HetZangersfeest MOTTIGE TOON „Volharding's" KERSTBROOD.) ïn ZONDAG 21 DECEMBER 1919 lipliei LIEFDADIGHEIDS-CONCERT LUNCHROOM „NEUTRAAL" Weldadigheids Mm- 'en Avondconcert. leubeSmagazijn B.J. Quast, BJ. QUAST, Langesiraat 30. Ambachtsschool te Helder. VERHUISD: Abdijsiroo WEIHNACHTSTOLLEN Hoesten, J.TEN KAATE, Wie morgenavond naar „CASINO" gaai ziet mooi tooneelspel aan de noodlijdende WEENER KINDEREN. „HET ERFDEEL". 99 te geven door de Mandolineclub „Serenata" met medewerking v. „Helders Mannenkoor", op Dinsdag 23 December, in „Casino", Ie rang 11.-, 2e rang f 0.60, 3e rang f 0.40. NA AFLOOP BAL. SP00RSJRAAT - HELDER. P. PLUIJLAAR, Restaurateur. ZONDAG 21 DECEMBER, Donderdag 25 en Vrijdag 26 December „TIVOLS" Den Melder. HET NIEUWE TOONEEL-ENSEMBLE. DONDERDAG 25 DECEMBER VRIJDAG 26 DECEMBER BsIcbh «f Ie rang f 1-, 2e rang f GIS, 2e rang f 8.40, Nar afloop BAL. QUINA LAROCHE Heden heropening: Langesiraat 30. A. 50 kilo Bruinkoolbriketten a f 1.72 B. 1 H.L. Gascokes .af2.15 Gemeentelijke Brandhoutverkoop. GEHAKT EIKENHOUT Leeraar in het Meubelmaken, Vakteekenen en Vaktheorie. Eerste Heldersche Machinefabriek en Herstsiplaats voor Motoren PIET TOOL Binnenhaven 71 Den Helder Wordt Januari a.s. geopend „Grade" Ruwe olie Scheepsmotor speciaal voor de visscherif PIET HEINSTRAAT 1, D. VAN LEEUWEN, netta jongens ei Meisjes fijne kwaliteit prima, prima kwaliteit, f t.30 en f 1.75. Zeer fijne TULBANDEN f 2.25. Extra fijn KERSTKRENTENBROOD f 1.30 en f 1.75. Gewoon KRENTENBROOD: Prijsopgaaf verkoudheid, keelpijn. Anga-bonborts. llll JANZENSTRAAT 26, DEN HELDER. en helpt mee een weldaad te doen OPVOERING vani Spel van het fabrieksleven. Unaniem oordeel: Hei spel was overweldigend. Na elk bedrijf moest meerdere malen worden gehaald. i" ten bate van het MARINE-MONUMENT voor de mannen onzer vloot, die als slachtoffers van hun plicht bij rampen gedurende de oorlogsjaren zijn omgekomen. Opvoering van Blijspel In d bedrijven door G. VON MöSER. Regie: de Heer H. KLEIJ. Oordeel, der Pers: De zaal was in een by'na onafgebroken lachbui. „Nieuws Dag". 't Was van het "begin tot het einde een waar lachsucces.. „Delftsohe Oouran't". „Het Zangersfeest", een bijspel, wolk aan onze degelykste kringen met gemengde rollen gerust mag worden aanbevolen. „Tooneelgids". Er is gelachen tot vermoeidheid toe, plezier gemaakt, dat 't ongelooflijk was. „De Gazet". Tusschen het Ie en 2e bedrijf wordt een Lied gezongen ter nagedachtenis van de mannen, die ais slachtoffer vielen enzer vloot, door den Heer C. C. F. JAGER en mansehappen. Entrée: ten bate van dj Sanatorium-Stichting der Onderofficieren „ONS BELANG". PRIJZEN DER PLAATSEN: Aanvang 8 uur. - Zaalopening 7 uur. KAARTEN verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn van den Heer KOKELAAR, Kanaalweg; Mej. JORDANS, Dykstraat; den Heer BRABER, Koningstraat, en voor zoover nog aanwezig op den avond der uitvoering aan het loket. des namiddags van 2 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 11 uur, Ten bate v. d. Weduwen en Weezen der zoo noodlottig om het leven gekomen Viaschers te Noordwijk en voor den grooten nood te Weenen, met belanglooze medewerking van het „LUXOR ENSEMBLE", de Hoeren: CARL J. GERRIS, Viool. C. KLAMER, Fluit. B. STEINROTH, Plan*. Verder alle medewerking van myn leveranciers, de Heeren: G. JOH. v.'d. LEE, Wijnhandel, J. L. DüKER Melkfabriek „Jong Holland", ZEGER HOUTER, Banketbakker, W. H. BURGERS, Banketbakker, O. J. J. BUISMAN, Banketbakker, HEID ANUS, Bloemist, en de Amstelbrouwery Amsterdam, die mij alle* wat betreft levering voor den Weldadigheidsdag disponibel stelden. De geheele bruto ontvangst van dezen dag zal, zonder aftrek van kosten