ALBERT HEIJN „Volharding's" KERSTBROOD. BISSCHOPWIJN EL2ASSER KALIZOUT. EERSTE HELDERSCHE E SAFE-I Rein veor d§ Wasck, Belangrijk bericht. P. VAN DEN BEUL, /•■Hoesten^ VERHUISD: 'KAASBOLLEN WEIHNACHTSTOLLEN HULST met en MISTLETOE en vele Kerstversieringen. Veilige bewaarplaats Paarden- Vleescbhouwerij eerste kwaliteit FRAENKEL MALFAIT en Co., mm verkoudheid. Anga-bonbons. „HELDRIA", PREMIÈRE WORM POEDERS, WESTiNDISCHE CACAO EN CHOCOLADE MEUBELMAGAZIJN B. J. QUAST, BRATI8 een lialf pond verpakte ALCMARIA-Cacao. VAN DER LEE'S V. KIERENBIIIISPIT, Het Is in Uw eigen belang Bouillon-Blokjes Zoodra U voelt fijne kwaliteit C. R. KEIJSER Co., Telef. 115. "Aanbe.eiand, S. VAN AMESFOORT JANZ., KERKGRACHT 5. voor alle mogelijke waarden, zooals Effecten, Brand verzekering-, Levensverzekering- en andere polissen, diamanten, paarlen, gouden- en zilveren sieraden, kortom alle mogelijke waarden, die bij U aan huis niet veilig liggen voor brand- en inbraak-gevaar. Verhuur van loketten, f2.50, f5.- en f 10.- 'sjaars. De Safe-Inrichting is gratis te bezichtigen. 0e Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand, Plantsoenstraat 7. C. ADRIAANSE, Directeur. De Burgemeester van Hel der maakt bekend, dat ter verkrijging van Witbrood voor het 121e broodkaarten- tijdvak (dat is van 27 Dac. 1919 tot en met 4 Jan. 1920) de rood gekleurde kaarten geldig zullen zijn. De kaarten hebben een paars gekleurde ondergrond. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING-. op des morgens 10 uur, aan de Buitenhaven te Helder, nabij het Salvage-magazijn van do firma Wijsmuller Co., van het wrak van het achter schip van den drie-mast- schoener „Neptun II", liggende aan het Zuideinde van den Steenen dam, thans liggende op de droogvallende Ballastplaat, nabij de Pyrotecbnisehe Werk plaatsen en 5 vaten ruwe motor olie, liggende in bovengenoemd Salvage-magazyn. Voorts: de dekhut van voor meld schip, liggende op de plaats van verkoop. W. BIERSTEKER, Deurwaarder. Eerste Heldersche Krosnstraat 3. Voor de KERSTDAGEN ruim voorzien van als Biefstuk f 1.25, Roastbeef- Rollade 95 ct. Baklappen 95 ct. Lappen 8i ct. Ge hakt 71 ct. Metworst 75 ct. Probeer de rauwe Rookworst 75 ct. Alles per 5 ons. CHR. GOES. Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM, houden iederen Woensdag, van 12—4 uur, Spreekuur in DEN HELDER, LOODSGRACHT 42, tegen onderstaand tarief: Pijnloos lukken tan land tl kiet 11.- lunslgebilten tinei i 25.- pet heel gebit. Vullingen etctuil li.-. Militairen verminderd tarief. Alle tandheelkundige ope- ratiën geheel pijnloos door bekwaam tandarts. Zeeppoeder met „de Welf", maakt Uwe wasch kraakhelder, tast het goed nlat aan en Is zacht voor da handen. 8VEBAL VERKRIJGBAAR. Aanbevelend, Wed. MEIJER, L. WOLFF, Zeeppoederfabrlek, Meppel. Wie onzer lezers nog niet op ons Geïlustreerd Zondags blad geabonneerd mocht zyn, en zich thans door inzending van onderstaand inteekenbiljet als abonné op deze uitgave opgeeft, ontvangt het KERST-NUMMER GRATIS en kon dan tevens geheel koste loos mededingen naar een der 100 FRAAIE PRIJZEN, welke aan de kersthoom-prys- vraag in dit nummer zyu ver bondon. Proefnummer is op aanvraag gratis verkrijgbaar aan het Bureau van dit blad. DE UITGEVERS. INTEEKENBILJET. Ondergoteekende abonneert zich op het Geïllustreerd Zondagsblad tegen den prijs, met ingang von i Januari 1920, van 574 cent p. 3 maanden (franco p. post f 0.65) en wenscht gratis toezending van het Kerstnummer. Naam: Woonplaats: en Neem bij beglnnenden hoest en verkoudheid voor u zelf en Uwe kinderen Deze helpen spoedig en gij voorkomt dan, dat de hoest en koude zich op de