PLANTA JURCENS' arbeidend Nederland dat in 1918 geveten hadden, hadde de Raad zicü misschien nog vel eens bedacht. De Voorzitter merkt op, dat in den tegenvoordigeri tijd van geen enkele bere kening gezegd kan worden, dat zij sluit. Do directeur der gasfabriek had berekend, dat de afbraak zich zou bekostigen, doch spr. is altijd in de meening geweest, dat do lcoston 4 ton en nog eenige bijkomende bedragen zouden zijn. Natuurlijk valt ook ons do zaak tegen. Maar dat er oxtrakostcn waren was aan spr. wel bekend. De heer v a n O s is het eens met den heer de Zwart, dat hier zonder kennis van zaken gehandeld is. De Oomrn. van Bijstand voor Gas- en Waterleiding acht spr. niet de ge schikte commissie. Waarom is do Oomm. voor Publieke Werken niet gehoord? vraagt spr. Dat ware beter geweest. Nu wordt ons het mes op de keel gezet. De heer Biersteker heeft zich inder daad destijds het sterkst verzet tegen den ovenboutv. Nu wij eenmaal zoover zijn, gaat het niet aan te zeggen: yoor deze uitgaaf Eas ik. In de geheime vergadering is de zaak esproken en wij staan thans voor hot i'oit, dat wij oen contract met de firma Klünne hebben. Het zou gevaarlijk zijn dat contract thans niet na te komen. Indertijd is een bedrag van 4 ton genoemd; voor dit bijwerk was uitgetrokken 40 a 50000 guldon. We zullen ook deze pil moeten slik ken. De heer d e Z w a r t bedoelde met zijne op merking niet het contract niet af te. werken. We stnan eenvoudig voor het feit.Maar spr. bedoelde alleen te wijzen op dit feit, dat uit geen -enkolo mededeeling bleek, dat nog een 40 fi 50000 gulden extra kosten er bij zouden komen. Meerderen met spr. zullen in do overtuiging verkeerd hebben, dat de af braak zich zelf zou dekken, terwijl voor het andere nog een paar (luizend guldon erbij- kwnïp. Had men indertijd geweten, dat de rookgangen en wat er thans nog meer bij komt, te zaraen oen integroorend dool vor mend van het geheel, extra zouden moeten worden betaald, dan ware de oppositie des tijds aanmerkelijk versterkt. De zaak had destijds.uHdrukkelijk moeten worden toege licht door den gemeentelijken deskundige. Do Vooralt ter meent, dat het nog al duidelijk was, dat bet bedrag zou worden over,schreden. De oven» moesten noodzake lijk vernieuwd worden, zolf» bij nieuwe hori zontale ovens, die niet zoo economisch stoken als dezo, zouden do kosten aanzienlijk ziju geweest. Du hoer van Os vindt do opmerkingen van den lieer de Zwart volkomen juist. We eijn onjuist voorgelicht. De voordraoht wordt vervolgens aange nomen. Subsidie Ambachtsschool. Voorstel tot verhooging van hoLsubsidm aan do Vereeniging Ambachtsschool voor Helder en Omstreken, over 1919 tot ƒ4075.67. Held..Crt. ld Deo. Aangenomen. Kindervoeding. Voorstel tot instellfng eener Commissie, in verbapd met de ontbinding van de Ver- Mdgta. "^rvoedü^^^ De heer d e Z w a r t heeft met instemming dit voorstel begroet. Spr. zou echter de be voegdheid van bedoelde comraissio tovens willen zien uitgestrekt tot kleeding. Op voorstel van den heer Biersteker wordt het voorstel aangenomen. De te be noemen 'commissie (die straks bij de benoo- min gen zal worden benoemd) kan dan de zaak afdoende regelen.