H. SPRUIT ORANJE HEIN BOEKEN St. Nicolaas-Cadeaux H. HOOGCARSPEL. pc IKc OYAL 1. C. OUINKEI, OUDKERK VAN PRAAG, Spoorgracht. Nuttige St. Nicolaas-fü Cadeaux m van SOLSER en HESSE komt in „TIVOLI". bij Oudkerk Van Praag i Violist gevraagd. [Extra aanbieding!! Dames- I Bontmutsen BUSTEHOUDERS KLOMPEN KLOMPEN F3. J. v. Willigen illlllllllllllllll MRHEMELK MEI GOMT S.A.KANNEWASSER ZONEN, Confectie. 15. JL Kannewasser Zn, Vleeschwaren. m Firma L. BUTER Engelsche Stoffen, J. A. Meijer, Hoofd gr. WORCESTER CORSETS— 99 99 f4.50 tot j 11.75. üi Grootste keuze St. Nicolaas, welke met de stoomboot „Espana" uit Spanje is aangekomen, passeert het badhuis, bestraald door het licht van den Huisduiner vuurtoren, wordt bln- nengeloodsd door een bemanning visscheriui en komt behouden te Nieuwediep aan. Dit alles is te bezichtigen In de étalage bij Zie de Etalages. Mooie Zie de Etalages. voor Hoeren vindt U in het Magazijn van Vraag het merk Sigarenaansteker H. HOOGCARSPEL, Zie de Etalages. Zie de Etalages. Weinig geld kost, „Jong Holland", VRAAGT ONZEN BESTELLERS! La Patisserie Moderne. St. Nlcolaas-Etalage. C. VIS. nu lO ets. per stuk. „HET TABAKSHUIS", Breewaterstraat 36. DEGELIJK ST. mCOLtAS-CADEAU. MM Ziet onze Uitstallingen. v. Gort cordlaan Vrijdagavond 8 uur vergadering. Za.il 001. HET BESTUUR. Vanaf VRIJCG 28 NOVEMBER w»d«r PRIJSBILJ ARTEN op de Vlot* brug, om mooie prijzen, bij J. BREMER, ZUiOSTRAAT 77. Gevraagd een net Dagmeisje, Jb. BERKHOUWER, Laan 19, Ben Helder. Mevrouw ZEEMAN, Dljkstraat Ia, vraagt voor ongeveer half Januari eens DIENSTBODE, v. g. g. v., genegen mee naar Den Haag te gaan. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. Gevraagd Werkster. Adres: Zuidstraat 45. Huishoudster of Gevraagd een flinke Werkster, voor Donderdags. Loon f 2.50, zonder kost. Adres: PettenfabriekTROOST. Mevrouw VAN NIEL, Havenplein 10, vraagt net ME is» JE, van 8 tot 4 uur of WERKSTER voor 3 dagen per week. Aanmelden 's avonds tus schen 7 en 8 uur. Gevraagd een Dagmeisje, tot 12 uur of den geheelen dag. Adres: Hoofdgracht 65. Gevraagd aen flink DAGMEISJE (volle kost). Adres: Siuiadlikstraat 52. Qsvraagd: aan flinke Winkeljuffrouw. Loon f 10.00 por week. Iedere week aan vrije middag H SPRUIT, Msisngracht. Gevraagd e»en nette JONQ&N, voor eenig loop en winkelwerk, bij J. MOEN, Koningstraat. Brieven met opgaaf van verlaogd salaris aan de Directie N.V. TAVENU- BIOSCOOP, Spoorgracht 18—19. G.eon peraoonijik bezoek s.v.p. Te huur gevraagd een vrije Slaap- kamer. Brieven onder Nr. 278, aan het Bureau vau dit blad. Onderofficier vraagt INWOMINB, met gebruik van vrije Zlt.Siaapkcmer, met of zonder kost. Brieven onder Nr. 277, Bureau van dit blad. Gehuwd Marine-Officier z. k. vraagt voor direct gem. ZIT-en SLAAPKAMER mat Keukun. Brievep onder Nr. 279, Bureau van dit blad. £t»n KELNE3 gezocht voor direct. Zich aan te melden aan het Bureau van dit blad. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. Het Bestuur roept sollicitanten op voor de betrekking van LEERLINQ- AS SIST ENT E. Kennis van moderne talen gewenscht. Salaris nader over een te komen. Schriftelljkeaanmelding met vermelding van leeftijd en op leiding. voor 4 December by den Voor zitter van het bestuur, D(jkstraat 40a. Iemand, woonachtig in Amatardem, wenscht te rullen met iemand in Dun Helder. Brieven onder Nr. 280, aan het Bureau van dit blad. Een PAKHUIS te huur. Adres: Vijzelstraat 15. Te huur of te koop gevraagd een WINKELHUIS of daarvoor in te richten voor klein bedrijf, net artikel, desnoods met persion voor ongoh. Heer, bij eventueele verkiezing. Brieven onder Nr. 275. Bureau van dit blad. Te koop aangeboden: IJ HA. baat gewonnen TARWESTROO. AdresP. DE VRIES Ez., Spoorbrug, Koegras. Te koop aen mooie KAMERKACHEL met nikkelen kap. Adres: Balistraat 43. Te koop: tamme- en Duinkonijnen, Kippen, Hansn, Eenden. Adres: J. BREMER, Zuidstraat 17. Te koop lief. jong HONDJE. tevens vriendelijk Tehuis gezocht voor lief, jong poeBje. Adres: Molenstraat 136. Sohosnklompen, f 1.10 het paar. Adres: P. FORMER, Bassingr. 