zwarte Pluche S. COLTOF, Kanaalweg 1 COR STAALMAN'S RIJWIELHANDEL COR STAALMAN'S LHANDE p wmm f 14«s° per el. Magneetlampen m -zr^NsssrJmar- Ma Mm StHicolaasKindarleest s». NI d« QpAibare Vèrkodping. e hand is mosilijk, lat wassehen in een waschinrichting is diiur. SI5H- i Het wassehen me! de aletot (nieuw) 1 duffelsche Tuniek (nieuw CON Concept Stedelijk Muziekkorps v MARINE-CLUB. ■Rh T Jdq Den 22en NoyerOÖ&T ^rarleéfl iC oazef-^^efd^ 'E1TA7. Namens de J .4; Aij jaar, WEK. r gVERHUISD ■au MOLENQBACHT 2 n Kei B«l%fpa«(S7 GERKIT BROUWER Ar, FERD, KARSSEN 8 Sri BSWfffflrfflHTOrama i^SjaarfgT aigaüfiM - 'Inpthaïs vak kaar fen. T 1 n r, Tengevolge van eeh noodlottig' PflnSGH Ifl );Ü3 "ongeval, "trofmij en mijne kinde ren een smartelijk verlies door- het .overlijden^ in den leeftijd- van slechts 36 jaren,üvan onzen', .lieven, beminden Man en Vader>- i. Heer «a Pq Oo JAC08-BAAROMAN, 4n- leven-Qezagvoerder~v V? M'.é navan O JACOB ent ANNIÉ; Ryjte^am.. '9November1919. Scnieaamsche weg 58. Handelscorrespbndfitie. geroutineerd corre^poncfejnt heeft reenig© uren beschikbaar tot het lés" Franach-, Oui|sch )Eng?l*c|io idolBoortasponctoniie. - ÉCoödifciéh" over .eeö'te komen. Blieven onder j^^Tl^^ureau O# H een 'zvggr. 13tdn{o0ï.feiSêFhS.K.zi van onzen geachten Schoonzoon, Zwager eu foffr, Sg* I J4C0B BAARDMAN. 'in den léfeftija van 86 jaren, in léven Gézag-vóerder-f— Uit aller naam, -fcaoo, Yoo: stellinL. en bij het overlijden yan onzenge- liefden EebtgeSóot en Vader) ffeh'Heér CORNELIS VAN DER l-EEK Namens de Familie, - .da -Wwl.-<V-v--p:-UEEK-^db WtTrfgan- hetrBureatrvan-drt "blad. Helder, "24 November" 1919. LUTHERSC^K^K WOENSDAGAVOND 8 uur: Biiheilérfilg PSALM 22.' OONDf van 8 ino HETj_BE#.'UÜÏl. Ons lüiWi, OiJÖsrofftere' .an 'de openbare vèrköoping, van mei^iJaLre goederen, aangekondigd J :|w^cji%'26 No ventbar, zal nog worden toegevoegd ssn moois collectie goudfl***zilveren sieraden. Q Dsnrw. W. BIERSTÉKER. een SPAARBANKBOEKJE, Te. bezorgen: NUTSSPAAjRBANK. Een net, fatsoenlijk R.-l der Marine. Brieven onder Meisje, tennis te Korpl. Nr. 369. Weduwnaar met vaste betrekking WEDUWE liefst met van dit Verhu izl ng.;j, s» Ondergeteekenden. berichten hier-' medo. dat hun adres in het vervolg Lafii 84 .1 v.d.HiWd.Mt is. - Aan hetzelfde adres te koop aangebodenverbeterde Holiaodsoho blauwe pannen en deuren an ramen. Firma Gebrs. RAN. tllMmrt m alt» roor.omi.V Mevrouw YAN NIE, Hoofdgracht 56, vraagt «en Dienstbod». Mevrouw VAN WIJK, Weststr. 108, Zich aan te Gevraagd een net Dagmeisje, ^t^flétjfBjn^~hrtet-pnderidfe'.t6:lW."Izroti f 2, met kost. Adres> Bureau van dit blad. !