HELDERSCHE MUIT Tweede Blad. VAN DINSDAG 23 DECEMBER 1919. KERSTGEDACHTEN. Zoo ooit, dan zijn*ok dit jaar de zooge naamd n donkere dagen voor Kerstmis in waarheid dagen van donkerte geweest. Wel weten wij, dat ze volgens den gang der na tuur telkens terugkomen, doch steeds maken 7m weer indruk op ons, en vooral, wanneer diezelfde natuur zoozeer meewerkt, oxn ze nog somberder te maken dan anders. Bijna onafgebroken hielden de bewolkte luchten het zonnetje verborgen als achter een dich ten sluier; de wind zwiepte do buien voort langs het zwaar neerhangend firmamend, of joeg ons, terwijl wij ons voortspoedden langs verlaten straten en^wegen, den scherpen regen meedoogenloos in het gezicht. Het duister wilde 's morgens haast niet wijken voor hot weifelende daglicht, dat tot krach tig doorbreken niet in staat bleek en reeds vroeg, zeer vroeg op den dag het slechts ten halve veroverde terrein gaarne weer scheen te ontruimen. Er was geen wintervorst met een helderen hemel en fonkelende sterren, en evenmin een ijsvloer, die uitnoodigt tot vermaak en vroolijk vertier. De donkerte heorschto schier over alles, drukte mensch en dier terneder, en deed ons duidelijk be seffen, dat onze verre voorvaderen, in hunne onwetendheid wel bang moeten zijn geweest, wanneer in deze dagen van December het zonnelicht steeds meer week om eerst vlak voor liet feest van de herrijzenis der nieuwe zon, d.i. ons tegenwoordig Kerstfeest, weer terug te keeren in hoogeren stand. Wij mensehen hebben naar onzen aard het liclit lief, en daardoor wordt verklaard, dat het duister der laatste weken ons heeft ge drukt en bezwaard, al weten wij dan ook zeer goed, dat het de gewone gang der schepping \v;is. Maar behalve dat de natuur op onze stemming haren invloed heeft doen gelden, zijn er nog andere omstandigheden geweest, welke niet hebben meegewerkt om ons op te beuren en onzo gedachten ook maar ccnigszins te dwingen in de richting van op gewektheid en blijheid. 't Is waar, de grooto wereldoorlog behoort zoo goed als tot het verleden, zoodat het ge bulder der kanonnen niet meer tot ons komt vim over de grenzen. Maar achvrede op aarde is er toch nog niet. Hier en daar wordt nog gestreden met verbittering, en al ware dat met het geval, dan nog zou men moeten zeggen, dat de volkeren zelf vol strekt niet tot rust gekomen zijn. De strijd is er nu in het eigen huis, de strijd, die ban den verscheurt, die recht en rechtvaardig heid vertrapt, die de welvaart tegenhoudt en op allerlei wijze slachtoffers maakt. Het we reldgebouw dieunt op zijne grondvesten, en nog is het einde der dingen er niet. Het .uit gemergelde, verdeelde Duitschland zal zijn Kerstfeest vieren, zeker, maar in menig huis en in menigen kring zal de kerstboom, ver moeden wij, een stille getuige zijn van tal- looze tranen en misschien ook wel van met moeite bedwongen bitterheid. In het ver scheurde Rusland zullen naar der vaderen gebruik evenals vroeger de lichtjes weer worden ontstoken, doch zullen deze voor allen in waarheid vriendelijke boden zijn van vrede en liefde en licht! En daar hebt ge ook hei arme Oostenrijk- sche kind eb het stervende Weenen! De bla den hebben ons er veel van verteld en de film heeft ons er veel van laten zien. Van al den nood, die er de laatste jaren is g is deze misschien wel de meest schrijnende^ omdat het is het lijden en sterven van het zwakke en weerlooze, onschuldig slachtoffer van den gruwzaamsten waanzin van men- schen en volkeren. Kerstgedachten! Wie kan nu Kerstfeest vieren, zonder te denken aan al het leed, dat de vorige week heeft gebracht. In deze donkere dagen toch heeft de natuur zich doen gelden op geweldige wijze. De orkaan heeft op schrikbarende wijze gewoed op den groeten oceaan en menig vaartuig aan stuk ken geslagen; de storm heeft ook op Dnze kusten gebeukt en gemokerd, en verschei dene zeelieden, huisvaders zoowel