Het Meisje van hiernaast NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA SUNLIGHT OP IEDER TABLET. Eerste Blad. DE WINKELIER DIE U ANDERE No. 5460 DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1921 49e JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag REDAOTEUK-UITOEVER0. DE BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Interc. Telefoon 50 BUITENLAND. De Washingtonsche conferentie. Samuel Gompers, de voorzitter van de American Federation of Lahour, heeft er telegrafisch bij alle arbeidersorganisaties van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan op aangedrongen, overal betoogingen voor ontwapening te houden op den wapen stilstandsdag, 11 November, als wanneer de conferentie tot beperking der bewapeningen te Washington bijeenkomt. De Washingtonsche oorrespondent van de „Morningpost" meldt, dat, ofschoon de rond gezonden agenda voor de Washingtonsche conferentie nochtans een bespreking zal wijden aan de interpellatie van het En- gtJsch-Amerikaansch Panatoakanaalverdrag. Dit verdrag bepaalt, zo-oals men weet, dat hét kanaal open dient te staan voor de schepen van alle naties op voet van alge- heele gelijkheid, doch de Amerikaansche re geering stelt zich op het standpunt dat deze clausule geen betrekking heeft op schepen, die in Amerika zijn geregistreerd en de kust vaart uitoefenen; deze schepen zouden daar om vrijgesteld dienen te zijn van de beta ling van tolgelden. Tegen deze lezing heeft de Britsche regeering geprotesteerd. Zooals men zich herinnert, kwam de leuze van tolvrijheid voor op het republikeinsche verkiezingsprogram van het vorig jaar en hechtte Hughes aan dit program zijn goed keuring. Hughes, do staatssecretaris van Buitenlandsohe Zaken, opende op last van den president, onderhandelingen met de En gelsche regeering om haar toestemming te verkrijgen voor de wijziging van het ver drag /tot vrijstelling van het betalen van tollen voor Amerikaanscbe schepen. De En gelsche regeering weigerde deze toestem ming te verleenen, omdat daardoor een nieuwe laët zou komen te ruisten) op de Brit sche scheepvaart, daar de kosten van het instandhouden van het kanaal, inplaats dat zij geleidelijk worden gedragen door alle schepen, die gebruik maken van het kanaal, over minder schepen zouden worden omge slagen, zoodat de tollen, die de Britsche schepen) zouden hebben te betalen, als ge volg van het feit dat de Amerikaanische sche pen werden vrijgesteld, zouden worden ver- hoögd. De regeering te Washington deed daarop een poging om een compensatie te vinden, die Brittannië er toe zou bewegen, alsnog haar toestemming te verleenen. Zij bood Canada een tegemoetkoming aan, doch Ca nada wee» deze tegemoetkoming af. De zaak was daarmede op het döode punt ge komen! Partijen achten het nu gewenscht, de zaak ter Washingtonsche conferentie aan een be spreking te onderwerpen, te meer, daar de Panamakanaaltollen de geheele wereld aan gaan. Opheffing van de economische sancties. Parijs, 28 September. Briand heeft in den ministerraad medegedeeld, dat Dultschland de voorwaarden aanvaard heeft, die er zijn neergelegd In de overeenkomst tussohen de 'bondgenooten betreffende de instelling van een controle aan de grens van het Rijn-ge bied na de opheffing der economische sanc ties. Briand1 heeft den Duitschen gezant mede gedeeld dat de economische sancties op 80 September zullen opgeheven worden. De Opper-Sileadsche quaestle. Parijs, 28 Sept. De oorrespondent van de „Temps" te Genève maakt melding van het gerucht, dat met steeds meer nadruk in con ferentiekringen loopt, als zou de te wachten beslissing van den Raad van den Volken bond inzake Opper-Silezië een grens vast stellen, welke de Sforza-linie nadert. Dit wil dus zeggen, dat de districten Pless en Ryb- nik aan Polen zouden komen en dat het in dustriegebied in twee ongelijke deelen zou worden verdeeld. Bij het vaststellen van