HELOEISCHE COURANT Tweede Blad. Laatste berichten. VAN DONDERDAG II DECEMBER 1919. PLAATSELIJK NIEUWS. „Monsieur le Directeur", Door bet „Hofstad-Tooneel", directeur Cor' van der Lugt Melsert, werd Dinsdag in „Tivoli" opgevoerd een „spel uit het theater-leven", getiteld „Monsieur le Direc teur", waarin de schrijfster, mevr. Betsy Ranucci-Beckman, zelve een der hoofdrol len vervulde. Over het stuk als zoodanig kunnen wij kort zijn. Hoewel natuurlijk de schrijfster alS vak vrouw, d& techniek van het tooneel door en door kent, en wij van haar dus mo gen verwachten een technisch knap stuk, is het stuk als geheel vrij zwak. Wat de schrijfster eigenlijk bedoelde te zeggen, wordt niet duidelijk, tenzij het stuk geen hoogere pretensies heeft dan van „schetsen uit het tooneelleven". Geen enkele figuur is voldoende scherp geteekend, en het geval van Mary van Wijck is psychologisch aller minst aannemelijk, al doet, in het laatste bedrijf, de schr. een poging daartoe met den dialoog tusschen Mary en Johan van der Werff. Niettemin is er, dank zij de tooneeïrou- tine en -techniek van de schrijfster, nog veel aantrekkelijks in het stuk. At dadelijk in het eerste bedrijf het levendige tooneeltje op de kamer van Wies en haar broer. Het was mevrouw Hetty Beek, die hier het suc ces wegdroeg door haar natuurlijk, onge dwongen, ongekunsteld spel. Met Dirk Verbeek (Tom Bergsma4 haar verloofde), gaf zij even later allergeestigst stil spel te zien. Heerlijk ook, die scène met die dikke wollen kousen, die zoo aan de voeten krieu welden! In het derde bedrijf was zij weder op de planken om nog eenige allergeestig ste tooneeltjes te geven. Alex Frank was als tooneel-directeur goed og dreef, terwijl mevr. Ranucci-Beckman de wat kalmer rol van Mary, de onbegrijpelijke, vertolkte, Dora Haus was aanvankelijk een lieve „grootmoeder", later een tooneelspeelster, ,die slechts een klein rolletje had. Uitstekend was Annie Westdijk als Suze Teunissen, vooral in het tweede bedrijf. Als geheel stond de uitvoering, zooals van het „Hof stad-Tooneel" ook wel te verwachten was, op zeer hoog peil. Zooals men weet, had de heer Van Twisk de netto-opbrengst van deze uitvoering be schikbaar gesteld voor het fonds van het op te richten marine-monument Dit had allereerst tengevolge een overvolle Tivoli- zaal, en in de tweede plaats het optreden van een dubbel-mannenkwartet, dat onder leiding van den luitenant ter zee Jager een voor deze gelegenheid expresselijk vervaar digd gedicht zong. Woorden zoowel als de muziek waren van den heer Jager; en het lied- van de kranige Jantjes in de heldere, frissche uniform, maakte een zóódanig gun- stigen indruk, dat een donderend applaus den zangers dwong tot herhaling van het vierde couplet. Het gedicht bedoelt een propaganda voor het marine-monument; toen de wereldkrijg ontbrandde en ons land in gevaar was, stonden steeds qnze mannerj van de marine op hun post, aldus schildert het de heer Jagerf zij bewaakten het ver sperd gebied, en velen kostte dit het leven. Met weemoedig hart herdenken wij hen, waarna een solozang de aandacht vestigt op het te stichten monument, dat hun nage dachtenis zal eeren, en als symbool dient van rouw en deernis. Ons volk eert zijn flinke mannen, en zal in later dagen zoo noodig met moed den bitteren strijd aan vaarden, dat is de slotzang en tevens de conclusie, waartoe de stichting leiden moet. Zooals gezegd, deze zang, waarin op ge lukkige wijze het volkslied was verwerkt, liet niet na indruk op d'e talrijke aanwezi gen te maken. Namens mevrouw Ranucci werd mede