lang niet hun doel bereikt. Be fcruiserq moe ten de omlijsting vormen van een goede kern van onderzeebooten, waarop wij onze krachten zooveel mogelijk moeten concen treer en met onze beperkte middelen. Deze kern van onderzeebooten is onze kracht, van groot oiiensief belang. Spreker is nooh door den inleider, noclh door den schout-bij- macht Umltogrove tot de overtuiging geko men, dat voor ons de kruisers absoluut on misbaar zijn. Wel bobben zij hem er van overtuigd, dat wij, als we aan twee kruisers beginnen, er zes, misschien acht of tien noodig zullen hebben, ten nadeel© van de kern onzer verdediging, het onderzeeboot- wapen. De gep. luit. ter ze© Medenibach is het ook eens met den minister van Marine. Bij de verdediging van Ned.-Indië zijn we alleen aangewezen om den eersten schok op te vat ten, want daarna krijgen we hulp van onze bon'dgenooten. Daarvoor zijn alleen onder zeebooten en vliegtuigen noodig, in verband niet de vlootbasis in Indië; de kruisers ko men daarvoor pas in de laatste plaats in aanmerking. De vice-admiraal Smit v-ereenigt zich vol komen met het standpunt van den schout- bij-nacht Uimibgrove en overste Quant. Al leen hebben zij te weinig aandacht gewijd aan de groote beteekenis van de torpedoja gers en ander klein materiaal. In den oorlog is duidelijk gebleken, dat de onderzeebooten goeden dienst kunnen doen, wanneer zij steun kunnen vinden bij de kruisers, waar tegen de torpedojagers niet op kunnen. (Krachtig applaus). Door snelvarende ikruisers kunnen torpe dojagers niet optreden. Hij erkent echter, "dat wij er met tweo krüisers niet komen, er moeten er meer zijn. Hoeveel zou na een nauwgezet onderzoek nader moeten blijken. Wij moeten echter beginnen met hetgeen we kunnen doen en niet afbreken met het geen we hebben. In gelijken geest laat de luit. ter zee van Hengel zich uit. Deze spr. wees op het feit dat de Duitsohe duikbooiten te Zeebrugge niets konden uitrichten tegen de schepen in het Kanaal, omdat zij geen steun had'den van zwaardere schepen. Alléén bleek de on derzeeboot niet opgewassen tegen de tor pedojagers. De heer Quamt beantwoordt vervolgens de sprekers. Hij wijst er met nadruk ook op, dat de kern van onze vloot moet liggen in het onderzeebootwapen, dat echter niets kan doen zonder de kruisers. Bezuiniging is het niet om den bouw van ide kruisers thans te staken, want ten eerste wordt het geld thans weggesmeten en ten tweede zullen we dezelfde kruisers later toch noodig hebben. De leuze: bouwteerst de onderzeeërs, die de kern moeten zijn en dan de kruisers, is te onpas, want we hebben 't niet over kruisers, die we willen gaan bouwen, maar die reeds op stapel staan. Na een korte gedachtenwisseling tusschen den heer Quant en den heer Colenbrander over een ondergeschikt punt, sluit de voor zitter de vergadering, den wensch uitende, dat zij moge medegewerkt hebben tot be houd van onze Marine. wacht", „omstandigheidsvrijwilligers", bij zondere organen voor het handhaven van de openbare orde te scheppen, is niet alleen alom bekend, maar ook reeds maanden ge leden officieel aan de entente meegedeeld. Tot dusver is het, tot spijt van de Duitsche regecring, nog niet gekomen, tot een be spreking van de afzonderlijke vraagstuk ken, waarop van Duitsche zijde aangedron gen is. DU1TSCHLAND. Het congres der onafhankelijke socialisten. De dood van Haase heeft de leiding der ortafhankelijken in handen gebracht van radicale persoonlijkheden, waardoor de uiterst linksche groep het