Niemand onttrekke zich aan den zedelijken plicht om 8 uren te werken voor de Oostenrijksche arbeiders. PORTUGAL.. Een monarchistisch complot? Volgens te Madrid uit Badajoz ontvangen berichten, is de jongste monarchistische be weging in Portugal waarvan tot dusver nog geenerlei berloht ls ontvangen be dwongen, danlc zij den krachttgen maatrege len der regeering. Te Lissabon zijn de stra ten en do strategischo punten nog steeds door troepen mot artillerie en mitrallleuses bezet Het garnizoen van Oporto is versterkt. liet, heet, dat onlangs reizigers to Tuy, bij do Spaansche grens, ex-koning Manuol, zijn moeder, ex-koningin Amolio en kapitein Gonceiro liebbon zien conierooren. BELGIE. België mandataris ln Armenië? Naar aanleiding van een bezoek van Ar- meensche afgevaardigden bij Vandervelde schrijft do „Peuple", dat in de leidende krin gen der Entente er ernstig aan wordt ge dacht om België <to verzoeken als mandataris van den Volkenbond in Armenië op te treden, en dat het zeker is dat deze beslis sing, welke onvereenigbaar is met het be houd van elk stukje Turkscho heerschappij in Armenië, door de bevolking van dat on gelukkige land met vreugde zou wordon be groet. MESOPOTAMTE. In Mesopotamië dreigt ernstige beroering. De Kvoniug Standard verneemt dat de laat ste berichten uit lBbezezzor melden, dat Ara bische strijdkrachten in hot bezit van die stad zijn en do regeeringsgobouwen in brand hebben gestoken. Vliegtuigen die uitgezon den Afaren, om verkenningen te doen, wer den bij do stad hevig door Bedoelen bescho ten. Er zijn maatregelen genomen, om den toestand baas to blijven, maar men erkent dat die ernstig kan wordon, indien de onlus ten zich verder uitbreiden. Een later bericht meldt, dat een grooto Turksch-Arabisclio beweging gaande is, en een sterke kolonne troepen langs den Euphrant naar Bagdad trekt. Het is mogelijk, dat Britecho troepen ermee in aanraking zul len komen. EGYPTE. Een aanslag op den eersten minister, De „Times" vomoomt uit Oaïro, dat aldaar oen aanslag op den oorsten minister hooft plaats gevonden. Toen de minister zich per automobiel naar zijn bureau begaf, kwam een Jongmonsck een café uitloopen on wierp twee bommen ln de richting van don auto. De chauffeur zag hem en deed den auto zwenken. De eerste bom ontplofte voor den auto, do andere ging over den auto heen en ontplofte aan den onderen kant, zonder Iemand te verwonden. Do adjudant van den premier sprong uit den auto cn arresteerde mot behulp van een politieagent den aanvaller, die zijn xovolver tarok. De aanslag is gepleegd doos een jongen Koptisohen student in do medicijnen. Toen hij door de politie werd weggevoerd, glim lachte bij. Twee geladen revolvers en 24 patronen werden op hem bevonden. Hij zeide, dat hij verscheidene dagen op een gunstige gele genheid had gewacht. Verscheidene studenten, die bq den aan slag tegenwoordig waren, werden in hechte nis genomen. LUCHTVAART. Een scheepsramp in den Inrllsehen Oceaan. VolgeDS een Lloyds bericht uit Saigon"is het Engelsche stoomschip „Lien Singh", ver gaan ter hoogte van de Paracel-cilanden. Hierbij zijn 498 mensohen verdronken. Er waren 680 inlandscho passagiers on beman ning benevens 5 officieren en een Europeaan aan boord. Slechts 37 Inlanders werden gered. SJr John AJcock. t Naar wij Zaterdag reeds mededeelden, is de Occannvlleger bij Oottiviard met zijn toe stel gevallen en zwaar gewond. Uit Hovaan werd Zaterdag gemeld, dat de vlieger aldaar tengevolge van do bekomen verwondingen