par halve kist (50 atuka). Zeer fijne varpakkiag. Overtraffende qualitait. Overtuigt U van onzo prijzen ea qualiteiten vóór U tet keepea besluit. Braewatarstraat 36. C. J. BEIMERS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3