partijbestuur be- heerscht. Op het congres te Leipzig werd Dinsdag beraadslaagd over het programma en die taktiek. Een .groot aantal moties wa ren door de verschillende -afdeelingen toege zonden. Deze moties veroordeelen op zeer scherp© wijze het parlementarisme ©n ver langen de dictatuur van het proletariaat, ver werpen elke deelneming aan de coaiitieregee- ring en eischen een zuiver radensysteean. Het partijbestuur had een program-ontwerp ingediend. In een uitvoerige redevoering heeft Crispi als voorzitter van de partij, het standpunt van den linkervleugel van het partijbestuur uiteengezet. Met instemming van de overgroot© meer derheid van het congres verklaarde hij zich voor de dictatuur van 'het proletariaat. De burgerlijke demooratie is voor spreker als onsocialistisch te verwerpen. Wij zijn, be weerde spreker tenslotte, klaar voor de vol gende November-maand. Wat wij hebben zul len wij vasthouden, om, als het noodig is, ge weld tegenover geweld te 'gebruiken. De te genwoordige democratie is een schande voor de menschheid. Alle .cultuur wordt door haar vernietigd. De dictatuur van. het pro letariaat is echter een eerste stap. Nadien willen wij het zuivere radenstelsel invoeren. Het kiesrecht moet zoo worden georgani seerd, dat het r.adencongres uit revolutio naire elementen bestaat. Wie tegen de revo lutie is, mag op het radencongres niet een enkele stem krijgen. Wij zijn elk ooigenblik bereid om den eindstrijd te voeren en om de politieke macht te veroveren. FRANKRIJK. Steenkolennood. Uit Parijs wordt gemeld, dat de steen- koolneod zoo zeer toeneemt, dat de minister van openbare werken er aan denkt het per sonenvervoer op verschillende spoorlijnen te verminderen. Verder is de verlichting van Parijs zeer ingekrompen den laatsten tijd. Daar komt bij de sluiting van de café's en restaurants om half twaalf. Parijs ziet er langzamerhand 's avonds weer uit als in de eerste dagen van den wapenstilstand, toen de avondvenüchting weer zoo'n klein beetje begon op te komen. BUITENLAND. Een nota der entente over de veiligheids politie en de burgerwachten. Berlijn, 3 Dec. De Duitsche regeering maakt thans ook de nota der entente be kend, die den eersten December aan von Lersner overhandigd is. Deze loopt over de veiligheidspolitie en de burgerwachten en luidt: Alle tot dusver ontvangen berichten stemmen hierin overeen, dat de Duitsche regeering sinds eenigen tijd bezig is met het voorbereiden en uitvoeren van de orga nisatie van zijn militaire strijdkrachten. Be halve de rijksweerbaarheid worden er strijd krachten gevormd, die den naam van „vei ligheidspolitie" dragen, die alle kenteekenen dragen van en in waarde gelijk staan met uitgelezen militaire strijdkrachten. Deze strijdkrachten 'worden aangevoerd en be heerd 'door staven, die uit militairen ge vormd zijn. Deze formaties dragen dus, of schoon zij ondergeschikt zijn aan het mi nisterie van binnenlandsche zaken, een ka rakter, dat in strijd is met hun z.g. bestem ming van politie. Hun vorming is in strijd met artikel 62 van het verdrag. Bovendien vormt Duitschland onder den naam van „omstandigheidsvrijwilligers" en „burger wacht" reserves, die inspecties en militaire oefeningen moeten maken en die over wa pen- en munitiedepots beschikken. Deze or ganisaties zijn in tegenspraak met de mili taire bepalingen in hun geheel en met name met artikel 178 van het verdrag. De gealli eerde en geassocieerde regeeringen vestigen er nu reeds de aandacht op, dat deze maat