Naar Hr. Ms. „Tromp" te Smyrna dagelijks Hr. Ms. „Tromp". Hr. Ma Tromp is 13 Maart v.m. 10 uur van Smyrna vertrokken voor de reis naar Nederland via Malta. LEGEftBERICHTEN. Er ls in bet Rijk la Europa ééns militaire MARKTBERICHTEN. Bnrgerlfjke stand der gemeente Helder VI8SCHERIJBERICHTEN. SPORT. zal toffericht worden tot achool voor Land- bouw-hulshoudonderwüs. De heer Nobel is voorzitter van de ver- eeniging voor dit onderwijn De heer G. Rempt, die de 8. D. A. P. in den Raad van Schagen vertegenwoordigt heeft als raadslid bedankt; zjjn opvolger zal zijn de heer J. P. Lanser. Jnlianadorp. De Propaganda Tooneelvereeniging en de Harmonie „Kunstzin" gaf voor den Bond van Staatspensiotfneering, afd. Jnlianadorp, en voor de donateurs en kunstlievende leden der Harmonie, Dinsdagavond nogmaals dezelfde uitvoering (niet zooals in het verstag van Dinsdag door ons was vermeid op Maandag avond) in het lokaal van den heer G. Vader, en genen wij hiervan thans uitgebreider ver slag. Te ongeveer half negen werd het woord ge nomen door den voorzitter der af deeling Ju- lianadorp, den heer L. Tigdheïaar, die de aan wezige dames en heeren het welkom toeroept, en vervolgt, dlat deze avond staat in het teeken der propaganda voor een premievrij Staats pensioen voor alle ouden van dagen. Zoodat oud en arm tot heit verleden zou kunnen be- hooren. Hij spoort dan ook een ieder aan, die nog geen lid der afdeeling is, dit hedenavond dan tooh te worden, en afeoo er ook aan mee te helpen om dit zoo groote en schoone doe zoo spoedig mogelijk werkelijkheid te doen worden. Met deze woorden verklaart !bij de bijeen komst voor geopend en krijgen wij allereerst een drietal nummers te hooren van onze Har- raonievereeniging, die het programma opent met het op verdienstelijke wij/e ten uitvoer brengen van een vrootijken marsch, waardoor de stemming er direct in kwam. Daarna was de beurt aan de Propnganda- Tooneêlclub, die voor het voetlicht bracht het bekroonde tooneetepel in 4 bedrijven, getiteld „HeiJbrand hetwelk, zooals wél te begrijpen i9, van groote propagandistische strekking was voor de groofe zaak van het Staatspen sioen. De rollen zaten er goed in en waren in goede handen, de weergave was uitstékend Het stuk miste zjjn uitwerking op het publiek, dat na elk bedrijf geestdriftig applaudiseerde, dan ook niet. In persoonlijkheden af te dalen is niet wel mogelijk, daar allen zonder onder scheid hun best hebben gedaan. Tot slot nog een drietal nummers van de Harmonie, waaraan de zoo populaire J.V.C.- marsch niet ontbrak, die uitstekend werd uit gevoerd De Harmonie met haren vol ijverige n directeur, den heer G. H. J. van den Bogaerde, bij deze ons saluut. Deze uitvoeringen zijn in alle opzichten goed geSIaagd, temeer daar er een twintigtal nieuwe leden zjjn gewonnen De pauzen werden door goede strjjkmuziek aangevuld Tot slot natuurlijk bal. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur, Mjj verplicht gevoelende, het schrijven van den heer Schagen te beantwoorden, ver zoek ik u nogmaals een plaatsje in uw blad Bij voorbaat mijn hartelijken dank Geachte hem: Schagen. Een man, een man, Een woord, een woord I U wil dat varkentje wasschen? Welnu doe het. Doch niet met woorden, maar met daden. Maakt U, dat de prijzen der brandstoffen te Beider, dezelfde worden als te Rotter dam, Amsterdam en den Haag, dab, voor zeker, zult gij het „Algemeen Belang" die nen en heit HeLdersche publiek u op de han den dragen. In Bfwae.ht.ing Hoogachtend, Kessemich, Oronjéstr. 