kan niet bezuinigd -worden van beteekenis, omdat jarenlang reeds bezuinigd is. Men heetf daa rbn planloos gebouwd en is met voorstellen bij de Kamers gekomen, die half waren toegelicht. De opzet van de kruisers bevredigde niemand, ondanks de taaie ver dediging door Minister Rambonnet. De Mi nister spreekt nu over zijn systeem, dat hij huldigt op gronden, die de Kamer niet kent! Inmiddels is niet slechts het materieel op, maar heeft een groot deel van het personeel de vloot verlaten. Meer dan 55 officieren verlaten gemiddeld de laatste 3 jaar de Marine, terwijl gemid deld 33 per jaar worden afgeleverd. Onder de jonge officieren die de marine verlieten, wa ren d© beste. Dat ia het gevolg van de bezui niging die jarenlang bij de Marine i# toege past. Met zegge 2/3 van de benoodlgde kanon nier» ging in 1914 onze vloot de zee op. De nuchtere beschouwing der cijfers toont hoe onbillijk de klacht ia zonder moer over het hooge marinebudget. "Waarop moet dan toeh bezuinigd worden! Op 't loodswezen som», dat nog steeds vaart op de oude echo ener tj es en bottertjes van 30 jaren oud, op de. echepen voor politietoezicht, op de traktementen en de pensioenen, die van 13.3 op 19.7 niïllioen zijn gestegen van 1914 tot 1920? En wat de militaire uitgaven aangaat, die van. 7.3 tot 25.8 stegen, daarbij zijn ook weder hooger traktementen en duurder steenkolenprijzen. Alle beschouwingen over den Volkenbond ne men niet weg dat men nergens in het buiten land met vermindering der vloot verder te ruggaat dan tot 1914. En onze vloot wa» in 1914 beslist onvoldoende. Ten onrechte acht de Minister dus de ontstemming over het hoo ge eindcijfer zijner begrooting begrijpelijk. De toestand is nu zoo dat wij hebben 3 pant serbooten, 2 mynenleggers, 7 torpedobooten, 4 mijnenvegers en 9 onderzeebooten. Waar- om heeft do Minister niet reeds dezen zomer de verdediging van Nederlandsch-Indië com missoriaal gemaakt en 3 groot© mijnenleg- gers aangevraagd, waartegen niemand be zwaar zou hebben gemaakt, behalve zij' die de vloot willen liquideeren? De bezuiniging is slechts schijn, want als men wacht zal men toch over eenige jaren moeten gaan houwen. Spr. komt thans tot de kruisers. Spr. ontkent dat het verzet der officieren voortspruit uit het rechtmatig verlangen ora op ©e* groot «chip te dienen, hoezeer zulks ook van het. grootste belang is voor hun lagemeene vor ming. Deze kruisers passen ook in een vloot van groot materieel. Als men een goede ma rine wil, dan moet men ook een volledige marine hebben, een harmonische vloot. Deze is ook voor de kleine marines een ideaal. Een klein land echter moet zich behelpen met klein materieel. Dat standpunt nemen ook de marine-officieren in. Spr. verwast n^ar uit- tingen der officieren, de Booy. Umbgrove, Tissot van Patot enz. Van dat klein materieel vormen de krui sers een integreerend bestanddeel. De Minis ter wil deze niet en wordt daarin gesteund, door den gep. vice-admiraal van Hecking Co lenbrander, die echter de torpedokruiser® vroeger wenschte als éclaireura en min of meer als moederschip. Dit acht spr. onjuist. De torpedokruisera van de Staatecommte* 'die van 1906 hadden tot taak verkenning. Nu loop en er geruchten dat de kruisers die 86 mijl loopen zullen worden omgebouwd tot moederschip voor onderzeeboot©* die if mij! loopen. Dit zou geld wegwerpen zijn en met alle bezuiniging spotten. De