HELDERSCHECOURANT De verborgen Vallei NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA Eerste Blad. Jb. HARJER en Zn. VERHUIZINGEN. No. 5183 ZATERDAG 20 DECEMBER 1919 47e JAARGANG 'ABONNEMENTEN BI] VOORUITBETALING: Heldersche Ct. per 3 mnd. f l .20, franco per post f I.40. Buitenland f 2.40 Zondagsblad t 0.50, 0.60. „1.05 Modeblad 0.95, 1.05. .1.30 Losse nummers der Courant 3 ct. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag REDACTEUR-UITGEVER! C. DE BOER Jr.. HELDER Bureau: Koningstraat 29 - Interc. Telefoon 50 ADVERTENTIËN. 20 ct. p. regel. Inflez. mededeellngen (kolombr. als rcdactionecle tekst) 60 ct. Kleine advert. (gevr., te koop, te huur) v. 1 tot 4 regels 50 ct.. elke regel meer 10 ct. bij vooruitb. (adresBur. v. d. bl. en met br, onder nr. 10 ct. p. advert. extra). Sew.-exempl. 3!/s ct. Adv. op bep. aangew. pl. worden 25 hooger berekend. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). (Wintertijd.) Zon Maan Hoogwater Döe. op: ond.: op: ond.: v.m.:n.m.: Zondag 21 m. 6.59 a. 3.21 8.13 3.42 7.15 7.40 Maand. 22 7.46 4.13 8.13 3.43 7.5 8.15 Dinsdag 33 8.26 5.12 8.13 3.44 8.35 8.45 Woensd.24 Dond.d. 25 9.29 Vrijdag 26 9.54 6.14 8.12 3.46 9.0 9.15 7.22 8.12 8.47 9.45 6.50 8.31 8.1? 3.48 10-2010.25 Zaterd. 27 10.16 9.40 8.118.4910.5511.0 De begrooting over 1920. HL De kosten van het lager onderwijs mogen niet worden meegeteld onder de uitgaven, waardoor het dienstjaar 1920 voor de ge meente nog moeielijker zijn zal, dan 1919 reeds was. Weliswaar is de raming der uitgaven ge stegen van 208.450.— tot 258.132.76» en dus met 49.682.76* vermeerderd, doch daar tegenover staat een groote-re vermeerdering van de rijksbijdrage in dé kosten van het lager onderwijs. De nieuwe bepalingen der lager-onderwijswet gaan uit van het begin sel, dat de jaarwedden der verplichte onderwijzeres aan de gemeenten en school besturen geheel uit 's Rijks kas zullen wor den vergoed. Ln het oorspronkelijke wets ontwerp van minister.de Visser had dit be ginsel zuivere toepassing gevonden. Was het onveranderd tot stand gekomen, dan zouden de gemeenten belangrijk zijn gebaat, tot tijd en wijle, dat haar door de nieuwe Schoolwet nieuwe lasten op de schouders zouden zijn gelegd. Bij de Memorie van Antwoord heeft de Minister zijn ontwerp zoo gewijzigd, dat, in afwachting van het tot stand komen dier nieuwe schoolwet, op hetgeen de gemeenten krachtens do salaris- wet méér ontvangen zouden, een aftrek wordt toegepast. Die aftrek bedraagt in het algemeen het verschil tusschen de over 1918 aan het verplichte personeel betaalde jaar wedden en het bedrag, waarop de rijksbij drage voor dat jaar bij voorschot werd vast gesteld. De bedoeling is dus, dat als voor- loopige maatregel ten laste van de gemeen ten wordt gelaten het gedeelte der wedden van het verplichte onderwijzend perso neel, dat over het dienstjaar 1918 voor haar rekening kwam. De kosten voortvloeiende uit de vei'hooging der wedden voor dit per soneel na 1918, uit de periodieke weddever- hoogingen, waarop deze leerkrachten aan spraak hebben, uit de toeneming van hun aantal als gevolg van de vermeerdering van het aantal leerlingen, zijn dus ten laste van het Rijk. Daarentegen blijft de bezoldiging van de nlet-verplichte leerkrachten geheel voor re kening van de gemeente. Deze hier slechts zeer schetsmatig aange geven regeling heeft ten gevolge, dat de aalariswet „do Visser" voor een aantal ge meenten toch wel verbetering gebracht heeft in de