Bal-Masqué „T.A.V.E.N.U." 87-90 WESTSTRAAT. HEEREN- MODE-en KLEEDINGMAGAZIJN Costuum „Helder" Costuum „Londen" Costuum „Modern" ADVERTEERT IN DE HELDERSCHE COURANT. Wij laten ons niet kisten. Chocolade Paascheieren (Droste], j Manden met hip, Conserf Eieren. KOOPT in DE BIJENKORF U hebt geen «lauw idéé van de prijzen, die wij noteeren. Jb. HARÜER ZN., HELDER - Telef. Interc. 140 in „DE BIJENKORF" Ontbijtservies, WASCHSTEL, Bitterglaasjes, WATERGLAZEN, Frovisiebussen, Broodtrommel, K0FFIEMD1EK Trappen DMREKIf, Emoil Pannen, - MELKKOKERS, EMMERS, WASCHKETEL, Wrijfwas, Schura, SCHQENCREAM Molton Dweil, Boenders, Zeemleer, Mattenkloppers SPOORSTRAAT 49. Behang.rl], Stgfla.rd.rlj. Tel. IlltC. 46. effen blauw 28."" gld. 42.00, 54.oo( 66.00 lM. fantasiastof, 34."" gld. -VEE-GENEESMIDDELEN- GRIESHAVER, Kanaalweg 65-66. Prachtige sorteering in dn allernieuwste Voiles. PATISSERIE JOH. VERFAILLE, CONFISERIE. ^illlllllililllllilllllllllilliillllllilllllllllliilllliillllË iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BUIKBANDEN Gaat zien KARAFFEN met glas, 35 stuks 13 cent per pak Set. Ir? Eenige nette Jongens SLIJTERIJ. Paarden, Koeien, Varkens, Kippen, J. W. v. d.HORST, MODES. Uitnoodiglng KOKELAAR's ROEM is en blijft JE sigaar. KOKELAAR's ROEM is kloek en lekker. KOKELAAR's ROEM verkoopt zich zelf. J.W.v.d.HORST Pas-en Maatkamer I onze étalage. Iedere cent, die gij teveel betaalt, Is weggegooid geld. Koopt geen Sigaren op het Koningsplein voor 6 en 6 ets., terwijl gij voor 3, 37. en 4& ets. prima zuivere Sigaren kunt koopen. Overtuigt U In Het Tabakshuis, Keizerstraat 46. op Zaterdag 26 Maart a.s. Porceleln Theeservies, «6.50 f 12.76 gedecoreerd, 5-deelig, «7.75 60 ct. «0.45 extra zweer, «2.65 gesmeed binnenwerk, «1.95 127, ct. Ie kwel. f 0.72, «1.75 Om ruimte te maken houden wij niet sleohts een Uitverkoop van lappen en restanten, maar ook een groote partij courante en solide goederen gaat voor spotprijzen weg. - Na de op ruiming zijn deze prijzen weer hooger. - Profiteert nu van de gelegenheid! - Alles gaat echter contantI Ilj= fantasie en blauw, TE KOOP: SLIJTERIJ met VERGUNNING Zuidstraat Nr. 63. tot een bezoek aan onze Expositie Modelhoeden, Meisjes- en Klnderhoeden. NIEUW! Moorkoppen met slagroom, 18 oent, IETS FIJNS. Nieuwe soorten Fantasiekoekjes. Voor 8 cent per stuk, per 60 of 100 7 oent per stuk. SIGARETTEN In diverse soorten. Sigarenmagazijn Nederland, Kanaalweg 118. Verkrijgbaar i Breewaterstraat 23. - Telef. 264. en gij KOOPT goedkoop. SPOORSTRAAT 78-77. Te koop Leerboeken en Uniform meehn. Koopvaardij, benevens 4 witte Pakken, nieuw Colbert-Coetuum en Winterjas. Adres: Parallelweg 58. Te koop een grijs en een donkerblauw MANTELPAK. Adres Bureau van dit blad. Te koop 6 notenhouten Stoelen, met terra-cotta trijp en een ronde Tafel. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een leegstaand Huls, direct te aanvaarden, Hertzog* straat 9. Adres: Zeeman, Loodsgracht. Zeer billijk te koop van parti culier een 8 maanden gebruikt don ker zwaar eikenhouten EETKAMER AMEUBLEMENT, oud-Hollandsch model, best. uit: Buffet, Tafel, 4 Stpelen, 2 Fauteuils. Te bezich tigen alhier. Brieven onder Nr. 470, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een moderne POPPENWAGEN. Adres: Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een goed onderhouden Melkwagen. Adres: M. PIETERSE, Cali- forniestraat 43. TE KOOP: drie Heerenhuizen Kerkgr. Nr. 15, Kanaalweg Nr. 26 en Binnen haven Nr. 49, allen aeer billijk in prijs;' drie mooie, leegkomende Hulzen Oostslootstraat Nr. 10, Smid straat Nr. 20, Binnenhaven Nr. 49; het Huls met Pakhuizen in deilid- denstraat Nr. 112, waarin