VERGADERINGEN! Heerenkleeding naar maat. WOLLEN KOUSEN Magazijn „DeSter" VERKOOPT OE BESTE TABAK. STEEDS ALBERT HEIJN TMEISBHSCHE VEREtMIElHE, H. B. fHICKtLDEE TENTOONSTELLING Japonnen BERICHT VAN INZET. „EIGENHULP" 'ÏM Vrijz.-Dem. Kiesvereeniging. DIENSTBODEN VERSTEGEN in de Spoorstraat TAPTEMELK Niemand likdoorns LEZING met Lichtbeelden op DINSDAG 25 NOVEMBER a.s., TOEGINGSPRIIZEH: li nit| SI (f, 2e rang 25 cl, 3e rang 10 et, VERGADERING van SCHILDERIJEN en TEEKENINGEN P.H.EDZARO DE GROOT en HANDWEEFWERK Sj.H. DE GROOT-DE JONG Hit Lsvensniddelinbsdriji ti Halter G. J. 0. D. DIKKERS, fin Hlill mei ERF m iroitin TUIN. fi I. i UNNEWASSERI U, KANAALWEG 148-113 2UI0STIA1TM W. VERHAGEN, Aantpraktr, P. BOMHOFF, Langaafraat 76. bavalaa zich balaafd aaa. K. ACKEMA, voor Kunsttanden, Kronen en Brugwerk. WOENSDAGS, Adres:Mej.Wed.BUIJKES op f51544.19. Vanaf heden disponibel een mooi vergaderlokaal. LICHT EN KRACHT. Het goedkoopste adres J. TISSING,1KEIZERSTRAAT 33. i Banketbakkerij J. LUIDING A Electro Technisch- en Werktuig kundig Installatie-Bureau. H. DERKX Co., Electrische Licht-, Kracht-en Verwarmings-lnstallatie's. Q Schoenwas ges Meubelwas (ft Linoleumwas Ledersmeer ■J Rijwielolie Vaseline „Jong Holland" MELKHANDEL, E. SCHEER, Kanaalweg 120. &LS GIJ DRUKWERK C. DE BOER J*. over den Boeddhlstlechen tempel op Java, door Luit.-Kol. der Öenie O.-L. leger Th. VAN ERF, 'a-Gravenhage, das avonds 8 uur, in „CASINO". KAARTEN zijn te verkregen in den Boekhandel, bij de Wed. JORDANS, Dljkstraat en des avonds aan de Zaal. Da netto opbrengst Is ten bete van de algemeene armen. op Maandag 24 Novombor 1919, 'a avonds 8 uur, in de bovenzaal café Van Woelde, Ingang Koningsplein. A8ENDA 1. Notulen. 2. Ingekomen moties (royement van een der leden) (houding van een lid contra het Bestuur). - 3. Vervolg ingekomen stukken vorige vergadering. HET BESTUUR. van op ZATERDAG 29 NOV, van 2-4 uur, ZONDAG 30 NOV., van 10-4 uur, MAANOAB 1 DEC., van 10 - 4 uur, (n da Bovanzaal van hat Militair Tehuis, Spoorstraat. Entree 26 centa. maakt bekend, dat in de week van Maandag 24 November toten met Zaterdag 20 Novtmber a.a. btj den gewonen handelaar per persoon zal worden verkrijgbaar gesteld, op Bon No. 801 ons Rijst, a 27' I2 cent per pond. Door de Winkeliers moet de vol ledige inleveriDg van bovenstaande bons geschieden van Maandag 1 Oif csmbar tot en met Vrijdag 5 Oscembsr e.k., telkens des middags van 1| tot 4 uur aan het Levensmiddelenbedrljf, Kanaalweg 79. Bij onjuiste verant woording zal onvoorwaardelijk tot uitsluiting van het ontvangen van verdere distributieartikelen worden overgegaan. Helder, 22 November 1911. De Wethouder van het Levensmiddelenbedryf te Helder, A. G. A. VERSTEGEN. Verandering in de ver deelingderBroodkaarten De Wethouder van het Leveusmid- delenbedrljf maakt bekend, dat vtr. andering in da vardaellng der b'qod. kaarten alsnog kan worden opgegeven van 21 November tot en met 29 No- vambar a.k, aan het Bureau van het Levensmiddelenbedrljf aan den Ka- naalwsg 79, onder overlegging van het bonboekje. Verandering in de verdeeling der broodkaarten kan alleen worden toe gestaan voor die personen, die thans een bruin- of roggebroodkaart bezitten en hiervoor in den vervolge een witbroodkeart wenschsn te ontvangen. In geen geval zullen brood» kaarten worden geruild. Bndargetaakandi bavaalt zleh beleefd aan voor allo voorkomanda MetiRlwtrktn. P. KWAST, Laan 14. Notarli ti Tixil, zal op Maandag 1 December 1019, '8 avonds 7 