ADVERTEERT HELDERSCHE COURANT H8 MEEST GELEZEN BLAD TE HELDER EN OMSTREKEN IN DE Off. der Se kl. LEGERBERICHTEN. Rantsoenprijzen. Naar Ned. Oost-lndlë. MABINEBERiCHTEN. Burgerlijke Stand der gemeente Helder. 200 'heet böt in hwt hefloenjete leü vam dien be- reSsden JiuttflBWn. Malalr«6 ®aat todh toeniBch nM altijd. o(p. Tenminste wij «ehlben iemand ven held', maar dr mooüit JeBrvan vertelen kan. M389dhj)en dtat het hiem ntetaan otpmehklnps- gave ontbrak, maar £9 «enenmale dieelen. beheer zoowel ren wist te nopen. Met elen woewd vtatn dHiïk aan die heetien Bratnidls ©n AUgiMijn, «lHmede ran die jonge dames, di© zich ®oo ijvedfe fiJte btoemenver- koopsters baöldten geweerdl, werd idaarop dooi den voorzitter, den heer iD. Stammes, d© avOnld ibesltoten. iN. Bos deed melt gded! gteviolllg ©fa<fexam©n Rjj|kstuilnibouwwdlnterscho(i te Alkmaar. LAATSTE BERICHTEN. v MARKTBERICHTEN. SCHEEPVAARTBERICHTEN. UIT DEN OMTREK. Texel, 8 April. Anna-Paulowna. De ©ntrée was vmy1, miaair IdOor een zestal jongedames Werdlen hitoemien en couverten met ansichten betreffende dien hongersnooc in het W'oilgagebdedi te koop aiapgielbodlen, als mede loten, een viertal toanaen geVend' om bezitter te wonden van een (mooie plant in pot Twee azalea's werdlen bovendien bil onbod verkoohlt. (Draadloos). Vermoord. Hoofdprijzen. 8P0RT. VostbaL De nitalwn vaa de wed«trljden der Heldereohe Vereeni«in«en. N. V. B. 8e klaase A. Amrterdaim: Ametel—Helder N.-H. V. B, le klasse B. Helder 2H^R.0. 1 00: Alk- 0-2. maar 1Alcmaria Victrlx 2 32. 2e klasse B. H.R.C. 2KA A2 5^—0. 3o klasse C. Batavier 1H.R.C. 4 20; Texel 1—Zeemacht 2 2—0. 4e klasse D. SA H. 1—Sdhogen 1 (uitweet.) Geel Wit 3H.R.C. 5 0—8; Batavier 4—Zeemacht 8 1—7. Helder-combinatie JR.C. 1d. H.V.V.—Texel 3 6—1. Helder II—H.R.O. I 0—0. H.R.C. kampioen le kl. B. Deze match, waarover reeds de geheele week de monden van voetballend. Helder vxxl Waren, heeft voor de meest belanghebbende club niet het gewensohte en voorspelde resultaat gebracht: de wedstrijd eindigde, zooals hii begonnen werd. Het geheel had een uiterst boeiend en spannend karakter en heeft geen oogenbhk verveekL Ge noten is er daarentegen wel en de weu9trnd was dan ook de reusachtige belangsteJimg ten volle waard Énorm is er van beide zijden gewerkt en dat bedde partiien een kwartier voor einde doodop w-aren, was volstrekt niet te verwonderen. Er is forsch en stevig gespeeld, factoren, die bij een plaatselijke ontmoeting in de lijn der ver wachting liggen; ruw spel weid bijtijds den kop ingedrukt en den heer Vel kan dan ook een woord van lof niet onthouden worden voor het uitmun tend lijden van dezen zwaren wedstrijd. De regen, welke om circa twee uren losbrak, dreigde een oogehblik de stemming te verstoren, maar hield gelukkig niet lang aan en herhaalde zich nog even voor half-time; maar in de 2e helft was de lucht weer helder en kwam zelfs hert zon netje er door. Als de heer Vel laat opgooien, raadt de Hold.- oaptaiin het beste en verkiest deze het geringe wlndvoordeel, waarna beide teams zich aldus op stellen Helder II. Doel: Buiskool; achter: Schol en v. Ovexeean; midden: R. Bak, v. d. Wal en Duin- kor; voor: de Jong, v. Keeteren, Taylor, v. d. Maas en J. D. Bak. II.R.C. I. Doel: Bakker; achter Augusteun en Terbung: middenBrizee, Tlessen en Hoender dos; Smit, Diedenhoven, Helder, Prins en L/uijt. Bij Heider staat dus Buiskool in het doel. ter wijl Maas een plaats In de voorhoede heeft. H.R.C. verschijnt in de gewone opstelling en heeft alsnog Luijt voor Clowting genemen. Om 2.40 trapt Helder voor HJR.C. af. Reeds direct ontwikkelt zich een snel en enthousiast «pel. Taylor breekt fraai door, maar zet te hard over, zoodat de bal uit rolt Het «pol gaat over en weer; de fleld.