Korfbal marineberichten. leg erberichten scheep v aartberichten. "Ki AM""w" "SS,™"-23 T" Prat p,te» e»- SS3tf£2LiS i Dinteldljk, r. Vauoouvor nu I/ooden/Rdam, vu HAVEN VAN NIEUWEDIEP. Burgerlijke stand der gemeente Helder visscherijberiohten. marktberichten. uit'den omtrek. Bnrgerljjke Stand van Texel van 21 tot en met 27 April 1923 GEBOREN: Janette, <L v Arie Efilmsn D°eger' 77 weduwe van ^a^HÏÏSLEelmain' 72 Texel, 27 April. RU koeien Van' hier verzond«n: kens en 1 p^arf eü'10 12 var- ziin Psuh Sillende dorP«n van ons eiland h?iMeWH?ï?n t? fxV°,nnd voor het nationaal is mot h! de Koningin. Deze week inzameling een begin gemaakt. Dienstregeling EJ3.0.NJL 'f I SPORT. Boto- en Worstelwedstrijden om de Kampioen schappen der Marino 1923. Bovengenoemde wedstrijden, welke gehouden «li» op 19 en 20 April 1,1., behooren weer tot Jt Verleden. Hoewel «eer te betreuren, moet gezegd weiden, dat de animo oan aan deze wed strijden deel te nemen elk jaar geringer wordt Dit zit hem volgen» schrijver deze» eendeele hierin dat de Marine niet meer over zoovee per soneel beschikt als gedurende de mobildsatlejaren, ftoen was de animo verbazend groot) anders- deels dat het personeel, wat wij hebben, een groot gedeelte op onderzee- en torpedobooten en varende schepen geplaatst is, en dus lang niet altijd in de gelegenheid is oan te gaan oefenen. Dan nog een niet weg te cijferen factor. Men be schikt bij de Marine niet meer over voldoende technisch onderlegd personeel oan deze sporten voldoende goed te onderwijzen. Nu de opleiding Voor deze onderwijzers weer gevestigd is to Wllleinisoord vertrouwen wij dat er meer lieï- hebbers gevonden zullen worden om tot deze •porten te worden opgeleid. Ook kwam oais ter ©ore, dat niet bij elite in richting der Marine door de onderwijzers aldaar les gegeven mag worden voor de daarvoor voor- gescheven vergoeding, (bezuiniging??). Dat ook dit remmend werkt behoeft geen betoog, immers „geld verzoet arbeid". De deelname voor het boksen was dit jaar al bijzonder gering, maar dit ts nog wel te hegrij pen; niet een ieder is liefhebber van wedstrijd- boksen. Voor het worstelen was de deelname grooter, maar toch misten wij de belangrijke partijen van voorheen. De voorwedstrijden in de G. S. S. werden bezocht door den Schout bij Nacht, commandant der Marine en diens adju dant, terwijl wij verder opmerkten den comman dant van Hr, Ms. v. Speijk en den hoofdofficier van gezondheid Minkema, verder eenigê officie ren. Ook op den avond in Casino gaven eenige officieren blijken van meeleven, overigens was de belangstelling van hoogerhand niet groot. Die berechting voor het boksen berustte in handen van den heer Ploeger; de N. B. B. sehit- teide weer eens door afwezigheid. Bij het wor stelen was de vertgenwoordiger van den N. K. S. B., de heer v. Putten, scheidsrechter, terwijl de heeren Ploeger en Stam als kamprechters fun geerden. Hoewel bij de meeste wedstrijden protesten inkomen, Is dit op deze wedstrijden niet voor gekomen, waaruit mag worden geconcludeerd, dat de jury voor haar taak berekend was. Die partijen, welke lm het bijzonder vermelding wettigen, zullen wij hier beschrijven, daar het geheele verloop der wedstrijden allicht te veel plaats zou inenien. Wat betreft de voorwedstrij- deni zullen wij die partij TollerAlberts aan halen. Toller trof het al heel beroerd door direct, tegen Alberts te loten; zooals later bleek, had den dit de le en 2e prijswinnaars moeten zijn. Tqlter heeft, niettegenstaande hij dn Alberts be slist zijn meerdere heeft te erkennen, deze meer als uitstekend partij gegeven. Maar de meerdere techniek, zoowel als de uitstekende ringroutiiie, bezorgde Alberts do overwinning. In ditzelfde gewicht bokste Fey tegen Bos; als eerstgenoem de, welke veel sterker was als Bos, niet zoo defensief "was opgetreden had' die overwinning hean