is overleden. Engeland—Australië. Do Fronscho aviatcur Poulet verliet Rwi- goon op 8 December 'a morgens om 8 uur, met do bedoeling naar Bangkok to vliegen. O mtO uur mankte hil een gedwongen lan ding bij Moclmeln, juist nadat hM do Golf van .Vartaban was overgestoken. Boven de borgen van Sinm vliegend n.1., wierp een gier zich op den vreemden groeten vogel en verplotterdo zichzelf op do ceno senroof. Dezo raakte daardoor ochtor onklaar, on Poulet moest dalen. HIJ vond oon geschikt plateau, streek daar noor, repareerdo voorlooplg on vloog daarop door naar Moelmein. Tot driemaal too probeerde Poulot weer van Moclmeln to vertrekken, maar telkens moes' hij terugkeoron; bU do lnnteto keer sloeg liet vliegtuig om en brak do schroef. Poulet cn Bonoest, do meenno, zijn ln goodo conditie, maar de nvlateur zeide. dat dw ma chine do grooto inspanning niet kon uithou den; de motoron werken nog prachtig. Poulet hoopte 11 December naar Bangkok to vertrekken. Reizen per lnchtschip. De Engelsche regeering heeft besloten lianr program tot den aanbouw van meer luchtschepen niet uit te voeren, doch heeft er hij groote firma's, die vliegtuigen bouwen, op aangedrongen den aanbouw van lucht schepen voor handels-doeleinden en passa giers-vervoer voort te zetten. Ingevolge daarvan heeft zich reeds, vol gens de „Globe", een combinatie gevormd van do belangrijke firma's Vickers, Beard- mnres en Short, hij wio zich reeds anderen hebben aangesloten. In verband daarmodo wordt medegedeeld, dat het bc-roomde luchtschip R 34, dat hoon en weer naar Amerika vloog en do R 89, die nu in Schotland in aanbouw is, ingericht zal worden voor hot vervoer van goederen cn passagiers; zij zullen geborgen wordon in loodsen te Pulham in Norfolk. Men zal beginnen diensten to organlsee- .renover Engeland en ook naar Scandinavië en Nederland. Verder zal men een reclame-vlucht houden van Engeland nnar Egypto en oen wekeUjk- selien dienst nnar Amerika wordt eveneens voorbereid. Canada heeft in Engeland een groot lucht schip besteld, hetwelk gebruikt zal worden voor den verkenningsdienst over de pralrieën gedurende den zomer en de zeehondenvis- acberlj in don winter. SCHEEPSRAMPEN EN STRANDINGEN. Trawler gestrand. Zondagmorgen Jn de vroegte ls de stoom trawler UH. 44, Pleteden, op do Noorder baak gestrand. Van den Helder vertrokken de reddingvlot en eenige vletterlieden en uit de haven de reddingboot gesleept door de motorbotter HD. 47. De sleepboot „Dren the", die van de aflossing der vuurschepen terugkeerde, vertrok daarna eveneens naar de strandingsplaats. De trawler was echter met-hulp der vlet terlieden, die. verschillende ankers uitbrach ten, reeds weder vlotgokomen. on kwam des middags alhier binnen. Het schip had roer en schroef schade bekomen, waardoor het niet mogelijk was op eigen gelegenheid naar IJ muiden to vertrekken. •H Driemastschoener gestrand. Op den Westhoek van den Vliehorst is Za terdagnacht de Nederlandsche driemast- schoener Johnnna, kapitein Bosselaa r, ge strand. Het volk werd door de reddingboot van Eierland gered. Hot schip was met een lading hout op weg van Frederikshavcn naar Poole. De lichter „Buftcl" on de motorboot „Haal", met 14 man equipage, vermist De Bleepboot „Noordvaarder' is Zaterdag binnengekomen. Do kapitein rapporteerde, dat bij do lichter „Buffel" en do motorboot ,Hnai" van de firma Dirkzwager welke vaartuigen bezig waren mot het bergen van de .Liberty Glo" op sleeper had gehad, doen dat door de hooge zee do