De Danskroeg Rooie Hannes KLOPPER MUIEN, LEDIKANTEN, .gaat niet door. De nieuwste JORBAANSCHETS |BEKENDMAKING.| A.G.O. DRUKWERK de beide Kerstdagen in „CASINO". w* SCHOOLGELDEN, uw L Het Geheim —f— Dubbele Kruis' Prima MedicinaleLevertraan EERSTE HELDERSCHE OHBERGROHBSCHE StfE-IHRlCHTlMQ. OUDKERK&v. PRAAGS A. M. WITSENBÜRE, Hoofdgracht 38.1 Advertentiën. zint Kon. Ned. Bond van oud Ond.-Officieren. Vergadering Bond van Marine-Onderoffic. Bekendmaking. zoete en zure Appelen, Hand- en Stoofperen Onze Prijslijst. Borstplaat zelf „Ideaal"-essence. C. DE BOER J". van Zie de biljetten! Prijsbiljarten N.V. Stoomboctdienst Gebrs. Zur Kien. komt Firma !L. BUTER, H.W. ZEGEL, Kanaalweg 63, Drogist,Tel. 279. Goedkoope Schoenreparatie-lnrichting. JÓNGENSTRUIEN. Magazijn „De Ster". Voor Wijnen en Gedictilleerd Veilige bewaarplaats Hl Wij maken het geachte Hl publiek bekend, dat onze zaak Ëf jjjj op den gewonen voet aan de H H§SP00RGRACHT voortgezet Hl Hl zal worden. verzoeken de Cliën-Ü |H tèle beleefd hun inkoopen te H! doen bij onze firma SPOOR- Hl GRACHT 42-45-46. |j 111 J.TISS1NG, Keizerstraat 33. j 1 Hygiënische Luxe-Broodbakkerij j Weihnachtstollen, f ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii LOODSGRACHT 69. Pitch pine-, eiken- en geschilderde '/usSfisSes, Op den 24sten Dec. 1919 I hopen onze geliefde Ouders 2 Q. J. SCHUITEMAKER en P. KLEUN hunne SO-jarige Echtvereenl- j ging te herdenken. Namens hunne dankbare j Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen: '0", SCHUITEMAKER. J. SCHUITEMAKER— r. d. Burger, Weltevreden, f H. MACPHERSON. M. MACPHERSON— Schuitemaker, Soerabaia. B. 6CHUITEMAKER en Verloofde, •ij- Amsterdam. 3 *T. SCHUITEMAKER. M. G. SCHUITEMAKER, Helder, en Kleinkinderen. 'Helder, Weststraat 85. Wegens familieomstandig- receptie. if i wegel heden i In plaats van kaarten. Verloofd: JAC. LUIJCKX TINIE SWAQER. Arnhem, Driekoningendw.str. 3S Alkmaar, Ramen B5, 21 December 1919. In plaats van kaarten. Verloofd: NELLY VAN DER BREflGEN Ir. A. H. 0. W. DE BATS. D™SeoM?i 20 December 1919. Bij one vertrek uit Den Helder een hartelijk afscheid toege- wenscht aan Vrienden en Be kenden. R. FEENSTRA en Echtge noot» en Kinderen. Wed. F. J. A. REINIERSE. Ondergeteekenden betuigen langt degen weg hun hartelljken dank aan denWeledelgestrongen Heer Dr. TANGE, voor de be reidwillige hulp en aan de Direc trice en Zusters van het Zieken huis alhier, voor hun zorgvolle verpleging onzer moeder bewe zen. Familie dh NOORD. Ïs Heer en Mevrouw DE HAAN - MMES, Havenplein 20, zullen gaakne bezoeken ontvangen Zon dag, 21 December, Woensdag 7 Janu ari ten Zondag 11 Januari. UJTHERSCHE KERK. Zondag 21 December: geen dienst. Dinsdag 23 Dec., 's avonds 8 uur Liturgische dienst. Schriftlezing en Koorzang. Donderdag 25 December, 10 uur: Ds. VISSER. Liturgie en Koojzang. Vrijdag 26 Dacamber; geen dienst. Zondag v.m. half 1t In de Nieuwe Kerk: Ds. C. J. WARNERS. Qsb. Palmstraat, 's avonds geen dienst. Ia Karstdag, v.m. 10 uur: Ds. PH. J. HOEDEMAKER, van Doesburg. 