M HEILGYMNASTIEK. Inderdaad, het woord la wat raar. Want alle gymnastiek, dat ls de stelselmatige oefening van het lichaam, gosckledt toch tot heil van het lichaam. Daarom dat de Dultsche gymnasten eikaar altijd „Gut Heil" toeroepen als groet. Waarom oen nog eens: Heilgymnastiek? Beter doet de naam „geneeskundige gymnastiek" be grijpen waarom het hier gaat. Het is hier n.1. de bedoeling om door stelsel matige oefeningen en handgrepen (massage) verbetering of genezing te brengen bij zieke lijke spieren, gewrichten en andere organen Nu moet men het woord „ziek" hier niet al te dramatisch opvatten. Want hieronder verstaan wij ook den platvoet, dat is de voet, die door overmatige belasting zijn normale functie ver loren heeft, en pijnen en moeheid geeft in voet, onderbeen en zelfs 'nog hooger. Hieronder ver- staan wij ook b.v. rheumatische aandoeningen, en al heeft iemand een stijven nek, of spit, dan zal hij zich toch nog niet ziek noemen, al kan die aandoening pijnlijk en lastig genoeg zijn. Hieronder verstaan wij óók de houdingafwijkinj gen bij kinderen, als voorovergebogen hoofd, uitstekende schouderbladen, slappe houding en de ernstige afwijkingen als de fidelingsche rug- gegraatsverkromming. Bij al die afwijkingen of aandoeningen, en er zouden er nog veel meer opgenoemd kunnen woéden, is er toch een of ander orgaan, dat niet 'oed functionneert, dat „ziek" is. Het is de be- oeling van de heilgymnastiek, hier genezing te brengen door: oefening. Stellen wij ons iemand voor, die heel sterk wil worden, Simson gelijk. Wèt zal hij doen? Te bed gaan liggen, rust houden, veel eten, vooral suiker, dat toch zoo goed voor de spieren is? Immers neen. Hij zal gaan oefenen; den eersten dag een weinig, den volgenden dag wat meer en zoo steeds meer en meer en kan zoo zijn kracht opvoeren tot vaak onbegrijpelijke hoogte. Maar er komen zoo heel veel afwijkin gen voor, die ontstaan zijn door spierzwakte. En naast die, welke ik hierboven noemde, zou den nog, op te noemen zijn, als voorbeelden:'de hangbuik, door verslapping van de buikspieren; de ronde rug, door'slechte werking van de rug spieren; en zoovele stoornissen, die bij den modernen mensch, welke zoozeer een rittend leven heeft, op zekeren leeftijd optreden. Al die afwijkingen kunnen teruggebracht worden door een stelselmatige oefening van die spieren. En wanneer platvoeten'ontstaan door te veel gebruik van die spieren, dan is dit niet alleen geen stelselmatige, maar zelfs een onna tuurlijke en overdreven spierwerking en daar Irunnen de spieren niet tegen. Door oefening kunnen zij weer op krachten gebracht worden. Maar r.iet alleen de spieren kunnen geoefënd worden. En al bestaan er méér afwijkingen door verkeerde spierwerking dan inen wel vermoedt, zoodat dus ook méér aandoeningen door heil gymnastiek te vertieteren zijn, dan de leek wel weet, door oefening kunnen ook nog andere aandoeningen, b.v. van het zenuwstelsel, verbe terd of genezen worden. Welke fraaie resulta ten worden dikwijls niet bij enkele vormen van asthma bereiktI En ook de resultaten bij de hardnekkige, chronische etoelverstopplng, ko men meer neer op een prikkelen van het zenuw stelsel van de darmen als van de spieren. Boven noemden wij reeds de massage als onderdeel van de heilgymnastiek. Wil men zo onder een mooier naam samenvatten, dan Is dit „mechanotheraple", dat is de geneeswijze door mechanische middelen. Hier heerscht zeer vaak een dwaalbegrip. Men meende de gunstige in werking van massage te moeten toeschrijven aan den Invloed op den bloedsomloop. Vandaar de raad: Wrijf maar naar het hart toel