niet kunnen ontgaan, nu echter ging Bos met den 2en prijs schoot; hij had dan1 ook ver diend te winnen door zijn aanhoudend aanval lend optreden. De partij BrandonJurrjenis einr digde in het voordeel van laatsgenoemde, in de eerste ronde vielen van beide zijden harde en zware treffers, die zeer wel thuis kwamen, Jurr- jens iets in het voordeel. In de 2e ronde kwam Brandon gerweldig opzetten, aan het einde van deze ronde wordt JUrrjens in de touwen gedre ven en hangt over het lijntje als de bel hem redt. Tot aller verbazing verklaart Brandon op te geven, ij had] niet voldoende uithoudingsver mogen, aldus wordt Jurrjens winnaar. In de halve finale 1. gew. weet Alberts ook Bos tot opgave te dwingen. Worstelen. Vedergew, Matza wint vantPeynenburg ln 4 min. 15 sec. Keyzer weet de Boer in 1 min. 9 seconden te leggen; Wallle toucheert, Timmer mans ua 2 min. 19 sec. L. Gew. Beumer tooet na 2 min. 19 sec. de meerderheid erkennnen van Wiks. Terne werpt in 2 min. 47 sec. v. <L Heide op bedde schouders. M. Gew. A. Mens weet Versteeg in 1 min. 13 sec. tot opgave te dwingen. Jorissen wint in 6 min. 55 sec. van Ramhout. Halve filiale Vedergew. Matze wint op pun ten van v. Wilde. Welie toucheerd Keyzer in 7 min. 39 sec. Halve finale L Gew. v. d. Reydie wint van Baurner in 1 min. 8 sec.; v. d. Reyde weet na; 2 min. 61/« ook Blom te vloeren. Halve finale M.Gew. AJ Versteeg wint door opgeven van Rombout wegens blessuur. y Dit voorzoover de partijen werden afgewerkt in de G; 8. S. De finale's der meeste partijen werden afge daan in „Casino". Deze avond werd benut dbor de M.S.V. „Zeemacht": ten le om propaganda te maken, ten 2e om de kas der vereen, te sterken. Dit ie heel goed gelukt, daar het bezoek op dezen avond goed was te noemen, dit vooral wat betreft het Marinepersoneel. Deze avond werd aangevangen met boksen Bijz. L. Gew. Bekker, welke in zijn gew. 'geen tegenstander had (dit komt meer voor in deze klasse) moest een partij maken met Matze, doch kom voor een kampioenstitel niet Ln aanmerking konten. Doorstudeeren Bekker! L. Gew. WelieMullens; in deze partij zag men al direct dat Welie zou wiunen, hij was eberker en vlugger en had een harde stoot. Mul ler koos de wijste partij en gaf, om erger te voorkomen, zich in de 2e ronde gewonnen, waar door Welie zich den lauwertak zag toegewezen. Zw. L. Gew. AlbertsToller. Wij hopen dat het publiek het ons zal vergeven, dat wij het bij den neus hebben genoemen, maar ln dit gew. was de beslissing reeds gevallen in de G. S. S. en was dit dus een demonstratie. Het publiek heeft hier kunnen genieten van mooi spel-boksen. Hier werd gedemonstreerd dat men ook heel goed kan boksen als lichaamsoefening zonder de kans te beloopen een bebloeden neus of een blauw oog te krijgen. Het was voor kenners een zeer mooie partij, voor bloeddorstigen echter minder mooi. M. Gew. - v. dl GaagJurrjens. Laatstge noemde was wel gehandicapt, daar hij veel lich ter was dan zijn tegenstander, v. d. Gaag heeft blijk dat hij Jurrjens wil sparen, doch de "jury geeft hem direct te kennen dat Aij heeft te bok sen of hij zal worden gedisqualdficeerd. ln de le ronde heeft Jurrjens het hard te verduren, maar hij incasseert de droge .meppen naar behooren. In de rust tusschen de ronde wordt ham schijnbaar gezegd hoe verder te handelen. Hij komt Ln do 2e ronde na oen aanval van v. d. Gaag geweldig opzetten, plaatst een zuivere stopstoot daarna eenige hoeken na; hij zag iu deze ronde zelfs kans v. d. Gaag voor een oogenblik te verontrus ten. Het publiek wordt al te luidruchtig, waarom de scheidsrechter ©en oogenblik laat stoppen en het pubhek tot de orde roept. Jurrjens komt deze ronde goed door. In de 3e ronde wordt het hem echten te bar; de knock out nabij valt hij in de touwen. De scheidsrechter dacht dat hij al op wilde geven, maar niets daarvan, hij houdt moe dig