VERGADERINGEN! VERKOOPT DE 8ESTE TABAK. HET LEVEN VAN ONZE VOOROUDERS KATHLEEN PARLOW, HUISPANTOFFELS TENTOONSTELLING HlERiNKLEtOIHG Heeren- en Kinder- P. VAN OEN BRUL, KAASBOLLEN BERICHT IH INZET re Verkooping Mi. N. DE ROEVER in Or. G. I. OOZY. HET LEIEN VAN ONZE VOBROEIOERS oPEmom De strijd om een plaatsbewijs! Klein s Thee, KOOPMANS9 GERSTEGRUTJES SP00RH0UT, VERSTEGEN in de Spoorstraat Nuttige St Nicolaas-Gadeaux Depothouders. van SCHILDERIJEN en TEEKENINGEN INWISSELINGIIJKSSUIKEÜ&ONS WOENSDAG 26 NOVEMBER 19I9, WORM POEDERS FERMITAN Confectie, WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK GROOTE OPRUIMING Hoofdgracht 83% GEZ. SANT. EN GROS VERKRIJGBAAR Bil: II. JOU. VAN OEN LEE, DEN HELDER. op f51544.19. H. IJ. S. M. bij P. GOVERS, Spoorgr. 28-29, Verkrijgbaar bij GEBR. GRAAUW, Heerengracht 191, Amsterdam. Tel. 6460 N. Aanleg S. VAN ANIESFOORT JANZ., BLOEMIST, KERKGRACHT 5. - m onderhouden van Tuinen. - Bloemwerken en versie TELEF. 115. iringen voor elk doel. GEMENGD NIEUWS. Een zekere Lepage, die werk zaam is bij den aanleg van een spoorweg in Belgisch Kongo, heeft aan den directeur van het museum te Port-Elisabeth meege deeld, dat hij achtervolgd is door een monster, dat 24 voet lang was, twee slagtanden had, die op horens geleken en nog een hoorn op den neus, voorpooten als van een paard en tweehoevige achter- pooten. Tusschen de schouders droeg het een gesclnibden bult. Het beest bracht ook een bezoek aan een dorp, waar het hutten ernielde en enkele inboorlingen doodde. De regeering heeft verbo den het beest te dooden, omdat de mogelijkheid bestaat, dat men te doen heeft met een dier uit een voorhistorisch tijdperk. Dicht bij de plaats, waai- het beest; is waar genomen, bevinden zicli poelen en moerassen, waarvan reeds Karl Hagenbeek gezegd heeft overtuigd te zijn, dat er uog een soort dino saurus of brontosaurus zou voor komen. Verhalen van inboorlingen en teekeningen op liuiswanden hadden hem die overtuiging ge schonken. Gevaarlijke genotmiddelen. Sedert de „Prohibition Enforce- ment Act" in werking is getreden, is het gebruik van sterken drank in New-York afgeschaft, en kan niemand er meer zijn alcoholisch^ •neigingen volgen. Althans niet op de oude geiuak- kalijke manier. Maai- clandestien wordt er natuurlijk gekocht en verkocht dat het een lust is. Een ander, en erger kwaad, is even wel gebleken het gebruik van ver- vangingsdranken, d.w.z. vloeistof, die geen zuivere sterke drank is, maar een vies goedje, dat er voor door gaat. Wan t wat doen geweteidooze handelaars? Ze koopen vaten alco holische vloeistof, die voor de ge neeskunde en in chemische fabrie ken gebruikt wordt, kleuren die met pruimen, of oaramelsap en verkoopen den rommel dan als whisky tegen een halve dollar per glas. Op deze wijze maken dé nee- ren een winst van duizend dollar per vat. Doktoren verklaren, dat deze vloeistof de maag eenvoudig wegvreet en reeds zijn er gevallen geconstateerd, dat menschen zich aan het goedje in een paar weken dood dronken. Het ergste is, dat (leze drank veel verkocht wordt in oude whisky-flesschen van welbe kende firma's, waardoor men meent met echte whisky te doen te hebben. Een ander kwaad is liet drinken vanbaai-water, dat' alcohol houdend is. zooals bay-rum bij voorbeeld. Dit heeft zulk een om vang aangenomen, dat' fabrikanten en importeurs van die haarwaters dooi- de autoriteiten zijn opgeroe pen om te conferceren over een mogelijkheid het drinken van het goed ondoenlijk te maken. Eén der voorgesteld e methoden bestaat hierin, dat men trachten zal een zeer sterk purgeermiddel in de vloeistof te mengen. T-x«1. 