sleeptros was gebroken. Do lichter en de motorboot, do een met 10 man en de ander niet 4 opvarenden, waren daarna weggodrovoii en spoedig uit zicht geraakt. Twee sloepbooten van Terschelling, die ook op onderzoek uitgingen, slaagden er even min in de schopcn to vindon, zoodat men hot ergste vreest. Do ramp bij Makkum. Omtrent hot vcrgoaji der tjalken bij Mak kum wordt nader geméld: Vier tjalken, geladen met graan, oeincnt on kolen, gesleept door de sleepboot „Assis tent", werden door den storm beloopen. De „Maria"- en „Antilope" zaten al spoedig onder water. Met veel moeito redde do sleepboot „Assistent" de bemanning van do „Maria", maar kreeg daarbij zooveel water binnen boord, dat het tot de vuren reikte. .Dadelijk stuurde do boot met de 8 geredden naar Hcr- U.ngen, waarna de reddingboot aldaar, ge sleept door (lo sleepboot „Pernis", naar do in gevaar verhoerende schepen vertrok. Het gelukte den redders nog 10 mensohen van do klippers „Voorwaarts" en „Nederland" be houden binnen te krijgen. Van de tjalk „An tilope" was alleen do knecht nog in leven; hij had zich met do vlaggeüjn aan den mast vastgebonden. Ook hij werd gered. Do schip per, Jan Jonker, diens vrouw en dochter wa- ren reeds v. rdronken. Do twee klippers lig" gen voor anker; doch de bemanningen duxi den niet langer aan boord to blijven. Het van Go oio to Hurltoigon binnenkomen de stoomschip „Friesland" hooft op do Noordzee zwaar met den storm te kampen gehad. Een sloop ls van hot achterdok gesla gen. Van h^ achterste stuurrad te do bedekking verloren gegaan* Door do iioogo zeeën giu- gon tevens cenige losse goederen verloren. Hot water drong in do maohinokamer bin nen on dreigde de vuren to dooven. Ware dit gesoliiodt, dan had do boot Nieuwodiop niet bereikt. In do Zcouwsclio wateren. 4 tjalken vergaan. Hot schip „Ambulant", schipper van Zau- ten, geladen met aardappelen, is gezonken bij St. Annaland. De bemanning werd gered. Een Vrijdagavond uit de haven van Som- •melsdijk vertrokken geladen soheepjo {West lander) is buitengaat vol geloop en on gezon ken. De bemanning, tweo personen, dio van des avonds '11 uur tot 's morgens 8 uur in het want hebben gezeten, ls door do stoom boot Middelbands, op weg aanar Rotterdam, gered. Het sohlp -Vier Gchroodcrs, schipper Usol- dijk, is gezonken op de Oostersohelde, nabij Iorsoko. Do bemanning is vordron- ken. Hot schip Dagoraad, schipper van Driol, geladen mei kolen, is gezonken bij Bruinisse. Ook van dit schip werd do bemanning gered. Engelsch stoomschip vergaan. 43 man verdronken. Midden in den Atlanttechen Oceaan is Donderdagochtend het Engelsohe stoomschip „Manxman" vergaan. 43 -op var ouden zijn daarbij omgekomen. Schip ln nood. Volgens Zondag to London ontvangen be richt, verkeerde het Atlantische stoomschip „Lancastrian" in nood op 500 mijl Oost van New-York. Draadloos werd hulp verzocht. Do „Rotterdam". Naar do „Times" uit New-York verneemt, zijn negen transatlantische schepen met 10.000 vermoeide passagiers aan boord, Vrij dag do haven van New-York hlnnengeloo- pen. Zij waren van drie tot zes dagen te laat. Van sommige schepen was het dek volkomen schoongeveegd en bijna allo schepen waren min of moer beschadigd. Zij waren den Oceaan overgestoken in een weer, zoo slecht ais het in de laatste 47 jaar nog niet ge weest was. Van dó „Rotterdam", van de Holland-Ame- rikahjn was do verschansing over een af stand van verscheidene meters weggeslagen. Een van de passagiers had zijn hoen gebro ken, terwijl