deze grens zou de Raad zich voor een groot deel hebben laten inspireeren door de adviezen van de plaatselijke, Duitsche en Poolsche ar beidersorganisaties en door haar vertegen woordigers in de syndicale internationale van Amsterdam. Deze laatste had in een me morandum, dat ook door een Duitschen afge vaardigde meegeteekend was, wenken gege ven voor een oplossing, waarmede de groote massa van werklieden in Opper-Silezië, zoo wel Polen als Duitschers, zich kunnen ver eenigen. De oorrespondent waarschuwt echter zelf deze geruchten voorlooplg nog met veel voor zichtigheid te aanvaarden. ENGELAND. Enkele Engelsche bladen beginnen den laaitsten tijd alarm te blazen tegen booze plannen van Dultschland. In ons vorig nummer heeft men het verhaal van de Times 'kunnen lezen over het leger van 800,000 man, dat de rijksregeering in samen werking met de regeeringen der bondsstaten, achter de schermen gereed houdt, om te ge legener tijd revanche te nemen. De bewijzen, welke het blad voor die zware beschuldiging aanvoert, mogen poover zijn, het doel van het artikel is duidelijk. De Times noemt het zelf in deze passage:„De zaak is van te meer dringend belang, omdat er sprake van is ge weest, de geallieerde controle-commissies uit Duitschland terug te trekken en omdat be- beperking van wapening vooraan staat op de agenda der aanstaande conferentie te Was hington." Het artikel bedoelt dus stemming te ma ken tegen ontwapening en voor uitbreiding van de bevoegdheden der igeallieerde militai re controle-commissies. Een lander Engelsch blad, de Pall Mali and Globe, heeft iets anders ontdekt. Met vette letters verkondigt het, dat Hindenburg zijn ouden strijdmakker Ludendorff aan de kaak stelt en laat dan volgen wat een hoogge plaatst Fransch militair had op te merken over het interview van de Matin met Luden dorff. Of de Engelsche krantenlezer klakke loos zal aannemen, dat deze weinig maische kritiek op „den wolf In schaapsvacht" wer kelijk van Hindenburg afkomstig is, lijkt ons toch wel wat twijfelachtig. Dreigende doktersstaking. De secretaris der „Medloo-Politioal Union" heeft aan een vertegenwoordiger der pers verklaard dat een staking der gemeente artsen lang niet onmogelijk is, als de beloo ning voor hun arbeid, die nu 11 sh. per patiënt per jaar is, zou worden verlaagd, zooals de minister der openbare gezondheid voornemens is te doen. De secretaris herin nerde er aan dat de geneesheeren vroeger een miinlmum-ibelooning van 18Vj sh. billijk achtten, doch zich, uitsluitend in verband met 's lands financieel© toestanden, met, 11 sh. vergenoegden. Overal worden protest- meetings tegen de plannen der ministers voorbereid. De secretaris der Londensche ZEEP LEVERT ALS U SUNLIGHT VRAAGT, IS EEN BEDRIEGER, Uw VIJAND EN ZIJN DEBIET ONWAARDIG. Hu weet dat SUNLIGHT de absoluut ZUIVERE, DE ALLERBESTE ZEEP IS,DIE ALTIJD HET VOORDEELIGST UITKOMT. LET DUS OP HET WOORD artsenvereeniging zeide, diat in geval van staking de patiënten niet zullen Ujden, daar men die als gewone patiënten tegen laag tarief zou behandelen. Gemiddeld maakt een gemeente-arts thans 600 's jaar», wat niet overdadig wordt genoemd bij zijn lange werktijden gedurende de geheele week. Het conflict bij machine- en scheepsbouw. Bij het dreigend' conflict in de machine- nijverheid en den scheepsbouw, veroorzaakt door de aanstaande afschaffing van de oor logspremie, zijn in het geheel meer dan drie millioen geschoolde en ongeschoolde arbei ders betrokken. Door de intrekking der pre mie, welke op 12 October is bepaald, zullen de loonen met 9 k 10 shilling pre week ver minderd worden, nadat zij kort tevoren reed» met 0 shilling waren, verlaagd. IERLAND. Een bericht uit Belfast aan de Evening Standard meldt dat van Zaterdagavond tot Maandagochtend daar vier mensohe gedood en 42 gewond zijn. Van de gewonden zullen er waarschijnlijk velen niet boven op komen. Vele anderen