verhouding tusschen do rijksbijdrage en het totaal der kosten van het lager on derwijs. Volgens de raming van Burgemeester en Wethouders zal de netto-rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs over- 1920 145.880 bedragen, of wel 82.805.meer, dan voor 1919 werd uitgetrokken. De vermeerdering der ontvangsten zal" derhalve de toeneming der uitgaven met pl.m. 33.000.overtreffen. Deze uitkómst is verrassend gunstig, maar bij de beoor deeling ervan moet dan ook niet worden ver geten, dat zij slechts wordt verkregen door dat het aantal leerlingen per klasse veel te FEUILLETON. HULBERT FOOTNER. 30) Ralph bezat een openhartige natuur, en dat hij aan de goede bedoelingen van den ander niet tegemoet kon komen, deed hem onpleizierig aan. „Nu ja," zeido hij impulsief, „natuurlijk bent u nieuwsgierig waar ik van daan kom, en wat ik hier wil uitvoeren, ik kan het u niet zeggen, 't Is niet om mij, be grijpt u. Maar bet betreft anderen, die het zeker niet aangenaam zouden vinden, wan neer ik het wel deed. Is dat u voldoende?" „Goed gezegd!" riep Cranston met zijn zwaar geluid. En hij stond er op, Ralph nog eens de hand te schudden. „Ik wil nooit iemands geschiedenis weten, zoolang hij open met me spreekt, en mij in de oogen durft te zien!" „Erg vriendelijk van u,* mompelde Ralph verlicht. „Misschien heb jij en je kameraden daar boven wat goeds gevonden," ging Cranston voort. „Ik weet dat het gele goedje daar er gens moet zijn, maar ik laat er mijn nacht rust niet door storen. Daarvoor heb ik te veel teleurstellingen gezien. Ik fok liever Twee kleine jongens, van een donkere huidstint, welke hun vader Gavin en Hob noemde, brachten Ralph uit het huis wat avondeten. Toen zij het schuw hadden over gereikt, vluchtten zij haastig weg, crm op hoog is. Slechts daardoor is het mogelijk, dat de gemeente voor bijna alle onderwijzers en onderwijzeressen de jaarwedde door het Rijk vergoed krijgt; dat zij.geen dure „over- compleete" onderwijzers te betalen heeft. Naast de wedden van het voltallige onder wijzend personeel der lagere scholen ramen Burgemeester en Wethouders nog ƒ4300. voor tijdelijke onderwijzers. Misschien kan hier iets op besnoeid worden, omdat de aan stelling van tijdelijke leerkrachten bij vaca turen geen vermeerdering van het totaal der uitgaven tengevolge heeft: slechts bij verlof tot afwezigheid met geheel of gedeeltelijk behoud van wedde wordon voor één onder wijzersplaats twee wedden uitbetaald. Het geraamde bedrag is ruim voldoende voor de bezoldiging van vier tijdelijke leerkrachten gedurende een vol jaar. Zonder verdere ge gevens schijnt dit ons veel. De overige posten van uitgaaf voor het lager onderwijs geven ons tot weinig opmer kingen aanleiding. De uitgaven voor het Middelbaar on derwijs: Zeevaartschool, Burgeravondschool en subsidiën aan vakscholen, zullen alleen reeds door de stijging der jaarwedden hoo ger zijn dan in 3920. Wat daarbij buitengewoon verrast, is het feit, dat de Burgeravondschool nog steeds burgeravondschool is gebleven en niet, zooals de Raad besloot, avond-v ak- s o h o o L vaktoekensohool, «is geworden. De raming der uitgaven is geheel óp. denzelf den voet geschied als het vorige jaar en als rijksbijdrage wordt de traditioneele ƒ1500 uitgetrokken, in plaats van het hoogere.be- drag, waarop de gemeente voor deze school* als vakschool aanspraak zou hebben. Hoe staat het met deze vooral voor de kinderen uit het volk zoo belangrijke her vorming? Toch niet