uur, ia het Café „den Burg" aan den Burg op Texel, ten ver zoeke van den Heer D. Daaldkb Mz„ publiek verkeepen: zeer gunstig gelegen in de Graven' straat te den Burg op Texel, Sectie K. nommer 1491, groot 630 centiaren. Te bezichtigen op den verkoopdag van 11 tot 12 uur en te aanvaarden uiteriyk 16 Januari 1920. Verpleegsters-Japonnen in alle maten voorradig. DRANKWET. Burgemeestei en Wethouders van Helder, Gelet op het bepaalde bij artikel 12 der Drankwet; brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen FREDERIKA DE KONING, geboren VAN ES, al hier, een verzoek om vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop voor het beneden-voor lokaal van perceel Weststraat 84a, dat zich bereid hebben verklaard afstand te doen van de te hunne name verleende vergunningen, de Wed. H. GOMES—Schong vo^r het beneden voorlokaal van perceel Hoofd gracht 14, en HILLEGONDA LAM- MERS, Wed. J. WINTER, voor het beneden voorlokaal van perceel Zuid- straat 13, dat binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, door ieder tegen het verleenen van de gevraagde vergunniDg schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht. Helder, 20 November 1919. Mlddemtraat 33, en P.S. Da bediening beeft plaats in Uniform-Costuum. Tand-Techniker - ZAANDAM, houdt voortaan spreekuur te Heldor van 0 4 uur. Voor oporitlooo bohondeling, welke door Tandarts wordt uitgevoerd, van 11-4 uur. STATIONSTRAAT II - HELDER, geen SPOORSTRAAT of STATIONSWEG T. v. d. MEER, Artolarioitraat beveelt zich beleeft aan voor het leveren van Kinderspeelgoed en Huis- houdolijks-artikalan. By de op 20 November 1919 ten overstaan van Notaris C L. VAN DEN IER6H te Schagan gehouden voorloo pige toewijzing van de BOERENPLAATS, aan de Langevlist te Koagras, gemeente Heldrr, bestaande uit Huismanswoning met Boeten, Watermolens, verdere aauhoorigheden, Wei- en Bouwland; ter grootte van 35.42,90 H A. eigendom van Mejuffrouw de Weduwe en Erven van nu wyien den Heer JACOB SMIT, is die plaats in 14 perceelen ingezet De toeslag blijft bepaald op Donder dag 4 Oncembar 1919, 's raiddagB 12 uur, in 't Noordhollandsch Koffiehuis te SCHABEN. tableU Gcdspootéré Hmdo'«ru»ik Zorg thuis altijd een doosje LIA-tabletten gereed.te heb ben staan om bij de eerste teekenen een6r naderende verkoudheid deze dadelijk in den aanvang te stuiten. De LIA-tabletten zijn een geneesmiddel tegen hoest, verkoudheid, keelpijn, dat geen opium, codeïne of morfine bevat. De LIA-tabletten hebben een fijne aromatische smaak. Men zou ze haast als een versnapering beschouwen. Uw drogist en apotheker verkoopen de LIA- tabletten voor f 0.75 per doos. Bischt onze bandteekening L I. Akker, Rotterdam. Het Comité tot huisvesten van noodlijdende kinderen van ALLE gezindten uit Weenen heeft van een kindervriend, die onbekend wenscht te blijven, i een gift van f 500.- ontvangen. LWie volgt? Penningmeester: de Heer J. FRAIJ, Prins Hendriklaan 18. Coöperatieve Winkel vereeniging Prijsverlaging is alleen mogelijk, indien alle leden hun waren van de vereeniging betrekken. BILLIJKE CONDITIËN. A. J. VAN WEELDE. ELECTRO-TECKNISCH BUREAU RENÉ W. A. SMULDERS, BREEWATERSTRAAT 6. CONDITIES BILLIJK. voor Aanbevelend, zult U tot de conclusie komen, U bij ALBERT HEIJN het voordeeligst koopt. PRIM* KWALITEIT. LABE PR JIJEN. Foudanf bor?f plaat Conasrf borstplaat Suikorbsestjes Speculaas, fijn, Boterspeculaae. Bitterkoekjes Witte boonen Bruine» boonen Groene erwten Rijst CopucIJners Gruttemoel Zuiver Tarwobloem