PLAATSELIJK NIEUWS. Onlangs berichtten we, dat de hoofd commies bij 's Rijks werven L. Smit be noemd zou worden tot griffier bij 's Rijks werf te Hellevoetsluis. Thans wordt ons uit goede bron verzekerd, dat, op zijn ver zoek, de benoeming niet zal plaats hebben en hij werkzaam blijft bij het Marine-eta blissement te Amsterdam. Te 's-Gravenhage slaagde voor het voorloopig machinisten-diploma de heer A. H. Hoster alhier. Bij het te Amsterdam door de Ver. v. Leeraren in het Boekhouden gehouden examen behaalde o.a. onze plaatsgenoot, de heer R. de Kok, het practijk-diploma boek houden. Het nieuwe kleed. In aanvulling op ons artikel in het vorig nummer, kunnen wij nog mededeelen, dat zonder verdere tegenspoeden Dinsdagmid dag onze oplage voor dien dag afgedrukt is. Het was een lust de pers te zien werken; in een wip waren een aantal bladen kant en klaar, gevouwen en wel, gereed voor de expeditie. De electrische installatie, wij verzuimden nog dit te vermelden, die thans zoo prachtig werkt op de dynamo van de „Witte", is geleverd door den heer Helt in ey ér, Weststraat alhier. Derde Winterconcert. Het derde der winterconcerten, te geven door het Symphonie-orkest van het Staf muziekcorps der Kon. Marine, kenmerkte zich door een „programma populaire", ter gelegenheid van de traditioneele feestweek samengesteld. Op een vroolijke openings- marsch van den directeur, „Toujours gai" volgde de ouverture „Stradella" van Flo- tow, waarna de heer G. J. Gerris een viool concert van de Bériot als solonummer ten beste gaf. Het spel van dezen jongen viooi- virtuoos houdt goede belofften rn voor de toekomst; aanvankelijk wat zenuwachtig het was zijn eerste optreden als solist kwam hij geleidelijk meer op streek. Zijn techniek was niet kwaad, al was zij niet on berispelijk. Na de pauze Robert, Auber, Benatzky en Hazebroek (fantasie over Gannef komi sche opera „Les Saltimbanques"), waarme de het programma gesloten werd. Kerkconcert. Zondagmiddag 14 December zal in de Nieuwe Kerk alhier een concert worden ge geven door Mej. Schouten (sopraan), den heer Brondgeest (orgel) en den heer Pala (violist). Over een door Mej. Schouten gegeven concert schreef de „Dordrechtsche Cou rant" o.m.: „Mej. Truus Schouten zong een aantal liederen, o.a. „Morgenhymne" van George Heuschel, „Sieg der Zeit" van G. F. Han del en „Liebster Herr Jesu" van J. S. Bach, welke zij met hare heldere sopraanstem prachtig vertolkte", terwijl over een ander concert de pers zich als volgt uitliet: „Het kerkconcert op Vrijdag 20 Sept. 1.1., georganiseerd door den heer J. F. van Zut- phen in de Doopsgezinde kerk alhier, had veel succes. De kerk was overvol en 's mor gens waren alle kaarten uitverkocht, waar door velen teleurgesteld moesten worden. Met genoegen maakten wij kennis met de sopraan-soliste, oud-stadgenoote, Mejuffr. Truus Schouten te 's-Hage, Zij heeft een mooi sopraangeluid, haar stem klonk na tuurlijk en warm. De keuze van hare liede ren was geheel in overeenstemming met haar talent. Vooral de laatste liederen van Dvorak en dat eenvoudige, ernstige lied van Bach troffen bijzonder. Gaarne hooren wij Mej. Schouten nog eens in een grootere kerk." Wat den heer Pala betreft, zijn praes- taties zijn hier meer dan bekend. Het geheel belooft iets zeer goeds te worden. Het zal dan ook noodig zijn zich tijdig van een programma teven» bewijs van toegang te voorzien, wil men teleur stelling voorkomen. De prijs is gesteld op 0.30, zoodat deze voor niemand een be letsel behoeft te zijn. Wanneer de programma's verkrijgbaar zullen zijn, zal nader worden bekend' ge maakt. Een vriendelijke kapitein. In den nacht van Dinsdag op Woensdag, omstreeks 12 uur, kwam bericht van den vuurtoren te Huisduinen, dat in de richting