WAARSCHUWING! GELD! GELD! Eerste Blad. Heldersche Maatschappij tot Glasverzekering, ALTIJD ER AAN DENKEN Aannemers van Schilderwerken. Glashandel. Mach. Verffabriek. Nr. 6822 ZATERDAG 26 JANUARI 1924 52e JAARGANG Wintert^ d. 4 i9 5.23 BUITENLAND. DE VOLKENBOND. Een onderling fonds voor groote rampen. Binnen korten tijd is een uitnoodiging van het secretariaat van den Volkenbond aan ale aangesloten regeerngen te verwach ten tot bijwoning eener conferentie, waarin een voorstel van het Italiaanscbe Roode Kruis zal worden behandeld. Dit voorstel, dat reeds door het bureau van den1 Volken bond is 'goedgekeurd, heeft ten doel een on derling fonds te stichten waaruit bij voor komende gelegenheden direct financieel© steun zou kunnen worden verleend aan vol ken, die door een of andere groote ramp worden gerofften. Het Italiaanscbe Roode Kruis motiveerde zijn voorstel o.a. hiermede, dat bij het thans bestaande gebrek aan zulk een fonds veel tijd met inzameling van gleden of toestaan van credieten verloren gaat, terwijl, indien een dergelijk fonds is gesticht, de hulp direct en automatisch door den Volkenbond kan worden verleend. ENGELAND. De nieuwe regeering. Het kabinet, dat zoo goed als gereed1 is, heeft over 't algemeen een goede pers. Dat wl zeggen, onder de burgerlijke bladen, want de arbeiders/bladen zelf begroeten de nieuwe regeering met slechts matig enthou siasme. MacDanald's kabinet ziet er nogal rechts uit. Kabinetsleden uit arbeiderskringen rijh er wel, maar niet talrijk. Enkele der voornaamste leiders van vakvereenigingen zijn aanwezig, maar zij zijn verre in de min derheid. De aanwezigheid van verschillende Lords, onder wie een conservatief als Chelmsford ten slotte verklaart juist de gematigde te vredenheid van de conservatieve pers en het wantrouwen der 1 abour-menschen. Velen schijnen te verwachten, dat de re geering zich min of meer als een oommis sie uit de partij zal beschouwen en voor iedere belangrijke daad de partij zal raad plegen. Dat deze gedachte zdoh nu reeds actief voordoet, bewijst hoe precair Mac- Donald's positie in menig opzicht is. Alles hangt af van de kracht waarmede hij zijn persoonlijkheid doet gelden. In welingelichte kringen verluidt dat MaoDonald reeds 'belangrijke stappen heeft Ingezonden mededeellng. FEUILLETON. Ingezonden mededeellng. Teneinde volkomen zekerheid te hebben tegen bederf der! Foster's Rugpijn Nieren Pillen door klimadtslnvloeden als ge volg van de verpakking in houten doozen, besloten wij ons geneesmiddel in glas te verpakken. Weigert derhalve voortaan alle In houten kokers verpakte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, doch eisoht steeds dit genees middel in glazen flacons met geel etiket. Wacht U voor namaak! gedaan op het gebied der buitenlandJsche politiek. In de eerste plaats schijnt hij met den TsjecMsohen minister Benesj, die naar Parijs vertrok, te zijn overeengekomen dat deze, die het vertrouwen van Polncaré be zit, den Franschen preanier zal polsen over de hangende kwesties tusschen Londen en Parijs uit den weg te ruimen. Naar het schijnt bestaat het voornemen eventueel de hulp van den Volkenbond hierbij in te roepen. Een, tweede stap op het gebied der buiten- landsche politiek betreft Rusland. Het par lementslid O'Grady, die als eerste gezant van Engeland te Moskou wordt gedood verfd en