8ECLAME-AANBIEDING VAN TABAK Leger des Heils, Het Geheim van het Dubbele Kruis. L. H. F. BREEDVELT, Dansclub ONDER ONS. DANSCLUB 0. G. DANSEN „WINNUBST" Concert Sigaren en Sigaretten tot 21 Januari 1920. B. STUIVER, Plantage Xerklaan 33, Amsterdam. Kennisgeving. Groot BAL, bij G. SCHUT, BIOSCOOP TAVENU f Kerstfeest 1919. Kerstfeest R.-K. Volksbond Bornl van Marine-Onderoff. Uitreiking Broodkaarten. UIT DEN OMTREK. Postkantoor Jullanadorp. Met ingang van 1 Januari 1920 wordt het hulp post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Julianadorp opengesteld voor post, telegraaf en telefoon van 8—12, 2—3, 6—7. op werk- Wleringen, 21 Deo. Kerstfeest der Duitsche vacantiekinderen. In'de zaal van den heer Koster te Ooster- land was Zaterdagavond de Kroonprins met 80 Duitsclie vacantiekindeen hijeen om Kerstfeest te vieren. Uitgenoodigd en tegen woordig waren de Burgemeester met zijn echtgenoote, de heer Peereboom, de Voor zitter van het Comité voor plaatsing van Duitsche kinderen op Wieringen, de heer en mevrouw Ooumou, en van het sub-comité te Noord-Holland de heer en mevrouw Fran kenberg te Alkmaar. Midden iÖL de zaal wa£ een rijk versierde kerstboom opgesteld, waaromheen de Krooprins met de kinderen kerstliederen zongen onder begeleiding van een in de zaal geplaatst Harmonium. Hoe gelukkig gevoelden die kinderen zich, zoover van hun Heimatt nog zoo'n heerlijk kerstfeest te kunnen vieren. Aan wit gedekte tafels werden de kinderen onthaald op cho colade, melk, koek, enz., terwijl elk hunner als herinnering een foto mot handteekening van den Kroonprins ontvingen. Ook het be stuur met hunne dames ontving bij die gele genheid een extra souvenir. De Kroonprins was zeer onder den indruk, toen het „Stille Nacht" zoo plechtig door do zaal weerklonk. Het was dan ook reeds 6 jaar geleden, dat Zijne Hoogheid met zijn vrouw on kinderen in kuiselijken kring kerstfeest had g^yierd. Woensdag 24 December a.s. gaat de Duit sche ex-Kroonprins van hier per auto naar Amerongen om bij zijn ouders aldaar het kerstfeest te vieren. Zijn verblijf te Ameron gen zal drie dagen duren. Naar wij vernemen zal het Kerstfeest der leerlingen der Zondagsschool van den Ned. Prot. Bond, afd. Wieringen, gevierd worden op Woensdag 24 December, 's avonds 6 uur, te Westerland en op Donderdag 25 Deo., des avonds 6 uur te Hippolytushoet Als leiders zullen optreden de heeren Ds. F. O. de Vries te Westerland en Ds. H. Bax te Hippolytus hoet Correspondentie. Wegens plaatsgebrek moest het verslag van het jaarfeest van de „H. B. S. V.a tot het volgend nummer blijven liggen. LEGERBERICHTEN. Salarissen onderofficieren. Door het Hoofdbestuur dor Onderofficierevor- -eeniging der Landmacht „Ons Belang" is het vol gende verzoek gericht aan den Minister van Oor log. Door het nog steeds uitblijven van do defini tieve medodeelingen omtrent de 6alari6regeling ontstaat bij do onderofficieren grooto ongerust heid. Teneinde een ongewenschte en misschien onnoodige onrust te voorkomen, verzoekt het Hoofdbestuur te mogen vernomen welke regeling van salarissen thans is getroffen en of do behan deling in de Kamer nog dit jaar zal geschieden. Georganiseerd overleg. Door het Hoofdbostuur dor Onderofficiorsver- ©eniging