m 2e Sonafeavond KERK-CONCERT „HET ERFDEEL". Ruis sorteerins Ilesrenpanialons. - 141 KANAALWEG 142 Kanaalweg naast „Casino" Zondagmiddag 14 December Rein voor de'HM, Advertentiën. PRIJSOILJARTEN CONCOURS. Ziet heden de étalages hij DE NIEUWSTE ÉTALAGES Verkoop Tabak en Sigaren Engelsche en Amerikaansche Moffen Duitsche. en Russische Bontmantels en Peiswaren PALA - VAN DE WEG Mej. SCHOUTEN (sopraan), den Heer BRONDGEEST (orgel) en den Heer PALA (viool). LET OP C. BE BEURS, Breestraat. Daar is zij! CORN. KOORN, HelderscheTooneelver.„T.A.V.E.N.U." Zondag 21 December1919, in „Casino" WORM- POEDERS, SPOORSTRAAT 95, een nette, hekweme Winkeljuffrouw. PUNCH, "RUSVI, COGNAC. KALENDEH 1S30 met Briefkaart of Portret. J. TISSING, Keizerstraat 33. "jninnsÉuïi WIJNEN I ADVOCAAT Van den tegenwoordigen En- gelschon Minister van Oorlog, Finston Churchill, is meer dan eens verhaald, dat hij een bui tengewoon sterk geheugen heeft Een der Londensche bladen brengt in verband hiermede het volgende staaltje in herinnering Toen Churchill nog als jong officier in Egypte diende, was hij eens gast aan de officier-tafel van zeker infanterie-regiment Na den maaltijd kwam hét ge- Bprek op sterke geheugens en Churchill merkte bescheiden 'op, dat hy het geluk had een zeer sterk geheugen te bezitten Men ,'Btelde voor, dat hij daarvan eens een bewijs zou geven door te toonen wat hy dadelyk zou kunnen weergeven uit een boek, waarin hij vjjf minuten achter een gelezen had. Een 'nieuwe roman, juist uit Engeland ontvangen, werd Churchill voor gelegd Na er vijf minuten in te hebben gelezen, gaf hij het boek aan een der mede-zittenden en gaf toen uit het hoofd, drie drie geheelè bladzijden nagenoeg woordelijk weer. SI echts een paar, aan den tekst niets -afdoende wijzigingen waren in zijn voor dracht op te merken. GOED VOORBEELD. „Jantje! Wat een vieze woorden 1 Jantje! Wat een vuile taal Waarje oorlj es dht toch hoorden 't Is gewoonweg een schandaal! Leerde je die ruwe dingen Van de jongens van de straat? ■„Nee Moe, 'k leerde ze van Vader, En die leert ze in den Raad". Cl. D. (Hbl.) Heden, den llden Dec., hoopt onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader, de Heer D. M. WERKENDAM, zijn 95sten geboortedag te K herdenken. Dat hij nog lang gespaard mag blijven, ia de wens oh van ons allen. I. D. Werkendam. K. Werkendam—Sohaqer. Den 18en December a.s. hopen onze geliefde. Ouders HENDRIK KILJAN en NEELTJE POOL, hunne 35-Jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. Den 27en December a.s. j hopen onze geliefde Ouders te, CHRISTIAAN ZEWALD en F LOUISSA WILHELMINA BUCK hun 12 /s-jarige Echtvereeni- K i ging te herdenken. Dat zij j Voor ons nog lang gespaard k mogen blijven, is de wensch r 1 vanbundankbarekinderen. p 3 Helder, 11 December 1919. |f In plaats van'kaarten. D. ZWITSER en G. R, STAALMAN geven kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben, zoo do Heer wil, op Dinsdag 23 De cember a.s. Den Helder, 10 December 1919. Plantsoenstraat 11, Inplaats van kaarten. Ondertrouwd: JACOB WARNAR AALTJE KWAK. Helder, Brielle, Huwelijksvoltrekking: 24 De- eember 1919. 10 December 1919. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd W. C. DE HERTOQH en D. v. d. AARDE. Helder, 10 December 1919. Geen receptie. Huwelijksvoltrekking 24 Dec. a.s. Inplaats van kaarten. W. BOENDERMAKER on A. BOENDERMAKER— marisohal' geven kennis van de geboorte van hunnen Zoon ARIE. Amsterdam, 9 December 1919. Nassaukade 25, Heden overleed, zacht en kalm, tot onzti diepe droef heid, onze lieve Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer JASPER TROOST, in- den ouderdom van ruim 63 jaar. t J. M. TROOST. J! TROOST. T. TROOST—Botter. A. TROOST. J. TROOSTKleiman. J. TROOST. J. TROOST-Glas. M. TROOST. T. TROOST en Kleinkind. IJmuiden, 9 Dec. 1919. De Wetstraat 4. Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot, Vader en Broeder, de Heer MATTHEUS FREDERIK BOUMAN, in den ouderdom van 55 jarén. Uit aller naam de Wed. M. F. BOUMAN— Halbruggen. •Rotterdam, 5 December '19. Christiaan de Wetstraat 12b. Ziekenfonds Helpt Elkander. BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 13 Dec. 1919. Stukken voor deze vergade ring in te zenden aan een dor bestuursleden. HET BESTUUR Vanaf hedën 6 prijzen. S.v. p. te bezichtigen. R. KWAST, Café „RUST", voorheen WelEd. Hoer TIJSEN, DIJKSTRAAT 50. Zaterdagavond, van 7 tot 9 uur, op de bovenzaal der Werklieden vereniging, Koningstraat 77, alhier. Diverse merken Tabak en Sigaren. Beslist goede kwaliteit Ook verkrijgbaar: PIRATE 12 cent. PLAYER 16 CHAPSTAN 20 Bestellingen worden daar aan- j genomen en zonder prysverhoo- ging thuisbezorgd. 1 DE SUB-COMMISSIE, j Een juffrouw zag zich gaarne geplaatst als Huishoudster. Brie? ven onder Nr. 300,' Bureau van dit blad. leder lid denkt er om dat door niemand schoenwerk ter reparatie wordt gegeven dan alleen op de bovenzaal der Werklieden-Vereenl- glng Koningstraat 77, dat is alleen voor de Consumenten-Vereeniglng. Vrijdagavond van 7—8£ uur halen en brengen van reparatie. WONINGRUIL. Wie is genegen te ruilen Wo ning, Kamer, Keuken en Zolder, huurpyr f 1.25, voor een watgroo- ter huisje? Te bevragenVla mingstraat 61, na .6 uur. Gevraagd iemand in het rij wiel vak, die de geheele lei ding op zich kan nemen. Ook gepensioneerden komen in. aan merking. Adres: I. DE JONG, Spoorstraat 78, MORGENAVOND 8 uur in „CASINO". Entrée f 1.- plus sted.-bel. op in de NIEUWE KERK alhier, te geven door Aanvang half drie. - Entrée f 0.30. Kaarten verkrijgbaar bij den Heer DUiNKER, Soek» handel, en Mevr. de Wed. WEB ER, Kanaalweg. schooltasch. Door het knikkeren, laten staan by een boom, over School Hoofd? gracht: een Schooltasch; vinder by. terugbezorging. Bpoorgracht 39, zal beloond, woeden. WEGGELOOPEN* gele' HER- DE RS H O N D, luister t na ar den naam Max. Tegen belooning terug te bezorgenle Emmadwarsstr. 10. Gevraagd een nette Huidhoud- stor, tegen 5 Jan., -leeftijd pl.m. 30 jaar, by Wedn. met één Meisje. Brieven onder Nr. 304, Bureau van dit blad. Gevraagd een nette hulp in het huishouden, voor heele dagen. Adres: Mevrouw SALM, .Sta tionstraat 5, alhier. Gevraagd, tegen hoog loon, een nette DIENSTBODE, goed kun nende koken en gewend, met kinderen om te gaan. Adres: SIGAREN-MAGAZIJN Koningstraat 60. Mevrouw OLTMANS, Hoofd- 'gracht 23, vraagt wegens.ziekte der tegenwoordige een netto Dienstbode of Noodhulp. Zich aan te melden tusschen 6 en 8 uur. Gevraagd terstond een flinke DIENSTBODE. Loon f5 per week. Adres: Spoorgraoty 39. Te hnur voor f 5.— per week Café Langestraat 75, met over name van Inventaris. Direct te aanvaarden. AdresN. ZOON, Langestraat 25, Helder. Te huur «en Hoerenhuis. Te bevragenMiddenstraat 54. Te huur een ruime, natte Boven woning. Huurprijs f5 per week. Te bevr.Achter Binnenhaven 2. STOOtVlW.TUIGK. Ter overuame gevraagd Ie en 2e deel Lichtenbelt. Br. metprys- opgaaf onder Nr. 205, Bureau van dit blad. KOOPJE. 2 nieuwe geschilderde Keuken trapjes, 8 en 9 treden, 1 Kruiwagen en een Teekenbord. 