ELDERSCHEI COURANT DE VEIBORGEN VALLEI Mo. 6173 DONDERDAG 27 NOVEMBER 1819 47* JAARGANG Radaottur-UItgevor C. Pl BOEK Jr., Helder. Oplaag 7000 ex. - Abonnementsprijs t in de atad f 1.20, par poat I 1.40. Buitenland f 2.40. - Low ti. 3 ot. - Ad' per regel 20 ot. BUITENLAND. I)e toestand op den Balkan. Ken „Exchange"-telegrain uit Parijs meldt, dnt volgens de Romeinsche „Tri- buna" de Joego-slaven gisteren een nota hebben gezonden aan den Oppersten: Raad der geallieerden, waarin-zij ver zoeken oen einde te maken aan d'An- nunzio's optreden te Fiume, en de vre desconferentie te waarschuwen, dat, indien aan zijn drijven geen paal en perk wordt gesteld, ernstige dingen zullen plaats hebben. De Joego-Slavi- Bche vertegenwordigers te Londen en Washington hebben gelijktijdig instruc ties gekregen, den grooten mogendhe den te waarschuwen, dat een nieuwe oorlog tusschen Italië en den Balkan zal uitbreken, indien d'Annunzio niet teruggeroepen wordt. De Joogo-Slaven oefenen scherpe cri- tiek uit op het feit, dat de Opperste Raad niet in staat blijkt te zijn, het dezen zomer genomen besluit om Ita lië door Engelsche, Fransche en Ame- rikaansclie soldaten te doen helpen bij de bewindvoering te Fiume, uit te voe ren. Ook critïseeren zij de houding van de rtaliaansche regeering ten scherpste. BELGIE. De nieuw te vormen regeering. De „Standaard" weet te vertellen,) dat het nieuwe kabinet vermoedelijk zal bestaan uit vijf katholieken, vier socialisten en drie liberalen. Na de verkiezingen van de senatoren door (le provinciale staten ie de Senaat thans definitief als volgt samengesteld: 59 katholieken, 36 liberalen, 25 socia listen. ENGELAND. Dc „Hood". De ,,lfood", het nieuwe Britsche oor logsschip, hét grootste tot dusver ge bouwd, zal den 27sten December a.s. een proefvaart op de Clyde doen. De „Hood", die, naar wordt gezegd, het laatst,O govechtsvnartnig is, heeft zes milliocn pd. st. gekost. Aangaande de kracht der machines wordt eenige ge heimzinnigheid betracht, doch men ge looft, dat het. schip In staat zal zijn 30 knoop ente loopen. RUSLAND. Ecu matiging in de politiek der bolsjowiki. Levine, de coi respondent van de „Chicogo Daily News", in Rusland, die, een brief van Lenin heeft ontvangen, waarin deze hem mededeelt, dat de Sovjet-regeering de vredesvoorstellen handhaaft, welke zij in Maart, ten tijde van de aanwezigheid van de missie van Bullitt In Rusland, kenbaar heeft ge maakt, heeft te Moskou een onderhoud gehad met Tsjitsjerin, den volkscom missaris voor buitenlandsehe zaken. Tsjitsjerin verklaarde, dat <le Sovjet- regeoring bereid is te allen tijde over vrede te onderhandden, mits alle in het gebied van het voormalige Russi sche rijk bestaande regeeringen wor den orkond, de blokkade der geallieer den wordt opgeheven, wederzijdsche amnestie wordt verleend en alle legers, die binen de grenzen van het vroegere Russische rijk werkzaam zijn, in gelij ke mate worden gedemobiliseerd. Wij zijn goneigd, aldus Tsjitsjerin, de na tionale schuld van het rijk over te ne men. Deze algemeone voorwaarden blijven ongewijzigd; zij zouden alleen,' indien noodig, in bijzonderheden kun nen veranderen. GRIEKENLAND. Een samenzwering tegen Venizelos. Te Athene is een complot ontdekt van officieren, aanhangers van Con- stantijn, dat ten doel had Venizelos te vermoorden, de bestaande regeering omver to werpen. Een aantal arresta ties heoft plaats gehad. Een nauwgezet onderzoek is ingesteld, waarop volle dige bekentenissen werden afgelegd. Do schuldigen zullen zoo spoedig mo gelijk voor don krijgsraad terecht staan. Een aantal leiders der oppositie boden hun medewerking aan om de op roerige beweging te bestrijden. KORTE BERICHTEN. Naar uit Helsiugfors wordt gemeld, heeft een verschrikkelijke storm de vo rige week de Finsche kust geteisterd en heel wat ongelukken, verwoestingen en averij aan schepen veroorzaakt. BINNENLAND. Nederland en België. Uit Brussel wordt aan de N. Rott. Ot. gemeld, dat de afgevaai*- FEUILLETON. DOOB HULBERT FOOTNBR. 