dor Landmacht „Ons Belang" is aan don Minister v. Oorlog verzocht do bepalingen nopens do Commissiön van Samenwerking, ingosteld 1 Maart 1919 (do z.g. kazerno-, voedings- en can- tine-commissiün) in te trokken en met de bondon zooveel mogelijk volledig overleg te willen plegen omtrent nieuwe of to wijzigen wetten, voorschrif ten en bepalingen van algemoenen aard en om trent plaatselijke toestanden overleg to willen doen plegen mot do plaatselijke afdoolingen der organisaties. Bij hot 3o en 4o reg. vesting-artillerie was in- fedoold een jcapitoin voor hot materieel. Thans is ij Min. beschikking bepaald, dat alleen hot 4e reg. bij den staf te Heldor een kapitein voor het materieel wordt ingedeold. Examen voor kwartiermeester. Einde Decomber a.s. zal hot examen worden go- houden voor den rang van odjudant-ondorofficier- kwartiermoostor bij de Landinicht. De dienstplichtigen dor lichting 1919. Ingolijfd In het tijdvak van 17 tot 21 Februari van dit jaar (motordienst), zijn heden in hot genot van groot- verlof gostola. Bil beschikking van don Minister van Oorlog ls aan den dienstplichtige W. L. Geldersma, van het 21o reg. inf., verlenging van uitstel van oerste- oefening verleend tot het .tijdvak, waarin moeten worden ingelijfd de dienstplichtigen dor lichting 1921, bestemd voor hot oorst in to lijven gedeelte. Op 16 Januari 1920 zullen t® Den Heldor wor den ingelijfd de dienstplichtigen der lichting 1920. toegewezen aan het 2e bat., 21e reg. inf. alhior. Bij min. bosch. is bepaald, dat bii do regimenten vesting-artillerie por houwitserafdeeling tezamen zullen worden opgeleid: 3 miliciens tot smid- bankwerker, 3 tot zadelmaker, 6 tot hoefsmid, 1 tot houtwerkor on 3 tot paardenvorplegor. Geen verrekening van den Dnnrtebiislag. Bij de Jaarweddoregeling voor do officieren en onderofficieren, vastgesteld in do maand Juni 1919, was bepaald, dat het totaalbedrag aan sala- risvorhooging over 7 maanden van 1919 in minde ring word gebracht van don duurtobijslag. Deze bepaling is thans Ingetrokken, in verband waar mede do ovor 1919 toegokendo duurtobijslag aan belanghebbenden ton vollo kan worden uitbetaald. MARINEBERICHTEN. Zondag is te Lochem overleden, 77 jaar oud, fle heer I. H. de Bruin, gepensionneerd kapitein ter zee. Luitenant ter zee le kl. T. Akkerman wordt uit Oost-Indië terug verwacht. Officier-machinist le kl. H. J. Llndenhovius en officier-machinist 2e kl. R. H. Wasterval, beiden dienende bij het eskader in Oost-Indië, worden binnenkort hier te lande terugverwacht. Officier-machinist 3e kl. U. Hempenius, thans tor beschikking, wordt geplaatst aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord. Do officier van gezondheid 2o kl, Dr. P. H. T. Meijering is den 19den Dec. op non-activiteit ge steld wegens ziekte, do officier-machinist 2o kL W. N. Bart met 9 Doe. en de officier van admini stratie 2e kl. M. J. Kruüs mot 24 Deo. gestold ter beschikking. Opgavo van overgeplaatste onderofficieren dor Zeemacht. Mot 12 Jan, jtp20: Bootsman' A. van Roekei van Wachtschip Willemsoord naar Marine kazerne Amsterdam. Met ontslag uit den Zeedienst: Op 24 Dec.: leerling-monteur O. van der Moulen. korporaal der mariniers Th. Peperzak en marinier le kl. G. Artz; op 25 Dec.: matrozen 3o kl. G. vau Es en H. S. Stavenuiter; op 28 Dec.: matroos-bot telier J. tor Horst en matroos 2e kl. M. Verhaar: op 29 Dec.: matroos le kl. N. van Kuik. ST O O MV AARTB ERIC HTEN. Stoomvaart-Maatschappij „Nederland". Rombrandt vertr. 