ORANJE HEIN Witte Bioscoop 1 EEN VREEMD I AVONTUUR. DE VAL VAN DEN TYRAN. i SCALA verkoopt de beste Tabak. MISOAAU EN BOETE. 1 HAAR GROOT AVONTUUR! TIVOLI KUNSTAVOND 9 Vereeniging „DE DAGERAAD", Afd. Kelder. Ensemble SOLSER HESSE. Hst Scbouwto&nesl, HET STERVEND WEENEN F F F F F j it fe k h Verstegen in de Spoorstraat CINEMA PALACE. Bestelt Uw drukwerk bij C. BE BOES Ir. Openbare Vergadering ZONDAG 14 DECEMBER - 8 uur: 153 Ba.0 ras. Muziek Tivoli-Orkest. j Van Vrijdag 12 tot en met Maandag 15 December jjj Detective geschiedenis in 5 acten. COMMISSIE VOOR KUNSTAVONDEN. op MAANDAI IS DEC., 8 uur, Jufrouw Usdsen Uiivr. [stijf li Büsr-ï. Sijk. Entree: Zaal f2.2S,Galerijf1.- FRAEKXElWfAIT m Ka., a dspssitG met sön 9 Vrijdag 12 December MADAME DUBARRY. Serpetijn Chaperon tegen wil en dank! Gratis verkrijgbaar: ZAKD, L>VESTl,\I>LS€KE| CACAO EN l| L CHOCOLADE 1 n Vanaf Vrijdag 12 tot en met Donderdag 18 dezer: Journaal. Liefde en Kogels, kiucm in één bedrijf. Het Land van Belofte. Schets uit het Zweedsche landleven In 2 afd. PREMIÈRE i-ln één nachtm genezen op VRIJDAG 19 DECEMBER a.s., 's avonds 8 uur, In „CASINO" (kleine zaal). spreker) de Heer J. HOVING, van Amsterdam. onderwerp) „Maakt de godsdienst den mensch gelukkig of ongelukkig Entrée 10 oent. Debat gewenscht. 99 99 Eerste opvoering alhier van: SS Amjt.réamieb» ichtti la I bedrijven dur H. IOUBER, schrijver raa „MOOIE MEEL", „BLEEKS IET",' „PLOEIT", aal. Optraden van da Oamei: HESSE-SLAUDEROr, SOLSER- WILLEaaSENS, COBA KUITERD en da Heersa: PIET HESSE, D. JANSE, B. KUHN, ent., anz. (ENORM SUCCESO Hat typisch Amstordamscha straatdécor wordt msdsgebracht'. PRIJZEN DER PLAATSEN: Balcon of Ie Rang f 1.-, 2e Rang 60 cent, 3e Rang 40 cent (plus rechten). Plaatsbeipreklng op Zondag van 12—3 uur In „TIVOLI". BELOFTE MAAKT SCHULD! Bij da opening ran het "seizoen hebben wjj beloofd niet anders dan goede voorstellingen te geren. U ziet, wy houden woord. „ORANJE HEIN" ia een prachtstuk, en wordt gespeeld dóór bet Enaemble Solsrr Hsssa, hetwelk een goede rooratelllng waarborgt. DE DIRECTIE. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van HELDER; Gelet op' artikel 37, in ver band met art. 12, alinea 1 der Drankwet Brengen ter openbare kennis, dat bij ben is ingekomen een verzoek van B. G. HOFTIEZER om verlof tot den verkoop van alcoholjioudénden drank ande ren dan sterken drank voor het beneden-roorlokaal van per ceel Zuidstraat 21. Binnen twee weker^ nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen bet verleenen yan het verlof schriftelijk bezwaren inbrengen. Helder, 8 Dec. 1919. HOOFDNUMMER: Di netto opbrengst van de Vrijdagvoorstellingen wordt afgedragen aan het Comité tot leniging van den nood der Weensche kinderen. DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG EEN GEHEEL NIEUW PROGRAMMA. in „Casino". Dir. ADR. v. d. HORST en JAN MUSCH. OPVOERING