HELDERSCHE COURANT Tweede blad. 9 f Advertentiën. No. 8171 ZATERDAG 22 NOVEMBER 1919 47e JAARGANG Redaoteur-MUnwr i O. DE COIB Jr., Heldor. Opjaag 7000 ar. - AfeennazneataprII» i In «tod I 1.20, por poot I 1.40, Baltanland t 2.40 Loasa w. 8 «I. - por regal 2Q et. Op- «n ondergang van Zon en Maan en lijd van hoogwater (Texel). (Wintertijd.) Maan Zon Hoogwater November. op: onder op: onder v.m.: n.m. Zondag 28 OL 8.11 a. 4.87 7.86 3.56 8.20 8 85 Maandag 24 9.2 6.25 7.87 3.65 8.5 910 Dinsdag 25 9.47 6.20 7.89 S.54 9.30 9.40 Woensdag Donderdag 26 10.24 7.19 7.41 8.51 10.- 10.10 27 10.67 8.23 7.48 3.52 10.40 10.40 Vrijdag 28 11.28 9.31 7.45 3.51 11.5 11.16 Zaterdag 29 11.48 10.40 7.46 3.50 11.50 11.50 GemeentoHJkes Ophaaldienst. Ia de meeste gemeenten van ons Vaderland zitten dezer dagen de ver tegenwoordigers der burger^ de hen door het Gemeentebestuur ontworpen Begrooting van Ontvangsten en Uit gaven voor het jaar 1920 ernstig te bestudeeren of de mogelijkheid nog bestaat de cijfers zóó te wijzigen, dat een dragelijk bedrag aan te heffen belastingen kan worden geraamd. Over 't algemeen zal 't blijken een ver geefsche poging te zijn. De ontzettendste aller oorlogen, die verscheidene volken rondom ons heb ben moeten voeren die in zijn gevolgen ook voor ons land een ramp is geworden heeft veroorzaakt, dat voor millioenen voorraden zijn ver nietigd, de overproductie is opgeteerd, productiemiddelen - fabrieken, ma chines grondstoffen, materialen en werktuigen noodig voor productie- aanmaak - verwoest, waardoor groote schaarschte is ontstaan aan allerlei goederen en waren, waarbuiten men moeilijk kan leven of waar althans groote behoefte en dus vraag naar is. Omdat daardoor méér „vraag" dan „aanbod" is ontstaan, heeft het geld veel minder waarde verkregen en werd de behoefte aan meer loon, aan hooger inkomen sterker gevoeld. De verhooging der inkomsten, gedurende de laatste jaren, is dus meestal althans niet bij de arbeiders, ambte naren en middenstand niet te beschouwen als eene verhooging van welvaart der betrokken personen. De koopkracht is integendeel eerder ge daald. Ik kom hier nader op terug. De Gemeentebesturen, die de laatste jaren zeer groote noodzakelijke uit gaven hebben moeten doen als een gevolg van de tijdsomstandigheden waardoor vaak geleend is moeten worden staan nu voor het feit de rente en aflossing te verzekeren. Daarbij komt, dat de Gemeente-huis houding thans bijna het dubbele kost van vóór den oorlog. Nu is 't wel waar, dat een belangrijk meerdere opbrengst aan belastingen kan wor den verkregen, alléén reeds tenge volge van de loonaverhoogingen en in het algemeen van de vermeerdering van het inkomen der belastingschul digen, waardoor het totaal belastbaar inkomen is gestegen, maar dit hooger belastbaar inkomen zal toch niet vol doende zijn om het percentage der heffing als vorige jaren te houden. Hoewel mij dienaangaande nog niets officieel bekend is, acht ik 't toch vrij zeker, dat het parcentage zal stijgen en het bedrag der belasting, door de ingezetenen te betalen, beduidend hooger zal worden. Ëen belastingschuldige, zonder kinderen, die in 1914 flOOO.— per jaar inkomen genoot, betaalde toen aan plaatselijke inkomstenbelasting f 15.75 (flOOO; af voor levensonder houd f 400, belastb. inkomen f 600). Dezelfde belastingschuldige zal nu, zeer vermoedeiijk, f1500 per jaar inkomen genieten en betaalt in ltlS f 42 (f 1500af voor levensonderhoud f600, belastb. inkomen f900.) Over 1919 bedraagt deze verhoo ging, in vergelijking met 1914, reeds 160% en bestaat, gelijk hiervoor ia gezegd, de vrij groote zekerheid, dat in 1920 dit verschil nog grooter wordt, naar mijn vermoeden 200 Toch kan niet gezegd worden, dat, hoewel 't inkomen van dezen belas tingschuldige van f 1000 tot f1500 steeg, nu ook de welvaart van hem zooveel hooger werd en het hem dus gemakkelijker valt die meerdere be lasting te betalen. De gevolgen van 't steeds hooger worden der belastingen, maakt de invordering niet gemakkelijk. Se kans dat men meer „oninbare posten" krijgt, wordt grooter en in elk geval zal h6t voor