HELDERSCHECOURANT De verborgen Vallei NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA Eerste Blad. Heeren- Modeartikelen. NIEUWE SORTEERING. HERMAN NYPELS. No. 5176 DONDERDAG 4 DECEMBER 1919 47e JAARGANG ABONNEMENTEN B IJ VOORUITBETALING: Helderschc Ct. per 3 mnd. f 1.20, franco per post f 1.40. Buitenland f 2.40 Zondagsblad 0.50, 0.60. 1-05 Modeblad 0.95, 1.05. 1.30 Losse nummers der Courant 3 ct. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagmiddag REDACTEUR-UITGEVER: C. DE BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 - Interc. Telefoon 50 ADVERTENTIËN. 20 ct. p. regel. Ingez. mededeelingen (kolombr. als redactioneele tekst) 60 ct. Kleine advert. (gevr., te koop, te huur) v. 1 tot 4 regels 50 ct., elke regel meer 10 ct. bi) vooruitb. (adresBur. v. d. bl. en met br. onder nr. 10 ct. p. advert. extra). Bew.-exempl. 3'/s ct. Adv. op bep. aangew. pl. worden 25 hooger berekend. BUITENLAND. Een nieuwe nota der entente. Op de Duitsche nota, die een antwoord was op de nota der geallieerden van 15 No vember, en waarin gezegd werd dat Duitsch- land deed wat het kon om de wapenstil standsvoorwaarden na te komen, heeft de entente kort en krachtig geantwoord. Nadat een opsomming is gegeven van de punten, waarin de Duitschers te kort zijn geschoten, gaat de nota voort: fWat de geallieerden betreft, deze zijn ten zeerste verbaasd om te zien,dat de openbare meening in Duitschland zich nog steeds zoo weinig rekenschap geeft van haar verantwoorde lijkheid door niet zelf een rechtvaardige bestraffing te eischen voor de bedreven mis daden en dat er onder de misdadigers zelf noch genoeg moed, noch genoeg vader landsliefde schijnt te heerschen om vrijwil lig voor de rechtbank te verschijnen, waar zij rekenschap moeten afleggen voor hun gedrag, en om het hun land gemakkelijk te maken zijn verplichtingen na te komen. Zoolang 't Duitsche volk niet met de heele wereld wil beseffen, dat 't kwaad vergolden moet worden en de misdadigers gestraft, kan Duitschland er niet op rekenen opnieuw in de gemeenschap der volken te wordén opgenomen, of van de geallieerden verge ving voor zijn misslagen en verbetering van de welverdiende vredesvoorwaarden te ver krijgen. ITALIË. Algemeene staking te Rome? Via Zwitserland verneemt het „Berliner Tageblatt", uit Rome, dat de socialisten aldaar de algemeene werkstaking hebben uitgeroepen. Na de opening van de Kamer kwam het tot de traditioneele vechtpartij tussclien socialisten en nationalisten. Gisterennacht waren de gevechten bijzonder bloedig. Het socialistische kamerlid Murati was Maan dagochtend door een groep nationalisten mishandeld. De politie moest hem uit de handen van zijn tegenstanders verlossen. De socialisten hebben tegen den aanslag op hun partijgenoot in de Kamer geprotes teerd. 's Avonds wilden zij een betooging organiseeren, wat de tegenpartij echter niet scheen te dulden. Het kwam tot een ver woede vechtpartij. Troepen moesten tus- schen beiden komen om de rust te herstel len. Later werd toch nog een socialistische vergadering gehouden, die weer aanleiding tot tumult gaf. Ook ditmaal moest de poli tie handelend optreden. Twee socialistische kamerleden werden bij deze incidenten ern stig verwond. Serrati, de hoofdredacteur van de „Avanti", werd aangehouden, omdat hij de politie beleedigde. Gedurende ver scheidene uren werd hij gevangen rehou- den. Tengevolge van deze incidenten is de algemeene werkstaking geproclameerd voor onbepaalden tijd. VEREENIGDE STATEN. De kolenquaestie. De beperkende maatregelen op het kolen- verbruik, die tijdens den oorlog hebben ge FEUILLETON. doorp HULBERT FOOTNER. 