21 November. Door het kiescollege der Herv.Gem. te Oudeschild, zijo herkozen tot ou derling en diaken, de heeren M. Kroon Jbz en P. Hoogerheide. Tot leden van het kiescollege werden herkozen, de aftredende heeren C. C. Koopman, P. de Waard en J. Hoogerheide Kz. Aan de kleintjes der Algemeene Bewaarscholen, zal ter gelegenheid van 't a s. Sinterklaasfeest weer een pretje worden bereid. Men is reeds aangevangen met 't inzamelen der daarvoor benoodigde gelden. Naar wij vernemen, zal de heer J, Groenewoud, rijksveldwachter te den Burg, Zondag 't feit herdenken, dat hij 25 jaar in Politiedienst is. In het Marsdiep en langs den Texelstroom, was gisteren tegen den avond heel wat wrakhout in drift. Ook werden er tusschen dit drijvende hout vaten petroleum opgemerkt. Spoedig zeilden visschers ter berging uit, doch de invallende duisternis was een beletsel om veel te kunnen bergen. Gevonden: een onderdeel van een vulpenhouder en een portemon- naie met geld. Texel, 24 Nov. Was in de vorige week de water stand voor de kust, op de meeste dagen, te laag, in de verloopen week steeg 't soms, 'bij stormtijden, tot 1 Meter boven vol zee. Toch veroorzaak te dit veel minder laBt, dan de lage water stand. Tenge volge de vele regens, wordt ook binnen de dijken een hooge waterstand waargenomen. Veel laag land staat onder water, vooral den polder Waal en Burg. In de verloopen week zijn aan den vischafslag verhandeld, 9400 K G. gekookte garnalen. De prijs was van 12 tot 15 ct, per K.G. Voorts werden aangebracht, 13 H.L. wulken, prijs f 10 per H.L. Bij het verrichten van eenig werk aan den havenkant, geraakte Zater- morgen een meisje te water. Stellig zou z[j verdronken zijn, zoo niet juist bij tyds de blazerschuit van schipper D. M. Vlas was komen aanzeilen. Met een scheepshaak werd de drenkelinge gered, juist toen zij in de diepte ging zinke». ÜurgarlIJka Stand rail Texel, van 15 tot en met 21 November 1919. GEBORENNan, z. v. Reljer Huljs- man en Neeltje Hill6nius; Johannes Petrus, z. v. Cornelis Maas en Klara FJuitsma. OVERLEDENHerman Jacob Keii ser, 75 jaar, echtg. Dieuwertj'e Kooi man Abraham Geus, 77 jaar, echtg. Neeltje MolenaarAdolphica Peter- nella Keljzer, 52 jaarJan Vlas, 79 jaar, weduwnaar van Hilije Bakker Jacob Boon, 86 jaar, wed. Trijntje Kerke. de gelijkmaker, eyen werd er toen flink aangepakt, voor de winning goal, maar toen die uitbleef, ging het verdere gedeelte der match als «en nachtkaars uit. Een vrije schop, vlak voor het Z. P. C.-doel, liep op niets uit. Ook Bakker blijft niet zon der werkda vleugelspelers der tegen partij, die in het geheel Biet gedekt werden, gingen er nog wel eens van door en eenmaal kon de keeper er eea hoog schot net nog uitslaan, maar over het algemeen kon de vier man sterke voorhoede niet veel uitrichten. Als de heer v. d. Wielink dan het einde blaast, is N. W.D. één winst punt rijker geworden. wereldberoemde Canadeoscho violiste. CONCERT in „Casino" Maandag 8 December 1919. Aan den vleugel MARCEL VAN GOOL. Entrée f 1.75 en f 1.- met inbegrip van alle rechten. Kaart.n bij den internationalen Muziekhandel en den boekhandel. MARQUART vleugel uit den Internationalen Muziekhandel, Helder. BIT OEN OMTREK. Wieringen. Onze muziekvereniging „Harmo nie" gaf j.1. Zaterdag en Zondagavond in de concertzaal „Concordia" onder leiding van den heer P. Bruul, directeur, veor hare ongehuwde en gehuwde kunstlievende leden een uitvoering, t Programma bevatte een 5 tal muziek nummers en een tooneelstuk getiteld „De rechte lijn", drama in drie be drijven, door Jan Fabricius. Beide avonden was de zaal flink bezet «n hebben de bezoekers volop genoten. Muziek en tooneel werden prachtig weergegeven. Voor»! 