Voetbal. Paardensport INGEZONDEN. Helpt den Witten Dood bestrijden! St Nlcolaas-Kinderfeest Bond van Marine-Onderofficieren. BPORT. De N. V. B^wedstrijden van Zondag. Afd. I (Westen). Ie klasse. Het; blijkt wel, dat voetbaluitslagen voorspellen een min of imeer ondankbaar werk Is. Want al kan men aan de band van de krachtverhoud ing één en ander zeg gen, voetbal is nu eenmaal een wisselvallig spel en dikwijls vallen die wedstrijden boel anders uit dan verwacht mocht worden. Dit is ook Zondag jJL gebleken. 8.V.V. ontving Ajax en wist zoo waar met 1—0 over de oudere le klassers te ze gevieren. Door een gelukje nam S.VB. voor rust de leiding en hoewel Ajax voor driekwart van den strijd sterker was, wist Ajax de hochte S.V.V.-verdedlgimg met keeper Malt-ha als uitblin ker niet te passeeren. V.O.C.R.CJ3. waö een gielijkopgaando strijd, want beide partijen wis ten nog eenmaal te scoren. De kampioenen val len ons tegen. 't GooiZ.F.C. word soms wel vurig, doch overigens slecht gespeeld. De Hllver- eumscho voorhoede was productiever en slaagde eb in een 20 overwinning te verzekeren. De strijd tusechen de nos. 1 en 2, D.F.O. en Feijen- oord, te Dordrecht wap, zooals we verwachtten, spannend met D.F.C. iets in de meerderheid. Kort na het begin had D.F.C. reeds reeds met 2—0 de leiding. Daarna maken beide partijen elk een doelpunt, zoodat met 31 gedraaid wordt. Do stand wordt achtereenvolgens 32, 42 en 43, waarmede het einde komt. Twee D.F.C.-doelpun- ten werden niet toegekend. i H.V.V.H.F.C. was een gelijkopgaande strijd, die dan ook in een 2—2 eindigde. Tweede klasse A. Spartaan schoof geweldig uit de sief en verkleinde de kampioenskansen van W.F.C., door deze club met 6—ïl huiswaarts te zenden. Hollandia liet zich tegen verwachting door D.W.S. thuis met 23 kloppen. Z.V.V. en Alomaria Victrix deelden, do punten (1—1). R. De uitslagen lulden hier: HilversumKam pong 21, HerculesH.V.C. 42, Velos;Zeist 21 en OlympiaiDjO.NA.R. 21. 3e klasse A. De leiders hebben in Amsterdam een kwaden middag gehad. Watergraafsmeer was voor V.S.V. geeD gewillig slachtoffer, zooals wij wel dachten. Opnieuw was de uitslag 53, nu ten nadeole van Watergraafsmeer, dat evenwel blijkt een niet te onderschatten tegenpartij te zijn. V.S.V. blijft dus de leiding houden De Kenuemers sloegen, naar verwachting, H.SV. inet '1—0. As-endelft en T.O.G. speelden een puntloos spel. De vioxhoeden van beide partijen schijnen niet over veel schot te beschikken. De overige uitslagen' der afdeelingen luiden-. 3e klasse B. D.W.V.—O.D.E. 4—1, O.S.V.— Steeds Voorwaarts 21, K.F.C.Sloterdijk 2—1. C. HortusRapiditas 2—1, S.D.W.Allen Weer baar 01, ZaanlandiaAmstol 01. D. Utrecht Ares 1—0, Quick ALaren 34. Reserve le klasse. H.F.C. 2Blauw Wit 2 11, D.E.C. 2—V.V.A 2 5—4, Rapiditas 2Haarlem 2 0—5, Ajax 2—E.D.O. 2 72, Z.F.O. 2—Spartaan 2 0—1. Reserve 2e klasse A A.F.C. 2Hollandia 2 3—1, R.C.H. 2—Z.V.V. 2 1-0. B„ U.V.V. 2—'t Gooi 2 30, A.F.C. 3Blauw Wit 3 14, Vrien- densoh. 2D.O.S. 2 11. Reserve 3e klasse. Aanstel 2S.D;W. 2 22, Spartaan 3Hercules 3 91. Afd. II (Westen) le klasse. Excelsior heeft goed van zich afgebeten en na een 10 achter stand toch nog een 11 tegen Quiofc weten te .bewerkstelligen. Stormvogels ontving U.V.V. voor rust wogen beide partijen teigen elkaar op en word' miet 2—1 voor die thuisclub gedraaid. Na dien wisten de IJmuidienaren nog viermaal, zij het gelukkig, te doelpunten, zoodat 61 het eind resultaat werd en Stormvogels weer vaster op de le plaats staat. Blauw Wit en Sparta deel den de punten (3—3) in een wedstrijd, waarin de Rotterdammers vooral goed spel hebben ver toond'. Een 31 achterstand werd, ondanks schit terend doelverdedigen van Sdhindeler nog in een gelijk spel omgezet. Haarlem ontving H.B.S. en het bleek, dat de Hagenaars zich gaan hor stellen en de zaken geheel anders opnemen. Rust ging in met 00, daarna nam H.B.S. de leiding om die zelfs tot 20 op te voeren. Ten slotte slaagde Haarlem er in twee goals te maken, zoo dat 2—2 het resultaat was. De uitslagen zijn verder: 2e klasse A B.M.T.Xerxee 02, Bloemend aal AJF.C. 41, V.V.A.A.D.O. 34, Neptunus Schoten 21, ZandivoortConcordia 00. B. D.ILC.—Transvalia 2—1, S.V.W.Steeds Hooger 0—1 en V.U.C.—C.V.V. 2—2. Afd. UI (Oosten), le klasse. QuickU.D. 2—2, Hengelo—Enschedesche Boys 0—2, Enschede— Heracles 11, Go Ah-eod—iViteese 2—0, Theolo Z.A.C. 0—1. Afd. IV (Zuiden), lc klasse. B.V.V.Willem II 2—3, M.V.V.