Tweede Biad. VAN DINSDAG 9 MAART 1920. De Rijks-Kolendistributie heeft de dis tributie- en rantsoeneeringsmaatregelen BINNENLAND. BrandstoffendJstrlbutle 1920'21. voor huisbrand, alsmede de prijsregeling voor het nieuwe distributiejaar, hetwelk 1 April a.s. aanvangt, aan de Brandstoffen- commissies doen toekomen. De Regeling verschilt zeer weinig van de thans geldende; enkele wijzigingen, welke de praktijk als nuttig heeft doen voelen, zijn erin aangebracht. De voornaamste worden hieronder genoemd. Bij de rantsoeneering worden drie hoofd groepen onderscheiden, n.L: de particuliere verbruikers, (groep A); groote magazijnen, winkels, hotels e. d. (groep B); openbare ge bouwen, ziekenhuizen e. d. (groep C). Het rantsoen voor groep A is elf' eenhe den, indien in de betreffende woning gas- aansluiting aanwezig is, terwijl indien geen gasaansluiting aanwezig is, bovendien een zomerrantsoen wordt verstrekt van ten hoog ste drie eenheden. In de nu bestaande regeling was 't zomer rantsoen ten hoogste vijf eenheden. Wijl petroleum en turf in voldoende hoeveelheden zijn te verkrijgen, kan worden aangenomen, dat drie eenheden voldoende zijn. Het rantsoen voor groote gezinnen is ver hoogd; gezinnen van 7 t/m. 10 personen ont vangen extra drie eenheden en gezinnen van meer dan 10 personen extra vier. Ouden van dagen (boven 70 jaar) kunnen, indien blijkt, dat zij extra-verwarming noodig hebben, een extra rantsoen bekomen. De regeling omtrent het extra rantsoen voor zieken, kraamvrouwen en pasgebore nen is dezelfde gebleven; het extra-rantsoen bedraagt voor zieken ten hoogste twee een heden per maand en voor kraamvrouwen en pasgeborenen eveneens twee eenheden. De aanvullingsrantsoenen zijn in de nieu we regeling vervallen. Wanneer de brand- stoffenpositie zulks toelaat, zal echter vol gens een nader bekend te maken regeling, voor woningen met meer dan één haardstede een meerdere hoeveelheid brandstof worden beschikbaar gesteld. Bij de prijsbepaling is evenals in het thans bestaande distributiejaar, als beginsel aan genomen, dat de huisbrandkolen worden af geleverd tegen de prijzen, welke de Limburg- sche mijnen ontvangen. Aangezien tegen over het vorig jaar een prijsverhooging van de Limburgsche kolen heeft plaats gehad, treedt oök eenige verhooging in de detail prijzen in. Tegenover de thans bestaande prijzen zal de verhooging gemiddeld 0.25 per eenheid bedragen en wel voor anthraciet ca. ƒ0.40 per eenheid, voor eierbriketten ca. 0.30 per eenheid, voor stukkolen ca. 0.05 per eenheid, terwijl de prijs der gascokes dezelfde blijft. Deze prijzen gelden voor alle personen en alle instellingen, welke onder, de groepen A en O vallen. Groep B, waarin ook de centrale verwar mingen van particuliere huizen zijn gerang schikt, betaalt den prijs der industriekolen, welke neerkomt op 2 per eenheid meer dan die voor de andere groepen van huisbrand verbruikers. De havenarbeldersstaking. In ons vorig nummer deelden wij reeds mede, dat Zaterdag een bestuursraad van het N. V. V. gehouden zou worden, waarop de stand van de havenarbeidersstaking zou worden besproken, en maatregelen zouden worden beraamd in verband met den langen duur van het confliot. O. a. werd besloten, a.s. Woensdagmorgen te Amsterdam een huishoudelijk congres te houden en in den namiddag een openbaar congres. Op dit con gres zullen de besluiten in den bestuursraad van Zaterdag genomen, worden vastgesteld Naar „Het Volk" meldt, bestond in den besturenraad volkomen overeenstemming ten opzichte van de maatregelen, die getrof fen moeten worden om het mogelijk te ma ken, dat het conflict in het transportbedrijf, indien noodig, voor onbepaalden tijd kan worden voortgezet. Eveneens was dit het geval omtrent