staud na ontvangst van eenige directe's. zuiver geplaatst opide kin, is hij absoluut groggie en verklaart de söheidsreöhter voor overgroote meerderheid v. d. Gaag* als winnaar. Tot slot van het boksen komen in den ring de hall zwaar gewichten WeykampGrametad. In de le ronde moet Weykamp defensief optreden, de molenwieken van Grametad doorklieven met !r( bewegingen, «nel op elkaar volgend, het luchtruim, al»maar trachtende de teere plekken bij Weykamp te troffen. Weykamp «let het ge vaar in, dat wanneer hij door een van rior.folijke etooten «otroffen zou worden, dit hom nootlot 11^ zou kunnen worden en dekt zich dan ook uiter mate goed en houdt zijn tegenstander op oen afstand. De le ronde verloopt dan ook zonder bijzonderheden. In de 2e ronde deimonstreort Weykamp, dat 'hij zij» tegenstander heeft door zien, hij weot hem op het juiste oogenblik op do goede plaats te treffen met een hookatoot op de kaak, welke Graabstad naar het droomland doet: gaun, en wel voor de volle tien, hij was knook out, de eenlgete van den gaheelen wed strijd, dus troost je Gramstad ,je was ©enig in je soort. Hierna komen de worstelaars op het tooneel. Vedergew. WelieWatze; ook deze partij was reeds beslist' in de G. S. S., dus ook dit was een fantasiepartij. Van een dergelijke partij te geven hebben de heeren nog geen kaas gegeten; een ieder kon zien, dat dit geen werkelijke partij was, "waarbij dus op volle kracht gewerkt werd. L. Gew. TemsDiks. Ook dit warén twee pittige jonge krachten. Diks moest voor deze keer na 1 min. 51 sec. in Tems zijn meerdere erkennen en moest zich tevreden stellen met den 2en prijs. Bij voldoende training zal er met Diks heit volgende jaar terdege rekening gehouden moeten worden. M. Gew. A, JorissenMens. Jorissen, reeds kampioen in het 1. gew., kon dit' jaar dit gewicht niet maken, waardoor hij in een gewicht hooger moest uitkomen. Mens was in dit gew. de kam pioen van het vorige jaar. Jorissen wist den kampioen in 5 min. 54 sec. te vloeren en deed aldus zien, dat hij zich ook in een ander gewicht kan handhaven. M. Gew. B. v. d. Vijver—de Kleijne. In deze partij ie de beslissing al heel spoedig gevallen in 't voordeel van v. <L Vijver. Reeds na 1 min. 46 sec. weet deze zijn tegenstander te verschal ken door voorlangs te gaan, terwijl op hem werd toegepast de tegengreep voor de halve nelson buiten, waardoor de Kleijne met de schouders in de mat werd gedrukt. De Kleijne zal, wanneer hij zijn krachten weet te benutten en over meer uithoudingsvermogen gaat beschikken, een ge weldige tegenstander kunnen worden, waarop nog vele worstelaars zullen stranden, maar voort durend trainen! Lischer weet (genoeglijk pruimend op zijn ha ren, welke hem tot over den mond hangen) zijn tegenstander Melis na 7 min. 38 sec. te touch ee rpen, waardoor het zware gewicht was afgewerkt. Melis had niets in te brengen, hij wist echijii- baar niet was hij doen moest, hij is er uit. Tot slot van dezen zeer «©animeerden avond werd een demonstratie worstelen gegeven door de heeren Stam en de Wolf. Hun weiken viel, te oordeelen naar het gefeeven applaus, zeer wel in den smaak, zoowel vani het publiek als van de weTkers zelve. Na afloop der wedstrijden weiden door den lult. ter zee le kl. v. Duim de prijzen uitgereikt. Voor iederen prijswinnaar had deze heer een woordje van huidie voor zijn werken en wist met een enkel woord de juiste snaar te treffen om bij de menschen een goede stemming te voor schijn te roepen. Ten slotte werden de deelne mers aangespoord omfook zelf meer propaganda te maken voor deze wedstrijden. S. Zondag 29 ApriL Het wedstrijdprogramma van den N. V. B. Amsterdam, Stadion': NederlandBelgië. Overgangsklasse. Dordrecht: OJD.S.Storm vogels. (Stormv. moet minstens gelijk spelen, wil ze promoveeren, maar of dat zoo gemakkelijk zal gaan, betwijfelen we, daar de Dordtsche club op eigen grond; schier niet te slaan1 is. Zelfs H.F.C. verloor van O.D.S. (2—6) en ook Excelsior moest de beide punten in Dordrecht laten. Het zal dus morgen in Dordt geducht spannen; voor Storm vogels staat heel wat op het spel, daar het le klassesohap er mee gemoeid is. Vermelden we nog dat O .DB. in LJtmuiden reeds met 21 won (17 Dec.), waardoor do bezoekers een einde maakten aan het ongeslagen record van Storm vogels.) 