is gevestigd een aardappel- en groentezaak een mooi Huisje aan den Dijkweg, bewoond door den Heer P. de Waard; een Huls in de Goversstr. Nr. 68, daar kan 80 pCt. als Ie Hypotheek op blijven staan; twee mooie Hulzen in de Visch- straat, waarvan één spoedig leeg komt; een Huls Molenstraat Nr. 128; een Huis Weezenstraat Nr. 82; een Huls Molenstraat Nr. 16, deze zijn 'wegens sterfgeval heel billijk in prijs; drie Hulzen in de De Ruyter- straat Nr. 22, Nr. 28, Nr. 43, deze zijn op zeer voordeelige voorwaarden-te koop; Bog een nieuw Huis Bloemstraat Nr. 6. Voor verdere inlichtingen, aangaande koop en verkoop, wende xaen zich tot den Makelaar en Taxateur i P. PUINBROEK, Keizerstraat 39. Speciaal adres Kanaalweg 147. i Het Bestnnr der Dansvereeniging „T.A.V.E.N.U." deelt hier door mede, dat vanaf Maandag a.s. de prijzen voor diverse eostumes ens. bij den Heer H. NYPELS, Spoorstraat alhier, rallen worden geëtaleerd. Voor hen, die niet geïntroduceerd worden door leden onzer vereeniging of nog geen schriftelijke aanvraag daartoe bij het Bestnnr hebben ingediend, zal de gelegenheid worden openge steld dit alsnog mondeling te doen op Zondag 20 Maart a.s., des namiddags tnsschen 3 en 4 nnr, in de kleine zaal van .Casino". Verder worden belanghebbenden er op attent gemaakt, dat spoedige opgaaf bij den Heer v. d. MADE, Coiffeur, voor even tueel benoodigde grime gewenscht is. HET BESTUUR. Voor billijken prijs te koop aangeboden I stel Leesboeken le klasse en 1 stel Leesboeken 2e klasse voorbereiding Rijksnor maalschool. Te bevragen: Emma- straat 99, Helder. Extra Aanbiedingen: m. 12 kop m. schotel 19- deallg, 15-dsellg, f 12.50 diverse soorten, 15 ct. geslepen bodem, 12 ot. koffie, eulker, thee, m. koperen treehter, m. breeds treden, «0.80 p. trede samenklapbaar, «1.55 met zink, «0.60 prima kwaliteit, 24 cM., 3.75 wit, 2 liter, «2.10 gegalvaniseerd, «0.85 gegalvaniseerd, f 2.50 prime, glim, 227, ct. glim, 20 ot. Krone, «0.28 prima, 34 ct. oocos, 16 ct. zwaar, 0.60 Fa. I. M WILLIGEN Tekoop OLIEJ ASSEN f 4.50, nieuwe Rubberlaarzen f 10, gedragen Lieslaarzen f 6, Rubberzellen f2.50. AdresD. GROOT, Wilhelmlna- straat 90. HERMAN NYPELS gevraagd, voor de bezorging der Heldersche Courant. Te bevragen bij: Makelaar P. BREGMAN. voor eto. Verkrijgbaar bij: Drogisterij. Kanaalweg 147. UITVERKOOP SPOORSTRAAT 67. ~j Beleefd aanbevelend, H. J. J. BUISMAN, 12-als gebloemd Vloarkleaden 1 «I braad Coooaloopar, prima 16-ala gabloemd Klaad B-els Qamastmatten 12 Hseran-Coatuuma Blauw iakan Coatuum Vloerzeil, 183 breed al 183 '^3 Coeoamatten Molton Oekone, 2-peraoona Molton Dekens, 2-persoons Congo-LInnen, voor lakens Graslinnen, 3 el breed Linnen Oogjes Beschadigde Katoen Papieren Gordijnen Blauw wol Cheviot II II II Kamgaren Molton Manshemden Molton Mansbroeken Kapok Matrassen, 3-deelig compl. Springmatrassen Zeegras bedstel Hoeren Overhemden (Dril) Heeran Sporthemden Jeager Vrouwenborstrokken Tafellakens Ontbljtlakens, m. roode rand Manchester Werkbroeken Gestreepte Cheviot Damesrokken Prima halfwol Flanel van 2600 nu 1750 ot. van 290 nu 213 van. 4200 nü 3350 van 390 nu 308 van 700 nu 496 van 2800 nu 2200 van 3800 nu 3200 van 6200 nu 4100 van 8800 nu 8800 van 300 nu 228 van 325 nu 248 van 400 nu 305 van 110 nu 88 van 150 nu 98 van 225 nu 175 van 95 nu 58 van 155 nu 75 van 45 nu 32 van 60 nu 38 nu 38 van 50 tot 90 van 176 nu 135 van 205 nu 165 van 900 nu 369 van 325 nu 225 van 310 nu 240 v. 6200 nu 4600 nu 1080 nu 1700 van 310 nu 225 van 350 nu 260 van 115 nu 95 van 210 nu 140 nu 185 van 1100 nu 725 van 1050 nu 725 vanaf 700 van 110 nu 49

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1921 | | pagina 7