—Wilhelmina 4—2, Alliaace— N.AC. 05, PH.V.Eindhoven 01, Bredania DjO.S.KjO. 1—1. Afd. V (Noorden), le klasse. Be QuickAchil- les 60, VeendamVolocitas 21, Alcides W.V.V. 20, FrieslandLeeuwarden 30. Uitslagen van de competitiewedstrijden der Heldersche vereenigingem. N.-H. V. B. le klasse B. Geel Wit—Helder 2 6—0; H.R.C. 2Alkmaar 42. 2e klasse D. Helder 3H.R.C. 4 21, Zee macht—Geel Wit 2 38, Texel—IBatavier 11, J.V.C.—H.R.C. 3 2—5. 3e klasse D. H.R.C. 5Texel 2 11, Heldor 4—Geel Wit 3 1—0, Schagen 2S.VH. 2 (terrein afgekeurd), O.V.V.Zeemacht 2 102. Overzicht. De Heldér-reserves, met eenige invallers spe lende, hebben zich kranig gehouden en wisten in een forechen wedstrijd de punten te doelen. H.R.C. 2 verblufte een ieder door haar fraaie izegen op do mannen van Elf ring, Sehuijt c.s. Ook de. andere Raeing-elftallen hebben zich flink ge houden het 4e verloor eervol van Helder 3, ter wijl het 5e tegen de sterke Toxel-rosorvos de punten deelde. Het 3e elftal verbaasde door haar ferme zege op J.V.C. En dat nog wel in Juliana- dorpl Een felicitatie waard. Zeemacht noteerde het eerste winstpunt door tegen de Geel Wit-re- eerves 33 te spelen; dat Is vast de eerste stap. Het tweede elftal werd, wat te verwachten was, door de Oosterendors gekraakt. De 2 'tegengoale zijn evenwel een flinke prestatie, want O.V.V. had totnogtoe nog maar 1 goal tegen zich. De wedstrijd TexelBatavier had voor laatstge noemde het eerste verliespunt tengevolge. Een wedstrijd die op hoog peil stond en waarin beide uitslag die wij verwacht hebben; het was oen partijen elkander maar weinig toegaven. Helder 3 en 4 wisten beidén met de oneven goal te win nen; van het 4e haddien wij stellig meer verwacht. I Uitslagen vriendschappelijke wedstrijden. H.RX3.—A.V.V. 5—2, Helder ar-H.R.C, a 8—1, J.V.C. aHelder b 0—5, S.V.S. 4—G.V.S. 5 2—1. Competitiestand 2e klasse D. (N.-H. V. B.) (Bijgewerkt tot en met 14 Octeber.) Compctitiestand 8o klasse D. (N.-H. V. B.) (Bijgewerkt tot en met 14 Ootoiber.) (X <V vfl? i. l_; CU te tao ti) <-• p. te Batavier 4 3 1 12— 3 7 1.75 T{exel 4 2 2 10— 4 6 1.50 H. R. C. III 4 2 2 9 4 6 1.50 Helder III 4 2 118 r-10 5 1.25 S. V. S. 4 2 2 13— 6 4 1.— J. V. C. 4 2 2 7 7 4 1.— Geel wit II 3 1 23 —10 1 0.33 Zeemacht 5 1 4 7 —22 1 0.20 H. R. C. IV 1 2 2 5 0 "C goals 0 B* j 73 goals a fl S> W <0 P te te te Vip< &c O. V. V. 5 4 1 27 3 9 1.80 Helder IV 48 1 5 66 1.50 Texel n 312—4 24 1.33 Schagen II 2 1 1 4-r-3 2 1. S. V. S. II 4 2 2 6 —12 4 1.— H. R. C. V 4 1 1 2 3 6 3 0.75 Zeemacht II 2 2 8 13 0. Geel wit III 4 4 2 10 0. ELR.C.2—Alkmaar 4—2. Het zoo good als ge heel vornieuwdo Racers-elftal heeft Zondag voot nogal flinke belangstelling oen fraaie zoge op Alkmaar behaald. Het spel der roodhemden heeft wel voldaan enl to dézen vorm spelende, zal on getwijfeld meerder succes niet achterweg© blij ven, nnlte meer open spel wordt gespeeld. Dunk, spil en rechtsback vielen het meesto op, Inzon derheid eerstgenoemde. Alkmaar speelde voor rust heel goed en had het 'boete van het epol, maar door het goede verdedigen van H.R.C. bleef succes achterwege. Toen na de rust H. binnen korten tijd een 20 leiding 'had, lieten dc be zoekers zicb wat ontmoedigen, #vaar-van do thuis club terdege wist te profitoeren. Eerst toen het 40 was begon A. zich te horstellen en scoorde tweemaal tegen, waarvan eens uit een strafschop. Het was reeds tegen drieën toen do hoor Vol den A.-midvoor liet aftrappen. Reeds dadelijk zijn dé bezoekers in den aanval, maar stranden meestal op de H.-hacks, zoodat de Kleijno voor- loopig met rust -gelaten werd. Eerst na een kwar tier kreeg hij eeni goed] schot te stoppen. Dan gaan achtereenvolgens rechts- en linksbuiten van H. er vandoor, doch hun mooio voorzetten hebben geen resultaat door buitenspel staan van dien midvoor. Alkmaar -blijft sterker. Als de H.- rechtsbuiten, die echter te longzaaaim is, weer gelegenheid krijgt om voor te zetten, je het de middenvoor, die wederom buitenspel staat (de bal rolde echter naast). Christiani probeert liet dan pedf eens, doch de doelman redt op hoekschop, die, goed''genomen, weggewerkt wordt. De rood- faemden zijn even in het offensief en forceeren een hoekschop, die achter geplaatst wordt. Het wordt daarna een verdeeld spel. Dan verwisselen Dunk en Christiani van plaats en van den rech tervleugel gaat nu meer kracht uit. Reeds dodelijk een mooie voorzet, doch de uitstékend spelende rechtsback van Alkmaar kopt het leder weg. Wanneer het H.