8 UIT DEN OMTREK. Anna Paulowna. Aan de Vakschool voor Meisjes te Helder zijn bevorderd: van de 2e naar de Be klasse A. Koopman; van de 8e naar de 4e A. Stam mes, R. v. d. Waal; van de 4e naar de 6e. L. Kossem en A. Zoete; van de 6e naar de 6e B. de Vries; T. Visser en A. v. d. Berg. Diploma verkregem: A. Wigbout en A. Schermer. Maandagavond hield de afdeeling „Bree- zand en Omstreken" van „Volksonderwijs" een openbare vergadering ln „Veerburg". Als spreker zou optreden de heer KL de Vries, secretaris van „Volksonderwijs", die echter door ziekte was verhinderd, waarom in zjjn plaats was gekomen1 mej. A. Tuininga van Amsterdam. Spreekster betoogde in den breeds, aan de hand van verschillende door haar aan gehaalde feiten, hoe de Openbare school door tegenstanders werd belasterd, als zou zij socialisten kweeken en hoe onthouding van bedeeling on andere inferieure midde len werden aangewend om de bijzondere school bevolkt te krijgen. De Jeugd wordt op noodlottige wijze in allerlei groepjes ge splitst, het aantal scholen neemt op onrust barend ewtJze toe en wordt een zware druk voor ons volk. Voor het oprichten van steeds maar nieuwe scholen ls geld, maar niet om het onderwijs te verbeteren. De eenheid van het Nederlandsohe volk wordt steeds meer versnipperd;, overeenkomstig de tallooze sooten en het verwondert spreekster dat men, ook nog niet reist in coupé's voor Ka tholieken, ooupé's voor anti-revolutionairen enz. De openbare school kent die noodlottige groepsverdeeling niet, zij laat het onderwijs en do opvoeding in een bepaalde Geloofs richting aan ouders en de geestelijken over. ZtJ kweekt geen haat jegens andersdenken den gelijk de bijzondere school, zoo als spreekster uit «enige aldaar gebruikte schoolboekjes aantoont. De openbare school 1s dan ook de school voor onze kinderen. De heer J. Hooimeyer kwam in debat en wel op een wijze, die hlijkbaar de sympathie had van alle aanwezigen. GEMENGD NIEUWS. Schagen. Het heerenbuis te Schagen, dat door den ter G. Nobel te Lutjewinkel is gekocht. heer Een noodlanding. Dinsdagmorgen moest de luitenant-vlie ger W. Smets, komende met het vliegtuig O 14 van Helder en op weg naar het vlieg- station Waalhaven, nabij Velsen een nood landing verrichten wegens mOtordefekt Het vliegtuig kwam in een greppel terecht en kantelde. De bestuurder liep eenige schram men op; het toestel werd licht beschadigd. Vaeantle! Te Assen rende Maandagavond een hond door de straten. Men dacht dat 't béést dol was. Het liep een school binnen, waar een werkvrouw aan den arbeid waa Deze viel van schrik flauw. Massa's nieuwsgierigen snelden toe. 't Was een heele consternatie, aldus meldt de „Asser Courant". De bewustelooze vrouw werd naar bulten geholpen, politie verscheen. 't Bleek, dat de hond ln een hoek was ge kropen. 'i Dier reageerde nergens op, zelfs niet op 't geroep van zijn baas. Men sloot de school. Dinsdagmorgen hadden de kinderen vaearrtie. De inspecteur van den veeartsenij- kundigen dienst te Groningen was telefonisch gewaarschuwd. De groote man arriveerde met den trein. Een groot hek voor zich uithoudend, naderden nu eenige dappere mannen den hond. 