herhaaldelijk sedert de revolutie aldaar vertoefde, terwijl hij voorts te Ko penhagen met Litwinof destijds de uit wisseling der wederzijdsche krijgsgevange nen tot een goed eind wist te brengen, had in het Poreign Office een langdurig onderhoud met Sir Eyre Crowe, permanent onder-staatssecretaris, waaruit wordt afge leid, dat de onderhandelingen, waarin O'Grady natuurlijk een groot aandeel zal hebben, spoedig 'zullen beginnen. Naar het schijnt is de groote kwestie of men eerst zal vaststellen welke eischen Engeland ten opzichte van Rusland kan laten gelden, teneinde van de mate van vervulling daar van, of liever van de bereidwilligheid tot vervulling, de erkenning afhankelijk te ma ken, dan wel dat men in de eerste plaats tot erkenning zal overgaan en dan langs diplomatieken weg het herstel van de ge leden schade zal eischen. Het onderhoud tusschen O'Grady en Eyre 'Crowe wijst erop, idat vermoedelijk de laatste weg zal worden Ingeslagen. Een Reu ter-bericht uit Londen meldt, dat de secretaris van de Labourpartij voor Zuid-Oost Leeds bericht heeft ontvangen dat James O'Grady, Lagerhuislld voor Zuid- Oost Leeds, het aanbod van MaoDonald, om de eerste Britsche gezant in Rusland na de revolutie te worden, heeft aanvaard. In kringen, die met den Volkenbond verband houden, wordt verklaard, dat Mao Donald Lordt Parmoor heeft verzocht om Groot-Brittaniö in den Raad van den Vol kenbond te vertegenwoordigen in de plaats van Robert Oedl, die als lid der afgetreden regeering deze functie bekleedde. De door vooraanstaande (mannen in fl- nancieele kringen gehouden redevoeringen wijizen er op dat rij geringe vrees koeste ren ten opzichte van het optreden der nieu we regeering. In een vergadering van de Westminster Bank verklaarde de voorzitter, Waiter Leaf, dat de huidige politieke toestand pikant en belangwekkend, doch niet geiheel onbevredi gend voor zakenlieden is. Sprekende over het bestaan van dirle groote partijen, waarvan er geen de meerderheid over de andere twee bezit, zeide Laef dat het hem: toeschijnt dat de regeering in de naaste toekomst er geen zal zHn van over haaste wetgeving, maar een bewind, dat met gestadig en omzichtig beleid zal wor den gevoerd, en aanstonds zou worden ver vangen, indien het de grenzen van recht vaardigheid en gematigdheid te bulten zou gaan. Dit is dan ook geen vooruitzicht, dat eenige ernstige onrust kan wekken. De Spoorwegstaking. Het uitvoerend comité der stakers heeft den spoorwegdirecties medegedeed dat tot zijn leedwezen de staking moetworden voortgezet. door ELEANOR II. POSTER. 87) „Nu, dat was me een partij," begon de heer Smith, nadat, hij gewacht had', totdat zij iets zou zeggen. „Dat was het inderdaad." „Een heel huis vol!" „Ja." „Wat zag juffrouw Mellicent er aardig uit." „Ja, erg aardig." „Ik ben blij eindelijk dat arme kind te zien genieten." „Ja." De heer Smith fronste het voorhoofd en waagde even van terzijde een blik op zijn hietgezellini te werpen. Was 't mogelijk? Zou juffrouw Maggie eindelijk blijk van een beetje afgunst en naijver geven? Het paste heelemaai niet bij haar. En toch. „Zelfs juffrouw Flora scheen zich, niet tegenstaande haar rouwkleeren goed te ver maken," vervolgde hij onverstoord. „Ja." „Ook mevrouw James Blaisdel en juf frouw Bessie zagen er schitterend en opge wekt uit." „Oh, ja, zij schitterden