L nieuw gemoderniseerd Café-Biljart Kleosterbalsem van M. STAM te A. DOL Café „Du Passage". re De hardnek- Rheumatiek i "L Oostërhouisciie Kandljkuek Verandering in de verdeeling Gewaring van distributie bescheiden. Woensdag 24 Oenember 1919, Schietoefeningen. K. ACKEMA, ZWNDOECHTwl Bericht! Ter gelegenheid van zijn GEVESTIGD: Woensdag 24 lecenber tf)9, 4\ rn Ie - *V rsim - r den Snelweger Utrecht D. BAKKER, Rheumatiek, F'. S. A. Kannewasser l Zenen, RlLUISi Q PLUIMVEE IVOEBEP L. DEKKER, Emmastraat 46. Mélange's 85, 78, 80, 90 en 100 ct. W. VERHAGEN, Aamprsksr, Filiaal „JONG HOLLAND" ZuSdstraaC f4. De "Wethouder van het Levens- middelenbedrjjf maakt hekend, dat verandering in de verdeeling der broodkaarten weder kan worden opgegeven van 27 December 1919 tot en met 3 Januari 1920, aan het bureau van het Levens- middelenbedrijf aan den Kanaal- weg 78, onder overlegging van het gezinsbonboekjo. Verandering in de verdeeling der kaarten kan alleen worden toegestaan voor die personen, die thans een bruin- of rcggebrood- kaart bezitten en hiervoor in den vervolge een wltbroodkaart wen- schen te ontvangen. In geen geval zullen broodkaarten worden geruild. Ter voorkoming vaq eventueel later te ontstane moeilijkbeden, worden alle ingezetenen in hun eigen belang dringend aange raden allé distributie-bescheiden, zooals: bonboekjea, kinderkaar- ten, tijdelijken levensmiddelen kaarten, dienstbodenkaarten enz. zorgvnldig te bewaren, daar voor verloren geraakte boekjes of kaarten geen nieuwe wor den verstrekt. De Wethouder van het Levensmiddelenbedrijf te Helder, A. G. A. VERSTEGEN. Notaris BAAS zal op des avonds 7 tiur, in „TIVOLI", PUBLIEK VERK00PEN, de volgende pereeelen te HELDER: 1. Het huls en erf aan de Spui straat nos. 13 en 13a, groot 1 are 3 centiaren. 2. Het hula en erf aan de Spui straat no 15, naast het vorige perceel, groot 1 are 3 centiaren. Combinatie 1 en 2. 3 Het huls in tweeën bewoond en erf aan de tweede Vroonstraat nos, 2 en 4a, groot 1 are. 4.- Het huls en erf aan de twee de Vroonstraat no. 48, groot 1 are. 5. Het huls en erf aan de twee de Vroonstraa t no. 50. naast het vorige perceel, groot 1 are. Combinatie 4 en 5. 6. Het huis en erf aan de eerste Vroonstraat no 68. groot 86 cen tiaren. 7. Het huls en erf aan de eerste Vroonstraat no. 70, naast het vorige perceel, groot 83 centi aren. 8. Het huis en erf aan de eerste Vroonstraat no. 72, naast het vorige perceel, groot 86 centi aren 9. Het huls en erf aan de eerste Vroonstraat no 74, naast het vorige perceel, groot 84 centi aren. Combinatiën 6 en 7, 8 en 9, 6 tot en mot 9. 10. Het winkelhuls en erf aan de Diaconiestraat no. 12, groot 81 centiaren. 11. Het huis met boefje eu erf aan de eerste Schagendware- straat no. 9, groot 60 centiaren. 12. Het huis en erf aan' de Achtergracht-Westzijde no 73, groot 48 centiaren. 13 Het huis en erf aan de Binnenhaven no. 78, groot 1 are 21 centiaren. 14 Het huis en érf aan de Acbterbinnenhaven no.30, ach ter het vorige perceel, groot 46 centiaren. Combinatie 13 en 14. 15. Het huls en erf aan de L, van Berkstraat no. 13, groot 74 centiaren. 16. Het huis met steeg en erf aan den Dijkweg no. 42, groot 58 centiaren. 