TIJDELIJK ADRES ZUIDSTRAAT 77» „KunstaanhetVolk". i a. DE JONG Spoorstraat 48. i WIELRIJDERS! 1 OPRUIMING I Advèrtentiën. Off. v. Gezondh.THORBECKE: hllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ i RIJWIELEN en ONDERDEELEN I tegen ongekend LAGE PRIJZEN. Wegens vergevorderd seizoen De repetities zullen a.s. Maandag weder aanvangen. van den geheelen voorraad Tevens eenige gebruikte HEEREN- en DAMESRIJWIELEN, LANDBOUW BOEKHOUDING. Lanbouw-Boekhoudlng Voorbeeld ter oefening op Cursussen. Burgerlijke Stand der gemeente Helder. Een voordeel van de droogte. /V hjj eens mee ontvangen had. Wfl hebben sa men gelachen, 't was een prettige middag. Op een gegeven moment keek hij op zijn hor loge. „Ik moet naar de Kamer", zeide hij, veegde nog eens met zijn servet langs zijn mond met haastig gebaar en was verdwenen, zonder zelfs goeden dag te zeggen; en ik ver zeker u, dat het een „perfect gentleman" was Ik ken een Roemeen, die volgens onze op vattingen niet héélemaal d'èt is en als hij komt en gaat, dan deelt hij de meest correcte handkussen uiitl Elk volk is anders. Laatst, bij een discours over de verschil lende volken, over hunne mentaliteit, over hun karakter, zei ik: „Als wij in Europa en ook de Amerikanen eikaars taal eens wat beter kenden en daardoor ook eikaars opvattingen, eikaars literatuur, dan zouden er misschien minder oorlogen zijn". Toen antwoordde een Franschman: „C'eat vrai, je crois qu© c'eat trés vrail" verwachten, dat het U bekend le dat een secre taris de correspondentie voert namens het bestuur en niet de persoon Goes. Prachtig is uw uitaoodiging voor een openbare vergadering in Casino. Ik zie al staan; Openbare vergadering van de sportvereeniging H.R.C., be staande uit arbeiders. Dat is naar den geest dee tijde Heeren, misschien maakt een uwer nog kans voor den gemeenteraad ais spoTtvertegeruwoordi- ger; ik geef in dit geval Fasol de meeste kans. Tboh keeren een vraag: kunnen we '«preken over de brieven door onderget. gezonden aan den heer Keppel, secT. uwer vereeniging, welke hii nooit in Uwo bestuursvergaderingen heeft behandeld, zijn ze al terecht? Ook U, waarde heer Fasol, zal zloh nog wel her inneren da vergadering in het Militair Tehuis, Spoorstraat, welke waa uitgeschreven door den N.-II. V. B., waar onderget. door uw geachte se cretaris voor leugenaar gesteld werd. Kom, Tasol, eerlijk blijven, sportman (kan u zich dit gezegde van den voorzitter nog herinneren, «<vn U gericht) Met beleefden dank geachte Redactie. C. GOES, secr. „Helder". SPORT. Voetbal. Jaarverslag Van den N.-H. V. B. over het hondsjaar 1920—1921. Verschenlen is het Jaarverslag van den N.-H. V. B., samengesteld door den heen Itnuweh penningmeester. We ontleonen hieruit de volgende gegevens: De Bond is nog steeds groeiende; de toestand kan daarom nog zeer gunstig genloemd woxden. Werd het vorig jaar met 75 elftallen aan de com petities deelgenomen, ditmaal werd door de ver- eenigingen ingeschreven met 100 elftallen; dit is 25 elftallen meer, terwijl het zich laat aanzien dat het komend, eed&oen nog een 30-tal elftallen zullen insohriiven. Mocht het vorig jaar West- Friesland teekenen van leven geven, nu zijn het de omstreken van Alkmaar^ en Waterland, welke zich met een aantal vereeniigingen aanmeldden. De vereenigingen hebben rich daar van een goeden kant laten zien, wat niet