HEDEN 20 HELDIRSGDE COURANT Herman Nypels. Tweede Blad. Zaterdag 20 December VAN ZATERDAG 20 DECEMBER 1919. PLAATSELIJK NIEUWE. satie voor eigen rechten en vrijheid met energie te blijven strijden.0 Een verslag van deze vergadering wordt in ons volgend nummer opgenomen. Inlijving der ^Illltte lichting 1920 zal o.a. plaats hebben te Helder in het fort „Erfprins" op 10 Januari, des nam. 12.80 uur van de dienstplichtigen, toe gewezen aan het"' 21e reg. inf. II bat., en aan do Administratiotroepen n bat. te Hel der, beiden te Hoorn, Hanrlftm en Amster dam. Te '&-G raven ha ge slaagde voor het rnachinistenexamen, diploma A, de heer J. P. E. Vos alhier. Bij het 24, 29 en 26 November door de Vereeniging van Leeraren in de Handelswe tenschappen gehouden examen behaalde o.a. het practijkdiploma boekhouden onze plaats genoot de heer G. A. H. L. Coppens, leerling van den heer S. Koning. Liefdadigheidsvoorstelling. Wij herinneren bij deze aan de voorstel ling die de Tooneelvereeniging Tavenu mor gen-, Zondagavond, in Casino geeft. Alsdan wordt opgevoerd „Het Erfdeel", blijspel van Fel Lx Philippi. De netto-opbrengst van deze uitvoering komt ten goede aan de Weener kinderen. GROOTE BRAND. Drie winkelhulzen verbrand. Een brand, welks omvang en afmetingen zjjn wedergade sedert menschenheugenis niet heeft gevonden, ontstond! Vrijdagmid dag in de Spoorstraat alhier. Door onbe kende oorzaak geraakte omstreeks 4 ure het dubbele perceel van de firma Oudkerk van Praag, Spoorstraat 5254 in brand. Er woei een sterke wind, zoodat in een minimum van tijd de beide winkels in lichterlaaie ston den. Aan blusschen was reeds aanstonds geen denken. Geweldig loeiden en sisten de vlam men,, tot vér in de omliggende straten violen vonken brandend naar beneden. De aan grenzende porceelen hepen groot gevaar, maar nog grooter bleek weldra het gevaar voor de aan de overzijde der straat gelegen woningen. Een half uur na het uitbreken van den brand scheen het of het geheele blok der Spoorstraat, tusschen Spui- en Prinsenstraat,' in de vlammen zou opgaan. Toen brandden namelijk èen viertal gcVels aan de overzijde, terwijl de aangrenzende perceelen eveneens begonnen ite branden. Een pakhuis in de achter de Spoorstraat ge legen Californiestraat liep mede ernstig ge vaar. Onze brandweer was natuurlijk onmachtig een brand van dergelijken omvang te bedwin gen. De felle wind en de brandbare stoffen maakten bovendien deze onderneming tot een hopeloos werk. Behalve de plaatselijke brandspuiten, rukte de stoomspuit van de Rijkswerf, alsmede de spuit van fort Erf prins, uit, en met vereende krachten slaag den zij erin den brand tenslotte te beperken. Geweldige massa's water waren daartoe in do brandende perceelen gespoten. De stoom spuit moest om voldoende-water te kunnen krijgen, geplaatst worden bg het graanpak- huis der firma Witsenburg aan de Spoor- gracht, vanwaar de slangen door de Bree- watersfcraat gelegd werden naar de Spoor straat. Binnen een uur was het perceel van firma Oudkerk van Praag een ruine. De beide daartegenover gelegen peroeelen, een drogisterij van den heer Gelijsteen (Spoor straat 29), en een manufacturenzaak van den heer Joh, Ham (no. 27) brandden geheel leeg. Ernstige schade beliepen de belendende per oeelen Spoorstraat 81, café Woud, no. 2B be woond door den heer Thijssen, no. 23 be woond door den heer Zwaan, ©hef der firma J. van Willigen. Verder werd aan den over kant, naast de perceelen van de firma Oud kerk van Praag, van no. 50, filiaal van de firma