wel." De man beet zich op zijn lippen en waagde nogmaals een zijdellngsöhen blik. „Eb.Hoe heeft u zich vermaakt? Vond u 't een gezellige avond?" Er was een korte stilte. De heer Smith zuchtte diep en begon opnieuw. „Ik had er geen idee van, dat de heer James Blaisdel! zooveel van.eh.boe ken hield. Ik had '©en heel gesprek met hem ln zijn kamer." „Hij zegt, dat Fred. Heeft u dat meisje van Gay lord gezien?" Er scheen plotseling leven in juffrouw Mag gie gekomen te 'zijn. „Hij is totaal gek op haar en zijl die bespottelijke japon en dat voor een jong meisje. Oh, ik wou, dat Hattie zich niet met die menscben be moeide." „Ach, hij gaat de volgende week naar de universiteit," suste de heer Smith. „Ja, maar met wien? Met haar broer en hij is, als 't kan' nog erger dan zij. Hij' was van avond dronken, beslist dronken, toen hij kwam. Ik zie Fred liever niet inet hem, met geen van hen." „Neen, ik zelf heb 't ook niet op hem be grepen! Maar.... ik.... ehmeen, dat die jonge Blaisdel! vrij standvastig is. Zijn vader zegt. „Zijn vader aanbidt hem," viel juffrouw Maggie in de rede. „Hij aanbidt al die kin deren; maar hij wil Fred laten genieten van datgene, wat hij zelf ln zijn jeugd heeft moeten missen. U weet dat niet. Natuurlijk kunt u dat niet begrijpen, mijnheer Smith. U heeft hem niet rijn geheel e leven lang gèkend, zooals ik." Juffrouw Maggie's stem trilde van onderdrukte ontroering, „Jim is altijd een droomer geweest, Hij' ging als ware in zljb boeken op. Zij waren voor hem eten en drinken. Natuurlijk maakte hij ook plannen, om naar de universiteit te gaan. Als kleine jongen sprak hij al over gedich ten, romans en tooneelstukken schrijven. Hf was altijd bezig iets te schrijven. Ik meen Ten gevolge der spoorwegstaking zijn thans honderdduizend mijnwerkers in Zuid- Wales werkloos, alsmede achtduizend in het staalbedrijf. Bromley deelde mede, dat hij een ant woord der spoorwegdirecties ontving op het verzoek tot voortzetting der onderhan delingen en diat daarin afwijzend beschikt wordt op het verzoek om terug te komen op de beslissing van den nationalen loon- raad. Het uitzicht op een spoedige bijlegtging van het geschil wordt thans gering geacht. Woensdagochtend is er, naar de bladen melden, op de lijn Glasgow—Edinburg een poging gedaan om de express te doen de- railleeren. Stukken ^.out en een zware steen waren op de rails gelegd tusschen de plaat sen Bishopriggs en Lenrie. Het feit, dat een extra-goederentrein vóór den express reed, was oorzaak, dat ongelukken konden worden voorkomen. DUITSCHLAND EN RUSLAND. De Russische gezant te Berlijn heeft in een gesprek met den correspondent van de Romeinsche Tribune verklaard, dat een eko- nomische aaneensluiting voor Duitschlandl en Rusland een levensbelang la Sedert de conferentie te Genua zijn in dit opzicht snelle vorderingen gemaakt. De oorzaken van den wereldoorlog. De commissie, die in 1919 door de Duit- sche Nationale Vergadering is benoemd tot het instellen van een onderzoek naar de oor zaken van en de gebeurtenissen tijdens den wereldoorlog zal het resultaat harer onder vindingen neerleggen in een boek, dat in 10 deelen zal verschijnen. Een nieuwe dwangmaatregel der Franschen ln het Ruhrgebled. De Fransche douaneautoriteiten in het Ruhrgebled gaan na, hoeveel goederen de firma's in dat gebied gedurende het lijdelijk