H. F. CJHËLDER. Bezoekt Zondag a.s. i 1 Terrein Bolweg. SPORT. Voetbal, Ingezonden mededeellng. de plaatselijke VOETBALWEDSTRIJD Aanvang 2 uur. Voorverkoop van Toegangskaarten van af Zaterdag bij den Heer A. G. LENSEN, Spoor straat en Zondagmorgen van 10 tot 12 uur bij L. SCHOONHOVEN, Spoorstraat. N.V. Texels Eigen Stoomboot-Onderneming. Winterdienst ingegaan 1 Oetober 1923. Dagelijks: r.m., «elfls <ten Puttflohwi kampioen wist to tfnan, (tozelfdo een voud'lge Jongen aal tsli.1 veil, die hil tot nu toe geweest was. Vervolgens werd bom een mooie krans aangeboden, terwijl do voorzitter dor voetbalclub hem tevens bul* digde als een kranig voetballer. MARINEBERIOHTEN. noIlanfl-Weai-Afrflte LU», H R. o. n W. F. 0. IH 4 4 4 23- 5 23-16 16—16 18 1.80 10 1.11 Huldiging van W Koa. Bij zijn terugkeer Uit Zwitserland, ia Don derdag den schaatsenrijder W. Kos, te Oud- Kar spel, een enthousiaste ontvangst bereid. Door het bestuur van de IJsclub „Volhar ding" werd1 hij per auto van Alkmaar afge haald. Aan zijn woning werd hij door een talrijke menigte opgewacht, die hem harte lijk toejuichte. In de kolfbaan van het Huis ten Brederode, die stampvol belangstellen den was, vond daarna de huldiging plaats. Hij werd daar op een eenvoudige, hartelijke wijze door den burgemeester toegesproken, Vertrek Texel: 8.— v.m., 11.— v.m., 2.80 n.m ■s&-:icr: VJB* 12,"~ Iun' waarbij dé hoop word geuit, dat Kos, die kuirfpwtein, at?. 24 Jam t. Zui4Afeika t» R'dam STOOMVAARTBERICHTEN. Burgerlijke Stand der gemeente Helder VISSCHERIJBERICHTEN. MARKTBERICHTEN. INGEZONDEN. VERGADERINGEN. VERMAKELIJK HEDEN. ENZ. Zondag 27 Januari. Soiree T. O. P. Casino 8 uur. Maandag 28 Januari. Openbare vergadering Apologetische Ver. Casino 8 uur. Dinsdag 29 en Woensdag 30 Januari. 4e Wlnteroonoert Marinekapel, Casino 8 u. Donderdag 31 Januari. Jubileumavond. Toaneelvereeniging Tavenu. Casino 8 uur. Vrijdag 1 Februari. Openfbare Vergadering „Dageraad" Casino 8 uur. Ned. Prot Boud!, afd. Helder. Da. Westmjjse, Waxfhuizen. Zaterdag 2 Februari. Feestavond Tooneelver. Tavenu, Casino 8 u. Zondag 8 Februari. Tooneelvoorstedllng „De Kribbehjjter". Ca sino 8 uur. Woensdag 6 Februari. A. G. O.-avond: Clinge Doornboa. Zaterdag 9 Februari. Stedelijk Muziekcorps. Donateurs-uitvoering, Gele kaarten. Zaterdag 16 Februari. Stedelijk Muziekcorps. Donateurs-uitvoering» Groene kaarten. Dinsdag 11 Maart A. G. O.-avond: Alt, De wedstrijden voor Zonde*, N. V. B. N© ©en week van wisselende vorst en dood «uilen we bij den teBenwoordigon etaaö van Mkem maar veilig aannemen, dat er gespeeld wordt. Er valt nog keel wat echode in te halen. Aid. I (Westen) le klasse. Fedjenoord ont vangt V.O.C. Do leiders helbben tegen Ajax laatstleden Zondag geweldig teleurgesteld door valn Ajax met 13 te verliezen. Zo zullen nu wol ibeter oppassen, vooral voor V.O.C.een niet te onderschatten tegenstander. Wij geloo.ven daarom zelfs eerder in een gelijk spel dan' in een F.-overwinning. R.C.H.—Ajax zal wel voor de Amsterdammers zijn, die met de Natris, Rutte en Broekman ineens geweldig op schijnen te leven. Te laat om neg kans te maken, wat niet wegneemt, dat het getakelde R.O.H. wel aan do zegekar zal worden gebonden. D.F.C. krijgt H.V.V. op bezoek en wij verwachtun^ dat de Hagenaars opnieuw flink geklopt zullen worden, D.F.O. kan een goed doelgemiddelde 'beet ge bruiken! Toch kunnen zelfs do goel-zwarto gas ten nog voor een verrassing zorgen. Z.F.C. ontvangt S.V.V., alaoo een strijd tussohen die hekkosluiters. De Schiedammers, die het seizoen niet (kwaad begonnen, zakken allengs af en zul len wellicht zelfs In Zaandam geen punt behalen. Z.F.C. geven we dan ook do beste kans, al is een gelijk spel niet uitgesloten. H.F.O. speelt tegen 't Gooi, ook twee clubs, die de punten best kunnen gebruiken. Een punten/verdeellng ligt' dan ook voor de hand. 2e klasse A. Purmersteijn—N.F.G., welke wedstrijd op nader aan te wijzen terrein zou werden gespeeld, levert vermoedelijk een gelijk spel op. D.E.C. otvangt E.D.O., dat nog kam pioenskansen heeft en dat wel één of twee punten zal meenemen. D.W.S.