Jac. Mantel, Utrecht, bewoond door wed. Kikkert, de spiegelruit vernield, en werd waterschade opgeloopen; no. 50, winkel in gas- en electriciteitsbenoodigdheden van den heer G. van Baaren, liep eveneens brand- en aanmerkelijke waterschade op, evenzoo het in de Californiestraat gele pakhuis van dezen heer. Zooals te denken ia stond een enorme menschenmassa naar het ongekende en tref fende schouwspel te zien. Wanneer men weet, dat de breedte van de Spoorstraat on geveer 10 meter is, krijgt men «enig denk beeld van'den geweldigen omvang der vlam men, die de beide huizen aan den overkant in brand staken. Gelukkig was de wind eenigszins gaan liggen, hetgeen de oorzaak is geweest, dat de ramp geen grooteren om vang aannam. Zooals wij reeds zeiden, liet het zich aanvankelijk aanzien, dat een ge heel blok huizen in de vlammen zou op gaan. Het was een grootsch en imposant' schouwspel. Daar de sabbath juist was ingegaan, was een kwartier tevoren de winkel der firma Oudkerk van Praag gesloten en gelukkig niémand meer in het gebouw aanwezig. Ook de bewoners van de overige peroeelen kon den zich bijtijds in veiligheid brengen. Naar men ons inlichtte zijn alle perceelen verze kerd; een inboedel, behoorende aan den off.- mach. v. d. Harst, die het bovenhuis van no. 27 bewoonde, was niet verzekerd, In een gisterenavond gehouden vergade ring van het Marinepersoneel beneden den rang van officier werd de navolgende motie aangenomen: „De groot© openbare vergadering van marinepersoneel beneden den rang van offi cier te Helder op 10 Dec. 1010; kennis genomen hebbende van de verwer ping der marinebegrooting door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en de daaruit voortvloeiende ontslag-aanvrage van den Minister van Marine; van meening, dat dit tengevolge kan heb ben de vertraging van verschillende in het uitzicht gestelde belangrijke verbeteringen in de positie van het personeel; constateert, dat zoo spoedig mogelijk een algeheel e positieverbetering, zoowel moreel als materieel een eerste behoefte is; verzoekt regeering en volksvertegenwoor diging de in bewerking zijnde positieverbe teringen met kracht te willen bevorderen; en roept het marinepersoneel beneden den rar.g van officier op om door öterlce organi INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. DE STORM. Zóó erg als ln 1016, in den beruchtcn stormnacht van 1314 januari was het niet dezen keer, doch het leek er heel veel op. Vliegend stormweer was het toch ook nu weer in den nacht van Donderdag op Vrij dag. Donderdagavond, ongeveer kwart voor elf, liep de wind om van Zuid naar W.N. Kor; daarna, te kwart over 11 ongeveer werd do sterkste windstoot waargenomen; toen werd een windsnelheid geregistreerd van 24.5 M. per sec. (een snelheid van 12.5 M. geldt reeds als storm). In 1910 wei-den aanmerkelijk zwaardere stooten waargenomen. De groot ste windsnelheid bedroeg teen 32.7 M. per s'ec. De stand van het water was thans ook we der hoog. Te half vier was deze,' volgens de peilschaal aan den windwijzer 1.74 boven A.P. Te 4.10 werd de hoogste stand be reikt, n.1. 