velen groote moeite kosten tijdig de verschuldigde belas tingen te voldoen, vooral dan wanneer de aanslagbiljetten laat verschijnen, hetgeen ook niet vroeger kon ge schieden, waarbij nog komt, dat de biljetten van de verschillende belas tingen - PI. Ink. bel., schoolgelden, Personeels belasting, Rijks. ink. bel. meestal gelijk in het bezit der belastingschuldigen komen. Nu bestaat de mogelijkheid de belastingschuldigen tegemoet te ko men en hen 't belaatingbetalen ge makkelijker te maken, door een regeling te treffen om het te betalen bedrag aan belastingen, schoolgelden daaronder begrepen, over een geheel jaar te verdoelen, m. a. w. het mo gelijk te maken, dat men z'n aan de Gemeente desnoods oek aan het Rijk verschuldigde belastingen per week of per maand betaalt. Te Zaandam vindt een dergelijke regeling voor gemeentebelastingen, reeds toepassing en met succes. Dezer dagen had ik het genoegen met den Directeur van den Gemeen telijken Ophaaldienst kennis te maken en had toen gelegenheid omtrent het werken van dien dienst iets meer te vernemen, hetgeen mij heeft genoopt dit artikel te schrijven. In die Ge meente is, ik meen als eerste in het land, een nieuwe dienst in het leven geroepen, die zich belast met het vorderen van alle belastingen in weke lijksche of maandelijksehe termijnen en -is aldaar als een zelfstandig ge meenteUdrijf op den grondslag van art. 114 bis der gemeentewet opgezet, onder den naam van Gemeentelijken Ophaaldienst. Volgens de artt. 1, 2 en 3 der verordening betreffende den ophaal dienst, heeft deze ten doel, om bij de belastingschuldigen, die daartoe den wensch te kennen hebben ge geven, do belastinggelden maande lijks of wekelijks aan huis te innen, volgens regelen, door Burgemeester en Wethouders te stellen. Voorts kunnen ook incasseeringen van be dragen, uit anderen hoofde ver schuldigd aan de gemeente, e#n harer diensten of aan derden, door dezen dienst worden verricht. Tevens wordt deze benut, om bij degenen der belastingschuldigen, die dit wen schen, tegelijk met de belasting, spaargelden in ontvangst te nemen ten behoeve van de Gemeentelijke Spaarbank. De ophaaldienst treedt op als gemachtigde van de van zijn tusschenkomst gebruik makende ba lastingbetalers en zorgt voor de af dracht der belastinggelden aan- en de kwiteering der aanslagbiljetten door den Gemeenteontvanger, vol gens door Burgemeester en Wet houders vast te stellen regelen. Zooals hiervoor blijkt, heeft men in Zaandam tegelijk met een ophaal dienst ook een Gemeentelijken Spaar bank opgericht, beide bedrijven onder ééa hoofd. Hoewel eerst sedert 26 Februari 1.1. beide bedrijven konden functionneeren, was op 14 October 1.1. het aantal deelnemers reeds tot 1092 gestegen. Aangezien de wenschelijkheid om tot een wekeijjksche betaling van belastingen en schoolgelden te ge raken door alle politieke partijen wordt uitgesproken en het inderdaad voor velen steeds moeilijker wordt de belasting en schoolgelden op korten termijn te voldoen, leek 't mij niet ondienstig toe de mogelijk heid om tot gemakkelijke wijze van betaling te geraken, aan de hand vau hetgeen mij ter zake, door den heer Directeur van den Ophaaldienst te Zaandam, ter kennis kwam, uiteen te zetten. Een ophaaldienst zonder spaarbank is m.i. ook zeer goed mogelijk en voorloopig op een voudigen grondslag in te richten. Eenige kosten zijn, zooals vanzelf spreekt, aan de uitvoering verbonden, doch wanneer velen van het instituut gebruik maken, ontvangt de gemeente spoediger kasgelden, hetgeen rente verlies voor op te nemen gelden voorkomt. En al blijkt tenslotte, dat hetgeen men anders aan rente voor op te nemen gelden betaalt, niet opweegt tegen de kosten aan een ophaaldienst verbonden, dan is deze uitgaaf nog ten volle gewettigd door het greote sociale belang, dat voor de be velking gelegen is in het dragelijk maken van den belastingdruk. Van Dalen, Gemeente-Ontvanger. PLAATSELIJK NIEUWS. zikaal te worden gesecondeerd, terwijl hij toch nog steeds gelegenheid vindt, zijn persoonlijkheid te laten meespre ken. Kortom, een benijdenswaardig duo. Den