als onge il uwdon,_ gemaakt tot slachtoffers van hun gevaarlijk beroep. Daar is rouw in ons land! Er zi,jn vrouwen en kinderen, die treuren over een echtgenoot en vader, in do golven gebleven als redder van medemensehon, die hi nood verkeerden. Ouders beween en een oppassend zoon, hun kostwinner; broers en zusters wachten tevergeefs op een broeder, die, helaas, in de ziedende zee zijn graf ge vonden heeft. Zoo is er droefheid, diepe rouw in vele familiekringen, die zich zeker de donkere dagen voor Kerstmis van het jaar 1919 voor altijd en voor goed zullen heugen. Is het dan wonder, dat menigeen vraagt, of er wel vrede op aarde en welbehagen in mensehen mogelijk is? Wij willen en kunnen deze vraag niet voor allen afdoende beant woorden, omdat oen ieders persoonlijke over tuiging en wereldbeschouwing in dezen zoo v1111 te zoggen geeft, ja eigenlijk den door slag geeft. Toch willen wij een kleine ge schiedenis vertellen, welko wellicht voor sommigen een wegwijzer kan zijn bij het ont warren van allerlei vragen en raadselen, die vooral Kerstmis op den voorgrond zal brengen. Het is al wat jaren geleden, dat een der leden van onzo Tweede Kamer er in de De cemberdagen, toen Turkije en Griekenland juist het oorlogspad hadden betreden, erop wees, dat bet vrede op. aarde voor do zoo- veelste maal een utopie bleek to zijn. Nie mand minder dan nu wijlen Minister Talma stond toen op en strafte den spreker af door er niet nadruk aan te herinneren, dat de Kerstbolofte van vrede op aarde niet in de ersto plaats bedoelde den uiterlijken vrede tusschen volk en volk en tusschen staat en staat, maar meer eene voorspelling wilde zijn van den jnnerlgken vredestoestand van den afzonderlijken mensch, vrucht en gevolg van den nieuwen godsdienst, van het nieuwe Licht des grioofs. De kerstgedachten richten zich !zoo niet. voornamelijk op het uiterlijk we reldgebeuren, niet op hetgeen buiten ons voor droevigs of bemoedigends plaats vindt, maar bovenal op de gesteldheid van het «•igen gemoed. Er kAn vrede zijn, ook al stormt bet buiten ons; wij kunnen werkelijk •■rvan doordrongen zijn, dat er een hooger welgevallen in ons mensehen bestaat, ook al spreekt de buitenwereld zeer sterk tot ons van wat daarmede in strijd schijnt te zijn. Alleen onze levensbeschouwing en onze ge loofsovertuiging zijn in staat om daarop een voldoend antwoord te geven. Voor dengene, die niets gelooft, heeft het Kerstfeest geen zin en geen beteekenis. Straks zal Kerstmis weer overal worden gevierd. Kinderen zullen zingen en juichen, en ouderen zullen meedoen. Laten wij, oude ren, bij de vreugde, die van de jongeren op ons afstraalt, in ernst bedenken, wat het liclit. der lichten, dat eens uit 's werelds donkere wolken is opgegaan, ons te zeggen heeft, en laten wij ons daarbij tevens voor den geest roepen alles, wat de laatste donkere dagen in engeren en ook in breederen kring heb ben gebracht. Vrij zeker zal het een zoowel als het ander er iets toe kunnen bijdragen, dat in ons sterker wordt de overtuiging, dat wij goed doen door te blijven vasthouden aan de profetie: Vrede op aarde; La mensehen een welbehagen. Spectator. PLAATSELIJK NIEUWS Dienstregeling Hollandschc Spoor. Door de Hollandsche Spoor worden de Woensdagen vóór Kerstmis en voor Nieuw jaar ten opzichte der treinenloop beschouwd als Zaterdag en vertrekt de trein van 4.10 u. dus om 1.58 u. en vervalt de trein van 4.10 u. De heer H. J. van der Ploeg, onderdi recteur van do Ambachtsschool alhier is be noemd tot directeur der Ambachtsschool en Avondschool voor vakonderwijs te Zierikzee. Te 's-Gravenhage slaagden voor het machinisten-examen, diploma A, de heeren O. Vis en R. Kramer alhier. Bij het de vorige week te 's-Gravenhage gehouden examen slaagden voor tweeden officier ter koopvaardij de heeren J. Lagas on J. v. d. Ploeg en voor derden officier ter koopvaardij de heeren