3e klasse A. Koog aan de Zaan: K.F.O.— Zaanlandia. Dit is in deze afd. de laatste wed strijd. In Zaandam won K.F.G. met 21; wan neer ze nu gelijk spelen, eindigen ze als no. 8. Wedstrijden bedoeld in het nieuwe competitie- indeelingsrapport. Den Haag, H.V.V.-terrein. S.V.V.Zandvoort Leiden, Lugdunum-terrein: Spt rtaanDJI.C. Haarlem, E.D.O.-terrein: HilversumA.S.C. (A.S.C., D.H.C. en Zandvoort, de drie 2e klasse- kampioenen, hebben reeds tegen elkaar gespeeld. Zij spelen nu nogmaals een halve competitie tegen S.V.V., Spartaan en Hilversum, de nos. 7, 8 en 9 der Overgangsklasse. Het gaat om 2 plaat sen in de nieuw te vormen le klasse-afdeelLngen.) Het wedstrijdprogramma van den N.-H. V. B. 3e klasse C. Tuindorp: H.R.C. 4—Zeemacht 1, scheidsrechter Dol. (Deze match is reeds eenige malen vastgesteld, maar werd telkens op verzoek van Z. uitgesteld. Thans heeft de competitielei der besloten deze ontmoeting voor het laatst vast te stellen.) Rauchbeker, demi-finale. Tuindorp: H.R.O. 1 Z.F.C. 2, aanvang half drie. Seriewedstrijden „Helder", Afd. A. Alkmaar 1—Helder 2, aanvang half drie. Afd. B. Helder 3S.V.S. 1, aanvang 10 uur, scheidsrechter Darphorn. Afd. D. Helder 5S.V.S. 3, aanvang 12 uur, scheidsrechter Leur. H.R.O. I—Z.F.C. n. CDemi-finale Rauchbeker.) De Racers, die den vorigen Zondag in Wonner- veer Q.S.C. met afdoende cijfers sloegen, komen thans voor de halve beslissing udt tegen Z.F.C. 2, pas gepromoveerd kampioen der reserve le klasse A en houder van den Beker. Alzoo weer een zware partij, want de Zaandammers beschikken momenteel over een zeer sterk team, waar de roodhemden hun handen meer dan vol aan zul len hebben. Het voordeel van eigen terrein, de huidige spelvorm en de groote dosis geestdrift welke het geheele elftal in de laatste wedstrijden aan den dag heeft gelegd, zullen wellicht een voldoend tegenwicht vormen voor het meer ge routineerde spel der Z.F.C.-reserves. HihC. komt geheel volledig uit. Aanvang half drie. Hopen we, dat het weder in deze zal mede werken. Grensrechters: Dol en v. Baaren. Seriewedstrijden „Helder". Alkmaar 1Helder 2. Voor morgen staan 4 wedstrijden op het pro gramma, waarvan die van de- Holder-reserves wel de belangrijkste is. In de competitie heeft H. niet van Alkmaar kunnen winnen, waardoor zé nu gelegenheid krijgen om alsnog revanche te nemen. Helder komt thans met een flink elftal ep de «n zai terdege partij geven. Dit is het elftal: De Koster, d.; Kramer en Schol, a.; J. Bak Gode en Kwast, m.; Duinker, PP, Klaaesen, Smit en Visser, v. We missen alleen Dito. Aanvang half drie, scheidsrechter Geurt» 4 Afd. C. Geel Wit 3Heldor 4, aanvang 4.15, Voor de overige wedstrijden mpdlege men hst programma. Z.VA I (HeMw)—55.Y.S- I (Texel). (MedaUlewols*riJ<L) Hedenmiddag spoelt Z. van Helder te Den Burg op Texel tegen Z. van TexeL De vorige maal werd met 43 verforen; wil men du« euuoor hebben, dan dient er hard gewerkt Z, vertrekt met het volgende olftal: Gozers, tl.; Kramer en van Denreen, a,; Langhorst, van haren en van Loeu/wen, m,i Avenariu», Bakker, btrul Lugteniberg en Akrend, v. Bataviorniouws, Zondag moet" Batavier 1 voor de 2e ronde van do seriowedstrijden van „Vrone' te St. 1 ancras spelen tegen Zeemacht 2. Daar Zeemnciht 2 m do competitie een geduchte tegenstander was, be looft het Zondag ook een spannende wedstrijd te worden. Batavier komt als volgt uit: doel: Hoff; achter: B. Dienaar