1.80 M. boven A.P. Het wa ter werd echter bovendien door den sterken wind geweldig opgejaagd. Vrij dagmiddag te half vier ongeveer, kwam het zelfs, een paar honderd meter voorbij het meteorologisch observatorium tot over de verhooging van den dijk. De kruin van deze verhooging ligt op 6 M. boven A.P. De wandelweg op den dijk ligt op een hoogte van 4 M. boven A.P. Begrijpelijk is het dus, dat het water meermalen tet op den dijk kwam. Vooral óp het gedeelte van den dijk tusschen Zoutsteeg en de hoek van de Oost batterij en het gedeelte LangestraatBatterij Vischmarkt en verder in de richting van Kaaphoofd, gebeurde dit meermalen, en be wezen de dijkvorhoogingon baton© diensten. Ook met het muurtje dit jaar op het dijks- gedeelte WestpleinLangestraat gebouwd, was dit het geval. De waterstaat had allo maatregelen genomen. De doorgang bij do Langestraat was reeds met de daartoe be stemde balken afgesloten, in de overige ope ningen waren de eerste balken reeds neerge laten. Dit was noodig ook; bij de afsluiting Langestraat sijpelde het water af en toe onder de balken door. De dijk is op eenige plaatsen beschadigd. De strook van de vroegere trambaan is ge heel los gewoeld. Vrijdagmiddag verspreide ziet het be richt, dat nog een viertal botters, alsmede de loodsschoener zich nog buitengaats bevon den. Des avonds werd echter reeds uit IJmuï- den gemeld, dat twee dezer schepen aldaar waren binnengeloopen. De motorbotter H.D. 160 kwam hedenmorgen behouden alhier binnen. Aangaande de Zaandam I ia nog niets naders bekend. Lichters gestrand. De sleepboot „Hercules" vergaan. Vrijdagmorgen strandden ter hoogte van Egmond, de Duitsche lichters Carpa en Luzio, komende van Hamburg. Zij'waren losgeslagen van den sleepboot „Süd Ameri ka VI". Deze nam de bemanningen over, be halve de kapitein van de Luzio, Wichart, die verdronk. De schepen werden bi) Egmond hoog op het strand geslagen. e Op het bericht van de stranding vertrok de sleepboot „Hercules", van de firma Wijs muller, uit IJ muiden. Korten tijd daarna werd, door do «fleepboofi „Katwijk" binnen de pieren het lijk van een de® opvarenden, de matroos Kroger, opgevischt. Aanvankelijk dacht men, dat. deze' overboord was geslagen. Later ingekomen berichten gaven echter zekerheid dat de sleepboot met alle op varenden, 10 man, is vergaan. Aan het Zuiderstrand spoelde n.1. de scheepshoot, met gedeeltelijken inventaris aan, terwijl te Zandvoort het lijk aanspoelde'van den wa terklerk Jan Kruger Jr., van het bureau Wijsmuller, die den tooht medemaakte. Omtrent de toedracht van het ongeluk Is niets bekend. Men vermoedt, dat een stortzee de vuren heeft gedoofd en het schip toen dwars op de zee ie gekomen. De „Hercules" werd gevoerd door kapitein Jan van der Wielen, die indertijd zeer be kend is geworden door zijn moedige redding der bemanning van het Engelsdie stoom schip „Eastwell", dat bij een zwaren storm, op de Noordpier Jiep. Verder bevonden zich aan boord: stuurman 'Jan Boterkoek, uit St. Anna-Parochi, de matrozen Frans Kru- ger, Anfcoon Broek, Willem Kuiper, allen van IJmuiden, de le machinist P. van Velsen uit Schoten, 2e mach. Jan Botter, stoker IJs brand Ros, stoker Willem Bijl, allen te IJmuiden, terwijl de reis tevens werd meege maakt door den waterklerk, wiens Hjk te Zandvoort is aangespoeld. Nader wordt nog gemeld, dat reeds 4 lijken zijn aangespoeld. De „Hercules" was een nieuwe schroef stoomboot van 600 ton, en was eerst sedert 14 dagen in dienst. 