P. A. Ruëck en J. Walet. Zaterdag maakte men zioh hier ter plaatse vrij ongerust over het lot van den loodsschoener, schipper Rijkers. Zondagmor gen konden wij echter tot veler geruststelling mededeelen, dat de schoener voor Petten lag en alles wel aan boord was. Zondagmiddag kwam hot schip behouden binnen. Hr. Ms. „Zeeland". Hr. Ms. „Zeeland* is 10 dezer vertrokken van et. Thomasz. Handelsavondschool. Zooals wellicht bekend is, zal deze school, die van haar oprichting af gehouden is in de Zeevaartschool, met het begin van het nieuwe jaar worden verplaatst naar de Mulo- school in de Molenstraat. Maar niet alleen, dat zg een nieuw tehuis zal krijgen, zij zal ook onder nieuwe leiding kómen, want de Directeur, de heer van Mierlo, had teg 1 Januari 1920 eervol ontslag aangevraagd verkregen en het Bestuur van de Heldersche Winkeliersvereeniging had tot zijn opvolger benoemd den heer Zuidervliet, Directeur van de Handelsdagschool hier ter plaatse. Ook de heer Storm, leeraar in de Duitsche taal, had tegen denzelfden-datum eervol ontslag aangevraagd en verkregen. Gisteravond nu had in de Zeevaartschool, in tegenwoordig heid van het Bestuur van de Heldersche Winkeliersvereeniging, van den nieuwen di recteur, van de leeraren en alle leerlingen van den avondcursus, de overdracht van het directoraat en het afscheid van den heer Storm plaats. De voorzitter van het bestuur, de heer Jb. Bakker, sprak den scheidenden directeur het eerst too. Het was heel onverwacht, aldus begon hg, deze aanvraag om ontslag en was het niet om -do welomschreven redenen, waarom u dit ontslag vroeg, dan was u, geachte directeur, niet zoo spoedig van ons afgekomen. De jaren die qchter ons liggen getuigen van grooten vooruitgang van deze school. Wij hadden ih den eersten tijd met tegenwerking te kampen. Men wist niet goed, wat wij wil den, doch U, heer van Mierlo, u wist het en begreep het. U hebt in al de jaren getoond een energiek en correct directeur te zijn. Met genoegen hebben wij als bestuur al die jaren kunnen samenwerken om do school tot bloei te brengen. Hoevelen zullen er niet zijn, die hun winste doen met hetgeen zij in onze school geleerd hebben. Wij danken u, dat u daarvoor geijverd hebt} dat u ons begrepen hebt en dat er zoovele jongelui ook aan uw leiding te danken hebben, dat zg zoo goed in de maatschappij terecht zijn gekomen. Daar om is het namens het bestuur, ja, namens de geheele Winkeliersvereeniging, dat wij u hartelijk dankzeggen voor al hetgeen u ge daan hebt in den tijd, dat u als directeur van. onze school zijt werkzaam geweest. Daarom' nemen wij hartelijk afscheid van u. Wij ge- looven zeker dat gij gedurende den tijd die nog voor u ligt, met genoegen zult terug denken aan do dagen dat gij met ons en wij met u hebben samengewerkt aan hot belang van deze inrichting van onderwijs. Hierna richtte de heer Bakker zich tot den heer Storm. Ook hem werd dank gezegd voor het onderwijs, door hem gegeven, een onder wijs, dat zeer op prils werd gesteld en ook hem werd toegewenscht, dat bij do vruchten mooht zien van zijn toewijding en ijver, steeds als leeraar van deze inrichting be toond. Vervolgens werd een woord van welkom toegeroepen 'aan den nieuwen directeur. Met grond werd verwacht, dat deze zou treden in de voetstappen van den scheidenden direc teur en dat het hom gegeven mocht zijn, in dezelfde harmonie met bestuur en leeraren te mogen samenwerken aan den verderen groei en bloei van dezen handelsavondcursus. Met een woord van aansporing tot do jon gelui, om toch vooral door ijver en vlijt bun voordeel te doen met het onderwijs, dat hun hier werd geboden, eindigt de heer Bakker, onder luid applaus zijn toespraak. Ook de heeren Vrieslanher en Dclgorge zeggen den heer van- Mierlo dank voor zijn steeds betoonde medewerking, waar het be trof, de behartiging van de belangen van de inrichting, aan welker