van het Westgat een lichtsein was opge merkt. De reddingboot der Noord- en Zuid- Hollandsche Reddingmaatschappij werd aanstonds in gereedheid gebracht, teneinde hulp te bieden. Wegens het ruwe weer en het nachtelijk uur kostte het den schipper dier boot, den heer C. Bot, zeer veel moeite de noodige mannen bijeen te krijgen. Ten slotte gelukte het en de reddingboot voer omstreeks 1 uur uit met een bemanning, bestaande uit J. Riedemann, P. de Jong, F. Kwast, A Jonkman, A. Arend, J. Veenstra, M. van 't Hert, K. Gieling, J. van Dok, A. Sieuwertsen en C. Bot, schipper. Op de plaats aangekomen, vanwaar de lichtseinen waren opgemerkt, vond men daar in het Westgat een boot, de „Mann- heim", die bereids achter haar anker lag in vlot water. Langszij komend, was de eerste begroeting van den gezagvoerder, dat hij niets met de mannen van de reddingboot wilde te maken hebben. Niemand hunner liet hij aan boord toe, zelfs mocht geen lijn worden vastgemaakt, en tenslotte liepen de nog op de brug staande opvarenden allen weg, de reddingboot en haar bemanning aan haar lot overlatend. Er zat dus voor de menschen niets anders op dan weder huiswaarts te gaan. De gezag voerder, die een loods had gevraagd, wei- ;rde ook deze te ontvangen, toen hij bij ;t aanbreken van den dag kwam opdagen. De buitengewoon hondsche ontvangst, die deze kapitein den mannen van de red dingboot, die niet meer deden dan voldoen aan een door hem zelf gedaan verzoek, be reidde, is frappant en mag hier wel eens vermeid worden. Gelukkig komt een derge lijke behandeling zelden voor. Ook mag te dezer plaatse wel eens ge wezen worden op de ongunstige omstandig heden, waarin de reddingboot van de N.- en Z.-Holl. Reddingmaatschappij verkeert. Bij de stranding van de „Neptun II" was het de officieele reddingboot, die eerst arri veerde, toen de redding was afgeloopen; ook thans weer duurde het geruimen tijd voor de reddingboot kon uitzeilen. Hoewel men op verschillende andere stations de be schikking heeft over een motor-redding- boot, moet-men het hier nog steeds met een zeilbootje doen. Het gevolg daarvan is, dat men vaak, bij ruw weer en uitteraard geschieden de reddingen het meest bij ruv weer zich van sleephulp moeten verze keren om terug te kunnen komen, waarmede tijd verloren gaat. En dat het soms om mi nuten te doen is, bewijst het geval van de „Neptun". Geen wonder dan ook, dat de mannen, die aangezocht werden om in de reddingboot plaats te nemen, daar niet erg op gesteld waren, en men heel wat moeite had een bemanning er voor te vinden. En dan nog ontvangen te worden op de wijze, zooals onze kapitein van de „Mannheim", is dubbel onaangenaam. Als pendant van hetgeen onder den.titel „Een moeilijke redding" werd vermeld, leek ons dit verhaal wel de moeite van het op schrijven waard. Kunstavond in „Tivoli". Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, zal op 9 December a.s. een kunst avond van het Hofstad-Tooneel worden ge geven in Tivoli. De heer Van Twisk, eigenaar van Tivoli, wenschte de baten van deze opvoering te doen strekken als bijdrage voor het tot stand komen van het Marine-monument te Den Helder, gewijd aan de nagedachtenis van de mannen onzer Vloot, die als slacht offer van hun plicht zijn omgekomen bij rampen, welke Hr. Ms. Zeemacht hebben getroffen gedurende de oorlogsjaren. De plannen tot herdenking ondervinden uit alle kringen van de Heldersche burgerij groote sympathie, zoodat hier ter stede een sub comité zal opgericht worden van 20 leden, dat zal trachten gelden bijeen te brengen voor dit doel. Daarnevens zijn ook in andere plaatsen van ons land sub-comité's opge richt uit de burgerij om in dit monument een blijk van waardeering te geven voor hetgeen de gevallen slachtoffers