en Mallet; midden: Bak, Maas en Mulder; voor: P. Dienaar, 0. de Vries, Bakker, Petrus cn Chereth. De reis geschiedt per auto, men vertrekt «m 11 uur vanaf het Militair Tehuis, Spoorstraat Allen present heeren 1 N ederlandBelgië I Een terugblik. Van alle Interlandwedstrijden, door het Ned. elftal gespeeld, 'hebben die tegen België altijd do grootste belangstelling getrokken. Populair bo venal, 'geen ontmoeting waar mond en pen zoo van is, als wanneer de Belgen naar hier komen. Weken, ja maanden te voren wordt allerwege in den lande over do ajs. „internationaal" Holland— België gesproken en geschreven, voorspellingen en vermoedens lustig gelanceerd. Hoe dat zoo komt? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Het feit dat Nederland de meeste wedstrijden tegen België beeft gespeeld is misschien een der factoren daarvoor, ergo dat de roodbaatjes altijd zeer gezien zijn bij heti Hollandsoke publiek en zich als faire tegenstanders hebben doen kenr merken. En' dan dit nog: het zeer vurige en geestdriftige spel der Belgen, wat hun wedstrij den altijd zoo aantrekkelijk maakt. Feit is, dat de wedstrijden tegen België zich altijd in een groote popuMritedt hebben mogen verheugen en deze nog bezitten. «Want, zools reeds is geschre ven in ons no. van Dinsdag, alle toegangsbewij zen voor de morgen te spelen match zijn reeds uitverkocht! Geen „gaten" in de tribune, zooals Ln den NederlandFrankrijk-wedstrijd. Een uit verkocht huis, dus c.a. 38.000 toeschouwers 1 Deze match tegen België is de 25e togen dit land, een soort jubileumswedstrijd dus. De laatste overwinning, welke Nederland op Belgyj behaalde, dateert reeds van 9 jaren her. Het was op 26 April 1914, dat onze nationale ploeg de Belgen Ln het pas geopende Stadion met 42 sloeg. De stand was toen voor Neder land: geep. gew. gel. verL goals p. 20 14 1 5 65—36 29 Oranje had dus een kranige voorsprong. Maar het Belgische spel ging sindsdien met groote schreden vooruit, terwijl daarentegen dat van onze ploeg nu wel niet direct achteruitging, maar toch ook niet in opwaartsohe richting ging. Ruim 6 jaar na bovenvermelde ontmoeting 31 Aug. 1920 ontmoetten beide teams elkaar weer in Antwerpen, tijdens de Olympische spelen. Nederland verloor met besliste cijfers, 30, na dat de rust nog een 0—0 stand aangaf. De neder laag was zeer verdiend; De Belgen waren over alle linies veel sterker en dan die enerme geest drift, waarmede het team speeldeDenis, Groosjohan en Bieshaar, die morgen ook van de partij zijn, waren ook in het elftal. 15 Mei 1921 zien we beide ploegen weer tegenover elkaar in het Antwerpsche Stadion, thans gold het een ge wone offfcieele landenontmoeting. Nederland kwam nu inderdaad met haar sterkste ploeg op de proppen en hoewel de Olympische kampioenen overweldigend speelden, moesten zo zich met een gelijk spel tevreden stellen (11). Ja, de Bel gen konden met dit resultaat zeer tevreden zijn. De Nederlandisohe pers was vol lof over het spel der Oranjemannen. ,Een wedstrijd, die het Ideale nabij kwam", schreef de „Tel."; „dit Ned. elftal heeft inderdaad oen kranige prestatie gegeven", aldus de „N. R. Ct.". Het elftal was aldus samen gesteld: Van Tilburg; Pelser en Stevens; Hoor dijk, Hoogstede en Steeman; B. Kessler, D. Ktaa ier, Van Gendt, Vod Diermen en De Natrla. Het volgend jaar was Antwerpen weer het tooneel van den strijd. Nu wonnen de Belgen mot 40. De onzen waren bijna geen oogenblik' in de meerderheid .geweest en waren Ln snelheid en enthousiastme verre de minder© van de gast- heeren. Kortom het was een débücle voor de oranje-kleuren. Denis vervulde de epilplaats. Vijf weken daarna, dien 7en Mei, brachten de Belgen hun tegenvisite en in het Amsterdameche Stadion wisten zij wederom te zegevieren, zij het met 21. Onze ploeg speelde bepaald ongelukkig en vooraanstaande Belgische sportsmen wanen het