20 Dec. v. A'dam n. Batavia. Celobos, uitr., pass. 19 Dec. to Genua. Koningin dor Nedorlondon vortr. 19 Dec. V. Now- York n. R'dam. Banka, thuisr., pass. 14 Deo. Porim. Batjan, thuisr., pass. 9 Deo. Porim. Grotius, uitr., arr. 14 Doe. to Port SAd. Jan Pietorsz. Coon arr. 17 Doe. v. A'dam te Bat. Kangoau arr. 22 Doa v. Java voorgaat® bil IJmuiden. Oranjo, thuisr., vertr. 11 Doe. v. Colombo. Rembrandt, uitr., pass. 21 Dec. Dungonoss, Roopat, uitr., arr. 14 Dec. to Sabang. Vondel arr. 22 Dec. v. Batavia to IJmuiden. Rottcrdamsche Lloyd. Kediri arr. 20 Dec. v. Newport News te St. An drews Bay. Insulindo, thuisr., vertr. 15 Dec. v. Padang. Dj omber, thuisr., pass. 16 Dec. Malta. Medon, thuisr., vertr. 16 Doe. v. Port Said. Patria, uitr., pass. 19 Deo. Ouessant. Sitoebondo, v. R'dam n. Middlosro, pass. 21 Dec. Harborough. Sindoro, uitr., pass. 8 Dec. Perim. Kon. Hollandsche Lloyd. Drechtorland arr. 16 Dec. v. A'dam te Montevideo. Gelria vertr. 16 Dec. v.'Buenos Ayros n. A'dam. Holland—Amerika Lijn. Ysoldijk arr. 20 Dec. v. Newport Newa te R'dSiu. Andijk, v. Chili n. R'dam, arr. 19 Dec. te Panama. Gorrediik vortr, 18 Dec. v. Taconilla n. Panama. Nieuw-Amsterdam, v. R'dam n. N.-York, vertr. 21 Doe. v. Plymouth. Maartensdijk, v. R'dam n. Hampton Rde. (v. o.D, pass. 20 Dcc. Dover. Zijldiik, v. R'dam n. Havana en N.-Orleana, vortr. 19 Dec. v. Santander. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Rhosus, v. Singapore zr. A'dam, arr. 9 Doe. te Colombo. Idomeneua vertr. 11 Dec. v. Kobe n. A dam. Patroclus, v. Batavia n. A'dam. wordt 22 Deo. te IJmuiden verwacht. Dardanus. v. Batavia n. A'dam. arr. 16 Dec. te Suez. Mentor, v. Japan n. A'dam, arr. 19 Deo. te Londen. Kon. West-Indische Maildienst. Almelo vertr. 20 Dec. v. Colon n. Valparaiso. Crynssen, thuisr., vertr. 16 Dec. v. Curacoo. Delft arr. 18 Dec. v. Valparaiso te Mexillones. Prins dor Nederlanden vertr. 18 Dec. v. Ponco, P. K. n. A'dam via Funchal. Java—Bengalen Lijn. Ceram vertr. 11 Dec. v. Calcutta n. Sabang, Menado arr. 11 Doe. v. Calcutta te Batavia. Java—Pacific Lijn. jerokarta, v. San Francisco n. Java, vertr.-19 Doe. v. San Francisco via Japan. I Dec. Haven te Niouwediep. Vertrokken van Harlingen naar Huil het NocL s.s. Prof. Buys. Vertrokken van Londen naar trarlingen het Ngd. s.8. Torn. Burgerlijke Stand van Helder van 20—22 December. BEVALLEN: J. van EaSwart, <L; M. van Doorn—van Eeten, z.; M. F. Boon—van den. Breevaart, z. MARKTBERICHTEN. Formerend, 23 December 1919. 0 Btapels Fabriekskaaa per 50 K.G. f 0. _J4 K.G. boter per K.G. f 3.10 A f 3.25, 407 runderen: 195 vette per K.G. f 1.60 f 2.50, 215 melk en gelde f 260.f750.—, 12 stie ren, 45 paarden f 200.— h f 700.34 vette kalveren per stuk f 30.— f 2.70, 100 nuch- tero kalve'en por stuk f 30.— it f 70.—, 150 vette varkens per K.G. f 1.65 f 1.75, 59 magare varkens per Btuk f 65 h f 95, 98 biggen per stuk f 82.— èt f 48.—, 1243 schapen f 50.— it f 95 86 ganzen f 9.— h f 11.—, kipeieren per 100 stuks f 17.