ander» dan den Bond ten goede kan komen. Het bestuur onderging het geheele hondsjaar geen verandering; de vergaderingen werden goed bezocht Door de Terrein-Commies!o behoefde geen em kei terrein afgekeurd te worden. De samensteller is over het scheidsrechters' cOTps zeer tevreden; slechts enkele malen kiwam het voor, dat ©en scheidsrechter iliet opkwam. De kampioeneii zijn: la. D.W.V. (omgeslagen); 1'b. Assendelft (on geslagen); 2a. Zaandijk (ongeslagen); 2b. K.Y.V.; 3a. Meervogais II (ongeslagen)3b. K.V.V. II (ongeslagen); 4a. W.Z.V.; 4b. OB.V. III (onge slagen). Adsp. A. Z.V.V.; Adsp. B K.V.Y. Wiest-Friesche comp. afd. A. A.S.W: af<L B. West- Frisia III (ongeslagen. Afd. Heldor-Toxel De eindstand van laatstgenoemde afd. is: Texel 12 10 0 3 41—9 20 Avia 12 9 1 2 39—12 19 Batavier 12 7 1 4 80—10 13 Hielder III 12 6 0 0 13—17 12 Av-ia II 12 4 2 6 16—32 H.R.C. III 12 2 2 8 12—32 6 H.R.C. IV 12 0 1 11 7-88 Batavier, Avia II en H.R.C. IV alle 2 verllea- punten wji.o. D.W.V. en Aseendelft krijgen een plaats in de 3e kl. N.V.B.; eerstgenoemde dooT het behalen van het geheele le klasse-schap; Assendelft werd bij keuze gepromoveerd. Zaandijk en K.V.V krijgen een plaats in do le klasse N.-H. V. B. Vriendschappelijke wedstrijden voor Zondag a.s. Tuindorp: H.R.C. I—Zeemacht I. Batavier III—H.R.C. IV; aanvang 10 uur. Batavier IVH.R.C. V; aanvang 12 uur. Bol weg: Helder III— Batavier II; aanvang 10 uur. H.R.C. I—Zeemacht L Aanvang half drie. Na eenige weken rust zal de H.R.O. Zondag een vriendscbappelijken wedstrijd spelen tegen Zee macht I. Volgens mededeeling van den secretaris van Zeemacht, komen zij met hetzelfde elftal uit, waarmede zij Zondag j.1. tegen Heldeer uitkwa men (de uitslag was 4—2 in het voordeal van Zeemacht). Daar wij dat elftal ook hebben zien spelen, kunnen we de voetballiefhebbers verze keren, dat we morgen verzekerd zijn van een goede partij voetbal. Scheidsrechter is de heer Kort. ELR.C. komt volledig uit Terrein Tuindorp. Helder-nieuws. Aanivaeklijk had Helder I Zondag een liefda digheidswedstrijd moeten spelen tegen GD.O. (Haarlem), ten voordeele van het heiristellinge- fonds H.O.Ë.A. Hoewel deze vereeniging het eerst aangenomen had, telegrafeerde ze midden In do week weer af. Daar men toch graag dezen wed strijd door wilde laten gaan, werd Alcmaria Vic- trix gevraagd, welike hot eveneens aannam, maar dien volgenden dag 'bericht zomld, dat zij plotse ling verhinderd waren, maar gaarne gebruik maakten van een van de Zondagen van de vol gende maand, zoodat deze wedstrijd voorloopig afgelast is. Geel Wit H—Batavier IL Dinsdagavond <wn 7 uur zal bovengenoemde ontmoeting plaats hebben op het terrein Onder zeekazerne. ILK.O.-nieuw». Zondag a.a. trekken de HJI.O.-monechon naar Alkmaar om daar de Kennemers en de Leeuwen van Wormerveer Partij te geven voor de aerie- wodfltrliden van K.V.K.V. Het zal den Helder- achen zeker niet gemakkelijk vallen om die ver eenigingen te overmeesteren. Eerder gelooven wil aan een overwinning voor eerstgenoemd» vereeni ging, dus de K., terwijl wij van de Leeuwen het maar af zullen wachten. Het oerste komt als volgt uit; J. Konlngstein, J. Walboom, mei. Bruné en J. Thijesen in de verdediging; Gnodder, N. N„ moj. A. Bar en Strlet middonVakZwonnoo, Ilarpen, mej. N. Wlibeek en de Graaf, dn den aanval. Dus is deze combinatie nog al aardig in elkaar gezet. Het tweede komt als volgt uit: Verdediging: Geervliet, Kroonstuiver, moj. v. Doorn, D. on A. Thlissen; middenvak: Zwager, Dol W., moj. Kegge en v. Oosterom: in de aanval: Dol, R. Tbijssen, mej. Volmer en N. Konlngstein. Terwijl do reserves zijn: Kaan, Moerman, moj. J. v. Doorn, Snoerwang, L. Braber en Roskam. Donkt er aan, dames en heeren, allen op tijd op 't Stationsplein, daar vertrekken) wij met die auto om 7.15. Geen teleurstellingen hoor. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur, V In antwoord op het ingezonden stuk onder de rubriek Sport van de hoeren C. Fasol en J. Jan een, rasp. voorzitter en pertninigm. der voetbal- vereeniging H.R.C., bestaande uit arbeiders, ver zoekt onderget eek enda de opname van het vol gende in Uw blad. Daar de wedstrijd H.R.C.Amsterdamsche camb. geen doorgang vond, kwam bet volk dat zich daar bevond, over het terrein van den schoonvader van den heer Snijders naar den Rol- weg (met toestemming waarde heeren?). Daar geen politie aanwezig was kon deze toeloop niet gekeerd worden. Na ©enigen tijd verscheen de politie welke zich opstelde op het terrein van Helder, voor het kleedlokaal. Door onderget. is gevraagd of hij in dienst was, daar U gepubli ceerd hoeft in de Heldersohe Courant van 13 Aug. dat H.R.C. volledig uitkwam, dns ook Tiessen. Na bevestigend antwoord ontvangen te hebben verzocht ik hem proces-verbaal op te maken van het volk, dat over het land mar den Bol weg kwam, dcoh het waren de heeren Fasol en Jan sen welke, nu ja, de heer Snijders moeeten spre ken, welke zich op den Bolweg bevond. Nu kan i'k me begrijpen, ale men zwaar staat te hoornen en men dan in een gewichtig gesprek gestoord wordt door de politie, niet plezierig is. Onder get. had U, bestuursleden van de sportvereeni ging H.R.C., daar niet verwacht. De zoogenaamde stok om een hond te slaan is niet juist waarde H.H. Wat de mededeeling be treft dat mijnerziid» steeds Uwe uitnoodigingen woTden afgelast, och waarde heeren ik mag toch MARINEBEBICHTEN. Hr. Ms. „Yldar". Hx. Me. kanonneerboot Yidar la van Amster dam naar Hellevoeteluia teruggekeerd en aldaar buiten dienst gesteld. De lult. ter zee le kl. F. H. van Mooreel, de luits. ter zee 2e kl. W. F. H. Bakker, J. T. Bon- nei-mam, H. T. Hoffmamn en G. B. 6alm en de off.-maoh. 2e kl. F. H. Buüs repatriëeren per s.s. Vondel van de Mij. Nederland, dat 27 dezer te Amsterdam wordt verwacht. De kap.-luit. ter zee A. Vos wordt 29 Aug. 1921 geplaatst te Willemsoord en 6 Sent. d.a.v. balast met de (betrekking van chef der afdeeling Arsenaal ibij '«-Rijke Werf te Willemsoord ter vervanging van den kap. ter zee F. H. A Grove, die onder eervolle ontheffing van deze betrek king met 5 Sept. 1921 ter beschikking is gesteld. De kap.-lnit. ter zee J. T. O. van Schreven wordt gerekend met den 29en Juli op non-activi teit te zijn gesteld weven» ziekte. Bij Kon. besluit van den Sen Aug. 1921 no. 184 is dé kap.-luit. ter zee N. Maats met lugw/ng van 1 Sept. 1921 bevorderd tot kap. ter zee. In October a.s. zal een transport van 24 onder officieren der Kon. marine naar Oost-Indië wor. den uitgezonden. Luiits. ter zee 2e kl. B. M. van der Hoeven en S. Kal, zijn met 1 Sept. a.s., op hun verzoek, op nou-aotiviteit gesteld. Op den 22en Aug. 1921 worden uit den Zee dienst ontslagen: Serg.