—Spartaan idem, Idem. Meer en imeer blijkt, dat het hier zal gaan tussohen E.D.O. en Spartaan. Alcmaria Vlctrix moet wel niet geheel uitgeschakeld wor den, doch is al te veel achter. De Alkmaarders spelen thuis tegen Hollandlla en kunnen winnen. Q.S.C,—Z.V.V. schijnt ons een gedijk spel te «uilen worden. Verder zijn vastgesteld. H.V.C.Kampong, Gouda—'Hilversum, Zeist—Heraclee, D.Q.N.A.R. D.O.8. en Velox—-Olympia. 8e klasse A. Alle ecM clubs staan ditmaal op het lijstje, omdat is ingelascht de reeds omnoodig uitgestelde wedstrijd Helder—H.R.C. Voor onze stad wordt bet due Zondag, hopen we, „de dag". Belde elftallen zijn met goeden moed bezield en ontioopen elkaar althans op papier niet veel. HJt.C. heeft nu een zeker voordeal gekregen door meerdere geoefendheid na den wedstrijd tegen VJS.V. Eenheid op het veld verkregen heeft steeds den voorrang. Dot H.R.C. op het Tuindorp gewonnen heef< was verdiend, maar Helder was toen de kluts kwijt. Op dien grond is er geen reden te zeggen, dat de uitslag dezelfde zal zijn als in de eerste ontmoeting. Helder heeft thans terrein-voordeel en dat zegt heel wat En hoewel het heel moei lijk is ora» in wedstrijden als deze te voorspellen, gelooven we ditmaal in een gelijk spel met wei nig doelpunten. Hopen we dat spelers en pu bliek zich sportlef zullen gedragen. V.S.V. zal niet. voel moeite met H.S.V. hebben. T.O.G. Watergraafsmeer wordt een kleine zege voor de gasten. De Konnemers ontvangen Assen- delft en zullen wel de puntjes binnen weten te halen. Op het programma staan nog vermeld: Be klasse B. O.D.E.—E.V.C., Steeds Voor- waArtS—E.D.W., Sloterdijk—D.W.V. C. Ra- pdditas—Neerlandia, Swlft—Allen Weerbaar, Wil- helmlna Vooruit—Hortus, Ainatel—S.D.W. D. VictoriaAre», LarenUtrecht Voorwaarts— Quiak A., D.O.O.—Baarn. 4e klasse. Zeeburgia—T.H.B. Reserve le klasse. V.V.A. 2Blauw Wit 2 Haarlem 2—H.F.C. 2, E.D.O. 2- D.E.C. 0, Spar- *aara 0—Rapidlta# 2, Ajax VZ.F.C. 2. Reserve 2e klasse A. Ajax 8—A.F.C. 2, W.F.C. 2-OD.E. 2, *n.C.H. 2-Z.V.V. 2 (terr. Z.V.V.), B. Watergraafsmeer 2—U.V.V. 2, Hllverauir, 2—lAF.G. 8. O. D.OB. 2—Velox 2, Heroules 2 Vriendenschaar 2. Resorve 3e klasse. Stormvogels 2—SD.W. 9, Kampong 2—Spartaan 8. Afd. II (Weeton) le klasse. In den Haag bin den H.B.S. en Stormvogels den strijd aan. Reeds lang is in het Kraalenkamp naar ilezen wed strijd uitgezien en hoopt men op Houtrust de groote 6—2 nederlaag to IJmulden geleden te wreken. Nu de Vogel» al meerdere veeren lloten en zij om. op eigen grond door Sparta en Haan lem geslagen werden, hoopt H.B.S. de twee doel punten in de Haag te kunnen houden. Of dit gelukken zal? Als het er een is, zou Alt een zeer goede prestatie voor de Kraaien zijn. In Dor drecht spelen de hefckeslulteru togen elkaar. Quick heeft O.D.S. twee punten. Het gaat er dus nu zoo'n beetje om. Wint Qulok dan ls het gered. In het andeTe geval zullen de Haantjes nog een zware dobber helbben. Sparta—Ex celsior 1» de derby te Rotterdam, die wel door de oudste le klaesers gewonnen zal worden. Toch kan het er nog spannen, want Excelsior is tot goede dingen in staat. Blauw Wit krijgt Haarlem op bezoek. Hoewel vna bedde clube weinig te zeggen valt gelcoven we, dat Haarlem, een kleine zege zal behalen. U.V.V. zal, thuis spelend, A.S.C. wel de baas blijven. Ten slotte vermelden we nog: Ja klasse A. A.F.C.Xerxes, A.P.O.B.M.T„ Schoten— Bloemerüdoal, Ooncordia—V.VA-, Nep- tunuoZandvoort B. Steeds HoogerTrana- yalia, C.V.V.D.H.C., UnltasG.V.W., Hennes- D.V.