van: Dftdnath familiespel In 4 bedr. VerUllif vai A. I. NKULEHAN. Regie ADR. v. i HORST. •virfge medstpslMden FRITS BOUWMEESTER, SOPHIE DE VRIES, M. v. d. LUGT MELSERT, DOORTJE VAN ELSEN, COBA BLAN- KENSTEIN, LAURENS EZERMAN, CORN. LAGEMAN, WILLY VON SAHER, H. RIJKEN-VAN RIJK. (alles Inbegrepen). Plaatsbespreking voor abonné's op Zaterdag 13 Dec., van 3—5 uur in „Casino". Loting te 3 nur Voor niet-abonn's Zatordag van 66 en Maandag van 12—2 nur. (Niet per telefoon). CHSumantvvn aardapptltn. Pitk beeta ZMUWMhe Rtdttar Klit- aardeppelen A f 3.11 per zik, 26 K.G. BIJ 0. ABBENES, Wagenstraat 25. Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM, hcuden lederen Woensdag, van 12—4 uur, Spreekuur In DEN MELDER, LOOBSGBACHT 42, tegen endewteend tarief: F'jnlmt Irikln in lui tl kiu 11.-, Imtltf lin iml I li.- |ii kul gebit Mijn ilinut li-. MillMIren verminderd tnrlef. Alle tandheelkundige ope- ratlön geheel pijnloos door bekwaam tandarts. De Burgemeester van Hel der maakt bekend, dat In het tijdvak van Maandag 8 De cember tot en met Zondag 14 December e.k. geldig zul len zijn de huns No. 9 en 10 van de Rljkssulkerkaart. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. De Mldderstandsbank, Plantsoenstraat 7, dient de Midden standers mnt qrat'8 Inlichtingen omtrent a'le mogelijke bankzaken. Voor hent die in Duitschland koopen, worden betalingen op gemakkelijke en billijke wijze geregeld. - nr A1.GEMEFNE CENTRALE BANKVEREENIGINQ VOOR DLN MIDDENSTAND. Kantoor Helder: C. ADRIAANSE. Ean buitengewoon kunstwerk In 7acten: De maitressa van Koning LodewIJk XV van Frankrijk. De vrouw dis Frankrijk regeerde. POLA NEGRI als MADAME DUBARRY. Tot slot der voorstelling vertoonen wij: VINDOBONA MARITURA fjj Een noodkreet. Weenen en haar Jeugd Ie bezig es te sterven. De mlllloenenstad In rouw. De niets ontziende lens kan U niets anders dan de naakte waarheid laten zien. Muziek wordt gedurende de vertooning niet gemaakt. I By zooveel ellende past geen muziek. Wij vertoonen met opzet deze film aan het slot der voorstelling 'om de bezoekers, welke zooveel schrilheid niet kunnen aanzien, in de ge legenheid te stellen te vertrekken. Om noodeloos dringen te voorkomen kunnen deze week de plaatsen worden besproken lederen dag van 12—2 uur, In „SCALA". Eén voorstelling per dag. Zondags 2 voorstellingen 5 en 8 uur. Opening 7 uur. Aenvang MADAME BUBARRY 8V« uur. SANGUINOSE Vlnum Sangulnosum; In vacuo. B\j bleekzucht, bloedar moede, zenuwzwakte, is meestal het gansche gestel lydende.'Storing in de spys- yertering, gebrek aan eet lust; een vale kleur; een onzuivere teint; dat zyn alle teekenen dat de sappen bedorven zynen het bloed niet is wat het wezen moet. In al zulke toestanden is de SanguinoBe „het" middel dat u helpt. By gebrek aan eetlustby slapeloosheid gebrek aan kraeht; gedu rige vermoeidheid. Neem de Sanguinose! zy bevat de voedingszouten uit de plantenwereld in een vorm dia gemakkelyk in het bloed wordt opgenomen. Zy vermeerdert de roode .bloedlichaampjesmaakt uw bloed weer gezond en rijk, en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid, dat bij eene volmaakte gezondheid be hoort. Sanguinose kost: per fl. f 2.