Helder heeft miss Parlow met warmte en genegenheid ontvangen. Hoe kon het ook anders: dit geniale teero meisje met die groote innerlijke kracht, die aan haar voordracht zooveel warm te on wijding gaf, moest een sympa thiekon indruk maken. Welnu, laat het dan nu ook weer toonen het op prijs te stollen, dat onze stad een van de plaatsen is, door miss Parlow in haar tournée opgenomen, laat het be wijzen niet vergeten te zijn de spon taniteit, waarmede, destijds, zij liet grootste deel liarer recette in de kas van het steuncomité stortte! En laat liet in grooten getale optrekken haar heerlijk spel te hooren. Concert Nieuwe Kerk. Ongeveer half December zal in de Nieuwe Kerk een concert wordon ge geven door mej. Schouten, zangeres te Haarlem, den heer Brondgeest, organist en den heer Pala, violist. De opbrengst van dat concert zal geheel ten bate van de Kerkvoogdij komen. Do gaven van don heer Pala zijn genoegzaam bekend, maar wij verwach ten, dat uit de recenties, die over mej. Schouten en don heer Brondgeest spoe dig zullen worden gepubliceerd, zal blijken, dat ook het geheel iets goeds belooft. Dé entree zal zeer laag worden ge steld, n.1. 30 cents, zoodat iedereen profiteeren kan. „Dolle Hans". Men zendt ons het volgwide ter plaatsing Onder de leiding van het Int. Con cert- en Theaterbureau te Amsterdam zal door den heer Henri Brondgeest een tournee gemaakt worden met het enorme succesdrama van Fabricius :.Dolle Hans". De rol van Luitenant Hartman zal hierin vervuld worden door den heer Henri Bondgeest. Alhier zal op Zondag a.s. slechts één enkele voorstelling plaats hebben en wel in Casino. Ioder, die reeds één der vorige drie opvoeringen van bovengenoemd stuk heeft bijgewoond, zal kunnen getuigen dat „Dolle Hans" een prachtvolle voor stelling is en Henri Brondgeest in de titelrol onovertroffen, ja schitterend is te noemen. Aanbesteding. Vanwege het Ministerie van Ma rine is aanbesteed het verrichten van carbolineuf-, verf- en behang- werk ten behoeve van de gebouwen voor den vliegdienst aan de Kooi te Helder. Ingekomen waren 26 biljetten. Laagste inschrijver was Th. Groot huizen te Alkmaar voor 8365. Dierenbescherming. Maandagavond werd in Bellevuc in een daartoe belegde vergadering besloten tot de oprichting eener af- deeling Helder van de „Nederland- sche Vereeniging tot Bescherming van Dieren". Hot doel van de vereeniging is speciaal bij de jeugd liefde aan te kweeken voor de dieren, bescher ming van vogels, honden, paarden, enz. tegen mishandelingen en het tegengaan van verkeerde toestan den op dit gebied. Het bestuur, bestaat uit: de dames Mevr. G. C. v. d. Hulst-Heeroma. Presidente, Mej .C. van de Laar, 2e Presidente, en de heeren J. H. Wy- ker, Commissaris, D. Wiepjes, Penningmeester, J. C. Dekker, Secretaris. De contributie bedraagt 1.50 per jaar voor volwassenen en 50 cent voor adspirant-leden (perso nen onder 18 jaar). Weldra zal een lid van het Hoofdbestuur een propaganda- lezing met lichtbeelden komen houden. Het secretariaat is gevestigd Westgracht 9. Knthleen Parlow. Deze wereldberoemde violiste komt binnenkort weder in onze gemeente een concert geven. Dit is haar derde optreden hier ter plaatse, en wij hopen, dat zij ook thans weder met dezelfde aangename herinneringen moge heen gaan als de beide vorige malen. Een maal trad miss Parlow op voor toen pnB opgerichte steuncomité; de tweede maal voor eigen rekening. Over haar nieuwe tournée door land schrijft de lieer E. Polak Daniels in de „Wereldkroniek" o.a. het vol gende: Bijna drie jaar geleden had de popu laire Canadeesche violiste Kathleen Parlow van ons afscheid genomen, in de Residentie in een Kerstconcert met den grooten pianist Pembaur. Kathleen kreeg na deze laatste tournee geen verlof meer van de En- gelsche autoriteiten zij woont in oen aardig buitenhuisje in Cambridge om over zee te gaan. Geen vrouw liet men meer toe wegens gebrek a plaatsruimte niet op het schip, maar eventueel in de reddingsbooten. Zij bleef dus van het vastoland afgesloten en hoeft zich moeten tevreden stellen met in Engeland, Schotland en