-doel dan op het nippertje aan een doorboring ontsnapt, komt do rust. Na de hervatting loopt H.R.C. hard van stapel en reeds vanaf de aftrap hebben de roodjes bijna succes, doch de bal blijft voor de doellijn liggen. H. wo-rdt luid en vurig aangemoedigd en dit schijnt bezielend1 te werken. Zeven minuten voor den aanvang, als Tieasen den bal voor den A- doelmondi -brengt, schiet dq middenvoor hard in, de doelman stopt, doch laat den bal vallen, Dunk loopt fluks toe en.... H. leidt ondér onbeschrij felijk gejuich. De Racers zijn niet moer zo hou den. VuTig komen zij Opzetten, doch de midden voor laat door wijfelen een goede kans voorbij gaan. De rob-uiten is geweldig in actie; weer een voorzet, do middenvoor vangt op en via den A.-r.back verdwijnt de bal in het doel (20). Er is dan nog geen kwartier gespeeld. Alkmaar is door deze plotselinge ommekeer wat ontmoe digd:. Doch de Racers bohouden het beste van -het spel. Met een rolleT brengt H., weer door middel van den roibuiten, den stand op 3—0. Een punt, dat wel te houden was. Het A.-doel ver keert in die periode in onophoudelijk gevaar. Eu wanneer de H.-midvoor den bal meer in zijn macht had gehad, had: de score ongetwijfeld hoo- gér geworden. Een vrije schop in hot strafschop gebied! van A brengt heel wat beroering teweeg, Dunk schiet tweemaal in en de A.-doolman is totaal do kluts kwijt, doch geen goal! De A.- reehtervleugel-trekt er weer eens tusschen uit, doch een hoekschop is het resultaat. Deze, fraai genomen, wordt door den linksbuiten ingezet, doch de Kleijne kan dit schot maar net onschade lijk maken. De H.-r.buiten laat zijn tegenstan ders zijn hielen weer eens zien, doch succes blijft uit. De A-l.back werkt bijna in eigen doel; ©ven later is -het 40 door den middenvoor. Dan weet A. zich te herstellen en pakt flink aan. Met een prachtschot vuni rechts maken zij dan een tegen- punt (41). De Racers krijgen het even zwaar te verantwoorden. Voor een door' ons niet waar te nemen onregelmatigheid in 't H.-strafsc-hopgebied wordt A. een strafsc-hop toegekend, die schitte rend -benut wordt (42)De laatste minuten zijn voor de bezoekers, doch met 42 komt daar op het einde van den eersten thuiswedstrijd der Racers. Geel WitHeldor 2 00. Zondag hebben wij eens een bezoek gebracht aan het Geel Wit-ter- rein, om getuige te zijn van bovenvermelde ont moeting. Tot onzen spijt moeten wij evenwel zog- geen, dat deze ontmoeting ons niet meegevallen is. Er werd hard gewerkt, maar goed' spel werd er weinig te zien gegeven. De G.W.-voorhoede, die in andere wedstrijden meermalen goed) com binatiespel heeft laten zien, stélde teleur. Wel -speelde -ze iets beter don de H.-voorhoedo, diooh die maakte er ook niet veel van, De verdodiginr gen waren van beide teams wel het beste deel. vooral de H.-aebterboede heeft zich kranig ge weerd en brak menige G.W.-oanval, zelfs zoo, dat ten koste van een doelpaal, welke -brak, de rechtsback van H. een zeker doelpunt voor G. wist te v-oorkcanen. Over den wedstrijd het volgende. Als om 12.20 uur schoids-rochte-r Brussel op stellen fluit, verschijnt H. met een drietal inval lers, waaronder twee, die reeds een wedstrijd achter den rug hadden. Zij missen o.a. hun eminenten doel verdediger Koster, linksback Schol en den rechtsbinnen, drie hunner beste krachten. Deze konden op dit ongewone uur niet spelen. Als de H.-midvoor den -bal aan het re-Hen brengt, wordt er van beide kanten direct flink aangepakt, de aanvallen zijn echter van gevaar ontbloot. Een schot van den G.W.-recbtervleugel gaat naast, evenals een vliegend schot van den midvoor. Een goed opgezette aanval van de gas ten schiet de midvoor over. H. komt nu ©enigs zins in de meerderheid, maar door slecht schieten -blijven doelpunten uit. Een doordlbraak van G.W. wcwdt den -bezoekors bijna noodlottig, maar do goodspelende H.-rechtsback weet -het gevaar nog te koeren. Een- aanval vun H. levert niets op. Go-dé, die een -bal in het gezicht krijgt, m-oet hot veld verlaten. G.W. maakt Van deze gelegenheid gebruik -en pakt wat steviger aan. Een 'aanval van G.W. had bijna succes, maar de rec-litsback van II. weet ten koste van oen doelpaal een ze ker doelpunt te voorkomen. De wind komt wat meer opzetten, waardoor G.W. ©enigszins meer aanvallend is. Kemna Sr., welke ook al een match achter dén rug heeft, komt het elftal com- plcteeren. Aan beide zijden wordt géén succes geboekt en de rust nadert met 00. We denken den H.unidvoor nog te zien doelpunten, maar deze schiet voor open doel nog naast. Rust 00. Om 1.45 u-ur noemt het spel weer een aanvang. De eerste aanvallen zijn voor G.W. Door vlug uitloopon voorkomt do H.