heem van He cking Colenbrander zegt: hét is fout de oia- lensting te bouwen zoolang de kern niet is afgebouwd. Maar onze eerste K-boot is in Indië, 2 zijn gereed, eenige zijn van stapel, de rest is op stapel, Zoodat in 1922 het over groot© deel van onze onderzeevloot gereed zal zijn. Dan moeten we ook onze twee krui sers hebben. De steunpunten in Straat Soen- da en elders en de vliegstations zijn ook nog niet gereed. Voor sommige deelen van den Archipel kan ook verkenning noodig zijn, zonder duikbooten. De Minister loopt dus op de beslissing der commissie vooruit es heeft zelfs zijn eenigen adviseur niet met zich. Want is de kern gebouwd, dan wil deze ook een omlijsting hebben. Bij niet afbouw zal de marine van een zeer belangrijk, ja onmis baar hulpmiddel beroofd worden en apr. acht het advies van den vice-admiraal van He cking Colenbrander voor de toekomst onzer marine verderfelijk. Als de vliegstations er zijn zullen de kruisers voor den algemeenen dienst en vlagvertoon kunnen dienst doen, inplaats van de pantserbooten. Zeker moet in dezen tijd worden bezuinigd, maar als wij 'een marine, moeten hebben is het de taak van den Minister de noodzakelijkheid voorop t© zetten en de middelen pas in de tweede plaats. Zegt de Kamer dan: neen, wij willen niet geven wat gij vraagt, dan zou die Kamer geoordeeld worden door het Nederlandsche volk dat in zijn overgroote meerderheid gevoelt dp nood zakelijkheid dat Nederlandsch-Indië tegen' aanvallen verdedigd wordt. De heer H u g e n h o 11 z: Het Nederland sche volk gevoelt niets voor uw militarisme! De heer v a n d< e r V o o r t v a n Z ij p: Dat woord is zoo vaak misbruikt, dat ik hierop niet inga. Worden de kruisers niet gebouwd, dan gaat de varende vloot in Indië van een be manning van 4000 man terug tot 2300 man. Er zijn nog meer moeilijkheden in de Me morie van Antwoord. Spr. hoopt dat de Mi nister een bevredigend antwoord zal kunnen geven, in het belang van het behoud onzer marine. De vergadering wordt te 6.6 uur verdaagd tot Donderdagmiddag 1 nur. LUCHTVAART. Ds vliegtocht Eigel«nd-Au»tr«liS velbreeM. Londen, 10 Dee. Kapitain Ross Smith, die, van Engeland naar Australië vliegt ora den pr\js van 10.000 pond sterling, is vandaag zonder ongelukken te Port Darwin (Ausrtalië) aangekomen. Tijdstippen van verzending der brievenmalen. Naar Oost-lndië. VerzendingB- w eg. Datum van de ter post bezorging. Tijdstip der laatste buslich ting aan bet Postkantoor. Per zeepost via Rotterdam. Per mail via Marseille, 12 December. Eiken Don derdag. 6.80 'sav., 5.50 'sm. en 6 80 's av. Alleen voor brieven, briefkaarten en aan- geteekende stukken. mjsmm&m. De Minister en de kruisen. Aan het „Hbld." wordt gemeld: Uit een hoek van de Tweede Kamer, waar men de beslissing over het lot der Marine- begrooting in handen heeft, vernamen wij dat het aannemen der begrooting en het aanblijven van den Minister voor waarschijnlijk wordt gehouden. Voort# zou de. ««hijnbara tegenspraak tus- «ohei Minister» partieulUre mededeeling. aan den heer Hugeuholtz e* «y* verklaring in de Kamervergadering r»n 8 dezer zóó zijn te verklaren, dat hij inderdaad het werk aan de kruiser# voorshands geheel wil doen staken, maar intussohen wil doen onderzoeken}, of deze sahepen misschien voor een ander doel bruikbaar zouden zijn te maken. Nederland en JJelgi.