Dit is onjuist. Wel hééft de message ook hierop in vloed, maar haar grootste Invloed hestHnt uit het stelselmatig prikkelen Van do weefsels. Massage is do mechanlsohc prikkeltherapie in optlina forma. En wanneer men dat inziet, be grijpt men de grooto waarde bij verschillende letsels door een ongeval, nplerscheurlng, ver rekking of verstuiking, zelfs beenbreuk en bij de „rheumatische" aandoeningen., dat zijn die. welke met koude wat te maken nebben en bij beweging pijn doen, en bij zoovele andere aan doeningen. Uit het bovenstaande zal men al begrepen hebben, dat er dus' veel kennis voor noodig is om de heilgymnastiek toe te passen, en mon zich maar niet- kan laten masseeren door den - eersten den besten persoon uit zijn omgeving, die naast een groote dosis welwillendheid een nog grootere hoeveelheid onkunde op dit gebied bezit. En daar komt nog bi), dat ér ook gevaren zijn, die alleen door ter zake kundlgen herkend kun nen worden. In samenwerking met den medicus ls echter de vakkundige hellgymnast een niet licht te onderschatten nuttig mensch. Dr. J. H. O. REYS, -- Hallo Kees hoe gaat het? riep een opperman tot zijn kameraad ik heb je in geen weken gezienl Maar wet zie je eruit, kerel ben je riek geweest? Nee antwoordt Kees, terwijl -hij met de hand in een moe gebaar over de oogen strijkt Maar het is dat vervloekte werk, van 's morgens achten tot 's avonds zessen En maar 'n hqlf uur schafttijd. O zoo zei nu de kameraad - en ben je al lang aan dat karwei bezig. Nee zei weer Kees, zuchtend mor gen begin ik eran. zelfs 'n tikje dankbaar aan. Ik wou dat mijn vrouw daar ook zoo over dacht! zUchtte hij;. Ik keek Muriel aan. Nu waren we op het ge vaarlijke terrein, hoor! Doet uw vrouw niet aan schilderen, Mr. Masheder? vtoeg Muriel langs haar neus weg. Vroeger wel, maar nu niet meer.... Ach. En waarom niet? Dat zal lk u zeggen, antwoordde de heer Masheder en schikte nader. Agatha, zoo heet mijn vrouw, had eens, toen ze nog een jong meisje was, 't geluk den eersten prijs te winnen voor zee-aquarellen in een kostschooltijdschrift of zoo iets." Van dien tijd af verbeeldde ze zich dat ze een half genie was, hoewel ze ln den grond evenveel verstand- heeft van- schilderen als een kruideniersjongen. In- onzen verlovings tijd moedigde lk haar natuurlijk aan, omdat lk meende dat het een onschuldige liefhebberij was. Maar na verloop van tijd speet het mij haar ooit een kleurdoos te hebben gegeven. Want iederen avond als ik" uit de City kwam liet zij mij-het vreeselijkste kladwerk zien, in de verwachting, dat ik er verrukt over zou zijn. En ik kon dat niet met den besten wil niet. Want wat was er gebeurd? Ik was zelf ook aan het teekenen en schilderen geslagen.... mogelijk door het vele praten erover of zoo Iets. Ik deed het zonder pretenties geheel BABBELUURTJE OVER MODE. Blouse-modellen. Aangenomen dat één van de rokken in het vorige „Babbeltje" u zoo getroffen hebben, dat u ze tot model verheven hebt dan zult u er nu hoogstwaarschijnlijk nog wel een aardige blouse bij verlangen. Want natuurlijk kunnen op een goede rok meer dan een goede blouses gedragen worden, maar het is een niet te ontkennen feit, dat alles karakter heeft en dat het eene karakter in den regel om het andere vraagt. En als wij vrouwen eenmaal A. gezegd hebben, dan zeggen we ook heel graag B. Als het gaat over onze kleeren, dan zeggen wie liefst het h-eele Gardero-be-alphabet op tot aan het bittere einde Z. toe. Ja het is waar: Er komt heel wat kijken voor dat het klaar is tegenwoordig: Van schoentjes, kousen, rokken, tailles en haar kammen af tot