in het be lang van ons vaderland hebben verricht. Het monument, dat de 55 omgekomenen zal herdenken en tevens getuigenis zal af leggen van de uitnemende plichtsopvatting, opofferingsgezindheid en goede kameraad schap, die de Marine het werk mogelijk en licht heeft1 gemaakt gedurende de oorlogs jaren, dat monument moet een waardig en grootsch gedenkteeken worden. Het zal de gemeente Den Helder tot sieraad moeten strekken tot in lengte van dagen. Maar hiervoor is veel geld noodig. Wij zijn overtuigd, dat Helder'ö burgerij zich niet onbetuigd zal laten voor dit doel. De banden, die onze gemeente met de Ma rine binden, zijn hecht en sterk. Hier wordt medegeleefd met den zeeman en gevoelt men, dat de weduwen van wie verschei- denen zich in ons midden bevinden dit symbool van gedeelde smart en hulde aan hun dierbaren zullen aanschouwen met een vertroost gemoed. Holland vergeet, zijn mannen niet, die vallen op het veld van eer. Met trots zullen de moeders dit hun kinde ren voorhouden. Het loffelijk voorgaan van den heer Van Twisk moge spoedig navolging vinaen, wij twijfelen niet of dit begin zal worden inge wijd met een grooten toeloop van belang stellenden. Vriendelijke jongedames uit Den Helder hebben zich welwillend belast met den ver koop aan de huizen van toegangskaarten tot deze voorstelling. Ook in het Sigaren magazijn van den heer Kokelaar zijn kaar ten verkrijgbaar. Met aandrang noodigen wij een ieder uit door het nemen van eenige plaatsen dit na tionale doel te steunen. Wenschen wij dus de jonge dames veel succes toe met hun pogingen, zoodat voor deze opvoering de zaal uitverkocht zal zijn. Wij behoeven niet te zeggen, dat de naam van het gezelschap Cor van der Lugt Mel- sert eene in alle opzichten eerste klas uit voering waarborgt. Het op te voeren stuk is geschreven door Mevr. Betsy Ranucci Beckmann, de bekende actrice, en is ettelijke malen door het Hof§tad-Tooneel met groot succes opgevoerd. GEMEENTERAAD. Vergoeding aan onderwijzeressen. Door een vijftal onderwijzeressen is bij adres van 14 November j.1., in afwijking van een vroeger adres, verzocht om boven het wettelijk salaris in het genot te worden gesteld van een jaarlijksche vergoeding van 100 per wekelijksch lesuur, voor het ge ven van handwerkonderwijs buiten de ge wone schooltijden. Op grond van art. 26 novies der wet tot regeling van het Lager Onderwijs kunnen de jaarwedden der onderwijzers(essen), op hoogere bedragen worden gesteld, wanneer door den Raad aan de Koningin een verzoek daartoe wordt gedaan. B. en W. stellen voor te besluiten, Hare Majesteit de Koningin te verzoeken bedoel de vergoeding op 100 per wekelijksch lesuur vasf te stellen. Salarissen personeel Burg. Armbestuur en Weeshuis. In de raadsvergadering van 16 November j.1. werd aangehouden een voorstel om goedkeuring te hechten aan de voorgestelde salarissen voor het personeel bij het Bur gerlijk Armbestuur en het Algemeen Wees huis,' zooals die door de Besturen dezer in stellingen waren voorgedragen. Wijl de in die vergadering geopperde bedenkingen ge richt waren tegen het voorgestelde geza menlijk salaris voor den Vader en de Moe der van het Weeshuis, heeft het Burgerlijk Armbestuur getracht aan deze bezwaren tegemoet te komen en thans voor de even- genoemde functionnarissen gedacht een maximum van 1100. Het minimum zal dus gehandhaafd blijven op 900, maar een verhooging van 200 wordt nu voor *de toekomst in uitzicht gesteld. Aldus gewij zigd stellen B. en W. voor de gevraagde goedkeuring te verleenen. a Wijziging kantooruren Gem.-Ontvanger. B. en W. stellen voor te bepalen, dat de kantooruren voor den Gemeente-Ontvanger en diens personeel zullen zijn op werkdagen van 912.30 en van 25 uur, uitgezon derd des Zaterdags, wanneer des middags ten 12 ure de kantoortijd geëindigd zal zijn. Salarisherziening Gem.