- Aldus besloten. Alg. Held. Winkellersvcreenlglnc. Voorstel om aan hot bestuur der Alge- xneene Holdorscho WinkoilersveTcenlging tot wederopzeggens toe te staan do Handels avondschool met ingang van 1 Januari 3920 te vestigen in "de school voor Meer Uitge breid Dager Onderwijs aan de Molenstraat. Held. Crt. 16 Deo. Aangenomen. Op oene vraag van don heer Staalman of do oonoiergo van die school hierdoor meerder werk krijgt, antwoordt de heer Adriaans®, dat hom hiervoor vorgoo- dlng gegeven wordt. Mon is nu genaderd aan do benoemingen. Alvorens daarmede aan to vangen wordt als nog aan den houder van hot Telegraafkan toor to Julianadorp mot 1 Jan. eervol onfclag verleend. Do Voorzitter doolt mede» dat is Inge komen. oen verzoek van een Vereeniging van gomc en to-werklieden ora op Tweedon Kerst dag ton behoeve der Weenor kinderen te me uken. Hot Pagelpseh Bestuur vindt dit plan alleszins sympathiek. In Amsterdam is eohter door hot gemeontoporsoneel beslo ten, tot samenwerking, terwijl door de ge meente dien dag het driedubbele loon zal worden uitbetaald. Spr. verzoekt machtiging van den Raad deze aangelegenheid ook aldus te mogen regelen. De heer Heyblok stelt voor do zaak als nog aan te houden. Het betreft hier alleen de gemeentewerklieden, die .in het bouwvak werkzaam zijn. J.l. Dinsdag is in eeno verga dering van de Centrale de wenschelijkheid besproken ook de meening van andere vak ken eens to.hoeren. Neemt men dit aan, dan komen morgen toch andere verzoeken. De heer Gr uil w al d merkt op, dat wel de zaak spr. sympathie heeft-, niet echter de wijze van doen. De gemeentewerklieden heb ben nimmer cp Tweeden Kerstdag gewerkt. Daten ze dan zoo .royaal zijn en een dag van hun loon geven. Nu kost het de gemeente voel geld, zonder dat do werklieden er pro fijt van hebben. De gomeente wil, waar de arbeiders hun volle loon geven, hot dubbele bedrag bijpassen. Do heer d e Z w a r t meent, dat zooiets wel In een particulier bedrijf zou kunnen, niet echter in een gemeentelijk. Dan Is het b^er een bedrag ineens te geven. De heer v a n B r-e d a is het niet eens met don beer Heyblok, die de zaak verdagen wil. Laat men dan niet een dag nemen waarop de arbeiders niet behoeven te werken. Do heer V er s t e g e n zet- uiteen, hoe juist de bedoeling was van de vakcentrales, die het eerst het denkbeeld hebben geopperd om dit dagloon te verdienen buiten het gewone werk om, omdat een arbeider in deze tijden niets van zijn loon kan missen. Versoheiden organisaties hebben zich daarmede aocoord verklaard. .Of er zal een dag extra 'gewerkt worden, of deze 8 uur zullen over do geheele maand verdeeld worden. Waar ze ,het alle maal nu eens z\in en hier een groep arbei ders zich aanbiedt, daar behoeft niet nog eerst de Commissie geraadpleegd tc worden. Dan is inmiddels de Tweede Kerstdag voor bij. De wijze waarop deze zaak in den Raad wordt gebracht, getuigt yan den goeden wil van beide partijen. Laat men dus de zaak niet verdagen, maar dadelijk afhandelen. De heer Baak stelt do medewerking van het Dagelijksch Bestuur op hoogen prijs. Spr. echter staat op het standpunt van den heer Heyblok, om n.1. nog even te wachten. Er komen meerdere aanbiedingen. Voor het overheidspersoneel bijvoorbeeld is het onmo gelijk over to werken als een deel niet wil. Deze werklieden, die zich thans aanboden, zijn ietwat voorbarig' geweest-; we kunnen rustig afwachten wat in de vergadering der vakcentrales hieromtrent besloten wordt. Te laat komen.wij niet. Do bedoeling is toch veel geld