T Tweede Blad. VAN ZATERDAG 18 DECEMBER 1920. Zij, die zich heden op dit blad abonneeren, ontvangen de nummers tot 1 Januari GRATIS. i p— Admlnlatratle „HELD. CRT." Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). (Wintertijd.) Maan Zon Hoogwater ond.: op: ond.: v.m.:n.m.: 0.26 8.11 3.43 0'.$0 1.45 1.35 8.12 3.43 1.60 2.45 2.48 8.18 3.42 3 3.55 4.3 8.13 3/48 4.15 6.5 5.17 8.13 3.44 5.25 6.10 6.27 8.12 3.46 6.30 7.5 7.30 8.12 3L47 7.30 7.55 Dec. Zondag 19 m. Maand. 20 Dinsdag 21 Woensd.22 Dond.d. 23 Vrijdag 24 Zaterd. 25 PLAATSELIJK NIEUWS. Geslaagd voor het doctoraal examen, In de rechtswetenschap aan de Universiteit te Groningen de heer J. C. de Wit, alhier. Gisteren werd aan de Rijks-Universiteit te Leiden bevorderd tot doctor in de Rechts wetenschap na verdediging van stellingen, de heer'J. Baert, te Helder. Donderdag 16 December j.1. werd alhier een afdeeling opgericht van den Ned. Christ. Ambtenaarsbond voor personeel in dienst van B(jk, Provincie Gemeente, met aanvankelijk 10 leden. Het voorloopig bestuur is samen gesteld uit de heeren P. de Kok, Van Hogen- dorpstraat 67, voorz.P. den Hartog, Emma- itraat 45, secr.J. Agema, Koningstraat 120, pennlngm. Voor het op 15, 16 en 17 November ge houden examen van de Verecniging van Leeraren in de Handelswetenschappen te Amsterdam, slaagden voor het Practykdiploma Boekhouden o.a. Mej. D. Veltman (Schagen), de Heeren H. Boonstoppel (Texel), Joh. Elders (Bovenkarspel), B. v. d. Hoeven, P. van Soelen, H. Uitham, P. Wit, J. v. d. Wijk en D. Zwitser allen alhier. Voor het op 22,23 en 24 November gehouden examen van het Nederlandsche Handels-Insti tuut te Amsterdam, slaagden voor het Practijk- diploma Boekhouden, Mevr. K.Jaring-Lenderink en de Heeren K. F. Plenckers en B. J. Thijssen, allen alhier. Voor het Practijkdiploma Correspondent de Heeren H. Boonstoppel (Texel), J. Mol, G. Steegers en H. Uitham, allen alhier. Deze uitslagen betreffen den Handelscursus vai: den Heer A. v. d. Mey. De Kruiser „SumatraH. Woensdag 29 dezer zal de voor Hr. Ms. Marine bestemde kruiser „Sumatra" te water worden gelaten van de werf der Nederland sche Scheepsbouwmaatschappij te Amster dam. Hr. Ma. „Zeeeland". Hr. Ms. pantserdekschip „Zeeland", onder bevel van kapitein ter zee D. Keus, wordt 18 dezer, in plaats van 20 dezer, te Nieuwediep binnen verwacht. Het schip wordt 18 December a.s., v.m. 11 uur, te Nieuwediep binnen verwacht en gaat dan direct de Rijks werf op. P. de Gen». „Bij Kon. besluit van 14 dezer is P. de Geus benoemd tot burgemeester der gemeente Hellevoetsluis". Aldus een 'bericht in de Staatscourant. De onderscheiding, die onze plaatsgenoot, de heer De Geus, hierdoor tep deel is geval len,- is ongetwijfeld groot. Hellevoetsluis, of schoon op het oogenblik niet vooruitgaand, doordat het marine-etablissement, dat er se dert jaren was gevestigd, grootendeels is op geheven, is niettemin een plaats van eenige .beteekenis. Zij telt ruim 4000 inwoners en heeft een oppervlakte van 99 H.A. Bij vele ingezetenen is de plaats wel bekend, zij heb ben er allen korter of langer tijd gewoond. De heer De Geus, die 22 Januari 1864 ge boren werd en dus thans 57 jaar oud is, werd voor de eerste maal tot lid van den Raad der gemeente Helder benoemd den ióden Decem ber 1904 in de plaats van den heer P. van Twisk. Den iiden Juli 1911 herkozen, werd hij als opvolger van wijlen den heer Over de Linden, die bij zijn periodieke aftreding niet werd herkozen, den 2den September 1913 tot wethouder benoemd, in