borst vastzetten. ara Doos 50 en 90 ct. mam Gebruik echter bij Bronchitis en hardnekkig vastzittenden hoest, als mede bij kink- en slijmhoest uwer kinderen Anga-slroop. Deze siroop zuivert de lon gen van de taaie slymen welke, zieh inde diepere luchtwegen hebben vast gezet. Prys per flacon f 1.50. Fabrikant A. BIJNHARDT, Pharm. Fabriek Zeist. Bij Apoth. en Drogisten. Te Texel, den Burg, Gez. d. Roos; Cocksdorp Wed. G. v. d. Kooy; Bssterend D.Wuis; S. Dros; Bndeschild P.Vos; Oosteriand Jv. Stadig; Hippo- lytushoaf J. Dekker; Anna Paulowna Govers; Keinsmer- brug C. de Graaf; Breezand D. de GraafEngros en Detail A. ten Klooster, Kei zerstraat 93, J. W. v. d. Horst, Kanaalweg 147, den Melder. HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uit vallen en tot bevordering van den hergroei van 't hoofdhaar blijkt steeds het beste. Per flacon 60 cent. Alléén verkrijgbaar bij T. VAN ZUYLEN, Spoorstraat. Coiffeur. ROOKT het merk 8 cent. Sigarenmagazijn A. P. J. BRABER-KONINGSTEIN, KONINGSTRAAT 60 - HELDER. genaamd FERMITAN, van Ja- coba Maria Wortelboer, wer ken beter dan alle andere worm middelen en mogen niet gelyk gesteld worden met wormpatro nen, wormkoekjes, -bonbons, -torentjes, enz., daar al deze middelefi niet die kracht bezit ten, die er van verwacht wordt. Wormpoeders, genaamd FERMITAN, bezitten eene bijzondere vinding rijke samenstelling, en verdry- ven zeker spoel-, made-, maag- en andere ingewands-wormen, zoowel by volwassenen als by kin deren. Wormpoeders, genaamd Fermitan, kosten 70 cent per doos, drie doozen f 2.—. Overal verkrijgbaar of direct van J aooba Maria Wortelboer te Oude-Pe- kela. BfczÉ CHOCOLADE WIT 0EN KfAgfURtriRÉSf- CÊURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN ROÓGK VOEDINGSWAARDE ER VEROORZAAKT 6EEN DORST Langeslraat 30. Tot 1 Januari a.s. openlngs- en reclameprijzen van van DE RUIJTERSTRAAT 9 prima eiken Buffetten en Ameublementen. ALLES PRIMA EIKEN EN DEGELIJKE STOFFEERING TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN. ZEEUWSCH TARWEBLOEMf 0.25 ZELFRIJZEND BAKMEEL0.37 ZUIVERE RAAPOLIE1.30 KRENTENf 0.55 en 0.60 SULTANAROZIJNEN f 0.80 en 1.10 SUCADE0.42 AMANDELENf 0.32 en 0.40 BISSCHOPWIJN0.80 BESSENWIJN0.70 VRUCHTENWIJN „MARCO"1.10 ADVOCAAT2.60 BOERENJONGENS2.60 SPAANSCHE PORT1.10 29, 30 en 31 December geven wij tegen inwis seling van deze bon aan ieder kooper van een half pond Cacao a 76 cent 70 winkels door geheel Nederland. - DEN HELDER, Spoorstr. 130. gereed voor 't gebruik, gefabriceerd van Bordeauxwijn. Niet te verwarren met goedkoopere soorten, welke gefabriceerd zijn van BESSENWIJN. Prt|s f 1.— per fleseh. BIJ VELE WEOERVERKOOPERS VERKRIJGBAAR Beleefd aanbevelend, G. JOH. VAN DER LEE, SPOORSTRAAT 106. TELEF. 156. naar PIET HEINSTRAAT 1, D. VAN LEEUWEN, Aanspreker. HEERENKLEEDING NAAR MAAT, HEEREN- en KINDER- CONFECTIE van de Firma AMSTERDAM. lederen Donderdag Is een der coupeurs aanwezi| bij den Heer SPOORSTRAAT 87. SANGUINOSE versterk, verrijkt en zuivert uw bloed. Zy geeft u daar door een frissche gelaats kleur, een helderen oog opslag en die aantrekkelijke schoonheid, die onafschei delijk van eene krachtige gezondheid is. SANGUINOSE kost per flacon f2.-, 6 fl. f 11. 12 fl. f21.-. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., Den Haag, De Kiemerstraat 2c/4. Te verkrijgen by Apothe kers en Drogisten. Te Helder byA.' ten Klooster, Keizerstraat 93 te Texel, Den Burg, J. Buis Oosterend, G. Dros; Oude- Bchild, Joh. Dros. Flsctchsn worden toruggenomon Eerste Heldersche Machinefabriek en Herstelplaats voor Motoren PIET TOOL Binnenhaven 71 Den Helder Wordt Januari a.s. geopend „Grade" Ruwe olie Scheepsmotor speciaal voor de visscherij Vraagt inlichtingen Vraagt prijsopgaaf bij inkoop op niet enkel BouilTon-Blokjes, maar te etsehen. Ds kwaliteit zal het U bewijzen. dat een verkondheid in aan tocht is, koop dan onmidde- lykeen doosje LI A-tab letten tegen hoest, verkoudheid, keelpijn. In een tijd, dat velen ver kouden zyn, kunt U voor komen dat ook U verkou den wordt, door af en toe een LIA-tablet in den mond te laten smelten.. Prys by alle drogisten en apothekers f 0.75 per doos, bevattende 3 handige ko kertjes. Eïscht onze handteekening L. I. Akker, Rotterdam. Gedeponeerd Handelsmerk VOOR EXPORT prima, prima kwaliteit, f 1.30 en f 1.75. Zeer fijne TULBANDEN f 2.25. Extra fijn KERSTKRENTENBROOD f 1.30 en f 1.75. Gewoon KRENTENBROOD: i f 0.42 plaatmadai (In da langta gesneden) en f O.OS' plaatmodel (dwars gesneden). Door een fout van den zetter stond In de vorige advertentie f 0.58. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE. Uit voorraad leverbaar KALIZOUT 20 tegen scherpconcurreerende prijzen. Verzending zoowel per spoor als per schip. Aanbevelend, Kunstmesthandel, DEN BURG, TEXEL DEN HELDER. OOK t JUTAAlWAMtlMMtt» (imittel m*. x ELLY HANGARD-VAN MEURS, DAMESKLEERMAAKSTER, ANJELIERSTRAAT 12. AVONDTOILETTER - MODERNE MANTELS WINTERKLEEDING. Op alle reizen nam hi] mee, Een pakje echte Brandsma Thee HIJ wist bij ondervinding, dat Dit steeds een wond're werking had. De Engelschman laeht: „Hi, ht, hl O hol I say, it's Brandsma Tea" De Franschman zegt: „C'est bon, a ha, Un cltoyen des Pays Bas" De Duitscher zucht„Lang ist es her, Von Brandsma, hast du vlelleicht mehr 7" Steeds krijg J'een vriendelijk gezicht Met „BRANDSMA" valt Je 't reizen licht. INGEKOMEN PERSONEN. H. C. Louwhoff, matr.-ziekenverpl., Bloemstr. 23, Hellevoetsluis, N. H. A. S. Doorman, ruaj. inf., Koningstraat 68, Leeuwarden, E. L. G. Hard holt, timmerman, West-straat 58, Nijmegen, N. II. C. W. E. v. Eijk, schoopswerkt.kund., Bloemstr. 38, Amsterdam, N. H. D. Daalder, zonder. Hoogstraat 109, Texel. N. H. G. Bakker, schipper, Doolhof 18, "Alkmaar, N. H. A. C. Gras, dienstbode, v. Galenstraat 7a, Oudenrijn, R. C. J. G. Haremaker, kapt. inf., Dijkstraat 32, Alkmaar, D. G. M. de Boer, arbeider, Middenstraat 73c. Z.-Scharwoude, N. H. G. Jimmiuk, boekhouder, Kanaalweg 16, Alkmaar, _D. G. J. Kuipers, kommies Tt. B., Kerkgracht 48, Bergh, N. H. F. van Zoest, werktuigk., Parallelweg 27, Amsterdam, G. K. K Sprengers, metaaldraaier, Langesteog 14, Amsterdam, N. H. F. J. van der Vlies, mach. koopv., Ie Goversdw.str. 16, A'dam, N. H. Chr. E. Kwast, huishoudster, Wilhelm.etr. 49, Schagen, E, L. M. Schilperoort,, vuurwerker, Florastraat 8, Nieuw Holvoet, N. H. W. van der Zanden, 2e luit. inf., Zuidstr. 18, Horst, R. O. VERTROKKEN PERSONEN. J. H. Kooiker, serg.-maj.-schr., Krugerstraat 38, Amsterdam, N. H. F. H. de Goeij, kruidenier, Molenstraat 49, Rotterdam, R. C. J. F. de Goeij, zonder, Loodsgracht 20, Rotterdam, R. C. L. Post, visscher, J. in 't Veltstraat 75, Krommenie, G. K. B. Nuij, dienstbode, Koningstraat 88, Barsingerhorn, R. C. P. M. van Riel, luit. t. z. Ie kl„ Hoofdgracht 12, de Bilt, N. H. D. van Deventer, bloemist, Nieuwstraat 66, Ransdorp, G. K- L. Breetvelt, bootsman, Westgracht 49, Amsterdam, N. H. R. Feenstra, serg.-maj. vest.-art., O. Kerkstr. 10, 's-Hage, N. H. H. Wezelman, visscher, J. in 't Veltstraat 129, Krommeuie, G. K. J. Beek, winkelbed., Torenstraat 21, Apeldoorn, N. H. H. Groen, tamboer K. M., Brakkeveldweg 16, Rotterdam^ N; ÏL A. Doef, landbouwer, Koegras 65, Anna Paulowna, G. K.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4