17 Het huis en erf aan de Mid denstraat no. 105, groot 77 cen tiaren 18. Het huis en erf aan de Mid denstraat no 99. groot 78 cen tiaren 19 Het huis en erf aan de Mid denstraat no 101, naast het vo rige perceel, groot 79 centiaren Combinatie 18 en 19 20. Het huis en ari aan de Jan- zenstruat no 47. groot 8! een-' tiaren 21 Het huls er erf aan de Ca- i liforoiestraat no. 1 groot 76 cen tiaren. 22 liet. huls en erf aan de Keizerstraat no 85, groot 71 centin'cn. 2 - !Vi- feins niet schuur en erf aAr de Keizerstraat no 87. naast 4de Reg. Vesting-Artillerie. Op Dinsdag 22 Dec. 1919 zalmetVestinggeschut worden geschoten in het terrein begrensd door de lijnen: M P. 1, strand, Pompstation, Zuid punt Begraafplaats, Westelijke berm Strooweg,. bij de Maria- hoeve, M.P. 2, strand, en het strand tusschen M.P. 1 en M.P 2. De grenzen van het onveilig terrein zijn aangegeven door roode vlaggen, terwijl tot het einde der oefening een roode vlag op het Fort KIJKDUIN zal waaien. Het betreden van het onveilig terrein gedurende de schietoefe- ning en het oprapen en mede- nemen van ongesprongen projec tielen, is levensgevaarlijk. Het medenemen van kogels, scherven en projectielen vah de schietoefening is verboden, als zijnde Rijks eigendom. Den Helder. 17 Dec. 1919. De Kolonel: H. J. G. de VIRIEU FüRS. ONDERSCHEIDING. i Een bewijs van goed bedienen En van gewaardeerden lof, is het feit dat Van der Vijver Dikwijls levert aan het Hof. Sedert jaren, moet U weten. Drinkt ook onze Koningin Van der Vijver's thee en koffie Met Haar Koninklijk gezin. SPEENHOFP. cnnolt-Serie No. 10, No. U Teraciiijril a.s. Zaterdag. Hol-Stoomkoffiebranderij en Theehandel HENDRIK v d VIJVER. ROTTERDAM Gestoomd wordt iederen werkdag. Bedden, Dekens en Karpetten 2 maal per week; Gordijnen alle dagen. Zwart wordt ledoren dag geverfd met afd. Stoomwasscherij, Depdts: te Helder, 8poorstraat 38: DE BOER-KORVER. bi Texel? den BurgWed. JAC. BOON. te Wierlngen: C. SLIKKER, te Anna Paulowna: Wed. P. BAAS. Tand-Techniker, ZAANDAM, houdt voortaan spreekuur t» Helder nu luaslliidin. tintin 11 Input, 's WOENSDAGS, van 9—4 uur. Voor operatieve behandeling, welke door Tandarts wordt uitgevoerd, van 11—4 uur. Adres: MeJ. Wed. BUIJKES, STATIONSTRAAT 11 - HELDER. Geen Spoorstraat of Stationsweg. ^\niitiiiiiiiiiiMi>niiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiH|nmiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiHiif^. BOELHUIS I N.V VEQEENIQDE ZEEPF5WEKEN I te KOEGRAS des morgens 10 uur, ten huize van den Heer A. DOEF Jz., a/d. Middenvliet nabij Jullana- dorp, wegens opheffing v$.n bedryf, v&n= 2 beste Werkpaarden, als: één bruine merrie, 11 jaar, en één zwarte ruin, 11 jaar; 2 drachtige koeien; ïn jachtwagen op Collings patent-assen, een zware bnïc- wagen, een dresseerkar op Col lings patent-assen, 2 driewielde karren, tan m |ted ils nieuwe ..Victoria" motor rast dorseh- machina, diverso ploegen, melotte ploeg,2 schaasrploeg, eggen, krui wagens, slijpsteen, bascule met gewichten T uinderlj-benoodlgdheden, als: schoppen, graven, harken, wieders, boonenstokken, hek- stokken, rietmatten, klaverrui- ters, enz., enz.; een partij zakken en manden. Voorts: ongeveer 7000 K.G. Landhool, 3000 4000 K.Q. Erwten- stroo, partij Gerstestroo, partij Voerbieten (ingekuild), een stuit Mest, en al wat meer zal worden j aangeboden. Deurw. W. BIERSTEKER, te Helder. ^iiiiiiiiuiiiimiiiiiiniiiiiiiiiMuiuifiiiiuMiiiiiiiiiMfuifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuutiUiUl^ noodigt ondergeteekend© zijne geachte be zoekers beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. Bijkantoor voor den Helder en omstreken van het Aocountantekantoor, E. J. VAN DER MAATEN, Accountant, Pellow of the London Assoclation of Accountants te Utrecht. Belast zieh met alle voorkomende Accountant 3- werkzaamheden. Specialiteit ia het geven van adviezen en de behandeling van alle belastingzaken. Uitvoerige meUedeeliageB worden gaarne verstrekt De Directeur v/h. Bijkantoer den Helder: K. B. KROL, Parallelweg 76. des-morgens 10 uur, aan de Buitenhaven te Helder, nabij het Salvage-magazijn van de lirma Wijsmuller Co., van het wrak van het achter schip van den drie-mast- schoener „Neptun II", liggende aan het Zuideinde van den Steenen dam, nabij de Pyrotechnische Werkplaatsen; en 5 vaten ruwe motor olie, liggende in bovengenoemd Salvage-magazijn. Voortsde dekhut van voor meld schip, liggende op de plaats van verkoop. W. BIERSTEKER, Deurwaarder. het vorige perceel, groot 1 are 22 centen Combmatie 22 en 2-3.. Te bezichtigen twee dagen véór en cp den verkoopdag van 2-4 uur. 1 lii ichMngen worden verstrekt, ten kantore van.genoemden No- 1'i> FAAS te He der. kigste gezwellen, steen- puisten, negenoógon, bloed- - vinnen, zweren, open bee- nen, fijt, likdoorns, wratten en alle mogelijke wonden genezen in een paar dagen door de Oprechte Win- j* sumer Zalf. I'h/s per bus f0.6(i en f 1.10. (Hoe grooier bus. hoe voorde*..ger in 't g*bruik). Verkrijgbaar bij Apoth. cn Drogisten. ew.-Agent: J. l.lEYSlit, WIrmis (Sr.) Te Helder bij G. N.Gbuj- stcen', Spoorstraat. 29; J. Eelman, Dijkstra at 20; Fa. E. C. Baib, Koningsplein; C. Wektfwbaan. Sluisdijk- straat; C. Buis, Spoorgracht 23; H. W. Zkoel, Kanaal- weg 63; M. pk Ridder— M f, ij er, Zuidstraat: voor en q-m A. iKK Kloostbh, Kei zerstraat 93. iTirT wr yy fe te nieuwe huid kunt U verkrijgen, wanneer U Baardziekten I leeft.alleen door een vloeistof, welke door de poriën in de huid 1 I dringt kunl II verzekerd zi|n de huid te genezen U zult verbaasd zijn. hoe na hel aanwenden van D.D.D.. een vloeibaar geneesmiddel, de |euk direct vermindert en de ontsteking ver dwijnt en na kort gebruik de huid geheel gaaf en gezond wordt Vette zalven kunnen U'niei genezen, zit dringen niet door dc hortên der huid D D.D. Is een zachte vloeistof en bezit bi)lbnd*r* genezende bertanddeelen. Honderden zonden dank hriutalngen bevolen het «nderen lijder» aan Neemt een proel met een flesch D.D.D'Vvan f 0.7 5 of f2.15 tmhoud d maal zooveel dui Veel vootdeeJige# Verkrllgbaar bij alle apothekers en drogisten, ordigeri firma i Haag, Szieek. Verkrijgbaar te den Helder, bij: 11. W. ZEGEL, drogist, Kanaalweg 63. HEEPIEn WINKELIERS! Reeds duizenrie Vakgenooten hebben in hun bedrijf. Dat zegt alles. Vreeat provpectus. A. HEIJKE5, Amsterdam LAX is een hygiënisch haar- poeder, dat, in water opge lost, een heerlijke hoofd- wassching geeft, onmisbaar voor schoolgaande kinderen. LAX doodt levend onrein cn verwijdert, neten, roos en stofvoorkomtonreinheid op het hoofd en geeft aan het haar een mooie glans. Prijs fO.25 per doos, vol doende voor '/s liter hoofd- wassching. Bjj alle drogis ten, L. I. Akker, Rotterdam. KEIZERSTRAAT 08. Een oud adres en altijd goedkodp. Graveeren gratis. ALS I ongesteld zyt, neem dan 's mor gens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, geneeskrachtige Wot-telboer's Kruiden of één a twee