welke functie hij her benoemd werd in 1917. Bij de algemeene ver kiezingen onder het stelsel ^er Evenrédige Vertegenwoordiging werd de heer De Geus in 1919 niet herkozen; door zijn plaatsing op de ranglijst der candidaten viel hem, in het begin van dit jaar, den zetel ten deel van den overleden heer De Ven. Behalve lid van den Raad, is de heer De Geus Voorzitter der Brandstoffen-Commis sie. Hij heeft zich, in den loop van zijn poli tieke leven, in vele gemeentelijke zaken goed en degelijk ingewerkt, en zijn opmerkingen in den Raad getuigen vaak van een juisten kijk. Opvolger in den Raad wordt de heer W. Poll. Wij wenschen den heer De Geus met zijne anderscheiding geluk. Btykuteun voor particulieren woningbouw. Naar wij vernemen, zal binnenkort een ver tegenwoordiger van het „Centraal Bemidde lingsbureau inzake Rijkssteunregeling voor particulieren woningbouw", gevestigd te Am sterdam, Damrak No. 43 (Zaal II) te dezer stede, op nader in dit blad aan te duiden plaats en uur, één of zoo noodig meerdere zit tingen houden tot het geven van voorlichting aan belangstellenden, gegadigden bouwonder nemers of industrieelen, welke voor eene Rijksbouwpremie, hypotheek of bouwcrediét (volgens Kon. Besl. dato 8 Nov. 1920, No. 29) in aanmerking wenschen te komen. Zeeebad Huisduinen. Het voorloopig comité heeft j.1. Donderdag vergaderd, teneinde te overwegen, of met de tot nu toe ingekomen toezeggingen tot stich ting der ennootschap zal moeten worden overgegaan.. Ook de na de eerste vergadering gedane inschrijvingen hadden een bevredigend ver loop, Besloten werd dus, de verdere stappen tot definitieve stichting te doen, waar uitvoering van het eerste deel van het werkprogramma (overname Badpaviljoen) mogelijk is met 1 Febr. 1921, indien de vergadering van aan deelhouders daartoe in Januari zal besluiten. Of de uitvoering der verdere plannen mo gelijk zal zijn, hangt echter af van de verdere deelname. Stappen, om daartoe te komen, werden dan ook genomen en het comité wekt dan ook allen op, die nog niet inschreven, dit alsnog te doen, zoodat vóór het nieuwe jaar ook de stichting van pensiongelegenheid en de ver binding met de stad vast staat. Inmiddels zullen de Statuten der Vennoot schap worden ontworpen en eveneens de ver dere propaganda worden ter hand genomen. E. 8. O. N. A. In de afgeloopen week van strenge vorst beeft de E. S. O. N. A. de verbinding met Amsterdam geregeld weten te onderhouden, al ging dit vaak gepaard met veel moeite en zorg. De booten van Alkmaar Paoket lagen reeds stil, toen de Nieuwedieper boot nog bleef varen. De directie trachtte zoo lang mogelijk de geregelde verbinding te hand haven en dit is haar schitterend gelukt. De boot van Donderdagmorgen, die te half acht vertrok, was om 'hall vier te Alkmaar en eerst 's avonds 10 uur te Amsterdam. Men begrijpt met welk een moeite deze reis ge paard ging. Ook Zondagmorgen vertrekt een boot; goederen hiervoor kunnen heden nog wor den aangenomen. Centrale Commissie voor Werklieden- sn Ambtenaarsaangelegenheden. Bovengenoemde Oom missies hielden voor de laatste maal in hare oorspronkelijke sa menstelling een gecombineerde vergadering op 15 December 1920, des voormiddag» te 91/» uur in het gemeentehuis. Allen aanwezig. Het Nat. Verb. van Gem. Ambt. wordt ver tegenwoordigd door den heer T. Kemp, de Ned. R.