binnenskamers in stilte om hals gebracht? Do burgeravondschool werd jaren lang misbruikt om den leerlingen der ambachts school aan een om paedagogische en hy giënische redenen afkeurenswaardigen der den schooltijd te helpen. Hervormd zou zij, voor de jongens, die niet overdag naar de ambachtsschool kunnen en dan uitslui tend \;oor dezen een hoogst belangrijke onderwijsinrichting zijn. Die hervorming is doodeenvoudig. Men behoeft slechts over te nemen, wat in andere plaatsen sedert jaren bestaat en rijke vruchten afwerpt. Is een half jaar daarvoor dan nog niet genoeg en moet men nu bij de begrooting voor 1920 er maar van uit gaan, dat ook in dit hcele jaar van die hervorming nog niets zal komen? De hervorming der burgeravondschool, hoe belangrijk overigens, en hoe uitnemend geschikt om zelfstandig te worden tot stand gebracht, was onderdeel van een grootier plan, de hervorming van het avond-onder wijs. De ziekte van den heer de Ven veront-- schuldigt veel, maar niet alles. Zeker niet het uitstel der hervorming van de burger avondschool, misschien wel de vertraging van enkele andere plannen. Het zal dan ech ter toch goed zijn, als wij straks worden in gelicht, hoe het er precies mede staat. Het rapport der indertijd door B. en W. benoem de Commissie zou intussohen gepubliceerd kunnen worden. Ook voor de komende handelsdagschool zijn, voor zooverre uit de ontwerp-begroo- fcing blijkt, voor 1920 nog geen gelden ge raamd. Hiermede stappen wij van do uitgaven af; misschien geven straks het „Algemeen Ver slag" en het Antwoord daarop van Burge meester en Wethouders ons nog tot enkele opmerkingen aanleiding. Van de Ontvangsten is in een gemeente als de onze eigenlijk alleen do post „Plaat selijke directe belasting naar het Inkomen" Interessant, en zelfs daarvan kan men niet altijd weer wat nieuws zeggen. Het eenige, wat aan de begrooting der ontvangsten ditmaal een wat piquante smaak geeft, Is het weder ramen van een uitkeering uit do opbrengst der oorlogswinstbelasting, al zijn ook, ter voorkoming van niet goed keuring der begrooting op grond van da eenigen afstand den vreemdeling nieuws gierig te blijven aangapen. Cranston zat kalm doorrookend, er met genoegen naar te kijken, hoe Ralph zijn honger stilde.. „Als je werkelijk plan mocht hebben van hier uit terug te gaan," begon Cranston weer, „laat ik je dan kort en goed zeggen, dat het een onmogelijkheid is. Het was wel een weg, dien in vroeger tijden de compag nieën geregeld namen, maar die zagen er dan ook niet het minste bezwaar in, een stuk of dertig Iroqois mee te .nemen om hen den stroom op te sleepen. Alleen kan je dat niet klaar spelen. De rivier heeft een snelheid van zeven mijl per uur." „Ik zal terug," zeide Ralph. De moed dreigde -hem te ontzinken. „Wat kan ik doen?" „Den omweg maken, en van den anderen kant af je doel bereiken," zeide Cranston. „Het is een lange reis, maar tenslotte nog de kortst mogelijke. Neem de stoomboot van hier stroomafwaarts naar de samenvloeiing, dan per vrachtwagen negentig mijlen naar het Rendier-meer, dan per boot het meer af en volg de kleine rivier en de groote tot de werf, en dan nog weer hondqjrd mijl over land naar de stad."