20) Ralph herinnerde zich do twee ver schrikte gezichten, die hij in de hut opening had gezien. „En onderatel nu eens, dat do meisjes die Je voor hen hebt uitgezocht, den jongens niet aan staan?" vroeg hij. St. Jean keek hem aan, als verrast door een dwaze vraag. „Er zijn andere meisjes," zeide hij. „Hoe lang ben je hier nu al?" infor meerde Ralph vorder. „Twee zomers." „En jij zelf dan? Zou je^ niet graag de wereld weer eens zien?" Joan Bateese Bchudde ernstig het hoofd. „Ik ben oud," sprak hij. „Ik heb alles gozien. Ik ben tot het grooto water ge weest. Ik heb te veel blanken ge zien." Voelend dat hij onbeleefd was geweest, liet hij er haastig op volgen: „Blonken goed voor blanken. Blanke mannen org slecht voor roode mannen. Nahnya zegt het. Zij is niet als an dore vrouwen. Zij is verstandiger dan een man." Ralph had het gevoel of hij uun de bron van alle wijsheid stond. Jean Bateese wuifde met de hand in de richting van hot lieflijke tafereel voor hen; een zeldzame zachtheid lag er in zijn oude oogen. „Dit ons goed jachtterrein," zeida hij, „Mijn zoons goede jagers. krijgt* digden voor de herziening van de verdragen van 1839 Zaterdag te Parijs zullen bijeenkomen. Men zou tot overeenstemming zijn ge komen: een commissie van zes le- ddrt zou benoemd worden, drie Jèlgén en drie Nederlanders, die iet bewind zou voeren over bet canaal GentTerneuzen en over da. Sobelde. In geval van oneenig- heid zou het geschil worden on derworpen aan een scheidsrech terlijke uitspraak. Het proces tegen den gewezen Dultschen keizer. Uit Londen wordt gemeld: Naar verluidt, hebben de gealli eerde en geassocieerde regeerin- jen een grooto hoeveelheid kost- jare gegevens verzameld om de akte van beschuldiging tegen den vroegeren Duitsohen keizer mee te ondersteunen. Men zal te gelegener tijd ge waar worden, dat deze gegevens van zeer ver strekkenden aard zijn. In leringen van de Britsche dele gatie te Parijs verneemt men, dat „ewezen Keizer niet alleen te recht zal staan voor een bijzonder hof, afgescheiden van de andere Duitschers, wier berechting we gens misdrijven tegen de militaire en strafwetten volgens het tractaat van Versailles moet plaats hebben, maar dat alle kwesties, die met zijn proces in verband staan, behandeld zullen worden door een bijzonder tribunaal, dat alleen voor dat doe! gevormd zal worden. De betrekkingen met Sovjet-Rnsland. Reuter seint ons uit Londen d.d. 26 Nov.: In het Lagerhuis heeft Green- wood, vertegenwoordiger van het departement van buitenlandsehe zaken, in een geschreven verkla ring den korten inhoud medege deeld van. de antwoorden der neu trale regeeringen op de nota van den Oppersten Raad, betreffende de blokkade van Sovjet-Rusland. De antwoorden toonen over het al gemeen dat de reeds door de neu trale landen genomen maatregelen in overeenstemming zijn met de in zichten, welke de Opperste Raad tot uiting heeft gebracht. De Nederlandsche regeering heeft verklaard, dat zij geen be trekkingen met Sovjet-Rusland on derhoudt en dat alle handel heeft opgehouden. De militaire salarissen. Naar de „Telegraaf" verneemt, heeft de Minister van Oorlog aan de militaire autoriteiten doen we ten, dat zijn aanvankelijke verkla- iring, met de voorstellen der sala riscommissies accoord te gaan, op een misverstand berustte. Korte berichten. De Rijksmiddelen over October 1919 hebben 12.000.000 méér op gebracht dan in 1918. Het mailstoomschip „Zeelandia" van de Kon. Holl. Lloyd, dat nog steeds in geallieerden diénst voer, is Dinsdag te Rotterdam aange komen. De vlucht naar Australië. Kapitein Ross Smith, die den 12en November in een Vickers Vimy vliegtuig Hounslow bij Lon den heeft verlaten om te pogen in dertig dagen naar Australië te vliegen, heeft, naar het Britsche vliegvaai'tministerie niet-offioleel wordt medegedeeld, den 19en No vember Damascus verlaten. TWEEDE KAMER. In de vergadering van Dinsdag worden allereerst eenige kleinere wetsontwerpen afgedaan. Daarna worden de algemeene beschou wingen geopend over het hoofd stuk Onderwijs, waarbij de heer Schaper het spellingvraagstuk bespreekt, de Minister van On derwijs als zijne meening te ken nen geeft, dat zoo spoedig moge lijk tot eenheid van spelling moet worden gekomen. Over de debatten is voor ons niets te vermelden, daar zij zich beperken tot het hooger onder wijs en de landbouwschool te Wa- geningeu. Des avonds Landbouw. Ook hierover valt voor ons niet veel te vermelden. De heer Toen stra achtte het huisbrandrant soen te gering. Prov. Staten v. Noord-Holland. Provinciaal waterleidingbedrijf. Bij de ontwerp-begrooting van het nieuwe provinciaal bedrijf: de waterleiding, is een voorloopig werkplan gevoegd van de hand van den directeur, den heer van Olden- borgh. Naar de meening van den rap porteur is urgent: lo. De moderniseering (electrifi- catie) van het pompstation te Ber gen, waarvan de stoommachines erouderd zijn en onzuinig werken. 