-vord. met v. d. Wal aan het hoofd, is voor velen een openbaring. R. Bak blijft te veel op het midden en daardoor heeft L/uijt nogal eens vrij spel. Eens zet deze goed door en geeft over aan Prins, die fraai voorzet doch Helder en Diodenhoven zijn absent Een voorzet van de Jong wordt door Augueteijn op solide manier onschadelijk gemaakt. Een corner, goed door Bak genomen, wordt weggewerkt. Geen der partijen sterker; de aanvallen van H.R.C. zijn echter ietwat gevaarlijker. Aan aanmoedigingen ont breekt het niet; vooral de roode aanhang roert zich geducht doch men blijft binnen de perken. Schol, die heel wat trapvaster is dan gewoonlijk, opneemt Helder een fraaie ecoorkans. Van der Wol voedt zich op de spilplaats utnemend in ziln element en speelt zeer aantrekkelijk. Maas schiet eens liard in, doch Bakker voorkomt gevaar. Een snelle aanval van. dun H.R.C.-vleugel wordt door Bulskool onschadelijk gemaakt waarna Prins hard overschiet. Denzolfden speler zien we er dan in zijn eentje vandoor gaan, reeds denken we aan een goal. doch Duinker redt op hert nippertje. August ei in veroorzaakt een oornor, welke achter geplaatst wordt. De Jong en v. Resteren verwis selen van plaats, doch hert wil miert vlotten met den Held.-aanval, waar ieder voor zich wel hard werkt, maar de goede combinatie ontbreekt. Een gevaarlijk moment ontstaat voor het HekL-doel, wanneer Buiskool te vroeg uitloopt, doch deze weert zijn fout (alsmede door falen van den H.R.C.-midivoor) alsnog te herstellen. Ook voor het H.R.C.-doel ontstaat een spannend moiment, doch ook hier is „geluk" meester van de situatie. Tiossen, die in v. d. Wal een geducht struikel blok vond, besluit zijn soleren. met een vliegend schort, dat over de lat scheert. Zoo blijft de strijd over en weer golven en worden de verrichtingen van beide teams met de grootste aandacht gevolgd'; de regon komt dan weer wat los, maar het doet Uitslagen van Zondag 2 April. N. V. B. Westelijke afdeeling. le klasse. Amsterdam: V.V.A.—Haarlem 2—1' Blauw Wit—Ajax 0—1. Den Haag: H.B.S.— VX).Ö 8-2. Dordrecht: D.F.C.-U.V.V. 0-0. Rot terdam: FeijenoordH.V.V. 2—2. Haarlem: R.C.n. Ovirgcngrkiasse. Hilversumt GooiZ.F.C. 1-1. Amsterdam: D.E.C.—V.U.C. 2—1. Rotter dam: SpartaH.D.V.8. 21. Den Haag: AJ).0. —Quick 2—2. Schiedam: 6.V.V.—Excelsior 2—6. IJmu'iden: Stormvogel»—1A.F.C. 21. 2e klasse A. Haarlem: E.D.O.Schoten 1—0. Zaandam: Z.V.V.—H.F.C. 21. Amsterdam: Hor tasW.F.C. 1—0. Purmerend: Purmersteijn— V.S.V. 0—3. Hoorn: HollandialAlcmaria Vietrix 3—3. 3e klasse A. AmstelHelder 02. Haarlem: HH.V.Bloemendaal 0—2. AssendelftAssen- delft—D.W.S. 1—4. 8e klasse B. Zaandam: Zaanlandia—Swift 12. WormerveerQ.S.C.K.F.C. 10. tVeeep: Rapiditas—SD.W. 0—0. Amsterdam: T.O.G.— EÏV.C. 2—0. Res. 2e kl. A. Wormerveer: WJF.C. II— R.CJH. 2 48. Amsterdam: Blauw Wit 3—EJ3.0. 2 3_i; Ajax 3—Hollandia 2 1—1; AJF.C. 3— Z.V.V. 2 1—0. Nederland—Denemarken. Het Nederlandsche ElftaL Het Ned. Elftal, dat op den 2en Paaschdag, 17 April, iin het Stadion te Amsterdam tegen de De nen zal uitkomen, is als volgt samengesteld: Doel: v. Tilburg (N.O.AD.); achter: Pelser (Ajax) en Denis (H.BB.)midden: Hordijk (Ajax), van Linge (Be Quick) en Hulsman (Feij- enoord)voor: B. Kessler (H.V.V.)Rodermond ^Be Quick), J. Bulder (Be Quiak) en D. Keesier De Coman. heeft dus na deze débicle in Antwer pen groot» opruiming gehouden; in de voorhoede is alleen Rodermond gehandhaafd. Het is te ho pen dat deze combinatie betere voldoening zal schenken. De laatste ontmoeting miet Denemarken had 12 Juni te Kopenhagen plaats en wist het sterk ge handicapt» Ned. team eed gelijk spel (1—1) te behalen. hn de Deensche ploeg zijn 6 spelers, die ook de vo-rlge maal van do partij waren. Geel WitS.D.O. S.D.O. won de toss. Ran trapte om ongeveer kwart over drieën af. Al direct moest de SJD.O.