ë, Nederlandse^ in Don Maag meldt l Naar wy ter bevoegder plaatse vernemen, is het verloop van de onderhandelingen te Parijs voor Nederland zeer bevredigend. In verband met den tijdelijken terugkeer van de Belgische gedelegeerden naar hun land, is dezer dagen ook de overeenkomst te ver wachten van de Nederlandsche delegatie. De commissie hoopt den sden Januari haar werkzaamheden te hervatten en bij die gelegenheid de enkele punten te regelen, waaromtrent nog geen algeheel© overeen stemming werd verkregen, ea tevens de sa menstelling van haar rapport ter hand te nemen. Intusschen wordt door de delegaties met hare regeeringen het noodige overleg gepleegd over de definitieve redacties, en hetgeen verder in verband met de beëindi ging van hare taak door de commissie nog moet worden voorbereid. Duitse*© kole*. Es* berichtgever uit Duseeldorf meldt aan het „Hbl."; De Belgisch© generaal Michel heeft de Duitache regeering meegedeeld, dat hij de Duitache kolen, die naar Neder- land worden uitgevoerd, voor het bezette ge bied opvordert. Op dezen grond 1» de Duitach© kolenuit- yoer naar Nederland van 20Q.OOI tot 89 dui zend ton teruggebracht. Be* kulteagewee* ev©dlK TWt •ortog. Naar het Correap. Bureau, verneemt, 1* dezer dagen te verwachten de indiening Tan 'een webontwerp, waarbl wordt gevraagd de rerleening van een buitengewoon erediet voor het 2e halfjaar ijlt voor het Depar tement Tan Oorlog ten bedrage van onge veer II millioen gulden. Boo*1» «ren weet, ia het orediefc voor het la halfjaar ï#lf, ten bedrage van 89 millioeas, Bog bï de Tweede Kaaes aanhangig. Mijne# fei 0c Noordzee* Op vtagea vao den heet Ter Haft betref fende de aanwezigheid ©as mijne» i® de Noordzee, luidt het antwoord van dee Mi nister van Marine: Het ia mij bekend, dat in de eoogeaaaaade Duitsche Bocht- nog uitgestrekte terreinen zijn, welke gevaarlijk zijii voor de scheep vaart door de aanwezigheid van verankerde mijnen. Het ia evenwel niet geheel juist, dat alle water, dat zich bevindt ten oosten van een lij» van Texel tot de westpunt va» Noor wegen, onbevaarbaar i®. Yan dit gebied immer» ia h.et noordelijkste deel, ongeveer benoorden 56°3o", geheel Vrij van mijnen, terwijl in het overblijvende gedeelte de vol gende routes edjïi vrijgevcegd: a, een noordelijke route vanaf het licht schip Doggersbank-Zuid in oostelijke rich ting tot in het vrije gedeelte van de Duit sche Bocht; b. een zuidelijk© route (z.g.p. porkum- Haaks route), voerende op ongeveer 30 zee mijl afstand in evenwijdige richting aan onze kust tot in het vrije gebied van de Duitsche Bocht; een kustroute langs de Deensche kust; d, een kustroute lan^s dc Hollandsche kust; deze laatste route is bij de Amelander gronden nog steeds zeer smal en nog niet geschikt voor de groote yaart. Hier wordt door de Duitache mijnenvegers gewerkt aan de mijnopruiraing. Het opruimen van mijnen in de overblij vende deelen van de Duitsche Bocht is, in onderling overleg van de betrokken landen, opgedragen aan de Duitsche regeering, die hiermede dan ook geregeld voortgaat. Tij dens het tegenwoordige ongunstige jaarge-" tijde zijn de vorderingen natuurlijk slechts gering. Teneinde het gevaarlijke gebied aan de westzijde te begrenzen en te dekken, wor den door de Nederlandsche marine op ver zoek van het International Mineclearing Committee de betonningen en de lichtsche pen in de vroegere z.g. vrije vaargeul ge handhaafd." Dat tengevolge vaa felle