de meest drastische maatregelen, die getroffen moeten worden, om niet alleen het huidige havenarbeidersoonflikt, maar ook de in de toekomst nog dreigende conflicten te kunnen financieren. t Veredeling Zaandamsche kermis. Te Zaandam werd Zaterdag ten gemeente- huize een bijeenkomst gehouden van afge vaardigden van vereenigingen, die zich be reid verklaard hadden hun medewerking te verleenen tot veredeling van de kermis. Besloten werd niet meer te spreken van „kermis", doch van Zaandamsche feestweek, Van de vergunninghouders was een schrij ven ingekomen, waarbij dezen zich bereid verklaarden na 6 uur 's avonds niet meer te tappen en den verkoop van sterken drank in liet groot om 12 uur 's middags stop te zetten. Met algemeene stemmen werd echter be sloten dit denkbeeld van de hand te wijden en vast te houden aan het oorspronkelijke plan om de kermis geheel droog te leggen en dus om het tappen van sterken drank gedurende de geheele week te verbieden. Wat 'de te houden feestelijkheden betreft, werd het volgende programma vastgesteld. De feestweek zal op Zaterdag 28 Augustus worden geopend met klokgelui. Zondag. Voetbal- en korfbalwedstrijden en demonstratie op het gebied der zware athletiek. Maandag. Concerten op verschillende plaatsen in de stad. Dinsdag. Zanguitvoeringen door kwar tetten en koren. Woensdag. Kinderspelen en bioscope- voorstellingen voor kinderen. D o n d e r d a g, Harddraverij, r y d a g. Zeil-, Roel- en Zwemwedstrij- e r<^ R- Turnfeesten en wedstrijden !,pt gebied der lichte athletiek. FanfM^orp'senF(5tlTal Van Eamonie- en zuï?eVwo°rden bSr^n^fd Ver^onde^ der kermisgelden opbrengst lende comftéw^^11 *erden verschil- nader zuilen JpTorm'<üe deze plannen za^ wordén ook de medewerking gingen Cn TÖD de vereeni- Melk, boter en kaas. 28 Maart vervallen de maximumprijzen op melk, boter en kaas. Het huis van den Raad van Arbeid te TIel. Naar aanleiding van de onthulling betref fende den aankoopvan het huis van mr. S Rink te Tiel voor den Raad van Arbeid, waarvan genoemde heer voorzitter is, wordt ons gemeld, dat deze aangelegenheid reeds geruimen tjjd de aandacht van de regeering heeft, en dat reeds door den Verzekeringsraad te Arnhem hiernaar een onderzoek is ingesteld, waarvan het rapport dezen dagen te verwachten is. Vlieland badplaats. Te Vlieland is opgericht een Naaml. Ven nootschap Exploitatie Maatschappij Noordzee bad Vlieland, met een maatschappelijk kapitaal van f 200,000. Commissarissen zijn de heeren E. M. Ostwalt, bankier, en prof. dr. O. Lanz, beiden yan Amsterdam. Directeur is de heer N. W. Duinker, aldaar. De N. V. Zeebad Vlie land, die 25 jaar bestaan heeft, wordt geliqui deerd. De bezittingen, paviljoen enz., worden door de nieuwe Maatschappij overgenomen. Het ligt in de bedoeling het eiland Vlieland tot een eerste klas badplaats te maken. Daartoe zullen een aantal villa's worden gebouwd. Roo mogelijk zal een expresse boot de communicatie met den vasten wal onderhonden en zal in de zomermaanden gelegenheid bestaan per vlieg tuig van Amsterdam naar Vlieland te komen. Goederenaanvoer per vliegtuig. Zaterdagmorgen cirkelde geruimen tijd een Blackbnrn Kangoro boven Amsterdam, die ten slotte op het voormalige Elta-terrein daalde. Ze bracht voor de Continental Textile Corpo ration hier ter stede 2Ö0O Engelsche ponden koopmansgoederen mee mantels en mantel- kostuums en volbracht daarmee het eerste goederentransport door de lucht van Engeland naar Holland. De machine was bemand met twee aviatenrs, waarvan een de bekende Kenworthy was. Zij was 's morgens om 9 uur in Fplkestone opge stegen en landde reeds te 11 uur hier ter stede. Door den slappen bodem van het Elta- terrein was de landing minder gelukkigde machine raakte