8chïpbrert bJJ Makkara. Vier schepen, met graan, cement en kolen geladen, gesleept door de sleepboot Assis tent", werden bij Makknm door hooge zeeën beloopèn. De tjalken „Maria" en „Antilope" zaten al spoedig onder water. Met veel moei te redde de sleepboot de bemanning van de .Maria", maar kreeg daarbij zooveel water binnen boord, dat het bijna tot de vuren reik te. Dadelijk stuurde de boot met 3 geredden naar Harlingen, waarna de reddingboot, ge sleept door de sleepboot JPernis", naar de plaats des onheils vertrok. Het gelukte den reddors nog tien opvarenden van de klipp „Voorwaarts" en „Nederland" behouden bin nen te krijgen. Van do tjalk „Antilope." was alleen de knecht nog in leven; bij bad zich met de viag- gelijn aan den mast vastgehouden. Ook hij werd gered, doch de schipper Jan Jonker, diens vrouw en diens dochter waren reeds verdronken. De twee klippers liggen voor anker, doch de bemanning durfde net langer aan boord blijven. de laatste dag van onze belangrijke opruiming met korting. Ond-Dnltsch oorlogschip gestrand. Ten Z. van de Schevoningsche visschers- haven is Donderdagnacht het oude Duitsche oorlogsschip „Hildebrandt" op het strand ge- loopen. De 7 opvarenden werden Vrijdag met een wippertoestel van boord gehaald. Het telegrafisch verkeer. Het telegrafisch verkeer ondervond groo- te vertraging. Vooral ook in het Zuiden van ons land waren tal van verbindingen ver broken. fabriek worden gestoken dan de Raad aan vankelijk meende. De Voorzitter echter meende," dat het verwijt als zou de Raad on voldoende zijn voorgelicht, iiiet billijk was, daar in dezen tijd niemand ten opzichte van dergelijke begrootingen een vasten prijs kan opgeven. Hoe het zij,betalen is het parool. Welke motieven den Raad ertoe leidden om voor den aftredenden rqgent en de regen tes .van het Algemeen Weeshuis, buiten do voordracht om geheel niouwe functionaris sen te kiezen, zal wel in het duister blijven. Met name de heer A. J. de .Tongh was een lange reeks van jaren (20 jaar), voorzitter, en bekend om zijn behulpzaamheid en den tact, waarmede hij met do bewoners van het Weeshuis, waarbij, als bfl alle kinderen, wel een» lastige elementen zijn, wist om te sprin gen. Het la werkelijk zeer te betreuren, dat deze ijverige en voor zijne functie ten zeerste geschikte voorzitter thans opzij la gezet. Van de 20 stemmen verkreeg do heer de Jongh er 6, terwijl de heer van Aken 13 stemmen ver kreeg. (1 lid stemde blanco). Hetzelfde was het geval met mevrouw Spruit, die met 13 stemmen tegen 7 gekozen werd in de plaats van mevrouw Baert-Verfaille. Vermelden wij tenslotte nog, dat op voor stel van B. en W. een raadscommissie van drie leden is. benoemd om het vraagstuk der kindervoeding en eventueel -kleeding te on derzoeken. Dit geschiedde naar aanleiding van de opheffing der vereeniging „Kinder voeding". De rondvraag dijdde weder uit tot een de batingclub. Van den nogmaals door den heer Spruit geuiten wensch om nu toch om elf uur des avonds te eindigen kwam niets te recht, want .om 'half een was de Raad nog bezig. Raadsoverzicht. Hoewel in vele gevallen de lengte van een raadsagenda in omgekeerd evenredige ver houding staat tot hare belangrijkheid, was de agenda van deze week, hoezeer uitgedeid tot een respectabele lengte, in meer dan één opzicht niet van belang ontbloot. Elk jaar, zoo tegen do behandeling der begrooting, krijgen van die zaken, welker afhandeling noodzakelijk is alvorens met den jaarljjk- schen hoofdschotel aangevangen wordt. *Ook nu weder werden verschillende min of meer belangrijke kwesties afgehandeld, waarvan wij allereerst noemen eenige subsi- die-verhoogingen voor onderwijsinstellingen. Teneinde den leeraren aan de Handelsavond school en de Ambachtsschool hun verhoog de traktementen ingevolge do nieuwe rege ling te kunnen geven, was het noodig aan deze instellingen verhoogde subsidies te ver- leenen, terwijl tevens, ten behoeve der Han delsdagschool een subsidie verleend werd van 4376,Verder werd een toeslagrege ling voor de gemeentelijk© pensioenen