23) HOOFDSTUK X. Maanlicht. Ralph lag stil in het vuur te staren. Aan slapen dacht hij niet: met verrassende snel heid en volledigheid van details verrezen de beelden voor zijn geestesoog. Zoo snel wis selden zij, dat hij de gewaarwording kreeg, als doemden zij op, volkomen onafhankelijk van zijn bestaan. En alle beelden vertoonden Nahnya: Nah- nya zooals hij haar het eerst had gezien, een gewoon Indiaansch meisje gek, die hij was 1 Nahnya slapend op het dek der „Tewskbury", met een glimlach ov^r het ge- laat; Nahnya zegevierend op de voorplecht in de stroomversnellingen. Nahnya zooals ze zich met gloeiende oogen tegen hem verdedigde wat een beest was hij toenl Nahnya, schreiend in het gras, 's nachts; Nahnya, verwijtend en wanhopig toen zij een blanke in haar heilig dom vond en eindelijk Nahnya, zooals.ze zich onbewust had getoond in alle phasen van haar eigen verhaalbraaf, trouw en moe dig als Ruth, en ondraaglijk gekweld. „O, wat een schande 1" riep hij, en zijn hart kromp ineen van woede en medelijden, „en ik kan niets doen, om het weer goed te maken! O, wat een prachtig karakter heeft ze I En wat is ze mooi." Het laatste scheen hem nu van minder be golden, zijn opnieuw ingesteld voor den duur van de staking. Er zullen alleen kolen geleverd worden aan de spoorwegen, de kustvaart en de binnenscheepvaart, aan openbare lichamen en noodzakelijke indus trieën. De mijnwerkers hebben het aanbod der regeering inzake een loonsverhooging van 14 verworpen. Die weigering was te ver wachten, zegt de correspondent van de „Ti mes" te Washington, vooral daar het regee- ringsaanbod volgde op een belofte van 31 gedaan door den minister van arbeid Wilson, die, meende men, uit naam der re geering handelde. De weigering wordt echter algemeen als een zware slag gevoeld, zegt de „Times"- correspondent. Zij plaatst de V. S. voor een kolennood in den slechtsten tijd van het jaar. Op dezelfde bladzijde, waarop de bla den meldibg maken van de beslissing der mijnwerkers, komen berichten voor van sneeuwstormen in hC.geheele Westen, met temperaturen beneden nul, en in het Oosten kondigt een naderende strenge winter zich reeds aan. Er valt haast niet aan te twijffe- len, of de mijnwerkers zullen het werk niet hervatten. Het bevelschrift tegen Lewis en zijn collega's heeft niets uitgewerkt; zij zijn nog op vrije voeten en intusschen duurt de staking voort. De kolenstaking dreigt, zoo vervolgt de „Times"-man, tenzij er iets onverwachts gebeurt, het middel te worden om de quaes- tie uit te vechten, die den grondslag vormt van de moeilijkheden in de Amerikaansche arbeiderswereld het besluit n.1. van den Amerikaanschen werkman om van het ge- meenebest een behandeling te verkrijgen, een Amerikaansch burger waardig. Hij heeft beseft, dat hij in verschillende op zichten ten achter staat bij zijn Britschen collega. Hij had gehoopt, dat de oorlog den toestand schier automatisch zou verbeterd hebben; hij had groot vertrouwen in de vage uitingen van den president over demo cratiseering der industrie. Zijn vertrouwen en zijii hoop" zijn" Vefvlogen door het jongste optreden der regeering, door dingen als de weigering van Gary (den president van de Steel 'Corporation) om collectieve arbeids overeenkomsten te erkennen,. 'door de auto matische wijze, waarop de groote meerder heid der pers zich gekant heeft tegen zijn eischen en zijn grieven in twijfel heeft ge trokken. Binnen enkele weken zal het Tand staan voor een toestand van half gestaakte econo mische bedrijvigheid en acuut ongemak. Dat zal hoogere prijzen beteeken en de gestadige stijging heeft de kosten van levensonderhoud tweemaal zoo hoog ge maakt als die van thans in Engeland grootere sociale ontevredenheid enzoo- voorts. Het begint er uit te zien naar een zeer moeilijken winter en dat in een land, dat volgens de gewone regelen, het eenige der vroegere