verscheidene stewards verwon dingen hadden opgeloopen, PLAATSELIJK NIEUWS Sularlscomltó en Minder Marinepersoneel. In ons vorig nummer drukten wij een.motio af, weiko word aangenomen op een Vrijdag avond gehouden vergadering van marine personeel boneden den rang van officier. Deze vergadering was uitgeschreven ter bespreking van den toestand bij de Marine na het verwerpen van de Marinebegrooting en het daarop, gevolgde ontslag van minister Bijlevelt. Do heer Everaard opent do vergadering gl om kwart over acht, zet het doel van defte opkomst uiteen en geeft het woord aan den heer De Nqs. Dezo spreker zegt o.a. het volgende: Zou 10 jaar geleden gebeurd zqn wat nu gebeur de, niemand zou er van het personeel lang over hebben nagedacht. Gelukkig te dit nu anders. Niet dat wij thans tot daden bereid zijn, die oon buitengewoon verschijnsel zou den kunnon genoemd worden in ons dage- lijkseh doon en laten, ook niet dat wij zoo naïef zullen zijnzooals het laatsto nieuws uit do gaatjcslepel ons reeds in onze schoe nen schoof een telegram to zendon. aan den afgetreden minister om to blijven, maar het personeel overweegt nu welke resultaten het voor het personeel medebrengt als in eon voortd arenden strijd over het materieel ministers duikelen en de marine den rug toedraaien. Dat mag een gelukkig verschijn sel booten; dat leidt ih dit geval ook tot hot meeleven mot do zaak, waarin, zoolang wo dio zaak dienen, we ons brood verdienen. Zonder hot dogma, over de al of niet nood zakelijkheid van do vloot, op den voorgrond te stellen, dienen wo als organisaties van het personeel do belangen van dat personeel al tijd to behartigen overal en altijd waar dat noodig blijkt. En nu willen we even op don voorgrond vaststellen, dat het belang van hot personeel niot gediend is ais er telkens periodiek nieuwe, met marinezaken onbekende, minis ters op het tapijt komen. Wij,vinden dat een zeer groot nadeel, omdat bekondheid met- marinezaken in het bijzonder de belangen van hot personeel, een eersto vereischto is, wil men ze kunnen behartigen. Bovendien heeft het personeel er bijzonder veel belang bij, dat er naast do factor van een tijdlang minister zijn, ook nog aan vast gekoppeld wordt, dat de minister moot zijn oen man met sociale opvattingen; begrip van het iovon, ook in andere standen, dan waarin hij wegens zijn geboorte is geplaatst. Heb ben we dio bq onze marine-officieren? Als ze er zijn, dan hebben wij ze als minister al thans nog nooit gezien. Bovendien wordt do aanvaarding van de ministers-portefeuille alleen bcheerschl door de politiek en het ma teriaal. Welke richting heb jo nis minister en wat voor schepen sta jo voor. Hoe denk je over het personeel is een term, die in hot woordenboek voor marine-ministers niet past. En toch te het personeelsvraagstuk zeker zoo urgent als het matcrieelvraagstuk; nis hef niet nog urgenter is. Maar bovendien is het personeelsvraagstuk beter op te lossen als do raaterieëiquROslie, mits do minister eontgszins met den geest des tijds op de hoogte is. En juist omdat Exc. Bijlevelt nu zoo'aardig begon to begrijpen, waarom do kern van do personeelszaken draaide, te het voor het personeel niet bemoedigend, dat liij is heengegaan, omdat hij eon vlootsysteem had, wat volgons zijn ondergeschikten geen systeem was. Hiermede werd do poppenkas- terjj van gezag, wet en wat dies meer zij allemaal eigenschappen, die het personeel boneden den offlcierènrong niot begrijpt gemaakt tot een fictie. Immers, waarvan