regelen, die in strijd zijn met den geest en de letter van het verdrag, uitgelegd kunnen worden als een uitvloeisel van de bedoeling der Duitsche regeering om het verdrag niet na te komen. Zij eischen dientengevolge van de Duitsche regeering de hiervoorgenoem- de maatregelen onverwijld in te trekken, in ieder geval echter zoodanig, dat bij het van kracht worden van het verdrag de z.g. politietroepen verminderd Zijn tot op de sterkte, die in het verdrag is bepaald en een organisatie hebben verkregen, die met hun karakter van veldwacht en gemeente-politie overeenstemt, en dat de staven, die gevormd zijn, boven het in het verdrag toegestane aantal, evenals dè reserveorganisaties, op geheven wórden. Berlijn, 3 Dec. Naar aanleiding van de hierboven weergegeven nota der entente, wordt officieus verklaard Het is niet juist, dat de Duitsche regeering een organisatie van haar militaire strijdkrachten voorbe reidt. Integendeel is de vermindering van de legersterkte tot de in het verdrag voor geschreven sterkte van 200.000 man, zooals algemeen bekend is, in vollen gang. Dat de politieoverheid in verschillende landen zich in den loop van het jaar in verband met den dreigenden binnenlandschen politieken toe stand genoodzaakt gezien heeft door de in- stelling van „veiligheidspolitie", „burger de senaationeele verklaring afgelegd dat bij na den moord ©enige dagen lang door de echtgenoot© van Graaf Mlohael Karoly-i in bet paleis van de familie Earolyi verborgen is gehouden. Men vermoedt daarom dat leden van de eerste Karolyiregeering en misschien ook Karolyi zelf van bet plan om Tisza te vermoorden op de hoogte zijn geweest. ITALIË. Stakingen. Rome, 2 Dec. Evenals te Rome is te Milaan 1 te Florenoe een .aigemeene staking af gekondigd. Bij botsingen te Milaan, zijn twee beiboo- gers gedood; een karabinier is stervende. Rome, 3 Dec. In verband met de aigemeene staking hebben de autoriteiten buitengewone maatregelen getroffen. De omgeving van het parlementsgebouw is door troepen afgezet; gepantserde auto's en cavalerie patrouillee- ren in de straten. Een persoon is gedood, zes zijn gewond bij een botsing met carabiniers gisteravond. Nitti heeft in de Kamer zijn leedwezen uit gesproken over het hardhandig optreden op straat tegen de socialisten en heeft verklaard een onderzoek te hebben gelast. Berlijn, 3 Dec. Nopens den toestand in Italië melden de Duitsohe bladen: Te Milaan is een rumoerige straa-tbetoo- ging gehouden. Officieren en dames werden door de stakers lastig gevallen. Het kwam tot een botsing met de troepen, die door een hagel van steen en werden ontvangen. Toen bovendien uit de menigte geschoten werd, gaven ook de soldaten vuur, met, het gevolg, dat drie personen gedood en velen gewond werden. De bevolking van Milaan is zeer op gewonden. Men vermoedt, dat de staking zich zal uitbreiden. Te Rome hebben de typografen zich bij de akers aangesloten, zoodat de bladen niet kunnen verschijnen. In het centrum der stad zijn alle winkels gesloten. Het tramverkeer staat stil. Ook rijtuigen rijden niet. Het komt voortdurend tot kleine botsingen, zoodat -het aantal aangehouden personen buitengewoon groot is. Voor vandaag hadden de socialis ten een nieuwe groote ibetooging georga niseerd. De autoriteiten hadden zeer strenge maatregelen genomen. Volgens de Lokal Anzeiger had de regee ring eerst Alessio tot president der Kamer willen laten-benoemen, maar heeft zij daar van afgezien /wegens den tegenstand van de katholieke