NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA DE RARE SIJS Eerste Blad. 5657 ZATERDAG 6 JANUARI 1923 51e JAARGANG Gemeenteraad van Helder FEUILLETON. 1») Zelfonderzoek. COURANT ABONNEMENT PER 3 MAANDEN BIJ VOORUITBETALING- HeWoreche Courant f 150; fr. p. p. binnenland f2.-, Ned. O. en W. Indiö p. zeepost 1 2.bU; id. p. mail en overige landen f 4 20 Zoinlairslilml rosp. f 0.57'. f 0.75, f 0.85, f 1.25. Modeblad resp. f 0 95 f 1 25 f 1 25^f 1 60 Losse nummers der Courant 4 ct; fr. p.'p. 6 ct Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag REDACTEUR-UITGEVER: C. DE BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Interc. Telefoon 60 Post-Girorekening No. 16066. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). Wintertijd. Maan Zon Hoogwater Jan. op: ond.: op: ond.: v.m.:n.m.: Zondag 7 a. 9.53m.l0.18 8.10 4.02 11.26 11.39 Maand. 8 11.10 10.45 8.10 4.03 0.13 Dinsdag 9 12.— 11.12 8.09 4.04 0.27 1.01 Woensd.10 in.12.27 11.40 8.09 4.06 1.17 1.58 Dond.d. 12 a 1.43 12.10 8.08 4.07 2.16 2.58 Vrijdag 13 2.57 12.45 8.07 4.09 3.22 4.10 Zaterd. 14 4.10 1.25 8.06 4.10 4.41 5.26 Licht op voor auto's en fietsen: Zaterdag 6 Jan4.32 uur. Zondag" 7 4.33 Maandag 84.34 AD VERTENTIEN: 20 ct. p. regel (galjard). Ingez. meded. (kolombreedte als redaction. tekst) 60 ct. Kleine advertenties (gevraagd, te koop, te huur) v. 14 regels 40 ct.. elko regel meer 10 ct. bij vooruitbetaling (adres: Bureau v.d.blad en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bewijsno. 4 ct. Ingezonden Mededeellng. Gehouden op Woensdag 3 Januari 1923. De Voorzitter opent de vergadering met een Nieuwjaarsrede, waaraan wij het volgende ontleenen": Na de gebruikelijke gelukwenschen te hebben geuit, memoreerde spr. in de eerste plaats het Koninklijk bezoek van October Deze belangstelling voor onze gemeente werd door ons op hoogen prijs gesteld Hoofddoel van dit bezoek was, luister bij te zetten aan de onthulling van het marine monument, eene plechtigheid, die aan de geheele bevolking sympathiek was. Het monument werd namens het gemeente bestuur door spr. aanvaard, waarbij spr. den voorzitter van het comité de verzekering gaf, dat het door de gemeente met de noo- dige piëteit zou worden onderhouden. Spr heeft gemeend dezeverzekering met vo vertrouwen te kunnen geven, niet alleen omdat dit monument wordt toevertrouwc aan de hoede eener bevolking, die zich met onze marine nauw verbonden gevoelt, maar ook omdat uit haar midden de man nen voorkomen, die in het afgeloopen jaar wederom getoond hebben voor geen gevaar teaug te deinzen, wanneer het geldt de vervulling van een plicht van menschlie- vendheid jegens hun medemensch, en die er van weten mee te praten wat het zeg gen wil, wanneer de vervulling van dien plicht gepaard gaat met het doen van den hoogsten inzet, die een mensch nu een maal maar doen kann.1. zijn leven.. Bij onze bevolking moet dït monument veilig zijn, want die zal eerbied hebben voor de nagedachtenis van hen, die hun leven lie ten bij het doen van wat naar hunne mee ning hun eerste en voornaamste plicht was tegenover hun medemenschen en hun land. In dit verband releveert spr. voorts de toelage, door het Carnegieheldenfonds ge geven aan onze stadgenooten Dons, Rijkers en Jan Duit, een bewijs, dat in het land meer en meer de aandacht wordt gevestigd op de daden van onze mannen van de zee. Het deed spr. in het bijzonder genoegen, voor den man, die reeds 45 jaar geleden, toen spr. voor de eerste maal als zee-offi cier den voet aan wal zette in Helder, werd aangewezen als degene, die door zijn groote koelbloedigheid in het gevaar, zijn gron dige bekendheid met de ligging en aard der gevaren in onze zeegaten en zijn vaste hand en scherpen