— h f 19.— 175 zak appelen f 2.— h f 4—, 50 zak peren f 1.— f 2.—, overhouders f 25.— af 55.—, 35 zwanen f 13.— h f 15.—, 53 bokken. Handol: melke- en geldekoeien stng, paarden nuchterd kolveren, biggen matig, vette kalve ren stug, Heden nam de Heere door een droevig ongeluk van ons weg onze beide Zonen, Broeders en Zwagers, JOHANNES KRUGER Jr., in den ouderdom van 31 jaar, en FRANS KRUGER, in den ouderdom van 29 j aar. God geve ons allen kracht óm deze verliezen te dragen. J. KRUGER Sr. M. KRUGER—Ketens. J. LAP—Kruger, I Den A. C. LAP, Helder. FREDERIKA KRUGER, MARIA KURGER. ALIDAJOHANNAKRUGEK TRIJNTJE KRUGER. IJmuiden, 19 Dec. 1919. Havenkadë 5. Getrouwd JOH. M. L. SAUNDERS Leeraar H. B. 8., en CATHR. BLAAUBOER. De Heer en Mevrouw SAUN- DERS-Blaauboer betuigen, ook namens de familie, hun dank voor de vele bewyzen van belangstel ling, bij hun huwelijk onder vonden. Helder, 23 Dec. 1919. Hiermede betuigen wij onzen opreehten dank aan het personeel van het Havenkantoor on inzon-1 derheid aan den Heer HELLEN- DOORN, voor de vele moeite ten onzen behoeve besteed. D. de Boer, Schipper. S. Oostendorp. W. de Boer. Schipper en Knechts van de H.D. 160. BEKENDMAKING. Leden der Arbeidars Jaugd Groep. Voordrachtcn-avondcn met xang op den lsten Kerstdag voor de jongste 'groep met hun ouders. Den Sfden Kerstdag de oudste groep met hun ouders. Namens het Bestuur: G. J. C. BONTEKOE, Secr. Oor-, Neus- en Keelarts, Is van 24 December tot 3 Januari afwezig. A.8, Woensdagavond van 8 tot 11 en le Kerstdag van 4 tot half 7: dansen voor leden en In troducé'*. HET BESTUUR. Ia Kerstdag, v.m. 10 uur:. Ds. J. KOSTER, Solo-zang. 7 uur, 'sjvonds: Kerstfeestvioring met de kinderen. Het Bestuur maakt bekend, dat in de laatst gehouden Bestuurs vergadering zijn uitgeloot inde Obligatielening van 1894, de num mers: no. 16 en 31 ad ff 100. De obligatie no. 33, uitgeloot in 1918 is tot heden nog niet ter inwisseling aangeboden. Helder, 20 December 1919. Het Bestuur, L. Boon, Voorzitter. Rumpff, Secretaris. Da aandeelhouders der vroe gere Middenstands-Credietbank voor Helder en Omstreken wor- -den verzocht hunne aandeelen ter omwisseling aan te bieden ten kantore der Algemeene Centrale Bankvereenlglng voor den Middenstand, kantoor Hel der, Plantsoenstraat 47. Deae omwisseling In aandeelen der nieuwe Bankvereeniging behoort te geschieden vóór 1 Jan. a.s. Wegens a.s. Feestdagen zal het Bureau van Arbeidsrecht inplaats van do b.v. Donderdagen geopend zyn Woensdag 24 December en Vrijdag 2 Jan., telkens des avonds van zeven tot negen uur. HET BESTUUR. (Ons Genoegen). Zondag 28 December, v. 8-10 u., voor leden en introducée's. DANSINSTITUUT DIJKSTRA AT. Het Bestuur. Het Bestuur van de Consu- menten-Vereeniglng maakt be kend, dat deze week Zaterdag de verkoop van Sigaren eni. NIET PLAATS ZAL HEBBEN. Daarna weder elke week, des Zaterdagsavonds van 7 tot 9 u. In WERKLIEDEN-VEREENIGING, Koningstraat. MUZIEKVEREENIGING Directeur: de Heer H. SCHENKELS. op VrIJdpg 26 December (Tweede Kerstdag), des avonds te 8 uur, In het gebouw v. d. R.