>-Biedt zich aan een net Pflefsj»», halve dageo. Brieven onder tlmmsr- ta metMtworksw ri-)£Nfc-274, Bureau van dit. blad. XUl Comité tot huisvesting van noodlijdends kinderen van alle gezindten uit Weenan. i. ,f 0 r—h Ter voorkoming van misverstand, wordt medegedeeld, dat met in de a«ad junidi rondoegaan om op te nemen, wie er een.kind in huls wil nemen. Wie «en Wr.d wil opnemen, «ronds'xiob tot sen dar dames oemitó-tstfn DE JONG, Koningstraat 10, DE ZONNEVYDLE, Djjbetoftttt 1,tI - LIJD8MAN, Hoofdgi acht, 24» sbi 6'spir fu BRUTEL DE IAJUÏIÉPE. SooHgracNt 26, j «8A>dei epreuclv, (ra B.er pKSMdpl»Bottostraat HfcM ejlen tevena in sSat zijn inlichtingen Te ver.trekksn over ligging, Wi «uÉlldhmtll» .dus vo.l geld noodig. De rewiaeaMMtM, jl»,fjeer i A.i FRAIJ, Hendrikman 18, neemt elke Hj. jfiln eajrnejn jntvauguh ®Ki ;;DrVERtttREtt ZOON Woensdag 26 Novembw laatste opvoering in hot Bondsgebouw, Molongracht. Entrée Ho cent., PioBrAmma verplichtend. 1 *>n»ang 8 uur prucies. To«u«na>lnwl|z»n »»rkrllatiCTr-i»ii dr n»l w. 7 uur u«. HELD£RSCH DRANKWÈER-COMITÉ. md^^SESmbe' ^tD.B.VANDOESBURH JaLyi:-tk r. Weder ontvangen prima voor DAMES-MANTELS, naast „CASINO". Bekendmaking. Door aaukoop in het bui tenland zijn wig in-staat iets nieuws aan <0 bieden en om dat 'wij ongeorganiseerd zijn, kunnen wjj tegen uiterst lage prijzen leverep, daarom nöodi- gen wij U uit, eena;een kijkje, te nemen in Binnenliaven'3. (Kijken kost niets en wjj zijn gaarne ten dienste). Wfj hebben een keuze uit wharonder de nieuwste-medelleBj-ZeklftmpbsttarljBn, Accu's voor zaklamp, (géén batterijen meer noodig), Cjéihéüiién} Bellen, fittings, lampen. Accumulatorenvdtóqoo Wij durven gerust zeggen i2ie onze electrlsch verlichte étalage. Op rijwielgebied het goedkoopste adre$. Oroota voorraad BUITENBANDEN f 4.75, BINNENBANDEN f 2.4<L Prima Carbid 55 esmt per K.8Lampen, Kettlngee, Ptdalen, Vrij wielt, enz. «sz. enz. Alles tegen ongelooflijk lage prijzen. Kipkt ef U Bus al^ST. NICO LAASCADEAU (.r j J^inmnhav Oe VELO WASCH- en WRINGMACHINE geeft uitkomét. fra Contant en op afbetaling, verkiijgbaai Mevrouw WAGENA^R, Bionen- ajyen. K)3, vraagt-o«n Mel*j» voor 7^ komend WtWXELWteiSJe. Adres: PRI^S,,Spoqr3jtr,aat 17. i3We» 'ïfi lirÖaIhB kuonè) ;eplai iljGENj straat. edt zich aan esrr hotte Hulahoudster, JBrl.vea ooder Nr. 272, Bureau ^ilrli ^!l liï? I 65.-. d M.li: amod.i, z.nd.f llil.U Kg Te koop ,gevraagd ean goed ondor; houden Kinderwagen, (liefst'merk Patria). Brieven onder Nr., liat Bureau van dit blad. *2^ "fiY ^Brieven opder dit blad. Ook nemen, vah üiciill flBl SPflEKEH naitEilzulll 's avonds' 8 uur, hst Gebouw voor Evangelisatie, Palmstraat. ]l¥lÖ8 ]]j Jl lr.dit!ftil. Cïj'Jde IPrédby terf^aDÖche Kerk,' i,i Vfijf»®101 ,s!»ten, «au,.Noord.kjnenlff f-a Gevraagd 89n flioke, nstU WERK- STER, voor eenige 'dagen per week. Zich aan te melden: Spoorstraat 26 .Mv DE DROOOLEBGING VAN AMUKA. Kaarten, tevens bewijs "van toegang, a 10 cent, verkrijgbaar bij de léden ven bovengttioeBid' Goralté an 'saveodaitóS ÓM Ingang v. Ni Bebouw: H ,ot. i <11 .