—V.U.C., U.S.C.—RJF.C. Aid. III (Oosten) le klasse. Enschedé. Eneche- déZ.A.C., Deventer: Go AhaadTheole, Arn hem: ViteeeeHengelo: Hengelo—Heracles Afd. IV (Zuiden) le klasse. Roosendaal: Al- lianoeB.V.V., Tilburg: Willem II—Bredania, 'a-Bo«oh: Wilhelmina—N.O.A.D., Breda: N.A.C. PH.V., Eindhoven: EindhovenD.O.S.K.O. Afdi. V (Noorden) le klasse. Groningen: Be Quick1Veendam, Leeuwarden: FrieslandFri- iia, Winschoten: Upright—Leeuwarden, Meppel: Alride»Velocitas. N.-H. V. B. le klasse. B. Tuindorp: H.RX3. 2W.F.C. 3, scheidsrechter Bauts. Middenweg: Geel Wit— Alkmaar, scheidsrechter Kort. Alkmaar: Alc maria Victrlx—CHjV„ scheidsrechter Bruin. Koog aan de Zaan: KJf.C. 2—V.AJT.C., scheids rechter Dorjee. (Alle wedstrijden aanvang 2 uur.) 2e klasse D. Middenweg: BatavierHJt.C. S aanvang 2 uur, scheidsrechter Annyas. Mid denweg: Gjeel Wit 2—6.VB-, scheidsrechter Darphom. Tuindorp: H.R.C. 4—Helder 3, aan vang 10 uur, scheidsrechter v. Doorn. Be klasse D. Middenweg: Geel Wit 3—6.VH. 2, aanvang 12 uur, scheidsrechter Dol. 5e klasse E. Bolweg: Helder 5—Batavier 2, aanvang 10 uur, scheidsrechter Vlam. Tuindorp: H.R.C. 6J.V.C. 2, aanvang 12 uur, scheidsrech ter Verhagen. Huisduinen: 8.VB. 4—H,R,C. 7, aanvang 10 uur, scheidlsrechter v. d. Vijver. Ba tavier-terrein: AtlasS.VB. 8, aanvang 10 uur, scheidsrechter Leur. 6e klasse F. (Adsp.-afd.) Bolweg: Helder— J.V.C., aanvang 12 uur, scheidsrechter Vlam Texel: TexelH.R.C., aanvang 1L80 uur, jjucktó., Overzicht, le klasse B. Do reserves van do roodhem- den, welke sinds 9 December niet meer in het veld zijn gewoeet, ontvangen W.F.G. 8 en zullen als de lange rust hun niet te voel kwaad heeft gedacm, wol 2 punten rijker wordon. Geel Wit speelt thuis togen Alkmaar. Dn elulb van Elfring «peelt dit seizoen verre van constant, zoodot w» onze plaatsgcnooten een goede kans gevent aJe zo tenminste met een behoorlijke ploeg op dé proppen komen. Alcmaria zal zich door van CB.Vj te winnem, vaster op de eerste plaste nestelen. Ook V-A.F.O. zal weten te zegevieren. 2e klasse D. Batavier gast nog eteedé on geslagen aan het hoofd en speelt morgen1 thuis tegen H.R.C. 8. Kunnen do Racers volledig in het veldl 'komem, dan wacht B. een zware wed strijd' en ie een overwinning nog lang niet ze ker. S.V.S., welke verleden Zondag zoo'n mooi succes 'boekte op J.V.C. speelt „uit" tegen Geel Wit 2 en zal door een nieuwe zege zich vaster op de 2e plaats nestelen. Het 8e elftal der wit» hemden komt uit tegen H.R.C. 4 en als het nu eens wil, verwachten wij een der,le overwinning voor Helder. 8e klasss D. Geel Wit 8 speelt thuis tegen S.VB. en zal een negende nederlaag notaeren. HELDER 1-H.R.C. Helder—H.R.O. Voor de 2e maal van dit' seizoen zuilen onze beidé groot» N. V. B.-cluiha elkaar van dit sei zoen ontmoeten. Do laatst» wedstrijd, gespeeld 11 November van het vorige jaar, eindigde in een verdiende 20 zege voor H.R.C. In dezen wed strijd kswanj duidelijk aan 't licht, dat van de wij zigingen, welke de reep. elftalcommissies ln hun elftallen -omgebracht hadden, die van HJt.C. het beet voldeed en door '2 goed» doelpunten zeur juist uitgedrukt werd. Inmiddels zijn 8 maanden verloopon en thans zullen: bedde tegenstanders elkaar weer ontmoe ten. Het elftal vani H.R.C. is sindsdien Intact gebleven' en heeft, tegen V.S.V. laten zien, dat de lange rustperiode hoor niet voel kwaad ge daan