T.O.P. „CASINO" donderdag AMBACHTSSCHOOL 1000 HELPER EH OMSTREKEN. algemeene vergadering Lunchroom „NEUTRAAL", MORGEN (Hemelvaartsdag) J^aangebooen. te koop koop dTversen. BETREKKINGEN! BALAVOND KAMER VAR KOOPHANDEL EN FABRIEKEN, Verplaatsing Kantoor OUDEGRACHT 182. BUREAU VOOR ARBEIDERSRECHT. SYLVIA ENSEMBLE. Amstelbieren op ijs. P.V.J. Prins Hendriklaan 9, 5-ar "«"LËi3 Korfbal. Dienstregeling EJ3.0.N.A. voor Hollafid's Noorderkwartier. van Ged. Nieuwesloot naar Telefoon Interc. 48. Postgironummer 98616. Aanvang half negen. Ter kennis van belangheb benden wordt gebracht, dat, in verband metden HEMELVAARTS DAG, deze week GEEN Zitting zal worden gehouden. Voor 8 p o e dgevallen kan men zich eventueol wenden ten huize van den Ambtenaar, tusschen zes en half acht uur'snamiddags. De Ambtenaar, B. ZONDERVAN, Cronjéstraat 2. op WOENSDAG 16 MEI a.s., des avonds 8 uur in de School. SPOORSTRAAT 43. van 8 tot 11 uur, Overheerlijk VANILLE-IJS en PL0MBIÈRES. J. PLUIJLAAR. Faillissement M. BOON. vanaf ZATERDAG 12 MEI tot en met WOENSDAG 30 MEI. AANGEBODEN. GEVRAAGD. tere hebben we hier op het oog het blijkbaar dagelijks vermeerderende gilde van straathan delaars, die met hun meestal geweldige stem organen openlijk hun waren aanprijzen en de rustigste straten verontrusten. Het wordt ondraaglijk. Het is ai voorgeko men, dat in sommige buurten t geschreeuw haast onafgebroken voortduurt van acht uur 's morgens tot twee uur in den namiddag. Eerst dan komen er ogenblikken van ver ademing. We denken er niet aan iemand uit zijn broodje te stooten en voelen er dan ook weinig voor, den straatverkoop geheel of gedeeltelijk te laten verbieden. Maar wel kan de vraag ge steld of het openlijk aanprijzen der koopwaren niet wat meer zou kunnen word ingetoomd. De cacophonie van -tegen elkaar in allerhande toon- aarden opspbreeuwende straatverkoopers 1® vaak een marteling voor de ooren." Wanneer hij politie-verordtening aan die marteling een einde ware te maken, zou daarmee ongetwijfeld een prijzenswaardig werk worden verricht. Nu bestaan er in de Residentie wel bepalin gen tegen overlast van venters vooral bloem- venters zijn soms lastig en lawaaierig doch die zijn niet geheel voldoende en worden bui tendien niet steeds goed uitgevoerd en nage leefd. Moge men toch eindelijk eens een af doende regeling treffen. Wij vermeldden reeds in U kort een en an der aangaande de faillissements-aanvraag tegen den Haagschen Bestuurders Bond, wegens niet voldoen eener vordering van de American Express Cy., die kousen geleverd hadl Toen „Het Vaderland" daaromtrent een be richt plaatste, kreeg de redactie van dit blad van den heer J. J. van Langen, secretaris van den H. B. B., een ingezonden stuk op haar dak, waarin o. m. het volgende werd gezegd. „Te gelegener tijd zullen wij te bevocgder plaatse ons wel verdedigen, inaar meenen reeds nu den indruk, (helaas door uw redactie geves tigd, te moeten weignemen, door de opmerking, dat het bedrag waartoe wij zijn veroordeeld, niet is opt.staan omdat wij dameskousen, boerenschoe nen, rubberboorden en katoenen goederen niet hebben betaald. Alles wat onze Bond beeft' ge kocht ie betaald ook al waren daaronder wat men noemt „stroppen". Maar wij hebben gewei gerd een groote partij kinderkousjes te accep teeren, omdat wij vrouwenkousen hadden besteld en over die geweigerde partij kousen loopt het verschil. En nu m«ge in het vonnis staan, dat