gedeeld, dat deze haar honorarium voor deze voorstelling eveneens in de kas van het marine-monument had gestort. Dè voorstelling is dus alleszins geslaagd en zal een aardig batig saldo in de kas van het monument brengen, denken wij. Ten slotte moeten wij nog mededeelen, dat een enthousiaste zaal herhaaldelijk, en zelfs bij open doek, de spelers toejuichte. Vooral mevrouw Beek kreeg voor haar levendig spel meer dan één applausje. Het Tivoli-orkest/in aardige, roode jasjes gestoken, zorgde voor uitstekende entre actes-muziek en droeg dus ook het zijne bij om de uitvoering te doen slagen. Naar men ons mededeelt bedroeg de netto- opbrengst van do hierboven genoemde too- neelyoorstelling 400.—, welk bedrag aan het comité voor het te stichten marine-monument lft HT(rAnPQr.nn Te hopen is het dus, dat velen opgaan om deze voorstelling bij te wonen, daar wij, be halve dat zij eene goede tooneeluitvoering bij wonen, medehelpen aan een edel en mensch- lievend doeL Kerkconcert. Wij herinneren bij deze nogmaals aan het Kerkconcert, dat a.s. Zondagmiddag 14 dezer in de Nieuwe Kerk gegeven wordt. Het optre den van goede solisten en daarbij de lage entréeprijs van 30 cent wettigen ten volle den naam van populair concert in den goeden zin des woords. Tweede Kunstavond. Zooals bereids is aangekondigd, wordt de tweede kunstavond Maandag a.s. 15 Dec. gegeven. Opgevoerd wórdt door dé veree niging „-Het Schouwtooneel" (directie Alb. v. d. Horst en Jan Muscb) „De val van den Tyran", een Deensch blijspel. Dit is vol strekt niet,, zooals men wellicht zou ver wachten, een historisch stuk, integendeel, het is een familiegeschiedenis, waarbij de tyran blijkt een huistyran te zijn, die voor de zijnen een plaag en een beul is. Een ge wezen min van den plaaggeest neemt hem eens flink onderhanden, zoodat hij tenslotte als een blad op den boom verandert. Mevr. de Boer-van Rijk treedt hierbij op als de oude min; men kan dus begrijpen, hoe voor treffelijk en smakelijk zij dit doet. Het stuk zal den bezoekers van a.s. Maandag ongetwijfeld'amuseerenl Vereeniging „De Dageraad". De Vrijdenkers-Vereeniging „De Dage raad" houdt, blijkens eene advertentie in dit nummer, Vrijdag 19 dezer eene open bare vergadering in de kleine zaal van „Ca sino". De heer J. Hoving van Amsterdam zal als «preker optreden. Stedelijk tëjrlekkorps. Wij vestigen de aandacht op de uitvoering van de Yereeniging „Helder's Harmoniekapel" (Stedelijk Muziekkorps) op Zaterdagavond a.i. in „Casino", met medewerking van eenige dames en heeren dilettanten van „Helder's Gemengd Koor". Concert Kathleen Pariow. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de prograramaverkoop van bovengenoemd concert heeft opgebracht f90.186. 1 Zonder aftrek der drukkosten is deze som door het comité geheel afgedragen aan het ondersteunings-oomité voor de Weener kin deren. De Bank van "Wisselbak. De Directie verzoekt ons mede te deelen, dat door de bestaande aandeelhouder» poor een verder bedrag van 200.000.in het ka pitaal der Yennootschap is deelgenomen. Het geplaatste en volgestorte kapitaal wordt hierdoor op 700.000.— gebracht, ter wijl het reservefonds door het agio op deze uitgifte met 40.OflQ.~- wondt versterkt en tot 125.200.— stijgt. Tavenu-nltvoerlng. De Tooneelvereeniging „Tavenu", die reeds meermalen uitvoeringen gaf ten bate van een 1 fnïr- doel, zal ook thans niet achterblijven, waar het geldt voor-do Weener Kinderen gelden bijeen te brengen ter leni ging van den grooten en bitteren nood Op Zondagavond 21 Dee. zal de vereeniging n.1. eene herhaling geven van het 22 Nov. ij. °EÊv£ei;<3e stuk van Fo,ix Philippi, geti'tcid „liet Erfdeel", en de baten dezer opvoering zullen aan hét comité voornoemd ten goede komen. 