't tobneelatuk viel in goeden smaak en werden zoowel de hoofdrollen als "de kleinere rollen magnifiek vertolkt. Een aan houdend applaus klonk na ieder bedrijf als belooning voor de spelers door de zaal. „Harmonie" heeft haar goeden naam ook dezen avond weer eer aangedaan. Een gezellig „bal na" besleot de arenden. Op het strand achter Stroe alhier is aangespoeld een wrak. van een schip en wel de linker voorhelft. *t Is een geheel nieuw houten stuken vermoedelijk afkomstig van den j.\. Donderdagmorgen op' dé „Razende Bol" by' Nieuwediep gestrande en uit elkaar gesiagen Russischen motor- schoener „Neptun II. Er'bevonden zich nog 80 balen met lijnkoeken in, welke alhier zijn ondergebracht. Men zal 't wrak trachten te sloopen eb ook 't sloophout aan den wal brengen. Negen visschers nemen deel aan 't bergingswerk. Bij de strandvonderij is aangifte gedaan. Yoor sommige in Hippolytushoef staande huizen worden door Wie» ringers en door pèrsonen van buiten exorbitant hooge prijzen geboden. Yoor een modern nst winkelhuis bood men f 10000, doch tevergeefs Voor een eud primitief winkelhuis bood men f 5.000, voor een middel matig burger buisje idem f5 000 enz. enz. De aankoop zou geschieden met 't oog op de drooglegging van de Zuiderzee en om dergelijke panden in te richten voor diverse groote zakeD, o.a. ook voor een stoom koek en banketbakkerij annex een naar de eischen des tijds in te richten lunchroom. Huiseigenaren, wees dus hjj eventueel te vragen prijzen ep uw hoede. Men heeft het meeste oog op die huizen, welke op góeden stand staan, vraag dus alzoo niet te weinig MaL. afloop der j.1. Zondagmorgen gehouden godsdienstoefening werden tot ouderling en diaken der Neder!. Herv. 6em. van Hippolytushoef en Westerland herkozen de heeren J. Boeker Sr. en J. P. J. Mulder. Beiden namen hunne herbenoeming weder SPORT. „Helder" behoefde niet naar Wor- merveer, daar het Q.S. C.-veld afge keurd was. Dit was maar gelukkig ook, want naar we hoorden, had H. met verscheidene invallers moeten vertrekken, wat, gezien de tegenpartij, hoogstwaarschijnlijk een nederlaag beteekende. Volgende week moet men naar Purmerend en we hopen maar, dat dan alle le elftalspelers présant kunnen zijn, want hoewel Purmer- steijn niet meer zoo sterk is, als in het begin van het seizoen - ze heb ben reeds viermaal achtereen C3lijk- gespeeld is het toch een tegen partij, waar terdege rekening mede moet gehouden worden. Mocht „Hel der" winnen, dan zijn ze nog maar één winstpunt minder kwijt dan P. i twee meer dan H. S. V. We hopen, dat de „Helder" spelers de ernst van dezen wedstrijd besef fen, want de kans hoewel een geringe - voor de J.ste plaats blijft voor „Helder" nog bestaan. Helder II Victori I 2 1. Zooals we verwacht hebben, gebeurdde Helder reserves gewonnen, al is het op 't kantje af, en blijven daardoor aan hét hoofd hunner afdeeling gaan. Voor de rust had H. don wind mede en was dan ook overwegend sterker, na 10 min. spelens slaagde Jongbloed er in de eerste goal te maken. Hoe er verder ook gewerkt werd, men kon 6r niet in slagen de scofe te ver- hoogen. In de 2de helft wau het spel meer verdeeld. Weer is het Jongbloed, die scoort en daardoor den stand op 2 - 0 brengt, D.a.n, bij