verzet naar het onbezette Dultschland heb ben geleverd. Zij eischen, onder bedreiging met zware straffen, de. betaling van de helft der daarvoor ontvangen bedragen. SAKSEN. Ongeregeldheden. In Saksen is het Woensdag in verschil lende plaatsen tot bloedige botsingen tus schen politie en betoogers gekomen. Te Scbwarzenberg werd de politie met hand granaten geworpen. Zeven agenten werden gewond. De politie moest van de wapens go- Ingezonden Mededeellng. gevestigd te HELDER, opgericht 1904. Directie: Firma GEBRS. HOOGERDUIJN, Int. Comm. Tel. 74. bruik maken om de menigte uiteen te drij ven, waarbij 16 betoogers werden gekwetst. Te Alberoda werd een communist gedood en zjjn vele agenten gewond. BELGIE. Griep. Te Brussel «n ook ln die andere groote ste den en centra worden thans weer vele geval len van griep geconstateerd. Van een epide mie is, totdtisver echter nog geen sprake, maar toch is het aantal doodelijke gevallen, vooral bij personen op leeftijd, reeds vrij aanzienlijk. RUSLAND. Na den dood van Lenin. De Commissie die aangewezen was om na mens de regeering het lijk van Lenin te be geleiden, kwam Woensdagochtend om 7 uur te Gorki aan. Tal van «Delegaties van arbei ders kwamen er eveneens heen om een laat ste hulde te brengen* aan den gestorven lei der. Te 10 uur werd het stoffelijk overschot gekist en met een rood vaandel bedekt, in te genwoordigheid van Staiin, Krassin, Boe- karin, Zinowjef en Kamenef. De kist werd den weg van 4 K. M. van het sterfhuis naar het station gedragen dloor vrienden en leer lingen van den afgestorvene, terwij duizen den den stoet volgden. Groote drommen boeren en boerinnen sloten zich bij den stoet aan. Men was van verre gekomen om Lenin de laatste eer te brengen. Te 1 uur 's mid dags bereikte de rouwtrein het Padeletz- station te Moskou. Hier werd; het stoffelijk overschot door vrienden van Lenin in ont vangst genomen en dioor deze en door af gevaardigden van de boeren in den algemee- nen sowjet, dloor leden van den militairen raad der republieken, overgebracht naar het vakvereexdgingsgebouw, begeleid door een groote menigte rouwdragenden. Het stoffe lijk overschot werd in de groote zaal van het gebouw opgesteld, waar het gedurende drie dagen zal blijven en waar het volk'zijn laat- sten groet aan den leider zal kunnen bren gen. Lenin is zeer weinig veranderd'. Hij ligt in de kist gekleed in rijn gewoon dage- lijksche grijze kleeding met het eereteeken van de rood© vlag in het knoopsgat. GRIEKENLAND. Venieelos heeft in een redevoering in de Nationale Vergadering verklaard, dat de voornaamste zorg der regeering er in de eerste plaats op uit zal zijn de verdragen eerlijk uit te voeren en de banden met alle bondgenooten uit den oorlog en met Turkije nauwer aan te halen. De republikeinen dienden twee voorstel len in, een, waarbij' de dynastie van den troon vervaleD verklaard wordt en een, waarbij het republikeinsche stelsel inge voerd wordt. Men denkt, dat deze voorstellen verwor pen zullen worden. VEREENIGDÈ STATEN. De drankbestrijding. Woensdag hebben te Washington de secretaris van Staat, Hughes en de Britsche gezant, Giddes, de overeenkomst geteekend ten opzichte van het onderzoekingsrecht, door de Amerikaansche drankpoliitle van schepen die van dranksmokkelarij verdacht worden. Het staat aan Engelsch© schepen, die ge oorloofde