elke huievrouw weet, dat maat 9 een vrouwen- maat is, het Rijk wist dat dan zeiker niet, immers de kinder- en vrouwenkousen die door het Rijk zijn gedistribueerd, waren van de maten 345 voor de kinderkousen en maat 7 was de te wei nig gedistribueerde VTOuwenkous. Afgaande op die maten deden wij onze bestelling er uitdruk kelijk aan toevoegende, dat het Rijk voldoende kinderkousen beschikbaar stelde en het ons alleen te doen was om vrouwenkousen. Een paar vrouwenkousen, dat als monster dienst deed1, werd door ons verzegeld en aan de American Express Company afgestaan, die voor een expert zou zorgen en rapport zou uitbrengen waarna de definitieve bestelling zou volgen. Een en ander is geschiedt en toen ons een zeer gunstig rapport was voorgelegd, hebben wij be steld. Ziedaar de toedracht der zaak. Wij zijn er dus ingevlogen door geraffineerde zwendelaars. En deze zwendelpraktijk vindt nog steun in de Nederlandsche wetgeving en het moge dan waar zijn, dat wij juridisch zijn ver oordeeld, elk menfech met een gezond stel her senen zal het met ons eens zijn, wanneer vrou wenkousen worden besteld en kinderenkousen voor dienzelfden prijs worden geleverd, dat een dergelijke levering niet te accepteeren Is en zelfs de rechters die ons veroordeeld hebben tot be taling, zullen, wanneer zij hun toga uittrekken en niét meer aan de letter van de wet vast zit ten, van oordeel zijn dat onze schuld eigenlijk geen schuld is." ■Wat nu de kousenmaten betreft, ons bleek bij' nadere informatie, dat er altijd maar één maten-stelsel geweest is, zoodiat deze uiteen zetting niet opgaat. Maar de heer v. L. bleef niet onweersproken, want iq hetzelfde blad schreef Mr. J. G. Schür- mann, de bekende Riotterdiamsohe advocaat, die voor de American Expres® Cy. optrad;: Ik zou deze zaak uitsluitend behandeld hebben ter plaatse waar zulks behoort, n.1. voor de Rechtbank, ware het niet dat de heer van Lan gen behalve de vriendelijkheden, die hij lanceert aan het. adrea van de Rechterlijke macht, in zijn ingezonden stuk in de eerste plaats de toedracht van de zaak geheel onjuist weergeeft en in de tweede plaats beweert „dat hij er in gevlogen is door geraffineerde zwendelaars." De heer van Langen is echter wel zoo ver standig om niet nader uiteen te zetten, wie die geraffineerde zwendelaars zijn, doch ten einde misverstand en eventueels verkeerde gevolg trekkingen te vermijden^ acht ik mij verplicht U het navolgende mede te doelen. Mijn cliënte, de American Express Cy, heeft In deze geheele kousenaangelegenheid slechte de ro.1 gespeeld van bankier en expediteur. De Haagsche Bestuurdorsbond deed de bestel ling direct aan de agenten van de Amerikaanscbe verkoopers, gaf bepaalde maten op en ontving ook die bepaalde maten. Het Is onjuist dat de definitieve bestelling Is geschiedt, nadat het expertise-rapport was voor- voorgelegd, zooals de heer van Langen beweert. De taak van de American Express Cy ten aan zien van de expertise was, voor rekening en risico van den. Haagschen Bestuurdorsbond, zoo- als was overeengekomen, het aanwijzen van een expert, die de kwaliteit der kousen moest con troleeren en tevens nagaan of de bestelde maten werden geleverd." Dit stuk laat aan duidelijkheid niets te wen- schen ever en er blijkt uit, dait de zaak toch wel heel anders staat. 