n. 1. met den neus in den grond vast. Natuurlijk trok een en ander nog al belang stelling, o.a. van enkele leden van de Trans portarbeidersorganisaties, die onmiddellijk hun hulp boden en bij de lossing behulpzaam waren. Daarna begrepen ze échter feitelijk met een stakingsbreker te doen te hebben als onderkruipers kunnen wij dergelijke hoogvliegers moeilijk kwaliflceeren en daarom brachten zij het met de lossing vèr- diende loon bij de stakingsleiding, die het in de stakingskas deponeerde. („Volk"). GEMENGD NIEUWS. Valsche bankbiljetten. Uit Nijmegen had de politie te Deventer bericht ontvangen dat in haar ressort een bankbiljet van f 100 was uitgegeven door den Deventernaar le Hneux, hetwelk later gebleken was valsch te zijn. De hoofdinspecteur van politie, de heer Herten vond hierin aanleiding genoemden le Huenx te zijnen bureele te ontbieden. De politie ambtenaar was nog volkomen overtuigd, dat le Huenx, die te Deventer een wijnhandel heeft (zooals thans echter bleek, was dit slechts schijnbaar het geval), geheel te goeder trouw was, en het bankbiljet had uitgegeven, zonder zelf te weten dat het valsch was. Terwijl hij echter de antwoorden van den gehoorde'op de vragenlijst invulde, viel het hem op, dat de laatste steeds nerveuzer werd, hetgeen hem op het denkbeeld bracht, dat zijn vertrouwen in den wijnhandelaar wel eens misplaatst kon zijn. Hy begon scherper te vragen, en betrek kelijk onverwacht rolde de bekentenis eruit, dat le Hneux reeds geruimen tyd valsch papiergeld vervaardigde, in hoofdzaak oude zilverbons van f2.50 en bankbiljetten van f 100. Nooit had hij die te Deventer uitgegeven, maar wel in Arnhem, Utrecht, Den Helder, (tijdens zijn verblijf als marinier) Rotterdam en Haarlem. Onmiddellijk werd le Huenx in arrest ge steld. Een huiszoeking leverde weinig resultaat op, doch in eeD hem toebehoorende wijnkelder in de Golstraat, vond men een complete in stallatie voor de vervaardiging van valsch bankpapier. Een groot deel van den inventaris werd naar het politiebureau overgebracht. Op het bureau bevinden zich thans een aantal flesschen met stérke zuren, goudchloride, beenderenkool, enz., diverse copieerramen, hardgummi rollers, een copieerpers, zinkcliché's voor zilverbons van f 2.50, legio photographi- sche negatieven van biljetten van f 300 en f 100, benevens een positief, blijkbaar als „proef" bedoeld, van f300 op glimmend zwaar papier. Een enorme kist, zwaar van gewicht, staat nog ongeopend. Ondanks een scherp verhoor blijft Le Heux geheel ontkennen medeplichtigen te hebben ge had. Hij verklaart alles zelf te hebben gedaan en de volmaaktheid van zijn procédé bijna te hebben bereikt. In den kelder die alleen van buiten een toe gang had en waarboven geschilderd was -Verlengbaar Crediet voor Wijnen van ge broeders Le Heux", heeft men nog een volledig photografische vergrootingsinrichting -gevon den, met bybehoorende projectielampen. De voorzijde der biljetten werd langs photo- chemischen weg vervaardigd en het netwerk aan den achterkant er op geperst met de co pieerpers door middel van een zinkplaat. In den kelder is achter veel rommel, nog een drukpers gevonden. Le Heux heeft vroeger veel als graveur gewerkt, waarvan ook etsen in den kelder blijk geven. Eén ervan wilde hy, bij zijne arrestatie, schenken aan den inspecteur van politie. „Mille Colonnes" verdwijnt. Het bekende café-restaurant -Mille Colon nes" op het Rernhrandtpleln te Amsterdam gaat verdwynen. 