2e Kerstdag, v.m. half 11 In de Nieuwe Kerk: Ds. C. J. WARNERS. Zondag 21 December: geen dienst. De Kerstfeestviering zal plaats hebben Ie Kerstdag, aanvangende voor de jongste leerlingen 3£ uur, voor de oudsten 7 uur. Toegangs bewijzen worden uitgereikt Maandag 22 December, des avonds van 8 tot 9* uur in 't gebouw Palmstraat. Personen beneden 17 jaar hebben geen toegang. Liefdadigheid naar Vermogen. iet B«3tuur van bovenge noemde Vereeniging zegt,medo namens de Verpleegden, vrlende- HJKfdank voor de verrassingen, wettke op 5 December J.l. in het Ot^eliedenhuis lijn bezorgd. Voor brieven en bood schappen, aangaande de zaak der firma JOH. HAM, Spoorstraat 27 betreffende, gelieve men zich te wenden tot den Heer J. HAM, Jah- zenstraat 61, alhier. sub-Commissie Aardappelen. Leden der Consumenten-Ver- eeniging worden alsnog in de gelegenheid gesteld, zich van Aardappelen van goede kwali teit te voorzien. Tegen betaling van Bravo's A f 8.— per H.L., Red Star f 7.50, Eigenheimers h f 8.— kleine Red Star h f 4.90 worden bons verstrekt op heden Zaterdagavond en Maandagavond a. s. van half acht tot negen uur, op de bovenzaal van de Werk- lleden-Vereenlging in de Koning straat. Thuisbezorgd zonder prys- verhooging. De leden der Bub-Commissie worden beleefd verzocht aan wezig te zyn. De Sub-Commissie voor Aardappelen. De lezing van den Heer GERHARD op MAANDAG 22 dezer I over BEROEPSKEUZE I Nadere datum zal tijdig worden bekend gemaakt. TE KOOP. f Nog voorradig puike Aardappe len (eigenheimers). Voor le kwa liteit wordt ingestaan. Bestellin gen worden spoedig geleverd tegen f2.60 per zak (35 K.G.). AdresH. MEILINK, Strooweg, Breezand. op Maandag 22 December, des avonds 7 uur in de Sociëteit Eendracht, Koningsplein. Belangrijke bespreking. Flinke opkomst gewenscht. HET BESTUUR. Te koop een prima HEEREN RIJWIEL, met binnen- en buiten banden. Één jaar garantie. Prys f37.50. Adres: Weststraat 80a. Trap-Naaimachlne te koop. Adres: Bureau van dit blad. Te koop gevraagd Woonhuis op netten stand, leeg te aanvaarden. Adres: Kanaalweg 56. Afdeeling Helde;. op Dinsdag 23 December a.s., des avonds te 7.30 uur In het Militair Tehuis, Spoorstraat. Sprekerde Héor P. F. EVERAARD. Onderwerp: COÖPERATIE. Het Afd.-Bestuur. To koop gevraagd tegen Mei Café met Vergunning of een goed beklante Sigarenzaak. Br. onder Nr. 325, Bureau v. d. blad. Te koop een gegoten Fornuis met pyp en ijzeren Wieg. Adres Bureau van dit Blad. Dagelijks verkrijgbaar versche Duinkonijnen. Voor do Kerstdagen worden bestellingen ingewacht. C. RUK, Spoorgracht No. 22. Dagelijks verkrijgbaar: groots en kleine Slashtkonijnen, Hazen en Kippen. Adres: J. BREMER, Zuidstraat 17. D. ZAAL, Langestraat 58, be veelt zich aan voor het slachten van konijnen. Tevens konijnen te koop voor de Kerstdagen. Uw portret In kleuren, f 17.50 enf35.-. Ook goedkoopere soorten. Adres: Stationstraat 13. In de advertentie, Opvoering j vanHET ZANGERSFEEST, wordt j bekend gemaakt, dat da Heer F. DF JA8ER en manschappen, tusschen het 1> en 2o bedrijf, een lied gullen zingen. Dit moet zijn: de Heer j C. C. F. JAGER. Alle soorten tegen de laagste prijzen. Dagelijks verschgekookte Bieten. GIJSBERTS, Krugerstraat. VERLOREN aan bet Station oen Bankbiljet van f 25. De eerlijke vinder zal beloond worden. Adres: Emmastraat 86. Gevraagd een Dagmeisje of Dienstbode. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een flink, net Dag meisje. Adres: Mevr. VAN WIJK, Weststraat 108. WERKSTER of DAGMEISJE ge vraagd voor direct. In klein gezin. Adres: Bureau van dit blad. Een flinke WERKSTER ge vraagd. Hoog loon. Adres: Hoofdgracht 50. Noodhulp gevraagd voor direct. In klein gezin. Adres: Bureau van dit blad. HUISHOUDSTER. Gevraagd tegen 1 Februari a.s. oenvoudig Meisje of Juffrouw, voor de huishouding in klein burger gezin. Wasch aan huis. Brieven ouder letter J. Bureau Dagblad, Kanaalweg. Een nette Juffrouw b. h. b. h. vraagt Zlt-Slaapkamer zonder pensioen. Brieven onder Nr. 326, aan bet Bureau van dit blad. Gevraagd een Loopjongen. Adres: „THEEBOOM",Spoor straat 38. Onderwijzer vraagt goed Kosthuis met vrije kamer. Br. fr. lett. Y, aan DUINKER'b Adv.-bureau, Spoorstraat. Te koop een goed werkende Waschmaehino. AdresJ- Bkemer, Zuidstraat 17. 20 ets. per ons. 24 80 ii ii ii KRUL No 2 BAAI VARINAS P0RT0RIC0, (grof en middel) 24 ZWARE PRUIM 30 SHAG, (first class qualitx) 32 KRUL No. 1, (nogmaaljfterlaagd) 32 HALVE ZWARE 34 HEEREBAAI 36 v, verder alles op rookgebied tegen sterk concurreerende prijzen. Het Tabakshuis, Breewaterstraat 36. C. J. BEIMERS. Maakt thans uw met Alle smaken. Per flacon 35 ets. met gebruiksaanwijzing. H. W. ZEGEL, Drogist. Kanaalweg 63. Telef, 279, Verstelplaats voor Rijwielen en Naaimachines, tevens Kachelsmid, Koper- en Blikslager Aanbevelend, P. HOENDERDOS, Basstraat 63. VAN ALLERLEI AARD W0R0T CAARNE iELEVERD BOOR ÜÏT DEN OMTREK. Alma PAulownm. De Zangvereniging „Zanglust" had. voor enkolo m weken het plan gevormd, eene uitvöonng te goyon ten bate'van het noodlijdend Weenen. Voor dat f doel presenteerden de leden der Vereeniging aan do ingezetenen eene lust tor mteokcnm,,. Woetis- dagavond, 17 December, had deze uitvoering plaats ln het lokaal van den lieer O. Slikker. De zaal was geheel bezet. De directeur der Vereeniging. w de heer B. de Vries, schotst-o in zijn openings woord de vreeselijko gevolgen van don wereld- oorlog, in 't bijzonder te Weenen, d^tevoorde milde inteekening en deelde mede, dat ruim 350 wa9 bijeengebracht. Het programma, dat eenslui dend was met dat van de laatste openbare uit voering. werd correct en zeer naar genoegen dor aanwezigen afgewerkt. Een woonl van hulde en dank fcan de vereeniging voor haar edel werk. Een gezellig bal besloot den goed geslaagden avond. Donderdagavond 18 December hield de Nuts- vexeeniging „Vriendenkring' een vergadering door hei DirectieMarinus Vermeulen en Eschweiler komt De MIddelburgsche Courant schryfd: „Dit stuk is beter dan de andere Jordaanschetsen die hier in den laatsten ty'd gespeeld zijn." Bergen op Zoomsche Courant: „Het stuk is een goed geziene greep uit de samenleving in de bekende Amsterdamsche volksbuurt. Alle rollen werden goed vertolkt". Hedenavond om Hazen en Konijnen bij S. BREMER, Zuidstraat 17. Ter voorkoming van vervolgingskosten, worden ach- terstalllgen in de betaling van SCHOOLGELD, Dienst 1919, uitgenoodigd het verschuldigde binnen de eerst volgende 8 dagen te voldoen. Het kantoor is gevestigd Kanaalweg Nr. 79 en geopend de eerste vier werkdagen van elke week, van 's morgens 9 tot 's namiddags 2 uur. Met ingang van 1 Januari 1920 Is het Kantoor ni half dén gesloten. Ds Gemeente-Ontvanger: P. VAN DALEN. VAN AMSTERDAM Dinsdagmorgen 9.30 uur. Woensdagmorgen 9.30 Vrijdagmorgen 9.30 Zaterdagmorgen 9.30 VAN NIEUWEDIEP Maandagavond 10.30 uur. Woensdagmorgen 7.45 uur. Vrijdagmorgen 7.45 uur. Zaterdagmorgen 7.45 uur. Marktdienst naar Purmerend, na lossing naar Amsterdam. Retour (onbepaald geldig) Nieuwediep-Amsterdam Eerste Kajuit f 