men in offiolorskrlngcn in do Novomborweok maar vooral daarna zoo den mond vol van had over de onder officieren cn minderen, beschouwt men, nu het voor zichzelf geidt, als eon doodgewoon foit. Do sterke druk, van allo zJjden in het offl- Oierskorps op dezen minister uitgeoefend, waarbij do hoer Olivier zich niet ontzag op een zeer intense wijze van achter do sohur- mon to klappen, daarbij wo hebben hot in do Kamer gehoord ons laten zien hoe machtig do buroauhóeren zijn als het hun belang geldt, moest iu do lijn zijn van zijn eigen systoom, bij dozen minister eon Vol slagen fiasco teweegbrengen. Hoe en wat er nu verder gedaan zal worden te natuurlijk niet bekend. Hoe hot ook zij, nu mag do „N. Itott. Ct." zeggen „hot te gcon bezwaar, dat deze be windsman aftreedt, want n lom and zal in het beleid van don minister nog langer ver trouwen kunnon bobben. Dezo minister .heeft hot vertrouwen van do marine, zoo hij hot ooit gehad heeft, verloren; hij heeft dat van het volk buiten do marine verspeeld." Wij zeggen en spreken namens het marineper soneel: hadden we dezen minister maar ge houden nog een poosje. Hij heeft ons getoond voldoende moed te bezitten een eigen mee ning er op na te houden en dat zegt al genoeg. Deze minister zou ons brengen een socia len adviseur en een vlootcommissie. Hij voelde voor on begreep het nut van georga niseerd overleg; gaf do bonden gelegenheid altijd cn overal hun meening te zeggen, ook als men het met den minister niet eens was. Het spijt ons, dat deze minister weg is ge gaan onder zulke omstandigheden. Hierna krijgt do beer Verstegen het woord en zet nog eens duidelijk uiteen het verschil voor hot personeel, Indien een minister aan hot marinedepartement zetelt, bezield mot een dosis socialen moed, bereid om in alle personeelszaken het iiersoneel to hooren, een man, die kans ziet het volle vertrouwen van het personeel te verwerven, on een minister, zoonis wo er in den loop der jaren zooveel hebben gehad, die in hoofdzaak op het oor logsschip zijn grootgebracht. Do moeilijke strijd, dio dezen burger-minister zal hebben gehad om zich staande to houden en per slot na alle moëite en strijd tooh nog is wegge- kegeld. De noodzakelijkheid van do reeds aange kondigde belangrijke verbeteringen te daar door niet minder geworden en nu te het de taak vnn het personeel te zorgen, dat door do macht, die er door organisatie ontwikkeld kan en moet worden, die verbeteringen niet zullen worden verschoven naar de onbekende toekomst. Dat hot personeel middels zijn organisatie paraat zal blijven, voor zijn be langen, dio urgent on aanstaande zijn. Spreker leest daarna een motie voor, die door het bestuur in overweging wordt ge geven aan te nemen. Een daverend applaus bewees de gcoote instemming. Nadat do heer Mulder nog even het woord had gevoerd en enkelen uit de vergadering vragen hadden gesteld, sloot de voorzitter met een passend woord dezo zeer geanimeer de vergadering. Ziekenfonds „Helpt Elkander." Zaterdagavond hield bovengenoemde ver eeniging hare algemeeno vergadering. De president, de heer P. Goudswaardt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, jen geeft het woord aan den secretaris to't het lezen dor notulen, die onveranderd worden goedgekeurd. Hierna bracht do penningmeester verslag uit, hetwelk aldus luidde: In het tijdsverloop van 8 Juni tot 29. No vember .1919 was ontvangen 1043.S5 mot een uitgaaf van 845.16, alzoo een voordcelig saldo van 198.69. In kas was op 7 Juni 1919 b'43.25, hierbij het voordcelig saldo van 198.69 geeft eon kas op 29 November 1919. do som van 1041.94. Do reservekas had in dit tijdvak een ont vangst van 89.75 mot een uitgaaf van 4.