't Beestje lag, vriendelijk kwispelend, voor het verwarmingsapparaat der acbooL Het mankeerde niets. Do Asser schooljeugd vlast op meer derge lijke honden. Een school afgebrand. Een werkster zag Dinsdagmiddag ln h»** woning aan de Hudsonstraat te Botterdam, dat «r rook kwam uit de school, waarvan zij de werkster ls. Dit ls een houten hulpschooL toebehoo- rende aan de gemeente. Toen de werkster in school kwam, zag zjj het eerst vlammen in de B-scbooL Éven na haar snelden het hoofd de heer EL O. J Happenner en de onderwijzer de heer F. Vermeer de school binnen. Zij baHdwn nog juist den tijd, om wat tasschen, bodten en andere leermiddelen en eenige vaccine-be wijzen te redden. Daarna moesten zij over haast de vluqht nemen, zoo snel verspreidden de vlammen zich door de geheele schooL Men vermoedt, dat de brand ontstaan ls door het vallen vim vonken uit een kachel, die een halven meter van een houten wand was geplaatst Nadat werkster, hoofd en onderwijzer ge vlucht waren, ls er niemand meer ln het gebouw geweest Een uur later was het ge heele gebouw afgebrand. Een nieuwe Dieselmotor. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat de scheepsbouw-maa/tschappij Burmeister en Wair, te Kopenhagen, die zich Vooral ook toelegt op den bouw van Dieselmotoren voor zee schepen, thans gereed is gekomen niet een nieuwen Dieselmotor. Deze motor ont wikkelt bij dezelfde cylinder-afmetingen, als een gewone Dieselmotor het dubbele ver mogen. Naar in het bericht, dat wij over deze zaak onder de oogen kregen heet, zul len de nieuwe motoren een voldoende kracht ontwikkelen, om moderne, snelloopende stoomschepen in de groote vaart te drijven. •Het nieuwe type Diesel-motor is reeds be steld voor een schip van de Zweedsch— Ame rikaanse!) e lijn, thans bij Armstrong, With- worth Co., in aanbouw aan de Tyne-werf. Het schip krijgt twee Diesel-motoren van het nieuwe type met zes cylinders elk een ver mogen van 185.000 P.K. Onvoorzichtigheid. De timmerman A. K. uit IJsselmonde liep gistermorgen door de in aanleg zijnde Heer rYankenstraat te Rotterdam, toen de tim merman A. J. N. uit de dakgoot van een daar in aanbouw zijnd huis, over een stei ger heen een probielbalk, ter lengte van drie meter, onnadenkend op straat wierp. Deze balk trof A. K. óp het hoofd. Hij zakte op de straat ineen en is mei een gebroken schedel naar hei Ziekenhuis gebracht. Zijn toestand .is ernstig. De timmerman A. J. N. is gearresteerd. Ernstig ongeluk. Bij de lossing van het stoomschip Vandel, van de Maatscnappij Nederland, in de Oude Houthaven te Amsterdam, is Dinsdag een pak jutevezels, ter zwaarte van ongeveer 260 K.G„ losgeschoten en terecht gekomen op drie "arbeiders. Een hunner werd gedood, de bedde anderen zijn verwond. Aan den dood ontsnapt In ons nummer van Dinsdag maakten wij reeds melding van de behouden aankomst te Grimsby van den Engelschen trawler „Bargön", die men reeds verloren rekende. Door duizenden werd het vaartuig be groet, toen het schip de haven van Grim^jy binnenliep. Naar de Daily Chronicle meldt, werden de visachers, nadat zij voet aan wal gezet hadden, op de schouders gedragen door de juichende menigte naar gereed staande taxi's en door bevlagde straten naar hun woningen gereden. Do visschers hadden merkbare teekenen overgehouden van hun ontberingen, toen zij zonder voedsel