-Ambtenaren. Het Bestuur van de afdeeling Noord- Holland van den Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren heeft zich tot den Raad gewend met het verzoek de bezoldi ging van het personeel ter Secretarie en ten kantore van den Gemeente-Ontvanger aan een herziening te onderwerpen. Ook ten aanzien van meerdere punten betreffende de rechtspositie van dit perso neel wordt op verbetering aangedrongén. Waar nu eerst kort geleden deze aange legenheid een punt van bespreking heeft uitgemaakt en het zeker geen aanbeveling verdient dit onderdeel daarvan tot een af zonderlijke regeling te maken, meenen B. en W. den Raad in overweging te moeten geven het adres bij de overige ter zake in gediende verzoeken gelijktijdig af te doen. Zoodra de Commissies voor het georga niseerd overleg zullen zijn geïnstalleerd, zal ook het onderwerpelijk adres aan haar oordeel kunnen worden voorgelegd. Subsidie Alg. Held. Winkeliers-Vereen. Het Bestuur van de Algemeene Helder sche Winkeliers-Ver eeniging heeft bij schrijven van 14 November j.1. aan den Raad verzocht 'om verhooging van het over het jaar 1919 toegekende subsidie ten be hoeve van de Handelsavondschool. De ge vraagde verhooging is noodzakelijk, ten einde te kunnen voldoen aan het verzoek van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, óm de salarissen van het onderwijzend personeel, in overeenstem ming te brengen met een door hem voor dat doel ontworpen leidraad. Aangezien 50, pet. der hieruit voortvloeiende meerdere kosten door het Rijk zullen worden gedra gen en tevens verwacht mag worden, dat ook door de provincie de gebruikelijke bij drage van 10 pet. zal worden toegekend, zou het resteerende bedrag voor rekening der gemeente moeten worden genomen. In aanmerking nemende voorts, dat als gevolg van de evengenoemde omstandigheid de uitgaven der Handelsavondschool in totaal met 3030.moeten worden verhoogd, zal een en ander een offer van de gemeente kas vorderen van 40 pet. dier som of wel 1212. B. en W. stellen den Raad voor deze bij drage aan de Vereeniging te verleenen. Uitbreiding personeel verificateur. B. en W. verzoeken den Raad machtiging tót aanstelling van een klerk en van een jongste bediende, ten kantore van den Veri ficateur der Gemeente-Financiën, Verandering broodgewicht. Door de gewijzigde omstandigheden kan het thans bestaande voorschrift betreffende de hoeveelheden, waarin brood moet worden afgeleverd, niet langer onveranderd blijven voortbestaan. De bij 's Raads besluit van 30 Januari 1917 vastgestelde bepaling, waarbij het ge wicht voor witbrood werd vastgesteld op 700 gram en dat voor bruinbrood op 400 gram, zal, naar het gevoelen van' den Direc teur van den Gemeentelijken Keurings dienst, wijziging behoeven in dien zin, dat één uniform gewicht wordt voorgeschreven van 400 gram of veelvouden daarvan. B. en W. stellen den Raad voor een be sluit te nemen, waarbij het verboden wordt brood af te leveren anders dan tot een ge wicht van 400 gram of een veelvoud daar van (behalve de z.g. „kleine broodjes"). In de desbetreffende verordening wordt een speling van 5 toegestaan. Bijdrage Landbouwtentoonstelling. Het Hoofd-comité van de afdeeling Scha- gen en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij voor Landbouwkunde heeft zich tot den Raad gewend met het verzoek een bijdrage uit de gemeentekas te willen verleenen ten behoeve van een in 1920 in Schagen te houden tentoonstelling op land en tuinbouwkundig gebied. B. en W. stellen voor 1000.te geven, mits afdoende blijkt, dat de waarborgsom door de gemeente Schagen en haar ingeze tenen gewaarborgd, is opgebruikt. Verhuring terrein Bolweg. Op 