kamerleden. Daarop is Orlando candidaat gesteld en ENGELAND. Te Londen is het Dinsdag bar slecht weer geweest. Af en toe stormde het zoo, dat de pannen van de daken woeien en de voetgan gers van de Straat nnioesten vluchten, om een schuilplaats te zoeken. Op het station London Bridge waren zooveel glazen van de over kapping ingewaaid, dat vier perrons on bruikbaar waren, wat een heele opstopping in het treinverkeer veroorzaakte. Ook in den omtrek der stad, vooral in het dal van-de Theems, heeft de wind huis gehouden. Afge waaide takken en omgevallen hoornen ver sperden de wegen. Zelfs de ondergrondsche spoor had vertragingen tengevolge van den wind, doordat sohoorsteenen en luohtkokers inwoeien en de rails versperden. Korte berichten. Naar Reuter meldt, heeft het vatikaan be sloten Zwitserland te steunen in zijn verzoek nopens het terugzenden van alle krijgsge vangenen voor Kerstmis. RUSLAND. De toestand. Lifcwtnof, de man, die te Kopenhagen met den Bri'tsohen vertegenwoordiger O' Grady onderhandelt het gaat uitsluitend over de uitwisseling van gevangenen, zoo heel- het, maar niemand gelooft dat heeft aan eon medewerker van het Britsohe arbeidersblad Daily Herald verklaringen gedaan,die Ve zen! ijk zeer merkwaardig zijn. Hij heeft er kend, dat de ibolsjewiki gedwongen waren tijdelijk, bij wijze van overgangsmaatregel, een middenweg 'tusschen kapitalisme en com munisme te volgen. Het volledig communis me, zeido hij, is alleen mogelijk, als andere landen denzelfden economischen basis aan- aa-nnemen. Deze opmerking hebben wij ook vroeger van de Russische sovjet-Rusland gehoord. Zij wilden het communisme in Rusland, dit was slechts mogelijk door de wereldrevolutie, dies bevorderden zij de wereldrevolutie. Nu hooren we echter van Litwinof, dat Rusland geen imperialistische doeleinden heeft. Imperialisme is hier :te verstaan als wereldrevolutionair, van imperialisme in den ouden zin is bij het soviet-Rusland nim mer sprake geweest. Dit beteekent dus, dat de voorwaarde, zonder welke communisme in een enkel land niet wel kan bestaan, ook volgens Litwinof althans voor afzienbaren tijd onvervulbaar is. Derhalve is ook het communisme in Rusland onmogelijk, en heeft men daar een ^middenweg" moeten inslaan. De Russische communisten handhaven zich dus ten koste van de communistische begin selen. Dit is al meermalen beweerd, onder andere in de opstellen in „Het Volk", waar wij verleden -een .gedeelte van hebben over genomen. Maar we hooren het nu van een Russisch oomanunist zelf. Hij noemt den te~ genwoordigen toestand in Rusland, zijnde, volgens bovenaangeduiiden schrijver, een dictatuur niet van maar over het proletariaat een „overgang". Een overgang waarheen? Naar het communisme? Neen, de poging 0111 het communisme pardoes met geweld in te voeren, ligt al -achter den rug, zij is mislukt. Het i-s dus een overgang, waardoor Rusland naar het kapitalisme terugkeert. Want dit moet gebeuren, zegt Litwinof, tenzij de an dere landen zich ook tot het communisme mochten keeren. (N. R. Ct.) HONGARIJE. De moord op graaf Tisza. Berlijn, 2 Deo. Te Boedapest heeft Stefan SPANJE. Nieuwe uitsluiting. Londen, 3 Dec. Aan de Daily Telegraph werd Maandag uit Madrid gemeld: De uit sluiting d-o-or den .patroonsbond te Barcelona is vandaag w-eer in werking gekomen. Te Vigo neemt 'de aigemeene staking nog toe. Te Saragossa is de staat van beleg afgekon digd en -bijkans iedereen is er weer aan het werk. Te Madrid bestaat ongerustheid ten op zichte van