1 Inmiddels beeft de Rechtbank de faillisse- ments-aanvrage afgewezen, naar wij vernamen op grond van het feit, dat de H. B. B. niet in een toestand van ontbonden zijn verkeert en de. A. E. C. de eenigste eischeresse is. Of het biermede afgeloopen zal zijn, betwijfelen wij,, want eischeresse heeft hooger beroep aange- teekend bij het Haagsche Hof. De annexatie van Loosduinen is er door! Nadat de vooruitzichten op een spoedige be slissing aanvankelijk niet erg gunstig waren het voorstel scheen radicaal met den man tel van Sint Bureaucratius bedekt heeft men aan het Departement niet geheel zon der aandrang van de Haagsche Kamerleden plotseling haast gekregen. Spoedig waren Voorlöopig Verslag en Memorie van Ant woord verschenen; bij de daaropvolgende openbare behandeling in de Tweede Kamer werd er nog wat over gepraat het betrof toch een groote gemeente met vele kiezers! voornamelijk over de wachtgeldregeling der ambtenaren van Loosduinen, het vestigen al daar van een hulp-secretarie en de gasleve ring, in verband met de concessie van de Noor- sche Gasmaatschappij. Toen werd het ontwerp z. h. st. aangenomen. Ook de Senaat zette er spoed' achter de candidaatstelling voor Je gemeenteraden werd immers bü onderling accoord der politieke partijen telkens verschoven tot het tijdstip der vereeniging en ook daar rolde het ontwerp door de parlementaire machine, om tenslotte via het Staatsblad geheel gereed aan het pu bliek afgeleverd' te worden. De zaak is thans gezond, tenminste wettelijk Practisch nog niet, want de wet bepaalt, dat d< toevoeging eerst zal plaats hebben op 1 Juli a.s. Verder is o. m. bepaald, dat de candidaat- stelling en de eventueele stemming voor de verkiezing van de leden van den Raad der uit gebreide gemeente zal plaats hebben op de dagen door Gedeputeerde Staten te bepalen, evenals den dag der eerste raadsvergadering. Tot dien blijven de bestaande regelingen van kracht. We hebben Loosduinen dius! Wie volgt? Na een periode van grooten tegenslag gaat Scheveningen, althans de vlsscherswijk, lang zaam aan vooruit Het baggeren in de Buiten haven met beter materieel levert goede resul taten op, zoo zelfs, dat B. en W. den Raad hebben voorgesteld thans over te gaan tot uit voering van den aanleg van dien Tweeden Bin nenhaven. Maar ook met de visscherij zelve gaat het beter den laatsten tijd. Uit het communiqué, dat het Bureau van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over de laatstgehouden vergade ring verstrekte, blijkt, dat het aaptal loggers, dat de Scheveningsche haven binnenliep in Jan., Febr. en Maart resp. 21, 90 en 234 be droeg. De opbrengst der te Scheveningen aan gebrachte visch was over dezelfde maanden resp. ƒ18.612; ƒ70.466 eft ƒ87.927. Een aanmerkelijke verbetering dus, die voor een groot deel te danken is aan het krachtig optreden van de Kamer bij de betrokken auto riteiten. Wellicht zal thans voor Scheveningen eens een beteve tijd gaan aanbreken, LEO. MARINEBERICHTEN. De voor den dienst in Ned.-Indië bestemde luit. ter zee 3e kl. L. J. Veldman is per particuliere gelegenheid daarheen vertrokken. De zeemiliciens der lichting 1922, die sedert 6 April voor herhalingsoefeningen in actieven dienst zijn, worden 10 deze weer in het genot van groot verlof gesteld. Hr. 1Ï3. „Douwe Anke»". Hr. Ma. mijnlagger Douwe Aukea is met be perkte bemanning te Willemsoord in dienst op gelegd. Hr. Ms. „Triton". Ht. Me. mijnlegger Triton wordt 11 dezer te Hellevoetsluis in dienst opgelegd onder bevel van luit. ter zee le kl. P. A. Willemsen en wordt bestemd voor toezicht op de visscherij in de Noordzee. Off. van adm. 2e kl. L. A. van Houte is in de directie der marine te Willemsoord overgeplaatst aan boord' van Hr. Ms. instructieechip Gelderland. Off.