vast gesteld en tot uitbreiding besloten van het personeel der verificatie. Voor 1000 werd deelgenomen in» het waarborgfonds der Landbouwtentoonstelling, in 1920 te Schagen te houden. Bij dit punt drong de heer Boo gaard er op aan eens plannen te beramen een dergelijke tentoonstelling voor Den Hel der te organiseeren. Zooiets zou, meende deze heer, de economische positie van onze gemeente versterken, haar naar buiten be kend maken. Wij hopen zeer, dat men dezen wenk eens in gedachten houdt; Den Helder is toch óók landbouwgemeente en zeer zeker zal een dergelijke tentoonstelling haar nut afwerpen. De aanschaffing van een honderdtal stoe len was noodig geworden sinds de gemeente lijke Bouwzaal hoe langer hoe meer gebruikt wordt voor vergaderingen. Van verschillende zijden werd aangedrongen om die zaal ook voor andere dan gemeentelijke organisaties beschikbaar te stellen, maar zooals wethou der Verstegen opmerkte, daarvoor zal wel geen gelegenheid zijn, omdat bijna alle avon den reeds bezet zijn. Een voorstel tot uitbrei ding van het personeel van het Gem. Zieken huis gaf den heer Bok aanleiding daarover zijn blijdschap te uiten, en de Voorzitter meende, dat, Krachtens het voorstel der Com missie, alle bezwaren hiermede waren onder vangen. Een tijdelijke geldleening van 300.000.- waaxomtrent men er nog niet in geslaagd was deze om te zetten in een vaste leening, moest worden verlengd tegen den verhoog den koers van 6 Verder waren er nog de vragen van den heer Staalman inzake den gasprijs, door B. en W. schriftelijk beant woord en in ons blad afgedrukt, de verbree ding van den weg Kaaphoofd naar Huisdui nen, waarvoor Waterstaat een aanzienlijk bedrag restitueert, en de reeds dadelijk bij de indiening ten doode opgeschreven «ra gen van den heer SchoeÓelenberger over den meterhuur van gas- en watermeters. De heef <Sch. wilde den verbruikers, die „reeds den kostprijs hunner meters met de huur be taald hadden, de verdere huur kwijtschelden, maar uit de adviezen bleek, dat zoo'n maat regel zóóveel praotische bezwaren met zich medebrengt, dat hij, hoe sympathiek ook overigens men er tegenover moge staan, niet wol uitvoerbaar is. De heer de Zwart meende een woord van protest te moeten doen hooren tegen een met 's Rijkswerf te sluiten contract voor stroom- lovering, waarbij de gemeente de thans op 's Rijkswerf aangesloten perceelen, huiten de rijksgebouwen om, niet in prijs mag verhoo- gem Voornamelijk geldt dit voor de Marine club. De heer de Zwart merkte op, dat het niet aanging dat dit gebouw straks tegen ver minderden prijs licht zou ontvangen. De op merking van den Voorzitter, dat dit een mi litair tehuis was voor officieren zoogoed als de andoro tehuizen voor minderen waren, sneed natuurlijk geen hout, omdat geen enkel militair tehuis reductie op zijn gasprijs ont vangt. Het belangrijkste punt van de agenda "sas wel de kwestie van den ovenbouw ter gas fabriek. Indertijd is hiervoor een aanzien lijke som uitgetrokken. Naar de heer de Zwart thans opmerkte, bleek destijds niet of althans niet voldoende, dat ln die som niet begrepen was het nevenwerk, m.a.w. dat voor dat nevenwerk, dat met den ovenbouw noch tans inhaerent is. extra zou moeten worden betaald. Er is natuurlijk niets aan het geval te doen en de gemeente zal ook dat extra werk. ais-mede den lioogeren prijs hebben te betalen. Het viel wel even tegen, dat nu nog eenige duizenden guldens meer in de gas- Ingezonden mededeeling. KERSTFEEST 1919. „SEMPERFLORENS", KONINGSTRAAT 13, TELEFOON 