- „Welke stad?" vroeg Ralph wanhopend. „Prince George, natuurlijk," luidde het verbaasde antwoord. Eindelijk begon Ralph er eerijge notie van te krijgen, waar hij zich bevond. „Dan is dit de Groote Geest-rivier," riep hij onvoorzich tig uit. Cranston monsterde hem met, een ironi- schen blik van onder zijn borstelige wenk brauwen. „Wat dacht je dan?" vroeg hij droogjes. „Dat het de Rijn was?" Ralph bloosde voor de zooveelste maal. „Ik Ingezonden mededeellng. Heldersche Meubeltransportonderneming Bohangerij i Spoorstraat 49. SleeperljSpulstraat 8. Door het gebruik van groots wagens en vakkundig personeelhet meest aangewezen en tevens het goedkoopste adres ter plaatse. Eischt vlugge en nette bediening. overweging, dat men de huid van ém beer niet verknopen mag vóór het dier gevangen is, de woerden „of door leening te dekken" toegevoegd. Over 1914, 1915 en 1916 ontving onzfo ge meente uit de opbrengst der oorlogswinst- belasting 75.000.B. en W. redeneerden het vorige jaar (en dc Raad ging met hen mede): „met eenigen grond <mag) worden verwacht, dat over het tijdvak 1917, 1918 en 1919 een gelijk bedrag zal worden toege kend". Wegens verlies der belasting op het gedistilleerd rekenen wij op nog 35.000. Samen ƒ110.000.—. Zooals bekend is, werd een tweede uitkee ring uit, de oorlogswinstbelasting tot dus verre niet ontvangen. De post van 110.000 figureert nog steeds op de begrooting vèn 1919. Men rekent er dus nog altijd op, dat 110.000.zal worden ontvangen ten bate van dit dienstjaar, eventueel tot gedeelte lijke dekking van het nadeelig slot, waar mede zijn rekening sluiten zal. Indien men dus óók voor 1920 een uit keering uit de Oorlogswinstbelasting be groot, bete.ekent dit, dat de totale uitkeering, waarop men rekent aan de som der voor 1919 en 1920 geraamde be dragen g e 1 ij k z a 1 z ij n'. De raming voor 3920 bedraagt 175.000.—. B. en W. rekenen er dus op, dat de ge meente als tweede uitkeering uit de op brengst der Oorlogswinstbelasting 110.000 -f- 175.000 285.000 ontvangen zal, der halve bijna viermaal het bedrag van de eerste uitkeering. Getuigt dit niet van xen al te groot opti misme? Wij vreezen het. Vooral ook, omdat het bedrag feitelijk niet wordt gemotiveerd en omdat, zooals wij in den aanvang onzer beschouwingen reeds opmerkten, de ge raamde opbrengst der Inkomstenbelasting hier, in vergelijking met andere gemeen ten, nog niet eens buitensporig hoog is. Het juist' verschenen nummer van „Gemeente belangen" vermeldt, dat Amersfoort, door ons ook reeds vroeger genoemd, de op brengst der inkomstenbelasting op 900.000 uittrekt. En andere gemeenten zijn er nog slechter" aan toel Van gewaardeerde zijde ontvingen wij enkele opmerkingen en vragen over het denkbeeld van invoering van een gemeen telijken ophaaldienst. Wij stellen ons voor, naar aanleiding daarvan»de vraag „haal- of brengsysteem" voor de inning der belastin gen wat uitvoeriger te behandelen. Eerst echter een volgende maal nog enkele opmer kingen over de verschillende nevenbe- grootingen. BUITENLAND. «v ENGELAND, Een overval op een station ln Ierland. Er is Dinsdagnacht een overVal gedaan op het spoorwegstation te Cork. De aanval ge schiedde door twee honderd gewapende Sinn Foiners en dat op nauwelijks twee honderd meter afstand van het politiebureau. Op een fluitsignaal namen de aanvallers bun vooraf blijkbaar aangewezen plaatsen in. Zij slo ten de sein- en wisselwachters en het overige wist niet, dat er een rivier bestond, die recht door het Rotsgebergte liep," mompelde hij verontschuldigend. „Jij hebt geen gids noodig," zeide Cran ston met goedaardige barschheid, „maar een kindermeid. Volg mijn raad op, en schaf je, zoodra je in de stad komt, een inleiding tot de beginselen der aardrijkskunde aan!" Ralph