die niet in de opgaaf begre pen zijn, zijn bovendien licht gekwetst. Verschrikkelijk was de uitwerking van een bom die uit Seoaaford-street, een burcht van Sinn-Fein, in een dichte menigte in Wolff- street geworpen werd. Twee mannen werden er onmiddellijk door gedood en 84 menschen met kwetsuren naar het gasthuis gebracht. Een andere bom ontplofte in Milewater- street en verwondde zes menschen, van wie er een wel niet bovenop zal komen. Onder de twee slachtoffers waren twee kinderen, een van negentien maanden, het ander ©en meis je van zeven jaar, dat het jongste kind on der hare hoede had. Ontvoerd. Zaterdag hebben wegens loonsverlaging stakende mijnwerkers van de mijnen te Cast- leoomer, in het graafschap Kilkenny, zich gewapend en gemaskerd toegang versohaft tot de woningen van den algemeenen be drijfsleider Whittaker en den districtsleider Hargreavers en hen ontvoerd. Sedert heeft men niets van hen vernomen. Zoowel de re publikeinsche als de Engelsche politie stel len een onderzoek in naar hun verblijfplaats. Bezettlngskosten. Aan oen rapport over de tot eind' Maart loop end e kosten der bezetting van het Rijn land, ontleent de „Vorwërts de volgende duizelingwekkende getallen: uitgaven der be zettende mogendheden: 8.886.954.542 gouden marken; ultg. van Duitschland: 7.718.911.829 papleren marken. De Duitsche communisten. De communistische Rijksdagleden Dafl- mig en Adolff Hoffmann zijn uit de oommu- Of voor den Rijksdag zullen neerleggen ls nog niBtisch© par partij getreden. Rijks! niet bekend. zij bun mandaat De' uit de communistische partij getreden Rijksdagleden Levy, Daümig, Adolf Hoff mann, Duwell, Beyer, Maltzahn en Reich hebben zich tot een nieuwe Rijksdaggroep vereenigd, die der „communistische arbeids gemeenschap". Zij is bedoeld als de kern van een nieuwe communistische partij, welke zich eerlang zal constitueeren en zich onafhanke lijk zal verklaren van Moskou. De ramp te Oppau. De directie der Badensche Aniline-fabriek schrijft naar men weet die ramp te Oppau toe aan een ontploffing van ammonium-sulfaat- salpeter, van welke meststof 4500 ton in een opslagplaats der fabriek lagen. In haar rap port heeft ze gezged, dat de onplofbaarheid van deze stof ten ©enenmale onbekend was. Daartegen komt de landeigenaar Fink in de Berl. Ztg. am Mittag op. Hij beweerde dat de ontplofbaarheid reeds lang overbe kend was, zoo zelfs, dat in schoolboeken op het gevaar van deze stof werd gewezen. Hij acht het dan ook in hooge mate roekeloos, zulke reusachtige hoeveelheden in één op slagplaats bijeen te hebben. Ook voor de boerderijen, die gebruik maken van de mest stof, die het saipeter-sydicaat in den handel brengt, dreigt voordurende ontploffingsge vaar. Freiheit en "Vbrw&rts verlangen op grond van dit getuigenis een nauwgezet onderzoek. Laatstgenoemd blad beweert dat men te Op pau buitengewoon onvoorzichtig te werk ging en bijv. de hard geworden salpetermas- sa met ontplofbare middelen in kleinere stuk ken verdeelde. FRANKRIJK. Brand In da magazijnen tan de Printempa. Parijs, 28 Sept. Een geweldige brand brak uit in het nieuwe gebouw van de Grands Magasins du Printemps. 's Morgens om 7 uur zag het personeel van de groote magazijnen van de „Printemps", even nadat het binnen was gekomen, vlammen uit het nieuwe ge bouw, gelegen aan de boulevard Haussmann en van de oude magazijnen gescheiden door de nauwe Rue Caumartin. Het vuur verbreidde zich zoo snel, dat thans om 9 uur het geheele nieuwe gebouw in vlammen, stond. Oorzaak ls kortsluiting; de brand is ontstaan in de meubelafdeeling. Men heeft een heel klein gedeelte der rijkdommen kunnen redden, maar ongetwijfeld zal dit nieuwe gebouw, wat onlangs met veel kosten is gemaakt, geheel verloren gaan, met al zijn goederen, die vele millioen waard zijn. De brandweer rukte met vol materiaal aan. Men hoopte het oude gebouw te redden, mede door de absolute