-mach. 2e fcl. K. Bolk is bestemd; voor den dienst in Oost-Indië. SCHEEPVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland, Boeton, thuisr., vertr. 6 Mei v. Sabang. Celebes, vertr. 8 Mei v. A'dam n. Hamburg. Enggano, thuisr., vertr. 4 Mei v. Padang, Grotius, thuisr., vertr. 7 Mei v. Genua. Koningin der Nederlanden, thuisr., vertr. 6 Mei v. Colombo. Manoeran, vertr. 7 Mei v. Port Natal n. Ned. Indlë Prinses Juliana, uitr., arr. 8 Mei te Genua. Radja, arr. 7 Mei van Hamburg te Nordenham. Meier, vertr. 8 Mei v. Hamburg n. Bramen. Kon. Hollandsche Lloyd. Eeomland, uitr., pass. 6 Mei Teneriffe. Gelria, arr. 8 Mei v. Buenos Ayres te A'dam. Zeelandia, thuisr., vertr. 7 Mei v. Pernamhuco. Koen. West-Iiidischo Maildienst. Astrea, arr. 4 Mei v. West-Indië te New-York. Alkmaar, v. A'dam n. Chili, pass. 7 Mei Terceira (Azoren) Delft, vertr. 7 Mei v. Antwerpen n. Hambuis. Haarlem, vertr. 3 Mei v. Valporaiso n. Iquiquie. Helder, vertr. 4 Mei v. Corral n. San Antonio. Prins Fred. Hendrik, uitr., pass. 7 Mei Finistérre. Halcyon Lijn. Stad Haarlem, arr. 8 Mei v. Antwerpen te Ibraïl. HollandAmerika Lijn. Moerdijk, v. d. N. Pacifickust n. R'dam, arr. 7 Mei te San Pedro. Nieuw Amsterdam, arr. 8 Mei v. New-York te iR'dam. Cardi'gansbire, v. d. Pacifickust n. R'dom, arr. 3 Mei te Panama. Edarn, v. R'dam n. N. Orleans, vertr. 7 Mei v. Santander. Maasdam, v. R'dam n. N. Orleans, vertr. 7 Mei v. Havana. Rijndam, v. R'dam n. N. Orleans, vertr. 6 Mal v. Vera Cruz. Spaarndam, v. N. Orleans m. R'dam, vertr. 7 Mei v. Vera Ctuz. HollandBritsch-Indië Lijn. Hoogkerk, arr. 7 Mei v. Hamlburtg te Antwerpen. Koudekerk, thuisr., pass. 7 Mei Perim. Sommelsdijk, uitr., vertr. 7 Mei v. Rangoon. Holl.O.-Azië Lijn. Oldekerk, uitr., arr. 7 Mei te Port Saidl Ouderkerk, uitr., arr. 8 Mei te Hongkong. Koudekerk, thuier., pass. 7 Mei Perim. HollandOost-Afrika Lijn. Alwaki, thuisr., pass. 8 Mei Gibraltar. Merauke, arr. 6 Mei v. R'dam te Hamburg. Nijkerk, arr. 5 Mei v. Delagoaibaai te Durban. Rijperkerk, uitr., arr. 7 Mei te Port Soudan. HollandWest-Afrika T.ijn- Minerva, uitr., arr. 30 April te Dakar. Orestea, uitr., pass. 5 Mei Ouessant. Rotterdamscho Lloyd. Medon, thuisr., pass 8 Mei Gibraltar. Tabanan, uitr., vertr. 8 Mei v. Southampton. Djocja, arr. 8 Mei v. Java te R'dam. Goentoer, uitr., vertr. 7 Mei v. Suez. Jacatra, uitr., pass. 7 Mei Finisterre. Tambora, uitr., arr. 7 Mei te Padang. Wïlis, thuisr., vertr. 7 Mei v. Padang. Rotterdam—Zuid-Amerika Lijn. Waaldijk, arr. 8 Mei v. Buenos Ayres te R'dam. Algorab, thuisr., vertr 7 Mei v. Montevideo. Poeldijk, uitr., arr. 6 Mei te Santos. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Pyrrhus, v. Japan n. R'dam, arr. 8 Mei te Gra- veeend. Palamed, v. Batavia n. A'dam, pass. 7 Mei Perim. Yang Tsze, v. Batavia n. A'dam, arr. 8 Mei te Suez. Lycaon, v. Japon n. R'dam, vertr. 4 Mei v. Co lombo. o Perseus, v. Japan n. Rdiam, arr. 6 Mei te Hong kong Stentor, arr. 6 Mei v. Liverpool te Batavia. JavaBengalen Lijn. Birma, vertr. 6 Mei v. Java n. Calcutta. JavaNew-York Lijn. Salawati, arr. 7 Mei v. New-York te Batavia (Verb.) Saleier, arr 7 Mei v. Batavia te New-York. Java—China—Japan Lijn. Tjisondari, vertr. 