2o. De bouw van een reinwater- kelder en van een voorfilter in het pompstation bij Wijk aan Zee. Ten behoeve van een rationeele •atervooi*ziening heeft de rappor teur het vasteland van Noord-Hol land verdeeld gedacht in drie ge deelten. Het noordelijk deel bestaat in grove trekken uit Hollands Noor derkwartier en West-Friesland, het middengedeelte omvat ongeveer Midden-Noord-Holland, Zaanland en Waterland, terwijl het zuidelijk deel het overige deel van het ge west bezuiden het Noordzeekanaal en het IJ omvat. Eerstgenoemd gedeelte zal wor den voorzien uit het pompstation bij Bergen, het tweede deel uit dat bij Wijk aan Zee. In de eerste plaats zal een aan- ang gemaakt worden met het ma ken van de leiding BergenHoorn via Alkmaar of Schoorl. De begrooting voor het waterlei dingbedrijf loopt over een bedrag van 8.090.000, waarvan 2.600.000 voor algemeene uitbreidingswer ken. LUCHTVAART. Telegrambezorging per luchtschip. Ten geyolge van den sneeuw storm zijn de telegraaf- en tele foonverbindingen naar Zuid- Duitschland gedeeltelijk vernield, zoodat de telegrammen daarheen slechts met groote moeilijkheden kunnen worden verzonden. Dien tengevolge is het hoofdbestuur dor posterijen te Berlijn op het idee gekomen, telegrammen te verzenden per „Bodensee". In meer normale omstandigheden duurt een telegram naar Zuid- Duitschland 6 uur, maar in bijzon dere omstandigheden kan het wel eens 25 uur duren. Zelfs in norma le omstandigheden zou er daarom misschien iets voor te zeggen zijn, om de telegrammen met het lucht schip te verzenden, dat den tocht naar Friedrichshafen in 6 uur af legt. goede vrouw. Zij veel gezonde, dikke .kindjes krijgen. Zij leven als de roodo mannen leefden langen tijd geleden. Zij blanke mannen vergeten. Dat is goed." "Terwijl Ralph toeluisterde scheen de wereld van den-blanke, de wereld van onnatuurlijkheid en verdrukking, van benauwde, door ziekte bezochte steden, van voortploeterende, geldschrapende menschen, hem een nachtmerrie. Hij had een gevoel als werd hem een glim pje onthuld van de groote waarheden van ons wezen. Zooals St. Jean het op zijn manier gezegd had: de Natuur was in alles het beste. Charley's vrouw, de bloeiende, jonge Alah-weh, bracht hem zijn maal, doode- lijk bedeesd. Ilot bestond uit een stamp pot van geitenvleesch en rijst. Het smaakte Ralph uitstekend. „Rijst?" zcido hij vragend. „Wilde rijst," legde Joan Bateese uit. „Die groeien om het water, meer dan wij eten kunnen. Wij niets eten van den blanke alleen thee. De thee is bijna op. Ik zal het missen," zeide hij mot een zucht. „Maar onze vaders ook niet thee drinken," liet,hij er moe dig op volgen. Voor Ralph nog met eton klaar kwamen de tweo jongens het kamp bin nen met zijn patiënt op de draagbaar. Bij onderzoek bleek hem, dat zij van den tocht door do bergen niet het min ste nadeel hadden ondervonden. Charley was, zooals St. Jean Bateese mededeel de, door het hol teruggegaan, om hun andere bezittingen van het kamp in de bo9schen te halen. Een uur verstreek, en van Nahnya was er nog geen spoor. Ralph voelde zich steeds minder op zijn gemak. St. Jean verzekerde hem, dat het vaak voorkwam,-dat' Nahnya gehoel alleen Jm de kano wegvoer, en dat niemand GEMENGD NIEUWS. genomen, die allen gemerkt zijn, "wat bij het voortgezet onderzoek mogelijk zal maken de nationaliteit vast te stellen en uit te maken, of het dezelfde munitie is, die destijds in territoriale wateren werd gewor pen. Reeds moeten ook enkele vis- schers bij het verward raken in de kisten hun netten, verspeeld hebben Handel In zilver. Men meldt ons uit Sluis: Op 't oogenblik bestaat er een levendige handel in zilvergeld aan de grens. Werden verleden week prijzen van 116 tot 125 francs pa pier voor 100 francs zilvergeld be steed, op 't oogenblik varieeren. ze tusschen 135 a 140 francs. De in voer van buiten! andsch zilver is toegestaan, behalve van Belgisch zilver. Het vervoer hiervan is ech ter vrij. Een Belgisch koopman, die zich dezer dagen aan het douanekan toor vervoegde met een kar met zilver, kwam tot de minder aange