was te blij, dat h|j eindelijk iets hoorde watr hem een eind op weg hielp, dan dat hij Cranston zijn opmerkingen ten kwade zou hebben kunnen duiden. „Van Prince George neera je de zijlijn van den spoorweg naar Blackfoot," ging Cranston voort, „dan verder westwaarts langs de hoofdlijn over de bergen naar Yewcroft, en dan noordwaarts het Campbell-dal in naar Fort Edward. Van Fort Edward „Ja, daar ben ik bejjpnd," onderbrak Ralph. „Dat doet me genoegen," merkte Cranston ironisch op. „Ik begon'al te denken, dat je eigenlijk niet op dezen aardbodem thuisbe- hoorde!" Cranston stuurde de kleine jongens met de borden naar huis. Het begon donker te worden, en hij legde een vuur aan den oever „voor de gezelligheid", naar hij zeide. „Het spijt me, dat ik je niet.mee kan nemen naar, huis," zeide Cranston eenigszins verlegen. „Maar we zijn al met z'n negenen en het huis is zoo klein." Ralph verdacht hem op grond van zijn manier van doen, andere redenen te hebben, dan die welke hij opgaf. Ralph haastte zich hem gerust te stellen. Tot laat zaten de mannen nóg bij het vuur te rooken en te praten. Langzamerhand wer den zij vertrouwelijker; er is weinig, dat meer tot het wisselen van intieme gedachten brengt, dan een kampvuur. Daarenboven personeel op en maakten zich van het sta tion meester, dat ze doorzochten omdat ze hoopten wapens te vinden die voor de mili tairen waren bestemd. Een uur lang waren ze van het station meester. Er hadden geen arrestatiën plaats. Scheepsbouw. Uit naam van den scheepvaartoontroleur is in het Lagerhuis meegedeeld dat er 675 koopvaardijschepen, metende 3.196.100 ton, op Engelsche werven voor Groot-Britannië in aanbouw zijn, en 209 koopvaardijschepen, metende 878.000 ten, voor vreemde landen. Luchtvaart. Churchill heeft verklaard, dat de uitgave van £50.000 voor de luchtvaart in de Levant nog maar het begin beteekende van het in richten van vliegvelden. Deze zouden ook noodig zijn te Kaïro, Bagdad en Karaohi, welke plaatsen een luchtmacht voor militaire doeleinden zouden krijgen. Over drie groote luchtstations zouden acht of negen vliegtuig- smaldeelen verdeeld worden. De stations zou den ook een groote hulp zijn voor het ver voer van postzakken en reizigers in het bur gerlijke vliegverkeer. SPANJE. Stakingen en onlusten. Uit Barcelona en Madrid wordt gemeld, dat in deze beide-steden ernstige onlusten zijn uitgebroken. In Barcelona zouden thans acht personen zijn gedood, waaronder twee agenten. Een vrouw, die een bom bij zich droeg, is in hechtenis genomen. ln Madrid duurt de staking der trams voort. De stakers doen een beroep oj> de solidariteit van andere arbeidersgilden. Tus schen de politie en de stakers zijn geweer schoten gewisseld. Tal van in hechtenisne mingen hebben plaats gehad. BELGLE. Misbruik van morphine en cocaïne. De recherché van Brussel heeft dezer da gen invallen gedaan in verschillende hui zen, waar morphine- en cocaïne verkocht en „geconsumeerd" werddn. Er waren in die perceelen salons ingericht voor de klanten van beiderlei kunne, die er kwamen om zich met morphine in te spuiten of cocaïne te ge bruiken. Toen de politie binnentrad in deze inrichtingen, die deden denken aan de opiumkitten van het Verre Oosten, vond zij er menschen, versuft tengevolge van het ge bruik der verdoovende middelen; zij waren neergevallen-op canapé's, in fauteuils; som migen lagen zelfs languit op den vloer. Ver scheidene der zonderlinge gasten werden go- zocht wegens