-keeper oen doelpunt. Een -vrije schop voor G.W., net buiten het straf schopgebied, wordt goed ingezet, maar do H.- verdedlging weet het -gevaar te koeren- De G.W.- aanval weet do verdediging te passeeren, waar door zij oen mooie kans krijgt om te sooren, maar het schot gaat over. Uit een aanval van H. volgt een schot van den midvoor, dat oo-mer ge werkt wordt. Een snelle aanval van de gaathee- ren, waaruit de rechtsbuiten een schot inzendt, stopt de keeper, maar werkt niet voldoende weg, de bal wordt ©venwel uitgetrapt. G.W. begint zich nu wat meer té roeren, er wordt van tijd tot tijd nog al eens forsoh, ja zelfs ruw gespeeld. De heer Brussel deelt dan ook de noodig-e vrije scheppen uit. Een vrije schop voor G. net buiten het gebied, wordt goed genomen, maar het schot scheert de deklat. Een aanval van den H.-liuks- ibiunen redt do G.W.-déelman fraai. De Geel Wit ten komen nog eens flink opzetten. Koeper Wit kan ternauwernood een schot redden. Do wltbem- den brengen nog een» een bezoek aan Boóm, mpar die geeft eveneens niet thuis. De strijd verstrijkt en het handje vol publiek is blij, als de heer Brussel, wélke kalm en bezadigd leidde, -het einde aankondigt van dezen slecht geepeeldén wed strijd. We hebben bij dezen wedstrijd van de zijde van het publiek uitdrukkingen géhoord, die niet op een voetbalveld thuis behooren en ook niet ter bevordering van de sport zijn. We hopen evenwel, dat zulks niet meer zal plaats -hebben, daar het ruw spel in do hand werkt. Geol Wit-nicnwa. Do plaatselijke ontmoeting Geel Wit 1Helder 2 eindigde in een puntloos spel, waarmee Hel der meer kreeg dan haar toekwam. Do wedstrijd had plaats onder leiding van den lieer Brussel en werd tegen half één begonnen. Geel Wit ver- schoen met haar gewone opstelling, terwijl bij Helder Wit de plaats van Kostor innam. Geel Wit 2 deed goed werk door één puntje van Zeemacht ai te snoepen. Hoewel met eenlgo invallers wisten do G.Witbers tot driemaal -too den achterstand in te halen. Voorwaar oen kranig voorbeeld van volhouden. De uitslag 3—2 geeft vrij goed de verhouding weor. Geel Wit 3 verloor 'wederom, nu tegen Holder 4, welke laatste met 10 overwon. Dit resultaat, veitóegen mot een 5-tal invallers, is echter zeer bevrodigénd. Na afloop der wedstrijd Geel Wit 1—«Helder 2 speelde op het G.W.-terrein H.R.C. 1 tegen de Adelborsten- voor den beslissingswedstrijd der ge- nioeglijkheidsoompetitie. Ofschoon H.R.C. met flinke cijfers (52) wo-n, kwamen zij niet in 't bezit van de medaille, daar G.W. met evenveel Plinten iets -beter doelgemiddelde -had. Na afloop der wedstrijd reikte de heer Bakker met een toe passelijk woerd de medaille uit, die door den heer C. Luyckx als voorzitter van Geel Wit met eenige \orte woorden dankbaar werd geaccep teerd. Dit door Geel Wit behaalde resultaat is zeker zeer goed te noemen. - Sparta-pieuws. Hot was Zondag een stille dag in h-eb SpaTta- n-enkainp. -Het le elftal had een vrijen Zondag. Het 2e zou in Schagen het 2-e elftal van dien naam bekampen, doch de wedstrijd werd bijtijds door terreinafkeur.ing afgelast. Het 3e waoht tot dus ver op indeeling, doch zal dan toch eindelijk Zondag as. voor de competitie kunnen spelen, evenals hot 4o elftal. De aangekondigde •vriendschappelijke wedstrijd tusschen- het 4e en 5e elftal ging door, daar het terrein zeer goed -bespeelbaar was. Hoewel het 4e met 10 man speelde en het 5e twee 6pelers uit het 2e en één uit het 3e elftal in de gelederen had, wist eerst genoemd team toch met 21 te winnen. Uit een en -ander valt af te leiden, dat het 4e elftal goed in, elkaar z-i-t. Alleen nog dit: Al wordt er geen bondswedstrijd gespeeld en al is -het- weder nu juist niet -betrouwbaar, dan toch allen op tijd present. Batavier-nieuws. Zondag j.L speelde Batavier tegen Texel gelijk. B. dat tot 3 minuten voor tijd nog steeds de lei ding had, zag op dat moment zich de overwinning nog ontfutselen door een fraai sohot van den T.