hoofd hij stond en doen een beroep op den nieuwen directeur om steeds in denzelfdon geest werkzaam te zijn. Hierna spreekt de heer Kloos, leeraar in bet boekhouden, den scheidenden directeur uit naam van het personeel toe, hem dank zeggende voor do aangename wijze, waarop hij steeds met de leeraren heeft samenge werkt en voor den steun, steeds van hem on dervonden. Thans treedt een der leerlingen van de hoogste klasse, de heer Govers, naar voren, die den heer van Mierlo namens de leerlin gen met eenige welgekozen woorden dank zegt en hem een paar bloemvazen aanbiedt als herinnering aan den tijd, dien hij als directeur aan deze school is werkzaam ge weest en haar mede door zijn leiding tot de bloeiende inrichting heeft gemaakt die zij thans ia De heer van Mierlo, thans zelf het woord bekomende, zegt het bestuur, alsmede den heer Kloos, dank voor: de waardeerende woorden, hem gewijd; getuigt van de aange name samenwerking en steun, die hij steeds van het bestuur- en van de zijde der leeraren heeft ondervonden; spreekt ook een woord van dank tot de leerlingen voor de aangena me wijze, waarop zg hem het afscheid ver lichten en ontvouwt in den breede de rede nen, die hem hebben genoopt, het directoraat, dat hem lief was, neer te leggen. Hij wijdt eenige waardeerende woorden aan den eveneens scheidenden leeraar in het Duitsch, feliciteert den nieuwen directeur met zijn benoeming en twijfelt er niet aan, of bet bestuur zal in dezen den rechten man op de rechte plaats hebben gevonden. Na nog uitvoerig to hebben stilgestaan bg de ge schiedenis van de school en een overzicht te hebben gegeven van de plaatsen, die de oud- leerlingen der school thans in de maatschap pij innemen, geeft hij de verzekering dat èn het bestuur èn de leeraren alsmede de leer lingen hebben medegewerkt, om hem zijn taak te verlichten en zijn ambt te veraan genamen. Nadat nog de nieuwe directeur het woord heeft gevoerd, die in den breede" het hooge belang van goed handelsonderwijs schetst en de beteekenis uiteenzet, die Nederland op handelsgebied inneemt, alsmede gewaagt van de vlucht, die het handelsonderwijs aller- wege in den lande neemt; de heer Storm nog een woord van dank heeft gesproken tot het bestuur voor hot in hem gestelde vertrouwen en van afscheid tot de leeraren en de leer lingen, en mej. Stoker, een der leerlingen der hoogste klasse, den nieuwen directeur uit naam der mede-leerlingen met een mooi bloemstuk heefb verwelkomd en do hoop uit spreekt, in hem een even goeden directeur to mogen hebben als in den heer van Mierlo, wordt deze plechtigheid voor gesloten ver klaard. Uit het Politierapport Een alhier wonende visscher deed aan gifte, dat toen hij op een avond ruim vier jaar geleden met zijn schokker te IJmuiden lag, een zekere G. J., varensgezel, dien hij kende, bij hem aan boord kwam en hem ver zocht om mede naar Helder te mogen varen. Dat hg hem dit toestond, doch dat J. dien nacht van boord verdween en hij, aangever, eene beurs met ruim 100 vermiste. Dat J. destijds naar aanleiding hiervan door de po litie werd gezocht, doch nergens te vinden was. Dat hij, aangever, hem evenwel thans te Helder had gezien en gaarne had dat hij alsnog werd aangehouden. Een onderzoek werd ingesteld en J. wer<ï inderdaad dien zelfden namiddag in de Nieuwebrugsteeg aangehouden, en aan het bureauaan de Zuid- straat in bewaring gesteld. De politie te LJmuiden, hiermede bekend gemaakt, ver zocht zijn overbrenging. J. is daarop den vol genden morgen naar IJmuiden overgebracht en ter beschikking gesteld van den oommis- saris van politie aldaar. Aan boord van Hr. Ms. „van Spegk" is een model dienstrevolver ontvreemd. Een bewoner van de Westgracht deed aan gifte dat men zijn groen geschilderden vuil nisbak, die onbeheerd aan de Molenstraat had gestaan, had medegenomen. Door den storm ia een houten peilschaal van de artillerie, van