Grabbelmand. BISSCHOPWIJN De Amsterdamsche Spaarkas i KLOPPER EN IONEN, VAN DER LEE S nieuw gemoderniseerd Café-Biljart St Nicolaas-Cadeaux OPENBAREVEBKaoriHG D. Bakker, Keizsrstr. 68. OPENBAREVERHURING De HOFSTEDE IPfNBAREVEBKOOPING Openbare Moeping SP00RH0UT, Woensdag 3 December a.s. Sioomerlj en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn A. DOL. Café „Du Passage". Attentie11 H. WORM HOUDT, Klein s Thee, Rheumatiek, Notaris BAAS BOELHUIS I2 stuks uitmuntend Hourmt, 3 bests Paarden, 2 vette Varkens. Wij koopen Notaris 3AAS MAANDAG 24 N0VEM8EG1919, G. J. 0. D. DIKKERS, DINSBAG 25 NOVEMBER 1919 DINSDAG 9 DECEMBER 1919, WOENSDAG 26 NOVEMBER 1919, H. IJ. S. M. DUINKER'S ROYAL KOFFIE ericht Voor een St. Nicotaas-Cadeau aan H.H. Rookers die van prima kwaliteit en luxe verpakking hou den is het aangewezen adres van ouds bekend: H. WORM HOUDT, Buiten de alom bekende merken Holland, Blanco, Locarno, enz. enz. 'voor deze gelegenheid aanbieding van een partij IJ P sigaren, LOQDSGRACHT 89 van kunst en smaak. Groote sorteering. Storting vanaf f 2*50 per maand. Volstorting f 2B0.- per inschrijving. Vraagt prospectus per inliggende kaart. w Duizend Gulden! koopmans' TARWEBLOEM „kristal' Uw eigen voordeel W. H. TIELROOY, influenza Abdijsiroop Draag geen Breukbands zei op Maandag 1 December '19, des avonds 7 uur, in „CASINO", publiek verkoopen de volgende perceelen te Helder: 1. Het liuis en erf aan de Gas- straat 110. 39, groot 84 centiaren. 2. Het huis en erf aan de Gas- straat no. 4J, naast het vorige per ceel, groot 81 centiaren. 3. Het huis en erf aan de Gas- straat no. 43, naast het vorige pev eeel, groot 79 centiaren. 4. Het huis en erf aan de Gas- straat no. 45, naast het vorige per ceel, groot 77 centiaren. 5. Het huis en erf aan de Gas- straat no. 47, naast het vorige per ceel, groot 74 centiaren. Combinatiën 1 en 2, 3, 4 en 5. 1 tot en met 5. 6. Het huis en erf aan de Ach tergracht Westzijde no. 34. groot 68 centiaren. 7. Het buis en erf aan de Weststraat no. 65. groot 63 cen tiaren. 8. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no. 9, groot 78 centiaren. 9. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no. 11, naast het vorige perceel, groot 87 centiaren. 10. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no. 13, naast het vorige perceel, groot 78 centiaren Combinatie 8 9, en 10. 11. Het huis en erf aan de Kui perstraat no. 2, groot 64 centiaren. 12. Het huis en erf aan de Kui perstraat no. 4, naast het vorige perceel, groot 83 centiaren. Combinatie 11 en 12. 13. Het huis aan de Trechter- steeg hoek Achtergracht Zuidzijde no. 50, groot 50 centiaren. 14. Het huis en erf aan de Paul Krugerstraat 110. 24, groot- 1 are 3 centiaren. 16. Het huis en erf aan de Bothastraat no. 28, groot 71 cen tiaren. 16. Het huis en erf aan de Bothastraat no. 30, naast het vo rige perceel, groot 79 centlaren. Combinatie 15 en 16. 17. Het huis en erf aan de Wachtstraat no. 46, groot pl.m. 1 are 3 centiaren. 18. Het huis en erf aan de Wachtstraat 110. 46a, naast het vorige perceel, groot pl. m. 1 are 21 centiaren. Combinatie 17 en 18. 19. Het huis en erf aan de Walvischslraat no. 25. groot 1 are 94 centiaren. 20. Het heerenhuis met erf en tuin aan de Dijkstraat 110. 42, groot 4 aren 34 centiaren. Dit perceel is onbewoond. 21. Het huis en erl aan de Kui perstraat no. 22, groot 64 centiaren. 