6 Mei v. OMnwangteo n. Dai- Tjiraanoek, vertr. 8 Mei v. Singapore n. Shanghai. Tjiliwong, vertr. 3 Mei v. Yokohama n. Java. JavaPacific Lijn. Tjisalak, v. San Francisco n. Java, arr. 6 Mei te te Kobe. VISSCHERIJBERIOHTEN. Aangwoerd door 4 kordons: 830 middeltongen p. stuk 0.40; 70 kleine tongen P- stuk U.2U; 16 'kisten kleine schol p. kist 4—6; 1 roggenviascher: 30 roggen p. stuk 0.87; door trekkers: 700 tal haring p. tal *)05~26 tal geep p. tal 10-19; 1360 K.G. ansjovis p. K.G. 0.90—0.10. Burgerlijke stand der gemeente Helder van 8 Mei 1923. GETROUWD: J. H. ter Voort en D. do Zeeuw; J. A. A. Tepas en O. C. O. Kan. BEVALLEN: W. de Leeuw-Lastdrager, z.; G. P. Frinks-Hagedoorm, z OVERLEDEN: H. Wledenhoff, 80 j.; M. A. Verschoor, 14 dagen. MARKTBERICHTEN. BROEK OP LANGENDIJK, 8 Mei 1923! Grove uien 0.600.80, drielingen 0.70, peen 0j50, witlof 6.90, alles per 100 K-G. SPORT. Nagekomen uitslagen. Zondag werden nog gespeeld: N. V. B. I Kampioenscompetitie 3e klasse. GoudaNep- tumis 00. (Noptumiö en Purmensteijn promo- veeren). Leerdam, LSV.-terrein: Hercules— S.V.W. 2-2. S.VB.-nieuws, Zondag aanvaardde S.V.S. 1 per auto de reis naar Alkmaar om daar voor de seriewedstrijden van Go Ahead (Alkmaar) te spelen tegen B.S.V. 1, een elftal spelende in de 2e klasse N.-H. V. B. B.S.V. heeft na een kwartier verlenging den wed strijd met 2X gewonnen, alhoewel onverdiend. S.V.S. is geen moment de mindere geweest van haar zwaarderen tegenstander. Voor de rust was S. geregeld in de meerderheid, doch wist dit slechts in één doelpunt uit te drukken, hetgeen hoofdzakelijk kwam door het solide .bockstel van B.S.V. Na de rust werd het een gelijkopgaande strijd, waarin om beurten beide doelen in gevaar waren. Na 20 minuten spelen werd S. de dupe van een der zoovele rare beslissingen van den scheidsrechter, den heer Nierop Groot. Bij een aanval van B.S.V. maakt onze spil buiten het strafschopgebied free-kick, waarvoor de scheids rechter aan BS.V. een vrije schop toe kent BJ3.V. is het echter niet met deze beslissing eens en wil een strafschop. Niettegenstaande beide grensrechters verklaren, dat het buiten het straf schopgebied was, geeft de scheidsrechter een strafschop. De penalty woTdt hard- ingeschoten. De S.-keeperslaat den bal weg; een toeloopende B.S.V.-speler mist en komt vlak voor den keeper van S. voor het doel te liggen, waarna de bal ten tweeden male Ingezet wordt over den B.6.V.- speler heen. De scheidsrechter fluit echter voor 'buitenspel, wat zeer juist was, doch ook hiervan wil BJ3.V. niet weten en ten tweeden malen ha len zij den scheidsrechter over, waarna deze naar het midden wijst, ondanks het protest van den grensrechter. B.S.V. krijgt het punt dus cadeau en de stand is gelijk. Ondanks het harde werken gelukt het S. niet het winnende punt te maken, hetgeen zij zeer zeker verdiend had. De eerste 71/a min. verlenging levert niets op. In de tweede helft weet B. met een harden schuiver er 21 van te maken, waarmede tevens het einde komt en B.S.V. zoor gelukkig in de volgende ronde geplaatst wordt. Na afloop van den wedstrijd erkende genoemde scheidsrechter, dat hij het le punt van B.S.V. ni,t toe had mogen kennen we- geaa buitenspel, „maar: als het. kalf verdronken is, enz." Alle spelers hebben hard gewerkt, vooral de keeper en linksachter waren lm vorm. De voor hoede was ©enigszins gehandicapt door het gemis van onzen midvoor, waarvoor onze veteraan Dunk inviel. Het 2a elftal wist 8 iuvuiioiB uitkwam, met 6—1 te veisiaan. Anna Paulowna. Zondag werd alhier de oerste ronde van de bekerwedstrijden verspeeld voor den W.