een scrimmage voor het Helder" doel, sjorgt Luijt voor een verdiend tegenpunc. Met 2-1 voor H. kwam daarop het einde. Voetbal. M. W. D. -2. F. C. III 1-1. Deze wedstrijd, op het terrein „Tuin dorp" gespeeld, leverde in aanmer king genomen het gure weder een bevredigend aantal toeschouwers op. De wind stond van doel tot doel; hin derlijk was het, dat er geen kalklljnen aanwezig waren, er moest maar gera den worden of de bal uit was. Ook waren er geen doelnetten aanwezig, maar de N. H. Y. B. acht dit geen bezwaar om te spelen. We geven toe, dat de aanschaffing van dergelijk on ontbeer lijk materiaal een zeer kost bare uitgave is en voor een jenge ver- eeniging als N.W.D. voorloopig boven haar financieel kunnen gaat. Het veld was goed bespeelbaar. De wedstrijd is geen mooie geweest N. W. D. heeft teleurgesteld, ze had den kunnen winnen, maar de noodige tact ontbrak om een goed opgezette aanval met succes te bekronen. Voor doel waren de spelers veel te zenuw achtig, vooral na de pauze was dit merkbaar. Van plaatshouden hebben de meesten geen kaas gegeten„heele «pen plekken en hier en daar bosjes spelers". Bovendien sprak het uit houdingsvermogen ook een woordje mee, goed beschouwd, waren ze na rust al opgespeeld. De Z. F. C.-juniores gaven beter spel te zien, hadden meer routine en gaven biyk veel te oefenen. Hun spel was wel wat forsch, in den rug loopen kwam herhaaldelijk voor, doch de scheidsrechter zorgde er voor dat de spelers binnen de perken bleven door elke overtreding naar verdienste le strafön. De heer Geurts leidde inder daad en niemand had iets te zeggen. Als begonnen wordt, blijkt het, dat by de N. W. D. de achterspeler Ike ontbreekt, die te laat arriveerde en zoodoende de opstelling een wijziging •ndergaatook Z. F. C. heeft eenige invallers. Ze hebben den wind mee, «enigen tjjd gaat het spel gelijk op, maar weldra zijn de gasten in de meerderheid, verschillende schoten gaan echter over of naast. Het blijkt., dat de linksbinnen de schutter een hard schot van hem wordt door Bakker kranig tot hoekschop ver werkt, dan aan de overzijde een benauwd oogenblik voor het Z. F. C. doel, de bal gaat echter na een heftige schermutseling retour,-de lange links binnen krijgt het leer en zorgt met een ver hoog schot voor de leidiDg. Dezelfde speler wordt kort daarop na reeds twee waarschuwingen ont vangen te hebben door den scheids rechter het veld uitgestuurd. Het ontmoedigt Z. F. C. geenszins, want tot de pauze blijven ze sterker, maar het schot is nu zoek. De N. W. D.- ▼oorboede gelukte het in deze periode slechts een enkele maal om er door heen te komen, maar deze aanvallen liepen op niets uit, door gebrek aan het noodige verband, terwijl de mid denlinie slecht paste. In de 2de helft viel er niet veel meer te genietenwel was er nu en dan spanning, maar het noodige vuur ontbrak. De N. W. D. spelers bleven soms als pilaren staan, én deden meermalen in het geheel geen moeite den bal meester te worden. Geholpen door den krachtigen wind, kon het niet uitblijven of de gastheeren kre gen de overhand. ¥it een onverwacht schot van rechts kwam tenslotte aan de TAVEMU-Bioa in HELDINNEHART. een pikante klucht van In de navolgende 13 Depóts ia on blad geregeld verkrijgbaar: Wed. H. v. d, "WAL—Smidt, West gracht 89. BOM HO FF Koningdwaruatrast 16, J. BROUWER, Schagenstraat 9 J. DE WIT, Vijzelstraat 28. J. DE GOELI, Jonkerstraat 43. R. JONGKEES, Paardenstraat 24. J. KIKKERT, Cornelis Ditostraat 34 BRES Otto, Spoorgraeht 