lading vervoeren toe, alcoholische dranken aan boord' te hebben, mits verzegeld binnen de grens van de territoriale wateren en in Amerikaansche havens. Om te begin nen wordt het verdrag voor een jaar aan gegaan met de bepaling dat wijziging of op zegging door bedde partijen drie maanden voor het einde moeten worden aangekon digd. Mocht eenig deel van het verdrag door een rechterlijke beslissing worden te niet ge daan, dan vervalt het geheel© verdrag. Air gemeen gelooft men dat het verdrag dienst zal doen als model voor verdragen tusschen de Vereenlgde Staten en andere mogendhe den. MEXICO. Een gevecht op de Mexicaansche kust Bdj een hernieuwde poging der rebellen om de haven van Tampioo te blokkeeren, rijn dezen slaags geraakt met een in de nablji- heid van deze haven varende Amerikaan- Ingezondan Mededeellng. Door de koude sche kanonneerboot, onder bevel van kap. Mawson. De Amerikanen openden een he vig vuur op de rebellen, die aanvankelijk niet weken. Mawson rapporteert, de rebel len een gevoelige nederlaag te hebben toe gebracht. Mfjnramp. Een bericht uit El Paso (Texas) meldt, dat 50 Mexicaansche en Amerikaansche mijn werkers bedolven zijn tengevolge van een ontploffing in een mijn bij Villa Humada. Maria Adielheld van Luxemburg. t Donderdagmiddag overleed in het slot Ho- henburg te Lenggries groothertogin Maria Adelheid van Luxemburg, op 29-jarigen leef tijd. Groothertogin Maria Adelheid van Luxem burg werd op 14 (Juni 1894 op het kasteed Berg in Luxemburg geboren. Zij volgde haar vader groothertog Willem op, toen deze op 25 Febr. 1912 overleed, doch deed in 1918 afstand van den troon ten behoeve van1 haar oudste zuster Charlotte. „De Vereenlgde Staten van Europa". Het bestuur der Fransche Zeediedénorga- nisatie heeft voor het dit jaar te houden al gemeen congres van de Interational© Trans portarbeiders Federatie (I. T. F.) een voor stel ingediend waarin de wensch wordt uit gesproken, dat met het oog op de onbesten digheid van den vrede, het vraagstuk der vorming van de „Vereenlgde Staten van Europa" in studie wordt genomen en het denkbeeld hiervan zooveel mogelijk zal wor den gepropageerd. Een nieuwe duikboot. Uit Rome wordt gemeld, dat de Itallaan- sche geleerde Gugliemottl een duikboot heeft geconstrueerd, zoodanig, dat het mo gelijk wordt op onverschillig welke diepte de boot zich bevindt steeds na -te gaan, wel ke hinderpalen zich' in de nabijheid bevin den. Dit geschiedt dOor middel van een spe- cialen toren, die voor den periscoop wordt geplaatst eh een sterk licht vooruit zendt. LUCHTVAART. Uit Hasselt wordt gemeld, dat een vlieg tuig, dat op het vliegveld te Osch in Lim burg (België) opgestegen was, door een motor-defect van 600 meter hoog neergestort is bij Beversi. Luitenant-Knappe en korpo raal Manne zijn gedood. De Engelsche luchtvloot De Daily Chronlcle meldt dat het lucht- ministerie heimelijk een vliegtuig van een nieuw type bouwt dat bestemd is de eerste eenheid] te worden van een luchtkoopvaardij- vloot van eendekkers die onverwijld ver anderd kunnen worden in militaire vecht en verkenningsvliegtuigen. zelfs, dat hij geprobeerd heeft sommige van deze jeugdproducten te verkoopen. Maar na tuurlijk ontving hij op al die aanbiedingen slechts weigeringen. Toen hij negentien was, ging hij: naar de universiteit. Hij was van plan, al werkende, zijn