-K. Bond „St Paulus" door den heer O. Trap. De persberichten van de laatste vergade ringen worden goedgekeurd. Beriohten van den Ned. Bond van Gem. Ambt. en den Alg. Bond van Gem. Pers. betreffende verande ring van afgevaardigden worden voor ken nisgeving aangenomen, onder opmerking voor wat de laatst genoemde organisatie be treft, dat deze verandering pas voor het nieuwe kalenderjaar geldt Naar aanleiding van de adressen bij den Raad ingekomen in verband met het besluit van Ged. Staten van 27 October j.1., ontstaat een langdurige gedachten-wisseling.. Ver schillende voorstellen worden gedaan. De af gevaardigde van den Ned. Bond van Overh. Pers. dringt met het oog op den nood onder het lagere personeel aan op een beslissing in den geest van het adres zijner organi satie (uiitkeering van 150 aan alle werk lieden). Van verschillende zijden wordt dit voorstel bestreden, maar de vergadering kan niet tot overeenstemming komen. Na schorsing komen twee voorstellen in stem ming. Het eerste om te adviseeren een be drag, evengroot als uitgetrokken was voor de salarisverhooging van 1 October 1919 tot ng 1 Januari 1920 gelijkelijk onder alle ambte naren en werklieden te verdeelen, verkrijgt de grootst mogelijke meerderheid van ae stemmen der afgevaardigden van organisa ties en de kleinst mogelijke minderheid van de stemmen van de hoofden van dienst. Bij het tweede voorstel om in overweging te geven aan elk lid van het gemeenteper- soneel, dat gedurende bovengenoemd tijdvak in dienst der gemeente was, uit te keeren een bedrag, waarop het recht zou gehad hebben, wanneer de terugwerkende kracht tot 1 Oc tober 1919 was toegepast, 1» de stemmenver houding juist omgekeerd. Daarop wordt behandeld het adres Jong man» om uitbetaling van overuren in ver band met een missieve van Burgemeester en Wethouders san de hoofden van takken van dienst. De kennisgeving van dit schrijven brengt geen nadere wijziging in het vroeger uitgebrachte advies. Ten aanzien Van het verzoek van F. M. F. Fels wordt besloten te adviseeren het adrea te renvoyeeren naar de oommissle's, die de salarissen opnieuw zal onderzoeken in ver band met de amendementen-Baak cjs. en daarbij tevens over te leggen voorstellen tot reorganisatie der brugdiensten. Nadat noj enkele vragen zijn gesteld en beantwoord, sluit de voorztter onder dank zegging voor de door de Commissie bewezen diensten de vergadering. De Secretaris, R. VEENDORP. Vereeniglng ter Bestrijding der Tuberculose. Bovengenoemde Vereeniging, afdeeling Helder, hield gisterenavond op de bovenzaal van het Alg. Militair Tehuis (Spoorstraat) eene openbare vergadering, waar als spreker optrad de gemeente-arts alhier, de heer W. J. M. Rienks, met het onderwerp „Tubercu lose en hare bestrijding". De vergadering was goed bezocht. Nadat de Voorzitter der afdeeling, de heer H. J. Boldingh, de bijeenkomst had geopend en zijne voldoening over de groote belang stelling had uitgedrukt, deelde spr. mede, dat de bedoeling van deze bijeenkomst was een en ander over de gevreesde volksziekte en hare bestrijding mede te deelen, omdat, nu van rijkswege de vereenigingen hoogere sub sidies ontvangen, de bestrijding een nieuw stadium is ingetreden. De afdeeling alhier hoopt tot de stichting van een consultatiebu reau te kunnen komen. Spr. gaf hierop het woord aan den heer Rienks. 