6 Het Heldereche publiek weet wat het aan „1 avenu als tooneelvereeniging heeft; het weet, dat de vereeniging over uitstekende krachten beschikt, en het mag dus met recht eene goede en eerste rangs-uitvoering ver wachten. Gemeenteraad. De raad der gemeente vergadert Dinsdag 16 dezer 1 uur (aanvang half 8). Op de agen da komen o.a. de volgende voorstellen voor: Voorstel om afwijzend te beschikken op het adres van de firma H. Nypels, om terug gave van een bedrag, dat naar hare meening ten onrechte is betaald wegens overschrij ding van het gasrantsoen. (Werd ia de vo rige vergadering aangehouden). Voorstellen tot vaststelling eener verorde ning tot wijziging der verordening op de keuring en verkoop van voedings- en genot middelen en' gebruiksartikelen, id. van een nieuw reglement van orde voor de vergade ringen van den gemeenteraad, tot uitbrei ding van het personeel ten kantore van de verificatie der Gemeente-finantiën, tot ver hooging van het subsidie ten behoeve van de Handelsavondschool voor 1919 van 1000 tot 1212. Verder wordt door B. en W. voorgesteld om aan het Hoofdcomité van de afd. Scha- gen e.o. der Holl. Maatsch. Landbouw kunde een subsidie te verleenen van 1000 ten behoeve van een in 1920 te Behagen te houden tentoonstelling, om aan de Ver. „Helder's Belang" opnieuw te verhuren het zoogenaamd Sportterrein, thans voor ƒ200 per jaar, terwijl is ingediend een nader voor stel nizake de salarisregeling van het per soneel van het Burgerlijk Armbestuur en Alg. Weeshuis. Eenige voorstellen inzake aankoop van een Hellmerssneeuwploeg, en een honderd tal stoelen enz. voor vergaderingen, verder een voorstel tot uitbreiding van het verple gend personeel aan het Gemeente-Zieken huis, een voorstel om ten behoeve van de Handelsdagsohool voor 1920 een subsidie' aan dé Alg. Winkeliersvereeniging te ver leenen van 4376.en nog eenige andere voorstellen, - Gewijzigd reglement van orde. De omstandigheid, dat het thans van kracht zijnde Reglement, van Orde voor den gemeenteraad moest worden herdrukt, ten einde aan elk der leden een exemplaar te kunnen verstrekken, was een gereede aan leiding voor B. en W. om te overwegen of de practijk niet de wenschelijkheid had aan getoond om enkele dier bepalingen aan een herziening te onderwerpen. Zij vonden te meer aanleiding om deze vraag onder oogen te zien, omdat, zoo nadere bestudeering daarvan inderdaad tot de overtuiging mocht leiden, dat herziening gewenscht is, de ge boden gelegenheid tevens zou kunnen wor den benut om de terminologie der bestaande voorschriften, die uit den aard der zaak (het reglement werd vastgesteld in 1854) van de hedendaagsche beschaafde spreektaal in me nig opzicht niet onbelangrijk afwijkt, meer dere aansluiting te doen zoeken bij hetgeen thans tq dezen aanzien gebruikelijk is. Ein delijk zouden dan eveneens eenige in de practijk gebleken leemten kunnen- worden aangevuld, terwijl bepalingen, op welker be houd, naar het schijnt, niet langer prijs be hoeft te worden gesteld, gevoegelijk zouden kunnen worden geschrapt. Met inachtneming van het bovenstaande hebben B. en W. een nieuw ontwerp samen gesteld. Art. 6 regelt de volgorde der plaatsen naar ouderdom, met dien verstande, dat ter rechterzijde van den Voorzitter eerst de oudste en. vervolgens, naar leeftijd, de an dere Wethouders zullen plaats nemen; voorts de Raadsleden, insgelijks naar ouderdom, beginnende