Krenten Sultanarozijnen. Abrikozen Vijgen Prima Stijfsel Maïzena Qriesmeel Aardappelmeel Vermicelli Raapolie Cacao los KOFFIE THEE Kennemerstraatweg E 7, Alkmaar, Tal. 58. Bij hot zonden eener postwissel worden alle bestellingen voor Alkmaar en omstreken voor de a.s. ST. NICOLAAS ten uitvoer gebraoht. Boterletters 12.35 per pond, Speculaas f 1.50 Prim. Honig taal taal t O.SO Uitsluitend van de fijnste grondstoffen gefabriceerd. Hoogechfend, J. LUIDINGA. Tel. N. 720. Amsterdam. Zoutkeetsgractit 32' Plannen en begrootingen koeteloos. fe. Hitgoidkoopslenhetvoefdealigst SANDERS El cents. WÊSTGRACHT 31. Aan huis bezorgd of afgehaald, óók ZUIDSTRAAT 84. HET LEER HOUDT ZICH WAAR BEST WET EN DE GLANS IS PRACHTIG zal gratis genezen, doch de Oprechte Wintumar Zalf, kost slechts eene kleinigheid en geneest in zeer korten tijd: likdoorns, wratten, steenpuisten, negenoogen, bloed vinnen, zweren, open beenen, zwerende borsten, baard-, ring en dauwworm en allerlei wonden, Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoegrooter bus hoe voordeeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Ben-Agent: J. C. DE VRIES, Win- tum «Br.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29J. Eelman, Dljk straat 20Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C., Westebbaan, SluisdijkstraatC. Buis, Spoor- graebt 23H. W. Zegel, Kanaal- weg 63; M. de Riddbr-Mkijeb, Zuidstraatvoor en gros A. ten Klooster, Keizerstraat 93. KANAALWEG 120. Venacha Roomboter f 1.85, Goudache- en Edammer Kaae, 90 - 85 80 en 70 cent, alles per 5 ons. Lcidsche Kaas f 1.00 per 5 ons. Oude Friesche Nagelkaas 12 eent per ons. Neemt proef met onze puike Melange-Boter, fö.70, f 0.80, 11.00 en f 119 per 5 ons. ongesteld zyt, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van oumr beioemde, genees krachtige Wortelboer's Krulden of één twee Wortelboer's Pillen on gij zijt spoedig weer genezen. Betere en goedkoopere huismidde len bestaan er niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrijven gal, slijm, koortsigheid, maag- en hoofd pijn, wekken de eetlust op, bevorde ren de spijsverteering, regelen den stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboers Pillen 60 cent per doos, drie doozen f 1.70. Overal ver krijgbaar of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER, te Oude- Pekela. Zending geschiedt franco na ontvangst, van het bedrag. Des Zaterdags worden ni 9 uur geen adrertentlBn aangenomen. Een van de berijmdi oplossingen. C^amiddellijk wanneer je Den Helder betreedt, AMaak je dan subiet gereed Door even de Spoorstraat in te loopen, J&lleen maar om wat sigaren te gaan koopen. Tegen billijken en lagen prijs Haal je die, hetzij jong of grijs, Ijlings en met grooten spoed, bij Verstegen in de Spoor straat, daar is 't goed, J&nders, wanneer je 't niet doet, Mkan je niet meer rekeDen op beste kwaliteit. IVIaafe dus, dat je er bijtijds nog zijt, Atan Hueren rookers uit deze stad zeg ik Nleera en probeer, je zult zonder schromen In deze zaak nog vaak als klant terugkomen, «Sigaren en sigaretten zijn daar 't beste gewis, OMOAT HIJ VAKMAN IS I H.H.v.L. OMOAT HIJ VAKMAN IS Kinderen vinden het heer lijk als hun hoofd met LAX wordt gewasscheu. Geen jeuk, geen roos en geen moeite om het haar uitte kammeD. Onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Bij alle drogisten. Prijs f 0.25 per doos, voldoende voor i liter hygiinische hoofd- wassching. L. I. Akker, Rotterdam. L V GEMENGD NIEUWS. Waar varzoaad. In