oorlogvoerenden moest zijn, dat welvarend en tevreden was. De vrees kan niet worden onderdrukt, dat de arbeiders in de anthracietmijnen zouden kunnen be sluiten om uit sympathie ook te gaan staken en de nog niet afgeloopen onderhandelingen tusschen de regeering en de spoorwegman nen inzake loonen en andere eischen zullen er waarschijnlijk niet vlotter op verloopen, noch door de behandeling der mijnwerkers lang, maar zijn ziel boog zich voor den gul den glans van het karakter, dat zij gebleken had te bezitten. Eenvoudig en sterk, zich zelf verloochenend als een heilige der Mid deleeuwen, zoo zag hij haar. „Als zoo het In- diaansche karakter is," dacht hij, „dan beti" ik beschaamd dat ik een blanke ben 1" De behoefte zijn hart bij Nahnya uit te storten, martelde hem. Aan het slot van haar geschiedenis, was hij sprakeloos gebleven, en voor hij weer woorden had kunnen vin den, was zij reeds verdwenen. Nu kwelde'hem de gedachte, dat zij mis schien in het onzekere zou zijn omtrent zijn gevoelens. Nahnya hij wist h^t uit erva ringwas maar al te geneigd tot zelfbe schuldiging. Haar droevig zeggen: „Ik ge loof, dat er een vloek op mij rust," sneed hem telkenmale door het hart. Zoo vreeselijlc graag wilde hij haar toespreken, haar kal- meeren. Het was ondraaglijk, genoodzaakt te' zijn tot den volgenden morgen te wachten. Langzamerhand verflauwde het kleine vuur, en aan de andere zijde van het meer, ver weg boven den hoogen bergtop in het midden van' den. rotsmuur, werd hij een zwakke glanzing in de lucht gewaar. Zijn hart juichte hij dacht dat de dageraad reeds kwam. Maar de schijn was teerder, subtieler dan die van het daglicht. De groote bergpiek tee- kende er zich scherp tegen af, de omtrek werd zwak verlicht. Ralph werd er door ge troffen, zoö sterk leek hij op een reuzen- duim; de duim van den Aardmaker, zooals de roode mannen zeggen. Het was dezelfde piek, die hij ook van de andere zijde had gezien. Eindelijk begon de kling van een zilveren kromsabel er boven op te klimmen. Langzaam rees de maan omhoog langs den hemeltrans, als een bleeke vrouw, die ge bukt 'gaat onder een dapper gedragen leed door de regeering, noch door de economi sche gevolgen van hun staking. De aanstaande presidentsverkiezing. G. H. Perris,. de correspondent van de „Daily Chronicle" te New-York, schrijft over de aanstaande presidentsverkiezing in de V. S., dat de republikeinen het groote voordeel hebben, dat hun candidaat nog niet verkozen is en dus niet in zijn zwakke zijde kan worden aangetast, terwijl Wilson thans aan allerlei aanvallen blootstaat. De democraten moeten Wilson verdedigen, maar zullen hem niet candidaat kunnen stellen, daar beweerd wordt, dat Cum- mings, de voorzitter van het nationale de mocratische comité, in de vergaderingden Óen Januari 1920 te Washington te houden, officieele mededeeling zal doen, dat Wiléon zich niet weder herkiesbaar wenscht te stellen. Als candidaat der democraten wordt ge noemd Mc. Ador, de schoonzoon van Wil son, die, oud-minister van financiën, ge steund wordt door Bernard Baruch 'en an dere groote mannen van Wallstreet. Verder worden genoemd als candidaten voor den presidentszetel Mitchell Palmer, de procu reur-generaal, de man van de „arbeiders vervolgingen", de minister van marine Da- niëls en die van oorlog Baker. Ook noemt men Hitchcock en tien oud-president Bryan. Als candidaat der republikeinen noemt men in de eerste plaats generaal Leonard Wood, voorts ex-president Taft, generaal Pershing, Hughes en de senators Borah, Knox, Poindexter en Johnson. Corruptie. De Amerikaansche bladen maken volgens Radio melding van een aanklacht tegen senator Newberry van Michigan en 133 an deren, wegens samenzwering, omkooperij en corruptie in verband met