windstilte. Enorme rook wolken waren van vprre zichtbaar: het be richt van de ramp, die duizenden beambten zonder wexk.maakt, heeft zich met een onge hoorde snelheid door de stad verbreid. Reeds spoedig stortte de hooge koepel voor een deel Ineen. Omstreeks 11 uur stortten de daken van de nieuwe magazijnen in. De vertrekken werden geheel vernield. Om half zes was de brandweer den brand in de „Printemps" meester. Er werden zeven brandweerlieden gewond, onder wie drie vrij ernstig. Ook eenige politieagenten werden gewond. De schade wordt zeer ruw geschat op 50 millioen francs, eed bedrag, dat geen ver wondering behoeft te wekken, daar tal van zeer kostbare artikelen, Perzische tapijten, oude meubelen, bont, zijden japonnetjes, enz., in dit nieuws magazijn waren ondergebracht Het verlies wordt door verzekering geheel gedekt. Het 'oude gebouw bleef geheel ge spaard. HONGARIJE Het ultimatum der Entente. Aan de „N. Fr. Pr." wordt uit Boedapest gemeld, dat de Hongaarsche regeering het jongstë ultimatum van den Raad van Gezan ten, waarin een termijn van 10 dagen voor de uitruiming van het Burgenland wordt ge steld, reeds heeft beantwoord. Zij verklaart zich bereid, het vredesver drag van Trianon volkomen na te komen en het Burgenland te ontruimen. ITALIË. Italië en Frankrijk, Bij het bezoek van een Fraimche missie aan Italië waarheen zij' zich begaf ter her denking der Fransch-Italiaansche wapenr broederschaphebben zich pijnlijke inoi- denten voorgedaan tijden» het bezoek aan Milaan enJ Venetië. In de eerstgenoemde stad werd de delegatie uitgejouwd. Dit her haalde zich bij' aankomst te Venetië. Men meende, dat de betoogingen daarmee ge ëindigd waren, maar "het ergste 'brak den vol genden dag los, toen de afvaardiging het San Marco-plein overstak. Fascisten, die zich onder de menigte hadden verspreid., floten, toen de Marseillaise werd' gespeeld. Tever geefs spoorden de burgem. en de minister van oorlog de menschen aan den plicht der gastvrijheid in acht te nemen. Zij wisten de Italiaansohe van de Franschen personen te onderscheiden en juohten de eersten toe, terwijl de anderen beleedigd werden. Maar schalk Faoylle, wiens troepen destijds de Ita lianen te hulp schoten en den vijandelijken, stormloop hielpen stuiten, kon zich losmaken en1 zijn toevlucht in de Campanile zoeken. Barrère, de Fransche gezant te Rome, pakte een betooger, die „leve Italië, weg met Frank rijk" riep, bij den kraag, 'a Avonds voeren •de betoogers ln gondels langs het hotel der Fransche missie, schreeuwend: „Leve d'An- nunzio". Van Italiaanseho zijde werden aanstonds verontschuldigingen aangeboden. Den vol genden ochtend vroeg vertrok de Fransche missie. De bevolking trachtte toe» de voor vallen van den vorigen dag goed te maken. Te Vicenza, in het vroegere oorlogsgebied, was de ontvangst zeer hartelijk. In officieele kringen hier hecht men niet veel waarde aan de manifestaties. Men weet wat van de fascisten te verwachten is. Eend- ge bladen zien daarin de hand van Dultsch land. ALBANIË. Opstand. De „Tlmes"-oorrespondent te Milaan seint: De „Secoio" meldt dat de regeering van Tirana alle mannen opgeroepen heeft, die in staat zijn te vechten. In geheel Albanië heeft deze oproep enthousiasme verwekt. Ingezonden mededeellng. Een gezonden eetlust FEUILLETON. Naar het Engelsch van RUGBY M. AYRES door W. J. A. ROLDANUS JR. 21) Dus ik ging. Het was een warme dag, en toen ik in Londen kwam, was het alsof ik uit het koele land in een snikheete serre stapte, en even had ik berouw, dat ik gegaan was. Het was een heele toer om een taxi te krij gen en toen ik er .eindelijk in slaagde een chauffeur over te halen mijn bestaan te er kennen, informeerde hij eerst waar ik naar toe moest voor hij zich verbinden wilde mij erheen te rijden. Ik vond het maar het verstandigst hem in vertrouwen te nemen, waarom ik zeide: „Ik wou graag naar een winkel, waar ze japonnen