2.80tweede kajuit f 2.00. Kinderen beneden 10 jaren half geld, beneden 3 jaren vrij. Ds Dirsctis. van het Door 't aanschaffen van een nieuwe Snij machine zijn we thans weer in staat onze Vleeschwaren, ook onze fijne Oude LeSdsche Kaas, vanaf I Set. per ons, keurig netjes uit te snijden. Steeds voorradig: Anton Hunink's Geldersche Rookworst. Geldersche Ham, per ons 45 et. Runder Rookvleesch, per ons 32 ct. Boterhammenworst, Bloedworst, Leverworst, Plockworst, Am. Cornedbeaf. Prima gerookt Paardenvleesch, per ons 24 ct. Breewaterslr, Vijzelslr, mot domos in hot lokaal van den heor Jb. Borst. In aanmerking genomen, dat het donk ore maan en slecht weer was, vond do Voorzitter, do heor L. Blaauboer, do opkomst niet onbevredigend. Hij gaf vervolgens het woord aan den heer G. van der Klooster voor een lezing, getiteld: „Schrille klan ken", een anti-militairistlsohe schets die blijk baar indruk maakte. I De bijdrage, getitold „De man, die zijn loven mooi maakt", was meer van humoristischen aaid. Vorvolgens trad do heer N. J. de Vreodo op als goochelaar, declamator en jongleur en wist in elk dior boedanigheden steeds do grootste belangstel ling te wekken. Verscheidene dames en heeren gaven boven dien nog zangnummers of voordrachten ten beste, zocdat het een avond werd, gezellig eh vol afwis seling. Totel 19 Dec. Van 9 tot en 'met 17 Dec. zijn van hier verzon den 7 schapen, 3 koeien, 4 kalveren, 13 lammeren, 4 paarden en 11 varkens. Door de duisternis misleid geraakte gisteren avond een man in de haven. Gelukkig waren er nog menechen in de nabijheid, die den drenkeling redden. Per flacon f 1.50. Flaeons worden berekend en terug genomen. Heeren Zolen en Hakken f3.50. Dames Zolen en Hakken f2.75. Kinderschoenwerk wordt berekend naar grootte. Alle reparatie wordt zoo spoedig mogelijk en met de meeste zorg uitgevoerd. Voor zelfreparateurs alle benoodigdheden voor het vak verkrijgbaar, tegen uiterst blllijkpn prijs, Aanbevelend, F. L. HELDER, Kanaalweg 2a, t.o. Politie-Bureau Westplein. Ontvangen: een kleine zending VERTROUWD ADRES VAN GALENSTRAAT 27a, ADVOCAAT van af f 2.50 per flesch. BISSCHOPWIJN van aff 0.80 per flesch. Aanbevelend, J. F. OX voor alle mogelijke waarden, zooals Effecten, Brand verzekering-, Levensverzekering- en andere polissen, diamanten, paarlen, gouden- en zilveren sieraden, kortom alle mogelijke waarden, die bij U aan huis niet veilig liggen voor brand- en Inbraak-gevaar. Verhuur van loketten, i f2.50, <5.- en f 10.- 'sjaars. De Safe-inrichting Is gratis te bezichtigen. De Algemeene Centrale Bankvereenlging voor den Middenstand, C. ADRIAANSE, Directeur. Hoogachtend, s= BLAUW CHEVIOT, 100 c.M. breed, f 2.40 per ei. I BLAUW CHEVIOT, 140 c.M. breed, f 3.w. per el. BLAUW CHEVIOT, 140 c.M. breed, zware kwaliteit, f 4.75 per el. - Aanbevelend, Meermalen met hoogste onderscheidingen bekroond. 's 6RAVENHAGE 1898. AMSTERDAM 1906. AMSTERDAM 1914. GOUDEN MEDAILLES. E Voor de kerstdagen kunnen we wederom E E leveren enze overheerlijke welke weder volgens het oude gerenommeerde recept worden gebakken. E Prijzen naar gelang der grootte, E E fl.OO, f 1.50, f2.00, f2.50 enz. E verder: fijn Kerstkrentenbrood. E fl.OO, f 1.50, f2.00 enz. E KERSTTIMPJE;S 8 cent per stuk. Z Verzoeke beleefd TIJDIGE BESTELLING. E fn alle prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6