de krib bij paal 0 te Huisduinen weggeslagen en vermoedelijk weggedreven. DE STORM. De „Hercules". Het wrak van de „Hercules" ia op 1 mijl N.W. van IJmuiden teruggevonden. De mast stak boven water. Door hot loodswezen is een ton bij het wrak uitgelegd. De „Buffel'* en de „Haai". Van Ameland wordt gemeld: Zondagavond is hier van schipper Sper- ling, van het bergingsvaartuig „Buffel", tele grafisch bericht ontvangen, dat dit vaartuig ten anker is gekomen in het Pink^egat, met verlies van deklading, boot, anker en kettin gen en schade aan het roer. De 12 opvaren den waren allen gezond, dooh hadden in de zware branding angstige uren doorgebracht. Door den stormachtigen Noordwesten-wind was de „Buffel" door het Frieschegat bimien- geloopen; door behendig sturen kon men Zondagmorgen 11 uur in veilig vaarwater ten anker gaan. De reddingboot van Ameland, welke op verzoek van de firma Dirkzwager uitvoer, kwam des avonds terug met het bericht, dat de opvarenden van de „Buffel" het vaartuig niet wenschten te verlaten. Omtrent het borgingsvaartulg „Haai" kwa men nog geen berichten in. De opvarenden van de „Liberty Glo", met vertegenwoordigers van de firma Dirkzwa ger, maakten twee angstige etmalen door, doch zijn allen gezond. Er is geen schade aan het achterschip toegebracht. Bij gunstig weer worden de bergingswerkzaamheden hervat. Botter vermist Sedert Vrijdagmiddag wordt te Zaandam met angstige spanning uitgezien naar eenig bericht omtrent den botter „Vijf Gebroeders" van den beer K. de Vries aldaar, die dien middag halfvier het laatst is gezien door C. Ras van den botter „Vrouw Mina" voor dé haven IJmuiden. Ras heeft de botter nog een heel eind zee in met den kijker kunnen volgen. Hij ver moedt, dat de „Vijf Gebroeders" averg aau do helmstok had gekregen en nu stuurloos aan de golven was overgeleverd. Aan boord waren J. N. de Vries, 27 jaar, jehuwd, zonder kinderen, Lub de Vries, 18 aar, ongehuwd, beiden zoons van den schip per en Willem Kramer, vader van vijf kin deren en wonende op Urk. Te Zand voort zitten twee schepen op het strand. Een bij den vierden paal, het andere den achtsten paal om de Zuid in de richting Noord wijk. Ingezonden mededeeling. Door den hévigen mist was vanuit het dorp niets van het eerete vaartuig te ontdekken. Tegen negen uur Zondagmorgen kwamen twee van de bemanning, die per vlet naar den wal waren gekomen, steeds door een lijn met het schip verbonden, op het dorp hulp halen voor twee gewonde makkers. De eene gewonde was de stuurman, die 's nachts bij het stooten van het schip door het als razend ronddraaiende stuurrad ernstig aan het hoofd was gewond; de ander, een van de be manning, die o.a. ook een duim had afge koeld. Dadelijk was de reddingboot gereed en het uittrekken lokte, trots het stormweer, een groote menigte belangstellenden. Het schip bleek de „Hermanos" te zijn, een drie mastbark, die op weg was van Hamburg naar Antwerpen met ijzererts en teer geladen. De reddingboot met de twee gewonden kwam behouden aan land, terwijl de kapitein en zeven man por eigen sloep gingen. Mist en storm zijn de oorzaken der stran ding. Om half twaalf zou de schipper nog 10 voet water gepeild hebben, om twaalf uur stootte het schip, waarop allen nog tot elf uur 's morgens vertoefd hebben. Het_ vuur torenlicht van IJmuiden was niet te zien. 