141, heeft voor Kerstgeschenken groote voorraad bloeiende Orchideeën, miniatuur bloelende Se ringen In pot (Iets nieuws), Azalea's, pracht planten, Rhododendrons, Primula's, Tulpjes enz., benevens diverse Kerstideeën. ZIET DE ÉTALAGE. GEMENGD NIEUWS Brand. Donderdagavond is het landhuis de Oor sprong, bij Oosterbeek, geheel afgebrand. Er is veel oud Delftsch porcelein, antieke kas ten en koperwerk, verloren gegaan. Alles was verzekerd. Een bende spoordleven. Op het Rotterdamsche hoofdbureau van po litie bevindt zich een bende spoorwegdieven in bewaring, die dezer dagen door de politie to Woerden is aangehouden. Ze bestaat uit een hoofdconducteur, 3 remmers uit Rotter dam, 1 rangeerder uit Capelle, 1 uit Vlissin- gen, 1 arbeider-telegrafist uit Capelle en een arbeider, die niet in dienst der spoorwegen was, doch aan de lijn Woerden—Oudewater woonde, en die meermalen pakjes opving, die uit rijdende goederentreinen werden ge worpen. De diefstallen hebben al een jaar lang plaats gehad. Gestolen zijn, zoover men kan nagaan, partijtjes koffie, fietsen, schoenen, handschoenen, rijwielbanden enz. Uit Woer den zijn do heerén overgebracht naar Rotter dam, in verband met nog andere spoorweg diefstallen, die bij de recherche daar ter stede in onderzoek zijn. Korte berichten. De Fransche marinewerven rijn thans be zig met den aanbouw van koopvaardijsche pen. In het geheel zijn er 34 opgeleverd of in aanbouw, met een totale waterverplaatsing van 214.600 ton. Bij het vervoer vqp granaten in het l tion van Denderleeuw (België) is een granaat ontploft, waarbij drie personen werden ge dood en één ernstig gewond. VOETBAL. Hollandla Hl—N. W. D. (Ie klasse N.-H. V. B.) N. W. D. moet morgen naar Hoorn om te spelen tegen de Hollandia-juniores. Hier werd gewonnen met 50; en ook nu lijkt ons een overwinning een normaal resultaat, hoewel, naar we vermoeden, de overwinning wel niet zoo groot zal zijn, vooral daar we tot op heden nog niet veel vooruitgang heb ben bespeurd in het spel van de Heldersche club. De voorhoede vooral moet nog heel wat leeren, het plaats houden en niet-in-den-weg- loopen schijnen de spelers in deze linie maar niet te kunnen leeren. Maar enfin, misschien komt dat ook wel eens. N. W. D. zal in deze opstelling spelen: Bakker Iko t. Wal Veldhuizen Dicdenhoven v. Veehgel Buis Brinksma Augustijn Glowting Hoenderdcm Scheidsrechter is den heer Wortel, van Alkmaar. Vertrek 7.29, aankomst 6.02. INGEZONDEN. Woningnood? Geachte redactie! Dat hier woningnood is, weten helaas! reeds vele jaren zeer velen onzer ingeze tenen. Is het dan niet bespottelijk, als men dan in een advertentie ziet aangekondigd, dat voor een inrichting als een bioscoop-theater niet minder dan 6 woningen aan de reeds te geringe voorraad zullen worden onttrokken? En dat bij een ander bioscoop-theater, naar wij hooren, eveneens dergelijke plannen be staan? Velo gemeenten hebben reeds verordenin gen in het levon geroepen, bij welke het sloopen en buiten gebruik stellen van wo ningen aan de vergunning van B. en W. af hankelijk wordt gesteld. Het zou ook hier geen overbodige weelde zijn. Soms kan 't onttrekken onvermijdelijk zijn. Maar bioscopen zijn er hier nu toch wel genoeg en woningen tekort. In dezen tijd doe men wat voor het leven hot onontbeer- lijkst is. En dat is niet het uitbreiden van inrichtingen tot vermaak. Helder, 18 Deo. 19. M. TTSSCMERÏJBERTGHTB5. 