Ierland af en toe te concerteeren. In Engolund hield zij zich overi gens niet onledig! Zij studeerde en studeert nog drie cn een half uur per dag. Wij hebbou miss Parlow weer boord en weer haar verkwikkend vioolspel volop genoten. Uiterlijk min der frêle dan vroeger hoeft haar spel zoo mogelijk nog aan diepte gewonnen Natuurlijk komt Kathleen Parlow met nog niet door haar gespeelde wer ken en met geheel nieuwe composities. Wat we nog zelden hadden gehoord, Vieuxtemps' tweedo vioolconcert, aan Emil Sauret opgedragen en het viool concert van Ernst, dat in jaren niet werd uitgevoerd, speelt miss Parlow onvergelijkelijk schoon van opvatting, stokbehcersching en prachtig van mu zikaal, gezond temperament. Daarbij speelt zij enkele nieuwe ar rangementen van Sam Franco, stukken van Monsigny, Fernaudez Arbos, Roger Quilter e. a. en wellicht nog een enkel lievelingsstuk uit haar mooie, rijke repertoire van vroeger. En de onvermoeide Louis Schnitzler is als altijd op zijn post om haar weer met zijn geniale pianobegeleiding ter zijde t© staan. Het moet dan ook wel •n genoegen zijn, door hem zoo ms- RAADSOVERZICIIT. Wonderlijk zijn en ondoorgrondelijk. _j wegen der politiek! Daar was het feit, dat een vrijzinnig raadslid, van oudsher leider zijner fractie, zich door ijn gevoel zijn „eerlijkheid" noem de hij het zelf liet verleiden om te steunen, indirect, don bouw eener christelijke school. In het openbaar door een oud-collega op de vingers ge tikt, mocht men verwachten, dat een dergelijk feit den delinquent zwaar zou worden aangerekend. En ziedaar! niet hij is het slachtoffer, maar een on schuldig collega, die zich, van den aanvang af, lol togen de gestie van den raad verklaard heeft. Dc heer Biersteker wordt, na kort comité-generaal, met groote m derheid wethouder nd interim; de heer Grunwald heeft, indien men do adver tentie in do Held. Courant gelooven mag, zijn ontslag reeds ingediend. Zoo wordt de deugd, die zich mot geen principes ophoudt, behoorlijk beloond! Eu als dit vrijzinnige muisje nog een itaartje zal hebben, zal het publiek er wel niet veel van bemerken: do vuile wasch behandelt men liefst binnens huis. Overigens lijkt ons de keuze van den heer Biersteker een goedo. Im mers, hij is bijna altijd do principieele man, die de dingen klaar en juist on derscheidt. In hoever hij zijne prin cipes, midden tusschen do heeren Adriaanse en Verstegen in, zal kun nen handhaven, zal de tijd leeren. Voor een wethouder van onderwijs n'en déplaise do Koegrasscr kwestie - er werk aan den winkel. Do raadsvergadering van Dinsdag avond gaf, behoudens deze wethou dersbenoeming, niet veel vermeldens waards. Het belangrijkste dor agenda was wel de leeszaal-kwestie. De Vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" word voor het feit geplaatst, dat zij het door haar in ge bruik zijnde gebouw zou moeten ver laten of aankoopen. Daar de ligging van dit gebouw in de Broewater- slraal, vlak bij dc Spoorstraat en niet in het. drukke gewoel dier straat bij uitstek gunstig was besloot het bestuur tot aankoop, maar dat kon alleen geschieden met behulp van de gemeente, daar de Vereeniging zelve geene middelen heeft en van subsidies bestaat. Di«a woiddc hot heetvar zich tot dc Ingezonden mededeeliny. Heldersche Meubeltransportonderneming Jb. HARJER en Zn. B,hang»l| UrBU|||7|UApN Sleep.rlJ Spoorotr. 40. L N 11 II I I. I N WEN, Spui«traat8. Door het gebruik van groote wagens en vakkundig personeel, het meest aangewezen en tevens h>.t goedkoopste adres ter plaats». Eischt vlugge en nette bediening. gemeente en vroeg of deze niet het gebouw zou willen aankoopen. Daar exploitatie, onderhoud e.d. van gemeen tewege uitteraard veel duurder wor den dan wanneer dit door een parti culiere vereeniging geschiedt, had de gemeente niet veel ooren naar aan koop van het pand on stelde aan hot bestuur der Leeszaal voor haar een bedrag te leenon, waardoor de gemeen- bypotheekhoudster werd. In een tijdsverloop van 25 jnar is de Leeszaal dan eigenaresse. Natuurlijk ging het bestuur hier Bij de oprichting der Vereeniging meende men goed