1 Mei a.s. eindigt het con tract, dat de firma van Goethem en Neute- hpom, welke thans ongeveer dertig jaren de vermaarde „Milie" exploiteert, met de Heine- ken's Brouwerij, de eigenaresse van het per ceel, had. Wij vernemen dat het geheele gebouw, vanaf het Rembrandtplein tot aan den Amstel afge broken zal worden. Er zal een café annex carabet verrijzen, dat door den heer Reese uit Rotterdam geëxploiteerd zal worden. •Tel." De diamantenkoningin. Antoinette Bonner, die over de heele wereld was bekend geworden als de „diamanten koningin", toen zij in 1914, tezamen met J. Kislinger uit Parijs naar de Vereen. Staten was teruggebracht, onder de aanklacht van schuldig te zyn aan tal van diamantendief stallen op groote schaal tc New-Tork, heeft zich van het leven beroofd door vergif te drinken. Zij werd in het kantoor van Kislinger gearresteerd, op aanklacht van medeplichtig heid aan een diefstal van juweelen ter waarde van 2000 dollars. Onder het roepen van „Gij zult my niet levend in handen krijgen", dronk zij een gif-fleschje leeg. Kost voor O.W.-ers. Wij lezen in het „Hbld." van Antwerpen Met duizenden voorzorgen werd een kistje aardbeziën - de eerste - in de hal te Brussel uitgestald. Beschut door de poezelige watten lagen daar in het geheel negen dezer sappige vruchtjes. Alles is duur en de lekkerbekken, die dit fijn -goedje aanschouwden, konden wel nagaan, dat men er grof geld voor vragen zoh. Maar dat deze driemaal drie aardbeziën zulk een geweldig cijfer zonden bereiken, zulks had mén nimmer durven vermoeden. Ze werden namblijk verkocht voor negen honderd frank, 't zij dus honderd frank voor ééne aardbezie Waarschijnlijk zullen ze in de maag van een „zeepbaron" verdwijnen. Het vergiftigingsgeval te Lelden. De stucadoor W. v. d. D., te Leiden,* die ala verdacht van vergiftiging van zijn echt- genoote, ongeveer vijf jaren geleden, dezer dagen in Den Haag in het huis van bewaring werd opgesloten,, is, daar is gebleken, dat zijn vrouw een natuurlijken dood is gestor ven, in vrijheid gesteld. Zijn -huishoudster O., die de zaak heeft aangebracht, is in arrest gehouden, als verdacht van chantage. Kindermoord. De smid J. v. d. G. te Nieuwkoop, die ge vankelijk naar Utrecht is overgebracht we gens moord op een den 22sten Februari door zijn ongehuwde dochter ter wereld gebracht kind, heeft bekend, dat hij 5 jaar geleden ook een pasgeboren kind van deze dochter om het leven heeft gebracht. Op de door hem aangewezen plaats is het lijkje inderdaad opgegraven. Valsche munter. Het is gebleken, dat de te Deventer ge arresteerde J. O. G. le H. zich, behalve van het vervaardigen van valsche bankbiljetten, ook heeft schuldig gemaakt aan het nama ken en uitgeven van zilverbons h 2.50. De politie heeft een aantal dezer bons in beslag genomen. Verduistering? De 22-jarige kantoorbediende B. uit Vlaar- dingen is een 4 weken geleden door zyn patroon, den haringhandelaar C. Smit, naar Duitscbland gezonden tot regeling van zaken met één der afnemers van den heer S. Hy heeft in Duitscbland Mrk. 80.000 in ontvangst genomen en sedert niets meer van zich laten hoorèn. Men meent, dat hy voortvluchtig is. BUITENLAND. ENGELAND. Het woningvraagstuk. Het gebrek aan huizen leidt tot zonderlinge maatregelen. Het gemeentebestuur van Chelms- ford (Essex) heeft namelijk begeerige oogen geslagen op de gevangenis daar ter stede, waar naar zyn meening zooveel ruimte be schikbaar is, dat zij uitstekend als gemeentelijk tehuis voor daklooze gezinnen zon kunnen dienen. Het gemeentebestuur tracht nu het gebouw van de gevangenis-commissarissen los te kry'gen. Te Knutsford wordt de gevangenis gebruikt als college voor theologische studenten. Verder is er, volgens de Evening Standaard, sprake van om een derde gevangenis ergens anders iu een huizencomplex met tuinen te ■veranderen. RUSLAND. De „Prawda, het officieele orgaan van de radenregeexing, maakt gewag van een oon- ferentie der regeering met de militaire lei ders. Daarin is de politiek, die de