-K. Volksbond, Molengraoht Verplicht programma 20 ct. verkrijgbaar bij het bestuur en leden en des avonds aan de zaal. Gestempelde programma's geldig voor 2 personen. Indien gij nimmer of in zeer langen tyd onze tabak niet ge rookt hebt, neemt nu eens proef. Niet goed, geld terug na franco terugzending der goederen. Rooktabak (Lange) Reclame Melange p. pond 85 et. Krul, Portorico of Baai 20 cent per ons. Pruimtabak 20 cent. Varinas, Maryland,VirglnI, lichte of xware Shag, en extra zeer zware Braziel Pruimtabak 30 cent per ons. Geurig grof tabakskort p. p. 55 ct. SIGAREN. No. 1. Fijne oude Vorstenlanden of Boraeo of Sumatra p. stuk 6* et„ p. 100 f 6.25, p. 1000 f60.—. No. 2. Sumatra of Borneo, per stuk 51/»» per 100 f5.25, per 1000 f60.-. No. 3 per stuk 5 cent, per 100 f4.60, per 1000 f42.50. Sigaretten per 1000 f10, f12. en f 14. RUWE TABAK VOOR SIGAREN. le lengte Sumatradek per pond f5.-, f4.50. 2e lengte Sumatradek per pond f4.—, f3.75, f3.50, f3.-, f2.50. le lengte Vorstenlandendek per pond f3.— en f2.75, 2e lengte Vorstenlandendek p.pond f2.50 en f2.25. Omblad. Sumatra f2.10, fl.85 en fl.60, Vorstenlanden fl.70 en fl.50, Seadleaf f0.90, Domingo f0.85, Inlandsch fl.15 en f l.— Oplegger b. Seadleaf f0.85, Domingo f0.85, Gemêleerd Binnengoed, bestaan de uit Braziel, Java, Sumatra en Seadleaf, direct voor het werk geschikt, p. pond f 0.85 (heerlijk pittig), Java 75, 88,95 en fl.05 por pond. Beziel gebost fl.35, losse f 1.20, Schade Braziel 85 ct., Domingo f 0.85, Tabakskort fO.55, alles per pond berekend. Diverse Sigaren- en Tabaksfabri- catiegereedschappen in- en ver koop. Daar het ongeveer gelijk staat of gij 2 of 9 pond bestelt in vracht, is het in Uw eigen belang, als het U cenigszins mogelijk is 9 pond te laten komen. Zendingen ongefrankeerd. Rembours Tabak minstens 2 Kilo. Sigaren minstens 100. Bewaar dit adraa, daar wij voortaan nlat meer elke week adverteeren. De Directeur van de Gemeente- reiniging maakt hiérmede bekend, dat de tonnenophaaldienst van a.s. Donderdag en Vrijdag zal ge schieden respectievelijk op a.s. Woensdag, nm. van 4J tot 5J uur, en Zaterdag, n.m. van 12* tot IJ uur. In de advertentie Huizenveiling, door Notaris BAAS te houden op 24 Dec., wordt als No. 11 genoemd: Het huis met boetje. en erf aan de Eerste Scbagendwars- straat No. 9, groot 60 centiaren. Dit moet zijn: Eerste Schagen- dwarsstraat No. 11. 2den Kerstdag, aan de Kool te KOEGRAS. Versche Duinkonijnen. Voor groote Konijnenvellen geef ik van 65 tot 80 ct. per stuk. O. RIJK, Spoorgracht 22. Voor de Kerstdagen Slachtko nijnen, jonge Hanen, enz. Tevens te koop 2 Geiten en 1 stel Tortelduiven. Adres: Janzenstraat 8. |llllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||N||||il||||||||||||||| Vanaf 26 December 1919 tot 1 Januari 1920: E de schitterendste film van mm het seizoen: Officier-Vlieger zoekt gemeubi leerde Kamers me$ Keuken. Brieven onder Nr. 322, aan het Bureau van dit blad. Cinema roman van GUY DE TERAMOND, schrijver van RaVengaP. j= Miss MOLLIE KING In de hoofdrol. Verdere aanbeveling overbodig. RIGADIN. Extra nummer.' E= Vrijdag (2de Kerstdag) en Zondag aanvang 5 uur. - Let dus goed op. EE Werkdagen aanvang half 8. - Niemand verzuime dit pracht-programma te komen zien. ~E t Komt vroeg, want het zal weer zeer druk worden! Iemand, wonende Emmastraat, huurpry'3 f 2.75, wenscht te rullen met een ander, huurprijs f 3.75— f4.50. Brieven onder Nr. 327, het Bureau van dit blad. Kunnen nette Commensaals geplaatst worden. Adres: Bureau van dit blad. Bij menschen z. k. kan met ingang van 2 Januari een nette Kostganger geplaatst worden, met huis. verk. Adres: Bureau van dit blad. Spoorgracht 38. Ie KERSTDAG: Zes uur 'smorgens: Plechtige inwijding. Tien uur '«morgens: „Kerstgedachten". Drie uur 'smiddags: Groot. Zangfeest. Half acht '«avonds: De Kerst-demonstratie. 