'Het andore schip is het stoomschip „Mir- vak", geladen met lijmneel. De reddingboot van Noordwijk kwam het te hulp. Op het Borkum-rif is het Duitsche stoom schip „Hu go Stinnes" gestrand. Nadere bij zonderheden ontbreken. Het Nederl. stoomschip „Mirfak", van Buenos Ayres met graan naar Rotterdam,_is Zaterdagnacht 6 paal benoorden Noordwijk gestrand. De sleepboot „Rozenburg" kon geen assistentie verleenen, daar het schip hoog op het strand zit. De bemanning is nog aan boord. De Zweedsche motorschoener „Willy", van Hernösand naar Frankrijk, heeft 2 paal be zuiden Egmond op strand gezeten. Het schip kwam zonder assistentie weder vlot en liep te IJmuiden binnen. De „Vondel". Het stoomsohip „Vondel" is tijdens het stormweer op Maandagmorgen voor de Noordpier te IJmuiden onklaar geraakt, doordien het een tros in de schroef kreeg. Het is later door drie sleephooten binnen ge bracht. De „Lancastrian". Blijkens nadere berichten heeft het stoom schip „Lancastrian" (zie le blad) brand in een der ruimen. BINNENLAND. Crisis aan Oorlog. De Tweede Kamer heeft Maandagmiddag het amendomenteMarebant, om op de begroo ting van oorlog voor aanmaak en herstel van materieel en munitie 1.820.000 minder uit te trekken, over welk amendement Don derdag de stemmen met 41 tegen 41 hebben gestaakt, met 45 tegen 41 stemmen aange nomen. Vervolgens werd de begrooting van oor log aangenomen met 56 tegen 31 stommen. De minister van oorlog verklaarde echter daarop, dat bij zich met de zoo afgetakelde begrooting niet meer kon vereen!gen, der halve de verantwoordelijkheid niet meer wil de dragen en zijn ontslag aan de Koningin zal aanvragen. Do oud-zeeofficior B. Brutel de la Ri- viereis benoemd tot adj.-inspecteur van den havenarbeid te Amsterdam. De Rijksmiddelen. Over November hebben de rijksmiddelen bijna 15 millioen meer opgebracht dan in Nov. 1918. In hoofdzaak hebben daartoe bg- fedragen de inkomstenbelasting (meer 1.200.000), de dividend- en tantièmebel. met 1.500.000, do accijns op gedistilleerd (meer 3.100.000), do registratierechten (meer ƒ3.000.000), rechten op den invoer (meer ƒ2.000.000). In totaal is over de eerste 11 maanden ruim 69 millioen meer dan in 1918 ontvangen. De gewezen Duitsche keizer. De Parijsche „Homme Libre" schrijft no pens de reis van Ignace naar Londen om te spreken over do uitlevering der schuldigen aan oorlogsmisdaden: Ignace is naar Londen vertrokken om de voorbereidselen voor het grooto proces te verhaasten. Hij moet tot spoed aanzetten, maar zou slechts de helft van het onvermijdelijk werk verrichten als hij niets anders verkreeg dan de uitlevering van maarschalken en generaals. Wat de vol ken verlangen is het groote wild,-zijn de ware Schuldigen, zijn heillooze keizerlyke en ko ninklijke majesteit Willem H, zijn armzali gen zoon en enkele van de kleine potentaat jes, die hun slippedragers waren. Zou Ne derland werkelijk weigeren het recht zijn loop te laten? Dat zou zeer gevaarlijk zijn voor sommige zijner Duitsche meesters on het Nederlandsche volk zou er zich ternau wernood toe leenen. Er zgn overigens wel middelen om het te dwingen. De vrede zal niet. rechtvaardig ^ijn, zoolang geen gerech tigheid is geschied en niet duurzaam, zoo lang zij, die hem eens om hals gebracht heb ben hun misdaad niet hebben geboet, hoven en diplomaten ten spgt. Het vonnis mag niet uitgesteld worden en er raag niet mee de hand gelicht worden. De volken verwachten dat het spoedig en in zijn vollen omvang zal worden uitgesproken. Schad eloosstelllng. De burgemeester van Vlissingen heeft door tusschenkomst van den minister van binnenlandsche zaken van de Britsche regee ring ontvangen 25.493 als schadeloosstel ling voor do door het springen van een En- gelscbe mijn op 31 Maart 1919 aangerichte schade aan gebouwen en zeewering aldaar. Kostwinnersvergoedingen. Ingediend ls een wetsontwerp betreffende kostwinnersvergoeding. De strekking, van het wetsontwerp is om na afloop van de buitengewone omstandig heden de kostwinnersvergoeding, meer in overeenstemming te brengen met don tegen- woordigen prijsstand der eorste. levensbe hoeften en voorts om ook tijdens vrijwillig verblijf onder de wapenen kostwinnersver goeding te kunnen toekennen. Voorgesteld wordt om het maximale be drag van 1 met 1t pet. te verhoogen en voor de Landweer en Landstorm do minima te brengen op 2.50 en 3. Echter zullen zij, die bij het ophouden dier omstandigheden