-moKteur T. Kostelijk en matrooa 2e kb H. van Wijk. Met het particulier stoomschip Jan Pieterz Coen zijn op 17 Aug. uit Oost-Indlö in Nederland teruggekeerd: Oppertorpedlst P. J. Schotvanger; adJ.-onderoff. der mariniers K. de Groot; schipper J. O. de Wildt en L. van der Vlies; bootsman P. Smit en H. J. Kasten; serg.-timmjerman M. Labree; eerg.- vliegtuigmiaker G. J. van Raalte; ko'rp.-macihine- drijver le kl. F. Huvers en A. Geilet; marinier le kl. F. Palmkoek. LEGERBERICHTEN. Gebruik van motorvoertuigen In vredestijd. Door den Min. van Oorlog is bepaald: Het ge bruik van motorvoertuigen ten behoeve van Rijks dienst behoort, behoudens in enkele bii z/omdere gevallen, beperkt te blijven tot die, waar in zoowel openbare als minder kostbare bijzon dere middelen van vervoer ontbreken. De inge zonden declaratiën zullen aan het vorenstaande met nauwgezetheid worden getoost. Het dikwerf vernomen motief, dat zonder gebruik van een motorvoertuig de dienstverrichting niet binnen den voorgenomen tijd kon worden afgedaan, wordt in het algemeen niet deugdelijk geacht. Er be staat toch geen bezwaar tegen om, evenals zulks in vroegere jaren geschiedde, de dienstverrich ting over een langoren tijd te doen uitstrekken. In den regel zal de uitoefening van het ambt of de betrekking daaronder niet lijden en de hoo- gere verblijfskosten, welke het gevolg zijn van een langere reis, staan niet in vergelijk meit de zeer hooge kost van een motorvoertuig. Plaatsingen. De ®erg. W. Fasol, van het la hal, 21e reg. kif., wordt op 22 Aug. a.s. gedet bij het voste detachement in de legerplaats bij Harskamp. De bevolen plaatsing van den «erg. J. N. M)on- teau, van het le .bat, 21© reg. inf., bij dat detar chement is ingetrokken. De eerg.-maj.-lnstr. A. W. Tichelaar, van het 21e reg. inf. te Helder, is aangewezen voor de Instruotie van den landstorm in da gemeente Heer Hugowaard. STOOMVAARTBERICHTEX. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Bintang, v. Bangkok n. A'dam, pasa. 18 Aug. Kaap del Annil. Bomeo, thuiar., ventr. 14 Aug. v. Padang. (Verb.) Sumatra, ultr., pas». 18 Aug. Gibraltar Prins der Nederlanden, thuisr., vertr, 14 Aug. v, Sabang. RiouNv, arr. 18 Aug. v. Hamburg te A'dam. Rotti. vertr. 17 Aug. v. Cardlff n. Port Sald. Bengkall», thuiar., vertr. 16 Aug. v. Sabang. Boeten, thuisr., vertr. 17 Aug. v. Port Sald. Karlmata, thui»r.. vertr. 17 Aug. v. Gibraltar. Vondel, thuiar., vertr, 17 Aug. v. Port Sald. Rotterdamsehe Lloyd. Arakan, vertr. 10 Aug. v. Soerabaya n. Saigon. Kawi, uitr., pasa. 18 Aug. Flnlsterro. Djoeia, vertr. 16 Aug. v. Batavia n. R'dam. Insullnde, vertr. 17 Aug. v. Batavia n. R'dam. Medan, v. Bydney n. Duinkerken, paea. 17 Aug. Fiaieterre. Salatiga, vertr. 18 Aug. v. Southampton m. Port Said v.o. Tambora, thulsT., paes. 18 Aug. Perim. Mftlang, arr. 18 Aug. v. Batavia te R'dam. Wille, uitr., arr. 16 Aug. te Padang. Beisoeki, arr. 16 Aug. v. R'dam te Batavia. Goenteer, tibuisr., pass. 17 Aug. Gibraltar. Kon. West-Indiseho Maildienst Ciyneeen, vertr. 18 Aug. v. Cristobal n. Puerto Columbia. Neptune, vertr. 19 Aug. v. A'dam n. Guatamala. Berenioe, arr. 19 Aug. v. W.-Indië te A'dam. Heotor, vertr. 17 Aug. v. Valparaiso n. Panama. Vulanus, arr. 19 Aug. v. West-Indië te A'dam. Ceres, vertr. 18 Aug. v. A'dam n. Colon. Jan van Nassau, thuisr., arr. 17 Aug. te Havre. Holland—Amerika Lijn. Rotterdam, v. R'dam n New-York, vertr 18 Aug. v. Plymouhh. Maartensdijk, v. R'dam n. Now-Orleans, vertr. 