2e KERSTDAG: Tien uur '«morgens: Bijzondere Heiligingsdlenst. Half acht '«avonds: Kerst-demonstratie. op VRIJDAG (2e Kerstdag), van 4 tot 6 uur n.m. Toegankelijk voor kinderen tot 12 Jaar ad ff 0.15,'boven dien leeftijd en geleiders f 0.20. Kerstvertelling door den Wel eerwaarden Heer M. J. ALINK. Vertooning van lichtbeelden. Kerstboom an Kerstliederen. Het Dames-Comité. Afdeeling HELDER. De vergadering van heden avond heeft door omstandig heden plaats in de bovenzaal van het bondsgebouw van M.M.P. Dames (Echtgenooten) zijn ook welkom. Het Afd. Bestuur. VERLOREN, vermoedelijk op den Kanaalweg, 2 Bankbiljetten f25 (Vrijdagavond). Terugbe zorging tegen belooning beleefd verzocht. Adres: Bureau van dit blad. 3e dag (Zaterdag): 'sMiddags vier uur en half zes: Openbaar feest voor kinderen, bij de verlichte kerstboomen. Toegang 5 cent. 4e dag (Zondag): 's Morg. zeven uur en tien uur: Plechtige Diensten. Half acht 'savonds: Feestelijke sluiting. Zaal versierd. - Twee prachtige Kerstboomen. - Deuren open telkeis /j uur voor den aanveng. De Wethouder van het Levens- middelenbedrijf te Helder maakt bekend, dat zij, die tot heden ver zuimd hebben de kaarten In ontvangst te nemen, deze alsnog kunnen doen afhalen aan de bureaux van politie Zuidstraat en Molenplein en aan het Gureau v. Gemeente werken aan de Kerkgracht no. 11 op WOENSDAG 24 DECEMBER a.s. Nadien zulleh geen kaarten meer worden afgegeven. GEVONDEN BREIWERK. Tegen advertentiekosten terug te beko men: Hertzogstraat Nr. 5. Gevraagd een nette Dienst bode voor spoedigs indienst treding. AdresCafé Du Passage, Kei zerstraat. HUISHOUDSTER. Gevraagd tegen 1 Februari a.s. eenvoudig Meisje of Juffrouw, voor de huishouding in klein burger gezin. Wasch aan huis. Brieven onder letter J. Bureau Dagblad, Kanaalweg. DAIMEISJE gevraagd, niet beno den 18 jaar. Aanmelden na zeven uur. Adres: Molengracht 4. Gevraagd direct een Kosthuis, met gebruik ran vrije Kamer. Brieven onder letter B, hulp- postkantoor Julianadorp. Gevraagd een nette Huisnaaister. Zich te vervoegen: Binnen- Werkstor gevraagd voor halve agen of voor 3 it 4 dagen per week. Adres: Pr.Hendriklaan I. Een flink DAGMEISJE gevraagd, b(jDE JONG, Kanaalweg 54. Gevraagd een net DAIMEISJE. Adres: TIVOLI. Ingang Vla mingstraat 2. Wordt gevraagd een net Dag meisje. Wasch buitenshuis. Adres: PRINS, Spoorstraat, hoek Spuistraat. Gedurende de donkere dagen kunt U zich laten fotografeeren b|J kunst licht (geen groepen). JAC. DE BOER, Fotograaf, Kanaalweg 157. Mijn foto'e met kunstlicht zijn niet te onderscheiden van daglicht opnamen. JAC. DE BOER, Fotograaf, Kanaalweg 157. NAAISTERS. Op het atelier van Gebr. Meijer, 2e Vroónstraat 117, kunnen nog eenlge flinke Naaisters geplaatst worden. De fa. S. COLTOF, Kanaalweg, vraagt tegen half Januari een flinke eerste Winkeljuffrouw. Gevraagd voor dadelijk een flinke Dienstbode en een WERK, STER. Adres: Mevr. BEDEAUX- Binnenhaven 76. Een flinke DIENSTBODE gevraagd voor terstond, Loon f 4.