Oosterstormen mijnen in drift eoude» zijn geraakt, is niet onwaarschijnlijk. Hiertegen 'geeft alleen waakzaamheid der zeevarsida® eeo waar borg. Reeds vroeger is meegedeeld aan de Kamer, dat de Nederl. marine geweren en munitie verstrekt aan koopvaardijschepen en loodsvaa'rtuigen, die daarom verzoeken, om drijvende mijnen te vernietigen. Hiervan is ruim gebruik gemaakt, dank zij ook de algemeen© bekendheid, die hier aan door de marine is gegeven. Verder strekkende maatregelen kan de marine niet nemen. Het materieel en het personeel laat niet toe, op eenigSzins voldoende schaal een' dienst in het leven te roepen, teneinde drij vende mijnen te zoeken en te vernietigen. Dat Nederlandsche oorlogsschepen óf het politie vaartuig ter Noordzeevisscherij drijvende mijnen, die ti] toevallig mo.eh- ten tegenkomen of waarvan de- aanwezig heid in hun nabijheid wórdt gerapporteerd, tot zinken brengen, spreekt vanzelf. Kort» berichten. Het O. M. te 's-Gravenhage elsohte 0 maanden tegen den telegrafist, beklaagd wegens schen ding van het telegraafgeheim, iu welk proces mr. Troelstra als getuige verscheen. De Amsterdamsche Raad heeft een voorstel- "Wijnkoop o.s. aangenomen, om voor j 100.000 een levensmiddelen trein naar "Weenen te zenden Ingediend is een wetsontwerp tot tijdelijke afwijkingen van de Militiewet. Duur der e'èrste oefeningenonbereden korpsen ten hoogste 6, bereden art. 12, cavalerie 18 moanden. UW OOST-JNDIBj, „Tromp" en „Baden", Bij hot bericht in da Indische bladen, dat de achout-bij-nacht Umbgrove, chef van den marine-staf, zal worden benoemd tot comman dant der zeemacht in Indië, ter vervanging van vice-admiraal Bron, schreef de „Preanger Bode" o.m.: „Wat niet zoo algemeen bekend is, jus het feit, dat de toenmalige kolonel Umbgrove al» commandant van de „Tromp" een zeer deli cate rol gespeeld heeft in de gebeurtenissen van de eerste zenuwachtige oorlogsmaanden van 1914. Zijn beleidvol optreden in die dagen bezorgde den jongen kolonel het volle ver trouwen van zijn chef, den lang niet makkelij ken vice-admiraal Pinke,* zoodat de breede gouden galon reeds geruimen tijd voor dezen kapitein ter zee „in 't vat" was. Schout-bij-nacht Umbgrove is de man, die de Duitsche schepen Ulm en Linden in één van de vele baaitje® van den grooten Oost Ontdekte en opbracht. Zü hadden den kruiser „Emden" van kolen voorzien, of althans werden ernstig verdacht daartoe het voornemen te hebben. Doch ook op de „Emden" zelf heeft schout bij-nacht Umbgrove zijn 24-centimeters ge richt. Men was den beroemden raider reeds ge- ruimen tijd op het spoor; doch met zijn 26 knoopen was hij telkens den als een torrier speur enden, doch slechts 16 mijlen varenden Maarten Harpertszoon te kwiek af. Totdat na een behoedzame vaart vlak phder de kust van Boston (ton zuiden van Oelebes) de „E.md©n" op flagrant délit verd betrapt, Minder dan drie zeemuien uit de kust,' dus lm onze territoriale wateren, lag het Duitache oorlogsschip té wachten op de komst van een van zijn vele geheime voorraadschepen, in dit geval de „Markomania", om daaruit zijn kolenvoorra.ad aan t© vullen. D© „Emden" riohtte „beleefdheidshalve" zijn 16 cM. vuurmonden op de naderende „Tromp", aangezien de Nederlandsche „man of war" bereid» ©n gemakshalve zijn twee „24 centimeter#" uit zijn breed© zijde liet loeren, De artillerie-officier, Iuftwrant ter zee Ten Broek© Hoekstra, had