en brandstof dagen en we ken lang in de Pool-zee rondzwalkten, ten prooi aan zware stormen, maar zij vergaten al hun lijden in de vreugde van hun blijden terugkeer. „Indien, de Duitsche trawler, welke ons heeft geréd, 48 uur later was gekomen," zeide één der mannen, „zouden wij allen zeker dood of krankzinnig geweest zijn". De stuurman van de Jiargon"> Thomas TTigglnH, deed het volgende verhaal van de gevaarlijke reis van den trawler: „Op 21 Jan." zeide hij, „hadden wij aan de kurt van Moermansk onze eerste vangst binnen. De temperatuur was beneden nul en het schip was één massa ijs. Wij werden door den stroom dichter langs de kust gedreven dan wij voornemens waren. Een kanonneer boot der bolsjewiki ontdekte ons en maakte jacht op ons, maar de duisternis» viel en wij voeren full speed weg'. Onze moeilijkheden begonnen, nadat wij op 4 Februari Lodlgen hadden verlaten, om huiswaarts te keeren met een vangst ter waarde van ongeveer 4000 pond. Wij kwa men in een zwaren Zuid-Wester-stonn, die zoo hevig was, dat wij niet vooruit konden. De wind bad een snelheid van 80 100 mijl per uur. Na vier dagen was onze voedsel voorraad bijna geheel uitgeput en na zes dagen hadden wij geen kolen meer. Aan het einde van den zesden dag bedaarde de storm, maar twee dagen later woedde hij krachtiger dan te voren. Wij gebruikten alle houten deelen van het schip als brand stof, maar onze machines waren niet opge wassen tegen den zwaren orkaan. Weldra hadden wij geen bout meer, behalve een kleine voorraad om het vuur in de kajuit brandende te houden en wij moesten het schip door den storm laten meevoeren. Wü dreven af tot ver ten Noorden der Shetland- eilanden. Het eenige voedseL dat wij nog hadden was de visch in het ruinMnaar ten einde te kunnen stoken moesten wij de luiken openbreken en doordat de visch aan de lucht was blootgesteld, bedierf zij. Wij maakten de visch zoo smakelijk mogelijk door ze te rooken boven het vuurtje in de kajuit en wij maakten een soort pudding van meelafval met olie uit de levers der visschen. Tegen 22 Februari begonnen wij de uit werking te voelen van dit dieet en sommi gen van ons waren zoo ziek, dat zij nauwe lijks iets konden doen. WtJ waren 700 ft 800 mijl noordwaarts afgedreven en bevonden ons in een streek van bijna voortdurende duisternis. WJj leefden allen in de kajuit, maar verkeerden in zulk een slechten toe stand, dat wij twistziek werden. Wij waren toen zoo uitgehongerd, dat het voorstel werd gedaan en in stemming gebracht, dat wij twee zwarte katten, die wij als mascot- ten aan boord hadden, zouden opeten. Dit werd echter verworpen. Ten slotte kwam op 26 Februari de Duit sche trawler „Schleswlg-Holstein" in zicht, die de bemanning redde en de „Sargon" naar Reykjavik bracht VERGADERINGEN. VEBMAKKLUK- De met een /gemotte vereenigingsn ga ven zich bij mevr. Tetme op. (Teief. no. *0). Donderdag 16 Maart Gymnaatiekvev. „TurnlusfCasino 8 mar. Vrflclag ld Maart Jaarvergadering Bond v. Mar. Onder-offido- ren, Casino 8 uur. (verbeterde opgave). 17 Balmasqué M. 8. F. Casino 6 uur. Uitvoering Frksche vereenigtng: „Gijob. Js- picx", MiL Tehuis 8 uur Spoorstraat* Zondag 18 Maart Toneelvoorstelling Casino 8 uur. Woensdag 28 Maart Uitvoering H. S. V., Casino 8 uur. Vrijdag 80 Maart Openbare Vergadering van de „Dageraad". Spr. W. Havers. Casino. 