de uitwerking, die de uitsluiting v-a.n den patroonsbond-, idie aangekondigd, is voor 6 December zal hebben. Arbeidersbonden te Malaga hebben gis teravond tot staking besloten, die vandaag ingaat. BELGIE. De oorlogsbegrooting. De Schelde klaagt: Het budget van oorlog is op dit oogenblik zoo hoog als het geheele budget van -ons land voor den oorlog! Dat beteekent wat! Dat be teekent, dat we heelemaal zijn overgeleverd aan het militarisme, en dat de fratsen der oorlogsmannen nog hun -einde niet nabij zijn. Zoo wordt nu gemeld, dat de groote Staf des Legers nog niet zinnens is af te zien van ons zoogezegd verdedigingsstelsel. Onze for ten, de oninneemibare forten van Antwerpen voorop, bleken niet bij machte om den vijand tegen te 'houden. Toch wil de groote Staf nog andere forten bouwen, die evenmin iets zul len beteekenen, maar die weer een groot aan tal millioenen zullen kosten. Wij durven hopen, dat de nieuwe Kamer, die 'de credieten moet stemmen, voor al die vodden, zich niet zal laten misleiden door patriotieken onzin, en de fortenbouwers wandelen zenden. We -hebben nu huizen van vrede noodig, geen molshoopen van ver delging. Aan den IJzer. "Vermist! Dat is wel een der treurigste verschijnselen uit den oor log. En nog zooveel soldaten zijn vermist. Een groep van 160 burgers onderzoeken nu het terrein aan den IJzer, waaT de strijd het hevigst woedde. Men vindt bij dit luguber werk veel geraamten, maar een of -ander voorwerp der uitrusting laat in tal van ge vallen toe de eenzelvigheid te bepalen. De toeristen zijn nu heen. De doodsvallei ligt daar weer grauw en verlaten. En in die stilte arbeidt men, moge het zijn tot e toroost van veel rouwenden. 1 laat- TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer keurde gisteren met 4241 stemmen goed de memorieppst op de Onderwijsbegrooting ter subsidieering der dramatische kunst, waarover in de ver gadering van 6 Noveinber j.1. de stemmen met 3333 staakten. De Onderwijsbegrooting werd hierna met 782 stemmen aangenomen. Ingekomen stukken: Een dankbetuiging van de afd. „Het Witte Kruis-" voor de toegezegde verhoogde sub sidie. Een dankbetuiging van den heer A. Zomerdijk voor zijn verhoogd salaris als keurmeester der Zeegras Exploitatie. -Een dankbetuiging van mej. B. Wagemaker, eveneons voor verhooging van haar salaris als -ambtenaresse ter secretarie. Een schrijven van den heer J. S. Rotgans, dat hij zijn benoeming tot lid. van den raad aanneemt. Goedkeuring van God. Staten betreffende de vaststelling der presentiegelden der ge meenteraadsleden op 3.per vergadering, alsmede goedkeuring op d-e verordening tot heffing -van waaglo-om. Van -den heer L. de Boeij was een schrijven ingekomen om-ontheffing v-an H. O. wegens vertrek naar Anna- Paulowna. Wordt 10/ia' ithbffing verleend. Ingekomen een schrijven -van de Zuider zee Commissie om ©enige financieel© steun. B. en W. stellen voor -een bedrag van 10 to-e te -staan. De heer D. Koorn vindt 10 wel watt weinig. De heer Obreen: Wij heb ben dit'voorloopj'g vastgesteld, doch indien er meer steun noodig mocht zijn, 'kunnen wij altijd weer zien. Wij zijn niet ongenegen mede te w-erken. Hiermede gaat. men accoord. V-erzo-ek van den heer C. G. P-ost, gem. veldwachter, om zijn salaris als bode van 25 -op 100 te brengen -en zijn geheele woning- huur ƒ156 -te vergoeden. Wordt met algem. stemmen toegestaan. Ingekomen is van den burgemeester A. Peereboom een verzoek om den heer Admi raal, rijksveldwachter, een -gratificatie