April 1.1. heeft voor de Vierde Kamer der Rechtbank te Amsterdam bij verstek terechtgestaan een 34-ja- rige eleetrlcien, beklaagd van poging tot doodslag of zware mishandeling. De Rechtbank veroordeelde hem d d. 17 April t6r zake van mishandeling tot vijf maanden gevangenisstraf. Van dit verstekvonnis kwam beklaagde Donderdag in verzet. Het bleek, dat beklaagde op 7 Augus tus 1918 ten huize van de» zwager van zijn 19-jarig meisje aan de Van Cliffordstraat woonde. Zijn meisje was bij dien zwager ook in huis. Op een oogenblik, dat hU haar wilde liefkozen, weerde zij hem af. Beklaag de verliet toen de kamer en ging naar boven. Het meisje kreeg spijt en begaf zich naar de kamer, waarin beklaagde zich bevond, met een boek, dat zij hem toesmeet. Zij ging hierop naar beneden en had een gesprek met haar zwager, waarop zij hardop lachte. Beklaagde kwam op dat mo ment ook in de kamer beneden. Plotseling haalde hy een met scherp- geladen revolver te voorschijn en loste een schot op het meisje, dat in den hals getroffen en bloedend ver wond werd. Daarna loste beklaagde nog twee schoten, waarvan een hem zelf in het rechteroog trof. De wond, die aan het meisje was toegebracht, was van weinig beteekenis; na een week was zjj genezen. Beklaagde zelf heeft zijn rechteroog bij het verspeeld. Reeds toen de zaak by verstek behandeld werd, heeft het meisje, dat als hoofdgetuige gehoord werd, verklaard, dat zy beklaagde het haar aangedane leed volledig vergeven had en dat zij, ondanks het gebeurde, beklaagde's levensgezellin wenschte te worden. Dit voornemen is inder daad uitgevoerd. Het meisje is sedert 27 Augustus 1919 met beklaagde gehuwd en zy verscheen heden als hoofdgetuige, een levenslustige baby op de armen dragend. Beklaagde bekende het feit, doch ontkende de bedoeling te hebben ge had de hoofdgetuige van het leven te berooven. Hij leed aan zwaarmoe digheid. De hoofdgetuige verklaarde wel te hebben gemerkt, dat beklaagde zwaar moedig was, doch veel beteekenis had zy daaraan niet gehecht. Vroeger hadden zij nooit onaangenaamheden mit elkaar gehad. Hij had haar vroe ger ook nooit bedreigd. Wel heet'c beklaagde haar wel eens gezegd, dat hij zichzelf van kant zou maken, omdat by dacht, dat zy niet van hem hield. Op eea vraag van mr. dr. Cahnter, die beklaagde verdedigde, antwoordde de hoofdgetuige, geen py'n te hebben gevoeld toen zij getroffen werd, alleen een zwaar gevoel. Het O. M., mr. Cluysenaer, vindt geen aanleiding om tegen het vonnis, waarby beklaagde wegens mishan deling werd veroordeeld,op te komen, hoewel poging tot doodslag zeker wel als bewezen aangenomen zou kunnen worden. Spr. noemt dus mishande ling aan. In de opgelegde straf wilde spreker echter wyziging gebracht zieu, omdat er sedert 7 Augustus 1918 veel veranderd is. Beklaagde is met de hoofdgetuige gehuwd en de Rechtbank heeft haar voor zich gezien met het pand van hun liefde op den arm. Wy kunnen dus aan nemen, dat de hoofdgetuige aan be klaagde absoluut alles heeft vergeven wat beklaagde haar heeft aangedaan. In deze omstandigheden eischt spr. tegen beklaagde vyf maanden voor waardelijke gevangenisstraf meteen proeftijd van drie jaren. ^De verdediger pleitte vi-yspraak. Subsidiair sloot hij zich aan by het requisitoir van het O. M,, daarby aanvoerende, dat beklaagde vroeger met een andere vrouw een ongelukkig huwelijksleven had geleid en toen een revolver had gekocht om zichzelf van het leven te berooven. UIT DEN OMTREK Wielingen. Door den voormaligen Duitschen Kroonprins is aan het Comité voor plaatsing van ondervoede kinderen uit Duitschland en Oostenryk, geves tigd in Holland, f50.