't Gebied van de tubercuiose-wetenechap, aldus spr., is zoo uitgebreid, dat slechts hier en daar een greep kan worden gedaan om een en ander over het ontstaan en de bestrij ding te kunnen duidelijk maken. In vergelijking met andere infectieziekten is de sterfte aan tuberculose groot; zij over treft verre die van cholera en pest, zelfs de groote sterftecijfers van een oorlog zinken bij haar in 't niet. Alleen in ons klein landje bedroeg in één jaar tijds de sterfte 10.000 personen! De reden hiervan is mede gelegen in het feit, dat epidemieën als pest, cholera, ook oor logen, betrekkelijk kort duren, terwijl dit jaar in jaar uit doorgaat. De vier meest gevreesde kinderziekten te zamen maken slechts de helft van het aantal slachtoffers van de tu berculose alleen. De sterfte was vroeger grooter, tengevolge van allerlei maatregelen op medisch eh sani tair gebied daalden de cijfers gereedelijk tot het eind van 1914. Daarna is de lijn enorm gestegen totdat zij in 1918 hooger was dan ooit. Dus de strijd tegen de&en vijand begint thans opnieuw. De tuberculose is geen nieuwe ziekte, al waren er vroeger veel sterfgevallen, die men toen niet aan tuberculose toeschreef. Hippocrates kende reeds de longtering. Isocrates vermeldde de besmettelijkheid er van. Arlstoteles vindt ze even besmettelijk als de schurft. Ook Gallenus schrijft in gelijken geest. Op de wetenschap van Gallenua heeft men eeuwen voortgebouwd; eeuwen lang bleef de medische wetenschap op vrijwel ge lijk peil. Eerst in de 16e eeuw werd dit anders. In 1782 vroeg de Gezondheidsraad in Na pels aan de geneesheeren wat ze dachten over de besmettelijkheid van longtering, en namen maatregelen, die veel scherper waren dan wij thans zouden durven te doen. Spr. deelt daar van enkele staaltjes mede. En het dus geredi geerde decreet werd gehandhaafd tot 1848 toe zelfs. Zulke strenge, diep ingrijpende maatrege len leidden tot een reactie, en die kwam dan ook: men begon te twijfelen aan de besmette lijkheid der t.b.o. Een Fransch geneesheer liet zioh in dien geest uil De practische we tenschap stond hier voor eene beslissing en jarenlang was deize vraag eeh strijdpunt der medid Totdat op een oogeniblik Rohert Koch (1848—1910) de tuberkelbacil ontdekte. Hij was een eenvoudig plattelandsdokter, en heeft aangetoond dat de tuberkelbacil de oorzaak was van de tuberculose. Zijne ont dekking hield hij aanvankelijk voor zich, tot dat hij op een congres van geneeskundigen ermede voor den dag kwam. Met dierproeven toonde hij de besmettelijkheid aan en thans mag aan de waarheid van zijn betoog niet meer getwijfeld worden. Zoo'n tuberkelbacil is ontzettend klein: van 0.0020.0Ö4 mJM. Spr. gaat het verloop na van wat er plaats heeft indien de tuberkel bacillen in ons liobaam komen. Ieder men- schelijk lichaam is er vatbaar voor, 't zij groot of klein, rijk of arm. Spr. geeft als voorbeeld een longtuberculoee. Met een tee- kening maakt spr. dit aanschouwelijk. De binnengedrongen tuberkelbacillen veroorza ken een verzwering, en indien nu het lichaam onvoldoende weerstandskracht heeft, wordt die erger en kan in een lucht pijp doordringen, en zoo plant zich het pro ces voort. Zoo'n bacterie kan zich binnen het halfuur in tweeën deelen en wat dit betee- kent bewijst het getal van 16 millioen 777.216, dat na 12 uur uit één enkele bacte rie kan ontstaan. Zij blijven gelukkig niet allen iin leven natuurlijk en wórden bij mas sa's opgehoest. Ieder die- in de omgeving van een t.b.c.-lijder verkeert, kan ze dan binnen krijgen. Proefondervindelijk is dit door een Duitsch geneesheer bewezen. Elk vochtig speeksel van een t.to.c.-lijder kén besmetting geven, en alleen bij een afdoend middel om de bacterie te verwoesten, kun nen wij de t.b.c. genezen. Thans kunnen wij slechts voorkomen, en trachten het proces te stuiten. 