you never eaa teil een gaar bonken va* granaten e*A dek liggen. Het verdere verloop wa» jueer hoffelijk dan bloedig. Een officier vaa piket ging den commandant vaa de „Emden" sommeer©* onze territoria!» wateren te verlaten, waar op vo» Muller zelve kolonel Umbgrove kwam verzekeren, öat hij subietelijk ver trekken zou. Toen de groote kaperkapitein, n'a den Nederlandsche* commandant de hand gedrukt te hebben, den -valreep van de „Tromp" afdaalde, om naar zijn schip terug te keeren, mompelde of dacht menig opva rende: „Flinke kérel". Een oogenbliik later zwenkte de „Einden" do baai uit en was weldra in de „vrije zee". Op de „Tromp" was men er dien morgen wel wat van onder den indruk. GEMENGB NEEÜlfk «tol»**» militaire*. De politiefcroepen te Deventer hebben de hand gelegd op een aantal militairen, die, naar gebleken is, zich al geruimen tijd schul dig maakten aan diefstal van levensmidde len en partijen militaire goederen. Yiej der hoofddaders zijn in arrest gesteld. De moord op korporaal Tos, De onder Barneveld aangehouden per soon, die er van verdacht werd de mededa der te zijn van den moord op korporaal Vos, en van wien men dacht dat bij Springhof was, is gebleken, Schijf te heeten, een zwer ver, die uit Nieuwkoop afkomstig was. Do politie heeft den indruk gekregen, dat hij aan den moord geheel onschuldig is. Eem moordpartij. In Moorsel bij Aalst (België) hebben twee boerenjongens van 16 en 19 jaar, een heel gezin, vader, moeder en drie kinderen, uit gemoord. De quaestie liep over het terugbe talen van vijf geleende franken. Met messen en hamers werden de slachtoffers één voor één afgemaakt.' De jeugdige moordenaars zijn reeds gevat. □e drank. Een vreeselyk drama heeft het dicht be volkt kwartier van de Leerlooier89traat te Brussel in opschudding gebracht. Een leeraar aan het kollege Sint-Michiel, de weleerwaarde heer H. Louette S. J., begaf zich omstreeks half tien naar de stad om daar boekeH aan te koopen, toen op de Walen- plaats een man in werkerskleeren op hei» afkwam, een ijzeren staaf van onder zijn overjas haalde en, zonder een woord te zeg gen, met dit ontzettenS wapen den priester een slag toebracht op het hoofd. De ongelukkige priester stortte ineen. De razende ging maar voort met te slaan en te stampen op zijn slachtoffer, dat aan zijn voe ten uitgestrekt lag. De slagen werden met een zoodanig ge weld toegebracht, dat de staaf, die nochtans U/9 centimeter dik was, omboog. De moordenaar bleek een krankzinnige te zijn, die aan delirium tremens leed tenge volge van drankmisbruik. INGEZONDEN» Het Diaconiehuis der Ned. Herv. G«m. ontving met St. Nioolaas van: den heer P. Bregmaa 1 mud peren, den heer v. d. Lee 1 blik speculaas, den Bond van M. M, P. een ketel chocolade en van een onbekende banket letters en speculaas. Daarvoor onzen hartelijken dank. Het Bestuur. Geachte Redactie, Beleefd komen wij nog eens uwe gastvrijheid inroepen voor het volgende. Evenals ieder jaar zyn ook thans in den laatsten tyd vele katten spoorloos verdwenen en zeer waarschijnlijk, in handen gevallen van z.g. „kattenmeppers", die avonds hun luguber werk beginnen en de dieren op afschuwelijke wijze dooden om zioh met de opbrengst der vellen te verrijken. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat tegen de bedry ver# van die laaghartige dieren moorden en de opkoopers der vellen e.d, niet streng genoeg kan worden opgetreden. Wij waarschuwen daarom met den meesten klem tegen, bovenvermelde praktijken en ves tigen er met ernst de aandacht op, dat het hier diefstal en heling geldt. Opkooper# en preparateurs, dl© bij navraag niet kunnen aantoonen van welke personen zij de rellen hebben gekocht, stellen zich dan ook bloot aan een strafvervolging wegens diefstal of heling. Ten slotte verzoeken wy dringend aan ieder, die adressen weet waar kattenvellen worden opgekocht op geprepareerd, ons daarvan zoo spoedig mogelyk mededeeling te doen. Het Bestuur der afd. Helder van de Ned. ver. tot Bescherming van Dieren, Secretariaat Westgracht I. Bekendmaking der Kerkvoogdij. Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente maken bekend, dat de circulaires voor het inzamelen van gelden zijn opgehaald. De totate opbrengst bedraagt na aftrek van on kosten ruim 1^00. Deze gelden zyn zonder ©enig voorbehoud gegeven, uitgezonderd 100 waarbij door de gevers werd bepaald, dat deze alléén moch ten dienen tot stijving der Kerkvoogdijkas, ,du» niet voor een duuxtctoéslag op de predi- kantstraktemente®. Kerkvoogden betuigen hum hartelijken dank pan de Commissie, die in deze zaak met hen medewerkte en die alles in het werk heeft gesteld, om deze bijeen te brengen en eveneens aan hen, die door hun bijdragen hebben geholpen. Hoewel wij nog lang niet genoeg hebben ontvangen, om ook maar ©enigszins voldoende in onze nooden te voorzien, zijn wij tooh dankbaar» dat velen althans hebben begrepen, dat, waar zoo veel wprdt gevraagd, toch hun kerk niet mag achteruitgaan. Ook aan. de dames, die by het laatst gege ven orgelconcert zich zooveel moeit© hebben getroost, om aan ons doel wee t© werken, onzen hartelijken dankl Aan de gevers maken Kerkvoogden be kend, dat de lijst der bijdragen ter inzage ligt in het Diaconiehuis (Oostslootstraat)- van Zaterdag 6 tot Zaterdag 13 Deo., van voorm. lfi uur tot nam. 4 uur. Niet de namen van hes, dié gaven, zyn daarop vermeld, doch de nummer» dor kwitanties, die in hun bezit zijn. Door Kerkvoogden en Commissie werd het bedrag vastgesteld, dat moet dienen voor duurtetoeslag op do predikantstraktementen. Namens de Kerkvoogdij, B. Burgers, Voorzitter. Namens de Commissie, O. Kortenhoeven, Penningm. UIT DEN OMTREK. Tsxsl, Doe. Door Ti##eh»ra van hier 1» nieuw hout uit de Waddenzee aangebracht. D© planken, ge merkt A- T. F., hadden blijkbaar al eenigen tyd rondgedreven, en zyn vermoedelijk door het Eierlandsche Gat naar binnen komen dryven. Vele risschers van hier hebben de garna- lennetten sa* boord gebracht. De meeste visschers zullen garnalen vangen voor de ko kerijen, slechts enkelen zullen ze aan boord koken, om ze zelf te verzenden. De Noordzee-visscherij beteekent tegen woordig niets meer en ook het korren naar weekdieren op de "Waddenzee ia niet vol doende loonend. Er staat hier veel water in het land; vele stukken staan blank zee. Door oen gebrek aan de machine in Eierland kan daar ook niet voldoende geloosd worden, wat voor het wintergraan al weer te bejammeren valt. Toxe!, 10 December. In de eerste week van December zijn van hier uitgevoerd14 koeien, 16 kalveren, 20 lammeren, 25 schapen, 2 paarden en 14 varkens. Nu de prijs den oesters aanmerkelijk hooger is clan in het begin van het seisoen, houden zich weer meer vaartuigjes bezig met het korren ■"■an oesters. De prijs van groote oesters is thans van f30 tot f31.50 per 1000 stuks. Ook te Oudeschild zal een afdeeling van den R.