31 December-a.s. eindigt het huur contract met de Vereeniging „Helders Be lang" alhier, krachtens welk contract aan deze Vereeniging is verhuurd een perceel weiland, gelegen aan den Bolweg. De Vereeniging, die, in overeenstemming trouwens met een daartoe strekkende be paling m het contract, genoemd terrein steeds voor sportieve doeleinden heeft af gestaan," stelt er prijs op een nieuwe huur overeenkomst met de gemeente aan te gaan. Wijl zij evenwel het terrein aan de Voetbal vereniging „Helder" ten gebruike pleegt af te staan en deze Vereeniging in zeer moeilijke firiancieele omstandigheden ver- keert, zou er wel eenig bezwaar tegen be staan de thans overeengekomen financieele voorwaarden onveranderd te handhaven. I Zij verzoekt daarom de geldende jaarlijk sche huursom van 300.te wijzigen en terug te brengen tot 200.De thans op genomen bepaling betreffende verhooging der huursorn ingeval de Vereeniging op de exploitatie van het sportterrein winst mocht: maken, kan zonder bezwaar gehandhaafd blijven. B. en W. meenen met het oog op het doel, waarvoor het terrein óeschikbaar wordt gesteld, evenmin als de Commissie van Bijstand voor het Grondbedrijf, wier gevoelen zij ter zake hebben gevraagd, be zwaar te moeten maken en zij stellen der halve voo'r hen te machtigen het huurcon tract met adressante met inachtneming van de thans gebruikelijke voorwaarden te ver nieuwen, met dien verstande evenwel, dat de huurprijs wordt bepaald op 200.per jaar. Prov. Staten van Noord-Holland. Dinsdag werd de winterzitting van de Provinciale Staten van Noord-Holland ge opend door den voorzitter jhr. rnr. dr. A. Röell. Benoemd werden tot leden van de oommis sie van onderzoek van de geloofsbrieven dor nieuw-inkomende leden, n.1. de heeren van Hiinte te Amsterdam en E. Luden te Hilver sum, de heeren Gerhard, Michielsen en Kool man, waarna de zitting werd geschorst. Na heropening der vergadering adviseert de heer Gerhard tot (toelating van de beide nieu we leden, hoewel de heer van Hinte niet op den bepaalden (tijd bij den voorzitter van het centraal stembureau het bericht van aanne ming der benoeming had ingezonden. De heer van Hinte heeft echter overgelegd een duplicaat van het bericht van aanneming aan den griffier der Staten gezonden. Het oentraal stembureau acht geen termen aan wezig iom den heer van Hinte niet toe te la ten. De heer Bomans stelde voor de toelating aan te houden om de Staten gelegenheid te geven- het rapport der commissie te over wegen. en omdat het hier een belangrijke vraag van wetsinterpretatie betreft en de be langen van den opvolger van den heer van Hinte, den heer Stenhuis, hierbij betrokken zijn. De voorzitter adviseert het voorstel, om de toelating van den heer van Hinte aan te hou den tot 16 December, aan te nemen. Aldus wordt besloten. De heeren van .Ey sin ga, Wibaut en van der W.aorden hebben een voorstel ingediend, om Gëdep. Staten uit te noodigen om een onder zoek 'in te stellen naar de beste wijze om een eleetriseh tramnet tot stand te brengen, dat in de verkeersbehoefte der geheele provincie zal voorzien. GIÜMENGD NIEUWS. Op een mijn geloopen. Ten einde het stoomschip Kirkwood, dat nabij Ter schelling, op een mijn was 'geloopen, te assisteeren, vertrokken van hier, zooals wij in ons vorig nummer berichtten, de sleepbooten „Hector" en „Drenthe". Van Terschelling waren een viertal booten naar de plaats van het ongeluk vertrokken, doch geen dezer heeft iets kunnen vinden. De „Hector" en „Drenthe" zijn weder in de ha ven teruggekeerd. Het is zeer goed' mogelijk, dat het stoom schip, na op de mijn te zijn geloopen, niet is gezonken en zijn weg heeft kunnen ver volgen. Oplichting door een Gemeenteraadslid. In een vorig nummer namen wij een be