- keeper handelend optreden, hetgeen 'hem echter goed afging. Aanval op aanval werd afgeslagen. Lenige vrije ballon werden te zacht op het doel geschoten en gestampt. In deze periode had G. W. beslist d» kansen voor het insetten. Het was echter goed te zien dat de G. W.-spelers in geen 5 weken gespeeld hadden, ze begrepen elkaar totaal niet. S.D.O. raakt» nu wat meer Ingespeeld. De voorhoede ging op het G .W.-doel af. Maar ook hier werd alles retour gezonden. Eenige hoek schoppen leverden niets op en nxet de rust was d» stand nog 00. Na de rust valt Geel Wit meteen goed aan, maar er werd' to lang gewacht voor het SJ3.0.- dioel. Een kwartier na rust kwam dan het eerste punt. De G.W.-voorhoed» was de backs gepas seerd, maar de midbalf van S.D.O. achterhaalde de G.W.-midvoor, die juist zou schieten en door de voet van den S.D.O.-er kwam de bal In het net. S.D.O. wijzigde haar opstelling. De links back ging midvoor spelen en dat bracht al direct een versterking in de voorhoede. Een goed' op gezette aanval wend niet voldoende weggewerkt en S.D.O. maakte gelijk. Geel Wit werkte nu nog eens flink, maar gedoelpunt werd yt niet imeer. Als hert eindigen is heeft SD.O. voor de 4e maal gelijk gespeeld. Nederland—België, Het bestuur van „Helder" verzoekt ons mede te deelon, dat leden, die bovengenoemd» wed strijd wenschen te beizoeken, aanvragen om plaats bewijzen vóór of op 9 April in het bezit moeten zijn van den secretaris, den heer O. Goes, Gra venstraat 79. Tijdstippen van verzending der brievenmalen. De öff.-maoh. 2e kl. H. J. Oldemana ie uit Ooet- IndiiÖ teruggekeerd, en wordt ter beschikking ge steld- Do lult. ter zee 2e kl. J. CaUenfels wordt 8 April geplaatst aan boord Hr. Ms. Zeeland en 28 April weder ter beschikking gesteld. der 2e kl. A. J, Kroon en off.-maoh. die Jongh, zijn met 8 dezer geplaatst aan boord Mr. Me. Zeeland en off.-mach. der 8e kl. J. J. van Eiik Menkman, dier.er.de aan noord t 16 dezer ter beschikking van dien bodem, ie met gesteld. Opgave van overgeplaatst» onderofficieren der Zeemacht: Op 5 April 1922: eerg-konstabel A. H. Koehof ran Wachtschip Willemsoord gedetacheerd in het Marinehospitaal; zdekentverpl.-maj.. H. Hemmes van Vliegikanip Schellingwoud» naar Mar. Kaz. Amsterdam; serg.-vliegtuigimaker K. Tol van Vliegkamp Schellingwoude naar Vliegkamp de Kooij; idem G. Vermeulen van idem naar idem. De bevolen overplaatsing van den timmerman- maj. M. Labree van Wachtschip Willemsoord naar Marinekazerne te Willemsoord is ingetrokken. Op 26 Maart 1922 zijn per particulier stoom schip Koningin der Nederlanden uit Ooet-Indië in Nederland teruggekeerd: Serg.-konstabel S. van der Pol: korp.-bottelier B. A. de Rok-, matroos-bottelier L. G. Tameii: kaïp.-timmennan G. H. Methorst; korp.-schrijver A. van Rooij en J. de Vries-, matroosschrijver W. Knol; matroos le kl. H. J. Rondel; eerg.-torpedo- maker J. C. Meesters: korp.-machinedriivar H. J. VTlaming en A. D. Drunen; stoker-olieman L. A. Kuijl; serg.-maj. der mars. J. den Bakker; korp. der mars. S. Faber en J. F. Franken; marinier le kl. C. Blind, J. C. Florissen en G. Meerloo. Met ontslag uit den Zeedienst: Op 1 Juni 1922: opperschrijver (vast personeel hoeptl.) B. Heringa; magazijnbewaarder-maj. idem L. Doornbos; eerg.Jkok idem K. Catshoek. Kou. Wost-Indiache Maildienst Brian, ultr.. vertr. 80 April Gyon n. Curaoa». DeuSllon, uitr.. vertr. 31 Maart v. Port of Spain n. Ponta del Gada. Helder, thuisr., pass. 1 April Floree. Jan vun Nassau, thuisr.. arr..81 il^rt^Panalna'' Jason. arr. 2 April v. DeHziU «e Hamburg. Aurora arr. 81 Maart v. A dam te St. Thomas Nickerie, vertr. 81 Maart Ne^YortUHWM- Oranje Naeeau, uitr^ pe»8. 80 Maart rWï^s. Delft, v. A'dam n. Öhili, paee. 81 Maart Horta. Hennes, uitr.. paes. 31 kaart Ma^rt Irene, v. Adam n. Guatamala, pa«8. dl Maa D^^kon. Hollandsche Lloyd. Zeelandia, tbuier., vertr. 1 April v. Bahia. Orania, uitr„ vertr. 31 Maart v. Bathla. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Agapenor, v. Japan n. R'dam, vertr. 30 Maart v. Port Said (verb.)Uun-es Calchas, v. Japan n. R dam. pa» 81 MaartSagree. Jason. vertr. 31 Maart v. i Manilla Titan, v. Japan n. R'dam, arr. 30 Maart te Glaucus, vertr. 29 Maart v. Singapore n. Rdam. Mento-T v. Japan n. A'dam. ariTSO Maart te Sin- Eurymodem, arr. 1 April v. Java te Adam. Holland—Amerika Lij*. Maasdijk, v. Nerw-York n. R'dam, pass. 8 Maart Nieuw^Aimsterdam, v. Nerw-York n. R'daim, pass. 3 April Prawlepoint. Andiik, arr. 2 April v. New-Orleans te Raam. Edam, v. R'dam n. Nerw-Orleans, vertr. 2 April v. Havana. tt._ Moerdijk, arr. 3 April v. d. Pacifickiust 1. v. Ham burg te R'dam. Noordam, vertr. 1 April v. New-York n. R dam. Soeetdijk, v. R'dam n. Boéton, etc., pass. 2 April Scilly. Lochkatrine. 29 Maart v. R'dam te San Francieco I Kinderdijk, v. R'dam n. San Franioisoo, vertr. 81 Maart v. Coilan. Maasdam, vertr. 31 Maart v. N.-Oriea/na n. Rdam. Rotterdam, arr. 81 Maart v. R'dam te New-York. Holland—Australië Lijn. Besoeki, thuisr., 80 Maart v. Adelalde. Abbekerk, uitr., air. 1 April v. R'dam te Ant werpen. Dell, ultr., vertr. 81 Maart; v. Freimantle. Holland—Britscb-Indië Lijn. Koudekerk, uitr., arr. 1 April te Karachi. Nijkerk, uitr., vertr. 2 April v. Algiers. Streefkerk, arr. 2 April v. Antwerpen te Rdam. Bovenkerk, thuisr., pass. 1 April Perlm. Hoogkerk, uitr., vertr. 31 Maart v. Bomibay. Holl. O.-Azië Lijn. Oostkerk, uitr., arr. 2 April te Singapora Saparoea, thuisr., air. 1 April te Dairen. Holland Oost-Afrika Lijn. geen afbreuk aan d© activiteit van beide ploegen. H.RjC. ontgaat een goede kane door buitenspel. Van der Wal ontneemt Prins op 'handige mandor den bal en zet over naar den vriietaanden De Jong, die inplaats van over te zetten, zelf een kans waagt, welke door overschieten verloren gaat. De H.R.C.-spil vergeet zich een moment en ziet zich 'bestraft met een vrijen schop, Dan komt de rust met blanco score en worden de kansen door supporters van beide olube druk besproken. Algemeen was men te spreken over het kranige werk der Hedd.-verd., waarin elkeen zich geheel gaf. Reeds direct na de hervatting loet Luljt een schitterend vleugel schot, walt Buiskool prachtig wegstompt. Aan den anderen kant schiet Maas riwiet; hij herstelt, zijn fout, wanneer Augueteijn mirt en hij hard inzet, maar nu Ls Bakker op zijn post, die wegwerkt. De wind' ls inmddels geheel Man liggen, terwijl de zon komt door breken. Duinker raakt onklaar, maar is spoedig weer ter heen. Dan een geweldig doorzetten van het roode trio, doch de Held,-doelman werkt corner. Een vrije schop wordt door v. d. Wtil goed genomen. dJooh Augusteijn geeft retour. Een voorzet van Luijt wordt door Smit huizenhoog overgeschoten. Augusteijn krijgt een bevlieging, doch Schol stuit zijn ren. De Racers willen overwinnen, geweldig zijn de aanmoedigingen; zij nemen dan ook gaan deweg het spol in handen en een 3-tal achtereen volgons op het Hoid.-doel genomen hoekschoppen, geven wel bewijs hoe geducht het in die periode spande. Prins sohiet keihard in, doch BuLskool slaat weg. Weer een hard hoog schot; van de lat springt ae bal weer in het veld terug en wordt weer ingezet en zit! Doch buitenspel. De be legering voor het IIeid.-doel houdtt aan, dooh Overeem, v. d. Wal, c.s. verdedigen fanatiek en weten zich ten leste weer los te werken. De spê Iers raken doodop, Taylor brengt goed op, maar faalt met schieten. Het H.R.C.