8 uur. Dinsdag 17 AprlL G. O.-avond, Casino 8 uur. MARKTBERICHTEN. Tijdstippen van verxendlng dar brievenmalen. Naar Nad. Oott-lndil. Verzendings weg Datum der ter post bezorging. Tijdstip der laatste buslich ting aan het Postkantoor. Per zeepost via Amsterdam of Rotterdam Per Holl. mail via Genua of Marseille Per Eng. mail via Marseille s] idem 16 en 30 Mrt. 23 Mrt. 25 Mrt. 18 28 eiken Woensd 6.30 'sav. 6.30 'sav. 5.30 'sm. 5.30 'sm. 6.30 'sav. 6.30 'sav. Naar Nad. West-IndiB. Naar Sariname: Per zeepost via Amsterdam Per mail via Amsterdam (Colonl\jn) Per mail via St. Nazaire 4 April 15 en 29 Mrt. 6.30 'aar. 6.30 'sav. 6.30 's av. 19 Mrt Naar Saba, St. Eustatius en St.Martin Per zeepost via 15 en 29 Mrt. Amsterdam (Colonl\jn) Psr mail over Engeland Eiken Vrijdag. 6.30 's av. 5.30 's m. 6.30 'sav. 5.30 's m. Naar Arnba, Honaire en Cura<;ao: Perzeepostvia Amsterdam (Colonlün) 15 en 29 Mrt. Per mail over Engeland 20 en 23 Mrt. De per zeepost te verzenden stukken zijn te voorzien van de aanwijzing .zeepost. Geen correspondentie voor Sabang, Atjeh 8umatra's Oostkust en Djambi. 2) Geen correspondentie voor Sabang Atjeh, Sumatra's Oostkust, Tapanoeli ten Noor den van Siboga, Rlouw, Djambi en de Wester- afdeeling van Borneo. Alleen correspondentie voor Sabang, Atjeh, Sumatra's Oostkust en Tapanoeli ten Noorden van Siboga. Alleen correspondentie voor Ben koelen, Palembang, Djambi, Biouw en de Wester- afdeeling van Borneo. 6.30 av. MARINEBERICHTEN. Het gcmv ernamentaetoomechip „Waga" zal op 16 April aan de werf van aanbouw te Gorinchem in dienst worden gesteld en t.z.t. van Yllesingen ti«ar Ooet-Indië vertrekken. In het connnandament der marine te Middel burg zijn uitgereikt de gouden medailles voor 36-jarigen trouwen dienst aan den bootsman P. "A. A. Groenendaal, ziekenverpleger-maj. J. Th. But en d, militaire werklieden L. Woeratra en P. Rietdijk. Ingenieur der marine 8. F. Monhemhis Ja van zijn 2-jarig verlof teruggekeerd en 15 dezer werkzaam gesteld bij het departement van marine te 'e-Gravenhago. Kap.luit. ter zee K. A. Telders ie te Nieuwe- diep geplaatst als le off. aan boord van Hr. Ms. pantserechip Heemskerck, ter vervanging van luit. ter zee le kL H. A. Romewlnckel, die over geplaatst is naar Gorinchem aan boord van Hr. Ms. Schorpioen. De uit Ooet-Indië teruggekeerde 'u't. ter zee le kl. P. A. Wlllemaen ie te Willemsoord belast inet het bevel over Hr. Me. mljnenlegger Douw Aukee. Off. van 'gez. der le kl. J. W. Vet, dienende bij de marinekazerne te Amsterdam, ls met 4 April gesteld ter beschikking en vervangen door off. van gez. der le kl. J. Ris. auditie, waarvan hel rechtgebied en de hoofd plaats samenvalt met die ven het bovenbedoelde arrondissement Dit besluit veldt niet voor zooveel betreft de op het tijdstip van afkondiging reeds bij een krijgsmacht van de landmacht aanhalerige Het treedt in werking tegelijk met de Wet van 13 Jan. 1923. („St-Ct") kist 1.50—0.50; door gamalenvissoberw-. 