bijeen te krijgen en als we h?t partieel invoeren, beteekent het voor vele arbeiders inderdaad een dag minder werk. Voor de smeden is thans niet veel werfe-, on als ze inderdaad een dag extra zouden wer ken, beteekent dat straks een dag minder werk. Voor dergelijk personeel dient na tuurlijk eeno andere regeling te worden ge maakt. De heer G r u n w a 1 d komt op tegen het betoog van den heer Verstegen. De gemeente zou, dit doende, werk moeten zoeken, en dat kan alleen in een bedrijf waar winst gemaakt wordt. Op voorstel van den heer van Breda wordt aan B. en W. opgedragen in dezen te handelen naar bevind van: zaken. Hierna volgden Benoemingen en Rond vraag, hetgeen wij reeds in ons vorig num mer hebben opgenomen. PLAATSELIJK NIEUWS Overboord geslagen. Schipper Dijt, v. d. Texelstroem TI is Don derdagavond, door hot overgaan van do dek last, tengevolge van oon rukwind, voor do koopvaardijsluls alhier overboord geslagen en.verdxonken. Hot lijk is aangebracht. Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven. De Kamer van 'Arbeid voor de Bouwbe drijven zal Maandagavond (23 Dcc,) om 7, uur -ten Raadhuize vergaderen. Stukkon voor die vergadering kunnen vooraf worden ingezonden bij- den Voorzit ter, b»j een der leden of bij den Secretaris, Dijkstraat 45. „Damsterdiop". Het op do Vliehors gestrande stoomschip (zie ons vorig nummer) was de „Damstcv- diep", op reis van Kot-ka naar den Water weg, met eou lading hout. Toen do „Drente" op de strandlngspiaats arriveerde, was het stoomschip reeds vlot gekomen, ei had hot. do reis vervolgd. Concert Toonkunst Op het oonc..-rt, dat Donderdagavond door do afdoeling Helder der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst In Casino werd gegeven, word een tweetal kleinere orato rium werken ui-vgovoord, 'n.1. (fado's „Erl- lcönig's Tochtcr" en Mendelssohn's „Ersto Walpurglsnacht". De hoor do Hoogh heeft gebroken met do gowoonte, in do laatste ja ren in do afdoeling gevolgd, om zware on omvangrijke werken uit to voeren, dio feite lijk ver boven do krachten der afdoeling uit ingen. Het conoert van Donderdag bewees, dat het dom: dm hoor de Hoogh ingenomen standpunt beter is, want do opvoering zoowol van „Erlköaig's Toohter" at»s Ue „>V,alpur- gisnaoht" stonden op hoog peil. Zelfs zouden wij do paar enkele vlekjes, on die wellicht nog eou gevolg zijn van 's hoeren Ujofchb» onvoldoende routine als dirigent, gaarne, over het hoofd willen zien, om met genoegen to. constateeron, dat in alle opzichten de uit voering heeft bevredigd. Het koor der af deel in g is,.dit zty op don voorgrond geplaatst, aanzienlijk versterkt, on vooral is thans do verhouding der stemmen beter. Hoewel do sopranen wat zwak waren, word toch con uitstekend geheol verkregen, waarnaar liet non genoegen was to luisteren. Ook liet orkest bleek p atl zijn mak. JL'.d mooi was (lo Koorzang in den proloog vau Gad&'s werk; en in het tweede dool wisten de Krlonmiidelmn. iuui zij cv-anuial - m zwakken inzet* hoen waren, Mgt do schitte rende climax dor hólde solisten mee te gaan. Ook hot „Morgengesang", waarmede hot derde deel aanvangt, icon wel voldoen. De Sollstonrollen in dit nummer werden vertolkt door Bram van der «Stap als Oluf, mevrouw BartelsDorper.als Olufs moeder, terwijl Erlkttnigs Tocluer gezongen werd door mevrouw Veurman-Nienhuis van Haarlem. Wat Bram van