't Kaïn ook gebeuren, indien het licharm voldoende weerstandsvermogen bezit, mat de ontsteking afsterft, 't Is echter vooralsnog onmogelijk dit van buiten af te oonstatee- ren. Bij de aanwezigheid van tuberculeuze in fectie werkt het lichaam vaak mede tot ge nezing. Een Weensch professor onderzocht op de lijken van overledenen in het zieken huis naar dergelijke afgestorven infecties en bevond dat er 95 op de 100 waren, die op dergelijke wijze tuberculeus waren geweest. Prof. Nolen vond dit getal te groot en meen de, dat het door de ongunstige omstandig heden van het leven der overledenen kwam, die meestal uit de minder gesitueerde klas sen kwamen. Een onderzoek, dat hij instel de, wees ook aan, dat 92 pot. der mensohen positief waren. Wat nu te doen 0*1 besmetting te voorko men? Een tuberkelbacil is een vies wezen tje, houdt niet van licht, lucht, van zon etc. Zóólang zoo'n bacil ln het vocht ligt, is het niet erg, maar als dit uitdroogt, en stof wordt, wordt het stof verplaatst en dus ook de tuberkelbacil. Aldus wordt de besmetting overgebracht, en udtteraard zijn het de kin deren, die zich laag bij den grond bewegen, die het eerst worden aangetast. Wij moeten eischen, al is het hard, dat een patiënt, die tuberkel bacillen afscheidt van zijn kinderen gescheiden moet worden. Bijna nooit komt een kind met tubercu lose ter wereld, maar het krijgt ze eerst na de geboorte. We zien dus, dat de genees heer uit de oudheid gelijk had. Na eene korte pauze zette spr. de voor behoed kig uiteen. De tuberculose is eigenlijk goedaardig van aard. Tot genezing van eene tuberculeuze ontsteking is rust noodig en hoewel dat ten opziohte van de aangetaste long nooit ge heel kan, moet men het zooveel mogelijk be vorderen. Hebben we dus eene omgeving waar veel zuurstof is (frissche lucht, goede ventilatie enz.) om de schadelijke stoffen een uitweg te banen, dan kan de long rus ten. Ook moet de patiënt weinig spreken, want spreken kost zuurstof en dus arbeid van de longen. Goed voeden, opdat het lichaam krachtig wordt en beter toegerust •voor den strijd tegen *de bacil. Het vertrek niet stoffen, maar het stof opdweilen. De pa tiënt zal naast zijn bed een potje moeten hebben om het sputum uit te hoesten, en doekjes om zijn mond af te vegen. We moe ten zorgen, dat hij zoo min mogelijk niest. Niet uitsluitend de sanatoria zijn aange wezen op genezing, ofschoon die schitterend ervoor zijn. Men is langzamerhand een an deren weg ingeslagen en zendt uitsluitend de in het begin-stadium verkeerenden naar sanatoria. Het was onjuist de menschen, die al ver weg waren, uit te zenden, omdat de tuberculose in 't 'begin nog heft gemakke lijkst te genezen is. Woningtoestanden doen in dezen veel kwaad. Licht, lucht, zon, dat is het wat we noodig hebben. Laat uw behang maar eens verschieten; laat -een ander maar zeggen: „wat een kaal. behang heb jij!" Dan kunt ge antwoorden: „Ik heb kaal behang, maar jij hebt tuberkelbacillen". Ook de „mooie kanier" handhaaft men, en gaat zelf in een hoekje van den zolder sla pen. Waarom niet die ruime kamer inge richt voor slaapvertrek? Juist kinderen zijn zoo vatbaar voor tu berculose, en bij tijdig ingrijpen kunnen ze nog genezen, Stuurt uw kinderen naar bui ten, geeft ze zon, frissche lucht! Ook de ouden van dagen zijn nog vatbaar voor t.b.c. Men meende vroeger' van niet, maar het te gendeel is bewezen. Het is om dit alles, dat de Vereeniglng een consultatiebureau wil oprichten. Het gaat er in zoo'n bureap niet om u een anderen dok ter te verschaffen; neen, de behandeling