^- g Hiervoor moester* in het V'aW Ume h idf)_ II.P.C. 1 wan Hoogwoud. Als om 1S.4Becneww rechter Klink de elftallen binnen de lijnen blaast. St het dat beide elftallen volledig ztfm H.F.C- heeft Lot eerst hot voordeel van win dei en treedt al direct aanvaUcnd op. Als or n»gra 10 min. gespeeld is maakt de E.-back freeki De scheidsrechter geeft penalty en onder luul annlaus viu de E.-supporters werd deze door H F O. zeer vriendschappelijk naast geschoten. Verder gaat 1 spol tot de rust vrij wel gelijk op. Na do rust is wederom HE.C. de sterkste. Doo slecht schieten van do H.F.C.-voorhoede en (Le door poch blijven ochter doelpunten uit, zoodat. met deu stand O -O hot einde komt Jammer voor E 2 dat zij niot één doelpunt, wist te maken, hoe wel het evengoed oen fraaie prestatie is. Om kwart voor drie kwam E. 1in ft veld tegen K.F 0, 1 van Kolhoonn. E. wint de opgooi en verkiest het eerst ft voordeel van wind on zon. Als het spel nog maar 6 min. uit is, werkt een der K.F.C.-spolers den bal met de hond in het E.-doel. De scheidsrechter heeft ooi,ter vlots gezien en wijst naar het midden. Niet. ontnwodigd trekt E. weer ten aanval, dooh een der KL -L-- ers werkt don bal corner. De E.-limksbinnon zot den bal hoog voor doel en ander donderend ge juich kapt de rechtsbuiten den 'bal in t net Dit was een zeer fraai doelpunt. Als K.F.C. weer hoeft afgetrapt krijgt de H-onidvoor don wu te pakken. Hij geeft door naar den linksbinnen, deze passeert de K.F.C.-achterhoede, zet scherp voor, de xriidVoor maakt geen fout on deponeert het leder wederom in het net. Mot den stand 21, in hot voordeel van E„ kooit do rust. Na rust is E. weer direct in de ineordiörheld. Zij speelt nu echter tegen wind en zoo in, 'wat aan haar spel wol :<enigszln afbreuk doet. Hierdoor worden de K.F.C.-aanvallen ook talrijker, of schoon vrij ongevaarlijk. Als de tweede helft een half uur oud is, krijgt E. een strafschop te ne men. De linksbinnen schiet de bal keihard tegen de bovenlat en de midvoor, welke dan bal in moeilijke positie opvangt, plaatst den bal naast het dool. Onder groote -spanning komt tenslotte het einde. Door deze overwinning heeft E. zich in de 2e ronde geplaatst. Julianadorp. Zondag heeft J,V.C. weer druk bezoek gehad van voetballers. Om 'half elf kwam Rood Wit van Helder in 't veld en speelde togen J.V.C. 2 een aardiigen wedstrijd. Rood Wit verloor met 10. D.OHÊX). 3 zou om half tien uitgekomen zijn tegen J.V.C. 8, maar kwam bij elven aanzetten, dus te laat. Om 2 uur kwamen de Stormvogels van Helder in t veld om een vriendBchappelijken wedstrijd te spelen tegen J.VX3. 1 (S.V.S. 1, die de 6e ne- derlaagwedstrijd zou komen spelen, kom niet komen, omdat zij naar Alkmaar moeeten, dus is dat uitgesteld tot Zondag 13 Mei.) De opstelling van J.V.C. was eenigszine gewijzigd, maar daar mede nog niet verbeterd. De belde backs waren naar voren geplaatst, maar het was mis. Niette min moesten de Stormvogels toch verliezen met 21. De eer werd gered door het nemen van een strafschop. Daarna kwamen de veteranen in het veld on der gejuich van hot publiek. Het was een wed strijd van geef hem de ruimte. Wat hebben de mannetjes gewerkt I Zij glommen van vergenoegd heid of van de warmte. De scheidsrechter had er nog al wat mee te stellen om de zaak goed te laten marcheeren. Excelsior kon het niet kroppen tegen de J.V.C.er veteranen en verloor met 6—1. Het is dus wel een fortuinlijken dag voor J.V.C. geweest. Wij hopen dat het Hemelvaartsdag ook zoo la, als Schoorl I komt om het mooie zilveren Kruis aan J.V.C. 1 te betwisten. Als Schoorl's le elftal dezen prijs zal zien dan zullen zij er geducht op zitten, want het is wel de moeite waard om deze mooie prijs te bezitten en de J.V.C.