Wortelboer's Pillen en gij zljt spoedig weer genezen. Betere en goedkoopero huis middelen bestaan cr niet. Duizenden hebben er reeds baat. door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrijven gal, slijm, koortsig heid, maag-en hoofdpijn, wekken de eetlust op, bevordéren de spijsverteering, regelen den stoel gang, zuiveren het bloed, maag ■en ingewanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer's Pillen 60 cent per doos, drie doozen f 1.70. Overal verkrijgbaar of direct van JACOBA MARIA WQRTELBOER, t« Oude-Pekela, Zending ge«ehiedt franeo na ont vangst van het bedrag. Spit, Ischias, Spierverrekkingen, Verstuikingen, is te genezen door dé beroemde Visser's Rheumatiekolle. Probeer dit éénmaal, gij rheu- matieklyderB, en U kunt de heil zame werking van deze olie ondervinden." Prijs f 1.45. Verkrijgbaar te Den Helder bij G. M. GELIJSTEEN; C. BUIS, Drogist, Spoorgracht. Verder bij alle Drogisten, Fabr. P. Visser, E. Erfsch. Veen (Dr.). koude en pijn Iin de ledematen. Gebruik hiertegen MIJnhardt's Sana- perin-tabletten. Koker 60 ct., 3 kokers f 1.70. Bij Apoth. en Drogisten. COFÏSETS Da wsreldbtraamda iersetten. Prima stoffen. Roestvrijs baleinen. Qoade pasvorm. STEEDS IN ALLE MATEN. Alléén verkrijgbaart (üllltALWEt 14M4R - Z8IBSTHAAIS2. Q Schoenwas Meubelwas Linoleumwas Lederwas Rijwielolie Vaseline II Het goedkoopst en B-i het voordeeligst. P. PUINBROEK, Makelaar, Keizerstraat 39, belast zich met koopen en verkoopen van hulzen en landerijen. TB KOOP: vele Heeren- en Burgerwoonhuizen, twoe Winkelhulzen en twee Ver lofzaken, een leegstaand Woonhuis Tromp straat 31, 81/» H.A. best Welland met dubbele Werkmanswoning, te Koegras, gemeente Helder. Alle inlichtingen gratis. Hebt gij U geprikt, gekrabd, gebrand, geklemd, gestoken, gesneden, gestooten, gekneusd, geschaafd? Neem dan onmid dellijk de verzach tend*, zuiverende, tevens onvolprezen bij rheumatischc aandoenin gen, huiduitslag, aambeien, oude en nieuwe wonden. Prijs per pot van 20 gram f 0.65, van 50 gram f 1.50, van 100 gram f 2.50, van 4- 250gTamf5..Alomver- krijgb. Eischt rooden band met onze handteekening L. I. Akker, Rotterdam. Voor de a.s. Zuivere Boekwijtmeel 28 Zeeuwsch Tarwebloem 25 Zelfrijzend Bakmeel 37 Zuivere Raapolie 130 Krenten 55 - 60 'Sultanarozljnen 80 - 110 Sucade 42 Amandelen 32 - 43 Snippers 15 Abrikozen 140 Bosnische Pruimen 40 - 50 Vljflen 55 - 70 Griesmeel Pudding vanaf l2'/a - 35 Antjstabletten 10 Heerlijke Ontbijtkoek Prima Cacao vanaf 20 KOFFIE 80 - 90 - 100 - Bisschopwijn Bessenwijn 70 Vruchtenwijn Marco 110 Advocaat 280 Spaansche Port 150 Bessensap 84 Boerenjongens 260 Boerenme1s]es 261 Bonbons 30 Fondantborstplaat 18 Kerstkransjes 20 Bitterkoekjes 22 Speculaas 17 - 20 Bruidsuiker 17 - 20 Zaannche Hopjes 26 20 - 32 - 44 - 55 cent per ons 120 - 135 THEE 20 - 24 - 29 - 35 ^LBESIT HEIJN. ■1 70 «iilili door geheel Hedeiland. DEN HELDER, Spootstr. 130-132. Boter- en Kaashandel PROBEERT onze hoogfljne en gij wenscht geen andere meer! EMMASTRAAT 46. MIDDENSTRAAT 33, 8. j. P« BOMHOFFj Langestr. |78, bevelen zich beleefd san. P.8. De bediening heeft plaats In Unlforra-Costuum. Zist onze Kcrstétaïage! Reuïers-Koehen SO cents. «SeleSersche Kssrra. Fïjrse Roiham. Tongen- cn Botorhcwtworst. FJJne DESSERTS0ÏS30NS. FCKD&KTS. LEVERPASTEI. VOLVETTE GOUDAKAAS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4