1800 K.G. gekookte garnalen p. K.G. 0.180.21; dor trekkers: 110 tal haring p. tal AIO7.76; 1 zalm 8L AVerving Instractlo-BatteriJ. De ooTnm. der Instructie Batterij heeft bekend gemaakt dat de werving bij die batterij voorloo- pig gesloten ie. Keuring van ingesohreven dienstpllohtlgen. BU Kon. Boelult is bepaald, dat vrijwilligere bij den landstorm, die sljn ingeschreven kis dienstplichtige, ovenals de vrijwilligere bij de landmacht, de seemadht en de overzeeedhe weer macht, niet voor den keuringaraad moeten ver schijnen. Voorts Is ton aansten van alle Ingeschrevenen nog het volgende bopaald. Voor den lngoeohrovene, op.wlen' de verplloh- tlng rust voor den kourlngeraad te vereohijnen, doch die aan don raad oen door twee geneeskun digen afgegeven verklaring zendt, welke den raad voldoenden grond geeft om den Ingeschre vene ongeschikt te vorklaren, komt bedoelde verplichting to vorvallon. Do genooekundlge verklaring moet worden ln gezonden zoo spoedig mogelijk nadat de Inge schrevene ls opgoroopon om voor den kouringa- raad te vers oh IJ non. Uit de verklaring moet blijken: a. dat de Ingeschrevene met geslachtsnaam, voornamen on leoftlid aan to dulden door hen, die de verklaring hebben afgegeven, voorgoed voor den dlonat ongeschikt wordt geoordeeld! b. do aard en de grand van de ziekte of het gebrok, op grond waarvan de ongeschiktheid aanwezig wordt geacht, zoomede de bozwaren, door de zlokto of hot gebrok veroorzaakt, Hot Rijk ln Europa één militair arrondissement. Onder overweging: dat het wonsohelljk le om Ingevolge de daartoe door de Wet van 18 Jan. 1923 CÏlt.bl." no. 8) goopendo mogelijkheid het Rijk ln Europa tot één militair arrondissement te veroonlgeni dat het voorts wsneohelljk moet worden geacht als hoofdplaats van het nlouwe arrondissement voorloopIg Aan te wijzen oen der hoofdlaaleen van do bostaande arrondissementen en daarvoor dan de hoofdplaats van het tegen woordige derdo arrendIssemont In aanmerking te brengen, Is bij K. B, Ingetrokken het K. B. van 28 Mol 1922 (.St.hl." no. 876) en bepaald als volgt Het Rijk In Europa vormt één militair arron dissement; als hoofdplaats daarvan wordt voor- looplg aangewezen 'e-IIertogenbosoh. Als oommondeorende officier van dit arrondis sement wordt voorhands aangewezen de bevel hebber ln de derde militaire afdeellng. SCHEEP VAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Bali, uitr., arr. 13 Maart te Port 8ai«L Java, v. Iquique d. h. Tj0l,- vwrtr. 13 Maart v. d. Azcren. Koningin dar Nederlanden, uitr., arr. 13 Maart te Genua. Krakatan, tbuisr., pass. 12 Maart Perim. Prins dor Nederlanden, thuier., vertr. 13 Maart v. Algiers. Radja, thuiar., arr. 13 Maart te 8nes. Kangean, tbuisr., vertr. 13 Maart v. Marseille n. Havro. Billiton, vortr. 11 Maart v. Batavia n. A'dam. Johan de Witt, arr. 11 Maart v. A'dam te Batavia Lombok, thuiar., vertr. 12 Maart v. Malta. Madoera, vortr. 12 Maart v. Colon n. Europa. Prinses Juliana, thuier., vertr. 11 Maart v. Co lombo. Sembilan, vertr. 11 Maart v. Batavia n. A'dam Sumatra, v. Junin n. h. Kanaal v.o., pene. 11 Maart Bsrnuda. Rotterdaasehe Lloyd. Goentoer, thuisr., vertr. 14 Maart v. Port Said. Deli, thuier., arr. 13 Maart te Snez. Menado, vertr. 13 Maart v. Norfolk n. R'dam. Tjerimai, uitr., vertr. 13 Maart Suèz. Wilie, uitr., vertr. 13 Maart v. Soutfaampton. Djambi, uitr., pase. 13 Maart Finieterre. Ternate, thuier., paee. 13 Maart Gibraltar. Beeoeki, uitr., arr. 12 Maart te Sabang. Kediri, thuier., vertr. 12 Maart v. Sabang. Tabanan, tbuisr., vertr. 12 Maart v. Padang. Kon. HoUaadeehe Lloyd. Delfland, uitr., arr. 14 Maart te Bio Janeiro. Gelria, vertr. 14 Maart v. A'daan n. Buenos-Ayree. Flandria, uitr., vertr. 