- reebtsbuiten, die de partijen op «gelijken voet bracht. Voor Batavier wel jammer, maar deze uitslag geeft vrij goed de verhouding weer. Scheidsrechter Dol leidde correct. Gonocglijkheidscompetitie. Do gonoeglijkhoddscoimpetitie, welke in den afgeloopen zomer is -inigesteld door een particu liere combinatie, 'te thans geheel -beëindigd'. Hoewel wij -hét in1 'fr algemeen niet toejuichen, dat dn „gesloten tijd" veel gevoetbald wordt en wij meenen, dat men zich dan voornamelijk dient te wijden aan individueel© training en lichte athletiek, gelooven wij,- dat dit ons bezwaar nu minder klemt wijl deze zomer al weinig zomorsch is geweest on .zweetvoetbal" dus welhaast bui tengesloten was. Erg voorspoedig is het met de genoeglijkheids- oompetitie niet gegaan, doch dit kon de regelings- comnnesie die niettemin eer van haar werk heeft niet -helpen. Alhoewel alle gxoote plaat selijke clubs tot' deelname waren uitgenoodigd, hebben tenslotte alleen H.R.C., Geel Wit en de Adelborsten V.V. meegedaan. Ontbraken dus op het appèl' Helder en Zeem., van welke de laatste door vermindering in sterkte een te zwakke tegenpartij was om met succes te kunnen deel nemen. Jammer genoeg, want vroeger speelde Zeemacht een rol van betoekenis. Wat Helder betreft, het is misschien beter de redenen, die er toe geleid hébben, dat deze vereenigln® niet inschreef, momenteel niet aan te roeren. Wij ra ken hier nauw aan intieme vereenigingskwesties en aan de verhouding tusschen de plaatselijke vereen igingen onderling. Hoewel wij hierop dus nu niet ingaan, zijn We wed voornemens binnenkort deze o.i. zeer belang rijke -zaak aan een nadere -beschouwing te ondier- werpen. De drie wel deelnemende vereenigingen heb ben) met afwisselend succes .gestreden. De Adel borsten hébben' hun beide wedstrijden verloren en wel van Geeil Wit thuis met 20 en van H.R.C. uit met 52. Voorts speeldén H.R.C. en Geel Wit aan den Strooweg gelijk (22). De Adelborsten hebben soms aardig spel te zien go- geven, doch het ontbrak hun aan geoefendheid en hun elftal vormde zelden een geheel. Geel Wit heeft zich goed gehouden, hoewel -H.R.C. qua spel dé meerdere was. Ondanks- de sprekende 52 overwinning, moeten de roodhemden de door „Helder's Belang" uitgeloofde medaille toch aam Geel Wit laten (doelgemiddelde Geel Wit. 4/2 =2, idem van H.R.C. 7/4 1.75). Uit dit resultaat'blijkt n-og eens welk een boteekenis één doelpunt kan hebben. De eindstand luidt: geep. gew. goL veri. goals pt. doelp. v. t. geom. Geol Wit 2 1 1 4—2 8 2.— H.R.C. 2 11 i 7—4 8 1.75 A.V.V. 2 - 2 2—7 0.29 Komen wij thans tot dén laatstcn wedstrijd. H.R.C.AV.V. 5—2. Waar H.R.C. 2 geen uit stel kon krijgen voor den wedstrijd' tegen Alk maar werd op het Geel Wit-torroin gespeeld. Op het veld stonden nabij -het Stadsdeel, tengevolge van do geweldige regens, enkele plassen, doöh •overigens was het goed' bespeelbaar. Er was matige belangstelling. Om kwart voor drié laat scheidsrechter Geurts beginnen. H.R.C. komt uit met: Beijor, d.; Au- gusteijn en Ter Burg, a.; Brinksma, H. Bok en Hoenderdos, m.; van Daan, Artsz, den Os, Prins on Clowting, v., alzoo dirie invallers, waarvan er twee reeds 's morgens voor het 4o hadden ge speeld. De Adelborsten verschenen met- het Za terdag vermelde elftal n.1.: Wessels, d.; Van Foreost en van Rhijn, a.; van Vreeswijk, Quant en ten Klooster, m.; Madson, Ort, van Braam, de Bruin en Uit ten Bosch, v. H.R.C. trapt af on hoewel de eerste aanval ge stuit wordt, blijkt al spoedig, dat do roodhemden sterker zijn. Het A.-doel verkeert direct in ge vaar, doordien de blauw-witte achterhoede zon der overleg speelt en elkaar niet begrijpt. De H.-linksbuiten weet oen schot te -lossen, dat Wes sels voor de voeten van don linksbinnen Blaat, die onhoudbaar inzet (1—0). Dan komen de jon kers aan 't woord, doch hun aanvallen stranden herhaaldelijk op -buitenspel en do sterke H.-ver- dediging, waar in de laatste instantie Boij-er niet thuis geeft. De A-linksbuiten, die helaas niet snel genoeg is, lost enkele goede schoten, die -geen resultaat opleveren. Dan plaatst- van Dam naar Artsz, die den -bal meeneemt en met een schot van dichtbij den etand op 2—0 brengt. Op nieuw dóen de Adelborsten eenige aanvallen, doch zij voeren het samenspel te ver door en weten soms met den bal geen ^^L^ultem gemaakt doelpunt wordt terecht wegens bulte^ spel niet' toegekend. Do llnkervloug vooral doet herhaaldelijk ^vaar de vleugelman is op dreef en- lost- een go X lijkte schoten, die worden voggonvorkt BU A.