-doel ontkomt op het nippertje aan een doorboring, als Bak voorzot en Maas inschiet. Baker stopt, en, zenuwachtig laat hii den bal vallen, die nog juist door Augus- toiin voor de doellijn weggehaald weidt. Het gaat weer gelijk op. Bakker en Buiskool moeten leder nog eens optreden. Nog eenlge minuten. een laatste krachtinspanning der roodheirulen Tiessen zet flink doordoch ook dit schot be landt schuin over den de lat. Dan, te midden der grootste spanning, verkon digt de heer Vel het einde, met als resn-'taat dat de hekkesluitens de leaders een winstpunt ontno men hebben. Zeer voldaan verliet daarop de groote schare belangstellenden het terrein, met do overtuiging getuige te zijn geweest van een ontmoeting, zoo- ais we in lang niet op het Helder-terrein gezien hebben. Mede door de overwinning van Alkmaar op de AiLcmaria-reeerves (32) zijn. de Racers niette min aM.-kampioen geworden, voor welk heuge lijk feit wij bestuur en spelers van harte felioi- teeren. Het is nu wachten op den kampioen van de aid. A.; dat zal nog wel wat houden, alvorens deze bekend Ls, daar die aid. 10 clubs telt. H.R.C. n—K.V.V. 6—4». De H.R.C.-reserves brachten het er beter af dan hun collega's van het le en wisten de dito's van K.V.V. in een goed gespeelden wedstrijd een 50 nederlaag toe te brengen. De rust ging in met 1—0 voor de roodhemden. De K.V.V.-ers wisten 1-maal voor de rust, net toen er tijd gefloten werd, het net te vinden. Jammer voor hen. werd dit punt niet toegekend. De gasten gaven goed partij, maar toen de stand 3—0 was, zakten zij aanmerkelijk af. De kampioenskansen ziin door deze overwinning weer aanmerkelijk verhoogd. Nog een wedstrijd moet er gespeeld worden tegen Q.C.C. II en wordt deze wedstrijd gewonnen met b.v. 1—0, dan zijn zij kampioen. De 6tond in deze Verzendings- weg. Datum der ter post bezorging. Tydstip der laatste buslich ting aan het Postkantoor. Par zeepost via Amsterdam of Rotterdam Per Holl. mail vla Genua of Marseille Per Eng. mail vla Marseille s) Idem 14 en 28 April 7 en 21 April 8 en 22 April 16 en 80 April 12 en 26 April eiken Woensd. 6.80 'sav. 6.80 'sav 6.80 'sav. 6.80 'sm. 8.80 's av. 6.10 'sav. Naar Ned. Wsst-lndlë. Naar 8 u r i Per zeepost via Amsterdam Per mail via Amsterdam (Coloniyn) Per mail over Engeland name: 5 April 11 en 27 April Eiken Dinsdag 6.80 'sav. 6.80 'a av. 11.80 'a m. De rantsoenprije (het bedrag, hetwelk per man en per dag voor levensmiddelen inag worden be steed) wordt gedurende het 2de kwartaal 1922 vastgesteld op een bedrag van f 0.67 voor het {rarnizoen Helder. De kostprijs van het rantsoen evenamlddelen ie door dent.M. v. O. voor het gar nizoen Holder vastgesteld op een bedrag van 0.80 per rantsoen. De vergoeding wegens ge mis aan levenemiddelen (gedurende het 2e kwar taal 1922) is vastgesteld op 0.70 per rantsoen. Overplaatsing Regimenten Infanterie. Door den Min. van Oorlog is bepaald: In ver band met de overplaatsing van de reg. inf. naar hunne nieuwe standplaateen op 2 Mei a.e. (gar-1 Breda, thuisr., vertr. 2 April r. Antwerpen nizoen Helder en Hoorn naar Amersfoort), moet Hamburg, het personeel van een thans bulten de standplaats van een reg. gevestigd oef.-detach. beschouwd worden al dadelijk naar het nieuwe garizeen te zijn overgeplaatst, tenzij voor bepaalde personen uitdrukkelijk de bedoeling van eene tijdelijke detach. heeft voorgezeten. Detacbeeringstoelage wondt aan voormeld personeel mitsdien niet toe gekend: wèl c.q. waningnoodtoelago. In verband met het gestelde In de verhlijftoeiagefegeilng, kan het .personeel, dat in de op te heffen standplaat- een der reg. is achtergebleven, geen aanspraak op detacheorlngetoologo maken. Het vorenstaande houdt in geen opzicht verband met eventueel e maatregelen omtrent ddenBtvorlatlng van over compleet personeel. Plaatsingen, enz. De kap. J. W. van der Lely, van het wapen der inf., goaetach. bil de militaire verkenningen te Den Huag, is van heden af gedetacheerd bil het 21e reg. inf. Aan den dienstpl. D. Visser, van het 21e reg. inf., ls vrijstelling van den dienst verleend. De serg. H. van der Voort van het Be reg. Inf., ie geplaatst bij den staf van het 21e reg. van het wapen. De dienstpl. D. Jaarama, van het 21e reg. int, is ohtheven vam zijne verbintenis bil den vrjjw. landstorm. Aan den res.