—, geeft oen saldo van 35.75, geeft eon kas op 29 November 1919 van f 113.41. Het aantal leden bedroeg op S Juni 245 on op 29 November 242. Do vereeniging werd op 20 November ge steund door 3 donatrices on 116 donateurs en bezat thans 1 eerelid. In dit tijdvak werd 1 maal een overleden echtgenoote van een lid door do leden graf waarts godragon, terwijl' 1 maal een echtge noote van een lid door een begrafenisveroe- niging werd begraven. Beide begrafenissen was de vereeniging vertegenwoordigd door den president. De president vroeg den commissieleden tot het nazien der boeken van don penning meester, de hecrcn Iv. O. Valkenburg en G. v. Puffojpn, hoe zij do boeken'hadden be vonden, waarop do heer Valkenburg ver klaarde boeken en bescheidon in goede orde te hebben bovondon." Na nog eenige huishoudelijke eaken sloot de president de vergadering. Concert Bella Pala. Wederom zal mej. Pala, met medewerking van den lieer Joh. F. Pala en Ario D. v. d. Weg, alhier een concert geven en wel op 7 Januari a.s. Dat den bezoekers werkelijk iets moois wacht, moge blijken uit hetgeen het „Gro ninger Dagblad" schreef over het optreden van mej. Pala, den loen Och j.1., op een con cert der-Groninger Orkest Vereeniging on der leiding van Kor Kuiler: „Een zoo mooie avond als dezo beleeft men niet vaak in de Harmoniezaal. Het evene ment van den avond was do verschijning van mej. Bella Pala. Wat dezo jonge zangeres hier gegeven heeft, was zóó superieur, dat ik zonder aarzeling durf voorspellen dat bij voortgezette studie, Bella Pala tot de aller grootsten zal behooren. In do Aria van Mo- zart uit „Die Eiitführung aus de.m Serail" toonde do. artiste, behalve oen respectabele coloratuur en zangtechniek in liet algemeen, oon gevoelige voordracht to bezitten, welke Lu dit genre slechts al te zelden wordt aan getroffen, terwijl juist" bjj do liederen groote dramatische kwaliteiten en expressie on mi miek aan den d.ag werden gelegd. Voeg daar bij nog eón orgaan Van grooten omvang, een zeer apart en fraai timbre, en, als het. moet, van enorme door dringendheid, dan zijn alle voorwaarden voor een fenomenaal succes aanwezig. Het deed prettig aan, to consta- teeren hoe het zeer tnlrijko publiek aan stonds bemerkte, iets buitengewoons vóór zich to hebben; zelden klinkt een applaus zóó spontaan als dat wat dezo zangeres na haar Mozart-nria ten deel viel." MarJne-monumont Men Échrijit ons: Zeer geslaagd was Zondagavond de uit voering van „Het Zangersfeest" in Tfvoll, tón bate van het op te richten Marine-monu ment. Hot stuk word vlot gespeeld. Vooral do dames Kikkert, Buurman on Tongorlo' vertolkten uitstekend hunne rollen. Ook do •hoeren Tongorlo, Kikkert on Bijl verdienen een woord van weerdooriug voor hun spel. Vooral do heer Bijl dood do zaal telkenmale schudden van het lachen. Na hot eersto bedrijf word door don hoor O. F. Jager het lied gezongen ter nagedach tenis aan do mannon onzer vloot, dio nis slachtoffer vnn hun plicht vielen bJj rampen gedurende do oorlogsjaren. Ditmaal werd hot lied gozongeh door éón kwartet; het werd bijzonder goed voorgedrn- gon on maakte oen rliopen indruk op tnl van aanwezigen. Eon ovatie viel hun dan ook ten deel, waarop het lied nogmaals werd ge zongen. Vervolgons droeg do heer Jager op verzoek een visschersliedje voor, dat met zoo