blijft hij uw huisarts. Het Bureau is er al leen om te onderzoeken in hoever een zich aanmeldend patiënt tuberculeus is, om raad te geven, én, in samenwerking inet den huis arts, het proces tegen te houden, tijdig in te grijpen bij beginnende t.b.c. etc. Men store zich ln deze niet aan mogelijke praatjes Laat men miet zeggen: ,A die moeder gaat met haar kind 'naar het consultatiebureau, dus dat ventje is zeker tuberculeus." Neen, men moet zeggen van u: „dat is nog eens een verstandige moeder, die laat haar kind bijtijds onderzoeken 1" Laat alle schampere opmerkingen langs u heen glijden; als gij uw kinderen lief hebt, zult gij ze tijdig laten onderzoeken. Aan de hand van een serie interessante lantaarnplaatjes werd een en ander door den spreker verduidelijkt. We kregen de sterk vergroote photo's der tuberkelbacil te zien; de spreker toonde een pakkende recla meplaat, waarop alle goede en verkeerde dingen plastisch waren voorgesteld. Ook wees dr. Rienks op de gevaren van adem haling door den mond, waardoor allerlei stof binnendringt en dus ook bacillen; hij liet ons onhygiënische woningen zien, o.a. een primitieve Drentsche plaggenhut, bedompte bedsteden enz., wees op de noodzakelijkheid van stofvrije wegen en van 'besproeiing al vorens ze gereinigd worden. Hij toonde de noodzakelijkheid aan van heit stelselmatig reinigen der tanden, dat ook op de maag zoo gunstig werkt. Vooral vóór het naar bed gaan is dit noodig. Bij heele kleine kinderen lukt dit ook wel, als men er een spelletje van maakt. Go». moet de moeder zorgen voor schoone nagels. Openluchtspelen en -scho len, als het kan, werken ook ten goede. Vóór alles: geen struisvogelpolitiek spelen en den kop in de voeren steken. Heeft men ln de nabijheid iemand, die men verdenkt tuberculeus te zijn, men brenge hem aan bij het bureau, hij kan worden onderzocht en men kan wijzen op de noodzakelijkheid van hygiënische maatregelen. De heer Boldingh, die de bijeenkomst sloot en spr. voor zijn interessante en duide lijke uiteenzetting dankte, wees op de werk zaamheid der Vereeniging, waarvan men voor een bescheiden som lid kan worden, en aldus medehelpt in den strijd tegen de tu berculose. Bioscoop „Tivoli**. Alweer een, zal meniger lezer zeggen. In- derdaar, 6 bioscopen in den HelderMaar dit is tenslotte een zaak de de ondernemers aangaat. En het doet er niets aan af, dat deze vijfde een biocsoop-theater is dat er zijn kan, zoowel wat grootte, inrichting als wat practische bruikbaarheid betreft. De heer van Twisk toch heeft Tivoli zoo danig veranderd, dat de zaal zoowel voor bioscoop- als voor sohouwburgvoorstellingen te gebruiken is. De eenige verandering die plaats heeft is het ophijsohen of laten zakken van het projectiescherip. In de zaal zijn thans tientallen rijen ruime klapstoelen geplaatst, die plaats bieden aan 700 personen. Voegt men daarbij de 200 plaatsen op het balcon, dan blijkt dus dat „Tivoli" een respectabel |aantal bezoekers kan ontvangen. De bdosooop-installatie is op moderne wijze ingericht. Door de groote ruimte van het tooneel, was men in staat, de in grootere steden reeds meer toepassing vindende pro jectie op de achterzijde van het doek ook hier toe te passeri. Een voordeel hiervan is het achterwege blijven van den lichtbundel in de zaal. Een bijzonderheid #wan deze installatie ls nog, dat voor het omvormen van den van het gemeentenet afgenomen draaistroom gebruik gemaakt wordt van een eenvoudig toestel, dat beperkt van afmetingen is, in te genstelling