heeft. Wel was ln deze match het samen spel niet zoo correct, maar dat kwam meer door het zware terrein, waardoor goed center- spel onmoiTölijk was. Helder daarentegen heeft na den plaatselijken wedstrijd haar elftal nog een paar maal herzien', wel bracht dit een klein» verbetering, maar nog niet zooals hot wezen moost. De achterhoed» moot vooral noodlg versterkt worden, deze is door het vertrek van Ouwerkenk ai zeer var zwakt. Helder is einde den wedstrijd tegen HJB.V. (9 December) niet. meer ln het veld woest vn hoewel er n» dien tijd nog wel wns getracht is om eon .VTlsudsohappelljkea wedstrijd ta spelen, is daarvan' nooit Iets terecht gekomen. Het zal do withemodon dan ook niet meevallen om na zoo'n lange werkloosheid als eerste wed strijd de p)oat»gemoote tot tegenstander te heb ben. Doch daar het juist H.R.C. is, waartegen gespeeld moet worden, zal dit do wlthemden tot verdubbeld» krachtsinspanning aanvuren, te- mor daar zij rovancheplannen hebben. Wij hopen op een sportleven strijd, welke ln do beste verstandhouding gespeeld zal worden, ep ook d» supporters van belde voroenlglngon zij aangeraden zich kalm en waardig te gedragen en zich niet met de 'beslissingen van den scheids rechter te bemoeien. Verder wordt het publiek verleofd verzocht zich niet binnen de omrastering te begeven; er zal door de controle streng op gelet worden, Naar wij vernemen hoeft de elftalcommissie van „Heldor" besloten tegen TLR.O. de volgende ploeg te probeeren: De Leaj, d.; Kramor en Eke- lenlburg, a.; Boogaard, v. d. Wal en N. N., m.; Jübeie, Ort, Bolhaar, v. Foreeet en Horneman, v. Hieruit zien we, dat ln het elftal een radicale wijziging gekomen ls. Het binnentrio bestaat uit 3 Adelborsten, waarvan rechts- en links binnen zich hebben doen kennen als geduchte schutters. Het gemis van Knijff en Bolhaar zal dus door deze opname niet erg gevoeld worden. In Ekeleniburg meent de elftalcommissie een goede plaatsvervanger voor Ouwerkerk gevon den te hebben. Voorts kunnen wij nog mede doelen, dat Zomer en Wit niet meer kunnen uit komen. Hopen we dat deze nieuwe opstelling inderdaad een succes moge zijn- Het elftal van H.R.C. is als volgt: Beijer, d.; Buie en Terburg, a.; Diedenhoven, Bak en Hoen derdos, m.; Dunk, Tiessen, den Gs, Helder en Clowting, v. H.R.C. komt dus volledig uit. Scheidsrechter is de heer Schieveen. Aanvang precies 2 uur. Voor dezen wedstrijd zijn kaarten in voor verkoop verkrijgbaar bij den heer Lenzen, melk- salon, Spoorstraat en Zondag van 10—12 uur bij den heer Schoonhoven, coiffeur, Spoorstraat. Helder-nieuws, Het 2e elftal zou QB.C. 2 op bezoek krijgen, TT»ntr door den wedstrijd van het le elftal gaat deze niet door. Helder 8 gaat op bezoek bij H.R.C. 4 en komt volledig uit; aanvang 10 uur. Helder 4 ls vrij en het Se ontvangt de sterke Batavier-reserves; beide partijen zijn aan elkaar gewaagd. Voor Helder 1 verwijzen wo haar het algemeen overzicht. - H. R. C.-nlenw». H.R.C. 2—WJP.C. 8. De Racers spelen om 2 uur tegen W.F.C. 8, waarvan in Wormerveer met 2—1 verforen werd, zoodat zij dus gelegen heid1 krijgen revanche te nemen. Komt het elftal even sterk uit als tegen QB.C. 2 en zijn de boenen vanwege de lange gedwongen rust niet te etrarn gewonden, dan verwachten wij atelllg een nieuwe zege, waardoor zij hun mooie plaats op de ranglijst zullen behouden. Scheidsrechter de heer Bauts. Met dit elftal zal gespeeld wot- den: Kleine, d.| Awmatoin en Prins, o.| D-T- Willigen, Stoetinon en Goudswaard, m.i L, Jan zen, Christianl, Art», Luit en Riadecnan, v. Voor IlJt.C. 1 verwijzen we naar bet algemeen overzicht. Batavier-nieuws. Voor' de zooveel etc maal la vastgesteld do wedstrijd Batavier—H.R.0. 