-:uinvaii wordt binnen -bet int hands gemaakt- en uit den fltrafBéhop vericiwn® Ort dén achterstand (2-1). Aanvankelijk echeen scheidsrechter Geurts buitenspel te oonstateord. doch liet daarna strafsohop nmnen, terecht o.i. De A.-apoler van Braam, over oen opmerking maakte, werd daarvoor uit het veld gestuurd. Mot 10 mam spelen) de Adelborsten verder. Do H.-linksbuiten krijgt een prachtkans, doch schiet vlak voor het doel naast, wat even later door rechtsbinnen herhaald wordt. Tot driemaal oo stoot do H.-voorhoede nu duidelijk buit-cnspol, zonder dat het fluitje klinkt. Een mooi Böhot van Quant tipt Boij-er net ov-or, terwijl do hoekschop wordt achtergeplaatst. Nadat do Il.-spil naaw heeft geschoten, rent Prins op hot dool af, doen Wessels schopt tijdig -weg. Met 2^h1 voor -H.K.O. komt de rust. Na de hervatting komt AV.V. -even opzetten en w-ordt o.m. een vrijè schop net overgeschoten. Dan he-rneomt HJt.C. hot offensief en tot twee maal toe voorkomt een been nog net een zeker schijnend doelpunt. Na mooi samenspel tusschen H.-midvoor en rechtsbinnen belandt 'bót leer bij den H.-spii, die nog net weet te scoren (31). -De Aochterhoedé gaat nu inet succs do buiten spel-tactiek toepassen. Woderzijdsche aanvallen hebben geen resultaat, totdat éen dor A.-spelers den bal met de hand: speelt. De strafschop wordt door Artsz ingékogeld (41). Bijna direct na den aftrap neemt Prins dén bal mee, passeert de heele A.-verdediging en doelpunt mot een hard schot (51). H.R.C. is nu sterk in de meerder heid en de enkele A.-uitvallen worden gekeerd. Met dezen stand moet H.R.C. den prijs winnen. De roodhemden nemen het echter nu veel te lauw op en de animo schijnt -bij de partijen zoek. A.V.V., luide aangemoedigd, komt nu in den aanval en Beijer moot meermalen handelijd op treden. Dan weet de Bruin via den paal doel te treffen (52). H. ziet nu in, dat bet zoo niet gaat en de H.voorhoede komt woer in actie. Het A.-doel heeft gevaarlijke ogenblikken, -waar vooral de H.-midivoor en -linksbinnen debet aan zijn. Een vrij© seh-op wegens hands levert niets op, evenmin eenige hoék-schoppek. Nadat de H.- reöhtsbinnen aan den midvoor heeft overgegeven, komt deze al-leem voor Wessels te staan, die nog net corner kan werken. Maar succes blijft uit. Even komt A.V.V. nog aan 't woord, doch do aanvallen missen' alle verband. Alzoo komt het einde met 52. v HJt-.C. verdiende de overwinning volkomen en heeft het in haar macht gehad ook beslag te leg gen op de medaille. Het- laatste tegenpunt, na een oogenlik van verslappen, was eohter oorzaak, dat de eer aan Geel Wit bleef. Bij H.R.C. heeft de linkervleugel mooie staaltjes voetbal te zien gegeven, terwijl ook midvoor en rechtsbinnen voldaan hebben. In Bak, die terecht Helder ver laten heeft, hebben de Racers de verlangde spil gevonden.. Deze oude voetbal rot was zijn plaats ten volle waard. Naar wij hoorden zal zijn dis pensatie voor H.R.C. niet lang meer uitblijven, terwijl ook C. Dito voor H. wil gaan uitkomen. Overigens heeft d-e H.-aohterhoede goed, doch niet- moer dan dat gespeeld. De invaller» hébben hun -best gedaan. Bij dé Adelborsten moeten rechtsachter, halflimi© en rechtbinnen genoemd worden; er werd- hard gewerkt, doch er zat te weinig verband in het elftal. In aanmerking ge nomen, dat A.VjV. bijna vijf kwartier inet 10 man speelde, is het resultaat niet kwaad. Geurts bobben we beter gezien; doordien hij niet steeds voldoende meeliep ontgingen hem nogal eens overtredingen. Hij had den wedstrijd echter wel in handen en dat zegt tegenwoordig veel. Na afloop reikte de hoer J-oh. Bakker namens „Helders' Belang" do medaille sou Geel Wit uit. De genoog!ijkheidseompetitio is nu voorioopig van de ibaam, doch wij -hopen op deze instelling nog eens terug te komen, aangezien wij meenen, dat ar meer vah te maken is. Anna Paulewna. Zondag J.I. speelde Concordia 1 een competitie wedstrijd tegen K.F.C. 1 van Kolhorn, op haar terrein nabij do R.K. school, hetwelk uitstekend in orde was. Wat dezen wedstrijd betreft kun nen w© zeer kort zijn. C. 1 was sterk in de meer-- derheid en wist dit, met den wind in den rug, met 20 uit te drukken. Na de rust speelt C. tegen wind, hetgeen niet wegneemt, dat zo nog viermaal scoort-, ondanks het beste verdedigen van K.F.C.'s doelman, die zeer goed éas. Ver- molden we nog een keihard schot van den C.