van weerszijden met de oudsten en eindigende met de jongsten. De secretaris zal aan de linkerzijde van den Voorzitter plaats nemen. Art. 12, luidende: Ieder lid, dat tot hot nemen van eeoig besluit niet heeft medegewerkt, kan ver langen, dat daarvan in de notulen aanteeke- ning worde gedaan, is feitelijk alleen vol ledigheidshalve opgenomen, daar de praktijk reeds thans deze bevoegdheid erkent. Art. 20, dat aan elk. lid de verplichting op legt, om zijn stem uit te brengen, heeft slechts moreel© beteekenis. Tegen duidelijk uitgesproken onwil is natuurlijk weinig of niets te doen. Art. 21 regelt het (ter inzage leggen der stukken. Vervallen zijn de bepalingen omtrent het luiden der klok vóór den aanvang der raads vergadering, hot inschrijven door den secre taris van de notulen in een daartoe bestemd register, en het benoemen van een commis sie voor de opstelling van petities aan de be voegde macht. Toeslagregeling pensioenen. Door het bestuur der vereeniging „Pensioen- belang" wordt verzoeht de bestaande duurte- toeslagen op de gemeente-pensioenen te herzien en die in overeenstemming te brengen met de door het Rijk gestelde regelen. Naar aanleiding daarvan ia aan de hand tvan de Rijksregeling eene berekening opgemaakt 'om te zien of de gepensionneerden dezer ge meente daarbjj belangrijk voordeel zouden hebben. Uit die berekening bleek aan B. en W. dat enkele gepensionneerden in gunstiger conditie zouden komen, doeh het bleek hen ook, dat de meesten der gepensionneerden eene niet noemenswaardige verhooging en sommigen zelfs eene mindere uitkeering zou den ontvangen. B. en W. hebben daarom gemeend de Rijks regeling niet te moeten volgen, doch een vasten maatstaf per persoon aan te. houden; evenals nu geschiedt, en dan dien maatstaf te verhoogen en te stellen als volgt: a. Voor gehuwden en daarmede gelijkge- stelden van f 1.50 per week of f 78.per jaar, op f2.per week of f104.per jaar. b. voor alle anderen van f0.75 per week of f39.— per jaar, op fl.25perweekóf f65.— per jaar. Worden deze cijfers door den Raad aange nomen, dan zal de totale duurtetoeslag bedragen per jaar f 3432.of f 1092.meer dan de bestaande regeling. B. en W. stellen den Raad voor bedoelde regeling aldus vast te stellen. - Tijdelijke geldleening. Bij Raadsbesluit vau 25 Februari 1919 werd eene tijdelijke geldleening aangegaan met de Coöperatieve CentraleRaiffeisenbank te Utrecht, groot f 300.000, tegen eene rente van 47a% 's jaar». Aangezien op 31 December a.s. de aflossing moet plaats hebben, hebben B. en W. zich in verbinding gesteld met genoemde Bank om tot verlenging van deze leening te geraken. De Directie beeft bericht, dat zij bereid is tot 1 April 1920 deze leening te continueeren, doch tegen eene rente van 6% en B. en W. stellen voor een desbetreffend besluit te nemen. Subsidie Handelsdagschool. Het Bestuur van de Algemeene Heldersehe Winkeliers-Vereeniging heeft zich tot den gemeenteraad gewend met het verzoek, om over het jaar 1920 in het genot te worden gesteld van een subsidie uit de gemeentekas, groot f4376.