Sowjet- republiek jegens het buitenland zal volgen, besproken. Trotzky stelde voor, de krijgsverrichtin gen in Europa voorloopig te staken en zich tegen Perzië, China «n Indië te richten. Zinowjef steunde dit voorstel, maar de chef van den generalen staf verklaarde er zich tegen en beval een offensief tegen Polen aan. Als Rusland troepen aan het Westen onttrekt, om ze naar het Oosten te zenden, zal Polen de kans voor een aanval schoon zien, waarschuwde hij. Een beslissing is niet genomen. De be raadslagingen duren nog voort Het oordeel van Gorki. Maxim Gorki heeft in het tijdschrift De mokrat een artikel geschreven, waarin hij zijn diepe teleurstelling over de praktijk van het bolsjewisme uit. De Helsingforsche correspondent van Stockholms Tidningen ontleent er den volgenden passus aan: De revolutie is niet gevolgd door een geestelijke herleving en is niet in staat ge bleken de menschen eerlijker te maken. De mannen, die thans het gezag In handen heb ben, zijn niets beter dan hun voorgangers en zij zetten evenveel burgers achter slot en grendel als het oude régime. De bolsjewis tische leiders, gedreven door eerzucht, ne men viviBectle-proeven op het volk en voor al op de arbeldersklnsse. VEREENIGDESTATEN. De Marine. In de Marine-commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft Daniels, de minister van oorlog, verklaard, dat het program van aanbouw voor het komende begrootingsjaar grooter zal moeten zijn, dan door het minis terie voorgesteld is „indien het vredesver drag niet door het congres zal worden ge ratificeerd." ZWEDEN. De metaalarbeldersstaklng opgeheven. Frankfort, 8 Maart. De „Fr. Ztg." meldt uit StockholmOnder concessie van beide zijden, werden heden de geschillen over de uitlegging van de wet op den 8-urigen werkdag in de metaalindustrie bijgelegd. Negen en negentig duizend arbeiders hervatten den ar beid, nadat de nitslniting ongeveer honderd vijf en twintig millioen kronen verlies aan productie veroorzaakt heeft. JAPAN. In Japan gist het. Het Hoogerhuis was reeds door den keizer geschorst, en thans is ook het Lagerhuis ontbonden. Dit vond zijn grond in het feit, dat het wetsvoorstel tot invoering van het algemeen kiesrecht in gediend door de regeering door beide •lichamen werd verworpen. Deze loop der gebeurtenissen heeft in het geheele land groote opwinding veroorzaakt. Te Ogaka hebben aan de ijzerfabrieken ernstige ongeregeldheden plaats gehad, nadat de arbeiders het werk hadden neer gelegd. In hoeverre dit verband houdt met den algemeenen toestand wordt niet gemeld. Japan en de Bolsjewiki. Naar het Ned. P. B. Radio meldt heeft blijkens een bericht in de Japansche bla den van Honoloeloe, afkomstig uit Tokio de Japansche regeering besloten, de Sibe rische expeditie op te geven. Dit besluit is genomen in aansluiting aan de Amerikaan- sche politiek. In Japan heerscht groote bezorgdheid over het om zich heen grijpen van het bols jewisme. Japan wenscht dat een bufferstaat worde gevormd tusschen het land zelf en het sowjet-Rusland. PORTUGAL. Blijkens thans ontvangen berichten werd de onrust in Portugal veroorzaakt door een voorstel van de regeering om de stakende ambtenaren van spoorwegen en posterijen te ontslaan. De Kamer verzette zich hier tegen, hetgeen het aftreden van de regeering tengevolge had. Er is een nieuw kabinet ge vormd met Silva als premier, Battista bin- nenlandsche zaken, Cardiso, justitie, Marline oorlog, Maseda, marine, Barretto, buiten- landscbe zaken. De eerste daad van de nieuwe regeering was het inwilligen van de eischen der stakers. Dit maakte een eind aan de staking. Er moet nog qpn. minister van financiën en van arbeid benoemd wor den. Keulen of Straatsburg? Parys, 7 Maart. De Libre Parole