zijn verkie zingscampagne. Het vredesverdrag in den Senaat. Volgens den correspondent van „The Globe" te Washington zou Lodge ver klaard hebben, dat, indien Wilson weiger achtig bleef de reserves op het verdrag te aanvaarden, zij, die het verdrag wenschten te „ver-Amerikaniseeren", bereid waren de quae#tie aan het oordeel van het* volk te onderwerpen. Voorts zou Lodge 'gezegd hebben, dat dé reserves „onverbiddelijk een minimum" vormden en dat Wilson, indien hij het verdrag wilde geratificeerd zien, die reserves zou moeten aannemen. ENGELAND. De hoed in het Engelsche Lagerhuis. Bekend is, dat de hoed in het Britsche Lagerhuis steeds een belangrijke rol heeft als Nahnya. Haar licht straalde zacht neer in de val lei. De boomen ,op den dichtst bij zijnden oever werden als met stofzilver óvertogen, en een droomlicht goot zich uit over het gras. Het meer was niet langer een meer van water, maar van wazige elfensluiers, die langzaam voortschoven naar den ande ren oever, naarmate de schaduw van den bergtop lengde. Het geheele dal was als een kom, die zich langzaam met maanlicht vulde, dat hoog boven uit een zilveren kelk werd neergestort. Slechts voor hen, wier hart door leed is gelouterd, onthult de maan zich volkomen. Ralph zag haar thans voor het eerst in haar volle schoonheid. Zijn smart werd door haar verzacht en verdiept, gelijk een koken den waterval, die beneden in den boezem van een kalmen stroom word.t opgenomen. De leelijke knagende gedachten, die hem in zijn slapeloosheid hadden besprongen, wa ren weggevaagd, en alleen het groote, machtige bleef. „Ik heb haar lief!" betuigde Ralph zwij gend. „En als de hemel wil, zal ik mij haar waardig maken 1 Als ik iets van wat zij ge leden heeft, kan goed maken, zal ik het doen 1" Hij was opgestaan en liep naar den oever rand, daarheen, waar Nahnya dien dag ge zeten had. Een golf van emotie scheen over hem te komen, die alle zelfzucht in hem smoorde, en zijn betere zelf hoog ophief. Alles in hem voelde hij veranderd. Zijn ge heele leven tot nu toe was eenzaam en troosteloos geweest; nu zou het anders worden. Voor de eerste maal had Ralph zich laten opvoeren naar de hoogten der ontroering. En daar zou hij altijd kunnen blijven, dacht hij. En uit den grond van zijn hart zuchtte gespeeld. In vroegere jaren was het nage noeg ondenkbaar, dat een Parlementslid zich in het Parlementsgebouw anders zou hebben vertoond, dan met een hoogen hoed en er ging destijds' een storm van veront waardiging op, toen wijlen de socialist Keir Hardie er durfde verschijnen met een pet op. Thans is het nog tegen de vormen van het Lagerhuis, de vergaderzaal binnen te komen met den hoed op het hoofd, doch de spreker, die een motie van orde wil stellen, dient te zorgen, dat hij zijn of een ander mans hoed op zet, als hij dat doen gaat. Nu Lady Astor gekozen is, gaat men zich afvragen wat deze eerste vrouwelijke afge vaardigde met haar hoed zal doen. De offi cieele personen in het Huis zitten er, zegt de parlementaire correspondent der „Daily News", een beetje verlegen mede en zelfs de Speaker voorzitter van het Huis weet eigenlijk niet of hij Lady Astor al dan niet zal mogen toestaan de vergaderzaal binnen te komen met haar hoed op. En aan gezien er in het Lagerhuis geen spiegel hangt, is het wat veel gevergd, dat Lady Astor genoodzaakt zou zijn haar hoed'zon der zulk een voor dames onmisbaar toilet artikel, daar af- en op te zetten. Vermoe delijk zal mr. Speaker het eenvoudig aan Lady Astor overlaten hoe te handelen. Een andere vraag, die gesteld wordt, 15 zal de „Noble Lady" haar hoed mogen vaststeken met hoedenpennen? Immers, zoo redeneeren sommigen, het is steeds verbo den geweest in het Huis wapens bij zich te hebben en de vraag rijst of