blik bij het sturen van zijn reddingsboot, en die daardoor de aangewezen man was voor het leiden van vletterlieden, die zich gaven om de groot ste gevaren te trotseeren en den roem onzer plaats hoog hielden, en die dit heeft volgehouden totdat hij wegens zijn hoogen leeftijd niet meer kon. Dat deze man ein delijk en op voor hem waardige en doel treffende wijze werd geëerd, zoodat hij zijn verdere levensdagen volgens de door hem door ARNOLD BENNETT. III. Hij kwam dien avond laat uit de Sports Club thuis van een genoeglijken avond die geduurd had tot een uur in den ochtend, toen juist op dat oogenblik dat hij den groo- ten huissleutel in zijn moeders huisdeur stak, hij zich bewust werd van een bijzonder ver schijnsel aan het hooge einde van Braugham Street, waar zij op St. Luk's Square uitkomt. En toen bemerkt© hij de door gas verlichte duisternis van den warmen zomernacht een grooten en onbepaalden rechthoekige vorm in langzame beweging naar de glooiing van Brougham Street. Het was een verhuiswagen. Maar het ongewone was, niet dat het een verhuiswagen was, maar dat hij zich vanzelf en uit eigen kracht bewoog. Want er ston den geen paarden voor, en Denry zag dat de twee disselboomen loodrecht omhoog stonden, zooals vrachtwagens ze plaatsen wanneer zij afspannen. De verhuiswagen was op hol. Hjj had opgemerkt, welke gram schap op komst was en was op de vlucht geslagen. Zyn hoeders hadden hem blijkbaar onvoldoende verzekerd of geremd achterge laten en hjj was losgebroken. DE LEVERS ZEEP-MAATSCHAPPIJ, VLAARD1NGEN. Fabrikante van SunUeht Zeeo. aan het leven gestelde eischen op onbe krompen wijze kan doorbrengen, stemt tot vreugde. "[Hartelijk hoop ik, en ik hoop daarbij de instemming van deze vergade ring te hebben, dat hij nog langen tijd on bezorgd en gelukkig op zijn lauweren mag rusten (applaus). In het vervolg zijner rede herdacht de Voorzitter de huldiging, aan onzen grootsten tooneelschrijver Herman Heijermans gebracht. Helder was de eerste plaats in het land, waar hij zijn tournée begon, en het deed spreker genoegen in de dagbladen te lezen, dat de waardige wijze, waarop hij hier door men- 'schen van allerlei richtingen werd gehuldigd, indruk in den lande heeft gemaakt. Wat overigens den toestand onzer ge meente en die onzer burgerij in het afge loopen jaar betreft, meen ik, aldus gaat spr. voort, kort te kunnen zijn. Daarbij is vrijwel uitgekomen de onderstelling, door mij bij den aanvang van het jaar geuit, dat dit jaar voor onze gemeente wel mee zou val len. Wel is er in den economischen toe stand onzer burgerij gedurende dit jaar niet veel verbetering gekomen nog altijd heerscht hier werkeloosheid, doch door de doeltref fende maatregelen van ons gemeentebestuur, zooals de aankoop van de Neptunus, straks die van de Heldin, en het aanleggen van wegen, enz., wordt hierin zoo goed mogelijk voorzien. Een verblijdend teeken hierbij is, dat in het afgeloopen jaar de gevolgen der malaise zijn bestreden, zonder dat tot bui tengewone financieele maatregelen toe vlucht moest worden genomen. De gewone uitgaven det begrooting worden door de gewone ontvangsten gedekt, terwijl tevens onze lichtbedrijven een matige winst hebben afgeworpen, welke niet onbelangrijk over schrijdt het nu eenmaal onder de tegen woordige tijdsomstandigheden vrijwel nood zakelijk te lijden verlies op de waterleiding. Niettegenstaande op de begrooting 1923 wederom belangrijke bedragen zijn uitge trokken- om de nog altijd te vreezen ge volgen der malaise te bestrijden, is het ge lukt die begrooting sluitend te maken, waarbij het vrijwel uitgesloten is, dat tot verhooging der belasting zal moeten wor den overgegaan. Wel zijn onze belastingen Hij ging het