18 Aug. v. Ciënfuegoe. IJse-ldijk. arr. 18 Aug. v. New-York te Baltimoxe. Kinderdijk, vertr. 14 Aug. v. San Pedro n. R'dam. Burgerdijk, arr. 16 Aug. v. R'dam te; N.-Orleain Schiedijk, v. R'dam n.. Boston en Philadelphia, pass. 17 Aug. Sable Ieland. Sloterdijk, v. Australië n. R'dam, vertr. 15 Aug. v. Port Natal. Westerdijk, v. R'dam n. New-York. paes. 17 Aug. Cape Race. Kon. Hollandsche Lloyd. Brabantia, vertr. 1° Aug. v. B.-Aree A'dam. fnsia, v. Adam n. N.-Orleane, vertr. 19 Aug. v. Plymouth. Hollandia, arr. 17 Aug. v. A'dam te New-Orleans. Ri.inland, uitr., arr. 18 Aug. te Pernambuco. Delfland, thuisr., pass. 18 Aug. Fernando Noronha. Drechterland, thuisr., pass. 18 Aug. Ouessant. Lmburgia, arr. 18 Aug. v. Buenos Aires te IJmuiden. Kon. Paketvaartmaatsehappij. Siaoe, v. R'dam n. Batavia, pass. 16 Aug. Ouessant Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Ningchouw, v. R'dam n. Japan, vertr. 15 Aug. v. Shanghai. Teenkaai, v, A'dam n. Batavia, arr. 16 Aug. te Port Said. Getrouwd JOH. C. K0RVER en CATH. J. HOOGENBOSCH, die, mede namens wederzjjdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstel ling, bjj hun huweiyk onder vonden. Helder, 17 Augustus 1921. Getrouwd JAN BLOM en B0NDJE TEN CAMP. Amsterdam. 18 Augustus 1921. Linnaeuskade 20". Door 's Heeren goedheid wer den wjj verbljjd door de ge boorte van een welgeschapen Zoon HENDRIKUS. J. A. BEKKER. A. DEKKER- van Zweden. Helder, 19 Aug. 1921. Heden ontvingen wjj de treurige tijding uit Batavia van het overlijden van on zen geliefden Man en Yader, den Heer J. J. OTTEN, in den ouderdom van 82 jaar en 8 maanden, in leven Kwartiermeester K. M. Namens zijn diepbedroefde Echtgenoote en Kind, E. OTTEN—LUIK. H. E. OTTEN. Helder, 19 Aug. 1921. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wjj onzen hartelijken dank aan alle buren, buurkinderen, schoolkinderen, kennissen, dragertjes en de da mes van de Krans, voor de laatste eer, aan ons dierbaar Kind bewezen. K. VEENSTRA en Echtgenoote. Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van onzen Man eii Vader, J. DIJKSHOORN, betuigen wij onzen dank. Wed. DIJKSHOORN— Biersteker. ALIE DIJKSHOORN. HeW, 19 Aug. 1921. ARBEIDERS-ZANQVEREENIBINQ HET BESTUUR. Beleefd aanbevelend, TELEFOON 289. Verloren: j.1. Donderdag een zilveren DAMES-ARMBANDHOR LOGE (horloge aan armband vastgeklonken). Tegen belooning terug te be zorgen YPeststraat 88. VERLOREN Vermoedelijk op de bank, nabij de Vuurtoren op den Zeedijk, laten liggen een groen zijden DAMESMANTELTJE. Tegen belooning terug te bezorgen bij VERSTEGEN, Spoorstraat 93. VERMIST Woensdagavond 17 Aug. jonge Herdershond, luiste rende naar den naam van Max. Terug te bezorgen ef inlich tingen tegen belooning Koning straat 33. LOOPJONGEN gevraagd. AdresBoekhandel EGNER, Keizerstraat 87. LOOPJONGEN. Direct gevraagd een flinke LOOPJONGEN. Adres: PRINS, Kruisweg. HUISHOUDEN. Biedt zich aan een Hulp In de Huishouding. AdresWestgracht 65. Gevraagd voor den Haag een flink Keuken-Werkmeisje. Tegen hoog loon. Zich aan te melden: Prins Hendriklaan 9, tusschen 7 en 9 nur. Nette DAGDIENSTBODE gevraagd. Loon f 6.50. Adres: Weststraat 20. Weduwnaar, gepens. miltitair P.G., vraagt een nette HUIS HOUDSTER, in werkmansge zin. Kind geen bezwaar. Brieven