18 Maart v, Santos. Kennemerland, uitr., vertr. 13 Maart r. Blo Grande. Orania, thuiar., vertr. 13 Maart v. Bantoe. Drechterland, vertr. 8 Maart v. Buenos Ayres n. Bahia Blanco. Maaelaind, uitr., arr. 12 Maart VLlestngen n. Ant werpen. Salland, thuier., vertr. 12 Maart v. Montevideo. Ken. West-Indische Maildienst Aies, vertr. 14 Maart v. B'dam n. Chili, via Ant werpen. Ceres, vertr. 13 Maart v. Llverpool n. A'dam. Delft, vertr. 10 Maart r. Vaiparaleo n. A'dam Gaymedes, vertr. 13 Maart v. Callao n. Mollendo Jan v. Nassau, air. 18 Maart v. Delfzijl te Ham burg. Breda, arr. 18 Maart v. Chili te Antwerpen. Aurora, arr. 1 Maart Puorto Barrios te Klo eten, J. Amor, v. San Juan n. A'daan, arr. 12 Maart te Lissabon. Brielle, vertr. 11 Maart v. Crietobal n. Havre. Carna, arr. 10 Maart v. West-Indië te New-York. Comanewyne, thuier., arr. 13 Maart te Madera. Haleyon Lijn. Florapark, arr. 13 Maart v. Conetanza te Ant werpen. Rozenburg, v. Hamborg n. Braila, arr. 13 Maart te Gibraltar. Holland—Amerika Lijm Burgerlijk, vertr. 14 Maart v. B'dam n. Newport- News. Beemeterdiep, v. New-York n. B'dam, paee. 14 Maart Scilly. Cardiganshira, v. R'dam n. d. N. Pacifickuet, vertr. 11 Maart v. Punta Arenae. Breedijk, arr. 12 Maart v. Baltimore te Norfolk. Edam, v. B'dam n. N.-Oriesne, arr. 12 Maart te Tampico. Lochgoil, v. «L Pacifickuet n. B'dam, arr. Maart te San Francieco. Loch Katrine, v. d. Pacifickuet n. B'dam, arr. 10 Maart te Glaagow. HollandAustralië Lijn. Arendekerk, uitr., pass. 13 Maart Gibraltar. HollandBrltsoh-Indie Lijn. Ridderkerk, uitr., vertr. 13 Maart v. Rangoon. Koudekerk, uitr., vertr. 11 Maart v. Bombay. Meerkerk, tbuisr., arr. 11 Maart te Madras. HollandO oet-Afrika Lijn. Heemskerk, vertr. 14 Maart v. A'dam n. Oost- Af ri ka. Rijperkerk, thuier., vertr. 11 Maart Marseille n. Londen. Banda, thuis., arr. 12 Maart te Das es Salaam. Hoogkerk, thuier., vertr. 10 Maart v. Port Natal. Holl.-O^Ajd» Lijn. Schledljk, thuisr., vertr. 12 Maart v. Sabang. Holland—West-Afrika Lijn. Gaasterland, vertr. 12 Maart Monrovia n. Dakar. Hercules, uitr., arr. 7 Maart te Tenerlffe. Holland—Znld-AJtrika Lijn. Jagersfontein, thuisr., arr. 14 Maart te East London, Rietfontein, uitr., arr. 18 Maart ts Walrlachbaai, Algorah, arr. 18 Maart v. Antwerpen te R'dam. Bandfontein, iiltr., pass. 12 Maart Ouessant. Stoomvaartmaatschappij Ooöaan. AJax, t. Batavia n. A'dama, vertr. 12 Maart v. Port Sald. Autolycua, v. Japan n. R'dam, arr 10 Maart te Telngtau nelenus, r. Japan n. R'dam, arr. 11 Maart te Singapore. Laomedoa, v. Japan n. R'dam, arr. 12 Maart te Colombo. Rhwue, r. Japan n. A'dam, arr. 18 Maart te Suez. Rotterdam—Zuid Amsrika Tijn. Alblreo, uitr., vertr. 18 Maart v. Lissabon. Poeldijk, thuier., vertr. 11 Maart v. Las Palmae. Waaldijk, arr. fi Maart v. R'dam te B. Ayres. Algorab, arr. 18 Maart r. A'dam te R'dam. Java—Bengalen Lijn. Calcutta, v. Rangoon n. Java, vertr. 12 Maart Belawan. Ceylon, vertr. 12 Maart v. Java n. Calcutta. JavaPaaifie Ti ju Arakan, v, San Framclaco n. Java, arr. 9 Maart te Shanghai. Bondowoeo, v. San Francleoo n. Java, arr. 11 Maart te Portland (O.) JavaChina—Japan Lijn. Tjlmanoek, vertr. 