-, ten behoeve van de Handels dagschool der Vereeniging. Dezelfde motieven die hebben geleid tot het vragen van een hoogere bijdrage voor de Handelsavondschool, gelden ook hier. Het bedrag van f 646.dat thans meer wordt gevraagd dan over het jaar 1919, toen met f 3730.kon worden volstaan, vormt juist de 40 pet. van de totale som ad f 1615.die als gevolg van de verhoogde salarissen van het personeel in het komende jaar meer zal moeten worden uitgegeven. B. en. W. stellen den Raad vóór het gevraagde subsidie te verleenen. Schriftelijk door Burgemeester en Wet houders beantwoorde vragen van het Raads lid, den heer J. H, Staalman, betreffende den gasprljs. Vraag: a. In de plaatselijke bladen is thans voor de maand December een gasprys geannonceerd van 16 cent per M1., hetgeen een verlaging beteekent van 4 cent of 20 van den prijs der voorafgaande maanden, waarin een gasprys van 20 cent gold. Is, gehoord het antwoord van uwen Voor zitter in de Raadsvergadering van 21 Oct.j.1. die verlaging van prys ontstaan door ver meerdering van opbrengst van kooiteer en sulfaat? Zoo ja, hoe groot is dan wel die vermeer dering Antwoord: De voor de maand December vastgestelde gasprys berust op de bedrijfs resultaten van de maand October. De opbrengst van de verschillende bij producten, met name van kooiteer en sulfaat, is over de maand October niet onbelangrijk 'hooger geweest dan die over de voorafgaande maanden. Intusschen heeft die meerdere op brengst niet een zoodanigen invloed op den gasprys, dat daaruit de verlaging zou kunnen worden verklaard. Het is evenwel van algemeene bekendheid, dat de kostprijs van een artikel voor een groot deel wordt/ beheerscht door de hoeveelheid, die daarvan moet worden geproduceerd en wel iu dien zin, dat toeneming van.de productie verlaging van den kostprijs tengevolge heeft. Deze wetenschap, toegepast op den gasprys, moet er too leiden, dat gedurende de winter maanden, wanneer de vraag naar en dus ook de productie van het gas het grootst ia, de kostprijs lager zal zy'n dan in de zomermaan den, wanneer de natuur meer in de behoefte aan lieht en warmte helpt voorzien. De werkelijkheid is met deze redeneering in volkomen overeenstemming. Immers de gas prys voor de maand December steunt op de bedrijfsresultaten van de maand October, van de maand dus, waarin de behoefte, aan kunst licht, behalve tengevolge van natuurlijke oor zaken, vooral is toegenomen door de plotse linge dagverkorting, die door het ophouden van den zomertijd is ontstaan. In cyfers uitgedrukt, kan het verschil nog duidelijker- blyken. De gasproductie bedroeg in de maand Sep tember 187,700 M8., terwijl dit cijfer voor de maand October 238,570 Mfl. bedraagt, een ver schil dus van 50,870 M!. Eindelijk was de kwaliteit van de geleverde kolen bijzonder goed, waardoor veel gas ver kregen werd en de gebruikte hoeveelheid cokes voor de. ondervuring belangrijk daalde. Vraag: b. Zoo de Directeur der Gas fabriek u omtrent den vast te stellen gasprys adviseert, wat ik aanneem, op welke berekening steunt dan dat advies en welke bezwaren, zoo die er mochten zijn, zijn er, om den Raad by een dergelijke schommeling in den prys inzage vah die berekening te geven? Antwoord: Uit den aard der zaak worden Burgemeester en Wethouders door de betrok ken Hoofden van Dienst voorgelicht omtrent den vast te stellen gasprys. Hun advies steunt op een gemaakte kostprys-berekening van het gas over een bepaalde maand, alsmede op de te verwachten bedrijfsomstandigheden van de komende maanden. Er bestaat geen bezwaar tegen die bereke ningen aan den Raad ter kennisneming voor te leggen. De stukken zijn mitsdien hiernevens overgelegd. Burgerlijke Stand van Helder van 9 en 10 Dec. 1919. ONDERTROUWD J. M. L. Saunders en T. BlaauboerB. P. A. Leenaars en M. J. Veld huizen; J. J. Maijtén T. dellaas; D.Zwitser en G. R. StaalmanG. ter Brugge en 0. Rog geveen; J. Warnar en A. Kwak; D. van der Aarde en W. C. de Hertogh. GETROUWDM. A. F. van Haren en A. A. J. de Wit. BEVALLENC. van der Linden—de Boer, d.O. Wit—Baia, d,Ch. H. de Nies—Bierem- broodspot, d.A. Dekker—van Zweden, z. H. van der Veldtvan der Velde, z. OVERLEDEN J. Kwinkelenberg, 4 weken. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht te Nieuwediep 9 Dec. Door garnalenvisschers125 K.G. gekookte garnalen, per K.G. f 0.22 a f 0.25. 10 Doe. Door 24 kordors: 90 tongen, per stuk f 1.— 100 middeltongen, per st. f 0.65; 120 kleine tongen, per st. f 0.202 tarbotten, per stuk f 8.—6 kisten kleine schol, p. kist f 18.4 kisten schelvisch,. per kist f 20.— a f 22.60 kisten kleine schol, p. kist f9. a f 12.— 100 kisten scharren, per kist f5. a f 6.—. Door garnalenvisschers75 K.G. gekookte garnalen, per K.G. f 0.24. Door botvisscber» 80 K.G. bot, per K.G. f 0.73. plegermajoor A. J. Donsen naar Marinchospitaal te W/oord. Op 25 Jan. 1920 serg.-kok A. J. v. d. Laan van onderzeekazerne n. Wachtschip W/oord. 4TOÜ MVA* IBERICHTEN Stoomvaart-Maatschappij ..Nederland". Celebes, v. A'dam en Antwerpen n. Java, pa». 9 Dec. Vlissingcn. Koningin der Nederlanden, v. Baldmore n. Ne derland arr. 4 Dec. te New-York. Rondo, thuisr., vertr. 2 Dec. v. Port Said. Vondel, thuisr., pass. .5 Dec. Perim. Borneo vertr. .5 Dec. v. Batavia n. A'dam. Oranje vertr. .5 Dec. v. Batavia n. A'dam. Batjan, thuisr., vertr. t Dec. v. Colombo. Grotius, uitr., pass. 7 Dec. Gibraltar. Radja, v, Java n. New-York, vertr. 3 Dec. b. Kaapstad. Rotterdamsohe Lloyd. Rindjani,- thuisr., arr. 3 Dec. te Sticz. Sindoro, uitr., vertr. 3 Dcc. v. Suez. Garoet arr. 8 Dec. v. Java te New-York. Rihdjani, thuisr.. vertr. 4 Dec. v. Port Said. Wilis, uitr., pass. 4 Dec. Malta. Tambora, uitr., arr, 4 Dec, te Padang. Kon, Hollandaehe Lloyd. Gelria arr. 9 Dec.. v. A'dam te Buenös Aire9. Kenncmerland, thuisr., vertr. 6 Dec. v. Las Palmaa. Zeelandia, v. R'dam n. Glasgow, pass. 0 Dec. Greenock, rechterland, Frisia, thuisr., vertr. 6 Dec. v. Rio janeiro. Gooiland, uitr., arr,,7 Dec. te Rio Janeiro. Hollandia vertr, xo Dec. v. A'dam n. Buenos-Aires. J&y» Bengalen Lijn. Menado, Caicuttft O- Java, vertr. 30 Nov. v. Colombo. Holland—Amerika Lijn. Westcrdijk arr. 9 Dec. v. Newport News te R'dam. Amstejdijk vertr. 7 Nov. v. Havana n. Tampa. Maartensdijk arr. 9 Dec. v. Baltimore te R'dam. Noordam, v. R'dam o. New-York, pass. 7 Dcc. Cape Race. Soestdijk, v. New-York O. W.k. v. Z. Amerika, vertr. 7 Dec. v. Coroneh Kon. West-Indisch» Maildienst Oranje Nassau arr. 9 Dcc. v. Paramaribo te IJmuiden. Prins Frederik Hendrik arr. 6 Dec. V. W.-IndiS te New-York. Stoomva&rtmaa.tech&ppj'j Oceaan. Antenor arr. 1 Dec. v. A'dam te Batavia. Rhesus, v. Japan h. A'dam, arr. Dec. te Sin gapore, Java,ChinaJapan Ljjit Tjisalak arr. 30 Nov. te Singapore. MARINEBERIGHTEN. Hr. Ms. Pantserschip „de Ruijter" wordt 12 Dec. te Willemsoord uit dienst gesteld en in ver band hiermede zijn de navolgende mutatiën gelast: Kapt.-luit. t. zee mr. J. C. Jager, luits t. zee ie kl. J. W. H. Vogelzang en J. T. A. J. Bruinsma, luits. t. zee 2e kl. S. Kal, J. Huügens en J. C. H. H. Mackay: off. v. Gez. ie kl. J7 W. Vos; off.-mach. ie kl. H. G. L- Yaux; off.-mach. 2e kl. A. P. Noor- lander en D. W. Claasen; off.-mach. 2e kl. H. J. Maas, J. Mertens, A. Govers, H. G. v. Niel, A. I. Huijsse, W. J. Dalinghaus en J. C. Piek, allen ge steld ter bescb. op 12 Dec.; luit. t zee 2e kl. C. J. J. v. Katwijk op 12 Dec. op non-act. gesteld.; off. v. adm. 2e kl. M. J. Kruijs op 12 Dec. in commis sie gesteld te Willemsoord tot afsluiting van den admin. dienst, daarna gesteld ter beschikking; off.