22. Het onlangs gerestaureer de huis en erf aan de Vischstraal no. .25, groot 48 centiaren. 23. Het onlangs gerestaureer de huis en erf aan de Vischstraat no. 27, naast het vorige perceel, groot- 48 centiaren. Combinatie 22 en 23. De perceelen 21, 22 en 23 zyn in middels uit de hand te koop. Te bezichtigen Vrijdag vóór en op den verkoopdag van 24 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden No taris BAAS te Helder. op DINSDA0 25 NOVEMBER IBIS, morgens 10 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer M. BES, aan de Lange Vllaf te KOEQRAS (Helder), van als 6 kalfkoeien, 1 gelde koe, 8 kalf- vaarzen, 2 graskalveren, een bruine blesmerrie (7 jaar) gedekt door „Telegraaf", een halfbloed Bel gische ruin (8J iaar), een zwarte witvoet ruinket (9 jaar) mak in alle tuigen. Voorts: een tilbury, driewielde- 'kar met ierbak en raam, harkmachine, kettinghort, zaadwaaljer, ijzeren gier- pompjmelkbussen, schotels, 2 karos, roomvat, botermout, zoutkist, zeu- nissen, spatschut, loopers, mestplan ken, voerbalies, tuigen, stalschelpen, enz. enz. Ongeveer 15000 K.Q. best gewonnen Hooi. Oiutw. W. BIERSTEKER. bij: Eh oud idrao li ilt|d lu.dk. Sraiuirtu iratlt. des avonds 7'A uur in „Casino" publiek verhuren de volgende' perceelen le Helder en wel: voor den tijd van één jaar, in te gaan Kersttijd aanstaande: 1. Hel perceel weiland in den Helderschen Polder, lcad. Sectie E. no. 72, groot l hectare, 21 aren, 60 centiaren. Eigendom van de familie Bak ker en in huur bij den Heer W. C. Thijssen. voor den tijd van vier achter eenvolgende jaren, fn te gaan Kersttijd aanstaande: 2. Het perceel weiland in den Helderschen Polder, kad. Sectie E. no. 44, groot 1 hectare, 14 aren, 50 centiaren. Eigendom van den Heer P. Knip en in huur bij den Heer L. Blom. voor den tijd van drie achter eenvolgende jaren, in te gaan Kersttijd aanstaande: 3. De perceelen weiland en een perceeltje water in den Helder schen Polder, kad. Sectie D. nos. 1320 en 2295, samen groot 4 hec taren, 37 aren. Te verhuren in 3 perceelen, te weten: a. het Zuidelijk gedeelte met de daarop staande koeboet, waarin stalling voor 8 koeien, ter grootte van ongeveer 1 hectare 40 aren; b. het Middengedeelte ter grootte van ongeveer 1 hectare 57 aren c. het Westelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 1 hectare 40 centiaren. Combinatie a, b en c. Eigendom van den Heer K. Hoo- gerduijn en in huur geweest bij nu wijlen den Heer R. de Heer. De huurders moetqn stellen twee bekende en goede borgen, die op de verhuring tegenwoordig moe ten zijn. Notaris te Texel, zal op bij inzet, en op bij toeslag, telkens des voormiddags half 12, in het Café „Den Burg", te Den Burg op Texel, ten verzoeke van den Heer D. HOGEWONING te Oegst- gseet, publiek verkoopen i „hat Elerlandsohe Huis", bestaande in nieuwe bouwmanswoning met schuur en andere bijgebouwen, benevens landerijen tn duingrondsn in den polder Eierland óp Texel, samen groot. 82.47.35 Hectaren, uitmuntend geschikt voor bloembollenteelt en in de onmiddellijke nabijheid van de Haven te de Cocksdorp. Aanvaarding 1 Januari 1920. (wagens sterfgeval en vertrek), die morgens 1! uur, in „TtVOLI", (en niet zooals eerder vermeld op December a.s.), van: diverse meubilaire- en inboedelgoederen, w.o.: itafels, stoelen, spiegels, kisten, schilderijen, kleedec, bedden, dekens, ledikanten, kachels, zeil, keuken- be'noodigdheden, glas- en aardewerk enz., enz. Te bezichtigen daags te voren van 2—4 uur. Oaurw. W. BIERSTEKER Belangrijke van Efkan- sn Grenen Dwarsliggers en Wisseiheut, te HELDER, (Station) op DaoKardag 27 November 1919, roorm. 