er over eens, dat gelijk spel veel beter de verhouding ad weergegeven. Nederland was on gelukkig met eenige beslissingen van den arbiter. Vanaf 1920 hoeft het Ned. elftal dus 4 wed strijden tegen België gespeeld, die onderstaand, zeer nadeelig, saldo opleverden: gesp. gew. gel. verl. goals p. 4 0 1 3 210 1 Men ziet het, ons elftal heeft sinds 1914 geen enkele zege op haar ouden tegenstander kunnen boeken. Maar de lezer zal bemerkt hebben, dat niet uitsluitend slecht spel de oorzaak van dit zeer geringe succes is. En nu morgen wederom tegen do Roode Dui vels, voor de 25e maal. Wat zal het zijn? We wéten niet beter dan ons te releveerén aan het- gene wat dienaangaande reeds in het no. van Dinsdag geschreven is: „Wie weet En tenslotte dit: Van het Belgische elftal, wat de laatste maal hier kwam, zijn thans weer 9 wellicht 8 spelers van de partij. Van onze ploeg slechts 2, n.1. Denis en v. Lingo. Rest ons nog te vermelden, dat onmiddellijk na afloop van den wedstrijd de Elftalcommissie zal vergaderen om het elftal vast te stellen, dat op 10 Mei ln Hamburg tegen Duitschlond moet spelen. DnitschlandNedorland. Deze wedstrijd zal op 10 Mei, Hemelvaartsdag, te Hamburg op het Viktoria-teirrein plaats heb ben. De laatste maal dat het Ned. elftal tegen Ihntsohland speelde was op 12 April 1914 in het Stadion te Amsterdam. Het einde van deze zeer emotievolle match onze ploeg stond zelfs oenigen tijd met 31 achter was een gelijk spel, 44. In totaal heeft onze ploeg onderstaand resul taat tegen Dudtschland behaald: "al ongwnisoorren, bestaat u't do hearon ker, LValkhof en R J. W al. aangevuld met drie leden der vc.xauigiBtf» JJ» de aan de oompetitt© deelnemende dftalle^ ShWa Thljaseu (H li.Od, ünmm (Adelbor- aten) en P. Duijoltx (Geel <Vit). B Daar or nog geen to,^temmingv«n den N.v. ia ontvangen, «al Zondag aa M drlfl W J werf oen vriendschappelijke gespoeld tuaechen Adelbowt«n-4xeei Wit, WilR dra toestemming is ontvangen, c&l dew w»a*"Wu reed. gelden voor de oompotttlo. H.K.C.-nieuws. Zondagmorgen 11 uur spoelt eon H.K.C.-cem- binatie tegen de Taxelsoho Sportclub. Deze club is een pootig twaalftal en kan heel aardig spelen, daarom ls het gewenecht dat er belangstelling bij zal zijn, die do H.K.O.-ere aan zullen moedigen. HK.C. komt uit: domos: M. de Leeuw, S. Boo- gaart. B. de Graaf, A. Romeijer, J. Thijssen, M. Remoijer; hoeren: Krutoingen, J. Harpen, li- Kwast, B. de Licht, D. Gnodde, P. Bosch. Resorvo: A. Smit en A. Everts; boeien: J. B. Blom, Siegers. De heer Konlngetein zal dien wedstrijd g elden. Bij beschikking van den Min. van Marine ls de luit. ter zee 2e kl. van de Kon. Mar.-Res. J. ten Klooster 1 Mei geplaatst aan boord Van Speyk. De heer E. Leesberg, te Amsterdam, tot eaml- arts bevorderd, ls bestemd tot officier van goz. bij de zeemacht. Bij K. B. ia met 1 Mei a.s., de bij de Kon. Mar.- Ree. wegens meer dan 20 jaren dienst eervol ont slag uit den dienst verleend' aan den luit. ter zee le kl. G. H. Ruhaak; bevorderd tot luit. ter zee le kl. de lult. ter zee 2e kl. L. A. Mulder, zich noemende de Roohefort Mulder, en tot luit tef zee 2e kl. de adelborsten le kL A. Beosman en J. C. van den Tol. Bij beschikking van den Minister van Marine is luit. ter zee 2e kl. jhr. H. A van Foreest met 7 Mei geplaatst aan boord Gelderland. BEHOUDENS ZEER BIJZONDERE OMSTAN DIGHEDEN is aan' de ondervolgende personen veanguTiTi'Ti'ing verleend om naar Nederland terug te koeren. Per 6.s. Jbhan do Witb, 31 Maart van Priok: Stoker-olieman P. Amiabel. Per 8.8. Kowi, 7 April van Priok: Oppeikoufltabél J. Brandhoff, madLdr.-maJ. L. M. de Waal, serg.-hpfm. E. J. D. Koch, matr. le kl. W. van Munster,id. 2e kL A. Mulders, korp.- stoker J. C. Lugtenburg, korp.-hofm. W. F. Hen- nik, stoker-olieman P. de Wolf, stoker le kl. P. Dijkman, serg.-hofm. F. W. Taamman, kwar- tierm. J. P. P. Parlevliet, korp.