36. Wed. C. RAN, Basstraat 33. VAN DOK, Oostslootstraat 20. VAN LEEUWEN, Molenstraat 172. MIN ME 60, Vischstraat 85. ROOMEIJER, Polderweg 36. Bij de Boekhandelaren: N.V. BoekhaDde! y/!i. A. J. MAAS, Kanaalweg. P. SPRUIT, Molenplein, tï. J P EGNER Keizerstraat Leger dis Heils (Spoorgracht 38) DONDERDAG 8 uur: Os. A. E. v GRiETHUIJSEN. O* DER WERP; „Waar hoort gl) thuie?" vin P. H. EOZARD DE GROOT en HANDWEEFWERK van Sj.H.DEGROOT-DEJONG op 2ATER0AG 29 NOV., ven 2-4 uur, ZONOAG 30 NOV., van 10 -4 uur, MAANDAG 1 DEC., van 10-4 uur, In de Bovenzaal van hat Militair Tehuis, Spoorstraat. Entrée 26 cents, Het LeveesmiddeUnbedrlJf te Halder, maakt H.H. Winksl ars alhier erop attent, dat tot uiterlijk WOENSOA0 26 NOVEMBER s.s., nog galagonhnid bestaat tot iawisaallag de bons 1, 2, 3 sn 4 dar RQkssuikarkaart. Na dien tijd kuaaen bovenstaandu bons nint maar wordaa aangenomen. De Wethouder van het Levensmiddelenbedrijf, A. G. A. VERSTEGEN. (wagens sterfgeval en vertrek), d.s morgens 11 uur, in ..TlVOLl", fen niet zooals eerder vermeld op 3 December a.s.), van: diverse meubilaire- en inboedelgoederen, w.o.. tafels, stoelen, spiegels, kisten, schilderijen, kleedeD, bedden, dekens, ledikanten, kachels, zeil, keuken- benoodigdheden, glas- en aardewerk nz, enz. Te bezichtigen daags te voren van 4 uur. Dsurw. W. BIERSTEKER. roep ia 's avonds al even sterk als de atrljd De Voorstallingen worden besloten door RIG ADINI8 Komt dus vroeg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. DE JONG, alhier, om vergunning tot uitbreiding van de bakkerij aan de Bassingracht no. 29, kad. bekend in sectie C, nos. 2571 en 6054, waarin tevens zal worden geplaatst een heeteluchtoven, dat op Vrijdag, den 5 Dec. 1919, des namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartqjjen bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zeowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór evenge- noerad tijdstip, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of é,«n of meer zijner leden zijn ver schenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Helder, 21 Nov. 1919. Des Zaterdags worden nb 9 uur geen advertentiSn aangenomen. genaamd FE R MI TAN vau Jacoba Maria Wobtelboer werken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormpatronen, wormkoekjes, -bonbons, -torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht be zitten, die er van verwacht wordt. Wormpoeders, geDaamd bezitten eene bijzondere vindingrijke samenstelling, en verdrijven zeker spoel-, made-, maag- en andere in- gewands wormen, zoowel bij vol wassenen als bij kinderen. Worm- poeders genaamd Fermitau kosten 70 ct. per doo3, drie doozen f 2. Overal verkrijgbaar, of direct van JACOBA MARIA WORTELBOER, te Oudepekals. naar maat, van de Firma AMSTERDAM. Iedere DONDERDAG la een der COUPEURS aanwezig bij den Heer W. BIERENBROODSPOT, Spoorsiraal 87. INDECARAVAAN Bijzonder geurig, Zuiver smakend en Mooi van blad Pacco gruis 27 ct. per ons Souchon 28 ct. per ons Theehandel FOCKE S. KLEIN, KANAALWEG 168. LANGE HOUTSTRAAT 28/30 TE 'S-GRAVENHAGE BIJKAN rOREN: AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN Bamr.k 92. Schild.fflicfia.est 5. A Kerkhof 18. 