te doen een uitge breid, algemeen bestuur te benoemen. Juist omdat een leeszaal oen algemeen belang is, moesten alle. richtingen vertegenwoordigd worden. Naast dit algcnioono bestuur bestaat nog een dagelijksch bestuur, dat voor den ge wonen gang van zaken zorgt. Wat meestal geschiedde, gehemde ook in het algemeen bestuur: op ver gaderingen, een of tweemaal per jaar. schitterden do moeste leden door af wezigheid. Toon weer eens periodieke gaarne op in. Immers, als de Leeszaal eigenaresse wordt, komt, do heer Adriaanse zei hot zoo juist., liet ge bouw, voor op baar exploitatie-reke ning, en de subsidies van rijk, ge meente en provincie worden hiernaar astgeeteld, en dus, bij stijging van het bezit, verhoogd. De Vereeniging kan alzoo de vleugels wat verder uitslaan; haar „bedrijf" op 'wat grooter leest schoeien. Feitelijk betaalt nu de ge meente, door hooger subsidie, rente en aflossing aan de Leeszaal terug, zoo- dnt doze het, gebouw cadeau krijgt. Hot was to verwachten, dat een der gelijk voorstel or zonder slag of stoot komen zou. Een oponbaro leeszaal is oen gemeentelijk belang, en hot was ondenkbaar, dat de raad dit niet zoude ?n. Maar dat er van de zijde der christen-democraten oppositie gevoerd werd, verraste den raad toch wel eenigszins. verkiezingen aan de ordo waren en men den stand van zaken opnam, kwa men uit de vergadering stemmen, dio zoiden: waarom zullen wij zoo'n uit gebreid alg. bestuur handhaven, gezien het feit, dat de dames en hoeren tóch niot ter vergadering komen? En men besloot het eenigszins in te krimpen De minst ontrouwe comparanten ble ven over, en men hoopte nu een alge meen bestuur te krijgen^ dat meer actief optrad dan tot dusver. Helaas! met de hand op liet Jiarl moeten wij constateeren, dat inder daad van het algemeen bestuur nog oen aanmerkelijk deel kan wordon in gekrompen. Hot zijn maar enkele wei nigen, die genoeg liefde on sympathie oor de zaak hebben om die een of tweo malen per jaar zich de moeite vau een wandeling ter vergadering te getroosten. In dit verband deed het wel wat zonderling aan van den heer Staalman te hooren. dat er niemand van zijne richting in vertegenwoordigd was. Bo vendien is liet niet waar ook, want zijn nog reehtsclie heeren in hot bestuur. De hoor Staalman zal het toch met ons eens zijn, dat de politieke verschillen tusschen antirevolutionai- en christendemocraten in dezen niet meetellen. Op de laatste alg. be stuursvergadering was een rechtselilid aanwezig. De heer Staalman en zijn alter ego, do heer Bot, mankten hun stem ten opzichte van doze loening afhankelijk an de op do gestie van liet algemeen bestuur eventueel door de gemeente te oefenen controle. In goed ITol- landsch gezegd: de heer Staalman be toogde: vóór wat hoort wat; als we jelui de duiten geven, moeten we ook de zeggingschap over jolui doen laten hebben. Afgezien nog van het standpunt op zichzclve was de kwestie bij deze ge legenheid zeor te onpas te berde ge bracht. Zooals de heer Biersteker en later wethouder Adriaauso zeiden: do hoor Staalman kome hij do bogrooting mot zijne bezwaren. Daar zijn ze op hun plaatB, niet hier. Hot hielp niet; do hoeren Staalman en Bot stemden tegen deze leening. Zij willen mede zeggenschap over de lectuur hebben. Do heer Zoudervan merkte nog op „dat de heer Staalman niot beter kon doen dan te trachten lid van het alge meen bestuur te worden. Wij maken ons over die censuur van de gemeente niot ongerust. Zooveel vertrouwen hoeft het Dagelijksch Be stuur en de Raad wel in het bestuur der.Leeszaal, dat zij geen controle noo dig vinden. Controle waarover trou- ens? Alle richtingen vinden in dc leeszaal plaats, en, behalve natuurlijk minderwaardige boeken, zal om andere dun finantieelo redenen geen voor de leeszaal geschikt boek worden opzij gelegd. De rest van het verhandelde is van meer of minder belang, maar voor ons alt er niets moer uit te vermelden, en do lozer kan het in het verslag zelve vinden. BUITENLAND. Het Vredesverdrag. De Duitsche afvaardiging, die •liet protocol teekenen moet, waarin gezegd wordt, dat de niet uitge voerde