toe te staan van 20 voor bewezen diensten als controleur voor de Zeegraspersen. De heer Obreen meent, dat men, alvorens dit toe te staan, eerst m-oet onderzoeken wat er voor gedaan is. 20 kan wel veel- te k-ort zijn. De heer D. Oden stemt hiermede in en merkt op, dat 2-0, -als het voor de heele maaiperiode is, wel wat laag is. H-et v-oorstel- Obreen -wordt met algemeen© stemmen aan genomen-. t Ingekomen is een adres van verschillen de personen van de Beltstraat om een maxi mum snelheid te willen vaststellen voor het rijden met motorrijwielen en -automobielen. Het verzo-ek woï-dt verwezen naar B. en W. om advies. Ingekomen -een schrijven van het bestuur der Coöp. Electrisch© Centrale, dat, bijal dien de gemeente geen lid der Centrale wenseht te worden en geen risico wil dra- genade kosten der straatverlichting dan 60( per ja-ar zull-en bedragen, dus ie-ts -meer dan te voren was bepaald. Wordt algemeen goed gevonden. Volgde aanbieding der maandstaten der Zeegras-Exploitatie. Verzonden waren in September 1716 ba-Ieoi en aai October 1029 balen. Een voorstel betreffende overdracht der telephoondienst -aan het Rijk wordt goedge keurd en besloten aan de telephoonkantoor- houders P. Bruul, O. Bruut, J. P-h. d-e Vries, m-ej. de VriesÓffring en E. en M. Her mans, -eerv-ol ontslag -te verleenen. De besprekingen over de uitbreiding van het personeel -ter secretarie worden op ver zoek van den voorzitter uitgesteld tot de volgende vergadering. Een voorstel tot het doen van betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven wordt goed gevonden. Benoeming lid der schatterscommissie voor rijksbelastingen (vac. P. S. Kuut). Op de voordracht van B. en W. zijn geplaatst: 3. J. S. Rotgans en 2. O. M-aars. Benoemd wordt den heer C. Maars met 5 stemmen tegen 3 op don héét Rotgans. Benoeming ambtenaar van den Burg. Stand (vac. P. S. Kuut). Op de voordracht van B. en W. staan de heer en: 1. J. Bosker en 2. P. Kaan Oz. Benoemd werd de heer J. Bosker met 7 stemmen; 1 stem blanco. Volgde bespreking van het -accountantson derzoek der distributie-administratie. Voorzitter zegt: B.'en W. hebben geïnfor meerd wat of de zaak zo-u kosten. Hier is ■een accountant geweest, welke een vluchti ge blik in de 'boeken heeft geslagen, doch niet loon zeggen hoelang het onderzoek zou dorren. Voor ölike dag moet betaald worden 40 gulden, zoodat het een duur zaakje kan worden. Volgens den accountant zou er in het distributiebedrijf geen 5000.winst zijn, -maareen 12 a 13 duizend gulden verlies. Dus niet zoo groot als in andere ge meenten en wel doordat men -hier zelf heeft gegrossierd. De heer Minnes meent, dat men nu niet dadelijk behoeft te besluiten of men al dan niet dien accouna-nt zal laten komen. Doch men kan het onderzoek toch niet op zij schuiven. ■De heer Obreen merkt op dat men eerst kan probeeren om goedlcooper klaar te komen. De heer Obreen stelt dan voor om nog maals bij een ander accountant te informee- ren, .hetgeen -algemeen goed gevonden wordt. De Raad gaat vervolgens in Comité ter vaststelling der Suppletoir© kohieren Hon denbelasting en Hoofd elijken Omslag en behandeling van reclames. Texel, 3 December. Ter markt waren Maandag aangevoerd: A. J. W. Brakenhof f van de Ruijter naar Schorpioen. Met ontslag uit den zeedienst korp.