beschuldigt de Engelschen van steunverleening aan de pogingen der Duitschers, die daarby met de Nederlanders één lijn trekken, om Keulen in plaats van Straatsburg tot groote Rijnhaven te maken. BELGIE. Volgens een Havas-bericht uit Brussel d.d. 8 Maart deelt de „Soir" mede dat de Belgische regeering besloten heeft zich niet te vereeni gen met het politieke deel, vervat in het eerste artikel van het Verdrag van 1839, zooals het is herzien volgens de beginselen, aanvaard door den Raad van Veertien. Kolen uit Duitschland. Het aantal kolentreinen uit Duitschland wordt ingaande deze week weder met een vermeerderd. SPORT. Voetbal. Het Nederlandsch Elftal. De Nederlandscbe Elftal-commissie stelde Zondag te 's-Gravenhage de nationale ploeg, die 5 April te Amsterdam tegen Denemarken zal uitkomen, als volgt samen: Mac Neill (H.V.V.) Denis Ben Verwey (H. B. S.) (H. F. C.) Roessel .Bosschart Steeman (N. A. C.) (Quick H.) (Sparta) Rodermond B. Kessler Van Diermen (Be Quick G.) (H. V. V.) (BI. Wit) DeNatris Dé Kessler (Ajax) (H. V. V.) 28 Maart zal dit elftal nog een oefenwed strijd spelen tegen een zwaluwen-elftal van de volgende samenstelling: Doel: Tempel (Tubantia). Achter: Kolthof (Tubantia) en Stevens (Willem II). Midden: Smitshoek (Tubantia), Mommers (Willem II) en Legger (Be Quick G.). Voor: Welsch (A. F. C.), Verlegh (N. A. O.), Bulder (Be Quick G.), Van Beurden (Wilem H) en Gupfert <Ajax). Helder—VIctori 4—1. Zondag hebben wij ook het genoegen ge had om de match HelderVictori bij te wo nen, wij hebben daar geen spijt van gehad-. Het was een pittige wedstrijd. Victori be schikt over goede spelers, waarvan wij als uitblinkers noemen Brizee en Valkenburg. De keeper was ook goed. Over den wedstrijd het volgende: Scheids rechter Gode laat om half drie de elftallen in het veld komen. Helder verschijnt met de volgende spelers: Polderman Jurg Duinker Schrier Versluijs Gode Prins v. Leeuwen Doesburg Broekhuizen Biersteker Victori kwam uit gelijk Zaterdag in ons blad vermeld stond. Helder heeft eerst het voordeel van den sterken wind, en gaat dan ook direct op Vic- tori's veste af. Prins, die een goede party speelde, lost een schot, dat juist over gaat. 'fc Blijkt, dat van links 't meest te verwachten is. Broekhuizen zet dan ook vaak mooi voor, maar zijn voorzetten loopen meestal op mets uit, daar v. Leeuwen het samenspel soms te ver doorvoerde en daardoor de backs van V. gelegenheid kregen om het terrein te zui veren. Eindelijk heeft H. succes. Een corner, mooi door Broekhuizen genomen, wordt in gekopt (10). Victori is nu geheel ingeslo ten. Van Leeuwen zendt een schot in, dat de keeper stopt en wegwerkt. Met Biersteker wil het maar niet vlotten, die zet steeds ach ter of schiet over. Prins vergroot de stand en maakt er 20 van en zorgt even later, na mooi samenspel met Doesburg, voor hei Be punt. Zoo gaat de rust in. Na de rust profiteert Victori van den wind. Het spel is nog geen minuut aan den gang of Luyt schiet en de bal gaat over Polder man zijn handen het doel in (31). Nu krij gen we meer een gelijk opgaand spel, om beurten zijn beide doelen in gevaar. Helder begint (ouder gewoonte) weer te verslappen, Victori speelt nu een geruimen tijd op H.'s helft, maar weet geen doelpunten te maken. De middenlinie van Victori zet steeds de voorhoede aan het werk, maar de schutters ontbreken. H. pakt nu nog eens goed aan en Prins maakt gebruik van een misverstand tusschen back en keeper en brengt den stand op 41. Met dezen stand komt het einde. Helder II sloeg Victori II met niet minder dan 10—0.