bepalingen van den wapen stilstand, mitsgaders de oude en nieuwe strafbepalingen voor de in breuken (van Duitschland) op bet wapenstilstandsverdrag van kracht zullen blyven tegelyk met het vre desverdrag, is te Parijs aange komen. Dit bericht is van belang, omdat, dezelfde commissie ook een ander protocol te onderteekenen zal heb ben, het protocol, waardoor het vre desverdrag van VersaiUes in wer king zal treden. De aankomst van die afvaardi ging te Parijs is dus een vooruit gang, ook al beduidt het voorloopig nog niets meer, dan dat de onder handelingen over deze zaken nog pas zullen beginnen. Het spreekt vanzelf, dat de Duit schers zullen trachten van de bo venbedoelde strafbepalingen, in het bizonder de uitlevering van 400.000 ton scheepsmateriaal en van vijf kleine kruisers op zyn minst ver zacht to krijgen. Een nota daarover to zenden hebben zij ditmaal ver meden, wellicht, omdat zij hebben bedacht, dat een van de weinige verzachtingen, die zij tot dusver hebben verkregen, het resultaat niet van een wisseling van nota's, maar van mondeling overleg is ge weest. Maar mondeling zal men dan ook nu trachten de strafbepaling verzacht te krijgen. De onderhandelingen, die daaruit voortkomen, zullen wel eenige da gen in beslag nemen, en dan moet men nog tot afspraken komen, aan- jaande de ontruiming en de bezet ting van de streken, die daarvoor in aanmerking komen. Als dus voor het eind van deze maand nog de vrede in werking treedt, dan valt het mee. (N. R. Ct.). ZWITSERLAND. De toetreding tot den Volken bond. Aan het besluit van den Natio- nalen Raad tot toetreding tot den Volkenbond is een voorbehoud toe gevoegd. Artikel 16 van liet vol kenbondsverdrag bepaalt, gelijk bekend, dat een lid van den bond, dat ondanks zijn verplichtingen ten opzichte van arbitrage, enz., in vorige artikelen bepaald over gaat tot den oorlog, wordt be schouwd als in oorlog te zijn met alle leden van den bond. Deze moeten dan alle handels- financieele betrekkingen met dat land verbreken, enz. De raad van den bond moet dan voor de onderscheiden regeeringen de strijdkrachten omschrijven, waarmee zij aan de gemeenschap pelijke actie hebben deel te nemen. De leden moeten elkaar steunen en desgewenscht de troepen door laten, waarmee een van de leden den wederspannigen staat bestrijdt. Een lid, dat deze verplichtingen niet nakomt, kan uit den bond wor den gestooten. Aldus in hoofdzaak artikel 16. Op dit artikel heeft het Zwiteer- sche voorbehoud betrekking. Het luidt aldus: De Zwitsersche regeering houdt onder alle omstandigheden aan de neutraliteit van Zwitserland vast. Met name in gevallen, waarop artikel 16 toepasselijk zou zijn,-be schouwt Zwitserland zich niet ver plicht tot het verleenen van het recht van doortocfet en militaire hulp. Wordt de rechtmatigheid van dit oorbehoud voor Zwitserland dooi den raad van den "Volkenbond be streden, dan blijft Zwitserland bui ten dien bond. KORTE BERICHTEN. Bij een oproer te Caïro zijn tien menschen gedood, 120 gewond. Op de spoorlijn DöbelnMügeln in Saksen is een goederentrein op een personentrftiu gereden, die in een diepte stortte. Vier personen werden gedood, 24 gewond, van wie 6 zwaar. De firma Zeiss te Jena heeft in verband niet do steenkolen- schaarschte haar bedrijf tot nader besluit moeten stopzetten. LUCHTVAART- Luchtpost Londen—Pi trijs. Londen, 20 Nov. Twee expr postvliegtuigen hebben gisteren met een snelheid van meer dan 100 mijl in het uur postzakken tusschen Londen en Parijs vervoerd. Het is nu mogelijk, dat een brief, die des ochtends om 11 uur op het hoofd postkantoor te Londen in do bus wordt gedaan, 's middags -om 4 uur te Parijs aan zijn adres besteld wordt. 