-serg. P. H. Poldervaart, van. het 2e reg. inf., Is vergund op 24 Juli e.k. voor herha lingsoefeningen onder de wapeuten te komen bij het 15e reg. inf. in garnizoen te Delft. Plaatsingen, enz. De serg. H. M. F. Veltmeyer, van het 21e reg. inf., gedetach. bij het landstormverband „Monden I der Maas" te Brielle, is geplaatst bij het oefe- ningsdetach. van het 21e reg. inf. Aan den serg.-mad. Instr. B. Slooten, van bet 21e reg. inf., I® de bronzen gesp voor 18-larigen trouwen dienst toegekend. De serg. D. Brouwer, van het 21e reg. inf. te Helder, gedetach. bij het centraal, bureau voor de statistiek te Den Haag, wordt thans werkzaam gesteld bij den inspecteur der directe belastingen te Den Haag. Aon den dienstpl. J. Koster, van het 21e reg. lnf„ is door den Min. van Oorlog uitstel van eer- ste-oefening verleend. De le luit. E. DHkstra, van het 10e reg. inf., redetadh. bij het oerf.-detach. van het 21e reg. van iet wapen, ls thans overgepl. bij het 2le reg. Inf. Saturnus, thuisr., arr. 1 April te Londen. Mollskerk, arr. 31 Maart r, Delagoabaal te Port NataL Patroclus, vertr. 1 April v. A'dam n. Hamburg. Rijperkerk, arr. 2 April v. Hamburg te A'dam. Tjisondari, thuisr., vertr. 81 Maart v. Hongkong. HollandZold-Afrika Lijn. Jagersfontein, vertr. 1 April v. Durhon n» Dela goabaal. Holland—West-Afrika Lijn, Hou test room, ultr., vertr. 29 Maart v. Bordeaux. Texelstrooin, thuisr.. vertr. 2 April v. Las Palmas Gaasterland, ultr., arr. 1 April te Tenori ffo. Triton, arr. 2 April v. Hamhuig te A'dam. Rotterdam—Zaid-Amerlk* Lijn. Waalwijk, thuisr., pass. 1 April Fernando No- ronha. Alblreo, uitr., arr. 81 Maart te Pernamlbuco. JavaNew-York Lijn. BandA, vertr. 1 April v. (New-York n. Java. Boeton, v. Java n. New-York, pass. 2 Arpil Pan tel laria. Sitoebondo, vertr. 1 April v. New-York n. Java. Soerakarta, v. Java n. Nerw-York, arr. 81 Maart te Djeddah. JavaChina—Japan Lijn. Tjlkembang, vertr. 80 Maart v. Chingwantao n. Dairen. Eiken Dinsdag 12 en 27 April 8,17 en 20 Apr Naar 8a ba, 8t. EustatiUB en 8t. Martin: Perzeepostvia Amsterdam 12 en 27 April (Colonlijn) Per mail over Engeland Naar Aruba, Ronaire en CuraQao: Perzeepostvia Amsterdam (Colóniyn) Per mail over Engeland 6.80 's av. 11.80 's m. 6.80 'sav. 11.80 'sm. Geen correspondentie voor Snbang, Atjeh, Sumatra's Oostkust en Djambi. a) Geen correspondentie voor Sabang, Atjeh, Sumatra's Oostkust, Tapanoeli ten Noor den van Siboga, Riouw, Djambi en de Wester afdeeling van Borneo. 3) Alleen correspondentie voor Sabang, Atjeh, Sumatra's Oostkust en Tapanoeli ten Noorden van Siboga. 4) Alleen correspondentie voor Benkoelen, Palembang, Djambi, Riouw en de Wester- afdeeling van Borneo. 8) Alleen op verzoek van den afzender. ardeeiing wedBt rijde IV: respeeld 10 den, doelsaldo 31—8, H.R.C. ^1: gespeeld 9 wedstrijden, doelsaldo 32—8. Z.F.C. en H-R.C. hebben elk 4 punten verspeeld. De wedstrijd tegen Q.C.C. kan wel gewonnen worden, daar zij in deze competitie nog weinig gepresteerd hebben Vol- houden maar, jongelui! Kap. ter zee W. F. van Erp Taalman Kip is op getreden als imspecteux van het loodswezen in het 3e district te Amsterdam en in zijn functie van inspecteur van het loodswezen vervangen door kap. ter zee H. J. Alborda. Luit. ter zee 2e kl. R. A. de Zeeuw is wegens ziekte op non-activiteit gesteld. Off .mach. le kl. H. van der Linde is bestemd voor den dienst in Ooet-Indië. Off.-vlieger 3e kl. G. A. van Vloten is geplaatst bij het vliegkamp de Mok op Texel. Luit. ter zee le kl. R. H. Anntzenius is bij het departement van marine te 's Gravenhage werk zaam gesteld. Off.-vlieger der 2e kl. J. A. C. Broeeder, ge plaatst bij den marineluchtvaartdlenst is met dezer gesteld ter beschikking. De, hot kap. ter zee bevorderde luit ter zee Je k]i w. Brandt bluft voorloopig geplaatst als ls ofl bij de marinekazerne te Willemsoord HAVEN SB HBUWEDHSP. 