8 en als het weder zoo blijft, als nu we dit schrijven, zal het er nu toch w»l van komen. De eerste wedstrijd, ge speeld op het Tuindorp-terrein, eindigde in een beslissende zege (80), maar de Racers zijn Gistermiddag ia Hr. Me. torpedoboot Z 4, na te Hellevoet»luis <xp 's Rijkewerf te helbben g» 'bijzonder nukkig, zoodat nu niet direct moet ver-1 dokt en herstelling ondergaan, naar haar station To-mbara, thuïsr., vértr. 24 Jan. v. Taniger. wacht worden, dat ook nu gewonnen zal worden. I Vlissingon vertrokken. Ainlbon thu(sr„ log 24 Jan. In lading te Bolronde» Handa, vertr. 24 Jam, v. Logo» n. Warrl. Djoojo, ultr.,arr. 24 Jam te Kotenow, Gaaster Laad, thuiw., vertr. 24 Jan, v. Lm Pal- nu Orostofl, arr. 24 Jan. v. A'dwm te Homburg. Iteggeatroom, thular., vertr, 24 Jan. v. Freetown, Alhliwo, vertr. 24 Jan. v. A'dam n. WcetoAfrlka. Rotterdomsohe Lloyd. Arakan, thulsr., vertr. 24 Jan. v. Colambo. Schouwen, thulsr., arr. 26 Jon. te Marset!le. Soekahoemi, thuisr., vertr. 24 Jan. v. Marsellle. Wel is eigen terrein een voordeel, maar dat kan niet alles goed' maken en zal evengoed terdege aangepakt moeten worden, want de roodhemden zullen er alles op zetten om wraak te nemen over de geleden nederlaag. Het oanvangsuur staat nog niet vast; dit zaJ per convocatie be- kond gemaakt worden. Batavier 2 is de «ast van Helder 6 en ook hier zal gewerkt moeten worden. Aanvang 10 uur. Sparta-nleuws. Zondag la S.V.S. 1 de gast van Geel Wit 2. De vorige ontmoeting eindigde ln een 4—0 over winning ven S. Gezien de laatste prestaties ver wachten we 2 punten. Aanvang 2 uur. Het 2e I bezoekt Ü.W. 8. Daar do reserves kampioens kansen maken, zullen ook zij zich weren. Aan vang 12 uur. Het 8e zal zich meten met Atlas 1. Voor het 3e is oppassen da boodschap. Hot 4e ontvangt H.R.C. 7. Laat helt nu een» góed liggen hoeren! Allen weer succes en een sportieve partij. Geel Wit-nieuws. Voor Zondag a.s. is vastgesteld de wedstrijd Geol Wit 1—Alkmaar 1, aanvang 2 uur, terrein aan dén Strooweg, scheidsrechter de heer Kort. Wanneer het weder nu miaar wat wil medewer ken, kunnen wo Zondag getuige zijn van een pittigen strijd, want hoewel Alkmaar momenteel niet een der bovenste plaatsen! bezet zullen zij toch alles in bet werk «tellen om de puntjes mede naar Alkmaar te nemen. Geel Wit daaren tegen zal trachten haar positie te handhaven, ja zelfs probeeren die te verbeteren, wat echter wel niet zoo gewillig zal gaan, waarom wij een spanne nden strijd kunnen tegemoet, zien. G.W. speelt met haar gewone opstelling. Voor het 2e is eveneens een wedstrijd vast gesteld, n.1. tegen S.V.S. 1, dooh aangazien 't ter rein bezet is (G.W. 1—Alk. 1) zal deze wed strijd wel geen doorgang vinden. Het 8e elftal zal spelen tegen S.V.S. 2, om 12 uur. Hoewel het 3e nog niet veel heeft gepresteerd, veronderstel len we dat zij thans al het mogelijke zullen doen oim de puntjes in de wacht te sleepen. Competitiestand le klasse B (N.-H. V. B.) (Bijgewerkt tot en met 16 Deo. 1923.) Officieren van den marine-stoomvaartdienst 2e kl. N. J. C. Smit, J. J. van der Eijk en R. W Poldermans zijn uit Oost-Indië teruggekeerd en worden ter beschikking gesteld. ■Het. voornemen /bestaat om Hr. Me. mijnen- legger Hydra in conservatie op 'e rijks werf te Hellevoetsluis, met 1 Maart in dienst te stellen en te statiomneeren te Vlissingen. Deli, v. R'dam n. Bahia Blanca, pass. 25 Jan. Ouessamit. Djember, v. R'dam n. Buenos Ayres, pass. Jlam. Oueseant. Rindjani, uitr., vertr. 24 Jon. v. Colombo. Sitoebondo, arr. 23 Jan. v. R'dam to Batavia. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Aloyone, thuisr., pass. 23 Jon. v. Finleterre. Aludia, vertr. 