der Stap betreft-, wij kennen hem van verscheidene concerten en weten welke een glanzende en klare ba- ryton hij bezit. Ook zijn voordraoht is uitste kend. Mevrouw Bartels bezit een fraaie so nore alt-, ook zij bleek ten volle voor haar taak berekend Ietwat zwak tegenover deze stemmen was de sopraan van mevrouw Nienhuis; niettemin wist zij in den tweezang tusschen Oluf en Erlkönigs dochter, waar bij de Erlenmüüohen zoo fraai do begelei ding zingen, tot een uiterste climax to ko men, zoodat zij ook in dit deel ten volle vol deed. Ook de uitvoering van „Die Walpurgis- nacht" stond op hoog peil. In dit niet zeer lange, fraaie toonstuk van Mendelssohn wordt het hoogtepunt bereikt in den koor zang der wachters: „Kommt mit- Zacken und- mit Gabeln". Ook hier bleek het koor ge schikt voor zijn raak, terwijl het- orkest, over het- algemeen krachtig begeleidde. Een be nauwd-oogenblikje hadden wij, toen men er even uitraakte, maar gelukkig kwam het terecht. De -altpartij was bij mevrouw Bartels we der in goecfe handen, al hadden wij bij haar „Könnt ihr zoo verwegen handeln" gaarne wat meer voordracht gehad. De oude vrouw, De solidariteit van- zette zich om in een daad. die hier aan 't woord is, verwijt haar volk, dat ze wat" onvoorzichtig optreden door zoo uitbundig in hun zang te zijn, en dat ze op moeten passen voor hun overheorsohers, do christenen. Dat verwijtende kwam niet ge noeg. naar onzen zin uit. De heer van der Stap zong hier de partij van den bariton en den bas, terwijl de vierde solist, de heer Josl Holthaus, tenor te Rotterdam, zich deed ken nen als een prachtstem van ongemeene la-acht en schoonheid. Zoo was dus in alie -opzichten deze uitvoe ring -— feitelijk de eerste in grootcn stijl onder dezen directeur een succes, en kun nen. wij slechts hopon, dat het met do yer- ceniging inderdaad voortaan steeds f,cres cendo" moge gaan. De verschillende bloe men, aan do dames-solisten, een krans voor den directeur, een fraaie bloemenmand voor de pianiste, mejuffrouw Meyers, waren dan ook ten volle verdiend. BUITENLAND. Gen. B. R. F. van Vlijmen. To Schijndel is overleden generaal B. R. F. vön Vlijmen, oud-lid van'do Tweede Ka mer cn van de Provinciale Staten van Noord- Brabant. Marinepensioenen. De Minister van Marine brengt ter kennis van bolanghebbonden, dat de tijdelijke on yöorlooplBe pensioenen ever het vierde kwartaal van dit jaar, die door het Departe-, ment van Marine worden voldaan, gedurende de maanden Jan., Febr. en Maart a.s. bij de verschillende Rijksbetaalmeesters kunnen worden in ontvangst genomen. Hot bommenwerpen In Zeeland. Naar wij vernemen, heeft do Britscho re geering aan de Nederlandsoho doen weten, dat een nader onderzoek inzake hot werpen van bommen uit vliegmachines op öadzand- Slüis, Axel, Sas van Gent, Hoek, St. Anna ter Muiden, Koewacht on Aardonburg haar tot de overtuiging heeft gebracht, dat deze aanvallen aan Britsche luchtstrijdkrachten zijn toe to schrijven. De Britsche regeering heeft haar léecftvezen over het gebeurde be tuigd en vergoeding aangeboden voor de toegebrachte schade. Een Amsterdamsche Beurstrein. 