veel innig, diep "gevoel werd voorgedragen, dnt na afloop ook hem oen donderend applaus ten deel viel. Een oude visscher, die in de zaal zat, was zoo onder den indruk, dat hij later, toen de heer Jager ln de zaal ver scheen, hem roerend dankte voor dit heer lijke lied. Wij zullen hopen, dat er voor het sympathiekedoel een aardig sommetje is ingekomen. De Danskroeg van Roole Hannes. Men verzoekt ons het volgende te plaatsen: m beide Kerstdagen wordt in Casino bo venstaande nieuwe Amsterdamsche Jordaan- schets opgevoerd door het Amstcrd. Tooneel- gezelsehap, onder directie van Marinus Ver meulen en P. Esohweiler. Over dó opvoering schrijft o.a. de „Middelburgsclie Courant": Dit gezelschap, dat onder directie van den heer M. Vermeulen gisteravond in do Ko renbeurs optrad met „de danskroeg van Rooie Hannes", trok een voldoend kwantum publiek om de directie aanleiding to geven hedenavond nogmaals met hetzelfde stuk voor het voetlicht te komen. Het stuk geeft een goed geziene groep uit de samenleving in de bekende Amsterdamsche volksbuurt de Jordaan. De rollen werden alle goed vertolkt, vooral Tante Trees, die haar mannetje wel onder den duim wist te houden. Mooie Willem, dhr. Vermeulen was bijzonder goed, zoo ook zwarte Marie. Alle personen apart te noe men te oyorbodig. 't- Zq gezegd dat het stuk er goed in zat en alle medewerkenden hun best deden om het bij het publiek er in te doen gaan, wat dan ook wel als gelukt mag worden beschouwd, lin „de Courant" te Bergen op Zoom: Hot Amsterdamsch Tooneelgezelschap „Het Volkstooneel" gaf Zaterdagavond in den Schouwburg een opvoering van de Am- sterdamsche schets „Do danskroeg van rooie ■Hannes". Het stuk was in zijn genre beter dan die in den laatsten tijd gegeven worden. Do rolverdeeling zat er vast in en het geheel werd vlot gespeeld. Eenigo dansen werden opgevoerd, waarvan de muziek goed ver zorgd was. GEMENGD NIEUWS Begin van brand in de Alexanderkazerne I te 's-Gravenhage. In den aanvang van do af geloop en week 'a een begin van brand ontdekt op den hooizol der van de Alexanderkazerne. Gelukkig kon hot vuur aanstonds worden geblusoht. Sedert is een proef genomen met het aan wezige bluschmatcriaal, waarvan zoo onge veer niets bleek te deugón. Dat aan kwaadwilligheid wordt gedacht, blijkt wel hieruit, dat de wachten zijn uitge breid en opdracht hebben ontvangen, per sonen, die zich op het dak bevinden, zonder sommatie neer te schte' Ook zijn. de con trole-uurwerken weer in werking gesteld. Inbraak bij minister KönJg, Wij lezen m „het Vad.", dat in don nacht van Donderdag op Vrijdag dieven ingebro ken hebben ten huize van den Minister van Waterstaat. Zo kwamen door een keukenven ster, dat ze openden, nadat de spanjolet door een in de sponning geboord gat was neerge slagen. Een zwaar bureau is uit de woonka mer naar beneden gedragen, vermoedelijk om ongestoord den inhoud te kunnen onder zoeken. Alles wat gesloten was, te geforceerd, maar behalve eenig geld on tafelzilver, dat in liet gordijn van een boekenkast gewikkeld werd, heeft men weinig gevonden. Ont vreemd zijn nog twee fietsen, waarop de hee- ren zich, na eerst de banden opgepompt te hebben, vermoedelijk verwijderden. Voorts is nog een winterjas van den Minister medege nomen. Do dieven hadden vooraf oen bezoek gebracht bij mevrouw Gevers Deynoot, die naast minister König woont. Ook daar te op dezelfde wijze, door do keuken, toegang ge zocht. Hier werd alles doorgesnuffeld brieven lagen over den grond verspreid maar niets is beschadigd. De buit bestond uit tafelzilver en eenig geld. In beide huizen werden de telefoondraden doorgesneden. Een militairen-dievenbende. Het blijkt dat de bendo militairen, die te Deventer is geknipt wegens het stelen van levensmiddelen en uitrustingen, de zaak op groote schaal had ingericht en elders mede plichtigen bezat. 