studies te bekosti gen. Wij konden die helaas niet voor hem betalen. Maar hij was te zwak. Hij was niet bestand tegen de studie en het werken, dus werd hij1 riek. Wij zonden hem naar buiten om te herstellen en daar ontmoette 'hij' Hattie Snow, werd tot over rijn ooren' op haar 'blau we oogen en blond baar verliefd en trouwde dadelijk met haar. Toen bleef er natuurlijk niets anders over dan voor den kost te gaan werken. De heer Hammond nam' hem op zijn hypetheekkantoor. Daar is hij al dien tijd geweest, steeds ploeterende en ploeterende." „Wel, wel," mompelde de heer Smith met werkelijk gemeend medegevoel. „U kunt wel hegrijpen, dat er weinig tijd voor boeken overbleef. Ik 'geloof, dat hij in 'het (begin nog steeds dacht, de gedichten, het 'groote tooneelstuk en den roman, die hem roem en1 geld zouden brengen, te zul len kunnen schrijven. Maar spoedig onder vond hij, dat het anders was. Hattie had wei nig met zijn geschrijf op, en zij voelde nog nog veel minder voor de eeuwigdurende noodzakelijkheid om op alles te moeten be krimpen en bezuinigen. Zij' was altijd eer gierig en wilde een persoonlijkheid worden, terwijl, toen geleidelijk aan de kleintjes kwa men en de uitgaven grooter werden, de vraag naar meer geld hoe langer hoe drin gender werd. Maar Jim, arme Jim. Hij is noqit iemand geweest, die de kunst verstond geld te verdienen. Hij werkte en werkte hard. Toen kreeg 'hij een avondkantoor en werkte nog harder; maar ik geloof niet, dat hij er ooit ln geslaagd ia voldoende te verdienen. Daarom was ik zoo blij, toen dat geld kwam, voor Jim altijd en nu, begrijpt u 't? Zijtn heele verloren jeugd riet hij in Fred terug en Fred. „Fred e al het goed maken. Let u maar eens op, of het niet zoo gebeurt." „Ik hoop 't, maar ik wou, dat die Gaylords op den bodem van de Roode Zee terecht ge komen waren in plaats van in Hillerton," zeide zij imet plotselinge heftigheid, terwijl zij de deur van haar woning inging. HOOFDSTUK XTV. Uit liefde van mQ aan n. Het was zeker een vroolijke tijd die va- cantieweek. De partij bij James Blalsdell opende een reeks van bals, diners, slede- tochten en ijsfeesten, waarbij vooral de Blaisdells, Pennocks en Gaylords een rol vervulden. De héér Smith, die nu bij juffrouw Maggie was, zag betrekkelijk weinig van dit alles; dooh hij ontving bijna dagelijks de versla gen van Benny, Melioent of juffrouw Flora, die dikwijls bij juffrouw Maggie een praatje kwamen maken. Van juffrouw Flora hoorde hij, hoe het met Méllloent's geschenk aan haar moeder afgeWpen was. De vacantle was om en juffrouw Flora was bij juffrouw Maggie komen1 overwippen. De heer Smith werkte nog altijd aan de tafel in den hoek van de huiskamer, alhoe wel de Duff-Blaisdell gegevens al reeds lang waren overgenomen. Op dat oogenbllk was hij bezig andere Blalsdell gegevens bij el kaar te zoeken en te rangschikken. Het scheen alsof er aan het werk van den heer Smith nooit een einde zou komen. Toen juffrouw Flora de kamer binnen Ingezonden mededeellng. DOOB OVERSPANNING EN ZORGEN. Mannen zoowel als vrouwen hebben onder eenuwaohtige, beproevende omstandigheden gewerkt. Zij raakten overwerkt en mieaen de kracht om de bacillen van gevatte in fluenza of koude te bestrijden. Het bloed raakt overladen met overtollig urineiuur, de nieren worden ondermijnd door te groote groote inspanning en