'tfet Hbl. verneemt van een aller-aardigst denkbeeld, dat tor Amsterdamsche Beurze door een onzer handelsfirma's aan het rol len is gebracht. Men wil ter Beurze niet ach terblijven bij de algemeene offervaardigheid ten opzichte van het noodlijdende. Weenen. En zoo circuleeren daar nu lijsten, waarop royaal goteekerrd wordt, zoowel met geld bedragen als voor goederen. Aldus hoopt men zoo spoedig mogelijk een eigeu trams port-trein naar Weenen uit te rusten, aan geduid als de „Amsterdamsche Beurstrein". Toelagen voor groote steden. Naar aanleiding vau geruchten," dio ■rond gaan. overgiet plan, toelpgen te geven aan onderwijzers.in do grootst* steden* vart mis land waarbij wo zelfs fabelachtige som men hoorden noemen, .kunnen we nvouc- deelen, dat <do aandacht van den Onderwijs raad op dit oogenblik geconcentreerd is op de vraag, wat er te doen is nu oon noodtoe stand dreigt voor de groote steden, die moei te hebben in hot bezetten van vacatures bij hot onderwijs. Voor do verwachting, dat voorgesteld zal worden hoogo toeslagen te geven, bestaat, meênén we, geen grond. (Hbl.) Het Collectief Contract in de Typografie. LM buitengewoon congres van den Alfift- raeonen NodorlmidschonTypografenbond hoeft do collectieve arbeidsovereenkomst aua- gonomen mot 174 tegen 19 stemmen. De bruinkool-ontginning in Llmbnrg. Men meldt uit Maastricht aan de Do bruinkolenveldor. In Limburg worden zoo zachtjes aan uitgeput, dit is thans ook weer het geval mot hot mljnvold lleerlcr- heido, waardoor zeer veol arbeiders zonder werk komen. „Do diamanten van den tsaar". In de zitting van den Rand van. Amster dam- op Maandagnlddag heeft (lo heer Klce- rekoper con <ler leden van do communistische fractie, den lieer Lisscr, verweten, dat deze tracht to Amsterdam diamanten van groote waarde aan den man to brengén. B iU 1H o.m. zijn oon steen vim 41 karaat, ter waarde van ongeveer anderhalve ton gouds, en twee steenen van 25 karaat, „Do Tribune" wijdt onder den -titel „De diamanten van den Tsaar", met, als onder kopje, „denuncianten en demagogen bij de S.D.A.r.", een artikel aan het geval. Het blad vraagt „als het den Russen nu eens gelukte ons door alle barrièdes heen wat geld, diamanten, of waardevolle zaken te doen 'toekomen, als dat eens waar was, zou daarop iets zijn aan te merken? „Maar wij hebben bob tob do arbeiders, dio zich misschien door hef géblaaskaak van die zijde zouden laten beïnvloeden. „Als, om bij do diamanten te "blijven, onze makkers ons eens een handvol van deze voor hen waardelooze prullaria want in liet land van den arbeid heeft déze onzinnige tooi der decadente bourgeoisie alle waarde verloren konden doen toekomen, omdat ze oer goed weten, dat het kapitalismo meer dan ooit van zijn geldelijke overmacht ge bruik maakt, om onze beweging dood to drukken, wat dan? „Is het dan „oneerlijk" verkregen goéd? „Erkennen wij het recht der JSowjetregeo- rlng om alle voorwerpen van luxe in beslag te nemen of niet? „En had de S.D.A.P. het vroeger niet ook steeds over de „onteigening der kapita listen"? „Alles in Rusland, dat niet tot persoonlijk gebruik .dient, is thans wettelijk eigendom der gemeenschap en het orgaan dier gemeen- sihap heeft het recht daarover vrijelijk te beschikken." (H?bid.) Ingezonden mededeeling. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 18 Dec. Aan de orde is de Oorl'ogsbegrooting. Het amendement-Marcbant om do begrooting te verminderen met 8.000.voor nieuwe ambtenaren wordt door den minister bestro den. De heer Bomans (r.