- mach. 3e kl. J. M- Kruijt op 12 Dec. gepl. in de rol van Hr. Ms, Wachtschip te Willemsoord. Luit. t. zee ie kl. J. S_. C. Olivier is met ingang van 9 Dec. ter beschikking gesteld. De uit Oost-Indië teruggekeerde off.-mach, P. N. Vreeken is geplaatst aaij boord van Hr. Ms. wacht schip te Willemsoord.- Luit. t. zee ie kl. C. E. L. A. Helfrich en luits. t. zee 2e kl. J. Huijgens en A. J. H. baron .van Lijn den, alle drié onlangs, uit Oost-Indië teruggekeerd, zijn ter beschikking gesteld. De buitengew. adelborst Marine-reserve J. Goos, J. v. d. Meer. H. W. Hemmes en T. C. van Drirn- meleri van Hr. Ms. Atjeh worden I Jan. 1920 ont heven van den werkel. dienst wegens eindiging van den voorgeschreven oefeningstijd, terwijl de idem H. J. C. Mojet met 2 Jan. 1920 wordt gepl. aan boord Hr. Ms. Atjeh voor het volgen van een oefening van drie achtereenvolgende maanden. Off.-mach. 3e kl. G. W. J. v. Sierenberg de Boer is te Amsterdam gedetacheerd om toezicht te hou den bij den afbouw van de torpedoboot Z 2 aan de Ned. fabriek van werktuigen en spoorweg- materieel. Off.-mach. 3e kl. U. Hempcnius is tnet 02 Dec. geplaatst bü de onderzecdicnstkazernc te Willems oord, Opgave van overgepl. onderofficieren der Zee macht. Op 12 Dec. van Hr. Ms. „de Ruijter": ser geanttimmerman G. Eliasson, serg.-bottelier B. Bruins, serg.-ziekenverpleger S. Reijers en serg.- kok H. J. Neuveglise n. Wachtschip W/oord; serg.- kok P. v. d. Toorn naar Schorpioen; ziekenver- Op 4 Dec. zijn uit Oost-Indië gerepatrieërd per s.s. „Kawi" schipper R. van der Meulen, serg.-tor- pedomaker G. Ouwendijk, matroos 2e kl. J. F. Knufman en marinier 3e kl. J. Freijse. Met ontslag uit den zeedienst: serg.-torpedoma- ker A. v. d. Valk op xo Dec., matroos ie kL R. Elzinga op 14 Dec. Aangewezen om met het s.fl. „Insulinde" óp 31 Jan. 1920 naar Oost-Indië te vertrekken zijn: schipper S. Lubsen, bootsman J. F. de Jong en F. P. de Jager, sergt.-schrijver C. A. jonkman, sergt.- torpedom. J. G. Kuiler, J, Brouwer en F. A. W. Keyzer, mach.dr.-majoor J. Prins, G. Witteveen ep C. P. Bhnkhof, sergt.-mach.dr. HG. Bartelings, torpedist-maj. F. M. Hijmans, sergt,-torpedist D. IJska, sergt.-ziekenverpl. M. v. d. Beek, benevens 74 korporaals en manschappen. LEGERBERTCHT1N. __De sergeanten-majoor-administrateur, die inder tijd geslaagd zijn voor het examen voor adjudant onderofficier-kwartiermeester, zullen allen worden werkzaam gesteld ten bureele van deo korpsadmi nistrateur. De sergeant-majoor-administrateur 'J, Roza, van het 21 e reg. inf. te den Helder, wordt op 11 dezer werkzaam gesteld ten bureele van den administra teur der Xe inf.-brigade, in garnizoen te Haarlem. De kapt. J. M. van den Oudendijk Pieterse, van het 2Te reg. inf. te den Helder, wordt op T5 De cember a.s. overgeplaatst bü het xc reg. van het wa pen te Assen. Ingevolge het bepaalde in de invaliditeitswet, wordt de premie door den werkgever betaald, voor of geiüktijdig met de uitbetaling van het loon in geld aan den arbeider. De betaling de*f premie vindt plaats door het plakken van zegels tot het vereischte bedrag op de rentekaart. Ten aanzien van verzekerden in dienst bij de on der het Departement van Oorlog ressortccrcnde autoriteiten, inrichtingen, korpsen, of korpsgedeel- tcn, is door den Minister van Oorlog bepaald, dat de rentekaarten zullen worden bewaard aoor hem. die verantwoordelük is voor de uitbetaling van het loon. De bewaarders van de rentekaarten dra gen zorg, dat bü iedere uitbetaling de zegels op de kaarten worden geplakt. De bij het 4de reg. vesting-art. benoemde reser- ve-2e-luits. J. v. d. Kooij, W. Bijlsma, B. J, Teronj- mür. en B. J. v. d. Peet worden in den Helder beëedrgd en in functie gesteld. fcj NiaawftSie©. 