18 Doe. Aangebracht door 10 kordors: 10 tongen p. et. 1.25; 25 middeltongen p. st. 0.80; 12 kisten zotschol p. kist 16 K 18; 25 roggen p. et. 1.50: 16 kielen kV-ine schol t>. kist ƒ9 b 11: 70 kisteD schar p. kist ƒ6.50 h 7.50: door garnaienvisschers-. 1710 K.G. gekookte garnalen P. K.G. 0.12A 0.25. 19 Dec, door 55 kordora: 80 tongen p. st. ƒ1.25; 80 middeltongen p. et. ƒ0.80-, 50 kloiue tongen p. st. ƒ0.30; 1 tarbot 3t. ƒ6.50; 40 roggen p. et. 1.75; 4 kisten scholvisch p. kist ƒ20: 20 kisten zotschol p. kist 18 k 20; 82 kisten kleine schol p. kist ƒ10. 13; 178 kisten schar p. kist ƒ55 b f10- door garnaienvissohers. 630 K.G. gekookte garnalen p, K.G. f 0.16 b 0.21. MARINEBERICHTEN. Bij K. B. la: mot 10 Doe., bevorderd tot adol- borat lo kl. bil do Kon. Mar.-Koaervo do bulten- ge»w. ndelborat bij dio reserve W. jfcl F. Hazebroek; met 1 Jnn. a.s.. aan do luit*, ter zee 2o kl. bij dio reiorro W. èchuil, G. Zoiiluga, G. W, F, Mol oa W, O, Schimmel, op voraock, ooi-vol ontslag ver leend; mot 1 Jan. n.». aan den luit. tor zoo lo kl. L. C. Carbln, wegen» ongeichiktheid voor do ver dere waarneming van den militairen dienst ten gevolge van lichaamsgebreken, eervol ontslag uit don zeedienst verleend onder toekenning van pen sioen; met 1 Jan. a.s.. aan den luit. ter zee 3o kl. H. T. Albarda on aan. den off.-mnch. 3o kl. H. "W. J. Maas, op verzoek, oervol ontslag uit den zee dienst vorleenil voor zoovool eorstgenoemdo be treft in Oost-Indiö: met 16 Jan. a.s., aan don off. v. gez. lo kl. dr. H. C. A. Dotmar en met 1 Febr. a.s. aan den luit. ter zee 2o kl. J. H. yan der Bol, wegens ongeschiktheid voor de verdere waarne ming van den militairen diénst tengevolge van lichaamsgebroken eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder toekenning van tijdelijk respect, voortdurend pensioen. De officior-maehinist 3e kl. J. G. Charmes van flr. Ms. Koningin Emma wordt 22 Dec. gesteld tor beschikking cn da officier-machinist 3o kl. U. Hompenius, thans ter beschikking, wordt met dien datnm geplaatst aan boord van llr. Ms. Koningin Emma ondnr intrekking van zijn bevolen plaat sing bij den onderzeedienst. De officior van administratie 2o kl. J. W. Goos- sens is aaugewezen om per particulier stoomschip „Jan Piotersz. Coen", waarvan hot vertrek is be paald op 6 Maart 1920, naar Ooat-Indid ta ver trekken. Met ontslag uit den Zéedienst; Op 20 Dec.: Matroos-torpedomaker W. van dor Loos; matroos le kl. H. J. Dauiëls; matroos 2o»kl. M. A. Lorier; op 22 Dec.: marinier lo kl. A. Hilkorst. Vervoer tegen militair tarief. Door den Minister van Marino wordt medege deeld, dat vanaf 1 Januari 1920 bet personeel der zoemacht ook bij vervoer in het belang van 's Rijks dienst niet meer volgens militair tarief mag reizen, zulks op grond- van het 2do lid van art. 45 der Spoorwegwet, volgens hetwelk onder „krijgsvolk" niet zijn te verstaan „zeeofficieren en zeelieden". Alleen do nog niet van uniformkleedïng voor- zieno zeomiliciens, die voor Rijks rekening reizen, zullen in den vervolge nog voor do helft van den vrachtprijs worden vorvoerd. In overleg met het Departement van Oorlog zal nader worden bepaald of aan het begrip ..dienst reizen" in bijzondere gevallen eenige uitbreiding kan worden gegeven (b.v. voor reizen van zee- milicien9 in eerste oefening tot het bezoeken van hunne familie). LEGERBERICHTEN. Aan den dienstplichtige W. de Graaf, van het 21o rog. inf. te Den Helder, is tot nader order verlof verleend, zulks in afwachting der Kon. be slissing inzake vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid. De mil.