- lihksbuiten, dat voor den doelman niet te hou den was en het beste verdedigen van de beide C.-backs. Zondag was -het voor Excelsior geen drukke dag. Slechts door 1 elftal werd' er gespeeld, n.1. door E. 1 -tegen Voorwaarts 1. Als om 3 uur wordt -begonnen blijkt, dat Excelsior één invaller heeft. Voorwaarts is «volledig. V. heeft het eerst het voordeel van den vrij sterken wind en treedt dan oo-k direct aanvallend op. De E.-aehtorhoede, met Stéllingwérff aan het hoofd, is in schitte rende conditie en retourneert alles, zoodat de V.- voorhoede geen -kans krijgt om te doelpunten. Met rustls de stand dan ook 0—0. Na halftime is de wind gaan liggen, zoodat we weer hetzelfde spel krijgen te zien. Slechte een enkele maal gelukt het de slecht comhineerende E.-voorhoede om eenige opluchting te brengen. Als iedereen denkt dat een 'haid schot van V. succes zal hebiben, kopt Stéllingwérff den bal prachtig uit doel. De tijd verstrijkt en een minuut- vóór hot einde weet de E.-rochtshalf met een houdbaar schot het eenige doelpunt uit den wed strijd te -scoren, zoodat E. zeer onverdiend dezen wedstrijd met- 1—0 wist te winnen. Na afloop werd door V. geprotesteerd tegen de -leiding van scheidsrechter Van Oorschot, wegens het uit "het veld sturen van een der "V-spelers, die van het voetbalspel een worstelpartij wilde maken. Wat de E.-spelors betreft, zoóals gezegd, de aohtorspelers speeldén éen prachtpartij voet bal. Wij zeggen heusch niet te veel als wij be weren dat de E.-achterhocde den wedstrijd heeft gewonnen. De elftalcommissie van den W.F.V.B. heeft don ook zeer goed gezien, door doelman Harder als reserve voor het vertegenwoordigend elftal aan te stellen. Ook Stéllingwérff zou hierin oen good figuur maken. B.V. speelden do 3 Bran- tenaars, benevens de doelman en- de rechtsbinnen oen goede partij. De rest was matig. Het appel- leeren van sommige V.sspelors was hinderlijk; bovengenoemde maakte hierop een uitzondering'. Texel. Te Oosterend speelde Zondag Zeemacht 2 tegen O.V.V. 1 voor de competitie. Scheen hot eerst dat do clubs tegen elkander opgewassen waren, wel dra bleeek dat O.V.V. sterker was. De rust kwaan met \42 voor O.V.V. en hot einde met 102. Anna Paulowna. Hoewel voetbal ook hier tegenwoordig' aan do orde van d-en dag is, wordt de paardensport daar om toch nog m-et vergeten. Evenwel stond het te vreezen-, dat do Veroeniging „Sporttest" ditmaal roet haar najaors-harddiavorij wel ©ens- -tegenslag zou kunnen hebben. Immers, heel dé week bijna had hot geregend' dat het goot en zelfs Zondagmorgen in de vroegte was PluvC nog volop te actie Maar het weor word gelukkte gaandeweg beter, ja er kwam zelfs een zonette en zoo is de handicap-harddraverij niet Xén doorgegaan, maar er was zelfs heel wat belaS stelling. Ingeschreven waren: Nelly S l i Strooper, 't Zand; Derby, van Leners KoTras- Adam, van K. Zijp, Twisk; Jotty W 'vanTa« Max v^; DTk I' ,Vo? Be™ite?bróe-k; Max, vgn S. Koorn, Dijkstaal; Jonker Lodewijk, van Spaan», Koedijk; Lord B, van A. Rot-, Wie- ringorwaard; Goud Elsjo, van P. Niouwboer, Twisk; Koosje W, van T. Vos, Benuingibroek en Zwaluw, van Sohrodor, Henebroek. Minimum baanlengto 255 M. -Maximum bann- leAgte 350 M. Do uitslag was: le prijs 60: J-etty 'W, van don hoer A. do Wit te 't Zand, 275 M.; 2e prijs 26: Jonker Lodewijk, van den heer Spaans te Koedijk, 270 M.; 8o pr. 10: Zwaluw, van den heer Schroder te Honsbrook, 280 M. KorfbaL H.K.0. „Heldor". Zondag a.s. moet 1IK.C. 1 naar Amsterdam teneinde Hercules 2 te bekampen voor de 2e kl. N. K. B. Dit is oon zware wedstrijd aangezien do Amsterdammers niet voor do poos zijn. Dauroiu dames en hoeren van het le twaalftal woest allen op uw hoedé, van mo«ot af flink aanpakken on volhouden, laat uw tegenstanders In hun do el vak- niet te», wees sportief on alleen do aanvoerder spreekt. Verplaatst hot spel vlug, denkt na voor u eon bal wegwerpt on gooit hom niet In do ban den van uw tegenpartij, want dat kan noodlottig zijn Zorgt er voor dat de twee punten- meegaan naar Ilolder, al is dit oen zware wedstrijd. Wij vertrokken por auto van liet station, om 8 uur 's morgens, en gaan over Costrieum on Beverwijk naar Amsterdam; terug woor dezelfde route. Zijn or liefhebbers, die mee willen gaan, dio ge lieven zich zoo spoedig mpgolijk op te geven Wilholminastrant 14. H.K.C. 1 komt uit: heeron: G. Klinkenberg, J, Kruiningen, P. Bosch, J. Harpen, J. Koningstein, N Peij-s; dames: B. dé Graaf, S. Boogaart, M. de Leeuw, A. Room-eijer, J, Thijssen, M. Wijn-beek. Dent er aan allen op tijd aanwezig zijn, geen achterblijvers. Zaterdag meer nieuws. P. P. C. Vrijdagavond zal dé Cabaretclub van het Marine-Sanatoriumfonds onder leiding van den heer Verschoor een klucht- eu cabaret avond geven in „Casino". - Bom 1 die zin staat. Een heel eenvoudige zin Een klucht- en cabaretavond hebben de Helderschen meer bijgewoond Dat is waar Maar zulk een klucht- en cabaretavond als Vrijdag in „Casino" geven wordt, dat is iets heel bijzonders en dit weet heel den Helder drommels goed I Weet u nog van die beide avonden toen Verschoor met zijn troep ook in „Casino" opgetreden is Het was toen om de kinderen in het Roergebied aan een heel klein stukje droog, zwart brood te helpen. De zaal was die beide avonden barstend vol met éen dankbaar, enthousiast gestemd publiek. En weet u waaraan dit te danken was, weet u waarom de menschen hebben genoten in zoo groote mate Omdat ze het cabaret-gezelschap van Verschoor waarin de welbekende Mevr. Blinkhof haar rol zoo uit stekend vervulde, niet genoeg hebben kun nen toejuichen. Het applaus was toen niet van de lucht 1 En het was schandalig goed koop! Voor twee onnoozele kwartjes was men een heelen avond onderdak 1 En nu krijgen we weer van hetzelfde laken een pakAlleen gaat het nu niet om den Zwarten Hongerdood te bevrijden, maar wordt er thans een actie op touw gezet om een hak te zetten aan dien gluiperigen Witten Dood, die zoo gniepig tal Van menschen ten grave sleept, die zoo menige stoel in de huiskamer leegdoet staan, zoo wreed de gezinnen uit elkaar ruktl Dien Witten Dood gaan wij met de lied jes van Vèrschoor en zijn troep bestrijden 1 Want er moet geld komen voor het Sa- natoriurafonds, er moet zooveel geld komen, dat er hoop zal kunnen gevoed worden, tal van lijders der tuberculose weer gezond in de maatschappij terug te 'voeren. En dat kan, Helderschen enhet kost U geen centl Pardon wat zeg ik, het kost geen cent? Neenl Gij krijgt zelfs nog geld toe als ge er heen gaat. Een cabaretavond waarin Verschoor met Zijn uitstekende krachten optreedt (wie deze krachten dillétanten durft te noemen heeft geen verstand van kunst) zou in het Concertgebouw of Flora, of elders f 3 kos ten. Heusch geen gekheidVraag het maar aan de bezoekers van Casino tijdens de Roer avonden 1 Nu betalen de Helderschen slechts 60 cent! En als er nu één het waagt, geen kaart van 60 cent te nemen dan zeg ik dat-io een domkop is. Geheel Helder moet Vrij dagavond naar Casino. Niemand bljjve aan het spinnewiel. Alleen de IJsdans, een ode, op de IJsclub „het Noorden" is de moeite waard. De IJs- wals, ik heb ze gezien en vond het een schit terende prestatie. De IJsdans zal den Dood en- dans tegenhouden. Gij moet hieraan mede doen. Gij moet met een warm hart, een hart vol liefde, naa^ de koude ijsdans komen zien. Gij moet den witten dood helpen bestrijden I Hoort gij, gij moet! Niemand weiger e een kaart te koopen voor de luttele som van 60 cent. Naar „Casino", dat is deze week het wachtwoord Kaarten verkrijgbaar bij: KOKELAAR, Kanaalweg, Sigarenmagazijn, POT, Koning straat, Sigarenmagazijn, en Vrijdagavond, zoover nog voorradig, aan Casino. LEVY GRUNWALD. Verwijzend- naar de in dit nummer voor komend© advertentie wordt no-g door de Commissie ter kennis gebracht dut bet Kin- r -est varaan verbonden wordt een avond/feest, zal wondien gehouden op 8 Dec. a.s. in de Marime-Oantine, en wel op de wijze als het vorige jaar. Ter plaatse aanwezige leden geven hunne kinderen op door middel van don correspondent, verspreide leden kunnen dit doen in het Bondsgebouw, Hoofd gracht. Deedneiming van kinderen heeft uit sluitend pSaats van leden en van personeel in diénst van den Bond, De leoftijld is gesteld vtan 4 tot en met 12 jaar. De bijdragen als volgt: Voor deelname van. 1 kind 2.50, voor 2 kinderen f 2.voor 8 kinderen 1.50 en voor 4 kinderen otf ineer .1.25 per kind. Toegangsprijs voor bijwoning van het voortgezet avondfeest wordt niet geheven, doch wordt verwacht dat ieder, die dit avond feest wil- bijwonen, althans wanneer zij oii- gehuwd dian wel gehuwd zijn zonder kinde ren, het kinderfeest zal steunen door het ge ven van een donatie. Gelegenheid tot deel name van kinderen, wordt opg« geven tot 8 November. De Commissie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1923 | | pagina 6