wat-al-niet-mieer toe. Maar, enfin: Als het de spullen betreft, dan kunnen we altijd nogal over de moeilijk heden heen komen. Al was het alleen maar door dan zoovéél mogelijk zelf te maken. Echter: Dat is mijn zaak niet. Mijn zaak is u modellen te toonen en wie er in de ge geven modellen zijn gading vindt nu die loopt er maar gerust mee wegl Ik vind' alles best. Om dan te beginnen: Hebt u misschien beslag gelegd op dat fluwealen rokje uit het vorig nummer? Welnu kunt ge dan een aardiger model vindon voor een blouse daar bij, dan No. I? Ze is inderdaad zeer lief van ivoor kleurige crêpe de Ch-lne. Het is eigenlijk niets anders dan oen recht buisje, diat van voren met Iersche knoopjes éluit, Een inngo plissoe met open zoompje hangt van uit den hals over de borst. Ook 'de manchetten zijn van gepllsseerde stof. Wanneer u van een minder dunne stof houdt, kunt u ook crêpe marooalne hemen inplaats van crêpe de Cblne. Maar.zoo zegt een smaakvolle jonge dame Ik vond die ruiten rok veel fijner en ik heb die dan ook gemaakt, hoor uit een dod van een Schotsche ruit.aller aardigst zeg.en nou neem ik er zoo'n creme wollen blouse bij dan ben 'k toch klaar zeg?. Nou zeg.dan ben je net klaar! En maak die wollen blouse dan volgens mo delletje No. II Dat „doet 't" hoor! En wanneer lk er dan fg bij vertel, dat het weer een ^ewoon recht model is, 'dan zijn wé er. 't Ingezette front is omgehaakt met een picotje van fijne haakvoL De leuke ribbetjes zijn smalle plooitjes en verder. nu verder is-ie.heeil eenvoudig! genoegen. Maar verbeeld u! Al heel gauw ont dekte ik daarna ook anderen, dat ik werke lijk talent had! Want deze schilderijtjes zijn toch goed- nietwaar? Ongetwijfeld! stemden wij toe, meer en meer verbaasd. Welnu, van toen af werd de situatie tus- schen- mijn vrouw en mij nog onaangenamer. Dat zult u -begrijpen. Ik kon haar werk niet meer zien en zij was hoogst gepiqueerd over mijn resultaten! Ten overvloede kwam er op zekeren dag eens een vriend hij ons dineeren een lid van de academie van Beeldende Kunsten. .Na den eten vond hij toevallig -twee zeestukjes in onzen salon liggen. Een ervan was van mij en een van Agatha. Er- zonder dat we hem om zijn opinie vrooegen begon hij het mijne hoog op te hemelen en het hare af te breken. Van dat oogenblik was het met het schilde ren van Agatha gedaan, maar de tragedie was begonnen. Ik legde mij meer dan ooit op de zeegezichten toe en mijn vrouw kon het niet meer dulden. Zij haat mij nu. Terwijl ik toch ettelijke van mijn doeken,voor niet geringe som men heb kunnen verkoopen. Hier wees Mr. Masheder naar een van de twee paneelen, die op onze tafel lagen: Dit b.v. heb ik nog voor eenige dagen geleden kunnen verkoopen voor twee honderc pondl 200 por.dl Dat wil ik er u ook voor geven! Model nummer Hl is nu eens meer spe ciaal gescluat voor een min of mêer corpu lente figuur terwijl ze echter daarom door een slanke figuur niet behoeft te wor den genegeerd. Oqk bij deze zal ze het doen. Van creme wollen stoffen ls ze aardig voor de laatst genoemde figuur flattent ls dan om de boorsels van een frisschen Peau de Suède te nemen. Voor de eerstgenoemde figuur ls dit model keurig van b.v. muisgrijze stof met koper- roode of lila-kleurige biezen. Ook nog aan bevelenswaardig is Pompadoux stof met ef fen biezen. Als het maar waar was. Ja.sprak de dominee tot een ouder ling ik ga naar een andere plaats, maar ik twijfel er niet aan of de gemeente zal voor mij een veel boteren herder ln de plaats krijgen. Dat weet ik nog zoo net niet, dominé antwoordde de oude boer weifelend.Dat zei uw voorganger ook al. Moeder: Foei Fritsje wat een afschu welijk leelijk woond hoor ik Je daar zeg gen. Hoe kom je daaraan? Frlts: Van Sinterklaas gehoord, moeder. Moeder: Van Sinterklaas? Frlts; Ja want hij struikelde gister avond in mijn slaapkamertje over de mat en toen hoorde lk het hem zelf zeggen. Zeg KeUner Is dit pruimetaart of np- peltanrt? Kunt u dat niet proeven, mijnheer? Neen dat kan ik niett Hindert het dan eigenlijk, wat het is, mijnheer als u hot tooh niet proeven kunt? Patroon: Ik moet u er vooral op wijzen dat ïler dikwijls zaken voorkomen, "die met do moeste discretie moeten worden behandeld! De sollicitant glimlachte Dat zal geen bezwaar fijn, mijnheer Tk ben niet voor niemendal vier jaar op een woratfabriek werkzaam geweest. De onserieuze tUd. Twee handelsraensohen ontmoeten elkaar en spréken natuurlijk over de malaise in de zakon. Het is verwonderlijk zegt de eerste 1 maar geen sterveling schijnt moer ver trouwen te hebben. Ik zal toch no-g eens oen Informatie op moeolf laten nomen. Zou lk niet doen adviseert do ander. Waarom niet? vraagt do oerato verwon-! d(,rd' Wel het kost Je )e eigen geld en je hebt nog het land in op dien koop toe is het vleiende antwoord I Advertentie. Er wordt gezocht een goede erftante in ruil tegen drie' gewdne tantes. Brieven Fr. Letter A. 'bij Becrmeyer, student. Over 10 jaar zal iedereen zijn auto heb ben en er in rijden ook, aldus heeft Ford voorspeld, als wij de Amerikaansche bladen gelooven mogen. De automobielfabrikant voegde er aan toe, dat over 10 jaar de spoor wegtunnels in de groote steden voor auto- stalling zullen dienen. Zelfs de omnibus zou verdwijnen. Ford zou deze woorden gespro ken hebben, toen men zijn oordeel vroeg over de wenschelijkheid van den aanleg van tunnelspoorwegen in Detrolt. De aanleg daarvan, zei hij, zou honderden werk ver schaffen- en dat was steeds een goed ding, ook al zouden de tunnels over 10 jaar niet meer voor hun eigenlijk doei gebezigd wor den. Er staan geregeld- 5000 „Fórdjes ge>- reed voor de fabrieken van dezen fabrikant te Detrolt en naar zijn meening zal de prijs steeds blijven dalen. burgermowter om te vutfgen, of er al nieuaa was. Muur helaasI Er was niets dan een voet spoor ln do snoouw, waarvan iederoen dacht, dat het wel van den dief sou wezen. Vader ging even met den burgemeester ln huls en zoi togen Hans, dat hij iiruaar met Waldo bui- ten moest wacjiten. Toen kreeg Hans oen heerlijke gedachte. Hij wees op net voetspoor en zei tegen Wal- do: „Zoek hein! Waldo!" Hans dacht dat elke hond als politiehond wel een spoor kon vol- gen. „Toe Waldo," riep hij, „Zoek hem! Zoék heon!" Waldo krabde in de sneeuw om een rat of een konijntje te vinden, maar eindelijk begreep hij toch, dat Hans ver- langde dat hij het voetspoor zou volgen. Waldo blafte verrukt en holde langs het spoor het tuinpad af en den weg op, waar het al spoedig niet uieer te volgen was voor gewone mensdhenoogen. Maar Waldo's hon denneus kon het spoor wel volgen. Voort liep hij en Hans holde achter hem aan. Nooit van zijn leven zal Hans dat ïoopen vergeten! Waldo liep al verder en verder, zóó snel, dat Hans hem aan den hatóband vast moest houden, Waldo liep zoo ver, dat Hans bang was, dat zijn voeten af zouden vallen. Hans voelde aan zijn maag, dat het koffietijd was. Maar Waldo liep verder. De zon begon te daten en Hans was op de plaats, waar hij nog nooit geweest was. Hij was zóó moe, dat hij nauwelijks ineer kou Ïoopen. En nog trok Waldo hem voort. Eindelijk liep de hond een donker bosch in. Dat was nog het ergste van al. Hans was el bang omdat hij zoo ver van huis was en nu