- ter hand ge steld. Ook gat de Kroonprins 't vei langen te kennen om in zijn woning, de Ned. Herv. Pastorie te Oosterland twee ondervoede kinderen voor ge- ruimen tyd op te nemen. Dezer dagen en volgende week worden hier weer ondervoede kinderen uitDuitscb' land en Oostenrijk verwacht en wel in totaal 45. Waterschappen. Bij Kon. besluit van 18 dezer is benoemd tot heemraad van het heem raadschap Wieringen. J. Mosterd Nzn., te Wieringen. MARKTBERICHTEN. 20 1ÏOV. 1918. 0 faaidea SCO - 111 - Vaelau u. Om» Q— -Hwsa 0 éaldakoau* tn&'trni -iO 7 46 jfüiéUoelBJi (7»<tsl 600 S 20 CciiboéJa» 400 „7 80 TMI ?an 830. 4 0- - OrsiJctiVéiau ICU. - 12 Nuchtaia ii 30. - Schxjién (migtM) »0. - 1 873 Suhapea 60.- S63 0 .-«i30*6z:« 30.— ubibiim 0.- II itosxe* «6 10 26 VfWÈésn {Sixt p. «In* 66- 1 17 ?uk«aa 5. K 180 0 Klpp»n i._ 8 - 0 Sénttn 1 60 Jfji» 200 3-53 li £i?siorcB 100 St«£» 2é 25 SsffdaleifB 9. 1M 0— 0 INGEZONDEN. Geachte Redactie. Verzoeke beleefd opname van onderstaande regelen, bij voorbaai mijn dank. Het zij mij vergund door middel van Uw blad mijne mede-ingezete nen te waarschuwen voor eén ze? kere hier ter plaatse bestaande vereeniging, met name Werklie- denvereeniging „De Eendracht", uitkeeringsfonds bij overlijden; iMijn bedoeling in deze is, een elk 1 op de hoogte te stellen, hoe deze I vereeniging zich kwijt van hare plichten. Ik. had verzekerd mijn beide zoons en mijn schoonmoeder. Den 30en Mei j.1. verloor ik door het bekende ongeluk mijn beide zoons. Nu zou men denken, dat in zoo'n geval «ogenblikkelijk gehol pen wordt door die vereeniging, maai- mis gedacht. Zelf in Indië zijnde, was het de heer Hei-inga, die, als gewoonlijk ter hulpe snél lend waar zulks noodig was, ooic mijn vrouw zijn hulp aanbood, welke dankbaar werd aanvaard. De heer H. werd echter spoedig teleurgesteld, toen hij kwam 0111 de uitkeering bij overlijden van bovengenoemd fonds. Deze kon niet plaats hebben, omdatja, de tijd is nog niet daar, dat ik dit zal omschrijven. De heer H. spoed de zich naar het gerecht, welke zaak ik van hem overnam bij mijn thuiskomst in Holland, met het noodlottig gevolg voor die veree niging, dat de uitkeering toch plaats had; bijna zes maanden na het gebeurde, en door middel van den deurwaarder. Nu echter nog de derde verze kerde. De eerste dagen is mijn vrouw thuis geweest bij de familie H. en na afloop der begrafenis mijner kinderen door mijn familie naar Gelderland gehaald. Het gevolg hiervan was, dat mijn vrouw niet contribueerde. Niet haar schuld, want op de deur van mijn woning was een briefje geplaatst met „brieven, enz. enz. Heringa, Lan- gestraat 74 A." Aan dit adres heb ben post en andere boden zich ge houden, behalve de heer W. R. Zits. Toen ik dan met mijn vrouw hier weer ter- plaatse kwam, werd mij gezegd door H„ dat ik wel eens mocht informecren bij Zits, want dat hij niet was geweest om contri butie. Ik ben naar de Molenstraat gegaan en hoorde toen geroyeerd te zijn wegens contributieschuld. Ik heb daarna gecorrespondeerd met het bestuur, en 14 November gewerd mij een schrijven, dat aan mijn verzoek niet kon worden vol daan. Geachte Redactie, nogmaals dank voor de aan -mij verleende plaats ruimte, verblijf ik Uw dw. dienaar, A. VAN ROEKEL. Helder, 17 Nov. 1919. VAN ALLERLEI AARD WORDT RAARNE RELEVERD OOOR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4