dames-hoeden pennen al dan niet onder wapens gerang schikt moeten worden. Ouderwetsche leden van het Huis, b.v. van het type Sir Frederick Banbury, een der City-afgevaardigden, schudden bedenke lijk het hoofd over de „entree" der vrouw binnen de „heilige muren" en beweren, dat het einde van het eerwaardige Parlement en de ineenstorting van het gèheele Brit sche Rijk thans kunnen worden verwacht 1 AFRIKA. Het voorwereldlijk monster. De berichten, ook door ons gemeld, van den Belg Lepage, die in den Congo een voorwereldlijk monster zou hebben gezien, en die in de Europeesche bladen over het algemeen zoo weinig geloof vonden,- dat een der Engelsche bladen het verhaal plaat ste onder het opschrift: „De Congo nog niet drooggelegd", hebben in Zuid-Afrika meer geloof gevonden. Althans uit Johan- nesburg wordt bericht, dat de „Smithsonian Institute"-expeditie onverwijld naar Fun- garume in den Belgischen Congo, de streek der moerassen, waar het monster zou hui zen, is vertrokken, teneinde die moerassen te gaan onderzoeken. hij: „Een goddelijke gunst om ietfc edels te mogen liefhebben." Aan de overzijde van het meer lag de berg nog met den voet in de schaduw, maar ter hoogte van den top baadden enkele sneeuwvlakken in de manestralen. De ber gen daarachter, meer westwaarts, glans den zacht; zij maakten niet den indruk van tastbare massa's rotsen, ijs en sneeuw, maar van lieflijke, in beeld gebrachte fan tasieën. De oeverstrook, waarop de kano's ston den, lag aan Ralph's voeten. En langzaam begon hij zich door den nevel zijner droo- men bewust te worden, dat daar beneden slechts twee kano's lagen, inplaats van drie, zooals eerst. Toen hij zich daar ten volle rekenschap van had gegeven, overviel hem een gevoel van razenden angst. Was het mogelijk, dat Nahnya I Hij wist dat zij, wanneer zij 'geen slaap kon vinden, óp haar legerstede ook geen rust had. Als hij haar nu maar ergens treffen kon, en zijn over- kropt gemoed lucht gevënl Hij vloog om laag, naar het oeverstrand, duwde een der overgebleven kano's te water, sprong er in en zette af. Hij vond haar. Een halve mijl bet meer op, bijna in het midden, had zij de pagaai laten rusten. Zij hoorde hem komen, doch deed geen poging hem te ontvluchten; evenmin scheen zij verrast over zijn komst toen hun kano's zachtjes tegen elkaar stie ten. Hij kon haar niet in het gelaat zien, maar te oordeelen naar de rust, die haar houding uitdrukte, geloofde hij, dat het maanlicht ook haar gemoed had verzacht. Zijn hart schoot vol, toen hij haar zoo zag; het was hem onmogelijk woorden te vinden. Hij kon haar slechts aanzien, terwijl hij het dolboord van haar kano vasthield, aanzien in aanbidding. BINNENLAND. Verhooging van telegraaf en telefoontarieven. Zooals bekend is moeten, om de kosten van den post-, telegraaf- en telefoondienst voor 1920 te dekken, de tarieven, voor die diensten worden verhoogd. Wat den telefoondienst betreft, zal dit in de eerste plaats het igeval zijn met 'het m-ee- rendeel der -abonnementen voor aansluiting aan de locale Rijksteiefoonnetten. De prijs daarvan zal waarschijnlijk afhan kelijk worden gesteld van het aantal ge- abonneerden. Vermoedelijk -zullen de verboogingen bin nen matige grenzen zich bewegen van 5 tot 20. Teneinde de toeneming van bet telefonisch verkeer ten plattelande zooveel mogelijk te bevorderen, zal bier enkel bet afstandsgeld voor perceelen buiten bet minimum-tariefs- gebied, welk afstandsgeld thans 2 per 100 M. bedraagt, wegens de groote -stijging van de imaterieelprijzen en loonen, op 3 worden gebracht. Voorts bestaat bet voornemen de tarieven voor interlooale gesprekken te verboogen. Een interlooaal gesprek van 8 min u.ten of minder zal 0.50, een dringend in-terlocaal gesprek van denzelfden