25 Jan. v. R'dam n. Ayres. Poeldijk, vertr. 24 Jan. v. B. Ayres n. R'dam. Waaldijk, arr. 24 Jan. v. R'dam te Hamburg. BR Kon. bes-luit van 16 Jen. '24 No. 27 is del Algorab, thulsT., vertr. 23 Jan. v. Rlo Janelro. adelborst le kl. M.-R. J. Lagas met ingang van I Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Palomed, arr. 25 Jan. v. Ledth te Batavia. Priam, arr. 25 Jan. v. A'dam te Batavia. Dardanus', v. Jbpan n. R'dam, vertr. 24 Jan. v. Port Soudan. Looanedon, v. Japan n. A'dam, arr. 24 Jan. to Singapore. Mentelaufl, v. Japan' n. Rdarn, arr. 24 Jam. te Penang. Stenier, v. Ltverpool n. Java, pass. 26 Jan. v. Perim. Theseus, v. Batavia n. A'dam, pass. 24 Jan. Perim. JavaChina—Japan Lijn. Tjimanoek, vertr. 23 Jan. v. Batavia n. Hongkong d 00 k p te u goals 6 9 te <0 v.—t. a o. te Alcm.Vlotr.il 10 7 3 0 29- 6 17 1.70 V. A. F. C. 10 7 2 1 19— 9 16 1.60 9 4 1 4 16-18 9 1.— Geel Wit 9 3 8 3 1118 9 1.— C. S. V. 12 6 1 6 17—16 11 0.91 Alkmaar 10 4 1 6 16-17 9 0.90 7 2 2 8 8-10 6 0.85 Q. S. C. II 9 2 8 12—16 7 0.77 Helder li 10 2 2 6 6—16 6 0.60 K. F. o. n 6 1 0 6 2—19 2 C.88 Sinds 16 Deo, ls in deze afd. geen enkele wed strijd meer gespeeld, zoodat dus sommige elftal- Ion een groeten achterstand, boeken. K.F.0. 3 en W.F.C. 8 zijn nog minsten» 8 maanden ln touw, waar wol licht nog wat bij zal kamen. Alleen O.S.V. ls een heel eind op streek en deze olub kan medio Maart ulgespoold zijn. Op zoo'n ma nier zal or van het spelen om Rauoh-bakor en Gouden Kruis weinig terecht komen. CompetitiesÉaiid 2e klasse D (N.-H. V. B.) (Bijgewerkt tot en met 20 Jan. 1924.) Batavier 9 8 «j te 1 0 S. V. 8. 10 6 1 8 H. R. 0. Hl 9 2 8 J. V. 0. 11 6 0 6 Texel 8 8 2 8 Helder HÏ 8 2 2 H. R. 0. IV 8 2 0 6 Geel wit II 9 1 1 7 Competitiestand 8e klasse D goals t. fl i O. ho 17 1.88 26—20 12 1.09 16-11 8 1.— 12-16 6 0.76 8 -17 4 C.60 7—29 3 0.88 (N.-H. V. B.) (Bijgewerkt, tot en met 16 Deo. 1923.) den 18en Jan. bevorderd tot luit. ter zee 2e kl. M.-R. 23 Jan. por s.s. Ji P. Coen uit O.-I. ln Neder land teruggekeerd». Kiwartieonm. H. J. Steyn, id. J. Mariens, korp.- schrijver J. de Vries; korp.-hofm. P. A. Bdns, toorp.-kok B. A. Forö, matr. le kl. C. P. Mona- bouwer, serg.-torpodomaker J. H. Schenk e, tor- pedist-maj. W. O. Thyesen, serg.-m.dr. W. Hane- kanrp, korp.m dr. 2o kl. A. Baara, J. Schram, W.j P. Kroes, pijper le kl. H. Bonhoffer, gewezen matr. 3e kl. J. van Bock ei. BEHOUDENS ZEER BIJZONDERE OMSTAN DIGHEDEN is aan ondervolgonde personen ver-] gunning verleend om naar Nederland terug te keeren Per s,s. Patrla, 12 Jan. van Priok: Lult. ter zee le kl. 0. ter Poorten, idem 2e kh Jl G. A Veerman, off. M. S. D. 2e kl. M. Kraal, bootsman J. O. A. D. Volker, mach.dr.- maj. C. Bosman, konstahei-maj. A. Mosch, ge- schutmaker-mtvj. J. N. Sohoem4n, sterg.-timmer man' E. E. Snijders, serg.-maj. der mars. W. Plomp, kwartlerm. A. P. du Buck, korp.-botte lier C. Smit, koip.-schrijver C. J. A. Lemmens. korp.-hofm. B. v. d. Puit, schoenmaker L. A. van Noort, matroos le kl. H. E. Durbois, idem 2e kl. J. de idean J. de Lege, Idem A. S. Hoge- steger, idem 8e kl. J. F. Bakker, korp.-m.dr. 2e kl. J. J'. H. Essenburg, idem J. Gauw, Idean J.; Haverkamp, korp.-sitokor Jl N. Mllller, stoken olieman P. H, Cornelisse, stoker le kl. A. W.| Denekamp, Idean G. J. de Graai, idem J. G. H. v. 4 Haak, korp. der maxs. J. v. Limstee, mari nier la kl. P. H. Verhage, idean P. Stout, idem W- J- y. d. Stel, Idem G. B. H. Vrijonhoek, Idem 2e kl. Ai Knollenburg, idean O. R. Gout, idem 3c kl. A. J. O, Schipper, matr. 2e kl. S. v. d. Wal, Idem 3e kl. M. J. Wagenaar, bootsmansmaat A. Kolk, kxyrp.