-konstabel H. de Vries op 3 Dec. De uit Oost-Indië teruggekeerde luite nant ter zee ie kl. J. T. A. J. Bruinsma is ter beschikking gesteld. De officier van administratie ie kl. P. J. Dikkers is'te Vlissingen geplaatst aan boord van Hr. Ms. instructieschip Schor pioen. LEQERBERICHTEN. Reservekader bij do Infanterie en de Vesting- Artillerie. Het examen van hen, die wenschen te worden toegelaten tot de verbintenis als vrijwilliger bij het reservekader bij de infanterie of vesting-artillerie zal plaats hebben op 10 Februari 1920 en, zoo noo dig op één of meer volgende dagen. Het examen wordt gehouden te 's-Gravenhage. Adspiranten behooren de kennisgeving dat zij aan het examen wenschen-'.deel te nemen, vóór 24 Januari 1920 te zenden aan den Hoofdofficier voor het Reservekader te 's-Gravenhage. Bij voormelde kennisgeving moet worden over gelegd een extract uit het register der geboorte of een ander authentiek stuk, waaruit de leeftijd van den adspirant blijkt. De adspirant, die aansjtraak wenseht te maken op gedeeltelijke vrijstelling van het examen, legt te vens het bewijs over, waaruit de rechtmatigheid dier aanspraak blijkt. Aan het examen kan worden deelgenomen door hen, die met jonger dan 17 en niet ouder dan 24 laar zijn; jongelieden, die op den dag of op één der dagen, waarop het examen wordt gehouden, den leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt, doch in het jaar 1903 geboren zijn, kunnen mede aan het examen deelnemen. Vrijstelling'. Aan den dienstplichtige C. Broekema, van het 21e reg. inf. te den Helder, is bij Kon. besluit voor den tijd van éen jaar vrijstelling van den dienst bij de militie verleend.- Bevordering. Bij het 21e reg. inf. zijn bevorderd tot mil.-ser- geantde mil--korporaals J. Narold, W. Slootweg, P. Leidstra, K. Norel, A. van Tuinen, T. T. Hoek, 1van 't Hert, J. van den Kommer, J. Leeuwen kamp L. J. Butter, M. Post, J. Post, D. Stoop, J Wierdsma, H. Lijklema,*H. Ligthart, C. J. Kuiper J. Wouters, J, Zwart, P. Kool, N. H. Koop, P. Sai. a, H. Spannenberg, A. Koedooder en ij. Stoop, C. J. Kuipf STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaart-Maatschappij „Nederland". Jaya, v. A'dam naar Z.-Amerika, pass. 1 Dec. Madera. Kangean, thuisr., pass. 29 Nov. Perim. Riouw, uitr., arr. 26 Nov. te Soerabaja. Rondo, thuisr., pass. 26 Nov. Perim. Radja, v. Java n. New-York, vertr. 28 Nov. v. Durban. Rotterdamsche Lloyd. Djambi, uitr., vertr. 29 Nov. v. Colombo. Djember, thuisr., pass. 29 Nov, Point de Galle. Samarinda, thuisr., pass. 27 Nov. Perim. Sindoro, uitr., pass. 29 Nov. Malta. Tambora, uitr., arf. 28 Nov. te Colombo. Wihs, uitr,, pass. 30 Nov. Sagres. Djebres, uitr., vertr. 27 Nov. v. Suez. Merauke arr. 21 Nov. v. New-York te Batavia. Kawi arr. 3 Dec. v. Batavia te R'dam. Madjoen, v. Java n, New-York, via Paramaribo, vertr. 28 Nov. v. Durban. Garoet, v. Java n. New-York, vertr. 30 Nov. v. Barbados. Kon. Hollandscho Lloyd. Delfland, uitr., vertr. 1 Dec. v. Lissabon. Drechterland, uitr., pass. 1 Dec. Fernando Noronha. HollandAmorika Lijn. Zijldijk arr. 3 Dec. v. Savannah te R'dam. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Mentor, v. Japan n. A'dam, arr. 24 Nov. te Colombo, litan, v. Singapore n. A'dam, arr. 30 Nov. te Londen. Kon. West-Indische Maildienst. Prins Willem I, uitr., pass. 1 Dec. Quessant. Hercules vertr. 29 Nov. v. St. Thomas n. Madera. JavaChinaJapan Lijn. Tjiicini vertr. 24 Nov. v. Kobe n. Batavia. 1 jihwong vertr. 27 'Nov. v. Yokohama n. Batavia. Haven te Nieuwediep. 