9 No?.: Vertrokken tmr Breimen he« Daitachö aa Kanal IIL 19 Dec.: Vertrokken van Harlingea naar Huil het Ne<L s.s. Prof. Buys. Vertrokken van Harlingea naar Goole het Ned. sj. Friesland, Installatie Dienstcommissies voor werklieden en ambtenaarsaangelegenheden. Te 10 uur hedenmorgen werden ten raad- huize de door B. en W. ingevolge het nieuwe ambtenaren- en werkliedenreglement benoemde commissies voor het georganiseerd overleg geïnstalleerd door den Burgemeester, den heer W. Houwing. Het voorzitterschap van be doelde commissie zal worden waargenomen door den wethouder voor sociale aangelegen heden, den heer A. G. A. Verstegen. I11 zijn toespraak wees de Burgemeester op de groote verantwoordelydheid en de zware taak, die op de schouders van deze commissie rusten. Zoo zal, om maar eens iets te noemen, een der eerste punten, die aan de orde komen, het plegen van overleg zijn omtrent het vast stellen van de instructies voor iederen tak van dienst. Door den Raad zy'n de groote lynen aan gegeven, in het Reglement, volgens welke de Raad' wil, dat de verhouding tnsschen de ge meente en haar ambtenaren en werklieden zal worden bepaaldhet reglement is dus als het ware een grondwet, waarnaar de instructies voor lederen tak van dienst moeten worden geregeld, en dit zal geen geringe moeilykbo- den opleveren, omdat vele bepalingen in het reglement in hun algemeenheid niet letterlyke toepassing vragen. De Burg. wees in dit' verband by voorbeeld op het overwerk, de grondgedachte is het overwerk'finantieel zóó bezwarend te maken, dat dit slechts by hooge uitzondering opge dragen zal worden. In de praktijk zal echter kunnen blyken, dat vasthouden aan een al te letterlijk begrip van het woord overwerk som mige diensten noodeloos zou bezwaren. Der gelijke en andere kwesties voreischen overleg, opdat de gulden middenweg worde gevonden. Door de instelling dezer commissie heeft het gemeentebestuur blyk gegeven groot vertrou wen te stellen in het gezond verstand en het beleid der ambtenaren en werklieden. Spr. hoopte, dat dit vertrouwen niet zou worden beschcarud en verklaarde vervolgens do com missie geïnstalleerd. Als oudste hoofd-ambtenaar nam hierop de heer Kastelyn het woord, die het- gemeente bestuur dankzegde voor het verrichte werk en den wensch uitdrukte, dat thans tot grooter samenwerking werd gekomen. De heer Verstegen wees als Voorzitter van de nieuwe commissie op de groote beteekenis ervan. Hetgeen thans gedaan is, is, zeide spr. een van de meest vooruitziende daden die een gemeentebestuur kan doen. De Commissie zal adviezen hebben te geven over alle arbcids- aangelegenheden in den ruimsten zin des woords, en spr. is overtuigd, dat de commissie hare verantwoordelykheid zal gevoelen. Een nieuwe fase in de geschiedenis is aan gebroken, meerdere samenwerking zal moeten volgen tusschen het Intellect .der leiders en de werkkracht van den arbeid. Do installatie van deze commissie is belangrijk voor do hoofden van diensttakken, die hierdoor het voor hen nieuwe terrein van het overleg be treden, belangryk ook voor do arbeiders, van wie vertrouwen wsrdt gevraagd in hun leiders. Met vertrouwen kunnen wy den nieuwen tijd ingaanhet „sterft gij oude vormen en gedachten I" .wordt thans als de nieuwe leus, het nieuwe systeem, waarbij het verouderde verdwijnt. Onze gemeente zal van de aamen stelling dezer commissie groot nut hebben. De plechtigheid was hiermede afgeloopen. (Ongecorrigeerd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5