name conclusie, dat hij zijn Bel gisch zilver moest achterlaten en alleen zijn Fransche munten mocht behouden. Tegen hem werd wegens verbo den invoer proces-verbaal opge maakt. Een „melkkoetje". Een boer te Eestrum in Fries land heeft, naar de „Veldbode" meldt, een koe, die melk geeft met niet minder dan zes procent vetge halte. De zuivelfabriek betaalt hem voor die melk 33V* eent per liter. Dat is inderdaad, in dubbelen zin, een melkkoetje. Valsche munters aangehouden. Te Brugge zijn een groot aan tal personen aangehouden, ver dacht Van het uitgeven van valsche biljetten van 1000 francs van de „Socióté Nationale" in verschillen de gemeenten in West-Vlaanderen. Er moeten voor verscheidene mil- lioenen francs van deze valsche biljetten uitgegeven zijn. De moord te Gogh. Voor de arrondissements-recht- bank to 's-Hertogenbosch stond Dinsdag terecht de 23-jarige Ne derlandsche arbeider Johannes Lambertus Jonkers, thans gedeti neerd, beklaagd ter zake dat hij iii den nacht- van 21 op 22 April te Gogh, na in kalm overleg en rijp beraad daartoe het plan te hebben opgevat, opzettelijk en met voor bedachten rade E. Vissers, weduwe van A. F. v .d. Meijden en hare dochter, B. v. d. Menden, heeft mis- Ieven heeft beroofd, althans haar lichamelijk letsel heeft toegebracht door beiden met een bijl en de we duwe bovendien met een mes te slaan, te steken en te snijden, ten gevolge waarvan beiden zijn over- eden; en opzettelijk de tweede dochter, B. v. d. Meiden, heeft mis handeld met een bijl of mes, waar door zij levensgevaarlijk en zwaar lichamelijk letsel uitmakende won den heeft bekomen. Tegen beklaagde werd wegens moord, tweemaal gepleegd, levens lange gevangenisstraf geëischt. De Britsche munitie In de Deurloo. Men zal zich herinneren, dat op 18 October door een Belgische sleepboot in dienst der Britsche marine en een daarbij behoorenden lichter in de Deurloo munitie werd geworpen. In de Deurloo, van het )adhotel te Vlissingen tot de Noordzee krijgen de visschers her haaldelijk kisten met schokbuizen of munitie in -hun netten. Sommi gen geven deze aan de politie, die ze ter beschikking der marine-auto riteiten stelt. Thans is gebleken, dat anderen munitie aan opkoopers verkochten, vermoedelijk voor het koper dat aan de schokbuizen zit. Dinsdagmiddag is een 22-jarige zoon van zulk een opkooper bij het uit elkaar nemen van een gevulde schokbuis, doordat deze ontplofte, zeer ernstig aan de Jrand verwond, Hij zal dit lichaamsdeel wel moeten missen. De commissaris van politie heeft bij denzelfden opkooper een negental schokbuizen in ooit vroeg waarheen zij geweest was, noch haar had trachten te volgen. Ondertussehen was den ouden man geen moeite te veel om Ralph bezig te hou den. Hij liet zijn leerlingen zich in vaardigheid moten. Zij hielden een wedloop in het gras, die, tot algemeene verrassing, door Shing gewonnen werd, zoodat Caesar tot zijn merkbare spijt gedwongen werd afstand te doen van een rood koperen wieltje, dat hij aijn hals droeg. Toen volgde een wed kamp tusschen do twee kano's, over het meer en terug. Ditmaal nam Caesar revanche. Het was een mooi gezicht, wanneer zij zoo in krachtige beweging waren. Daarop werden zij beiden het bosch in gezonden mot hun pijl en boog. Na eenigen tijd keerde Caesar terug met een koppel konijnen en Sliing bracht een vet stekelvarken mee. Shing, zoo besliste St. Jean, was de winnaar. „Konijn niet goed vleeseh," zeide St, Jean. „Mensch eten konijnen tot zij niet meer kunnen slikken, en nog leeg voelen." St. Jeun was als een bron van een voudige philosophio. Gelijk allo wijs- geeren, deed het ook hem genoegen,' wanneer iemand aundachtig naar hem luisterde. Ralph, van zijn kant, voelde zich sterk aangetrokken tot den vrien delijken, praatgragen ouden man. St. Jean was een realistische -persoonlijk heid. Hij had een leven van realiteit geleefd, en daaruit een schat van reëele wijsheid vergaard. Dit natuurleven, zooals St. Jean het toelichtte, en Ralph het vóór zich zag, vormde voor hem de verwezenlijking van een nooit beleden groot verlangen. En toch vergrootte het toeluisteren zijn zwaarmoedigheid. Dit was wat hij steeds gezocht had. Maar hij kon zich tot zijn verdriet niet Bij (le Russische Bolsjewisten. Een medewerker van het Hbl. heeft de heer mr. T. H. Fokker, die gedurende eenige maanden