onder Nr. 859, Bureau van dit blad. Gevraagd een flinke DIENST BODE. Adres: Vlamingstraat 23. Gevraagd een net DAGMEISJE niet beneden 16 jaar. Adres Mej. ZEGER HOÜTER, Kanaal- weg, 117. Gevraagd een flinke DAG DIENSTBODE met behulp van een Werkster. Adres: Keizer straat 84, bovenhuis. Nette LOOPJONGEN gevraagd bjjA. PELSER, Keizerstraat 15-17. By C. DE BOERJb., te Hel der, 1b verschenen: DOOR J. DE VRIES Az., Hoofd van School 1 en Land- bonwonderwjjzer te Juliana- dorp (gem. Helder), bestaande uit: Dagboek, Kasboeken voor ontvangsten on uitgaven, Inventarlsboekja en Balansboekje, benevens een op de praktyk gegrond Prys gezamenlijk 18.— Het voorbeeld ls ook afzon derlijk verkrijgbaar tegen den prijs van f 0.60. Tedresla», r. Japan n. A'dam, vertr. 16 Aug. r. Hongkong. Toneer, v. Japan n. Raam, arr. 10 Aug. te Ma- Eurylo'chus. v. Batavia n. A'dam, pot». 17 Aug. Kaap del Armi. idjomwniujs, öjt. lö Aug. A ümq to btttatlia. HollandZuid-Afrika Lijn. Rietfontein., uitr., pas». 10 Aug. Duageraes». Randfontein, /thuiar.. arr. 16 Aug. te Sanitos. Holland—WteLAfrika lijn. Aanstelstro om, uitr., vertr. 15 Aug. v. Libreville m Port Gen/til. Holland—Au»tralia Lijn. Morton Abbey, arr! 18 Aug, v. R'dam te Mei- iboUTÜ'0 Waltham Abbey, arr. 19 Aug. v. Huil te R'dam. Easitminflter Abbey, thuisr., arr. 17 Aug. te Ant werpen. HollandBritsch-tndië Lijn. Aldeharan, thuisr., vertr. 17 Aug. v. Madras. V ©abtdij k, arr. 18 Aug. r. R'dam te Hamburg. St. Auigustdie Abbey, vort1". 17 Aug. v. Rdam n. Kurraehee. Stadsdijk, thuisr., vertr. 17 Aug. v. R dam te Hamburg. HoIL O.-Azië Lijn. Radja, uitr., vertr. 10 Aug, v. Manilla. Alehiba. thuisr., arr. 18 Aug, te Havre. Aloor, thuiar., vertr. 18 Aug. v. R dam n. Hamburg Brielle, thuiisr., arr. 17 Aug. te Suez. Aldhiba, thuisr., pass. 17 Aug. Ouessant. Rotterdam—Znid-Amerika Lijn. Zijldijk, ventr. 15 Aug. v. B. Air©» n. R'dam/ Haimburg. Albireo, uitr., vertr. 17 Aug. v. Santo». Poeldijk, arr. 17 Aug. v. R'dajn te Hamburg. Java Pacific Lijn. Arakan, v. Java n» Sagon, vertr. 10 Aug. v. Soerabaya. Tjikeanbang, v. Java a. San Fraaelsoo, vertr. 15 Java—New-York Lijn. Banka, v. Java n. Nevr-Yorir. arr. iS Am. te Salomloa. Stentor, vertr. 18 Aug. v. New-York n. Java. ma 18 en 19 Aug. 1921. GETROUWD: M, Helder en O. M. Brinkama. BEVALLEN: J. fc. v. IJzeudoom-da Wilt, a.» H. Blokker-Woord, e.i M. Bln»-v. TH, t« 8.| A Lekker-van Zweden, z. OVERLEDEN: D. Kater, 8 Jaar. HAVEN TE NIEUWEDIEP. 19 Aug. 1921. Vertrokken de sleepboot Jaoob van Heemskerk smet bet lichtschip „Temschedingerbank". Dit.is op de oude plaats van voor den oorlog gelegd. UIT DEX OMTREK. Anna-Paulowna. Onze vroegere plaatsgenoote mej. M. J. van Bommel, thans onderwijzeres te Amster dam, "behaalde de acte Fransch L. O. te 's-Gravenhage. Landbouwtentoonstelling te Zijpe. De afd. Zijpe van de Hollandisohe Maat schappij van Landbouw besloot dit jaar weer een landbouwtentoonstelling te houden]. Er aal een conoours-hippique aan vqrbonden worden. GEMENGD NIEUWS. MARKTBERICHTEN. BROEK OP LANGENDIJK, 19 Aug. Sohotsche muizen 8.90, scho olmoesters f 8 9.80, blauwe aardappelen 7.909.8Ö, drielingen 47, kleine 2.80—3.20, epercieboonen 37.70 49.20, grove uien 11.6014.90, drielingen 11.60—12.50, nep. 13.90—14.60, roode kool 6.10—18,kleinere 7 4.505.50, alles per 100 K.G.; bos wortelen f 3.508.70, per 100 bos; bloemkool 15.10—23.70, dito 2e srt. 8.50—13.70; gele 15.10—27.30, dito 2e ert. 8.50—13.70, allee per 100 stuks. ANNA PAUL/OWNA, 19 Aug. 1921. Groot© aardappelen 4.709.50, drielingen f 3—5, slaboonen 29.75—42.50, anijboonen 57—75, bieten 5, roode kool 9—12 per 100 K.G. VTSSCHERDBERICHTEN. 