-kon0tabol T. Ham, korp.-kcrk C. Rood, korp.-vliegtuigm. (M.) J. H. M. Grosfeld, idem (B) P. T. J. de Meuider, pijper le kl. P. de Wit, morinier la kl. J. W. Smit Verleende vargunning ingetrokken van korp.- m.dr. 2a kl. J. Wijmans. De off. van den M. S. 2e kl. H. de Vries thans -geplaatst te Amsterdam (T.A.) wordt den 18en Febr. a.a. overgeplaatst naar Willeansoord' en toegevoegd aan dén chef van het Torpedoatelier aldaar. (Administratief rolle Onderzoedlenst- kazerne.) OOST-INDTE. Overgeplaatst n. d. inarinekaz. Oedjoug de off. v. adm. 2e kl. B. Krijger; n. d. id. Goelbeng do ld. L. P. van Boven; o. Mataram de id. J. F. Sta-, verman; o. van Gogh de id. W. F. L. Walerveid; n. d. marinekaz. Oedjong de id. id. R. J. Brün- ner, n. d. kaz. v. d. onderaeodlenst de off.-anaoh. 2e kh J. Verschoof; o. Sordang de id. F. B. Crane; n. d. marinekaz. Oedj. de id. M. Kraal; o. Tydemen de id1. M. Deutekom; n. d. mar.kaz. Oedjoog de id J. Walrave; o. Tydemon de id. 8o kl. A A. Looyem; goplaatet b. h. D. v. M. de luit. t-, z. le kl. K. W. M. Doorman; b. d. marine kaz. Oedjong de off,-mach. 2» kl. J. Walrave, Verl. weg. langd. dienst verlof n. Eur. a. d. lood» le kl. te Mekassar H. E. Boswijk. o. 03 73 goals e O. V. V. Qi ta 3. O tUD v.t. c 4) P. te 8 5 2 1 35- 6 12 1.60 S. V. 8. II 7 5 0 2 18—14 10 1.42 Helder IV 8 5 1 2 11—11 11 1.87 TexelH 9 4 2 3 13-13 10 1.11 H. R. C. V 10 4 4 11—14 10 1.— Schagen II 5 1 1 8 7-10 3 1.60 Geel wit III 8 0 0 8 8-29 0 0.- KORFBAL. H.K.C. Helder"- nieuws. Na een langdurig» rustperiode van pl.m. 8 we ken, eensdeels komende door vorst en slechte gesteldheid van het terrein, anderdeels door de klein» competitie. Maar nog goed ln het geheu gen is bij one de wedstrijd OoeterparkH.K.C. .Helder", welke in een verpletterende nederlaag voor ons eindigde. Voor a.e. Zondag is vastge steld1 K.;V.K.V.H.K.C. De vorige ontmoeting tusechen beide voreonigingen eindigde in een welverdiende overwinning door II.K.C. Of dat nu o»k het geval zal wezen, durf ik «iet met vasto zekerheid te beweren. Maar zorg or voor, da£ het weer niet zoo'n fiasco wordt als ln Am- sterdam, doch werp u allen met veel élan in den strijd en speelt een fairen en eerlijken wedstrijd. Denkt daar vooral aan. Mocht K.V. met ©enige punten voorstaan, verslapt niet en zorgt vooral niet voor een inzinking, want dat wordt nood lottig, doch tracht zoo goed mogelijk paitij to geven. Mocht de wedstrijd geen doorgang vindon, dan wordt dit tijdig bij de leden bekend gemaakt. Het vertrek geschiedt per trein om 7.28. Vrijdag 1 Febr. olgeonéene vergadering. ZeeT belangrijke agenda. Plaat» en aanvang worden later bekend; geanaakt. Schaatsenrijden. Stoomvnnrtmaatschappij Nederland. Lombok, thuisr., pos». 24 iJkui. Perlmi. Riouw, arr. 24 Jon. r. Hamburg te Bramen. Veradel, thuisr., vertr. 24 Jiara. v. Port Sald, Roepat, thuisr., pa««. 28 Jlan. Porlm. Grotlus, ultr., pass. 23 Jim. Ouossant. Prins der Nederlanden, thuler., arr. 22 Jaon te Bolawon. Simalen, uitr., arr. 24 Jan. to Catonla. Simalen, uitr., arr. 24 Jan. te Oatania. Kon. Hollondsche Lloyd. Flaradtia, uitr., vertr. 24 Jan. v. Pernamibuoo. Ürania, thuisr., vertr. 24 Jlan. v. Vigo. Sallaiid, arr. 24 Jon. v. Bramerhaven te Hamburg Amstelland, arr. 21 Jan. v. R'dam te Buen. Ayree Drechterland, uitr., paes. 24 Jon. Kaap St Vin cent. Eeaniand, uitr, arr. 23 Jan. te Santos. Kon. West-Indische Maildienst Ares, arr. 26 Jan. v. A'dam te Hamburg. Oranje Nassau, thuisr., vertr. 25 Jan. v. Havre n. A'dain. Prins der Nederlanden, arr. 25 Jan. v. Parama ribo te A'dam. Alkmaar, vertr. 24 Jan. v. Callao a. Mollendo. Almelo, vertr. 23 Jan. v. CaMao a. Cristobal. Amsterdam, vertr. 