31 Der. Hypotheken Reserves Divideud 1914 1915 1916 1917 1918 27.t*27'69fl 96 28.120.144.39 29.367.856.66 30.207.116 89 30.721401 676 500.95 721.484 89 855.482.57 934.278.69 1.052.639.41 22 pCt. 22 pCt. 25 pCt. 30 pCt. 32 pCt. 4'i11. Pandbrieven 94'/„ 5Pandbrieven d IOO °/C| verk ijgbaar aan bo ^ongenoemda knnter^n, aan do Agentschappen en andere Effectenkantoren. Vanafjheden disponibel een mooi vergaderlokaal.' BILLIJKE CONDITIËN. A. J. VAN WEcLDE. van alle voorradige DAMES- en KINDERHOEDEN wegens gevorderd Seizoen. VOEDZAAM verkrijgbaar in pakjes van: Va K.G. Voor toespijs Voor pudding. Voor pap. Voor iedereen. SMAKELIJK. ftORBRCChT&CHl *eerhe«n Wtd= J^Bll l AKIAALWAAWAAIDAA KKtrm zoor poromaej Bij de op 20 November 1919 ten overstaan van Notaris C. L. VAN DEN BER0H te Schsgen gehouden voorloé pige toewijzing van de BOERENPLAATS, aan de Lsngefliet te Koegrss, gemeente Helder, bestaande uit Huismanswoning met Boeten, Watermolens, verdere aanhoorigheden, Wei en Bouwland, ter grootte van 35.42 90 HA. eigendom van Mejuffrouw de Weduwe en Erven van nu wijlen den Heer JACOB SMIT, is die plaats in 14 perceelen iDgezet, De toeslag blijft bepaald op Donder dag 4 December 1919, 's middags 12 uur, in 't Noordhollandsch Koffiehuis te SCHAGEN. I Prima, zeer sterke, stoffen oaar Maat. Netjes en z.nr billijk, Bij F. C. RAN, Schnnnmaker, 8REES1R4AT 4. Belangrijke van Eiktn- en Grenen Uwarsngg.rj an Wisaalhout, te HELDER, (Station) op Donderdag 27 November 1919, voorm. 8V, uur vau 79 (tav Ik; teANNAPhULOWNA,Stationop Vrijdag 28 trovember 1919, voorm. 8.15 u. (precies) v. 12 kt v^la te SCHAQEN, (Station) op Zaterdag 29 Nov&mb&r 1919, voorm. .11 uur (precies) v. 22 kavolu. H. J. HAASSROEK, D urwaaider - ALKMAAR. Bij P. SCHRIEKEN, SMIDSTRAAT, Is steeds verkrijgbaar 1* kwaliteit Lamsvleesch f 0.90 de 5 ons. Gsilsrilisuri RUNDVLUSCH. 10 tl. pu S sis. als: Theokasten, Boekenkastjes, Muziek kastjes, Piano Tabouretten, Zuiltjes, Werk tafeltjes, Heeren- en üa m es-Bu rea ux, Schrijftafels, Sohilderstukjes9 enz,, enz. PST* Alles prima kwaliteit. 4 zwsre Dealen gebonden in 4 Prachtbanden IDOQFraait lilastratiên Tot hsden door Dr. G. J. B04Y bijgewerkt. Het mooiste St. Nicoiaas-Cadeau dat man zich kan donken. Bit.ribxsr In 11 maand.1. term. v. f2.- of conf. ib een echt nationaal prachtwerk en beslaat 4 zware deelen in kwarto formaat. Het doel van deze uitgave is voor elk ontwikkeld Nederlander in een begrijpeiyken vorm samen te vatten wat wij thans weten vau het leven van onze voorouders. Verschillende Vaderl. kunstenaars hebben uitsluitend voor dit boek teekeningen en aquarellen ge maakt, waarbij vooral rekeniDg werd gehouden met de mogelijkheid van uitnemende reproducties. Zoo behoort Het Leven onz-sr Voorouder» tot de kostbaarste uitgaven, die ooit in ons land zijn verschenen. In geen enkel beschaafd gezin mag dit prachtwerk ontbreken, den ouderen tot ontspanning, den jongeren tot leering. Met het doel dit werk te brengen in handen van duizeDden, in het bereik te stellen der meest be scheiden beurzeD, om in één woord daarvan een waar Yolksboek te maken, hebben wij besloten de nieuwe uitgave van het Leven van onze Voorouders zoo goedkoop te stellen, als wellicht nimmer een prachtwerk hier te lande is uitgegeven. Ten eind? do aanechalflng ven dit Nationaal Prachtwerk voor iedereen gemakkelijk te maken, leveren wij dire-ot bij inteekaning het geheelowerk Bf, terwijl do betaling plaat» vindt IN II MAAND LIJKSC4<i TERMIJNEN van f 2. - a contant. Reldersche Ct. BES7ELBILJET. De ondergeteekende wenscht van GEBR. GRAAUW, te Amsterdam, Heerengracht 191, te ontvaugen I «x. HET LEVEN VAN ONZE VOOROUDERS in 4 prachtbanden voor den prijs van f 22.—, te betalen in 11 maandelljksolie termijnen van f2.— of k contant. Naam: woonplaats:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4