diefstallen en oplichtingen, ge pleegd om aan hun treurigen hartstocht te kunnen voldoen, tvant de bedwelmende mid delen zijn zeer duur: de houders dezer hui zen verkoopên ze voor vijf francs per gram. De ongelukkigen, 'die zich aan morphine en cocaïne overgeven, geven zich zoozeer re kenschap van hun zedelijk verval dat zij aan de politiemannenbekenden blij te zijn, dat ze in de gevangenis kwaden, waardoor zij zich aan hun kwaal onttrekken en wellicht konden genezen. Er werden groote hoeveelheden cocaïne en morpliine in beslag genomen, terwijl de in richtingen op last .der justitie gesloten wer den. De mijnwerkersstaking. Volgens de „Indépendance Beige" neemt zoowel in het centrum als in do kolenbek kens van Charleroi en de Borinage de mijn werkersstaking een dergeljjken omvang aan, dat do geheele Belgische nijverheid erdoor in gevaar wordt gebracht Een nader bericht meldt, dat onderhande lingen gaande zijn, dn op verschillende pun- was Cranston in zijn eenzaamheid blij iemand te spreken, en Ralph had, na de emoties van de laatste dagen, behoefte aan het gezel schap van een nuchter, kalm en verstandig mensch. Ralph kon niet spreken over wat hem zoo sterk ter harte ging, maar het deed hem goed, Cranston naast zich te hebben. In hoofdzaak liep het gesprek over de streek. „Er is alleen maar één kwaad ding hier," meende de factorijhouder, „en dat zijn de gemengde huwelijken." Ralph stak de ooren op. „Als je van plan. ben t terug te komen," ging Cranston voort. „Als je je misschien hier wilt vestigen, pas dan op voor die mooie Indiaansche meisjes. Geloof mij maar, ik ben hier langer dan vandaag, het is altijd je ongeluk I" Een heete gloed steeg Ralph naar het hoofd, maar het flakkerende licht van het vuur verried "hem niet. Hij was op het punt om Cranston op die bewering aan te vallen, hem niet zijn argumenten te verpletteren, maar hij bezon zich, en zweeg, vreezend zijn geheim te zullen verraden. Cranston ging, zich van niets bewust, kalm doceerend voort: „De schuld ligt bij geen van beiden. Een jonge man voelt zich hier natuurlijk eenzaam, en denkt dat hij afge sneden is van het verkeer met vrouwen van zijn eigen ras. Wat het meisje betreft: die denkt dat zij „binnen" is, wanneer ze een blanke tot man krijgt. Hij verliest uit het oog, dat een lange reeks generaties zijn be staan voorafging, en zij weet niet wat dat zeggen wil. Die twee rassen kun je niet in harmonie brengen. In! den re^el is het de man, die zijn individualiteit inboet. Hij ver geet wat hij geweest is, en daalt tot haar niveau. (Wordt vervolgd). tA overeenstemming werd bereikt. Zoo is de werking der zuimpompen verzekerd. De som van twee franken werd als basis der da- gel ijksche loonsverhooging vastgesteld. Men hoopt weldra tot .volledige overeenstemming te geraken. HONGARIJE. De terechtstelling der terroristen. Het gerechtshof te Boedapest heeft het over de 14 terroristen gevélde vonnis beves tigd. Morgen worden zij gehangen. De be klaagden hoorden de uitspraak doodsbleek aan. Pleegt in ieder bedrijf met uwen werkgever overleg om voor 't hongerende kind 8 uur te arbeiden. Gemeenteraad van Helder. Vergadering van Dinsdag 16 December. (Vervolg). Loon lantaarnopstekers. Voorstel tot verhooging van het loon der lantaarnopstekers. De heer deZwart wijst op een drukfout in het voorstel (ook door de Held. Crt. aldus overgenomen). Het loon is n.1. niet 15.