in Kieff als Nederlandsch consul ertoefde, over zijne bevindingen aldaar geintervieuwd. Onder meer vertelde de heer Fokker: In den eersten tijd van mijn verblijf te Kief waren daar nog verschillende andere diplo maten; zij zijn echter later met het Direotorium gevlucht en in den bolsje wist en-tijd was ik de eenig overgeblevene. Mijn positie was bovendien van meer beteekenis dan die der andere consuls, aange zien ik niet alleen de eenige be roeps-consul was, doch omdat de anderen bovendien meerendeels geboren Russen waren. Toen de Bolsjewisten de regee ring te Kieff in handen hadden ge kregen, werd het een buitengewo ne warboel. Eiken dag werden er, soms wel twintig decreeten urtge- ontveinzeu, dat het niet voor hem be stemd was. Hij was gelijk een oud man, die de jeugd benijdt. Hij paste niet in die omgeving. Nu begon hij te begrij pen waarom zijn komst Nahnya had bedroefd. Verlangend wachtte bij op haar terugkomst, maar zonder veel hoop. Zij kwam bijtijds weder, om nog het avondmaal te kunnen deelnemen. Hij voelde zich ontzaggelijk verlicht, toen liij haar weer behouden op den oover zag. Haar gelaat stond thans effen en kalm. Zij toonde geen toena dering tot Ralph. Zijn maal van ge bakkon stekelvarkenvleesch werd hem afzonderlijk opgediend. Veel liever had hij samen met de anderen gegoten, maar het was een beleefdheid hunnerzijds, die hij moest aanvaarden. Niemand zotte zijn mond aan het eten, voor hij was begonnen. Daarna verzamelden zij zich allen om het kampvuur. Zelfs de oude Marya werd uit de hut gedragen om haar plaats in den kring in te nomen. Nah nya zat tusschen haar moeder en Joan Batoeso en hield de oogen neergesla gen. Ralph zat aan den anderen kant van St. Jean. Van de overzijde van het vuur waren verscheidene paren onbe weeglijke zwarte oogen starend op den blanke gevestigd. St. Jean Bateese vertelde een schiedenis. De beteekenis der woorden gingen voor Ralph verloren, maar de grillige, sprekende gebaren illustreer den het genoeg. Daarop herhaalde St. Jean, beleefd, alles in het Engelecb. „Het is heel lang geleden verteld, zoo begon hij, „toen het winter toen hot voor de eerste maal gesneeuwd had, en toen de sneeuw nog op den grond, drie mannen vroeg in den mor gen uitgaan om te jagen. Komen op een aardigd en aangeplakt, bet eenige i'at zij wisten te doen was uitste kend orde te bewaren, maar dat is dan ook het eenige goede dat eigenlijk van hun regeeringsstel- sel kan worden gezegd. Zij begon nen dadelijk alles wat tot de bour geoisie behoorde >te vernietigen en uit hun huizen te zetten. Het be- rooven en plunderen der bour geoisie werd dadelijk georgani seerd en zware belastingen als heffingen in eens opgelegd te Kieff is een belasting in eens op- I elegd van 20 millioen roebels, c oor de gezamenlijke bourgeoisie te betalen, maar ondanks zware vervolgingen en doodstraf, is vol gens officieele ciifers daarvan niet veel meer dan acht- millioen bin nen gekomen. Verder werden aangesteld heir- legers van ambtenaren, veel meer dan Rusland er onder het Tsaren- stelsel ooit had gekend en al die ambtenaren voerden eenvoudig niemendal uit, wisten bovendien in do meeste gevallen niets van elkander af, zoodat de meest te genstrijdige bevelen werden uitge vaardigd en van al de geheven be lastingen werd niets goeds ver richt voor een zeer groot deel rerdwenen zij eenvoudig in de zakken der ambtenaren, alleen aan onderwijs werd nog een en ander besteed. Overigens werden die van de bourgeois afgenomen gelden jebruikt om levensmiddelen te coopen de bourgeois konden die ternauwernood krijgen en moesten maai* den hongerdood sterven, voor zoover ze niet gefusilleerd werden. De Bolsjewisten zeiven isten wel aan voedsel te komen; r was voedsel genoeg in de Oekrajine, want het land was rijk, vooral in 't zuiden. Maar de boe ren gaven niet gaarne hun voed sel aan de Bolsjewisten af, doch verborgen het; deswege werden zij herhaaldelijk gekneveld, zelfs het zaai-koren werd hun vaak af genomen. Van de twintig treinen met levensmiddelen in den vorigen winter dagelijks naar het noorden gezonden, kwam op z'n best de ïelft aan, de rest werd onderweg leeg geroofd of raakte zoek. Klee ding en schoeisel waren er nage noeg niet meer, en duizenden bourgeois zijn dan ook van hon ger en koude omgekomen. Herhaalde malen heeft men mijn oning