3 Nov.: Aangekomen van Amsterdam en bestemd voor Lmbden de Duitsche sleepboot Cornelie Wpssels. Vertrokken de Finsche motorschoener Vera naar Helsingfors. Aangekomen van Helsingfors als bijlegger het JJuitsche stoomschip Mannheim, bestemd voor Amsterdam. UIT DEN OMTREK. Wieringen. Vergadering van den Raad -der gemeente Wieringen op Dinsdag 2 December 1919 des n.m. 2 uur. Afwezig de beeren O. Kaan en Jac. Kaptein; 1 vaoature. De wrmd. voorzitter, de beer J. Bosker, wetb., opent de vergadering en geeft te ken nen, dat er geen notulen w-or-den voorgele zen, aangezien deze wegens drukte ter se cretarie -nog niet gereed zijn. Volgde bet onderzoek der geloofsbrieven van bet nieuw gekozen lid, den beer 'J. S. Rotgans, die de plaats zal innemen van wijlen den beer P. S. Kuut. 'De commissie, bestaande uit de h-eeren J. Koog en D. Koorn, verklaarde dat alles in orde is bevonden, en werd de beer Rotgans ■als lid der gemeenteraad toegelat-en, 10 koeien, prijs 300—600; 4 nuobtere kal veren- ƒ30—ƒ45; 2 rammen ƒ50—ƒ65; 1 schaap 60; 20 lammeren 45; 28 biggen 4045, en 4 -korven kippen k f 3 per stuk. Naar wij nader vernemen, waren de bier uit bet buitenland gekomen kinderen niet van Oostenrijkscbe, doek van Duitscbe na tionaliteit. Zo waren uit Elberfeld afkomstig. •In de maand November zijn van bi-er In bet gebeel uitgevoerd 96 schapen, 28 lamme ren, 10 koeien, 6 kalveren en 9 paarden. v MARINEBERICHTEN. Alsnog bevorderd tot matroosziekenverpleger, met ingang van 30 Nov., marinier 2e kl. H. C. Louwhof f en M. A. van den Berg. Met den 2en Dec. zijn de luit. t. zee ie kl. C. E. L. Helfrich, luit. t. zee 2e kl. A. J. H. baron van Lynden en de off. v. gez. ie kl. P. de Mooij, allen van Hr. Ms. de Ruijter, gesteld ter beschikking. Opgave van overgeplaatste onderofficieren der Zeemacht. Op 3 Dec. machinedrijvermaj. W. Was.- terval van ..Wachtschip W/oord naar van Speijk; sergeantmachincdr. F. Hilker. J. Cnossen en A. Oosenbrugh v. Wachtschip W/oord naar van Speijk. Op 5 Dec. opnerschipper M. F. van Bommel van Wachtschip W/oord naar Marinekazerne A'dam. Op 6 Dec. sergeanttorpedom. W, Biezen van onderzee dienst' W/oord naar onderzeedienst te Vlissingen. Bij uitdienststelling van Hr. Ms. de Ruijter boots- VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht te Nieuwediep: 2 Dec. door 20 korders: 12 kisten kleine schol p. kist 8 a 10; 40 kisten schar p. kist 5 a 6.50. Door sardijnvisschers: 86 mandjes sardijn p. mandje 3.80 a 4.15. Door botvisschers: 60 K.G. bot p. IC.G. 0.80 a 0.84. 3 Dec. door 20 korders x6 kisten kleine schol p. kist 9 a 1140 kisten schar p.kist S a 6.50. Door 1 garnalenvisscher: 110 K.G. gekookte garnalen p. K.G. 0.18. Door sardijnvisschers:'280 mandjes sardijn p. mandje 3.25 a 3.75. 4 Dec. v.m. 8 uur niets. Burgerlijke Stand van Helder van 13 December. ONDERTROUWD: A. I. Huysse en H. J. H. Raadsveld; J. Jordans en M. Faber. GETROUWD: J. Stobbe en A. M. Boü- terse. BEVALLEN: A. Munnikde Lorijn, d.; J. VisserICramer, d.; H. Ruitenvan den Berg, d.; M. B. C. Koeten—Amelsbeek, 2 d. OVERLEDEN: P. Verschoor, 13 mnd.; S. F. M. Larsen, 40 jaar. MARKTBERICHTEN. Schagermarkt, van Donderdag 4 December. 4 stuks paarden 300f 600. 20 Geldekoeicn (mag.) ƒ375ƒ600. 42 Idem vette, 5001075. 10 kalfkoeien 600f825. 75 vaarzen 275550. 15 graskalveren .120200, 15 nuchtere kalveren 30f50. 200 schapen, vette, 50100. 1415 overhouders 4058. 9 bokken en geiten 1430. 25 varkens, mag., 5095. 16 dlem, vette, p. K.G. ƒ1.701.94. 07 biggen ƒ30—ƒ48. 80 konijnen ƒ0.503. 103 kippen f i—f 3.3— 20 eenden 6. 135 K.G. boter ƒ2.603. 352 stuks kipeieren ƒ0.23ƒ0.26.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6