8l/« uur van 79 kavels; te ANNA PAULOWNA, (Station) op Vrijdag 28 November 1919, voorm. 8.15 u. (precies) v. 12 ka vela te SC HAGEN, (Station) op Zaterdag 29 November 1919, voorm. .11 uur (preeies) v. 22 kavels. H. J. HAASSROEK, Deurwaarder ALKMAAR. HET TECHNISCH BUREAU -> „NOORD NEDERLAND" •e- -i- TE JOURE BELAST ZICH MET - HET MAKEN VAN PLANNEN EN BE0ROOTIMBEN VAN WATER EN BURBERBOUWKUNDIQE WERKEN. HET TOEZICHT OP OE UITVOEBING DIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNOIB BEBIED. Directie L. J. HOPMAN. De St. Nicolaas-Grabbelmand van de Firma C. A. DUINKER, uit Alkmaar, zal hier worden gehouden: van 1-3 uur n.m., in het Zeemanshuis op de Bassingracht, alhier. Spaar dus 6 bonnetjes, van da (VAN ZUIVERE BORDEAUXWIJN) Per flesch f 1.— Per flesch f 1. - Bij vele wederverkoopers verkrijgbaar. ARBEID. 's Morgens vroeg gaat vader werken Moeder geeft zijn kuchje mee En ze giet dan in zijn drinkflesch Fijne Van der Vijver's thee. Die is goed voor alle standen Heerlijk voor ons allemaal Beter wat van Van der Vijver. Dan wat in het proeflokaal. SPI-F.NHOPF. SpeenholT-Seric No. C. No. 7 verschijnt a.s. Zaterdag. Hof-5toomkoffiebranderij en Theehandel HENDRIK VAN DER VIJVER, ROTTERDAM. Bastoomd wordt ladaron werkdag Depóts BEDDE*. DEKENS en KARPETTEN 2 mail per «eek. tu HuMur, ipwntiuut si: de boeb—vobveb t« Taxsl, don BurgWad. JAC. BOOR. GORDIJNEN allfl dagen. 1 2v>-srS vafdt i«d«roE dag gnvfrfd moi afd. Stoomwasseharij. te WlsrlugsnC. SLIKKER. te Arms Paulownn l Wed. F. BAAS Melodie: „Al is Prins Willempje nog zoo klein". EEN LOFLIED. I. „SULTANE" zeep, dat is je merk, hoezee! Die doet zoo wat het heeie werk, hoezee Van „SULTANE" zeeppoeder een sop Daar knap je heel de hoel raee op Welk merk men mij ook biedt ik Wil „SULTANE" en anders «iet. II. „De Vlag", de fijüste zachte zeep, hoezee! Je weet niet hoe ik daar mee dweep, hoezee! En „Sodex" wat een kwaliteit! Een ieder roemt het wijd en zijd Als 't beste, dat bestaat, En 't is Hollandsch fabrikaat. Ter gelegenheid van zijn noodlgt ondergeteekende zijne geachte bezoekers beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. v/h. M. C. KOGHSpoorstraat. var onder fabrieksprijzen. Mank van deze aanbieding gebruik. Ziet de Etalage en neemt proef. Atnbsvsltnd, voorh. M. C. KOCH. Treedt toe vóór 31 December a.s., dan ontvangt ge de uitkeerlng een jaar vroeger. Wij geven dit beijrag voor ieder mist uitgeloot Vso „Unie- I britsfj*", het welke in de afgeloopen loterij in ons kantoor gekocht is. Dat om te bewijzen, dat wij alleen briefjes verkochten welke gegarandeerd zijn uitgeloot. Weder verkrijgbaar Vso -Vio Vb - V* briefjes, klassikaal Vso ƒ0.70. Doorgefourneerd Vso f 3.50. Het Prijzenkantoor, .,„„"33. Helder, Menigeen heeft zijn geluk aan ons kantoor te danken. Waar om kunt ook gij niet tot deze gelukkigen behooren? Na ontvangst postwissel ad f 3.50 per Vso briefje, franco _toezending door geheel Nederland. LohrljuBrBBniaingsn voordelig, can ditiën. voor het bakken vantulband, krenten- of rozijnenbrood, voor flensjes sausen enz. GEEFT UITMUNTENDE