duur 1.50 kosten. Wat den telegraafdienst betreft, ligt bet in bet voornemen, om bet tarief 'der telegram men te -brengen op 50 cent voor de eerste 10 woorden of minder, 10 cent voor elke volgen de 5 woorden of minder, van 11 tot en met 50 woorden en 10 cent voor elke volgende 10 woorden of minder, voor de woorden boven de 50. Voorts is het de -bedoeling om voor bet -aanbieden van telegrammen per telefoon en verreschrijver, -of op andere wijze in reke ning courant, een geringe vergoeding (resp. 10 of 15 cent per telegram) te beffen, als te gemoetkoming voor den meerderen arbeid aan deze wijze van aanbieden verbonden. Het jaarlijfcsoh recht voor -telegramadres sen, -thans 20, zal waarschijnlijk worden ge bracht op 60. •Alle verbooginig-en zul-len waarschijnlijk in- ga-an op 1 Januari 1920. De Belgische vluchtelingen. N-aar aanleiding van" de bi-er en daar in de Belgische pers opduikende geruchten, als zou onze Regeetóg van die van België de kos ten terugvorderen, w-elke bier -te lande ge maakt werden voor bet onderhoud en de huisvesting der Belgische vluchtelingen, die tijdens den oorlog in Nederland een goed heenkomen gezocht hebben, heeft het Cor- respondenti-eibureau-Belinfante ter bevoegder plaatse inlichtingen ingewonnen. Hierbij is gebleken, dat de Nederlandsche Rogeering -er niet aan denkt en er niet over gedacht heeft over te gaan -tot de terugvor dering van de ruim 45 millioen gulden, welke door Nederiandi ten behoeve van de 'burger lijke Belgische uitgewekenen zijn uitgege ven. Onze Regeering bepaalt er zich -toe om overeenkomstig de regelen van het volken recht van de Belgische Regeering -terugbeta ling te vragen van de uitgaven, die veroor zaakt werden door de intemeering van do Belgische -militairen, die -gedurende den oor log over onze grens kwamen. Wijziging Kieswet. In een- nota ter beantwoording van het ver slag betoogt de minister van binnenlandsche zaken, dat de vermelding -op de kiezerslijst van den naam van de kiesgierechtigde ge huwde vrouw zich behoort aan te sluiten aan de wijze waarop in het dagelij-ksche leven de gehuwde vrouw pleegt met name aangeduid te worden. Nahnya was de eerste die sprak. „Wat is het mooi vannacht," zeide zij zacht. De smart was uit haar stem verdwenen. „Zonlicht of maanlicht," antwoordde Ralpli eenvoudig, „dit is het heerlijkste wat ik ooit gezien heb." Een lichte zucht kwam tot hen uit de richting van het kamp. De deining deed de kano's langzaam zwenken, en deed hen zachtjes verder het meer opdrijven. De maan bescheen thans Nahnya's gelaat. En gelijk het penseel van een groot meester deed zij onbelangrijke details op den achter grond treden, om in mat licht en contrast rijk donker het eigen karakter der schoon heid duidelijker te doen spreken. Ralph meende, dat hij die schoonheid reeds ken de,' en stond opnieuw verbaasd. Hij leunde naar haar over, tot haar opziend als een wanhopend zondaar naar een hem el visioen. Er was een lange stilte, die Nahnya be vreesd maakte. Zij moest iets zeggen om haar te verbreken, en vond in haar zenuw achtigheid niet het goede woord. „Het is laat. Wij moeten teruggaan." „LaatI" riep Ralptij plotseling woorden vindend. „Wat hindert datl Wat komt dat er nu op aanl Ik moet met je spreken. Nooit zal er een nacht, een oogenblik zijn als dit 1" Zacht trachtte zij zich te weren. „Ik moet terug," ffluisterde zij en vatte haar pagaai. Ralph hield haar kano vast.,Zij kon niet wegkomen van hem. „Dat was een wonder mooi ver! cal, wat je mij deed," mompelde hij eindelijk. Dit verbrak de betoovering van den zach- teren invloed, die haar een oogenblik week had gemaakt. „Mooi!" zeide zij bitter er hard, „mooi! Een afschuwelijk verhaal is het!" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1