[f0! geven doer ttü!' - Dirooteur s Jb. TER HALL, met medewerking van het Dubbel Mannenkwartet „INTER NOS", ondsr leiding van den Hear LEEWENS, op WOENSDAG 26 NOVEMBER a.S.; 'S av. 8 uur. Prljzaii dar plaatiaw: Garètarv. f.0.75 an 2a Rang f 0.49 («Hat Inbagrapaa). Zli die reeds in het bezit zijn van een programma, ontvangen dien - u,s oor,' Diljëf. KANTOOR. gen Loopföngeó gevraagd. Adres': HooMgraehT;'57-58. SW Worl.ii fié.ra.gd: S* b Bekwame Grootwerkers, zomir an arlatar vaat wark. r UaadaifBirlj HERMAN NYPELS. Echtpaar met zoontje ïvan 8 jaar- vraagt t^gen 1 Jaaufd ttaia. ZIT- er SLAAPKAMER mét" of Sonde# pension. Brieven met prijsopgaaf ondei Nr, 278, Biireau van dit blad. Te koop'gevraagd 'e.^n, Kinder- Iftdikaaljo. Brieven onÖer Bureau van dit'blad, Te koop aangeboden een partij BRAND HOUT. ,6 600G K.G. Voor 4 meest biedende. Brieven onder Nr. 267, aan het Bureau van dit blad. j .01 Te koop aangeboden: 11 I »asümi.;S vi'T 'tf RASHOND. Te koop mooie jonge Ali iweg. 104. Te koop een leegstaand W in de 'grwüpstróat Nrt 31. Te bevragen:1 Kerker acht Mooie .GUiTAAR'-t» ko< gebruikt, a flO.— Te* hb v i uge n "Bureau van litblad. -| i Te koop SCHOEHSéKERS-é A6H1NE, merk „SiNeis' A^res: Langestraat 74. 'koopEIKER BUREAU M HISIER.. voor een HU een gqdec-ite-van i*5 lof boven. Brieven onder het Bvireau van dit bla n persoon beneden r. 268,aap Te huur: studeerlumsrj 2 of 3 personen. t Adrss: Bureau van dit-jblad. avond op, vertoon! ,daarvai Têvenüf kaarten vefkrljgbaar aan b('zaal.' Het Bestuur. Woensdag 3"ï(ec|m beYCiïiaref-avontf, gevolgd door Clifbb^j. Gelegenheid tot soupeeren. Verzoeke, indien mogelijk, tijdig opgave tot deelname. Dagelijks versch® Duinkonljoen, yan f 1:05 tot f 1.35. Zware tsrnm® 8laèht- konijnen, van 4 tot 9 poB&£ vpor.bil lijken prijs te koop. C. RIJK, SPOORBRACIIT'22. Pf Adres gulden. Koningstraatrl Te koop Ofn K!NO£«StOFL. Adres: Bureau van^^it^ J Te koopt sfn, I WA0Ê5TJE en Ban SEX i Adres: Bureau vaq. dit bli Een zoo goed als nieuwe v VULKACHEL te koop. Adres: H. .KILj^N,. Zwaa istr. Dat zal geld Opruiming van een gi Jongens en Heere'n Ulate Goedkoopst Heerenkleedii - Ter overname gevraagi den staat vérkhèrende 8cl lëpn~biltykeir-prijs:-Bri Nr. 205, aan het Bureau huur'óf te koop g WINKELHUIS of daarvoor voor kUin hedigi, netartik] met pension voor ,onge eventueele verkiezing. Bi Nr, 275, Bureau van dit ÜCè koop «sn nieuwe OiTE t, zacht muziek en «n PETROLEUM KA :HELTJE lalfKiB Te koop aan Schoenmaxars- dac^ina. Singel'. In goeden staat. Adres: J. F. RAMLER, Konipgdwarssl :aat 45t HONQ£W,LI5tFH uBü Te koop. praohtvolla, rasse Ï09ERHANH PINCHERS met Sta Adres"YeUengde^ fe^óörst i Te koop tan .HEÉREfrtriJVi IEL jnet nieuwe binneü en f 45.— Aiftës: W. mitenb, ïtstraai spbtjrt'gs' «(4 trans- P0RTRUW1EL ïinef) nieuwe bit tónbah' dal© WONINB direct te aanvaarden P. de Koning, Achter Hoofd^ r. orbrug, legras. UANO^QOI tejkoopj-t 4de 1 'Adres: Yerletgde Meerwe Br sssm kleedlss, kussens, krüosrsfralit 4 OV of Van Galenstraat MSflW.