eerste stuk van Brougham Street af met een vaardigheid die in over eenstemming was met zijn afmetingen en tegelijkertijd met een zekeren zin voor hu mor voor den toestand. Daarna scheen hij bij zichzelf te zeggen: „verhuiswagens zijn nu eenmaal verhuiswagens." Vervolgens nam hij den bespottelijken ernst aan van iemand die volmaakt overtuigd is, dat hij niet dronken is. Niettemin hield hij tamelijk netjes het midden van Oen weg, maar alsof de weg een gespannen koord was. Zijn gerommel nam toe, terwijl Denry na derde. Hij haalde den sleutel uit zijn moeders huisdeur en stak hem in zijn zak. Hij was altijd op zijn mooist i 1 een crisis. En de op- marsch van den meubelwagen vormde een duidelijke crisis. Verder naar beneden was de helling van Brougham Street gevaarlijker, en het behoorde tot de mogelijkheden, dat mensohen, die de diepten van de straat be woonden, zich uit hun bed zouden zien^ werpen door den scherpen draai van een verhuiswagen, die bestemd was om een ver huiswagen te zjjn. Heele woonwijken konden op zjjn weg instorten. Toen de verhuiswagen Denry voorbijkwam, met een vaart van ongeveer vijf en een hal ven kilometer in het uur, spong hij of lie ver krabbelde hjj er op, bij welk procédé hij niets verloor dan zijn strooien hoed, welke voor zijn moeders deur bleef liggen als ge tuige dat haar zoon in de buurt geweest en :ji ongewone omstandigheden verdwenen was. Denry had den snuggeren inval om de disselboomen neer teduwen, opdat zij als rem zouden werken. Maar niet gewend aan het hanteeren van disselboomen, was hij niet nog hoog, te hoog zelfs, maar in verge lijking met andere gemeenten maken wij ook in dit opzicht geen ongunstig figuur Wat 1923 ons brengen zal, waag ik niet te voorspellen. Wel zijn er teekenen, die er op wijzen, dat de algemeene toestand in den lande begint op te klaren. Nog steeds is er evenwel geen „vrede op aarde"; nog altijc zijn er menschen, die veeren willen plukken van een kikker of die de kip met gouden eieren willen slachten. Vermoedelijk zal 1923 een jaar zijn dat op sociaal gebied nog al strijd zal geven, ofschoon dit voor onze ge meente wel weder los zal loopen. Wij hebben nu eenmaal geen kip .en, die gouden eieren leggen. Mocht het ook hier tot strijd drei gen te komen, dan hoop ik, dat ieder er ten ernstigste van doordrongen zal zijn, dat strijd nog bijna nooit tot iets goeds ge leid heeft en bijna altijd afmatting van beide partijen tengevolge heeft, en dat, wil men iets goeds bereiken in de maatschappij, dit slechts kan geschieden door allen samen te werken, hetgeen, alleen mogelijk is door ge zamenlijk overleg, waarbij men geneigd is van beide zijden iets toe te geven. Met den wensch, dat dit inzicht ook dit jaar wederom moge voorzitten bij de be slissingen van Uwe vergaderingen, open ik deze onze eerste zitting. De heer VAN BREDA beantwoordt als oudste raadslid namens den raad de ge lukwens«hen^ door den Voorzitter uitgespro ken. Het deed spr. genoegen, dat van deze plaats het marine-monument ter sprake is gebracht, en spr. hoopt, dat ook de toe komstige raden de beslissing om dit monu ment te onderhouden, zullen handhaven. Ook dat de namen van de menschenredders ter sprake zijn gebracht, deed spr. genoegen. Mogen zij ter eenigertijd ook in een straat naam worden herdacht 1 Spr. wenscht den Voorzitter tenslotte gezondheid en Gods besten zegen toe in het nieuw aangevangen iaar. Afwezig zijn met kennisgeving de heeren Van der Veer en Baak. De heer Zondervan stelt een vraag van orde. Bij de laatste vergaderingen is de rondvraag ietwat in het gedrang gekomen. Spr. zou die gaarne weder zien ingesteld. De Voorzitter zegt dit toe. erg gauw in het voltooien van deze hande ling en voor het