evenals die van zoovele an dere bourgeois willen requireeren, doch het gelukte geen enkele maal en bij die gelegenheden bleek ook telkens hoe tegenstrijdig de beve len der Bolsjewistische leiders wa ren; die van hun commissarissen druisohten menigmaal in tegen die van den leger-commandant en den staf. Te Kieff bevonden zich toen een ijftal Nederlanders, gedeeltelijk gehuwd en vaders van gezinnen, die allen met mij uit Odessa naar West-Europa konden vertrekken. De Bolsjewistische leiders had den de zonderlingste opvattingen van paspoorten en stoncen er o.a. op dat een door den Nederland- schen consul te Odessa afgegeven paspoort ten bewijze der echtheid daarvan nog vergezeld zou gaan van een door dien consul persoon lijk geschreven en geteekenden brief en ik heb danig op mijn stuk moeten staan om den Commissaris voor Buitenlandsehe Zaken te overtuigen dat een Nederlandsch paspoort, geteekend door een Ne- derlandschen consul en gedekt met diens ambtsstempel, voldoende waarborg aan den houder daar van gaf. Ten slotte heeft de Bolsjewisti sche Regeering aan alle consuls te Kieff drie vragen voorgelegd: „Wil uw Regeering onzen Staat erkennen als zelfstandige Staat, als de Russisch Socialistische Fe deratie der Sovjet Republiek? Wil uw Regeering onze vertegenwoor digers ook bij haar toelaten en er kennen? Heeft uw Regeering u bi; ons geaccrediteerd?" Ons wer< vrijheid gelaten door middel der radiographie-inrdchting die vra gen aan onze Rtegeeringen voor te eggen en dit doende, seinde ik bovendien dat de Sovjet-regeerimg de consuls, bij weigering op die vragen in te gafen, had bedreigd, De meeste andere consuls voor zagen hun telegrammen van com mentaren; de Italiaansche van een zéér lang betoog, waarbij hij de aanmerkingen van de Bolsjewike autoriteiten op daden der Entente- Regeeringen overbracht, maar men moet niet vergeten dat al die andere consuls geen beroep-con- suls waren en door het feit dat zij geboren Russen waren, zich lang niet veilig gevoelden, terwijl ik als door de Nederlandsche Regee ring geaccrediteerd bij de ter plaatse bestaande autoriteit, een sterke en unieke positie innam. Volgens den heer Fokker betee- kent het Bolsjewisme niet anders dan vernieling. Een der punten, die art. 2 hunner Grondwet als to be reiken doel voorstelt, is „de ver nietiging der bourgeoisie". Dót is het doel hunner Regeering. Dóarvoor werkt te Kieff hun .bijzondere Commissie", die in verkelijkheid was de „Bijzondere Commissie betreffende contra-re solutie, sluik- en woekerhandel en ambtsmisdrijven" daaronder kon zoo gemakkelijk elk vergrijp van den bourgeois worden ge bracht. Feitelijk zijn in de oogen van de Bolsjewisten èlle bourgeois contra-revolutionairen, die allen moeten worden uitgemoord. Tel kens en telkens heb ik gedurende den nacht de schoten gehoord en de jammerkreten der ter dood ver oordeelde bourgeois, die van ai hun kleeding beroofd kleeding was immers schaars in lange rijen in de bittere koude tegen een schutting werden geplaatst en de een na den ander dood geschoten of slechts zwaar gewond, waarna lijken en stervenden op wagens werden gesmeten en in kullen ge worpen en roet aarde bedekt! Liet men bourgeois in leven, dan was het omdiat zij nog nuttig kon dein zijn als belastingbetalers, of oipdat men losgelden van hen kon eischen of hen kon laten werken als dwangarbeiders. Moesten niet twee honderd bourgeois te Odessa dienst doen om water te brengen aan in de kazernes nietsdoende bolsjewistische soldaten? Ten slotte wees de heer Fokker op het gevaar van de Bolsjewis tische propaganda, die gevoerd kan worden door dat de Russische Bolsjewisten schatten aan vreemd bankpapier en koetbaarheden roof den en dit voor hun propaganda gebruiken. Te 's Gravenhage slaagde voor het voorloopig maohlnistendlplo- ma de heer J. P. Slemmer alhier. Gemeenteraad. Door het Raadslid Schoeffelen- plek van een heuvelhelling, waar is voel, dicht laag kreupelhout. En een boer is daarin gegaan. Hen zien zijn spoor, oah! Een man hem achterna gaan, en begint beer te jagen. Een roept: „Hij gaan naar de plaats waar koude vandaan komt!" wat gij noemt het noorden. Andere man hij al voortgeloopen, naar de plaats vanwaar koude komt. Hij roepen: „Beer snel teruggaan, naar waar middagschaduw vandaan komt!" wat gij noemt het zuiden. Derde man hij al gegaan naar