—. met vollo kost. Van 's morgens 8 rot 's middags 4 uur. Adres: Binnenhaven 47. Mevrouw VAN DER VEEN, Weststraat 26, vraagt wegens ziekte der tegenwoordige 8ene flinke DIENSTBODE. Zich. aan te melden na acht uur. Gevraagd eene flinke Dag- of Dag-en Nacht-Dienstbode. Adres: Mej. MINNEBOO, Hoofdgracht 80. Gevraagd een DAGMEISJE of DIENSTBODE. Adres: Bureau van dit hlad. WINKELJUFFROUW. Voor direct gevraagd een flinke Winkeljuffrouw, voor Spoorstraat 17, hoek Spuistraat. Zich aan te melden bij de Fa. PRINS, Kruisweg. TE KOOP. Nog voorradig puike Aardappe- len (eigenheimers). Voor le kwa liteit wordt ingestaan. Bestellin gen worden spoedig geleverd tegen f2.60 per zak (35 K.G.). AdresH. MEILINK, Strooweg, Breezand. Te koop 8V4 Hectare best Weiland, liggende aan de Weg (lange vliet) Koegras gem. Hel der. Adres: Bureau van dit blad. Net KOSTHUIS gezocht, liefst met vrij Slaapkamertje. Omtrek Polderweg. Br. onder Nr. 333, aan het Bureau van dit blad. Te huur een ongemeubileerde Zit- en Slaapkamer. Brieven onder Nr. 382, Bureau ▼an dit blad. Ongemeublleerde Kamer te huur gevraagd. Brieven onder Nr. 330, aan het Bureau van dit blad. Te huur gsm. ZIT- en SLAAP KAMERS. Zeer geschikt voor twee heeren. Adres: Hoofdgracht 67. Te koop een beste Werkflets, een zwarte Japon en ean Sportkar, voor hit of paard. Adres: Brakkeveldweg 1. Te koop een leegstaand Woon huis, Trompstraat 31, een leeg staand Winkelhuls, Gasstraat. Adres: P. PUINBROEK, Keizerstraat 39. U kunt zich nu ook 'savonds laten fotografeeren. JAC. DE BOER, Fotograaf, Kanaalweg 157. PIANO te koop gevraagd. Brieven onder Nr. 334, aan het Bureau van dit blad. Te koop aangeboden «en sier lijke PETROLEUMLAMP. Adres: Zuidstraat 60. Te koop aangeboden een elec- trisch Hoortoestel metaccumulator- batterij. Adres2e Schagendwarsstr. 12. DIENSTBODE gevraagd. Adres: Kanaalweg 6S. Te koop gevraagd PIANO van particulier. Liefst zwart, doeh geen vereischte. Br. met prijs opgaaf en merk onder Nr. 328, aan bet Bureau van dit blad. Wegens ziekte der tegenwoor dige, wordt voor direct gevraagd sen nette Dag-Dienstbode. Wasch buitenshuis en Zondags na elf uur vrij. Adres: HEIJMAN, Hoofdgracht. Gevraagd flinke WINKEL BEDIENDEN. Schriftelijke aan bieding: ALBERT HEIJN, Zaandam. Gevraagd een Loopjongen, goed kunnende fietsen. Adres: F. L. HELDER, Kanaalweg 2a. Aan het Provinciaal Electrici- teitsbedrijf van Noord-Holland te Helder kunnen eenlge Kabel monteurs geplaatst worden. Brieven met uitvoerige inlich- gen aan genoemd bedrijf, Bin nenhaven 48b, te Helder. Te koop Grammofoon met 50 nummers, voor 25 gulden. Adres: Dijkweg 36. Te koop ilachtkenljnen. Aan het zelfde adres bereidt men Konij nenvellen. Adres .Bali straat 48. Te koop Promenadewagen en Wieg. Voor 15 gulden. Adres: Bureau van dit blad. Vette KONIJNEN te koop. Adres: Breestraat 44. Te koop een prima Heerenrijwiel, met nieuwe binnen- en buiten bandon. 1 jaar garantie. Prys f38. Adres: Weststraat 80a.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6