eerste paar disselboomen neergevallen was had de verhuiswagen al een vaart van dertien kilometer in het uur gekregen en moest de steilste glooiing nog komen. Voorts deed het neerlaten van de dis selboomen aan den linkerkant den wagen naar links zwenken en Denry liet het an dere paar nog juist bijtijds zakken om de plotselinge ontworteling van een lantaarnpaal te verhinderen. De vier einden van de dissel boomen, die in de oppervlake van den rij weg porden en prikten gaven den verhuis wagen iets om enkele seconden over te den ken. Maar ongelukkig moedigde de steilte van de straat zijn koppige kuren weer aan en weer eenige seconden later waren alle vier disselboomen gebroken en scheen de verhuiswagen de open prairie te ruiken. (Wat hij werkelijk rook was het kanaal.) Toen ont dekte Denry de rem en worstelde verwoed met het ijzeren handvat. Hij draaide en draai de, wel veertig maal om. Het scheen geen uitwerking te hebben. Het mirakel was dat de verhuiswagen moest blijkbaar voor zaken vande straat hield. Een oogenblik later kon Denry den muur en de dubbele houten toe- ganspoort van de werf aan het kanaal on derkennen. Hij kon er nietafspringen; de verhuiswagen was nu een expres, en ik twij fel of hij er afgesprongen zou zijn, zelfs indien afspringen geen razernij was geweest. Hij had die soort van volharding die, om de wille van de grap, desnoods omkomt in een pogen. De laatste vijftig of zestig meter van Brougham Street waren vlak en de ver huiswagen minderde langzaam zijn vaart. Denry kon nu duidelijk, in het stralend Ingekomen stukken. De ingekomen stukken A tot en met G, zooals die in de Held. Courant van 30 Dec. zijn omschreven, worden voor kennisgeving aangenomen. Eveneens, na een inlichting aan den heer Staalman, het adres van de Kamer van Koophandel (Held. Crt. 3 Jan.). Voorts de drie 111 dit iaatste nummer ver meldde overige stukken. Aan de orde is daarna het voorstel om den heer L. Bandsma te benoemen tot leeraar in de Arbeidswetgeving. De heer Van Breda protesteert tegen deze voor dracht, op grond van de bepaling in het ambtenaren-reglement, waarbij aan gemeente ambtenaren het waarnemen van bijbetrek kingen is verboden. Nu heeft zich, nadat de voordracht den vorigen keer was aange houden, een tweede sollicitant, mr. Polak aangemeld, die in allen deeie voor de waar neming der functie bevoegd is. Spr. stelt voor dezen sollicitant te benoemen. De heer Schoeffelenberger acht de aanstelling van een leeraar niet zoonoodig, Zijn er voldoende leerlingen om die aan stelling te wettigen vraagt deze heer. De V oorzitter antwoordt, dat in het reglement op de rechtspositie het waarnemen van een dubbele functie niet verboden wordt Alleen staat er, dat dit onder goedkeuring van B. en W. kan geschieden. Er zijn meer dere gemeente-ambtenaren, die de vergun ning hebben, in dit geval heeft de heer Bandsma, toen zich aanvankelijk geen solli citant aanmeldde, zich voor de waarneming der functie beschikbaar gesteldhij heelt zich, in afwachting van zijn benoeming, in de zaak ingewerkt en het gaat niet aan dien heer thans op zij te zetten. Wat de opmer king van den heer Schoeffelenberger betreft, het is een vak, dat op het lesrooster voorkomt en waarin dus onderwijs dient te worden gegeven. Ook de Heer Grunwald heeft zich over de opmerking van den heer van Bre da verbaasd. Door het College is aan den heer Bandsma gevraagd, of hij de functie wilde waarnemen. Dat thans een tweede sollicitant komt,, deze is nu te laat; die heer had zich dadelijk dienen aan te melden. De heer Bandsma is overigens volstrekt niet zoo op de betrekking gebrand; hij meende er het College een dienst mee te bewijzen. De heer van Breda bedoelde volstrekt niet de