richt over van de „O. H. Ct.", inhoudende dat het gemeenteraadslid van Schoten, de heer O. A. Blom, verdacht van oplichting, Zondag te Haarlem gearresteerd is. Uit Haarlem wordt htans gemeld: Het onderzoek, door de politie inge steld naar aanleiding van beweerde hande lingen van den heer Blom, heeft tot resul taat gehad, dat hem niets ten laste gelegd kan worden. Den heer Blom is dan oolc zijn vrijheid weer geheel hergeven. De vorderin gen, die op den heer Blom liepfcn en die aan leiding hebben gelgeven tot allerlei geruch ten, zijn door kern betaald, zoodnt ook een voorgenomen faillissementsaanvraag is ver vallen. Vlschsloep vergaan. Te Vlissingen 'zijn door de Nederlandsche stoomloodsboot nummer 5 aangebracht vijf opvarenden van de Oostender visohsloep J 181, die bij Schouwonbarik in zinkenden toestand werd aangetroffen en die ver-, leren is. Enorme landprljs. Op een veiling, Maandag in de gemeente Schoterland gehouden, werd voor een perceel weiland per H.A. 4250 geboden I De mollenjacht. Men meldt uit Steieniwijk: In deze, doch''1 vooral in omliggende ge meenten gaat men tegenwoordig op de mol- lenvangst even 'druk als in don tijd toen het nog niet, zooals thans, bij de wet verboden was. •De hooge prijs der velletjes, 50 5 60 cent voor de zwarte en 60 k 70. cent voor de blan ke of bruine, verleidt die menschen, vooral in dezen tijd van werkloosheid, tot deze wets overtreding. Algemeen klaagt men er over, dat er niet zooveel mollen meer zijn als vroe ger. Toch valt met jacht op deze diertjes te maken een flinke daghuur te verdienen. Schooljongens zelfs en -anderen, nauwelijks den schooljaren ontwassen, weten meerma len, geholpen door een hond, tien of meer van deze voor den landbouw zoo nuttige die ren per dag te dooden. Het opkoopen van Belgische francs. Het „Handelsblad van Antwerpen" meldt: In het Land van Waes trekken kooplieden de dorpen rond om bij de inwoners de munt stukken van 1, 2 en 6 frs. op te koopen. Dui zenden kilo's van dit zilvergeld gaan dage lijks de Nederlandsche grens over. De opkoo- pers geven 80 50 meer dan de waarde be draagt. Het blad dringt aan op regeerings- maatregelen tegen dezen handel. UIT OOST-INDIE. Diefstallen. In het Semarangsohe zijn diefstallen ge constateerd bij B. O. W. van totaal omstreeks 37.000, in verband waarmede een Mandsche boekhouder en een inlandsche betaalmeester zijn gearresteerd'. Zij bleken de hoofdleiders eener gevaarlijke samenzwering te zijn. Vele trawanten zijn gevat. Onveiligheid. De omstreken van Poerwod-adi, vooral de zuidgrens, is hoogst onveilig: Fonneele roo- v erbenden maken het Solosohe onveilig en honden er, evenals in het Djocjasche stroop tochten, vooral van vee en hout, dikwijls op klaarlichten dag. Benden loepen hot land af, dringen de woningen binnen en persen alles af. Zij zijn goed gewapend. De desapoiitie staat machteloos. LUCHTVAART. De vlucht LondenAustralië. De vlieger Ross Sfnith, op weg van Londen' naar Australië, werd heden, 4 Deo., -op het vliegterrein te Kali Djati, verwacht. UIT DEN OMTREK. Anna Paulowna. Zondagmiddag 30 November, had in het lokaal van den heer T. van IJzendoorn eene openbare vergadering plaats, uitgeschreven door de Afd. Anna Paulowna van den "Bond voor Staatspensionneering. De opkomst was niet groot. De voorzitter, de heer A. de Boer, opende met een welkom de vergadering en deelde mede dat hefc doel dezer bijeenkomst is de vraag te bespreken: hoe komt men aan ouderdomsrente? Op 3 December a.s. aldus ging de voorzitter voort treden 2 wetten in' werking, n.1. de invalidi teitswet en de ouderdomswet. Volgens de eerste moeten de werkgevers de premie be talen voor de werknemers, die hiervoor een invaliditeits- en ouderdomspensioen orutvan- van hoogstens 5.50 