55oo zqn to Borne bij een met verlof zijnd militair een groot aantal dekens en lijfgoederen gevonden. Boter, spek, kaas, puties onz. werden eveneens in belangrijke, partijen ontvreemd. Ook wapens en uitrustingen belioórdon tot don buit. In- titeschen is nu op de geheel© bende de hand gelegd. Allen hebben volledig bekend. Voor do nog jonge instelling dor militaire politie een mooi succes. Voetbal. Do wodstrljdon van Rocon on storm, wolko elementen do votIko wook zoo geducht win hot woord zijn gowoost. wnron oorzcak, dat Zonde# sloohts cnkolo wod- strijdon plaats vonden. J'at dezo ondor een voort- duronden regen gcwpo-old worden, bohooft zekor geen betoog, iu hot "Woston vond één lo klasso- ontmooting plaats: op lloutrust wordon do kam pioenen iu oon alleszins sonsationoeion wedstrijd voor do twoodo nuud door II. U.S. goslagon. Eorst ln do laatste minuien zag Ajnx zich oon golijlc «pol ontguanv doordat do fanatioko Hagenaars dank zij een wijziging in do opstelling twoo nmnl achtereen wisten to ocoren on daardoor mot 8:L wonnen. II. li. 8. blijft daardoor no. 1 on hooft nu uit 18 wedstrijden 21 punten fscoru 81—11), dan volgen IJ. V.V., Blauw Wit en H. V.V. mot iodor iö purcon. u.V. V. echter hooft tot boden maar 10 wedstrijden gospoold en do an dere twoo iedor 12. AJat blijft no. 7 on bookt roods 18 vorliospuntoa uit 12 wodstrijdon. In do 2o klnapo ging rilloon do wodstrijd R. O.H.. 10. D. O. door, welke door laatetgonoomao club mot 2—U word gewonnen. De kaas, dio do ltaclng- olub nog had voor hot kampioenschap, is door do/.o nodorlmig vrijwel verkoken, tomeor, daar zij ook vorlodon Zondag van Hollandia hooft vorlo- ron. Maar li). 1). ü.'s prontontuM naar do bogoordo plaats wolko momontoOl door Z.F. C. bozot wordt zij» daarentegen goetogon. In OE word do belangrijke wedstrijd H.8.V.— Ihirnim-HtoUn puold en gowomion door do Haar- lemmers mot 8- I, zoodot I'. do oorslu nederlaag to pakken hooft,. Do «tand op do ranglijst van dozo twoy ooncurroutou voor do eersto plaats 1» nu: 'urmorsteijn H. S. V. 1 27-7 18 1 21—18 10 Door dozo nedorlnng zijn P. s konson aanmorko lijk gedaald, wat niot wil zeggon, dat Tl. S. V. or nu is.. Dat in goou geval, want ouzo Holdorscha club fi ©r ook nog on moot nog buiten tegen do boido pretendent'.") in hot veld komen. En als ..Helder" met het tegenwoordige volledige elftal togon deze clubs kan uitkomen, hebben do boeren iu Purmerend en Haarlem nog lang geon go- epolon, maar hot Bestuur verkoos in Amsterdam to spelen, omd.it hot meonde met de voorstellen vun do Amsterdammers niot te kunnen accoord gaan. De „Heldor"-spolers hebben echter een ver- go. of sche reis gemaakt, daar hot veld afgekeurd was. Tijdstippen van verzending der brievenmalen. Naar Oost-Indië. Vorzondings- weg. Datum van do tor pont- bezorging. Tjjdstip der laatsto buslich- ting aan bot Postkantoor. Per zeepost via Rotterdam Per mail via Marseille 26 December 5.50 's m., Eiken Don derdag 5.50 'sm. en 6 30 'b av. Alleen voor brieven, briefkaarten en aan- gotookende stukkon. Naar West-lndië. via Amsterdam December j 6.30 'sav.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2