-seiner P. de Waard, korp.-bott. A. M. R. van de Wint kwar- tierm. E. Plug, korp.-maoh.dr. 2e kl. J. Over- beeke, stoker-olieman K. J. Jongepiér en A. D. Haak, matr. 2e kl. P. W. Bruijne, serg.zvpl. H. Welp. korp.-hofm. E. W. Eshuijs, schipper J. O. v. d. Kamp, korp. d. mars. J. Lamie, stokerolle- nian J. P. Arents, schipper O. J. Lijdens, matr. 3e kl. J. Smit Gouvernem entssrtoomschip „Wega". Het Gouvernementest ooms chip Wega is 27 April vjn. 8 uur, van Vlissingen naar O.-L ver trokken. Etat-Major van dien bodem: luit ter zee le k). J. J. Heilbron (commandant); ld. 2e kL A. Vromans, G. 8. C. Baron van Randwijok en J. H. van Rinkhuijzen; off.-imach. le kl. W. O. Gort; ld. 2e kl. W. P. Plantenberg, J. G. Charmes en A. J. Korff; off. van adm. 2e kl. M. J, O. Klaas- een; off. van gez. 2e M. M. v. d. Sluijs. 7 Mei: lult ter zee 2e kl. Jhr. H. A. van Foreest van tor beschikking geplaatst boord Gelderland. 1 Mol: luit tor zoo 2e kl. M.-it J. ten Klooster geplaatst aan boord v. Speijk tot het medemaken van een oefening van oen maand. gesp. 5 gew. gel. vorl. 'goals p. 3 2 0 18—14 8 Het waren deze wedstrijden: 1?10:T~ Nederland—Dnitschland: 4—2; Dnitsch land—Nederland l-i-2. 19i2. Nederland—Dnitschland 5—5; Dnitsch land Nederland 2—3. u14' i%. Nederland—Duitschland 4—4. Het Duitsche team is bereids samengesteld. Het terrein kan circa 25.000 bezoekers bevatten. G cnoegli jkheids-conipetitia Men schrijft ons: De plannen, welke bestonden tot het in leven roepen eener Genoeglijkheids-competitie zijn thans definitief geworden. Aanvankelijk was door de besturen van de voetbalverenigingen Helder, H.R.C., Adelborsten en Geel Wit voor deze oompetitie medewerking toegezegd, maar daar het bestuur van Helder, omdat H.R.O. medsdeed, zich weer heeft terug getrokken, zal de competitie alleen gespeeld wor den door de eerste elftallen van H.R.C., Adel borsten en Geel Wit. I* regellngsconmiiwie, die dwo wedstrijden Afvloeiingsmaatregelen. De Min. van Oorlog heeft bepaald, dat de leden van opgeheven muziekkorpsen voor zoover zij niet zijn of worden ingedeeld bij een der go- handhaafde korpsen, 26 dezer in het genot van verlof moeten worden gesteld in afwachting van nadere 'bevelen. Bevorderingen. Op 1 Mol a.s. aangesteld tot dienstplichtig eerg. bij het reg. kust-art. de dienstel, korporaals H H. J. v. Dompselaar, D.P.Teijaen, N. P. F. Heijde- man, G. J. Troostheijde, Ji B. W. Silhl, A. J O Durksz, J. F. van Veen, J. M. Veldhuis, J. R. H. Hoen, J. G. Weijsters, H. P. A. Coidia, R. K. B. Bevers en' A. G. van Bisseren. Geslaagd. De seig. P J, Faas van' de 4e eohoolooimp. reg kust-art. te Hoek van Holland, le op 17 Aaril 11 te Rotterdam geslaagd voor het examen L.O. Op verzoek eervol ontslagen dé le lult on nonHaetiviteit W. J. Maalsteed, van de artilleria die is benoemd tot ros. le lult bij de ponton niers en torpedieten. 2e luit. H. Alting en J. Daniëls, van het reg. kust-art, worden 1 Mei onthoven van hun dotachoering bij de artillerioinrichtingen te Stoomvaartmaatschappij Nederland. Boewe, verte. 25 April v. Batavia n. A'dam. r tïm,lsr" verfcr- 26 APrfl v. Algiers. Celebee, thuisr., pass. 24 April Gibraltar. Jehan de Witt, thuisr., verte. 26 April v. Algiers aiT' 26 &Pril v' Stelde te Port Natal! Nias, thuisr., arr. 26 April te Suoz. a^'w' 26 Aj)ril v' A'dam te Nerwcastla Amban, thuisr., verte. 25 April v. Sabang. Ctenua!r rlanden' hitr„ verte. 25 April v. Kon. Hollandsche Lloyd. Amrtenand, arr. 26 April v. Hamburg to' Ant werpen. F'landria, vertr. 2G April v. Umulden. Kon. Paketvaartmaatschappij. Sigll, arr. 22 April te Ramgoon. Skagen, arr. 22 April v. Rangoon te Kon. West-Indische Maildienst Vesta, arr. 26 April v. Curacsn t j Helder, arr. 21 April v. AntofagJt, Hennes, arr. 26 April v. ChiH T tW?sraiM te Hamburg. nui' 'L T- Duinkerken, ™rtt-28 t. a Van Reneeloer, vertr. 