met de vroeger noodzakelijke om- vorminstailatle. Tegelijk met deze verandering heeft de heer van Twisk nog eenige verbeteringen doen aanbrengen. Zoo is de vestiaire in twee- en verdeeld, zoodat een aparte ruimte ver kregen is waar de kleedlngstukken door de zorg van daarmede belast personeel worden in ontvangst genomen. Ook de foyer is ver beterd. Aardige lampen en een kleurige vloerbedekking maakten hiervan een gezel lig zaaltje. Gisterenavond werd, voor een uitverkochte zaal, de openingsvoorstelling gegeven. Een programma van respectabele lengte im dit geval letterlijk en figuurlijk werd afge werkt. Met succes. Er werd hartelijk gelachen om de onhandige Fatty, die tenslotte toch maar heel erg bij de hand bleek. Bij de film, die ons naar Arizona het oude „Wild West" voerde, was dat nog veel meer het geval. Tot slot het hoofdnummer, het eerste deel van de seriefilm „De Koningin der Aarde" naar den roman van Carl Figdor waar in de bekoorlijke filmdiva Mia May de hoofd rol vervult. Een film, grootsch van opzet, met keurige beelden en veel spannende momenten, waarin meegeleefd werd. Hoe, dat merk jê eerst als uiting gegeven wordt aan het ge noegen, waarmee het feit begroet wordt, dat de Chinees Hai-fung, de aartsboosdoener, zijn trekken thuis krijgt. Zoo was de eerste avond een goed begin, zoowel voor de directie als voor de bezoekers. Er mocht eens iets aan de scherpte van de zijkanten van het beeld ontbreken, doch dit is te verhelpen, maar uit den aard der zaak niet tijdens de voorstelling.' Wij wenschen den heer Van Twisk succes in zijn nieuwe onderneming. Voortgaande op dezen weg, zal -het niet uitblijven. Kerkconcert Onze stadgenooten, de heer de Hoogh, organist, mevrouw Bartel», altzangeree de heer van Veaeem, cellist, «uilen op Maan dag 27 December een concert geven in ae Nieuwe Kerk, waarbij een driestemmig a«- meskoor eveneens zijn medewerking aal ver- leenen. De zangnummers staan alle m ne» teeken van de Keretfeeatviering, en hebben alzoo een gewijd karakter. Gezongen wor den kerstliederen van Ooraehus en twee drie stemmige kerstcantates op Hollandsehen tekst door het dameskoor, terwijl als orgel solo de bekende toooato en fuga in dmol zal worden uitgevoerd. Het ooncert zal te 8 uur des avond» aan- vangen; bijzonderheden zullen per adverten tie worden bekend gemaakt. Het kerkgebouw zal verwarmd zijn. Derde kunstavond. Wij herinneren aan de opvoering van „De Vrouw in t spel", die Maandagavond plaats heeft voor de Commissie voor Kunstavonden. Hiervoor zijn voor niet-leden nog kaarten be schikbaar i f I 2e en 50 cents 3e rang. Waar het nier eene voorstelling betreft van het gezelschap Royaards, waaraan de beste artisten medewerken, kam men van een in alle opzichten gped verzorgde uitvoering verze kerd zijn. Voor abonné's is de plaatsbespreking he denmiddag van 35 uur in „Casino", voor niet-aboriné's Zondag, Maandag en Dinsdag bij den heer Kokelaar, Kanaalweg. Men late zich deze fraaie uitvoering, tegen zóó geringen prijs, niet ontgaan! Bizonder- heden omtrent de rollenverdeeliing vindt men in de advertentie van heden. De belasting op de openbare vermakelijk heden. Door ruim 20 plaatselijke vereenigingen op het gebied van .muziek, zang, tooneel, gym nastiek, etc., is het volgende adres aan den Raad gezonden: Aan den Raad der gemeente Helder. Geacht College, Geven met versohuldigden eerbied te ken nen de ondergetee kenden, allen bestuurders en gevolmachtigden der respectievelijke ver eenigingen bij de anderteekening genoemd, ten