den kant, van waar middagschaduw komt. Hem roe pen: „Beer gauw loopt naar plaats waar de zon neervalt!" hem roept. „Zoo nu dion kant, en dan anderen kant, laten zij (len beer loopen van den een naar den ander. En eindelijk, wordt erteld, toon de man die achteraan kwam. hem naar beneden kijken, en zien de wereld ver, ver weg, oah! oah! en groen. Het is de waarheid: die beer hen brengen recht omhoog de lucht in, al den tijd, zij duchten hem te jagen dat dichte Icreupelboschje. En nu was het lente! „Do man die achteraan komt, hem roopon tot den underen man daar voor hem: „O Samenvloeiïng-van-Rivieren, wij moeten teruggaan. Hij heeft naar den hemel gebracht!" hem zeggen tot Samenvloeiïng-van-Rivieren. Dio niets terug zeggen. „Samenvloeilng-van-Ri vieren. hij loopt tusschen voorman en achterman, en hebben zijn kleine hond „Hou-vast" naast zich loopen. „Eindelijk, in den tijd dat de blade ren vallen, zij vangen den beer. Zij hom dooden. Nadat zij hem dooden snij den zij veel takken van populieren sumaks. Zij gooien den beer op de tak ken, etf villen hem, en snijden In' PLAATSELIJK NIEUWS. berger zijn de volgende vragen tot B. en W. gericht: le. „Wat is toch de oorzaak, dat op beide verzoekschriften, inge diend door het bestuur der ver eeniging, genaamd „Vereeniging Peiisioenbelang" dato 23 Juni en 11 Juli 1.1., met verzoek om ver hooging der duur te toeslagen voor gepensioimeerden, vanwege de ge meente, tot heden geen antwoord werd gegeven?" 2e. „Zijn B. en W. dan niet vol doende overtuigd van de noodza kelijkheid, in dat verzoek vastge legd en achten zjj het niet wen- schelijk, te meer met het oog op den naderenden winter, aan hun gepensionneerden, waarbij er zijn met ƒ6 pensioen per week, ten spoedigste hulp te verleenen, zoo nopdig met eenen direoten duur- tetoeslag?" Door den heer Sohoeffelenberger werden verder de volgende voor stellen ingediend: le. Om, vanaf 1 Januari 1920, de jasmeterhuur af te schaffen, zoo- ang de gasprijs meer dan 12 cent per M1. bedraagt. 2e. Om, vanaf 1 Januari 1920, de watermeterhuur voorgoed af te schaffen, voor die meters, welke hun kostenden prijs reeds hebben opgehraoht aan betaalde huren. Uitslag der openbare verhuring, gehouden op Maandag 24 Nov. j.1. vleeseh af. Altijd wanneer de zomer voorbij gaat, populier en sumak krij gen roodo bladeren. Waarom is dat zoo? Omdat zij den boer gestoken heb ben aan de stokken, en alle bladeren met bloed zijn bevlekt. Daarom ie het, dat do populier en de sumak rood wor den na den zomer. „En daarna, toen die drie mannen dien beor hadden gevild, en vleeseh van hem hadden geeneden, toen 9trooien zij. wat er nog over is, in het rond. Naar de plaats waar het licht ln den morgen het eerst komt, werpen zij den kop. In den winter, wanneer het licht bijna zal komen, staan daar sterren. Ze vertollen, dat is de kop van den beer. Zijn ruggegraat werpen .zij ook naar hot oosten. In den winter ziet ge daar vaak sterren, dicht opeen. Dat is de ruggegraat!" St. Jean zweeg een oogenblik, en wierp een blik rond den kring om aller aandacht voor den climax van het ver haal te vragen. Ofschoon zij de woor den niet konden verstaan, - wisten zij toch, wat er volgen zou, en wachtten dit gespannon af. Plotseling wees do oude man met theatraal gebaar naar het oosten. „Zie!" riep hij. „Daar komen «Ij aan, de sterren van die jachtpartij! Vooraan staan er vier. Dat, zeggen zij. is de beerl En de drie die achteraan komen, zijn de drie mannen, die hem jagen 1 Kijk nu goed met uw jonge oogen. Ziet ge tusschen de middelste en de achter^ ste ster niet een kleine, zwakke ster hangen Allen keken Ralph spannend aan. „Ja, ik zie het," zeide hij, voelend wat' van hem werd verwacht. „Dat is de kleine „Hou-vast'!, de lie veling van Samenrvloeilng-van-Rivie- rem!" e®rok St. Jean, Bateeee triomfan ten overstaan van notaris Baas. Het peroeel weiland in den Hel- derschen Polder, kad. Sectie E no. 72, groot 1 hectare, 21 aren, 60 cen tiaren. Huurder W. C. Thjjssen voor'/ 450 per jaar; voor den tjjd van vier achtereenvolgende jaren, i te gaan "Kersttijd aanstaande. Het perceel weiland in den Hel- dersohen Polder, kad. Sectio E no. 44, groot 1 hectare, 14 aren, 60 cen tiaren. Huurder J. W. Sinnige voor 600 per jaar; voor den tijd van drie achtereenvolgende jaren, in te gaan Kersttijd aanstaande. De peroeelen weiland en een per ceeltje water in den Helderschen Pplder, kad. Sectie D. nos. 13—20 en 2295, samen groot 4 hectaren, 37 aren. Huürder O. Bruin voor 1180 per jaar. Voordracht over de „Boroboedoer". Voor de W. B. Fricke-loge der Theosofische Vereeniging hield de héér Th. van Erp, luit.