-soldaat JL Riomersma, van hot 21a reg. inf., is bevorderd tot korporaal. Do sergeanten S. Hoefnagel en J. P. Bloem, van het 21e reg. inf. te Den Heldor, zijn ontheven van hunne detachooring bij hot 10e reg. inf. te Haar lem. Bij beschikking van den Min. v. Oorlog is aan den dienstplichtige N. J- Poort van het 21e reg. inf. te Den Helder, uitstel vau oerste oefening verleend tot het tijdvak, waarin moeten worden ingelijfd de dienstplichtigen dor lichting 1921, eerste gedeelte. Met hot oog op de in het voornemen liggende inkrimping van het beroepspersonoel der land macht. in do naaste toekomst, zullen de bij do politietroepen gedetacheerdon niet boven de for matie worden gevoerd bij hunne korpsen, omdat andora ter aanvulling van vacatures, die op dio wijze zouden ontstaan, bevorderingen zouden móeten plaats hebben. Gelijk hekend moeten uiterlijk 31 Dec. a.s. alle verlofsofficieren §n -onderofficieren van de Landmacht, thans nog onder do wapenen, naar huis worden gezonden. Hiervan zijn uitgezonderd officieren en onder officieren, die door ziekte buiten staat zijn in de burgermaatschappij in eigen onderhoud te voor zien. Verliooging militair taneL Ons bericht inzake de in het voornemen liggen de vorliooging van het militair tarief behoeft eenige aanvulling. "Wegens stijgiDg der exploitatiekosten is het de spoorwegmaatschappijen n.1. niet langer mogelijk de militairen, dio niet in -het belang van den dienst reizen, tegen de prijzen van het militair tarief tz.g. half geld) te vervoeren. Mitsdien zal met in gang van 1 Januari 1920 dit tariof uitsluitend toe passelijk zijn op het vervoor van krijgsvolk in hot belang van Rijks dienst. 8TOOMTAARTBERICHTEN. Stoomvaart-Maatschapbij „Nederland". Roopat, uitr vertr. 10 Dec. v. Colombo. Rondo &rr. 18 Doe. v. Batavia to IJmuiden. Rotterdamsche Lloyd. Doli arr. 15 Dec. v. Norfolk te Philadelphia. Djambi arr. 13 Dec. v. R'dam te Batavia. Insulinde vertr. 13 Dec. v. Batavia n. R'dam. Bosooki, v. R'dam n. Buenos A~res, arr. 14 Dec. te Las Palmas. Djocja arr. 17 Dec. v. R'dam te Hamburg. Djeinbor, tliuisr., arr. 12 Dec. te Suez. Tabanan, uitr., pass. 18 Nov. Kaap Bon. Kon. Hollandscho Lloyd. Hollandia, uitr., vertr. 17 Dec. v. Lissabon. Rijnland, uitr., pass. 16 Doe, Ouossant, Gooiland, uitr., vertr. 13 Dec. v. Santos. Kennemorland arr. 19 Deo, v. R'dam te A'dam. HollandAmerika Lijn. Noordam vertr. 17 Dec. v. N.-York n. R'dam. Rotterdam arr. 17 Dec. v. R'dam te N.-York. Soestdijk arr. 13 Dec. v. R'dam to Callao. IJsoldijk, v. Nowport News n. R'dam, wordt 20 Dec. in den Nieuwen Waterweg verwacht. Kon. West-Indische Maildienst. Hercules, thuisr., arr. 17 Doe. v. West-Indlö te Havre. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Mentor, v. Sln'gapore n. A'dam, vortr. 8 Dec. van Port Said. Dardanus vertr. 8 Dcc. v. Bat. n. A'dam (verb.). Idomeneua vertr. 9 Dec. v. Yokohoma n, A'dam. Patroolus. v. Ba'avia n. A'dam, vortr. 9 Deo. van Port Said. Java—China—Japan Lijm Tjilatjap vertr. 7 Deo. v, Kobo ri. Batavia. Burgerlijke Stand van Helder. van 18—19 Dec. BEVALLENG. DoornTwisk, d.; G. van de VuurstPhillipsou, d.; O. F. van Strjjen- van Hert. d. OVERLEDEN: H. Dijt, 27 jaar. Haven te Nieuwediep. Aangekomen van Goo! en vertrokken naar Har- liugen het Nod. s.s. Vriesland. MARKTBERICHTEN. Broek op Langendijk, 19 Deo. Rófcde kool ƒ2.50 (6.20. kleinere ƒ1.30—2.10, gele kool ƒ1.80— ƒ3. kleinere ƒ0.90—1.20. Deonsche witte 1 ƒ3.10, grove uien ƒ7.108.50, neen ƒ2.20—2.80. ramenas ƒ0.70. alles per 100 K.G.; apruilkool 19.80, witte kool 90 por wagon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5