18 Augustus 1921. Aangevoerd door 24 korders: 3730 middeltongen p. stuk 0.500.70; 1180 kleine tongen p. stuk 0.200.25 33 tarbotten p. stuk 68; 80 rog gen p. stuik 1.50; 44 kisten zetechol p. kift 30—40; 230 'kisten kloine schol p. kist 12—14: 74 kisten schar p. kist 46; 8 kisten pieter mannen p. kist f 68. 19 Augustus 1921. Aangevoerd door 19 korders: 1790 middeltongon p. stuk f 0.45—0.55: 670 kleine tongen p. stuk 0.20: 13 tarbotten p. stuk 6—6: 30 roggen d. stuk f 1.50; 16 kisten zetschol p. kist 14—18: 106 kisten kleine echel p. kist f 2—10; 46 kisten cchar p. kist 4—6- 18 kisten pietermannen p. kist 7-8. Diefstal aan boord. Na het vertrek uit Santos van het stoom schip Limburgia, van den Kon. Btoll. Lloyd, dat Donderdagmorgen te Amsterdam is aan gekomen, werd.; ontdekt de diefstal van een aantal gouden en platina ringen, benevens een paarlen ooilier, samen ter waarde van ongeveer 75.000. Nasporingen van de po litie te Montevideo hebben nog niet tot de aanhouding van den dader /geleid. De dief stal is gepleegd ten nadeele van den direc teur van een Hollandsche Bank ln Zuid- Amerlka.. Ergerlijk. We lezen in het „Fr. DagbL" het vol gende: Zooals men weet, imoeten alle bijzondere scholen /getaxeerd worden krachtens de nieu we Onderwijswet. Dat de betrokken commissies daarvoor een billijke vergoeding aan de besturen vra gen is alleszins redelijk. Soms schijnt het eohter de spuigaten uit te loopen en durven de heeren taxateurs een „vergoeding voor bewezen diensten" vragen die mot alle billijkheid spot. En zeer sterk staaltje kwam ons daarvan ter oore. In de gemeente Barradeel zijn vijf bijzon dere scholen. Deze werden op één dag ge taxeerd door een commissie van drie perso nen. Per school duurde de taxatie imet wat daaraan vastzit ongeveer anderhalf uur. Voor deze „bewezen diensten" werd leder schoolbestuur maar even 182 eon hon derd en twee-en-tachtig gulden! lü reke ning gebracht. De drie heeren1 „verdienden" dus een kleine duizend gulden! We gelooven hier weer een symptoom te hebben van het zoozeer ingevreten kwaad: van Rijk, Provincie, Gemeente en corpora tie halen wat er af te scheuren is. Een euvel, zóó algemeen verbreid, dat 't beangstigend wordt. Want het is niet alleen karakterbe- dervend voor de betrokkenen, maar 't is ten slotte voor de samenleving de dood. Een geordende maatschappij kan slechts tieren, als ze gedragen wordt door goede trouw en arbeidzaamheid. Parasieten, die ten eigen behoeve haar sappen aftappen, bewerkten tenslotte haar ondergang. Dat schijnt men thans wel eens te ver geten. Speciale electro-motoren voor scheepvoortstuwlng. Volgens Het Schip heeft de General Elec- trio Company te Schenectady (U. S. A.) in het algemeen vrij veel werk verricht ter be vordering van de eleotrische scheepsvoortstu wing. De General Eleotric Re view van Febr. is vrijwel geheel gewijd aan dezen interes santen tak der electrotechnische scheepvaart- techniek en vermeldt eenige belangwekken de bijzonderheden omtrent de nieuwe con structies der firma. Het orgaan ontleent daar aan, dat tot dusverre gebruik gemaakt werd van het draaistroomsysteem met kortsluit-an- kermotoren, doch ook werk wordt gemaakt van de ontwikkeling van bet synchroonsy- steem. De „Cuba", een schip van 6000 ton, is uitgerust met een synchroonmotor. De ge nerator heeft een capaciteit van 2350 ikilowatt bij 1150 volt Een 12.000 tons d.w.c.