nog, terwijl het al donker begon te worden, in zoo'n groot vreemd bosch! Wordt vervolgd. HANS' GOEDE VOORNEMEN. Hans was een aardig jongetje, dat steeds iedereen wou helpen. Alleen was het jam mer, dat hij daarbij niet beter nadacht en zoodoende de menschem vaak van den wal in de sloot hielp. Nu had hij, toen het nieuw jaar was, besloten heelemaal geen domme dingen meer te doen. Het was werkelijk drie weken goed gegaan; dat kon ook moeilijk anders, want er was niets gebeurd, waarbij Hans* hulp noodig was geweest. Maar op een morgen -kwam Hans aan de ontbijttafel en dadelijk zag hij aan de ge zichten van Vader en Moeder, dat er iets ergs gebeurd wa& Vader streek telkens driftig fijn vingers door fin haar en Moe- deris oogen waren rood. Hans vleide rioh to gen haar aan en vroeg: „Wat is er Moeder? lient u gisteravond niet prettig uitgeweest?" Hans wist, dat Vader en Moeder naar een verjaarspartij waren geweest bij den burge meester, waar ook gedanst zou worden. „O, Ja mijn jongen. Het was heel prettig, maar na afloop ontdekten we, dat er iets heel ergs gebeurd was," zuchtte Moeder. „Mijn paarlen halssnoer ls gestolen. En me vrouw Smits' juweolen broche. En de zilve ren tasch van mevrouw Ham oio." „Wio kan die dingen nu gestolen héb ben?" vroog Hans. „Wel er was oen vreemde man, die hielp bij het uit- en Inspannen, van do rijtuigen. De burgemeester denkt, dat hij do dief la," antwoordde Moedor. „De veldwachters zoe ken kom en de politie ln de stad is ook ge waarschuwd." „Ze zullen hein nooit vinden," bromde va- dor, „Hot eenige, wat zo govondon hebben 1« oen voetspoor en dat zal ln de stad, waar de sneeuw opgrulmd la, wel ophouden, Nie mand had den man vroeger gezien on nle- mnnd zal hem ooit weer zJen. Erg dom van burgemeester, oon een wildvreemde ln dienst te nemen!" Na het ontbijt ging Vader met Hans on Waldo, den hond, naar het huls van den I. Bok n. RAADSELS. Oplossingen der vorige raadsels. kok dok Wie het kleine niet eert, la het groote niet woerd twee stelen kroot wier thee winter eieren gieter heide. Goede oplossingen van belde raadsels ont vangen van: H. A.; N. de B.; O. en H. B.; J. B.; M. B.; O. B.; L. en H. B.; E. de C.; J. v. D.; H. cn A. D.; G. D.; D. en V. D.; M. A. en O. A. D.j. J. v. D.; A. F.: G. en J; v. F.; B. en T. G.; M. S. de G.; W. G.; A. de G.; H. J. H.; J. H.; A. en J. v. d. H.; O. de H.: M. J. H.; J. L. de J.; W. J.; J. K.; P. J. K.; W. en Z. K.; W. en J. K.: W. B. K.; H. en G. L.; B. P. L.; P. L.; M. v. d. L.; J. en D. v. M.; O. J. v. M.; A. N.; M. O.; B. en G. v. O.; O. P.; F. G. v. P.: A. R.; O. de R.; O. S.; J. de S.; J. G. S.; M. S.; J. 8.: L. 8.; J. A. S.; H. S.; S. T.: K. V.; M. V.; 0. P. V.; M. en Tb. J. V.; O. en L. V.; A. M. v. W.; A. en O. de W.; 8. en A. W.; E. W.; A. IJ.; S, en M. v. Z.; A. en W. de Z.: M. Z. O., G. en J. B.; S. E.; N. B. Nieuwe raadsels. L Op de staande on op de XXXXXXX liggende krulsjeslijn kw/ de naam van een gewichtig persoon ln de regeorlngj m op de le regel net ge- vraagde woord; op de 2e een inlander van Noor* Amerika; óp de Be oen eoht vrouwelijke bezl held: op de vlorde nnnm van een aartsvader; op de Be een ver» blljfplnuts van groote huisdieren; op de flo oon metaal; op de 7e een smakelijk voedsel; op de 8e een medeklinker. n- WoUte muziekinstrumenten staan hier? I. g-r-o-e-I-r-a-d-a-1. 