verkoopen avontoiletten voor jonge dames." De man grinnikte. Ik geloof, dat hij dacht, dat ik niet goed vjijs was, maar 'hij knikte, al&of hij mij begreep, en weg reden we. Ik zal u den naam van het magazijn, waar heen mijn Jehu mij bracht, niet noemien, maar het zag er erg deftig en duur uit; en toen de chauffeur weggereden was en ik al leen op het trottoir stond, voelde ik mij een volslagen idioot en ik was bijna beslo ten zoo gauw mogelijk naar huis terug te gaan, toen een andere taxi stilhield en een jonge dame met een, officier uitstapte en den winkel Inging. Dat was beslissend. Als een 'kapitein van de artillerie door die deuren met spiegelglas ging, kon ik het evengoed doen en met het gevoel van een martelaar, die voor de leeu wen geworpen wordt, volgde ik het paar. Ik kwam in een vertrek, dat met zijn grijs, fluweelachtig karpet en stoelen met vergul de dunne pooteni veel had van een receptie salon, en mijn rnioed begaf mij bijna, toen een meisje in een zwarte japon mij kwam vragen wat ik noodig had. Het diende nergens voor om de zaak heen te draaien nu of nooit, dacht ik, dus nam ik haar in vertrouwen, zooals ik den chauf feur in vertrouwen genomen had, en zeide: „Ik wou graag een japon voor een jonge dame hebben, wit, geloof ik." Het was een heele opluchting voor me te zien, dat zij in het geheel niet verbaasd was. Zij vroeg alleen of ik een avondtoilet bedoelde en ik zei ja en toen zei zij: „Een groote da me?" eu ik zei: „Neen, zij is klein en slank ik denk zoo, dat haar hoofd vier duim beneden mijn schouders bomtl" En waarachtig, de japon pastel Misschien was het zuiver toeval, dat weet ik niet, maar ik weet wel, dat, hoewel ik nog nooit in mijn leven zoo iets voor elkaar gebracht had, het een volkomen succes was. Don kwam Woensdagavond grinnekend naar mij toe. „Hebt u aan Mr. Jardine gezegd, dat Joy een nieuwe japon noodig had?" vroeg hij. Ik dwong mij om zijn blik te doorstaan. „Neen" zeide ik. „Hoe kom je erbij? Waar om vraag je dat?" „Omdat hij er haar een gestuurd heeft Of tenminste iemand heeft het gedaan en ik zou niet weten wie het anders z;jn kan." „0,1" zeide ik. Blijkbaar had ik niet zoo veel moeite behoeven te doen om het feit, dat de japon van mij kwam, te verbergen^ aangezien het vermoeden blijkbaar het laatst op mij vallen zou. „Ik weet zeker, dat hij haar gestuurd heeft, ofschoon hij beweert van niet," ging Don voort. „In ieder geval ls het bliksems aardig van hem, ofschoon ik me wil laten hangen, als ik .begrijp, waarom Joy wel een japon van hem wil aannemen en niet van mij." Ha, dat vind ik nogal vreemd," stemde ik toe. Wat voor een japon is het?" „Een prachtexemplaar, Joy zegt, dat hij een bom duiten gekost moet hebben. Hij is met de hand geborduurd of zoo iets ik heb er geen verstand van, maar zij des te meer." Hij' lachte. „Zij is precies een groot kind. Zij heeft hem aangetrokken en loopt nu zoo trotsch als een pauw door het huis." Toen zeide ik, vóór ik het zelf wist, iets, dat ik zeker niet gezegd hebben zou, als dk een oogenblik nagedacht had. „Ik zou haar wel eens willen zien." „Heusdh?"'vroeg Don blij. „Ga dan maar mede. Zij ziet er veertien-karaats uit. Onzin, zij vindt het best toen ik me vlug begon terug te trekken, en een oogenblik later Btonden we op het bordesje van het huis naast ons. Don keek me aan en giebelde. „Ik zal even kijken waar zij is," zeide hij, en terwijl hij mij op de mat liet staan, ging hij haar zoeken. Joy kwam uit een der zit kamers en maakte voor Don een spottende révérence. Toen zag zij mij en het bloed stroomde over haar gezicht naar haar viamkleurige lekken. „Ik heb hem meegebracht om Je Japon te zien," legde Don vlug uit. Met het air alsof hij haar eigenaar was, sloeg hij zijn arm om haar middel, maar zij rukte zich vlug los. „Doe dat nou niet je kreukelt mijn ja pon." Dan wendde zij zich tot mij en haar spottende blikken ontmoetten