—, 6 fl. f 11.—, 12 fl. f 21.—. Te Tsrkrygéh by de messte Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co. Den Haag. De Riemerstraat 2« 4. Te Helder by: a- tejt Klooster, Keizerstraat 93 te Texel, den Burg, J. Buis Oosterend, G.Dros; Oude- sehild, Joh. Dros. „HELDRIA", HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uit vallen en tot bevordering van den heygroei van 't hoofdhaar, blykt steeds het beste. Por flaoon 60 cent. Alléén verkrygbaar by: T. VAN ZUYLEN, Spoorstraat. Coiffeur. Vanaf 12 tot 18 December 1919 een enorm programma: Coq d'or film. Sensatie. Pathé Frères. Succes verzekerd. - In de hoofdrol BESSIE LOVE. Z VerderDe Martelaren des Levens!! Drama. 2 Italiaansch kunstproduct; STACIA NAPIERKOWSKA in de hoofdrol. Een unicum! Deze week een ibucht in 3 deelen: - E Om te gieren! Pikant! Eransche humor! Serpetijn houdt de wacht voor de slaapkamer! Z Serpetijn kan toch geen kwaad doen by jonge dames! - Zie dè reclame s. v. p. in de Keizerstraat zoowel als aan ons theater, het is enorm. 3 Muzikale illustratie van de Heeren W. SEEBOLDT, piano, en H. DOL, viool. zü Z Extra geëngageerd! - Komt vroeg! - Zondagmiddagbezoek aanbevolen! SS lllliillllllilIIIIIlilllllllllilliülllllllillNiHliUIHillllilllllillllllllilllIllliillillIllii leder deel van alle planten la bezien van alle kanten la gekookt om te probeeren Wat we slaarult kanden loeren. leder had slechts dit verlangen: „Er is geen thee 'k moet hem vervangen" Gelukkig la die ramp aan kant, Brandsma's Thee ia weer in 't land. vlak aan 't vaarwater. Te bevragen by P. ZEEMAN, 'Koegras 30. in DE*È CHOCOLADE M|T ÓEN NATÓURLWKfN ij| C^UBIOEN KNAAK VAN DB CACAOBON- 0 necFT eeM HOOCC vogaMMawtAftfic EN VEROORZAAKT «EEN BOHST g 'YE3T-INDISCIIT IMPORT COMP- AMSTERH4M Sensationeel Drama uit de Amerlkaensche houthakkerswereld, in 5 acten. In de hoofdrollen de bekende Amerikaansche filmartisten, o.a. MISS DOROTHY PHSLIPPS. VERDER -de directie. rookt het merk 8 cent. Sigarenmagazijn A. P. JBRABER-KONINGSTEIN, KONINGSTRAAT 60 - HELDER. I Thsrmo-tabletten uw verkoudheid, heeschheid en keelpyn. Zy zuiveren de mondholte, lossen bet slijm op en genezen uw hoest. In doozen van 50 en 90 ct. By Apath. en Drogisten. VERTROKKEN PERSONEN: J. Hueso, luit. ter zee 2e kl., Hoofdgracht 54, Amsterdam, M. Hoedemaker, binnenloods, Sluisdij'kstr. 23, Velsen, N. H. D, Keijzer, meubelmaker, .Californiestr. 34, 's-Hage, N. H. L. J. van der Kuijl, onderwijzer, Binnenhaven 130, Zijpe, G. K. A. A. A. Gruntjes, schilder, Hoofdgracht 66, Rotterdam, R. G. C. Harlog, bankwerker, Wilhelminastr. 