-k.) zal de amende menten zakelijk bcoordeelen. Voor de kabi netskwestie zal hij wijken, voor de porte- feuillekwestiê niet. Do Minister wil den. post voor de nieuwe klerken schrappen 5000.).doch dien voor den jurist aan het departement van oorlog 8000.behouden. De heer Mare.bant (v.-d.) wijzigt, dien overeenkomstig zijn amendement, dat door den minister wordt overgenomen. De post van 10.500 voor militaire attaéhé's wordt vervolgens vervjprpen met 87 tegen 38 stem men. Het amendement-Abr. Staalman om den post van ƒ3600 voor een nieuwen in specteur voor de iichamolijfcft. opvoeding te schrappen, wordt, aangenomen met 40 tegen 35 stemmen.'Het ameudement-Marchant om den post. van 6200 to schrappen voor den gencraal-majoor-directeur van het artillerie- materiaal wordt overgenomen. Heb amondement-Marohant om den post, groot 6000, voor de aanstelling van twee ingenieurs voor vcrlichtings- en radiodienst, niet toe te staan, wordt verworpen met 39 tegen 87 stemmen'. Het amendemcht-Mar- chant om den post, groot 1.66.500, voor de aanstelling van 30 élóve-muzikanten te schrappen, wordt overgenomen. Do motie van den heer Zadclhoff om de lichtingen 1915 tob en met 1919 alsnog te doen loten, wordt verworpen mot 5.4 tegen 28 stemmen. De moge-Oud om de genoemde lichtingen vrij te stellen van herhalings oefeningen, _is na onaannemelijkverklaring, verwerpen niet 44 tegen 36 stemmen. De minister kan zich niet binden ten aanzien van de lichtingen' 1917 tob en met 1919. Het amendement van do commissie van rapporteurs om do bcgróoting te verminde ren met 120.500 voor do paardenfokkerij, waarover de minister do beslissing aan de Kaïmu- overliet, is ze h. s. aangenomen.-Het amendcment-Marchant om den post voor dé oefeningen te verminderen met ƒ100.000 is overgenomen. Z. h. s. is'aangenomen de motie-Schourer .ten gunste van ziekenzalen bij kazernes voor lichte zieken. De m i n i s t. r decldo mede, dat onder zocht wordt of voor de opleiding der officie ren met de.Kou. Mil. Academie kan worden volstaan, oh dus de Cadettenschool te Alk maar zal kumn n vervallen. De Minister had gec»»bezwaar tegen het amendement-Marcbant om ƒ52.000.voor nieuwe gymnastick-gebouwen te Breda niet toe te slaan. Dit mnotideinent is dan ook aangenomen met 63 tegen 22 stemmen. Do .heer Marohant licht twoo nmen- demeuton -toe, mu'avt. 101 A te verminderen met 28,400 en art. 10.1 A bis to a ermindoron mot 5(1000.' De bedoeling daarvan is, nog niet 'over te gaai: tot do stichting van een oentralon cursus'. De'opleiding van do jonge lieden van dezen cursus kost per persoon en pèr jaar 2124.25. De heer M;.: bant licht daarna .twee amen dementen toe, om art. .103 to verminderen met ƒ30.000 en art. 303bis met ƒ11.500. De bedoeling is, thans niet over te gaan tot uit breiding vau do. gynmasilekschool,daar de reorganisatie van .het 'gymnastiekonderwijs' immers nog'in onderzoek l.s. De amendementen worden aangenomen met 48 ugon -li stemmen. mln intor verklaart, In do aanne ming van deze amendementen niet to zien eou vroordöoling van do goede lichamelijke opleiding In het leger, doejx alleen den wonaoh van do Kamer om do zaak nader to zien toegelicht. Spr. Is voornemens daartoe spoedig met een suppletoir® begrooting te komen. Een ameudement-Marchant totverminde ring van het uitgetrokken bedrag 'voor den luchtvaartdienst wordt verworpen met 57 tegen 28 stemmen. Een tweetal amendementen van do