-ere kunnen ook goruet hun uiterste best doen, want met Schoorl's elftal valt niet te spot ten. De hoor H. Smit is zoo goed geweest dezen mooien prijs uit te loven, wat door J.VX5. op hoogen prijs wordt gesteld. Het programma voer 10 Mei, Hamburg: Duitechland—Holland, N-H. V. B. Kampioene competitie le klasse. Zaandam: Meervogels 1—Zaandijk 1, scheids rechter Kelder. ÏK^e clubs behaalden la de competitie het vol gende resultaat; Belde zijn dus ongeslagen en het kreohUVbr- q,.mi ie niet bijzonder groot KMnpioonsooanpetttie Je klasse, De 8 kampioenen zijn: Meervogels 2, Q-S C. 2 en M.F.C. 1 (Medamblu). Zij eindigden aldus: A. Meervogels 2 16 12 2 2 H-H 2« B. Q-S-0. 2 16 W 4 2 87 10 24 C M.F.O. 1 10 8 1 1 1" Donderdag woedt gespeeld: Woraervser: QB.C. 2—M.F.C. 1, 10)0 ia™ Zaandijk eindigde ft» 2 220 als kampioen dor 8e kl. B. (0-S.V. -2). Het volgende seizoen als ongeslagen kampioen 2 de 2e kl. A. Zoodat zij seizoen 1921--22 een Se In do lo kl. kregen. Dit teain is dus wel Wnel omhoog gestegen. - Meervogels „enige seizoenen in de le klasse. In 1920-21 in-mikte «ij een zeer goede kans voor de le plaats, maar tenslotte ging Aesendelft met de eer strij- ken welke olub betere doelcijfers had. Het vurig ÏÏLT™ O.8.V. do „olukkl.., - ta» I. deze kranige club waar ze wozen moot Eu se SToietwljteld alh» Zaandam oen 3o klasser rijker te maken. Vriendschappelijk. Bolwog: Helder—Always Ready. aanvang half drie. B&ta viernieuws. Donderdag (Hemelvaartsdag) is Batavier uit- genoodigd om een wedstrijd te kamen speleh op Texel tegen Texel 1. Dmt T.11 ®^nl" een geducht tegenstander is (HJLC. 2 wonl.1. met 1—0) zullen do Batavieren er allee op zet- ten oen een overwinning te behalen. B. komt vrij wel volledig uit Tevens is deze wedstrijd een mooie oefening voor Zondag a.s., want dan moet B. spelen tegen V.V.U. (Uitgeest) voor de serie- wedstrijden van „Alkmaar, aldaar. JJLO.-nleuwa. J R.C. speelt aanstaanden Donderdag tegen Sparta 3. Scheidsrechter is de heer Dol, aanvang 10 uur, terrein Huisduinen. Geel Witeombinatie—Z.VB. Donderdagmiddag epeelt een G.W.-combinatie 1 en 2 tegen bet elftal der Z.VB, dat Zaterdag jj. HJI.C. 2 met 1—0 sloeg. De wedstrijd vangt aan om half drie of om half vijf, dit zal nader op het reclamobiljet bij den heer Luyckx, West- etraat, bekend gemaakt zal worden. Gezien het aardige elftal dat Z.VB. heeft, zal de G.W.-com- binatio van begin tot ft einde aan moeten pakken en belooft hot een aardige wedstrijd te worden. ELK.C.-nieuws. Donderdagmorgen 10 uur epeelt een combinatie uit HJLC. 2, 3 en 4 tegen P.P.; H.K.C. komt ale volgt uit: dames: 8. Boogaart, AL Leeuw, A. Evurts, A. Smit, N. Wijnbeok, Joh. Zuldervliet; hoeren: J. Kruinlngen, H. Kwast, D. Gnodde, B. de Licht, A. Verhagen, N. Conneman. Scheids rechter J. Harpen. Voor do eeriewedstrijden der H.K.C. hebben voor de derde afd. ingeschreven: HJLC. 2, HJLC. 3, Pro Patria (Helder), S.V. Sparta (Helder), O.D.IB. (Oudeeluis), OJLV. (Ooeterend). De loting is als volgt gevallen: A. HJLC. 2—OD.I.8. 