2. o-o-h-n-a-r-m-i-a, 8. n-e-l-l-o-v-l-o-o. t MODERNE WINTERS. Vader, het hagelt. Onzin, het regent. Vader, het sneeuwt. Onzin, jongen het hagelt. Vader, het regent. Verduiveld, jong, dat is sneeuw! Ja vader, nou is het sneeuw. Ik zal je leeren voor den gek te houden. riep ik gretig uit. Maar de zeeschilder schudde glimlachend1 het ioofd. „Ik behoef gelukkig niet te verkoopen", zei hij bedaard.... Apropos zoudt u mij nog iets' van de zee hier in de buurt willen laten zien, voordat het geheel avond Is? Met genoegen, antwoordde lk, wij zul- en even naar het strand gaan. Dat is heel vriendelijk van u, verklaarde Masheder beleefd. Toen wij dien avond naar bed gingen -waren onze meeningen ten opzichte van de schilders manie van Mr. Masheder totaal gewijzigd. Wij geloofden nu niet meer, dat Mrs. Masheder ge jukt ging onder de zeeschilders-allures van jaar man, maar dat het geheel omgekeerd was n.1. dat deze schilder stellig te lijden had onder de vlagen van IJdelheid van fin vrouw, die met talentvol schilderen niets te maken hadden. Ik ben het nu meer eens met Mr. Mas heder, dan met zjjn vrouw, zeide Muriel en ik moest het slaapdronken beamen. Wij spraken nog, af, dat ik Vernon zou schrijven, dat wij den schilder gaarne wat langer bij ons te gast zouden houden, want dat hij ongetwijfeld Iets van onze naaste zeeomgeving schilderen zou. Maar reeds den volgenden morgen werd onze loop in dezen zin verijdeld. Aan het ontbijt ontving Mr. Masheder een telegram, waarvan hij onder den Indruk kwam, niettegenstaande het zijn vrouw betrof en hjj haar als 't ware ontvlucht was om qenige rust te genieten. Het spijt mij, maar ik zal voor het oogenblik naar huis terug moeten keeren, zeide hij. Er schijnt een ernstig ongeval -te hebben plaats gehad. Wij waren zeer met hem begaan. En bin nen het half uur stond de auto weer gereed om onzen gast naar den trein te voeren. Voor we afscheid namen zei-de schilder* De ontvangst van u beiden heeft mij bui tengewoon getroffen! Mag ik u uit erkentelijk heid en in de hoop spoedig weer van uw gast vrijheid te kunnen profiteeren, een van deze paneeltjes aanbieden? -Mijn vrouw kreeg een kleur on ik schrok ook. Maar ik meende -te moeten weigeren. Neen, zei ik, dat is teveel, Mr. Mas heder. U zoudt injj een genoegen doen het aan te hemen, hield hij vol. Ik wil hot doen - gaf ik toe wanneeï u mq toestaat er tenminste den marktprijs voor to betalen. U noemde gisteren 200 pond. Welnu, als u er bepaald op staat Zeer verheugd schreef ik een' cheque voor het -bedrag en nam hot prachtige schilderstuk van hem aan. Toen reisde hij af. In den namiddag schreef ik een kort briefje aan onzen notaris Vernon (Md en ik zei daarin: Het zal wel anders Ïoopen dan jij je voor gesteld hebt, want wij kunnen de zaak ten op' zichte van Mr. Masheder niet zien zooals JD' Het recht en de billijkheid zijn aan zijn kant en wel verre van hem van zijn manie -te willen ge* nezen, hopen wij, dat hij er nog vele malen net slachtoffer van zal wezen.Ook bij ons."j Nog denzelfden avond kreeg ik een telegra® van Vernon Ohild: jl .Begrijp niemendal van je brief. nooit van Masheder gehoord 1" h. En een brief van den volgenden dag brac!» naderen uitleg: J Je bent vermoedelijk het goedmoedig slachtoffer geworden van een ,geraffine®"S| truc, beste vriendl Ik vermoed, dat je vriend „Masheder" een zekere John Smlth.I oen van mijn klerken, dien lk dezer dag weg zond. Het beste is, dat je mij dadelijk gekochte schilderijtje stuurt, want anders je nog als heler kunnen terecht staan.. maar het bijgevoegde uitknipsel. _lU» Tb. Vernon Chuu. En het bijgevoegde krant-uitknipsel ,Voor eenige dagen is de schitterend zameling van zeegezichten door modern®,^ ders uit do verzameling van Lady F spoorloos verdwenen. Men ls evenwel de au op het spoor." Mme Corry.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 12