# N.W.D. 1—W.I.K. 1 S—1. Bovengenoemde .wedstrijd heeft Zondag op het terrein Tuindorp plaats gehad. In een spannenden strijd heeft N.W.D. met 31 gewonnen. Drie minuten voor het einde staakte W.LK. wegens bis, :kennen van 'het derde doelpunt, dat h-i. buiten spel was. N.W.D. heen, een goede ~edstrijd gespeeld. W.LK. had. Ti essen in de gelederen, welke beste speler van het. veld was. Uits'agen van Zondag 7 Maart: N. V. B. Tweede klasse B. Amsterdam: O. D. E.Neerlandia 21. AmstelHollandia 11. Derde klasse. E. Wormerveer: Q. S. C.D. W. S. 30. F. AmsterdamSwift - E. V. C. 02. Reserve tweede klasse D. Hoorn: Hollandia H—Z. V. V. II 1O. N. H. V. B. Afd. Helder. Helder HVictori H10—0. Buiten de competitie: Helder: Helder - Victori4 1. N. W. D. W. I. K3—1. Alkmaar: Alc. Victrix—Purmersteijn 1—1. Enschedé: EnschedéD. E. C. 22. OVERZICHT: De wedstryden in de Westelijke eerste klasse hebben verrassingen gebracht. V. O. C., de meest ernstige candidate voor de eerste plaats, heeft Zondag maar eventjes met 30 van Sparta verloren. Dit verrassende resultaat geeft' H. B. S. weer ernstige kansen op het kampioenschap. V. O. C. zou nu de drie resteerende wedstrijden, die zy nog spelen moet, moeten winnen, om de eereplaats in te nemen. De stand is nu: goals gesp. gew. gel. verl. punt. v. t. H. B. S. 22 12 5 5 29 45—26 H. V. V. 21 11 5 5 27 40- 25 V. O. C. 19 9 6 4 24 29—20 Ajax wist weer eens te winnen. U. V. V. werd met 31 geklopt. Wanneer Aiax de laatste drie wedstrijden wint (en dat kan, wanneer er goed aangepakt wordt), dan kunnen zy nog op een behoorlijke plaats eindigen. D. F. C. heeft in een eigenaardig gespeelden wedstrijd met 20 van Blauw Wit gewonnen. De scheidsrechter was verhinderd en toen floot, met goedvinden van beide aanvoerders, de D. F. C.-er Van Tricht. Het ging de Amster dammers niet voor den wincl en in de pauze deelde de aanvoerder van Blauw Wit mede, dat onder deze leiding zijn elftal niet verder zou spelen. Doch ten slotte speelden de Amster dammers toch, zy het ook onder protest. Dat zij verloren, is de schuld van twee spelers, die aan den wedstrijd niets meer gelegen lieten liggen. Nu het te laat is, krijgt Quick er nog zin in, zy versloeg nu weer A. F. C. met 1-0. H. V. V. heeft het tegen H.F.C. niet verder kunnen brengen dan een gelyk spel (11). Hiermede heeft zij haar kansen voor het kam pioenschap wel verspeeld. In de overgangsklasse heeft V.V.A met 2—0 van 't Gooi gewonnen. Na afloop was 't tusschen de V.V.A.- en 't Gooi-supporters jassen uit. Een fraaie vertooning. Een overgespeelde wedstrijd tusschen V.U.C. en Concordia bracht Concordia wederom een overwinning. Zy won met 20. Stormvogels wist met de gepromoveerde eerste klasser De Spartaan gelijk te Bpelen (1-1). N.H.V.B. Eindstand Afd. Helder. p, as tc goals a S ti <v tc 5* "«3 tc 7, - a 0 o v.—t. O. 'O Victori I 10 7 2 1 24—9 16 1.60 W.I.K. 10 7 1 2 36—9 15 1.50 Helder H 10 6 4 32-18 12 1.20 Batavier I 10 4 2 4 21-15 10 1.00 W.I.K. II 10 4 2 4 13—19 10 1.00 N.W.D. II 10 4 1 5 26—i9 9 0.90 Victori II 10 2 1 7 9-42 5 0.50 Helder Hl 10 1 1 8 10—40 8 0.30 H.F.C. I—Victori I 4—1. H.F.C. II—Victori H 10-0. De stamgasten zaten in de gelagkamer van de dorpsherberg, en het gesprek liep over broedkippen. „Nou, over kippen gesproken", zei doove Manus, „mijn vader had er een, die broedde nou èlles uit. Of je d'r op een biljartbal of op een citroen zette, zij bleef zitten I Op een keer zette mijn vader d'r op een klomp ijs in een kommetje, en ze bleef net zoo lang zitten tot hij kokend water had om zich te scheren „Dat is nog niks", meende dikke Gerrit. „Mijn grootvader had een ouwe hen, en die voerden ze by vergissing met zaagsel in- plaats van kippenvoer. Ze lei twaalf eieren, en toen ze ze uitbroedde, hadden we elf kui kens met houten pooten, en de twaalfde was een houtduif I"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1920 | | pagina 3