8EMEN8D MIEUW8. Toen de vrouw het bewustzyn eenigszins had berkregen, wist zij zich los te werken en zich naar haar kamerl je te sleepen, waar de heer K. haar bij zijn thuiskomst ten 10 ure, nog geheel versuft, aantrof. Vechtpartij met doodeiljkea afloop- Donderdagmorgen is te Rouveen, gemeente Staphorst, het lijk gevonden van den 30 jarigen R. Visser, met een diepe snede in den buik. Woensdagavond ia hij met vrienden op visite geweest. Op weg naar huis ontstond ruzie, waarbij Visser gewond werd en daarna in een schuur gelegd, waar men Donderdagochtend het ïyk vond. De vermoedelijke dader is gear resieerd. Valscha Engeisohe bankblljattaa. De Zutphensche rechtbank heeft gisteren de zaak behandeld tegen L. W. H., 25 Jaar, teekenaar te Apel doorn en zijn moeder D. de H., 51 jaar en tegen zijn vader H. H., 02 jaar, beschuldigd van vervaardiging en uitgifte van valsche Engelsche bankbiljetten. Het O. M. merkte op, dat de le beklaagde geen gunstig verleden heeft. Hij deserteerde en werd in 1914 in den Haag voor oplichting veroordeeld Zijn talenten wendt qekl. ten kwade aan. Kp acht bekl. een gevaarlijk misdadiger, die veel menschen heeft benadeeld en op wien een strenge straf toegepast moet worden. De moeder 3taat niet ongunstig bekend. Ten slotte eischt hij tegen L. W. H. twee jaar en tegen zijn moeder een jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis. Een kostbaar historisch paralsaaar. Een paarlsnoer, volgens de des kundigen een der mooiste dat bestaat, zal naar de „Daily Chronicle" meldt, do volgende week te Londen in vei lieg komen. De waarde ervan wordt op 850.000 pond geschat. Het bestaat uit vier rijen van in het geheel 188 parels. Eventueel zal het per rij wor den verkocht. Het wordt geveild op last van de nakomelingen der Rus sische keizerlijke dynastie. Het snoer moet oorspronkelijk hebben toebehoord aan de moeder van Peter den Groote. Vele jaren is het in een ander land geweest en onlangs kwam het naar Engeland op het lichaam gedragen, doch niet op de gewone manier, zooals er ge heimzinnig aan wordt toegevoegd. Er zullen bijzondere veilingheidsmaat regelen worden genomen voor de beide kijkdagen. Naar aan de Daily Chronicle" werd meegedeeld, werden de paarlen niet te koop aangeboden door refu giés uit Rusland of eeuig ander lana en de verkoop ls ook niet te wyten aan geldgebrek van de zijde der eigenaars. Ein twaa-Jsrlg kind alt btkiasgda. In de gerechtszaal van de Londen- sche voorstad Bow was dezer dagen als beklaagde gedagvaard een twee jarige knaap. Natuurlijk was by ge. dagvaard in de persoon van den va der, van wien door een slager geslacht werd een schadevergoeding van 66 pond. Een groep kinderen, waarvan de gedagvaarde knaap er een was, had op straat een „muziek"korpa ge vormd, gewapend met ledige petro- leumblikken en dergebjke. Door het lawaai met die „instrumenten" ge maakt, was hot paard van den slager geschrikt en op hol geslagen. Het dier had een lantaarnpaal en een hek omver gerend, terwijl ten slotte de slagerskar omver was geslagen. Het kind verscheen in de getuigen bank op den arm van zijn moeder eu wierp by het verlaten daarvan den rechter een kus handje toe. Dat kon echter de man der wet niet vermur wen, want hy oordeelde, dat de slager in zijn recht was en de vader van beklaagde de schadevergoeding en kosten van het geding had te betalen Trouwlustigen In de laatste drie maanden zijn er te Hannover meer huwelijken ge sloten dan anders in ongeveer 1 jaar De burgeriyke stand kan het werk niet aan en moet soms huwelyken weken lang uitstellen. Heel erg is het geworden, toen plotseling het reis verbod bekend weid. Alle bruiden en bruidegoms van buiten, die gedurende de dagen van het reisverbod hadden willen trouwen, kwamen naar Han nover en de burgerlijke stand werd als het ware bestormd. In lange ryen stonden de paren te wachten. Men maakte queu om getrouwd te worden. Ingezonden mededoellng. competities tegen Victori I, op het terrein aan den Bolweg. We verwach ten een overwinning voor H.gezien de resultaten van de beide clubs, reeds In de competitie behaald. De wedstryd vangt aan om 2 uur, terwyi H. als volgt zal uitkomen: Thijssen 3uinker Schoonhoven v. Zoonen Dienaar Kok Rijswijk Schrier de Wit Biersteker Broekhuizen. A.s. Zondag speelt Victori I tegen Helder II. Victori komt uit met Walter Marpe Smit Zrijnen Brizee Kenter Valkenburg. Darphorn Qroot Willigen Luyt. SPORT. Brutaal. Woensdagavond omstreeks 9 uur hebben twee tot dusver onbekend ge bleven kerels