25 April f. Derbidw» n, Havra IlaJeyoo Lijn. etad Haarlem, vertr. 21 Aprü Oonstnntlnopel n. Antwerpen. Holland—Amerika Lijn. Moerdijk, arr. 26 April R'dern °2, Cordltfanehlre, v, Vanoouver n. «daan, vertr. April v. San Pedro. 526 April o. d. Thaane». Maasdam, v. R'deon n. N.-Orieana, pass. April Rotterdam, v. R'dam n. Nerw-York, vertr. 26 April v. Plymouth. I/xsh Kotrine, v. R'dam n. d. Pacafickust, arr. 25 April te Londen. Voendain, v. li'daan n. Now-York, paaa. 25 April Cape Race. HollandAustralië Lijn. Abbekerk, uitr., arr. 27 Aprü te Port Sald. Aagtokerk, thuisr., pass. 26 AprU VMasingea, n Antwerpen. Almkork, arr. 25 April v. R'dam t Hamburg. Arendskerk, uitr., vertr 24 April v. Adelaide. Tjikandi, thuisr., pass. 26 Apni Perim. Holland—Britsch-Indië Lijn. Semmelsdijk, uitr„ vortr. 25 April v. Colombo. Stroofkerk, uitr, vortr. 26 April v. Rangoon n. KoudokeA, thuisr., vertr. 24Aprtl v. Hadras. Andijk, verte. 26 April v. R'dam n. Br. Indië. HolLO.-Azië Lijn. Oldekerk, nltr„ pass. 26 April Gibraltar. Banka, thuisr., vertr. 25 April v. Shanhal. Holland—Oost-Afrika Lijn. Heemskerk, arr. 27 April v. Dar-esBalaani te Zanzibar. Al watt, thuisr., arr. 26 April te Suez. Banda, arr. 26 Aprü v. O.-Afrika te Adam. Rijperkerk, uitr., pass. 26 April Finisterre. Holland—Zuid-Afrika Lijn. Jagersfontein, arr. 26 April v. Antwerpen te Hamburg. Klipfontein, uitr., «fr. 25 April te Kaapstad. HollandWest-Afrika Lijn. Jaarstroom, thuisr., vertr. 24 April v. Las Palmas Rotterdamsche Lloyd. Goentoer, nitr., pass. 26 April Fdnieterre. Grorontalo, err. 26 April v. R'dam te Batavia. Medan, thuisr., arr. 27 April to Suez. Tambora, uitr., pass. 26 April Perim. Patrio, uitr., vertr. 24 April v. Padang. Anjeor, uitr., vertr. 25 April v. Ceruta. Kawi, thuisr., vertr. 25 April v. Port Said. Kedoe, uitx., pass. 26 Aprü Gibraltar. Rotterdam—Zuid-Amerika Lijn. Djamhl, arr. 25 April v. R'dam te Soerabaya. Aldabl, arr. 27 April v. R'dam te Hamburg. Alohi'ba, uitr., arr. 26 Aprü te Las Palmas. Alcyone, thuisr., arr. 25 April te-Santos. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Al cinema, v. A'dam n. Batavia, vertr. 25 April v. Belawan. Tydeus, v. Batavia n. A'dam, arr. 27 April te Gravesend. Alcionee, v. A'dam n. Batavia, vertr. 25 April v. Medan. Autolycus, v. Jlapan n. Londen en R'dam, arr. 26 Aprü te Gmvesend. Demodocus, vertr. 24 April v. Hongkong n. R'dam JavaNew-York Lijn. Stadsdijk, vertr. 25 April v. Batavia n. New-York Veahtdijk, v. New-York n. Java, verte. 24 April v. Algiers. JavaPacific Lijn. Bondowoso, v. San Franclsoo n. Java, arr. 21 April te Shanhal. JavaChinaJapan T.ljn TjUeboet, v. Yokobama n. Batavia, arr. 24 April te Kobe. Tjüiwong, vertr. 25 Aprü v. Shanghai n. Japan. Tjisondari, arr. 24 April te Hongkong. Tjitaroem, vertr. 26 April v. Shanghai n. Hong kong. Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen het Eg. sa „Heron", van 25 tot 27 April 1923,, GETROUWD: A. G. Lensen en M. Kroon; W. Tiu Mölohera on M. *t Hart. BEVALLEN: T. van de Vijver-Geus, d.; C. C van don Heuvel-Heetanan, C. W. VelthuU» Huchsihorn, d. OVERLEDEN: O. H. Rensmaag, 11 mn,t 26 April 1923. do°v 1 koider: 110 middeltongen P. stuk 0.60; 80 kleine tongen p. stuk 0.25; ïo™.klelM 8cho1 p- ki9t f door trekker»: p- tal lKö-2^0; 6 tal ge«p p. 27 April 1923. Aangevoerd door trekkers: 250 tal haring p. tal 0.852.20; 12 tal geep p. tal 2028.50; 2 zalmen p. stuk 87AO—48.50, door 1 roggen- visscher: 20 roggen p. stuk 1.18. BROEK OP LANGENDLJK, 27 April 1923. BL aardappelen 1AO-2.20, grove uien 1.80 —2.50, drielingen 1.60—1.90, roode kool 2e art 3.50—4.50, gele kool 4.80—8.20, Deensche Sïpril i^5'60, Tabaxbor 8-10 PW 100 K.G. behalve Tiins- 's 5vond?n ?mr 00 bcn'r":;<]:ou Maanda« ^Van Amsterdam alle werkdagen '»mor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1923 | | pagina 10