28 Jan. v, Valparaieo n. Tol- cahuano. Jason, v. A'dam n. Chili, pass. 19 Jan. Michaels. Delft, vertr. 23 Jlan. v. Antwerpen n. Cristobal. Jan v. Nassau, arr. 23 Jan. v. W.-Indiö te Grenoch Prins Frederik Hendrik, arr. 21 Jan. v. Para maribo te New-York. Stuyvesant, ultr., vertr. 20 Jlan. v. Barbados. Halcyon Lijn. Stad Amsterdam, vertr. 23 Jon. v. Algiers c, R'dam. HollandAmerika Lijn. Blijdendijk, vertr. 25 Jan v. R'dam d. New-York. Bllderdijk, v. R'dam n. Philadelphia, pas». 24 Jan. Saible Mand. Dinteldijk, v. dé N.-Paclfio n. R'dam, arr. 24 Jan. te Liverpool. Nieuw Amsterdam, v. R'dam n. New-York, pas». 24 Jan. Vlissingen, 1. v. Antwerpen. Lochkatrine, arr. 28 Jan. v. R'dam te Seattle. Rotterdam, v. R'dam n. Neiw-Yoiik, pass. 24 jan. Cape Race. Holland—Australië Lijn. Aagtekerfc, uitr., vertr. 25 Jan. v. Port Said. Sohiedijk, arr. 24 Jan. v. R'dam te Hamburg. Siantar, thuler., pas». 24 Jan. Vlisaingen," r. Antwerpen n. R'dam. Holland—Britsch-Indië Lijn. Hoogkerk, thuisr., vertr. 25 Jan. v. Port Said. Bovenkerk, thuisr., vertr. J24 Jam. iVbzaaa- patarn. Holl.O.-Azlë Lijn. Saparoea, ultr., vertr. 22 Jan. v. Hongkong. Zosma, thuisr., pass. 28 Jen. Perim. Holland—Oost-Afrika Lijn, Holland, vertr. 24 Jan. v. Pt. Natal n. Kaapstad Alwaki, uitr., arr. 23 Jan. te Tanga. Nijkorfc, thulsT., vertr. 24 Jan. v. Port Soudan. Garoet, vertr. 21 Jan. v. Delagoabaai n. Bcdra. Holland—Zuid-Afrika Lijn. aTr' 26 T' Zuid-Afrik» to R'dam van 24 en 25 Jon. 1924. BEVALLEN; M. Vlseer-van der Heijden, z.; A L. van der Moot-Hellendoorn, z.; A. Bouw man-Bakker z. OVERLEDEN: E. Monama, v., 8 mud., dochter van L. Monsma. ONDERTROUWD: N. Rijkers en A Vader; M. J. Valkhoff en S. van Waart; F. A. Hazee en P. Vel. GETROUWD: IJ. Wlggert» en J. Broer; M. J. Valkhoff en S. van Waart 24 Jlan. 1924. Aangevoerd door garnalenviaschers5860 K.G. gekookte garnalen p. K.G. 087—0.47. 26 Jan. 1924. Aangevoerd door gamalenvieechers140 K.G. gekookte garnalen p. K.G. 082—0.85. 26 Jan. 1924. Vm. 6 uur. Aangevoerd door garnalenviseohei»2000 K.G. gekookte garnalen p. K.G. 0.82—0.46. BROEK OP LANGENDUK, 25 Jan. 1924. Grove uien 8208.80, drielingen 880— 780, poen 8.20-6.40, raodé kool 7-980, klei nere 6.80—6.80, gele kool 680—9.50, kleinere 4.10—6, Deeneohe wltt» 4.806.40, kleinere 280—4, allee per 100 K.Q. Aanvoer: 17,800 K.G. uien, 2900 K.G. peen, 51,400 KJQ. rood» kool, 50,100 K.G. gele kool, 61,300 K.G. Deemcha wltt» kool. Sportpark. Geachte Redactiet Van uw medewerker L. zijn tot heden ver schenen een drietal artikelen omtrent de Sport- parkplannen. Weliswaar lijkt het mij aanvan kelijk, dat op dén Inhoud dier stukken wal Iets valt af te dingen, aangezien evenwel de opmer kingen en mededeellngen, die sij behelzen, meer als advies zijn te beschouwen en mogelijk ln het gelioel niet overeenstemmen met de voorloopt*© bedoeling van het Fonds, acht Ik het niet julet hierover oen gedaobtenwlasellng aan te vangen. Een zaak wilde ik echter gaarlio onderschrij ven, n.1. het aandringen van uw medewerker tot een meer openbare behandeling van deze aan gelegenheid. Ik oordeel hei: mot hem spoedig, «oo niet thana reeds, de tijd, dat, na beraad slaging ln een openbare vergadering aan ds plannen vasten vorm wordt gereven. Misschien mag ik bovendien het Fonds ultnoodigen van te voren mededeeltngen te publlceeran omtrent de plannen, bovenal ook nopens hun financleéle zijde, opdat ter gelegenheid van een eventueels algemeens bespreking behoorlijke critiek kan worden tegemoet gezien. Met beleefden dank voor de opname, gaarne, Uw dw., 24-1-24. OUTSIDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 10