per Week, de we en als 'deze invalide of 60 jaar zijn een weduwenpensioentjie en de weezen beneden de 14 jaar eene weezenrente. Met de ouder domswet is dit anders. Ieder, die op 3 De cember a.s. 65 jaar of ouder is en dn de rijks- inkomstenbelasting ds aangeslagen voor min der dan 200 por jaar, ontvangt .gratis een staatspensioen van 3 per week, mam en vrouw samen 5, onverschillig of men in loondienst is geweest of met. Dit is reeds een belangrijk succes voor de vereenigingen en politieke partijen, die gewerkt hebben voor staatsp'ensionnieering. Wie op 3 Deo. ia.s. nog geen 65 jaar is, kan zich verzekeren binnen den tijd van 4 jaar. Wie dit binnen 4 jaar niet doet, ontvangt de 3 op 65-jari gen leeftijd 'niet en wie dit wel doet binnen ie 4 jaar, moot toch de premie bijpassen. Deze premie is voor -alle personen van 35 tot 65 jaar 39 ot. per w.eek. Uit een tabel, door spreker voorgelezen, bleek, dat de Staat hier een belangrijk bedrag voor den verzekerde bijpast. Dit bedrag wordt grooter, naarmate men den 65-jarigen leeftijd meer nadert. In het pensioen, dat de 35-jarigen en ouderen zich verzekeren, steekt een stukje of een heel stuk staatspensioen, al naarmate men meer in leeftijd vordert, totdat de 64-jarige hot bijna geheel cadeau krijgt. Ter vergade ring was iemand, die 9 December a.s. 65 jaar wordt. Deze zal .1, week premie dus 39 ot. moeten betalen, om zijn staatspen sioen te verkrijgen. Do voorzitter lichtte toe, dat vooral do personen, die den 65-jarigen leeftijd naderen, opgewekt moeten worden zidh vrijwillig .te verzekeren. Jammer zou het zijn, als deze door onwetendheid of nalatig heid hun staatspensioen verbeurden. Waar onmacht in 't spel is, d.w.z. wanneer de man onmogelijk 89 ct. per week kan betalen of voor man en vrouw bekle 78 ct. per week, claar doet zich 't geval voor, dat later onder de oogen gezien kan worden. Het bestuur stolde voor eene commissie van 20 personen tö benoemen, teneinde de ingezetenen, die daarvoor in aanmerking komen on waarvoor ditgo wonsol it is, op tö wekken zich vrijwillig te verzekeren. Na oontlgo discussie werd .dit algemeen goedgevonden. Gevraagd werd of iemand, die verplicht verzekerd Is volgens do Invaliditeitswet, zich ook kan verzekeren voor do ouderdomswet, als hij 35 jaar is of ouder? Uit eene brochure van 't Hoofdbe stuur bleek, dat dit wel 't geval is. Hij be taalt ook 80 ot,per week, maar hij krijgt zooveel pensioen als voor zijne premie was te verkrijgen, naar de berekening van de Rij ksverze k oringhank. Met een woord van dank voor de opkomst en met den wensoh, dat deze bespreking den ingezetenen ton goede mag komen* sloot de voorzitter de vergadering. Burgerlijke Stand der gemeente Anna Paulowna over de maand November 1919. GEBOREN: Geertje Trijntje, dr. van Pie- ter Wagemaker cn van Reintje de Wit; Jaco'b Gijsbortus, izn. van Pieter Gijsbertus Corne- lissen en van Guurtjo de Graaf; Engel, zn. van Gijsbert Meerveld en van Teuntje Hoen- son; Aga, zn. van Jobanncs Petrus Leijen en van Agatlia Peperkamp; Gerardus, zn. van Geert van de Kuit en van Aaltje Visser; Koert Johamies, zn. van Johamnes Koert Da- vids en van Caitharina van der Wel; Anna Johanna, dr. van Pieter d'e Wilde Moor en van Geertruida Maria van Oudenaarde; Hen- drika Manie, dr. vau Arie do Graaf. en.van Trijntje de Jong; Nicolaas Josephus, zn. van Gerardus van den Berg en van Geertruida Vroone; Cornellia Jacoba, dr. van Gerrit Keu ris én van Geiritje Groen. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Petrus Nuij en Grietje Voorthuijsen; Nioolaas de Graaf en Anna Geertruida Langereis. OVERLEDEN: Lambertus de Haan, oud 2 jaar, zn. van Oornelis de Haan en van Cor- nelia Rotgans.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2