in het genot zijn van een hooger bedrag dan h£t voorgestelde maximum, dit hooger be drag, blijven ontvangen. Stoomvaartlijn Hamburg—Rotterdam- Verre Oosten. De Rotterdamsche berichtgever van het Hbl. verneemt, dat de nieuwe stoomvaart dienst, welke tusschen Hamburg, Rotterdam en het Verre Oosten wordt ingericht door de „Nippon Yuson Kaisha" zal worden ge opend, door het nieuwe stoomschip „Delagoa Maru", groot circa 10.000 tons, gevolgd door het eveneens nieuwe stoomschip „Durban Maru" en het stoomsohip „Tatsuno Maru" groot 10.500 tons. Deze Japanscha maatschappij heeft een overeenkomst gesloten met de firma Holt en* de firma Ellennann Buckwall voor diensten op de Westkust van Engeland en tusschen Calcutta en New-York. Congres 9. D. A. P. Naar „Het Volk" meldt, zal het partijcon gres der S. D. A. P. 4, 5 en 6 April to Haar lem worden gehouden. De belasting in Delft. Er circuleert onder de fabrieksarbeiders van de buiten Delft liggende fabrieken een lijst ter teekening waarin deze mensehen zich verbinden het werk te staken wanneer de gemeente Delft beslag laat leggen op hun loon voor do belasting. De verbittering tegen de hooge belasting die Delft dit jaar heft is algemeen; er wordt druk op do lijsten ge- teekend. Zij weigeren de belasting te be talen. Ongeveer duizend personen hebben adhae- sie betuigd aan den heer Sïepman, die het initiatief heeft genomen om te komen tot op richting van een bond van belastingbetalers die den naam Bond voor gemeentebelangen zal dragen. BUITENLAND. ENGELAND. De moordaanslag op Lord French. Het blijkt, dat het aantal dergenen, die een aanslag op French pleegden, 15 tot 20 bedroeg. Zg plaatsten een wagen dwars over den weg en losten schoten op de auto van den onderkoning, doch de chauffeur deed de auto om de barricade heenzwenken. Er wor den ook bommen en handgranaten gewor pen. De auto, volgende op die van don on derkoning werd schier geheel vernield, doch do inzittenden bleven ongedeerd. De militairen in de dcrde'auto beantwoord den het vuur der aanvallers. De aanslag geschiedde bij het Phoenix- park te Dublin, waar de Ierscbo chiefsecre- tary Lord Cavendish en de ondersecretaris Burke in 1882 vermoord werden. French ging overeind in zijn auto staan en loste verscheidene schoten terug op zijn aanvallers. Hij had onlangs verscheidene dreigbrieven ontvangen, doch er geen acht op geslagen. EGYPTE. Vertraagde telegrammen uit Kalro en AIcxandrië maken melding van nieuwe on lusten. do eerste sedert de aankomst van Lord Mihier en zijn missie. De relletjes be gonnen op 13 December, na de diensten in de moskeeën. Te Alexandrië werd een Egyp tisch politieagent bij do onlusten gedood. In Kaïro werden betoogingen gehoudeD, sfceenon naar de trams geworpen en zelfs mi litaire auto's aangerand. De troepen tuchtig den de inlanders met stokken. De inlandscho advocaten hebben, bij wijze van protest tegen de aankomst van Milner's missie, besloten om to staken. DIUTSCHLAND. Berlijn, 22 Dec. De groote fabriekente Duisburg hebben besloten tusschen. Kerst mis en Nieuwjaar het bedrijf stop te zetten, omdat er te Duisburg nog maar voor een paar dagen kolen is. Te Dusseldorf moeten, tengevolge van den kolennood, in (\e fabrieken extra rusttijden worden ingevoerd. De groote electrischc centrale te Dortnumd, die de fabrieken van het heele Rijnlandse! Westfaalsche industrie-gebied bedient, voor zoover zij niet hun eigen stroom producee- ren, ligt van 24 tot 29 dezer stil. Ontvluehte boeven. In het tuchthuis te Ziegerhain hebben 20 gveangenen bg het uitgaan van de kerk den cipier overrompeld, een machine-geweer buit gemaakt en de gevangenis opengebroken. Do rijksweerbaarheid van Marburg, die in allerijl ontboden werd, schoot eenigo uitbre kers dood en pakte de meeste anderen w er. Ettelijke maken echter nog den omtrek on veilig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5