-K. Volksbond worden gevestigd. Het ligt in het voornemen een eigen bondsgebonw te stichten. In het bestuur van het Waterschap Waal en Burg, zijn gekozen tot Hoofdingeland d© heer II. Kooiman, tot Heemraad de heer 8. O. Eelraaa Sz, •reezan8,. Zondagavond December gaf de vereeniging „Concordia" cao concert in de zaal vaa den heer Jae, Borst. Er was veel publiek. Het programma bestond uit een achttal nummers, die alle zeer verdienstelijk ten gehoor© werden gebracht en het bewijs le verden, dat „Concordia", onder de voortref felijke leiding van zijn kranigen directeur, den heer Schenkels, sedert de laatste open bare uitvoering weer flinke vorderingen heeft gemaakt. Waarlijk, Breezand' mag trotseh zijn op deze vereeniging 1 Moge uit een toename van kunstlievende leden blijken, dat het be staan van dit zoo ambitieus muziekgezel schap door de bevolking van Breezand op prijs wordt gesteld. Mej. N. Kuiken en de heeren C. de Graaf, J. Wiggera, Jb. Kuiken, C. van Oorschipt en P. Blaauboer hadden met eenige mono logen èn dialogen gezorgd voor de noodige afwisseling. Anna Paulowna. Dinsdagavond, 9 December, vergaderde de Handeldrijvende- en Industrieel© Middenstands- verecniging in „Veerburg". Tegenwoordig 17 leden. De voorzitter, de heer Jb. Stins, opent mot een welkom de vergadering, de secretaris, 'de heer N. Nap, leest de notulen, die onver anderd worden goedgekeurd. Ingekomen zyn oenige exemplaren van 't „Weekblad voor den Middenstand", dat tevens het orgaan van 't Hoofdbestuur is. In den Middenstandsraad z(jn door 't Hoofdbestuur 4 bestuursleden benoemd. Deze handelwijze is door de afdeeling Arnhem afgekeurd. De aangesloten afdeelingen hadden in deze benoeming moeton gekend worden. Baslote* werd adhaesie te betuigen aan 't protest van Arnhem. De heer Wiggera deelt mede dat hy door ongesteldheid 't congres niet kon bijwonen. Ook de plaatsvervanger werd verhinderd. Enkele aanwezigen bejammeren het dat de Afdeeling aiet is vertegenwoordigd, 't Adres, betreffende electrisch licht, is aan den Raad verzonden. Op 't gevraagde is afwij zend beschikt. Verder deelt voorzitter mede, dat voorheen 't Hoofdbestuur door den steun van 't Rijlf in staat werd gesteld, voor de Afdeelingen sprekers op te doen treden. Deze subsidie wordt niet meer verleend, waarom 't Hoofdbestuur zelf maatregelen heeft genomen. De Afdeelingen betalen zelf voor een spreker reis- 'en verblijfkosten. Na eenige bespreking wordt besloten den heer O. R. Barends van Arnhem uit te noodige* met het onderwerp „De Middenstand een onmisbare schakel in de maatschappij". De zustervereenigingen in den omtrek zullen tot deze vergadering worden uitgenoodigd. Tot afgevaardigde naar 't Middenstands congres te Amsterdam wordt gekozen de heer A. Wiggers en tot plaatsvervanger de heer Van Eden Petersman. Beiden nemen de benoe ming aan. 't Bestuur stelt voor den heer Kropveld uit te noodigen om voor de vereeniging uiteen te zetten: 't nnt van eene Coöperatieve Inkoop- vereeniging. Verschillende winkeliers hebben reeds hunne instemming hiermede betuigd. De winkeliers zullen worden opgewekt deze vergadering bij te wonen, terwijl ook de Zusterafdeelingen in den omtrek uitgenoodigd zullen worden. Na eenige bespreking wordt dit voorstel aangenomen. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten dat de Afdeeling zich zal abonneeren op 't bondsblad. Hierna sluiting. Wlerlngen. Onze Nutsrereen. „Eensgezindheid", hield j.1. Dinsdagavond in 't hótel Lont, haar 2© bijeenkomst. Te 7 unr opende de heer Berg huis, met een hartelijk welkom aan de in grooten getale opgekomen belangstellenden den avond, waarna met d© afwerking der agenda werd begonnen. Ds. H. Bax was de eerste spreker met een lezing, getiteld„Copernicus", en vervolgens traden op de heer L. Berghuis met „Wat ik' hoorde en zag in den spoorwagen", de heer 0. Basker met „De politiehond". De heer Da. Bax met „Schijn bedriegt" en „Geen Bnuggere vrouw". Verder werd d© pauze aangevuld met piano- en vioolmuziek van mevr. Bax en den heer J. B. Tijm, enkele zangstukjes van mej. A. de Beurs, begeleid door piano van mevr. Bax, en tot slot op veler verlangen nog wat pianomuziek van mevr. Bax, zoodat delezor# en lezeressen zullen bemerken dat er veel afwisseling was en dat alle bezoekers eenparig zullen verklaren't was mooi, een prachtavond van 'fc begin tot het einde, en de aanwezig© hebben dan ook volop genoten. De volgend» bijeenkomst wordt vastgesteld op Dinsdag 6 Jan. T Al# sprekers enz. gaven zich reeds op: Ds. H. Bax, C. Bqgker, J. Jongkind, de dames P. Kraan—Luyt en Gr. Bosker, mevr. Bax en J. B. Tym voor muziek, mej. De Beurs voorzang, enz., enz., zoodat de volgende keer weer heel wat goeds in 't zicht isi Hierna sloot da voorz. met dank voor aller medewerking deze zoo hoogst gezellige bijeen komst. De heer M. Kooij Sr. van de Hollebalg, dankte daarna namens de vergadering do voorzitter voor zyn keurige bijdrage, waarna de heer Sytsma van Leiden zich aansloot. ENGELAND. Hgagg.prijzen nogr koopvaardijschepen. Een aantal schepen, die aan de Tyne voor een Noorsche scheepvaartmaatschappij gebouwd werden, zyn aan een Engelsche maatschappij verkooht, terwijl zy nog op de helling stonden. De Noren, zegt de „Manchester Guardian", moeten tevreden z\j;i met dit zaakje, want op een boot -wan ongeveer 10.000 ton werd alleen ruim 100,000 verdiend. In schepen is op het oogenblik een levendige handel. Kort geleden heeft een maatschappij, naar verluidt, een winst gemaakt van-160,000 bij den verkoop van een schip, -dat 22 jaar geleden gebouwd wus. In scheepvaartkringen is men intusschen van oordeel, dat de opge schroefde pry'zen, die voor nieuwe en oude booten betaald worden, noodlottige gevolgen moeten hebben voor de Engelsche vrachtvaart. MARKTBERICHTEN. Broek op Langendijk, 10 f)ecember. Roode kool /3-3©—6.40, kleinere ƒ1.10—ï.00, rele kool 1.40—3.30, kleinere 0.60i.io, Witte ƒ0.90i.io, kleinere JO.40O.70, Deensche Witte 1.50—3, erovc uiea ƒ6.90—8.60, nep ƒ9. peeo 2.303-io, kroten 13, ramanas s.70S 90, alles per 100 K.G.; bloemkool ie srt. 14.60, dito 2c srt. 3.50, beide per 100 stuks; witte kool JQO— ïoi, n. wagon. Schagcrmarkf van Donderdag 11 De©. fl stuks paarden ƒ200 ft ƒ400; lQ gelde- koeien, mag., 800 h f 625; 52 idem, vette, 500 1200; 10 kalfkoeien 600 h 800; 50 vaarzen 200 h f 450; 6 graskalveren 140 k f 170; 8 nuohtore kalveren 36 65; 60 schapen, vette, 50 a 116; 1875 overhou- ders 40 i 62; 16 varkens, mag., ƒ50 ƒ110; 28 idem, vette, p. K.G. 1.50 1.80; 80 big gen 30 h f 60; 150 konijnen 0.50 2.50; 41 kippen 1 h f 3; 164 K.G. boter 2.90 8; 619 stuks kipeieren 0.20.28.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3