-V ,f. I)S nntsarman ja bskei la „k«,f utr. Hik Gelderschef Wo T^ysn» pulkkokoiji brii-ns Boonen, oróenè Cspucljnsr», grsuwe Spliterwtan, Paarlerw Aanboveleöd, örT M ERS. ita jonge :a n! me an. Prijs, H ,anY :K3BtBB0 niuiiü.'H - i.ii'KiK Ifftla f OéM R U t tt |6f C.d.au d«R l«53ira:< Qroot* keuzo In I 'i J 'ItH Bj jtAinaf T #«0. BookhandeHV ÉMfflftiirffS 161. ÏENHUIS BOVEN- NEOEN Ai IS >0 pond. B 87, ezard. leren ïtien, enz es«en: 70. rst. rwt^n, i twi6ii, ten. AZ. at 87 l6v Heeft U ion^HoUaiid's voortrol FOifjke a 55 ets. por l/4,KiG. li reeds geprobee Bsstelt U Rog biÜRR bij bestol lors of een hét fi T2N318 i ten rooken -•loov ifo\ «iiriufjaotmnd 1<> niniiun 5:r KH^, h ek ende kw al i - 'e? *»'5 inMl nebbui! it hef sigarenmagazijn teitsmerkefuit het sigarenmagazijn -Ji9l©hbtrnioijoa o^fihisgvei) „BE PRiN Si'ssleizerslraat. iv ajjiieT .buste :e!*w b Q9duid ioo tbiow -ss: Met* e \steiYf lebiou nab iq i»G .oeifiO'Ji Aunifi iioMVSÏK nu-/ diicul'ig Joil riax ue .tiBfloAOgtu -"■//. ui let-oog-opliile,!^-;:: :s in T limoen ,nyx ainoibiev Hs oos Aanbevelend, >id ■r. £teffi03te«w,£filY -M rfl' >f> Inov/ 4s*f fi fu,,4s néot1 il'RfcT ib nu.orH.tivir i.j*b»«A_ fjbt neb bittttrio'i uob BB ti'jqoo/l'i1» i ;i* ,0008 ||RdiMMN£Hr^ JBRONW»". jfib m toH .li-Dliio'ib boob tirwn trloojJuev lo-iv >l'isvb hkv (ïexIop.«oR-v)lp.iilv/ sbuo .a'onnH »f>n'»zl n-'Ki}> ,-^rh mi -i.ifin Jiifnn a»woon, model. f UI .0 .t Alle.BUtf .thet 14 1 ara»te,'^eudea !peni.Irri<Jloiln«pUUt. KEIZER ITRAAI3]ITI90 »30| B.rtohl <fé '-™1" «laad 'J M.IW.' vi "i f 16.0 _w,_a,yL IW .Uwi:d[.A.<J «WWnaWWilwtfc!, .tahwihl rAe"-. KRAQEM JOH «MimUiauwaaiA'édAL unKcsau blslilu fcllüleiWd "w| ,"v [»db «9 .IU) ni «ont ,"nj»| - eoojj neteeafQ Een hliivend St. iNtoolBBkrCadeao it een «•>9 -Joü negorui I 1.,-WORSirsaiwiedl JdloJw <,niaa«m MII... w.oinui y.is*a«LwiaLAA «"-'w f**»* ,ihf. w» sa"iwl»d •lïlftlw.i V4H 1 :>jb ni .rioen AHerleM: ewHfo-J'""!!rt»d' noomi.H. el klassieke en pewoéó fnuxlek, uit groote HMHTlad. W.iHï ...OTtWiMW^^Wfi^aat. ihiov/ iioiiuogwo 8lA aojtuis gèlirod wuai-'i lB9risg aoo al oonworf yuii'tkiaqo «.l1ÖÓu.e|R« I DortKOf>:blaaw!Q1ieyl0t. r. 140 cM^ b.f»OOd!:-^èéfl?:3a50: porcohfoif d-,ts DonkééWAUW MatltilO, 1 140 dM.' (weed t-12.60' peri Wf' iionnioaaan 9» I»:h I j' Joaf> Kisrbfniv nag-iV! :zv tori-x biLflAaab^yp^pflff(T}).f},;i{R (,b iiR .•Jiewagnisiso' i'fJiJ:» tr.:;^ Iló yb .leob ffiWI NT? Inal i «IfUi'S' "Jjloije Uniodi ib».»! *n Chocoladef^ :i .T X taitVAorniaq Hiermodo v -det ters siudlètJaiw T®iiïmhg bu© |<©f| fsbbiut ue» -roov .DOO.i" 1 Inom ©(.©"ld 99Hfd gil •ft*ij udbslriosftg nos qsoifll* uG luw oHoftf ik. Rttfoo begurtstloors, a'jCxizfj eigl' vfftü mo U1* oftxiftbluS fttoojg (HOftvib ioov aotdoh »J ni je n liL»_ï'l'..D2di»I!r»fc. n rtïorl els el» rxl nl| «NhbowRtmcij B2>tfl t9rt Hfta l'toulaovo ijd fi wu gn 6 QOTl THEO.:SAMDFÓaT .i tori iesm ,ii KJK a W M lifisllq e'/, Rwioa T'B Jir (ISjc/TLISH) \iui ueö Rraoht*. vj (|<b ioofc lej.g I .11 Rinaers,, Hu Jein (Mime 6WEEH140). Qibiiotiag J1®M i»b norfaü' t» T'joWauJyloqqiH X öb b a®bi»fl MWhN 1 k ■NsaWOiMMUi M4r%»Peln •F.' Ir.'lSlfOO |H SéOfdlort «Si—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3