18 Maart v. Shanghai a. Chln- wangtao. BROEK OP LANGENDUK, 14 Maart 1923. Grove uien 1-50130, drielingen 130 L50, peen 1-301.40; roode kool 56.'tO, kleinere AIO4.90, gele kool 2.804.40, kleinere 1.602.70, Deenecfae witte 2.80 4.10, kleinere 1.40—2, allee per 100 K.G.; aan voer: 5350 K.G. uien, 7600 K.G. peen, 7Ó375 K.G. roode kool, 136.350 K.G. gele kool en 101,000 K.G. deeneche witte. van 13 en 14 Maart 1923. ONDERTROUWD: K. Klok en J. Prins; D. Ouwerkcrk en I. E. Boon; D. M. van* Otteren en A. van der Yeen; A. Buter en C. C. Doorn- houwer. BEVALLEN: N. Spaans-van der Molen, d.; M. Kuijl-Coeter, <L; L>. W. Pieterae-Kopp, d. OVERLEDENP. van Wolferen-Bruin, 66 J.; D. Klut, 74 jaar; R. Sünonsede Roos, 78 j.; D. 3. Kra&k-Willeme, 78 j. 12 Maart 1923. Aangevoerd door trekkers: 60 tal haring per tal 6.60-8,06. 18 Maart 1928. Aangevoerd door 6 kordons: 110 middeltongen p. stuk 0.66; 40 kleine tongen p. «tuk 0.20; 4 kisten zetschol p. kist 14; 26 kisten kleine schol p. kist 5—6; 6 kisten schar p. kist 2.50; door garnalenvlsschers: 1980 K.G. gekookte gar nalen p. K.G. 0.16—0.28; door trekkers: 120 tal haring p. tal 6.60—7.60. 14 Maart 1928. Aangevoerd door 16 korders: 560 middeltongen p. stuk 0.46—0.60; 140 kleine tongen p. stuk f 0.20; 8 tarbottten p. stuk 4.50—6; 20 kisten zetschol p. kist 10—14; 220 kisten kleine schol p. kist 4 50—6.60 52 kisten kisten schar p. Voetbalveeenigiiig L. D." 1 Maart j.1. is hier ter plaaste opgericht de V.V. „M.L.P." Deze vereemging is een voort zetting van de V.V. ,Avia", die kort geleden bij gebrek aan spel ere is ontbonden. De vereeni- ging M.LJ). beschikt over twee elftallen en speelt hare wedstrijden voorloopig op het ter rein Ankerpark. Hopende dat zij dezelfde mede werking mag genieten van hare zusterveroeni gingen als de V.V. „Aria", teekenen wij. Het bestuur, B. JETTEN, Voorz. H. J. J. PHILIPPO, Secr. F. LISCHER, Penn. Vliegkamp Kooij", Hrider. Jnlianadorp. Zondag j.1. speelde J.V.C. 1 haar Laateten com petitiewedstrijd tegen Batavier. Om tien over twee trapt J.V.C. tegen wind at Van beide kanten weid flink aangepakt, soms wel eens iets te forsch, maar scheidsrechter. Vlam hield de teugels strak. Beide doelen beleefden soms gevaarlijke oogenblikken, maar beide keepers wieten hun doel schoon te houden. Rust ging dan ook in met 00. Na de rust hetzelfde op en neergaande spel. Beide ploegen zwoegen enorm om het winnende punt te behalen, maar geen van beide mocht het gelukken, zoodot de stand 0—0 bleef. Do competitiewedstrijden zijn dus voor J.V.C. geëindigd en zij heeft een goed figuur gemaakt in baar klas. Van de 16 door haar gespeelde par tijen heeft ze er 8 gewonnen, 3 gelijk en 6 ver loren. Welke plaats zij op de ranglijst zal inne men is nog niet bekend, daar alle clube nog niet zijn uitgespeeld. De heer VIvn heeft mooi geleid. J.V.C. 2 speelde een vriendschappelijke match tegen Excelsior 2 te Anna Paulovrna en werd met een 30 nederlaag naar huis gestuurd. v Schagermarkt van Donderdag 16 Maart 1923. 8 paarden van 400—600; 26 geldekqeien mag. 200-360; 65 idem vette 275-660; 80 kali koeten 800—660; 12 vaarzen 10é—215; 30 pinken 100150; 441 nuchtere kalveren 10 26; 178 overhondere 3548 4 bokken en aei- ten f 6—12; 36 varken» mag. 39—62; 62 idem vette p. K.G. 030—1.02; 110 biggen 28—36; 15 konijnen 0.753; 38 kippen 130—8; 76 KG. boter p. K.G. 2.20—2.40; 10698 kip- eieTen p. 100 5—6; 2968 eendeieren p. 100 9; ganie-eieren p. 100 15.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1923 | | pagina 7