personen naar voren te brengen; spr. verzet ging alleen tegen het beginsel. Overigens zal spr. zich neerleggen bij deze benoeming, alleen hoopt hij, dat men een volgende maal rekening houdt met zijn in zicht. Nadat de heer de Zwart nog heeft uiteengezet, dat, hoewel oorspronkelijk een bindende bepaling was gemaakt, in het, la ter ontworpen, reglement een restrictie is opgenomen, wordt de heer Bandsma met algemeene stemmen benoemd. Het voorstel om in de bestekken der ge meente eene bepaling op te nemen, ten gun ste van personen, die aan de spoedoplei ding voor metselaar hebben deelgenomen, wordt met algemeene stemmen aangenomen De heer Staalman verzette zich aan vankelijk tegen dit voorstel, daar hij liever de vrije concurrentie gehandhaafd wilde ziende heer Schoeffelenberger meende, dat de bepaling practisch weinig resultaten zou opleveren, omdat eerst waar 4 metselaars werken, de bepaling in wer king treedt en zulke werken schaarsch zijn De heeren He y blok en Verstegen verdedigen het voorstel; laatstgenoemde zet uiteen, dat zij in hoofdzaak in het leven is geroepen tegen de willekeur van de hier heerschende familiekaste van metselaars, die deze menschen stelselmatig weert. Zonder discussie worden aangenomen voorstellen inzake de belooning van con ciërges der O.L. scholen en de schoonmaak ster der politiebureaux. De salarisregeling voor de conciërge der Centrale Boekhou- lngezonden mededeellng. NATIONAAL KASREGISTERS. Vertegenwoordiger voor Helder: E. C. SENGER, Weteringkade 81 Den Haag. licht van een gaslantaarn, de poort van de werf zien en daarop de geschilderde letters. SHROPSHIRE UNION CANAL COY, LTD. Algemeen Vervoer.. Verboden toegang, behalve voor zaken. Hij stevende recht op die poort aan, en de verhuswagen moest blijkbaar voor zaken binnen zijn. Hij bolderde over de ijzeren stootkant van het weegtoestel heen en deze schok wierp hem uit zijn baan, zoodat hij in plaats van recht op de poort te mikken, op een gedeelte van de poort en een gedeelte van een baksteenen post mikte. Denry klem de zjjn tanden op elkaar en klampte zich aan zijn bok vast. De poort had even goed van papier kunnen zijn en de steenen post van karton. De verhuiswagen ging er door heen als een degen door een spook, en Denry "eefde nog. Het overige van de reis was kort en hevig, gedeeltelijk ten gevolge van een aantal zakken cement en gedeeltelijk ten gevolge van de nabijheid van de kanaalha ven. De verhuiswagen sprong het kanaal in als een mastodon en dronk. Denry, die zich aan het houtwerk vast klampte, ging een oogenblik kopje onder, maar door op het smalle plat te gaan staan waaruit de versplinterde uiteinden van de disselboom voortsproten, kon hij zjjn mid del boven water houden. Hij kon niet zwem men. Alles was stil en donker, behalve dat het sterrenlicht een zwakken bundel op het breede vlak van de kanaalhaven wierp. De gdin, is, naar de Voorzitter op een vraag van mevrouw Van der Hulst mede deelt, in behandeling. Aan den heer G. C. Dibbetz wordt, onder dankzegging, ontslag verleend als lid van de Commissie tot voorlichting bij beroeps keuze, tot leden dezer commissie worden benoemd de in Bijlage 230 vermelde per sonen. Bij de nu volgende voordracht tot be noeming van een hoofd eener school be pleit mevrouw Van der Hulst aan houding hiervan. Spr. heeft een becijfering van het aantal leerlingen op de verschillen de scholen, hetwelk, volgens de nieu we regeling verdeeld, een overschot geeft van nog geen 200 kinderen. Voor nog geen 200 leerlingen wordt dan de heele school 14 kunstmatig in stand gehouden met 20 leerkrachten, is de school in de van Galenstraat klaar, dan moet die minstens 2ix leerlingen hebben, zoodat school 14 dan geheel overcompleet