— per jaar, maar per maand, en dit bedrag zal thans gebracht worden op 30.per maan d. De heer van Breda geeft den Raad in overweging deze verhooging niet aan- vol gende lantaarnopstekers uit te keeren en de kosten te onderzoeken van automatische ont stekers. Dit zal voordeeliger voor de gemeen te uitkomen. I>e huidige functionarissen zijn allen bejaard, en spr. zou hen het meerdere als toeslag willen geven voor den tijd, dat zij nog in functie zijn. Maar spr. vindt niet goed deze verhooging vasfr te leggaa in een ver ordening. De Voorzitter merkt op, dat nog slechts voor korten tijd gas zal branden, en dat het geen verordening betreft, doch slechts eene overeenkomst tusschen den di recteur der gasfabriek en de gemeente. De heer Bot stelt voor drie der func tionarissen wegens hun hoogen leeftijd te ontslaan en hen het loon dat ze thans krij gen bij wijze van pensioen uit te keeren, of wel eene gratificatie van 100.per jaar. De Voorzitter merkt op, dat dit voor stel bij de begrooting kan worden inge diend. De heer B o r k e r f zegt dat in de commis sie bereids de salarisverhooging is geaccep teerd en tevens de wenseh is uitgedrukt, dat zooveel mogelijk met bijbaantjes gebroken wordt. Vier der betrokkenen zijn boven de 65 jaar; spr. stelt voor hen met behoud van salaris te ontslaan en hun werk voor zoolang het nog duurt door fitters te doen verrichten. Mode namens zijne partijgenooten Kuiper en Zondervan dient spr. een desbetreffend voor stel in. De Voorzitter had niet op zoo'n te genstand gerekend. Spr. zou dezen menschen de gevraagde verhooging willen geven, dan kanHie alvast worden uitgekeerd. In de vol gende vergadering kan dan het voorstel van dert heer Borkert behandeld worden. Aldus met algemeene stemmen besloten. Ovens gasfabriek. Voorstel om aan do firma Aug. Klönne te Dortmundt onderhands op te dragen de leve ring en opstelling van 6 verticale kamer- ovens met daarmede samenhangende bouw werken enz. aan de gasfabriek. Held. Crt. 16 Deo. De heer deZwart constateert reeds aan stonds bij de ontvangst van het voorstel een gevoel te hebben gehad beet te zijn genomen. Bij de behandeling van het voorstel in den Raad van 26 Nov. 1918 bleek uit niets, dat boven de kosten voor den bovenbouw dezer ovens nog die. voor nevenbouw zouden ko men. Spr. is een van de raadsleden geweest, die te Eindhoven de werking gezien heeft, en weet hoe deze nevenbouw geheel annex is aan het overige, dat zonder diep extra-bouw niet kan worden gemaakt. Maar niet een van •de raadsleden wiet destijds, dat onder die toe gestane 400.000.—niet waren begrepen die extra kosten. Is de Raad bij ae adviseering nu niet verkeerd ingelicht? vraagt spr. Nu wordt door B. en W. gezegd: „Zooais echter reeds eerder is medegedeeld, moet nog fia- der worden beslist op welke wijze de bouw kundige werken, die wel is waar met den ovenbouw verband houden, maar-naar het destijds toescheen, geen integreerend deel daarvan uitmaakten, verricht zouden moeten worden". Er is echter nimmer aan den Raad medegedeeld, dat nog eenige duizenden gul dens extra zouden moeten worden besteed. Sfr. heeft het contract er nog eens op nage lezen, waarin ten duidelijkste staat het woord „exclusief", en spr. vraagt daarom op welke wijze de Raad hier eigenlijk wordt voorge licht. Reeds bij de behandeling voerde de heer Biersteker een sterke oppositie tegen het voorstel, omdat hij verklaarde niet te we ten waar we mee af waren. De heele geschie denis kost ons een half millWen, en ah. wij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1