afgedragen worden aan den Weled. Gestr. lieer BRUTEL DE LA RIVIÉRE, Hoofdgracht 26, Voorzitter tot lenigingdernood te Weenen en Redactie Telegraaf ont vanger der gelden der Weduwen ©n Weezen te NoordwTJk. Verplicht Programma 25 cent. Béén verhooging van consumptie. In beiden Concerten wordt uitgevoerdNader mijn God tot U. Viool en Unit-solo. Fantasie van den Heer O. J. GERRIS. Werklieden-Vereniging „O. S. W." Uitkeering dividend 2e halfjaar 1919 van: Bakkerij 7% op Dinsdag 23 December a.s., n.m. van 7-9 uur, Magazijn „De Ster" 5% op Woensdag 24 December a.s., Idem Gebr. Leen n.m. van 3-8 nnr, Winkel 7 °P Dinsdag 30 December a.s., n.m. van 7-9 uur, Reclames op Dinsdag 6 Januari 1920, n.m. van 8-9 uur. Alle op de bovenzaal der Vereeniging. Het Bestuur vestigt de aandaeht op zijn prima kwaliteit Kerstbrood (zonder bon) tegen 76 cent, f I.OO, f 1.25 ©n duurder. Voor het opgeven van lidmaatschap bestaat dagelijks gelegenheid. Namens het Bestuur: J. C. DE KOK, Voorzitter. D. POT, Secretaris. bi UHiiy i w.i w, ww nu ii n iv.itf, vrij van stedelijke belasting en auteursrecht. Zaalopening 7 uur. BAL NAa Plaatsbespreking op Zondag a.s. tusschen 12 on 2 uur. DE DIRECTIE. te Kerstdag en 2e Kerstdag Aanvang uur. Directie: J. G0SSCHALK. 2d. OPVOERING van: Hat aucaaastuk van dan taganwaardlgan tijd. la OPVOERING van: Levensschets in 5 bedrijven, van JUSTUS VAN MAURIK, bewerkt door JOH. LEMAIRE, schrijver van Mooie Juultje van VoVsndam. (Dit stuk ging meer dan 200 maal voor uitverkochte zalen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). In beide stukken wordt de Hoofdrol gespeeld door de be roemde operette diva uit het Rembrandt-Theater te Amsterdam, AÜTOINITTE ÖOHB3©. Kapelmeester: COR DE GROOT Jr. Groot koor en ballot. PRIJZEN DER PLAATSEN: verhoogd met 10 auteursrecht en sted.-bel. Muziek volledig Tivoli-orkest. Plaatsbespreking op de speeldagen, van 12 tot 2 uur. Dr. H. NANNING'S f 1.85 per flaoon. De openingsprljzen zijn zeer laag gesteld van prima Eiken Ameuble menten en Pracht Eiken Buffetten. Extra lage prijzen tot 1 Januari a.s. West ge, dat Ie Lunchroom „Neutraal" nog steeds CONCERT,wordt gegeven? Weet ge, dat deze CONCERTEN druk worden bezocht 1 Weet ga, dat het «Ike Zater-1 dag- aa Zsndagavind Is, van I tot II aar Weet fls, dat LUXOR - ENSEMBLE daar groot sueoas oogsten? Weet ge, dat er GÉÉN ver hooging van Consumptie Is? Weet ga, dat „Neutraal" hat gezelligst zitje, van dan Helder Is? Gij, die dat NIET weet, wordt beleefd verzocht, eens kennis te maken. B RAN6STOFFE N -DISTRB BUTIE. Vanaf MAANDAG 22 DECEMBER a.s. Is Bon No. van de mlnlmumrantsoenkaar GELDIG verklaartd, en Is -daarop verkrijgbaar: DE BRANDSTOFFEN-COMMISSIE. Wij mektn er bet publiek op attent, det ellébn tegen af gifte van de ben mag werden afgeleverd. De Wethouder van het Levensmiddelenhedrljf te Helder brengt ter kennis, dat is verkrijgbaar gesteld (Kachelklaar), hetgeen ral worden geléverd in elke hoeveelheid, tegen f4.- per 100 K.Q. afgehaald. Thuisbezorgd binnen de kom der Ge meente bij afname van minstens 200 K.Q. f4.25 per 100 K,G. Tegen betaling van de benoodigde hoeveelheid kunnen ontvangstbons verkregen rfbrden aan het Levensmiddelenhedrljf, KANAALWEG 79, van 9-12 v.m. en 1.30-4 uur n.m. De "Wethouder voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Het Bestuur dezer School roept sollicitanten op voor de betrekking van Aanvangssalaris voor wettelijk bevoegden f 2120,- per jaar met 8 tweejaarlijksche verhoogingen tot een maximum van t 3080.- per Jaar. Voor wettelijk onbe voegden resp. f 1820.- tof 12690.-. Pensioenstortlng 7%. De aanstelling geschiedt voor één Jaar tijdelijk. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Sollicitatiestukken vóór 5 Januari 1920 aan den Directeur, A. J. BESSELING. Vraagt Inlichtingen Vraagt prijsopgaaf De Wethouder van het Levens- middelenbedrijf te Helder brengt aan H.H. Winkeliers alhier ter kennis, dat verzilvering dsj Rijkssuikerbons No. 5, 6, 7 an 8 tot uiterlijk 23 DECEMBER 1919 kan plaats hebben. Na dien tijd kunnen boven staande bons niet meer worden ingewisseld. De Wethouder voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. van DE RUIJTERSTRAAT 9 naar Aansprekar. Te koop 81/* Hectare best Weiland, liggende aan de Weg (lange vliet) Koegraa gem. Hel- det. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd oen nett* Dienst' bod* voor spoedige indienst treding. AdresCafé Dn Paafagl, Kei zerstraat. Ondorgetoekaneli bsvaolt zieb ëoloafri £S£lMETSELWERKEN. P. KWAST, L-aaa W. Btrect isvraagd voor het bezorgen der Helder sche Courant. Officier-Vlieger zoekt gemeubi leerde Kamers met Keuken. Brieven onder Nr. 322, aan bet Bureau van dit "blad. Gevraagd, met Kersttijd of Januari, door huwelijk der tegenwoordige, wn DIENSTBODE, tegen goed loon, bijG. W. JIM- MlNKWz., Doggeraraart 141, Koegrae. HeeH U Bronchitis Lijdt U aan asthma, influ enza, griep, hoelksorts? Hsaft Uw kind slijm-of kinkhoest? Neem dan dadelijk Uw toevlucht tot een ver: trouwd en veel geroemd middel als de welke spoedige verlichting en genezing bren gen kan. De Abdijsiroop worit alom ge prezen als een heerijjk ver- Hechtend mi 4- del, dat Uw vastzittend slym spoedig kan doen los- komen en U een rustige nacht bezorgen w kan. Koop nog he- den een floseh Abdijsiroop. Prys per flacon van 230 gram f 1.60; van 550 gram f 8.25van 1000 gram f 5. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met- onze handteckening L. I. Akker, Rotterdam. f 0.42 plaatmodel (In d« lengte gesneden) en 3 f 0.58 plaatmodel (dware gesneden). lofsafd aanbevelend, DE BIREGTIE. I wordt gevraagd door de Cantine- Gommissie van het 4e Regiment Vesting-Artillerie, vazt: SIGAREN, verschillende mer ken, o.a. Uiltje, Aida; SIGARETTEN, Engelse*#, o.a. Commander (Virginië), Flyer, Capstain ROOKTABAK ex SHAG; LUCIFERS, merk „Molen" of „Zwaluw" LIMONADE BIER; MELK, per flesch en per liter. Brieven aan: Artillerle-Gantine te fort Erfprins. Bovendien wordt een eud biljart te koop aangeboden. Gebruik hiertegen Doos 50 en 90 cent. Bij Apoth. en Drogisten. Gevraagd,- van 's morgens 9 tot 12 uur, aan flink net Meisje. Loon f3.- por week. Adres: Fa. J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. Te huur een Woonhuis, op netten stand. Huurprijs billijk. Te aanvaarden ca. half Januari. Brieven onder Nr. 316, aan het BureaU van dit blad. Hoage prijzen worden betaald voor net gedragen Barnes- en Hesres- fcloadfng. Adree: Binnenhaven 20. Ook aan hui» te ontbieden. H6T LEER HOUOT ZICH MAAR BEST MÉT i EN DE GLANS IS PRACHTIG Te koop een Burgerwoonhuf», perceel Brouwerstraat 49. Direet te aanvaarden. Te bevragen by i A. POST, Onrust 6. Te koop gevraagd een goed onderhouden Bodstol (Kapok- Matrassen), Kapok tf Veeren. Brieven onder Nr. 324, aan het Bureau van dit blad. Te koop gevraagd «en Burger- woonhui», liefst van eigenaar- bewoner. Met prijs. Brieven onder Nr. 323, Bureau van dit blad. Gedeponeerd Handelsmerk zijn oen .aangenaam en uit stekend middel tegen hoest, verkoudheid, k e e I p i] n Zy zijn hoeststillend, maar bevatten geen verdooven- de bestanddeelen, zooals de meeste andere hoestpastil- lis of tabletten. Prijs f 0.75 per doos. Overal verkrijg baar. Eischt onze hand teekening: L. 1. Akker, Rotterdam. AMSTERDAM. Hoofdagent voor den Helder en Omstreken Vraagt prospeotus.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3