de mijne. „Nu en wat zegt u ervan, nu u hem gezien hebt?" vroeg zij. Zij stond daar als een kind, dat in 'haar mooi jurkje wacht om bewon derd te worden en zij zag eruit maar ik kan het niet precies uitleggen, hoe zij eruit zag. De soepele stof, waarvan het japonnetje gemaakt was, hing eenvoudig en bevallig om haar slank figuurtje. Om haar middel zat een nauwsluitend iets van zwart fluweel en de 'hals was vierkant uitgesneden en liet haar blanken boezem zien. „Tiptop," zeide Don. „Waarachtig daar heeft Rags een kat of zooiets te pakken." Hartverscheurende gillen kwamen uit den tuin en hij vloog weg om te zie» wat er gaande was, terwijl hij ons alleen in de gang liet staan. Er volgde een korte stilte; dan kwam het meisje wat dichter naar mij toe, zóó dicht, dat ik een adertje vlug in 'haar boezem kon zien kloppen, toen zij vroeg: „Nou, vindt u mijn japonnetje niet mooi?" Haar blauwe oogen namen met een spottend glimlachje mijn gezicht op en ik antwoordde bijna boos: Hatuurlijk vind Ik het mooi u weet heel goed, dat ik het mooi vind". Buiten stond de zon als een vurige bol aan den hemel en door de deur, die Don open gelaten had om Rags na te vliegen, scheen een lange, goudenl streep in de vrij sombere gang en viel recht op het vlamkleurige haar van het meisje. Een krankzinnige begeerte kwam in mij op om zelf te onderzoeken of het haar zoo zacht was al» het eruit zag, om het aan te raken met mijn hand en het door mijn vingers te laten glijden. Natuur lijk wist zij hoe aantrekkelijk zij er uitzag, zooals zij daar etend; later kreeg ik zeker heid. dat zij het geweten had en dat zij met voorbedachten rade probeerde mij een gek figuur te laten slaan, ofschoon lk het op dat oogenblik niet besefte, en de hemel al leen weet tot welke dwaasheid zij mij ge bracht zou hebben, wanneer Don op dat oogenblik niet met Rags, die gilde en Jankte om los te komen, onder zijn arm weer terug gekomen was. I nam zoo gauw mogelijk afscheid en ging naar huis; ik had me wel kunnen slaan. Ik dacht aan de plagende woonde» van den ouden Jardine, dat 't maar een quaestie van tijd was, of zij zou mij onder haar duim krij gen, zooals zij het hem gekregen had, en ik zwoer bij mij zelf, dat ik er haar nooit meer de gelegenheid voor geven zou; het zou mij heel wat waard geweest zijn, als ik het intermezzo van die japon ongedaan had kun nen maken; ik had die gekocht omdat ik aan haar gedacht had als aan een kind, dat blij 'zou zijn met een cadeautje als een kind; maar er was niets kinderlijks in haar oogen geweest, toen zij mij daar ln het 'licht van den zonsondergang aangekeken had. Woedt varvolgd. COURANT ABONNEMENT PER 8 MAANDEN BIJ VOORUITBETALING: Heldersche Courant f 1.50; fr. p. p. binnenland f 2.—, Ned. 0. en W. Indië p. zeepost f 2.60; ld. p. mail en overige landen f 4.20. Zondagsblad resp. f0.57', f 0.75, f 0.85, f 1.25. Modeblad resp. f 0.96, f 1.25,f 1.25,f1.60 Losse nummers der Courant 4 ct., fr. p. p. 6 ct. Poet-Girorekening No. 16066. ADVERTENTIEN 20 ct. p. regel (galjard)Ingez. meded. (kolombr. als redac, tekst) 60 et, Kleine adv. (gevr., te koop, te huur) v. 14 reg. 50 ct., elke regel meer 10 ct. bij vooruitb. (adresBur. v, d. bl. en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bew.-auo. 4 ct. Alle prijzen tijd. V6rh. met 10% paplerduurtetoesl. Licht op voor auto's en fietsen Donderdag 29 September 6.12 uur. Vrijdag 30 6.09 verwekken Foster's Maagplllen, welke zorg dragen voor behoorlijk* vloeiing der gal eri afvoer der opgehoopte stoffen. Prijs f 0.65 per flacon, alom verkrijgbaar. E^lglkhrnnHitte al» Kadetjes en Dultsohe bollen, paren door hun bijna geheel machinale bewerking de elgeneohap van zeer oroquant te zijn aan die van een zeer groote maleohheld. - HIJ, die er due nog geen kennle mee maakte, neme due proelill D Ziv 2 Korineen IX: 20.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1921 | | pagina 1