RESULTATEN. Dsze bloom, gefabriceerd van do fijnste inlandachd tarwe, is verkrijgbaar in pakken, waarop fabrieksmerk, van ]/s> en 2V, KG, Fn arns Mi J Fa' G' JOH v- d' LEE- Helder, En gros bij j NiV. Qro... «,'h. A.KL1K, H.IJor. INDECARAVAAN Bijzonder geurig, Zuiver smakend en Mooi van blad Pucco gruis|27 cl. par ons Sauchon 28 ct. par ons Thuuiiandai FOGKE S. KLEIN, KANAAUSfEQ 168. Is hst wanneer gij Uw Piano door een plaataelijken Stemmer laat stemmen. Deze berekent geen reis- en verblijfkosten. Piano- en Orgelhandel - Weststraat. Stemmer en Techniker N. J. TIELROOY. De droge inlluenzahoest is een ieder bekend. Influenza ontstaat veelal door een infectie van de keel en wilt U de kwaal in 2ljn oorzaak bestrijden, dan dient die hoest tegengegaan te worden. De werkt zeer verzachtend op de ontstoken slijm vliezen en doet de vastzittende slijm spoedig loskomen. De Abdijsiroop wordt daarom zeer ge prezen als een uitstekend geneesmiddel in gevallen van catarrhalo aandoeningen der adem halingsorganen; verkoudheid, hoest) influ enza, griep, slijmhoest, bronchitis, kink hoest, asthma, hooikoorts, etc. Prijs j)ir flacon van 230 gram f 1.60; van 560 gram f 3.25van 1000 gram f 5. Alom verkrijgbaar. Eischt rooien band met onze handteekeningL. I. Akker, Rotterdam. Na dertigjarige ondervinding htb ik oen Broukverband-apperaat voor mannon, vrouwen un kindsron gemaakt, hetwelk een hrsuk genoost. IK ZEND HET OP PROEF. Indien U b(jna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen ge faald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend onderstaande coupon heden en ik zal u gratis mijn geïll. boek over breuken en hare genezingen toezenden, waarin ook mijnbreukverband-Apparaat is afgebeeld met de prijzen, ook de namen van vele personen, die het beproefd hebben en hoogst dankbaar zlin. Het geeft directe verlichting, wanneer het andere niets hielp. Denk er wel aan, dat ik geen zalven, geen Dit Is C. E. 8R00KS, dia rs«ds meer dan 30 jaren breuken geneest. Indien breuklijdande, schrijf hem dan neg hedvn. harnassen en geen leugens gebruik. Ik maak het volgens Uw maat en zend het U toe met absoluten waar borg. dat 't U voldoen zal, of ik zend u het geld terug. Ik heb den prijs zoo laag mogelijk gesteld, zoodat rijk of arm het koopen kan. Ik zend het op proef, ten bewijze dat het waar is, wat ik zeg. U alleen oordeelt en indien U eens mijn geill/boek gezien en gelezen zult hebben, dan zult U even verrukt zijn als mijne duizenden patiënten, wier brieven op mijn kantoor zijn geborgen. Vul onderstaande gratis coupon in en post die nog heden. GRATiS INFORM «TIE COUPON C. E. BROOKS (2016» Paleisstraat 4, Amsterdam. Zend mij per post in onbedrukte en veloppe Ugeïll. boek en volledige inlichtingen betreffende Uw Breukverband-Apparaat voor de genezing van breuken. Naam Adres €U)ere!dbenc>€JTUcL QlaeLLPCxext §)uurzaam Stegant ^Jebygbaar bj <k voornaamste Spit, Ischias, Spier verrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door de beroemde Visser'sRheumatiekolie. Probeer dit éénmaal, gij rheuma- tiekljjders, en U kunt de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prijs f 1.45. ferkrljgbaar te Den Helder bij: Q. M. GELUSTEENC. BUIS, Drogist, Spoorgracht. Verder by alle Drogisten. Fabr. P. VISSER, E. Erfsch. Vssn (Dr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6