2 April 1922. Aangekomen v. Huil on/ vertrokken n. Harlln- gen Eng. s.s. „Fox" met een lading steenkolen. van 18 April 1922. BEVALLEN: G. P. Krijnen-van den Nleuwen- giezen, <LA. de Jong-Zijlat ra, z.; J. Laagland Winder-KooÜ, z. OVERLEDEN: A. Q. Meindere-Luljters, 84 1. J, Roodere, 77 1.; W. J. Oostenbrug, 82 j. bet veamogen, iet ©en als bet andieir te bezitten. 0^ by ver leMle van zdjn reils dloor PolBen en K©en hij dter J een voiidBIg ©n onopgesmiukt, maar Vlot en on- demhoudieiiKl, waaivtoor tot k! tot aa'iiKïaohtig ©n (beflamgisheflllienid ütuiBte- vja die roauze (kregen waj van den heer Brandls nog een redkB van hrguhcme Mchtbeel- den nalar 'opnaimlen uit het hantgOTgehted te ai©n, welkte door den hieeir Aqgu3tijn werden fiiflgewhsse'Bd miet ©en eeo-Jie, «Lue -ooib ©en be- lartgwetokenld' kijkje mt h«t gehiW van onze Hoffitanidsdhe Ib1oeimmt©eflit In de zaal van den heer 0. Slikker gaf Zondagavond de gymnastiekvereemgmg „D. 0 K E V." van Ewljcksluls een openbare uitvoering, die door velen werd bijgewoond. Het programma werd geopend met Vr|je Oefeningen door de 2e afdeeling en de Veuze bleek van dien aard te zijn geweest, dat z|j tot een aardig effectnummer werden, waar van de aantrekkelijkheid nog werd verhoogd door den rooden lichtgloed, waarin zij wer- den uitgevoerd. Ja, met ons eleetra ijjn we toch maar klaar. Daaropvolgende!» oefeningen aan de Brug, die soms voor deze afdeeling wel eens een tikje te zwaar bleken, maar In 't algemeen werd bepaald kranig werk geleverd en wjj hebben alle respect voor de groote ambitie en toewijding, waarvan deze turners biyk gaven. Ditzelfde kan ook gezegd worden van de adspiranten bjj kun werken aan het laag- rek en van de nog jeugdige damesafdeeling naar aanleiding van haar eefenlngen aan d« Brug. De oefeningen der adspiranten waren uit der aard der zaak lichter dan dia der 2e afdeeling, maar zjj gaven een mooie belofte voor de toekomst. Na de pauze kregen we het mooiste en beste gedeelte van den avond, 1. knots- oefeningen door de dames, waarby bevallig heid en energieke uitvoering samenwerkten tot een fraai geheel, terwyi de le afdeeling uitkwam met stokoefeningen, alsmede oefe ningen aan hoogrek en brag, die herhaalde- iyk een welverdiend applaus deden opgaan. En als wy n* zoo ln gedachte het geheele programma nog eens de revue laten passee- ren, nu ja, dan was natuuriyk niet allea vol maakt, dan vielen er wel kleine tekort komingen aan te wyzen voor wie bepaald vitten wou, maar wy voor ons willen graag bekennen, dat wy de uitvoering van Zondag avond met genoegen hebben bijgewoond, dat de prestaties der Vereeniglng „D. O. K. E. Y." ons uitermate hebben voldaan. Door den heer Jan Wiggers werden ter afwisseling cabaretliedjes gezongen en hy deed het op de manier, ja eoms aelfs beter nog, daa|wy reeds van hem gewoon ayn. VIS8CHERIJBERICHTEN. 1 April 1922. Aangevoerd door 26 kordere: 880 middel-tongen P. stuk 0.40—0.60; 110 kleine tongen p. stuk 0.16; 2 tarbotten p. «tuk 6; 210 kisten kl. schol p. kist 8.607.20; 16 kisten schor p. K.G. 0.60—0.76; door garnalenvisschers: 1214 K.G. gekookte garnalen p. K.G. 0.17—0.19; door trek kers: 2130 tal haring p. tal 2.80—3.20. 2 April 1922. Aangevoerd door trekkers: 1260 tol haring p. tal 2.90-3.70. 3 April 1922. Aangevoerd door garnaleavischers: 680 K/L gekookte garnalen p. K.G. 0.10—0.11; door trekkers: 3600 tal haring p. tal 2.25—3.10: 1 zalm 27.50; door 1 botvisseher; 160 K.G. bót p. K.G. 0.48. BROEK OP LANGENDLJK. 8 April 1922. Bravo's f 18.90, grove uien f 29 50—29.90, roode kool f 16,70—20.20, kleinere f 13.10—14.60, gele kool 8.20'11.70, kleinere f 0.70—3.40, Deensche witte f 8.205.30, kleinere f 0.70—2, alles per 100 K.G. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Java, thuisr., pass. 1 April Perim. iJehtun de Witt, uitr., arr. 2 April te Port Said. Kambangan, thuisr., vertr. 2 April v. Port Said. Salabang-ka, uitr., pass. 1 April Oueesamt. Bengkalis, arr. 1 April v. Java te A'dam. Borneo, thuisr., vertr. 30 Maart van de Madïas- 'kusit. Celebee, thuisr., vertr. 29 Maart v. Sabang, Grotius, uitr., vertr. 31 Maart v. Colombo. Kangean, uitr., pass. 31 Maart Messina. Oranje, vertr. 1 April v. A'dam n. Batavia, v ondel, thuisr., arr. 81 Maart te Genua en zette denzelfden dag de reds voort. Rotterdamsche Lloyd. Kawi, uitr., pass. 2 April Perim (verb.) Wilis, arr. 31 Maart v. R'dam te Batavia. Insulinde, thuisr., vertr. 1 April v. Padang. Menado, uitr., arr. 2 April te Londen. Palembang, arr. 1 April v. Leith te Batavia. Rmdiani, arr. 31 Maart v. R'dam te Batavia. Tambora, thuisr., arr. 2 April t» Suez. Tosari, uitr., pass. 2 April Podnt de Galle. Goentoer, arr. 1 April v. Batavia te R'dam öindoro, uitr., pass. 31 Maart Perim. Tjerimai. uitr., pass. 1 April Gibraltar. Gorontalo. arr. 29 Maart v. Japan te Batavia. Kedoe. thuisr., pass, 81 Maart Gibraltar, Zaterdagavond gaif ide igemnenigtle ssaniBver- eeniigibig „Eigen Oefening", TdÜreotour de lieer M. Kilkkert, te Oolsterendi oene nltvoeriing in HoteÜ Texel. Jatinoner -wie® lieifc, dlait die nTet vol was. Maar door venaohBend© amBtaln- dilghtoden wae liet iwat laat Jin dien ityd gewor den, ien uitwoerilingien izljn tneor in (dien Winter geWiidi. De voorzitter, de beer J. Beumukee, Opende en riep aOJien ©en bartefllijlk welkom toe. Een negental koornuimmers werdlen zeer verdliensteOiijlk gezongen. Na 'die 'pauize weid een aardige operette in- één .bedrijf opgevoerd. De boofdrollen waren in goede handen toe vertrouwd en de kleurige ooötomee (maakten ©en aardig effect. Een daverend' applaus be wees wel, dat imen genoten had. Een geizelllig bal hield de aanwezigen inpg geruimen tijld bijeen. Op veirEoeto valn de aMeeling „Anna Pau- llowina" dier Maatschappij tot Nut valn het AT- geimeen MielMi onze vroegore pliaatagenoot, de beer G. lirands uflt Aalsmeer, Za'terdagavorw 1 April In „Veerburig" eten lezing ten bate van het Roode Krulils voör hotnlgerendl Rus land. De optootmst -wias niiet 'giroot, eensdeels ongeltwijfedd dloor te late ipulMicatiie en voor «en andier doel wijd) vielen (meenden, (mét een AprUJopperij te doen te hebben. Maar dat laats te zou toch.' 'Zeer zefloer van weiinlg goieden smaak hebben igabuilgldl en wais dlam oolk nie het gevaiL Wat die lezing bettreft: „Als iemand! verre reizen doet Dan kan hjj wat verhalen", Weenien, 8 ApxdL D© bouwondernemer {mester te Nahn is door ©en Fransohen sol daat aldaar doodgeetoken. Buester zat in een café toen eenlge Fransche soldaten jULninen- kwamen en van den waard "önaps" verlang den. Daarop maakte Kueetar, die de Fransche taal machtig waa, de soldaten er op opmerk zaam, dat de «waard zich door het geven van „snaps" aam de bezettingstroepen, strafschuir dig zou imaken. (Zonder dat een verdere woor denwisseling hierover plaats vond, werdi Kueeber (hij het 'weggaan door een der soldsten door een steek Ln het hart gedood. De ver moorde, die als een zeer vreedzaam» man be kend staat, laat een vrouw imet 7 kinderen na. Het keizerlijke gezin verkeert ln bitteren nood en de hooge aristocratie heeft daarop besloten Zlta ünamoleej te steunen. Het kei zerlijke gezin 'blijft voortlooplg in Spanje. De vraag waar Karjl'S lijk Ibjjgezet aal' worden, is nog onbeantwoord'. De Hongaren wilen, dat d© bijzetting aal plaats hebben ln die .jMattMas-Kiroher te Boedapest. Staatsloterfl. 6000.— No. 20418. 1600.— No. 19448. v^08- 7780. 191M- 400.— No. 6668. Noa. 774, 8040, 18608. 100.— Nos. 17866, 19712.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1922 | | pagina 10