44. Heden verkrijgbaar Duinkonijnen. Aan hetzelfde adres een partljWinter- Aardappelen. Adres: K. SCHRANDER. Emmastraat 57. Te koop san prima HEERcfiRIJWIEL met nieuwe binnen- en buitenbanden. Pr|js f40.—, met 1 jaar garantie. Adres: Weststraat 80a. Te koop soa lange JAS, Adj.-O.-O K. M. en esn SABEL. Adres: Emmastraat 91. Te koop: maaaief Eiken Bureau Mlniatre, met losse opstand. 95 gil Adres: Koningstraat 108. Een b^stc- pluche MaNTEL te koop. ".dres: Bureau van dit blad. «oor spotprijzen Firma jxansalweg 146-149, Zoidstraat 82 Er biedt zich aan aan KLEERMAKER, voor het keeren en repareeren van kleedingstukken. Zeer billijk en goed koop. Adres: Anjelierstraat35,Tuin- dorp, Helder. Buitengewone aanbieding. PIANO'S. Importeur biedt direct aan particu lieren 5 in prima staat zijnde Pianino's. Te zien en te bevragenHARMONIE, Alkmaar. WOKiNQRUIL. Iemand in Amsterdam wenscht \i ruller, met iemand in Dsn Heldsr. Huur prijs f2.— A f 2.50. Br. lett. W. 98, Alg. Adv.-Bur. ROUMA en Co., Amsterdam. Het basta adres voor O Nieuwe Abrikozen B Pruiir.edanten O Perziken g Peren a Appelen os ii Vijgen Tal. 95. JAC. KORVER Jr. WIJ noteeren voor Maïsp. p. 13 ct. Garat13 Qrleamaal281/, Havermout 20 Bakolie L. f 1.30 Zuiver Ruedvetp. „1 00 Zalmbus 1.00 Braawataratraat. Vijzelstraat. Nieuwe emmer van la prima quaIItaII. DE BESTE DER WERELD in mooielkauza.;^ in uitstekende modellen. ALLÉÉN-VERKOOP Molengracht, Keizerstraat. Tal. 213. Tal. 114. in alle maten verkrijgbaar. C. DE BEURS, Breestraat. van De Vletter Zeven jongens in een oude schuit, Hein past op de dubbeltjes, e. a. Krienen De Zwerver, Zyn wecsch vervuld, e. a. Abcoude Pinkertonnetjes, Padvinders Duinw(jk, e. a. Van Slooten Op haar post, Aan het kruispunt, e. a. Felicie Jehu Het circuskind, Nel de ontembare, e. a. Hoeksema Mede in den zak, Neef van Pribkebeon. Van Os&elen van Delden: Baas Willem, Schaapskooi, e. a. Been De drie matrozen. Paddeltje, e. a. Kieviet Twee neven, Dik Trom, e. a. Jan Feith Levende mummie, Piets vlegeljaren, e. a. Turner Eene verloving, Betty als schrijfster, e. a. Noordwal -• Ursula Hagen, Winkeljuffrouw uit 1'oisieau d'or. Ivans De man uit Frankrijk, Verloren spoor, e. a. Meulenhoff-editie Tffi Uilenspiegel, Heyermans vertellingen, Weststraat 87-90. Groot, keuze Voorhanden bij Spoorstraat. ib Een groote sorteering Sigaren en Sigaretten In verpakkingen van 10, 25, 60 en 100 stuke, allen in de beste soorten. Luxe verpakking (Sigaar) kistjes van 10 stuks, van de goed- koopste tot de duurste soorten Reuzen keuze TABAKSPIJPKN in doorrookers, houten, meerschuim, calslnó, goudron oliekoppen, eos. enz. Echt Barnsteen Sigaren- en Sigaretténpijpjes en alle andere soorten Pijpjes. Voorts nog Sigaren- sn Sigarettenkoker*, Tabakszakksn, Tabakadoaza», Sigarenaansteker*, Doovara, Kalppars Droagtrommala. PRACHT COLLECTIE ROOKSTELLEN. ASCHBAXKEN, TABAKSPOTTEN, ani Esn jaar gsrantls. HELDER, HOORN, BUSSUM, SPOORSTRAAT 84 TURFHAVE* 12 -14. RAADHUISSTRAAT £0. een UITSHKENO VOEGSEL Ie: gekookte van 18 c. per flesch. BANKETLETTERS Bezoekt de Groote sorteerlng Luxe Doozen. BaUefd aanbevelend, Kenealweg 87. SPECULAAS on* merk FLOR DE FERN ANDEZ, tijne belegen VORSTENLANDEN Sigaar, waarvan de prijs tot haden 12 ets. was, Speoiaal voor de St. NlCOlaaS, verpakt in kisten van 50 stuks, waarvan wij den prijs op ff 4.50 stelden. Verder 40 a 50 merken Sigaren in de meest varieerende prijzen, Sigaren vanaf 4V. ets. per ituk, f 4.— per kist (100 stuks). c. J VERSCHE DUINKONIJNEN. Tevens Tamme Konijnen, C. RIJK, Spoorgracht 22 PRACHT JONBENS- »n MEISJES-RIJWIELEN. Met 2 jaar garantie. Rijwielmagazijn Kanaalweg 35. Aanbellend, S. MOOIJ. v;. koopt U 't billfjkst en in meest groote sorteering in onze van ouds bekende, solide maga zijnen. Firma Kanaalweg 148-149, Zuidstraat 82. CUCHÈSCHNA5EL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3