com missie van rapporteurs, strekkende om art. 105 en 105 bis (uitbreiding motorafdee- lin'g) resp. met 150.000 en 350.000 te ver minderen, worden.door den 'minister over genomen. Een amendemont-do Muralt, afschaffing der opleiding beoogende, wordt verworpen met 45 tegen 39 stemmen. Over een amendement-Marchant, door den M: v. O. ernstig ontraden, om 1.820.000 voor het aanmaken van munitie en het herstellen 'yan materiaal te schrappen, staakten de stemmen (4141), Maandag wordt over ge stemd. Dan zal ook over de geheele Oorlogs- bcgrooting gestemd worden. Eon post voor onteigening van oefenings- terreinon by Hilversum wordt door den Mi nister teruggenomen. Bij art. 179 (vesting politiek) dient de -heer Ketelaar de volgende motie in: De Kamer, Van oordcel dat voorshands de af bouw der forten bij Vlisshigen en den Hel der moet worden gestaakt, gaat over tot de orde van den .dag. Het voorstel van den Voorzitter om deze motie bij het ontwerp-kustverdediging te behandelen, wordt aangenomen met tegen 6 6fcemmen. De vergadering wordt vervolgens verdaagd tot 's avonds S uur, wanneer zal worden voortgegaan met de behandeling der begroo ting van Waterstaat. In de zitting van Vrijdag werden de West- Indische begrootiugen aangenomen en werd verder voortgegaan met de behandeling der Indische begrooting. LUCHTVAART. Poulet. De Franscho bladen melden, dab de avia- teur Poulet op 8 December van Rangoon is vertrokken; hij kwam 'dienzelfden dag te Moelmein aan en zette daarna den tocht naar Bangkok voort. New-York—Parijs. De Amerikaansche Aero-club heeft een prijs van 25.000 dollars uitgeloofd voor ..n vlieger, die zonder tusschenlanding van New-Yorlc naar Parijs of van Parijs naar New-York vliegt. Sir John Alcock gevallen. Reuter meldt d.d. 19 dezer uit Londen, dat Sir John Alcock de bekende vlieger, die over den Oceaan vloog bij Cottevrard met zijn toestel is gevallen. Het toestel werd vernield. Sin John is zwaar gewond. INGEZONDEN. Huisvesting Weensche kinderen. In verband met een willekeurige hande ling van een te Rotterdam bestaand plaatse lijk comité, welke kwestie intusschcn op be vredigende wijze is opgelost, wordt het vol gende bekend gemaakt. Het Centraal Comité tot hulpverleening aan noodlijdend Oostenrijk, afd. Huisves ting Weenscho kinderen, maakt bekend: Dat bij missive van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, d.d. 13 Nov.. 1919, No. 8837, Afd. A, ter verkrijging van zooveel mogelijk eenheid in dezo nationale actie, uitsluitend aan de navolgende comité's toe stemming,is verleend, om kinderen uit Wee nen in Nederland te huisvesten: Het Roomsch-Katb. Huisvestingscomité in Den Bosch; hot Joodsch Comité te 's-Graven- hago en het Centraal Comité bovengenoemd, dat zorgt voor de huisvesting van allo kin deren van allo standen en godsdienstige ge- zindten.- Door de Directie van de Bioscoop „Scala'-' is dezo week een film vertoond van het hon gerend Weenen, die bovenal deed uitkomen, hoe do ldndcron aan het aldaar heerschend algemeen gebrek dreigen ten onder te gaan. Overtuigd zijnde, dat, waar hier do alge- meone -nood aanschouwelijk zou worden in beeld gebracht, de bezoekers stellig bereid zouden bevonden worden con financieel offer tol leniging te brengén, deed het plaatselijk ^comité, in overleg met de Directie besluiten, op die avonden, een collecte te organiseeren. Laat het ons maar dadelijk zeggen: wq zijn in onze overtuiging niet teleurgesteld. Ongoveer 495.