is en het hoofd daar van vrij komt voor de andere school. Hier bij is nog in het geheel geen rekening ge houden met de afvloeiing naar de R.K. en Chr. scholen. Stellen we die afvloeiing in totaal op 180, hoewel er veel meer kans is, dat zij 280 zal worden, dan is zoowel school van Galenstraat als school 14 overbodig. En een personeel van 20 menschen is dan overcompleet. Het verbaast den Voorzitter, dat deze cijfers thans ter tafel komen, en dat ze niet in de commissie van bijstand zijn over gelegd. Het is wel moeilijk ze thans te be- oordeelen. Dat een hoofd overcompleet zou worden, meent spr, te moeten betwisten; desnoods kan dat nog gebruikt worden voor school 7. Overigens make de Raad zich over het betoog van mevrouw van der Hulst niet al te ongerust; de inspecteur, die in dezen ook een woordje heeft mee te praten, heeft natuurlijk ook wel een goeden kijk op de zaken. School 8 moet noodig worden ontruimd, anders raken we vast met het handelsonderwijs, dat dringend ruimte be hoeft. De heer van Breda vraagt van wie mevrouw van der Hulst de cijfers heeft. Mevrouw Van der Hulst: van een schoolhoofck De heer van Breda bepleit aanhouding van de voordracht. De heer de Zwart verbaast zich van mevrouw van der Hulst, zelf uit onderwijs kringen afkomstig, een dergelijk betoog te hooren. En nog wel, dat zij dit doet op last van een schoolhoofd, dat op deze manier tracht te ontkomen aan het feit dat hem boven het hoofd hangt, dat hij weer voor Ingezonden Mededeellng. Ontwaakt g(j 's morgens met pijn in den rug? Hebt gy donkere zwellingen onder de oogen Zyn de enkels en handen gezwollen? Is de urine bewolkt, zanderig of brandend? Geschiedt de loozing te vaak of te weinig? Z(jn aw ledematen beverig en rheumatisch, vooral by ruw en vochtig weer Doet uw rag zeer, al3 gy bukt of opstaat? Hoedt u bytydslaat Foster's Rugpijn Nieren Pillen een Nierziekte voorkomen spoedige behandeling is' het eenige betrouw bare voorbehoedmiddel. Verwaarloozing kweekt al te dikwijls blaas ontsteking, waterzucht, rheumatiek, steen vorming en urinezuur-vergiftiging. Hoewel Foster's Pillen zelfs by deze latere verwik kelingen baten, is het verstandiger om dit speciaal n ergeneesmiddel tot voorkoming van nierziekte te gebruiken. Verkrijgbaar in apotheken en drogistzaken k f 1.75 per doos. verhuiswagen had geen sterveling op zijn weg ontmoet. Van zijn vreemde escapade was Denry de eenige getuige geweest. „Wel verdoemdl" mompelde hij luid. En een stem antwoordde uit het ingewand van den verhuiswagen: „Wie is daar?" Denry's heele lichaam trilde. „Ik ben het", zeide hij. „Toch niet mijnheer Machin?" zeide de stem. „Ja", zeide hij, „ik ben erop gesprongen, terwijl hij de straat af kwam, en hier zijn we!" „O", riop oe stem, „Ik wou dat je naar mij toe kon komen." De stem van Ruth Earp. Hjj begreep de waarheid in een oogenblik van doordringend inzicht, Ruth had hem voor het lapje gehouden! Zij had een kome die voor hem vertoond in twee bedrijven. Zij had met de stille trom willen uitknijpen. De verhuiswagen (ongetwijfeld uit Birmingham, waar haar vader was), was laat in den avond bij haar voorgekomen en had in den nacht volgeladen en weggereden moeten worden. De paarden waren gestald, waarschijnlijk op Rufch's eigen erf, en terwijl de voerlui uit rustten, was de verhuiswagen op hoL gesla gen, met Ruth erin. Zij had geen geld weg gesloten in haar onontsluitbaar bureautje. De reden waarom zij den fraaien mijnheer Herbert Calvert niet betaald had, was niet de reden die zij voorgewend had. Zijn eerste verbijsterde gedachte was: „Zij is een brutaaltje l Daar kun je zeker van zijn!" (Wordt vervolgd)"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1923 | | pagina 1