100 X 150 Adres: Krugerstraat 56. Te koop een Srammaphoon met 56 nummers. Machine' met dub bele Veeren staat op een tafeltje. Voor de prijs van f60. Te beAragen: Spuistraat'18. Wie heell prima Gedistilleerd? Zeeppoeder met „de Wolf", maakt Uwe wasch kraakhelder, tast het goed niet aan en is zacht vaor de handen. OVERAL VERKRIJGBAAR. Aanbevelend, Wed. MEIJER, L. WOL FF, Zeeppoederfabriek, Meppol. de prima Douwe Egberts tabak 25 cent per ons. Prima Pruimtabak h 18 cent per pakje. Koffie 90 cent per pond. Battem's Thee, de fijnste, -29 cent. Probeert mijn fijne Choeoladekoekjes 5 cent per stuk, en prima Anijs tabletten 4 cent per stuk. Beide genoeg voor 1 kan ruelk. Alles by SPOORGRACHT 34. Coöperatie ten bate van het Comité tot hulpverleening aan de noodlijdende kinderen te Weenen. opvoering van Tooneelspel In 4 bedrijven van FELIX FILIPPI. Gevraagd een net DAGMEISJE, van 15 tot 16jaar.Aanmelding: Kanaalweg 96. E©n Dagmeisje gevraagd, voor heele of halve dagen.' Adres: Binnenhaven 63. Gevraagd een net en flink Meisje, van 9—12 uur, hy firma *J. N. QUERELLE, Kanaahv. 139. Mevrouw BOON, Buitenhaven j (Havenkantoor), vraagt een DAG MEISJE. Gevraagd een net MEISJE. Ziéh aaji te melden tusschen 5 en 6l/j uur, Kanaalweg 81. Een WERKSTER gevraagd Adres: Hoofdgracht 22. Bode-Cortcierge. Het Gemeentebestuur van An- na-Paulowna roept sollicitanten op naar de met ingang van 1 Jan. 1920 te vervullen betrekking van Bode-Concierge, op een jaarwedde- van f 1200.met f 75.— vergoeding voor gebruik ry'wiel Pensioenbijdrage 80van f 1200 -. Eigenhandig op' zegel gestel de brieven in te, zenden aan den Burgemeester vóór 14 December a.s. Inlichtingen worden verstrekt ter gemeentesecretarie. Te koop «en-te klas Heerenrijwiel I (Gazelle), dubb. rem., nikk; vel gen, voor f 60. AdresFlorastr. 15. Te koop 2 scholletjes Korren, 1 Fok en 1 Kluffok, 1 Anker, 1 Anker touw. Allds in goeden staat. Te bevragenM. KALK VELD, Parallelweg 23. Te koop een best Heerenrijwiel, zoo goed als 'nieuw, met nieuwe banden. Adresle Vroonstr. 42. Te kopp een eiken Ameublement, 2 Grapauds en 4 Stoelen, met leer bekleed. Adres: Bur. v. d. blad. Te koop een geheel nieuwe Man tel en te koop gevraagd een goede Kinderwagen. Ook genegen terui len. AdresJan in 't Veltstraat 15. Beste Kamerkachel te koop, Sala- mandermodel en vooradv.-kosten een mooie, jonge Waakhond. Adres: Rozenstraat 11, Tuindorp. genaamd FERMÏTAN, van Ja- ooba Maria Wortelboer, wer ken beter dan alle andere worm middelen, en mogen niet gelijk gesteld worden met wormpatro- non, wormkoelges, -bonbons, -torentjes, en'z., daar aldeze middelen niet die kracht bezit ten, dio er. van verwacht wordt, j Wormpoeders, genaamd FERMITAN, bezitten eene byzondere vinding rijke samenstelling, en verdrij ven zeker spoel-, made-, maag- en andere ingewands-wormen, zoowel by volwassenen als bij kin- deren. Wormpoeders, genaamd Fermitan, kosten 70 cent per doos, drie doozen f 2.—. Overal verkrijgbaar of direct van Jaooba Maria Wortelboer teOude-Pe- kela. vraagt Loon f 12.- per week. Kwaliteiten als vóór den oorlog. Beleefd aanbevelend, G. JOH. VAN DER LEE. SPOORSTRAAT 106. f* Verkrijgbaar bij: C. ARENTS, Fotograaf, Weststraat 14. ZEER GESCHIKT VOOR KERSTGESCHENK. Bukskin pantalons f 8.50, f 1.50, f 10.51 tn f 12.50. Prima kwaliteit. Engelschleor pantalonsf 5.50, f 1.51 tn f 7.50. Manchester pantalons (zwart en drab) f 10.-. Aanbevelend, „gjjf Zeer groote sorteering H hoogstfijne kwaliteit ■iHh*. beleefd aanbevelend ■^G. JOH. VAN DER LEE, Spoorstraat 106

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6