106, Zaandijk, M. H. Breeuwer, dienstbode, Spoorstraat 11/13, Heemstede, R. C. J. Duinker, magazijnknecht. J. in 't Veltstr. 9. Rotterdam, N. H. P. C. J. Mourus, poetser, Sluisdijkstr. 143, Rotterdam, N. H. F. Witten, electricien, Kerkgracht 42, Zuid-Scharwoude, R. G. F. W. J. M. Peters, 2e luit. art., Langestr. 24, Kaarden. R. G. F. Corduwener, chauffeur, P. Quantstraat 9, 's-Hage, R. O. J. Bakker, stuurman, Loodsgracht 52, Rotterdam, N. H. H. D. S. Hasselman, kapitein art., Kanaalweg 64, Breda, N. H. S. Mol, scheepsmaker, Achterstraat 27, Alkmaar, R. O. W, Beilschmidt, werkman, Huisduinen 36, Amsterdam, E. L. M. van Zandwijk, dienstbode. Koegras 79a, Anna Paulowna, N. EL J. Verwer, dienstbode, Koegras 91L, Callantsoog, N. H. J. A. Hellema, marinier le kl., Waagstraat 17, Rotterdam, O. R. T. Koning, gepens., Polderweg 39, Oegstgeest, G. K. W. A. Vos, zonder beroep, Hoofdgracht 10a, Groningen, N. H. W. J. Eissens, scheepswerktuigk., Weststraat 4, Rotterdam, R. G. A. Sanberg, gasfitter, Vijzelstraat 15, Papendrecht, E. L. P. W. Erkelens, schipper K. M., Trompstraat 4, Leiden, N. EL •Joh. Mosk, timmerman, Middenstraat 57, Amsterdam, R. G. J. J. H. Walbeek, gepens., JanzenBtraat 70, Amsterdam, N.- EL A. Vader, dienstbode, Loodsgracht 45, Velsen, N. H. H. Buist, schipper Instituut, Laan 34, Horen (Gron.), N. H. A. G. Marot, dienstbode, Kanaalweg 66, Amsterdam, N. H, G. P. Vliek, broodbakker, Laan 15, Amsterdam, R. G. INGEKOMEN PERSONEN. H. W. J. Doorn, luit.-vlieger, Kanaalweg 23, 's-Hage, G. K. B. Strous, dienstbode, Langesteeg 11, Medemblik, N. H. P. Rademakers, leerl. Zeevaartschool, Hoogstraat 119, Texel, O. R. M. Wissekerke, mil. politie-agent, Achterstraat 21, Rotterdam, G.K. J. C. P. Roelofs, leor. Ambachtssch., Vlamingstr. 35, Amsterdam, R. C. II. M. van Oorschot, 2e luit inf.i Polderw. 12, 's-Hertogenbosch, R. G. H. Schoorman; dienstbode, P. Hendri'kl. 13, Heemstede, N. Bakker—Luitzen, Brouwerstraat 8, Amsterdam, N. H. A. P. Baas, zonder beroep, Buitenhaven 39, Voorburg, N. H. W. J. C. Ooijman, schilder. Molenstraat 2, Torschelling, N. EL S. van KeekemWezemer, Bloemstraat 40, N.-Helvoet, N. EL C. BoonJobels, Molenstraat 206a, Amsterdam, N. H. H. Schol, zeeman, v. Hogendorpstr. 57, Velsen, N. H. J. J. Dekker, huishoudster, Kerkgracht 33/36, Amersfoort, N. H. M. J. C. van der Star, huishoudster, Weststr. 29, Rotterdam, R. O. W. Schröder, werkman, le Vroonstr. 12, Amsterdam, N. EL S. Pranger, werkman, Breestraat 16B, Alkmaar, N. ET. W. F. Visser, dienstbode, Hoogstraat 57, Haarlem, N. EL P. J. Bijl, bakker, 2e Vroonstraat 80B, Schiedam, N. H. A. Zonnenberg, korpl. mariniers, Langestr. lc, Rotterdam, G. K. J. Boender, zeeman, Kuiperstraat 36, Amsterdam, Th. A. Petri, kellner, Spoorstraat 1, Haarlem, N. EL J. Bruining, visscher, Vijzelstraat 16, Harderwijk, <5. EL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4