-boot, de „Eclipse", werkt met een generator van 3380 K. V. A. bij 2300 volt. De motor is van het kortsluitanfcersysteeim. De >,'EoMpse" is dezer dagen te New-York van haar eerste reis terug, na 80.500 mijl te hebben afgelegd. Al dien tijd heeft er aan de machine niets gemankeerd. D© „Eclipse" verliet New-York 12 November 1020. Haar eerste stopplaats was Port Said. Vandaar voer ze naar Singapore en Java, nam een lading voor de thuisreis, welke ze 10 Mei vol bracht had. Zoowel uit- als thuisvarend heeft ze met zware zeeën te doen gehad, doch een gemiddeld© vaart van ruim 10 knoop, hou dende, heeft den afstand afgelegd' in een week minder dan een dergelijk vrachtschip met stoomturbines. Het brandstof-verbruik was 9 E pond per paardeknacht of 1/10 pond minder dan een met olie gestookte, gekoppel de turbine. De „Eclipse" is het eerste van de twaalf schepen van 11.800 ton dw., dat af is. Haar electrische inrichting bestaat uit een stoomturbine en ©en 2300 volta generator, welke een 8000 p.k. motor drijven met 100 omwentelingen per minuut. Het schip heeft niet 'Voldaan aan de eischen wat geladen snelheid in zee betreft, maar de andere zeven schepen zullen een verbeterde machine hebben, welke aan de be lofte van de General Electric Oompany, wel ke bouwt, meer dan voldoen zal, Toen de „Eclipse" dokte, bleek het niet noodig eenige reparaties aan de machines te verrichten en de Shlpping Board sprak zijn voldoening uit over haar praeatatio. In de Haarlemmermeer gaat het oogsten in den polder tot dusver naar wensoh. (Klaagt men schier overal in den lande over de aan houdende droogte, hier hoopt meu, dat het nog maar een paar weken droog blijft. En, blijft 't zóó lang droog, dam ls de bouw binnen en.voor een deel reeds gedorsoht. Het beschot, zoo hoorden we, valt mee, ter wijl de kwaliteit puik is. Met de boonen staat het er nu niet zoo best voor. Dank zij Jirt frKsche weder, /kunnen de landbouwers' in de polders de werkzaam boden in de korenhouw met kracht voortzetten. Het weinigje regen, dat hier tot heden gevallen is, heeft hoegenaamd geen schade aan de ge maaide gewassen toegebracht. Wel hebben de halmgewassen, vooral de tarwe, het eeni- germate moeten ontgelden door den sterken wind, zoodat hier en daar de tarwekorrels bij groote hoeveelneden op den grond liggen. Dit uitgewaaide graan is niet meer bij elkaar te zoeken en moet als verloren beschouwd worden. Van de erwten, die een bevredigen den oogst beloven, is ook reeds een groot gedeelte binnengehaald. Spoorkaartjes bij opbod. De electrische van Rotterdam naar Den Haag en Soheveningen heeft het druk in de zen vacantietjjd. Men maakt 'a morgens queue aan de loketten van het station aan het Hofplein, zeer ten ongerieve van de men- schen, die haast hebben. Maar handige op- koopers hebben er wat op gevonden: zij koo- pen, voor de drukte begint, kaartjes aan het loket en bieden die met 50 cent winst te koop aan. En de handel schijnt te bloeienl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1921 | | pagina 7