deze woonplaats kiezende ten huize van C. J. Lebbe, Stationstraat 25; dat zij het dringend verzoek tot Uwen Raad richten' om de Verordening belasting Open- bareVermakelijkheden in die mate te wijzigen, dat de vereenigingen op het gebied van zang, tooneel, muziek en gymnastiek, welke twee maal per jaar hunne uitvoeringen geven voor families, genoodigden, zooals donateurs en bestuurders van diverse organisaties, voor geenerlei belasting dienaangaande meer in aanmerking zullen komen; dat het Uwen Raad wel bekend zal zijn, dat deze organisaties meestal in financieele moeilijkheden verkeerén vanwege de booge kosten aan de te geven uitvoeringen verbon den, verder door de onkosten voor zaalhuur, om de oefeningen of repetities te houden, zoomede de salarissen voor directeuren, lei ders, enz., welke bijna niet gedekt kunnen worden door de hooge contributie der leden; dat daarom juist dergelijke uitvoeringen, welke in besloten kring worden gegeven, niet winstgevend zijn en dus niet te vergelijken zijn met bioscoop- en tooneelondernemingen; dat de uitvoeringen van vorengenoemde verecniging een opvoedend karakter dragen, en geen dezer organisaties met uitzonde ring van de muziekvereenigingen ooit bij Uwen Raad hebben aangeklopt om een sub sidie of iets dergelijks; dat afgezien van het luttele bedrag wat deze uitvoeringen opleveren voor de gemeen tekas, de betrokken vereenigingen 'bovendien nog allerlei narigheden ondervinden bij de Controle Belasting, enz. in 'het aanvragen voor toestemming hunner bijeenkomsten; rédenen, waarom ondergeteekenden zich dan ook tot Uwen Raad wenden en Uw geacht College dringend verzoeken de Verordening Belasting op Openbare Vermakelijkheden zoodanig te wijzigen, dat vereenigingen, hier- voren genoemd, welke zoo nuttig werkzaam zijn voor de gemeenschap, van dergelijke be lasting gevrijwaard zullen, worden. Helder, den 14 Dec. 1920. Hetwelk doende, enz. (Volgen onderteekeningen). Alcoholbestrfydlng. Het vraagstuk der alcoholbestrijding is, sedert na den oorlog het drankgebruik on rustbarend is toegenomen, weder urgent ge worden. De oorzaken van het weder toenemend drankgebruik houden verband met den alge- meenen toestand van maatschappelijke ont reddering, waaronder wij thans leven. Het gansche sociale en economische leven is door de oorlogsellende uit zijn verband gerukt, en het zal jaren duren eer de toestanden weder eenigszims normaal worden. In dit verband moet men ook het drank misbruik beschouwen. De Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding van alcoholhou dende dranken, afdeeling Helder, heeft ge meend dit nog eens door een bevoegd spreker uiteen te moeten doen zetten, en vond daartoe den heer Boelman, algemeen propagandist der Vereeniging, bereid. Deze zal a.s. Dins dag 21 December, 's avonds 8 uur, op de bo venzaal van het Militair Tehuis, Spoorstraat, eene lezing houden over het meerder drank gebruik in verband met den 8-urendag. Het bij geheel-onthouders bekende dubbel gemengd kwartet „Animato", onder directie van den beer Rusting, zal zijne rpedewerking verke nen. Debat is gewenscht. De toegangsprijs is 20 cents plus stedelijke belasting. Leger De» Hells. Het Leger des Heils, dat eik jaar tegen Kerstmis zijn bekende ijzeren potten uithangt, om daarin een gave voor de armen te doen werpen, heeft dit jaar een ander plannetje gemaakt om arme kinderen en gezinnen een vroolijk Kerstfeest te bezorgen. In plaats van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1920 | | pagina 5