-kol. der genie O.-L leger te 's-Gravenhage, Dinsdagavond ©ene lezing over dén Boroboedoer op Java. De heer van Erp was door de Indische re geering belast met de restauratie van deze merkwaardige tempel- ruine, en mocht dus als bij uitstek bevoegd genoemd worden om een eii ander van dezen Boeddhisti- schen tempel te vertellen. Nadat de spr. door den Voorzit» der loge, den heer M. van Maa- een korte rede, was welkom u, verkreeg de spr. het om aan de hand van een lichtbeelden ons de beteeke- de schoonheid van dit uiteen te zetten. 'ooraf hield spr. een inleiding, eenige bizonderheden omtrent de bouwkun- conceptie, de religieuse betee- ervan, alsmede het wezen en rkomat. In de laatste jaren is stijgende belangstelling ont- in Oostereche kunst, die ijk parallel loopt met naar algemeene verin nerlijking, naar synthese. Daarom utst is het een voorrecht over den Joroboodoer te mogen verhalen, waarin de Oostersohe wijsheid is gekristalliseerd. Allereerst dus de bouwtrant. De Boroboedoer is een Boeddhistisch monument op Java. Dergelijke mo numenten worden opgericht ter be waring van een of andere reliquie of om te voldoen aan een drang een belangrijke gebeurtenis te memo- reèren. Betreffende den Boroboe doer echter ligt de juiste oorzaak van de oprichting in 't midden, om dat de plaats, waar men een dus danig reliekendepdt bad moeten vinden, geheel ontredderd ls. De vorm waarin het monument is ge bouwd, is die van de zjg. bt u pa's, een halfbolvormige dom, rustend op een cirkelvornrlgen ondergrond. De oudste van zulke atupa's da teeren uR 800 vóót Christus, en zijn de eenvoud zelve. Daar de Bo roboedoer vermoedelijk omstreeks 800 na Christus' gebouwd is, heb ben die stupa'e dus al een heele ontwikkelingsvorm meegemaakt: het aantal onderbouwen heeft zich vermenigvuldigd, enz. De Boroboedoer is gebouwd om >n natuurlijken heuvel en is terrasvormig aangelegd. Een eigenlek© tempel ia het niet, want het bouwwerk heeft geen inwendi ge ruimte. Schijnbaar ingewikkeld, met een chaos van koepels en naal den, ls bet nochtans van den uiter sten eenvoud: eenzelfde bouwmo- tief herhaalt «Joh niet minder dan 482 maal, een ander motief, op de bovenste terrassen, 72 maal Wel verre echtervan een tonig te worden door deze herha ling, heeft men door geostige va- riatiea .integendoel het geheel: tot grooter aesthetiek weten op te voe ren. Door het geheele werk heen evenwel is de oorspronkelijke bol- telljk. ,iOat la bet eind van de geschie denis." Uitroepen van .groote voldoening de den zich rond het vuur hooren Blijk baar verloren deze verhalen nooit hon aantrekkelijkheid. Den hcelen dag wer ken en jagen, én om het kampvuur verhalen vertellen vol poëzie. Wat een heerlijk, gelukkig leven! docht Ralph. Hij zocht Nahnya's blikken, om haar te beduiden, dat hij niet vreemd <stond .tegenover haar leven. De uitdrukking van haar gelaat bracht hem ln verle genheid. Nooit nog had hij een derge lijke droefenis er op mogelijk geacht. Caesar begon van ds andere zijde van het vuur te spreken. „Hem zeggen, nu een verhaal doen," zeide Jean Bateese. Toen de jongen voortging, met schitterende oogen, en dezelfde drukko gebaren als hij van zijn meester gezien had. vertaalde 8t Jean Bateese zacht jes voor;Balph. „Kleine spin reisde eens alleen, er gens ver weg. wondt verteld. Hij alleen gaan, etend, door een bosch. Hij-komen aan een rivier, en etaan op don oever. Hem) over willen gaan, maar er ls geen weg.) Toen epin zeggen: „Doar sta ik nu al den tijd.te denken, hoe op den andeyen kant te komen!" Paar iets groojs tvozwemmen komt tegen den stroom, ju -%r alleen zijn groote horens laat 'bij zien. 8pin zegt weer: „Daar. Bta ik nu aldoor maar te denken. oh! hoe komen aan den anderen kant!" Toen het b.eat met lange horens, hem!daar stil houden, en zoggen,tot spin: „Hallo, vriendl Ik wil je wel mee nem® het- water over, maar dan. je wat voor*mij moet doen." „Spin zeggen: "Wel, mijn jongere broeder,, ikIsalie».aal.doen, wat je mij beveelt" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1