— is gedurende die avon den gccoUectoerd. Onzen besten dank aan allen, die 'tot dit resultaat hobbon bijgedragen, ook voor de bijzondere welwillendheid van de bezoekers (sters), gedurende die avonden daarbij onder vonden. Rest ons nog een woord van dank aan do Directie, in het bijzonder aan don heer Van Twisk, die met de door hem zoo juist geko zen. woorden onze collecte 'bij hot publiek heeft aanbevolen. Vervolgens kwam nogA"1' het Comité in een bedrag van 18.176, zijn!» de opbrengst van eeno inzameling gehouden gedurende de uitvoering bp Zaterdag 18 Dec. j.l. in Casino. Ook hiervoor onzen hartelijken dank. Het Plaatselijk Comité. Kerstfeestvterlng in het Leger-des Hells. Hot Logor dos Heils, dat gewoon is Ieder jaar liet Kerstfeest mot luister te vieren, zal dit jaar weer schitterend voor den dag ko men. Niet minder dan vijftien feestelijke samenkomsten worden door het Leger ge hos en in verband mot dit sohoono feest. Tweo groot» Korstboomen zullen op het platform prijken, terwijl de zaal geheel met groen en rood versierd zal zijn. Het zang- koor heeft nieuwe Kerstliederen ingestu deerd en het muziekkorps zal assisteeren. Roods Donderdagmorgen zes uur begint met eeno pioohugo Inwijding bij de 'het feest i verllohte korstboomen. programma dor mongestelu nis volgt: Woensdugavoml 7 uur: Ultdeeling der 1 let, programma der samenkomsten is s Ing der ki :\-r.!naiidtm n«n pl.rn. 75 arm o gezinnen; 9 uup! BW ",:- li dag, 6 uur 's morgens: 10 uur v.in.: „Kerstge dachten"; 8 uur njn.: groot zangfeest; half acht V. avonds: groote Kerstdgmunstratio. Vrijdag. 2e Kerstdag, tien uur 'e morgens; bijzondere Kerstdienst; drie uur n.m.: beslo ten kinderfeest; 's avonds half acht: Kerst- dcpionstratlo. Zaterdagmiddag vier uur emhalfzes: open bare samenkomsten voor kinderen (toegang 5 cent). Zondag 7 uur en 10 uur 's morgens: plech tige Kerstdiensten; (half vier Kerstdemon- stratio in het lokaal Middenstraat 89); 's avonds balfaokt de sluiting van het feest. 'De deuren der zaal (Spoorgraoht 38) wor den telkens uur vóór don aanvang ge opend. Liefdadigheidsvoorstelling:. ..Een Opmorkor" beklaagt zich in een ingezon den stuk over do zoogenaamde liefdodighoidsuit- voering ten bato van het Marine-monument. Do schrijver vindt hot onsympathiek om door middol van oen „feostavond" (een genoeglijk blijspel word opgevoerd) geiden bijeen te brengen voor dit monument, dat het uitvloeisel is van oen tra gische gobeurtonis. Wij goloovon goed te doen het boozo stnk van don boozen inzender niet op te nemen; op zichzelf is or wel wat te'zeggen voor schrijver's stand punt, maar hot wil ons voorkomen, dat de inzender V, el vet al to teergevoelig is. Het is nu eenmaal een feit. de praktijk des levens leert het. dat om .'■'êiden bijeen to, krijgen voor een of ander doel. ooe „uitvooring", waarbij den menschon iets' in ruil geboden wordt, oon uitstekend middel is. Men kon aan de levendon niet doii eisch stellen, dat zii de nagedachtenis dor dooden blijven eeron door voortdurend rouwbedrijf. De inzender vindt oen uitvoering van gewijde, stemmige muziek piëtoitvoller. Wij meenen, dat tenslotte do wijze er minder op aan komt, waar do bedoeling toch dezelfde Is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2