zich verve egd .san een woniug aan de Balistraat iin Den Haag, waar alleen een bejaarde 1 luishoudster aanwezig was. Zij vertelden de vrou f, dat zU van de politie waren" en da t de bewoner van het perceel, de heer K., die om streeks half negen w; uitgegaaD, i hen in de Frederikatraa t had ontmoet en hun verzocht had ens op het dak van zijn huis te gaan kijken, omdat hij vermoedde, dat dr *ar looddieven aan het werk waren. De vrouw, niets k raads vermoe dende, geleide de twe e mannen naai de zolderverdieping, taar de mannen haar plotseling aaup jrepen, met een hard voorwerp eenig e forscbe slagen toebrachten op hoof on hals en haar vervolgens aan de t rs.pleuDing vast bonden. De inbrekers do «nochten daarop het geheele huis Overal werden feudtstn opengebro ken. Gouden en zi Ivereu voorwerpen werden onaangero evd gelaten. Alleen een klein bedrag geld, oDgeveer 20 gulden, wordt warmisl. In den ouderdom van 79 jaar, is heden na een langdurig lijden overleden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer HENDRIK JOHANUES TER HALL, Sip SUtlonchat ia Anna Paulown*. Rotterdam, 19 November 1919. Nameni de familie. J. TER HALL, Helder, Polderwee 42. Hiermede vervul ik den treu- rigen plicht U kennia te geven, dat door een noodlottig ongeluk op de Noordzee is omgekomeD, myn trouwe Vriend HENOERK HAM. in den jeugdigen leeftyd van 20 jaar. Zjjn bedroefde Vriend. P. BARENDS. Helder, 21 Nov. 1919. Hiermede betuigen wij onzèn her- telljken dank, aan den Wel. Ed. Heer Dr. TANGE voor de goede behande ling van enzen geliefden Zoon, den Heer L. F. LAUNSBACH. Uit aller naam, J. J. D. LAUN33ACH. L. F. M. LAUNSBACH- Troüpee. Hiermede betuigen wy onzen har- tenten denk voor de goede verzorging van onzen geliefden Zoon, den Heer L. F LAUNSBACH. aan de Heeren Verplegers van het Marine Hospitaal. Uit aller naaat, J. J. D. LAUNSBACH. L. F. M. LAUN8BACH- Troupes. VERLORES een doublé Collier met zeart M«daillon, inhoudend portret. Tegen belooniDg terug te bezorgen le Goversdwarsstraat 1. Voor den Donderdag- en Vrijdag middag «on Workster gevraagd. Adrea: SLIKKER, Spoorstraat. Een nette werkster l alleen voor vrydags, by' Mevrouw MICH1LS, Prins Hendriklaan 6. Aan te melden 's namiddags tua Bchen 2 en 4 ure. Te koop: i 400 Dulteohe Oor logefoto's met gebruikte Stereosconp, f 10. Aan hetzelfde adres aen Poppon- wigen f 7.60. Adres: Bureau van dit blad. Concordiaan Z. F. C. III. (le klasse N. H. V. B). Zondag speelt C. haar 2den thuis wedstrijd; het gaat tegen Z. F. C. III, waarvan, zooals men weet, ln Zaandam met 8—0 verloren werd; een groote nederlaag, die niet verdiend was. Daar de Heldersche club nu het voordeel van eigen terrein heeft en een veld veel beter dan dat in Zaan dam, gelooven we wel, dat de bezoe kende club nu niet met zulke groote cyfers zal winnen. Ja, we maken ons sterk, dat, indien Concordiaan ook het geluk op haar hand heeft, een overwinning op Z. F. C. lang niet uit gesloten is. C. zal als volgt uitkomen: Bakker Ike Oostendorp Baas Diedenhoven Hoenderdes v. Vechgel Augustijn Helder Buis Veldhuizen. Aanvang 2 uur op het terrein „Tuin dorp". De reserves van Concordiaan spelen om 10 uur tegen W. I. K. I. Helder II-Victori I. (Afd. Helder-N.H. V.B.) De „Helder"—reserves spelen voor Te koop gevraagd nel Burger woonhuis. Brieven met prysopgave onder Nr. 249. Bureau van dit blad. Nlois|e gevraagd voor heele of halve dagen. Adres: Mevrouw LEEWENS, Weststraat 74. TE KOOP: Een Adler-Schryfmachine-type 7, een Kompas, een Sextand, een Photo toestel, een parellel Bankschroef, een Petroleum Kacheltje, Sta&tschroeven. Alles in besten staat. Te bevragen: Spoorstraat 48. TE KOOP een Uegataand winkelhui» inde Gasstraat, een l»eg woonhula aan den Dykweg. Verder vele BURQERWOONHUIZEN in de volgende stratenLange-, Midden-, Tromp-, v. Galen-, Wilhel- mina-, Oostsloot-, Molen-, Vroon-, Spoor-, Weeze en Jan in 't Veltstraat. P.S. Wenscht U huizen of zaken met succes te verkoopen, wendt U tot ondergeteekende. Alle inlichtingen gratis. P. PUINBROEK, Kalzirstriat 39.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5