spoedig volgen ver schijnselen als: hoofdpijn, duizeligheid, ze- nuwoverspannig, urinekwalen, graveel, wa terzuchtige oogen, rheumatlache spieren en door urinezuur aangetaste gewrichten, stijve schouders en pijn in den rug. Daartegen worden Foster's Rugpijn Nie ren Pillen aanbevolen, en er dient geen kostbare tijd verloren te gaan. Uitstel leidt al te vaak tot rheuimatiek, spit, steenvorming, ontsteking van de nieren of blaas, en nier- waterzucht. Zelfs ongeneeslijke kwalen kun nen door verwaarloozlng ontstaan. Als uw nieren/ verzwakt zijn door zorgen en overwerking, tocht, koude, epidemische koorts, schadelijke bezigheden enz., wendt U dan met vertrouwen tot Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken 7 1.75 per flaoon (geel etiket met zwarten opdruk). kwam, groette zij hem hartelijk en viel ln een stoel neer. „Eindelijk zijn ze weg," hijgde zij, terwijl zij haar bont aan juffrouw Maggie gaf. „Dim ben ik maar 'eens overkomen loopen om een praatje te maken. Neen, gaat u niet weg, mijnheer Smith," vroeg zij, toen hij een be weging om heen te gaan maakte. „Ik ben niet gekomen om over particuliere dingen te spreken. Bovendien is u net zoo 'goed als lid van de familie. Gaat u als 't u belieft kalm door met uw werk." De heer Smith ging naar zijn tafel terug, terwijl juffrouw Flora het zich zoo gemak kelijk mogelijk maakte in een van juffrouw Maggie's prettige luie stoelen. „Dus ze zijn allemaal weg?" vroeg juf frouw Maggie opgewekt. „Ja, en het weid tijd ook, tenminste zoo denk 1k er over. Mijn hemel, wat een week is dat geweest. Zij zijn geen oogenbllk stil geweest, geen van hen, uitgezonderd die paar uur, dat zij sliepen. En dat pas in het holst van den nacht." „Maar, wat een heerlijken tijd hébben zij gehad," zei juffrouw Maggie. .„Ja, en vond jij 't ook geen genot Melli cent te zien. Maar Jane, Jane heeft 'bijna een beroerte gehad. Zij zeide tot Mellicent, dat al die VTOolijlkheid tot niets zou lelden, on- degelljk en slecht was. Zij wist, omdat rij, toen ze jong was, het alles meegemaakt had. En wat denk je, dat Mellicent hierop ant woordde?" „Ik weet 't heusch niet," lachte juffrouw Maggie. (Wordt vervolgd). COURANT Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). Maan Zon Hoogwater Jan. op: ond.: op: ond.: v.m.:n.m.: Zondag 27 m. 11.19 a. 10.17 7.52 4.330.16 Maand. 23 - - 10.43 7.514.87 0.38 1.01 Dinsdag 29 a 1?J 5 11.11 7.50 4.41 Woensd.80 Oond.d. 31 Febi Vrijdag 1 Zaterd. 2 1 j3 11.41 7 49 4.43 2.22 8 >8 m. 12.23 7.48 4.44 3.31 1.26 1.53 2.54 4.11 7.45 4.45 4.63 5.33 7 45 4.45 6.11 6 46 Licht op voor auto's en fietsen Zaterdag 26 Jen. 5.03 uur Zondag 2i 5.03 Maandag 28 507 moet de pract. huisvrouw, dat voor het verven van Kleeren, Blouses, Gordijnen, enr. niets beter bestaat dan het wereldberoemde merk ,,Vossekop in Ster", Verkrijgbaar bij: Mej.Wed. C. Westerbaan. Sluis dijkstraat 41, W. Th. Hangard, Koningstraat ai, Helder Londen, 19 Januari 1924. FOSTER-MoCLELLAN Co. „Oh, ja, erg gezellig." MIDDENSTRAAT 18-20-22. In deze Maatschappij worden alle glasruiten verzekerd tegen de laagste noteering. Direot plaatsing van gebroken ruiten. worden Uw handen ruw en gesprongen; Uw ge zicht en lippen pijnlijk schraal. Purol maakt ze spoedig beter. In doozen van 30, 60 en 90 et Bij apothekers en drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 1