1Ü—11.16; B. P.P.OJLV. 11.3012.46; O. Sparta HJLC. 8 1—2.16; winnaar Awinnaar B 2.30—6.46; winnaar O een afmattingewedstrijd tegen H.KC. 4 van 4—6 uur; winnaar A.B.—win naar C 67.15 om den eersten prijs, terwijl ver liezer AJ). tegen verliezer AB.—C eik tien straf- worpen zal moeten nemen om den tweeden en dorden prijs. De prijzen worden in J0e Pool", Kanaalweg 106, uitgereikt door den voorzitter der HXC. Met de vereeniging OJLV. (Texel) cal rekening gehouden worden, ingeval zij in de prijzen rit. Wij verwachten een aantal bezoekers die de wedstrijden zullen gadeslaan. Entree 25 cent. Vermelden wij nog dat het schilderij is geval len op lot no. 123. De winnaar kan het afhalen aan de Wetstraat 26. P. P. C. Van Helder alle werkdagen, behalve Dins dags, 'a morgend 7.46 en bovendien Maandag 'b avonda 11 uur. Van Amsterdam alle werkdagen 's mor gens 9.80 op ZATERDAG 12 MEI a.s., voor Leden en Introducé'*. Aanvang 8 uur. Voor do Kamer, D. J. SCHEFFEL, AdJ. Secr. (HEMELVAARTSDAG) BAL AGENDA 1. Notulen. 2. Rekening en Verantwoording over 1922 8 Verslag van de Commissie tot het nazien der rekening 1922 4. Verslag over 1922. 5. Verkiezing Bestuur. 6. Mededeelingen! HET BESTUUR. te geven door het Aanbevelend, De eurator maakt bekend; 1. dat de lijst van voorloopig erkende schuldvorderingen op de griffiën van het Kan tongerecht te Helder en de Rechtbank te Alkmaar zyn ge deponeerd ter kostelooze in zage gedurende 7 aan de veri ficatie vergadering vooraf gaande dagen. 2- dat de verificatievergadering op 16 dezer a.s. te 11$ v.m. in het gerechtsgebouw te Alk maar wordt gehouden. 3. dat door den gefailleerde ter voormelde grifflön geen ont- werp-accoord is neergelegd. Helder, 9 Mei 1923. De curator voornoemd: Mr. POLAK. jArts, Praktijk wordt waargenomen door: Dr. Q. BAKKER, Plantsoenstraat 9 Dr. W. J. BAKKER, Kanaalweg 76 Dr. GRUNWALD, Prins Hendrlklaan. Dr. RIENKS, Prins Hendriklaan 8. Dr. SCHURMAN, Zuidstraat 6. Dr. THORBECKE, Weststraat 20. Net MEISJE gevraagd voor halve da,gen of voor de morgen uren, Zich aan te melden tus schen 7 en 8 uur. AdresMevr. v. D. LINDE, Loodsgracht 10a.' Groote firma vraagt voor haar knecht een WONING N h, r o.— a f 8.— per week. -.nrdTEMderNr'38S'BlreM Een HUIS te huur gevraagd voor klein gezin, ongeveer f 30 per maand. vHnrïi?v,°üder Nr'Dureau van dit blad. Te koop een 2de-hands Hoeren- en Dameerijwiel, in prima staat. Adres: Janm ft Veltstraat 75 Te koop een MEISJES- en JONGENSFIETS, voor lagen prüs. Adres W. TOL, Jan in 't Veltstraat 75. SPOTKOOPJE. Prima 2 persoons Eng. Ledikanten met spiraalmatras. Spotprijs f 15.—. Tevens een zoo goed ele nieuw Vouwwagentje, prijs t9.— Adres: LONDON, Middenstraat 84 (winkel) le koop eenlge prima Mo torrijwielen. Tegen zeer lagen prys. Tevens prachtige gelegen heid voor stalling van motoren. Adres: Bassingracht 81. Te koop eenlge nieuwe Heeren- en Damesrijwielen. Voor spotprijs. Adrea: Bassingracht 81. JÜeE£00.I\e#n ^■mnioloon, met 50 platen. Prijs f 48.—. AdreaDijkweg 67. Ter overname gevraagd een Dames- en Heerenrijwiel, in goeden staat. Brieven met prijsopgaaf onder No. 378, Bureau van dit blad. VIOOLLES aangeboden, voor pasbeginnenden. Adres: Sohagenstraat 48. Nette WASC H aan huis gevraagd Adres: Middenweg d.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1923 | | pagina 6