RSSdfidjefldti Rheumatlek en spierpijn •poadlgt verlichting van da pünon en weldru gone«lugdoor8anaplrln-Tabletten(MUnhardt) Koker T5 ot. "Btf'apoth. en drogisten. OP EN OM HET BINNENHOF. Het „crisis-debat'' in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal is Vrijdagmiddag 18 Januari afgeloopen. Zoo rustig, zoo kalm, zoozeer voor bet Kabinet-Ruys de Beeren- hrouck in „meeresstiile undl glückLicbe Fahxt", als de beste, meest verknochte vrien den van diit ministerie slechts konden ho pen of wenschen. De leider van de soc.-democratische frac tie, de heer mr. TroéLstra, deed een zeer ern stige tactische fout door een motie voor te stellen, waarbij de Kamer als haar oordeel zou uitspreken, dat zij niet bevredigd is door de verklaringen der Regeering over het ver loop van de crisis, en voorts als haar oordeel, zou te kennen geven, dat de grond wettelijke praktijk niet is gevolgd en zij on verwijld Kamer-ontbinding eischt Natuurlijk was die motie In de huidige omstandigheden ten doode gedoemd. Ter wijl de verwerping ervan de politieke posi tie van het Kabinet zou versterken in de al lerhoogste mate. Waar Weef dus, van onpartijdig stand punt te vragen,.— de verstandige taktiek van zijn politieke vragen De communist, dkv van Ravesteyn!, kwam met een motie, eene van lintwurm-om vang, 'grooter dan ooit in1 het Parlement is aanhangig gemaakt waarbij de Kamer te kort van vertrouwen zou te kennen geven in het Kabinet. Et voilé! De Vrijheidsbonder mr. Dresselhuys ver geleek de coalitie met een*fcroep kwajongens, die vanwege kiespijn een koek niet lustte, dloch deze lekkernij in die modder smeet, om dat ze die koek niet een ander gunt. In tweede instantie was de leider van de S. D. A. P. veel scherper dan in eerste. On der invloed, vermoedelijk, van den heer Schaper. Hij', Troelstra, bleek nu de ontslag-aanvrage van het ministerie meer te beschouwen als „een manoeuvre, waarbij het volk is bedrogen" koren brengend op den molen van fascisme en anti-parlementa- risme. Eigenlijk zijn deze debatten1 buitengewoon onvruchtbaar geweest. De heer Marchant bleek die houding der soc.-democraten bij de crisis allerminst be vorderlijk te achten na het bereiken van een „meerderheids-formatie"1 en merkte nog op, dat het Kabinet sterker zou staan als het H. Colljn had losgelaten. Quod' demunstrandum!. 't Is meen ik niet zoo heel licht aan te toonen, dat na het prijsgeven van den heer H. Colijn, dus: na het zich vrij maken van den anti-revolutionairen steun, het Kabinet-Ruys Hl het politieke leven zou hebben kunnen houden. Uit mr. Schokking's rede bleek dat Rechts, om wélke redenen dian ook, publicatie van het aoooord)-'23 niet wenscht. In zijn re pliek was de communist Wijnkoop zoo elegainit-boffélijk om Ruys „de zetbaas van eene politieke kliek" te noemen. Onder censuur van den Praeses werd! dat veranderd in: „onder-baas van eene poli tieke groep. Aldus was 't prachtig!. In tweede instantie was t moet van on partijdig standpunt eerlijk erkend, liet antwoord van minister Ruys, den premier, wel vaardig en „paraat". Z.Exo. betwistte in zijne dupliek, dat hii in 1918 en 1819, zooals de heer Schaper bad baw^erd, nu en dian met Kamer-ontbinding heeft ge dreigd. Ook verklaarde de minister-presi dent het absoluut onjuist, dat er een nieuw Vloot-ontwerp klaar ligt. Wanneer dat ontwerp komt, Is niet te zeggen. Waarop' de oolljke, geestige, onverbeter lijke vrijz.-démocratische veteraan Ketelaar, de virtuoos in de kunst van interrumpeer ren, uitriep: ,Jk zou nog maar weer eens eene commissie benoemen!". Inderdaad, het was de prachtigste van al de heerlijke Ketediaar-dnterruptles, 't Is waar, wat minister Ruys In herin nering bracht, dat in den jare 1878 zioh ook het geval hooft voorgedaan, dat (toen waa het kabinet-Fransen v. d. Putte aan het bewind), de Koning na ontélag-ann- vrage het ministerie verzocht aan te blij ven, wat geschiedde, zonder dat vijftig jaar geleden, het ministerie de Kamer allo bijzonderheden over dé crisis meldde. En de liberale staatsman Godefroy (her innerde minister Ruys) vond dat zeer go- woon. Kamerontbinding nu, zoo als mr. Troel stra wil in zijn motie?.Nadat het Kabi net berust heeft, - met aanvaarding van al de gevolgen, in dé verwerping van de Vlootwet op 26 October. Zonder dat er dus conflict ls tusschen Kabinet en Kamer? Niet zonder reden noemde do heer Ruys de Beerenbrouck dat ,4© ongerijmdheid zelve". Of wel: in kwadraat, waar de Kamer dat zelve zou aanvragen!. De twee communisten hadden eene motie, wantrouwen der Kamer uitsprekend! in het beleid van het ministerie. Natuurlijk is de zaak uitgeloopen op ver sterking, in zeer hooge mate!, der po sitie van het ministerie. De soc.-democratische vraag om ontbin ding werd den 22sten Januari door de Ka mer verworpen met de stemmen) der fraotle- Troélstra en die van dé twee oommunisten voor. De motie van wantrouwen der hoeren Wijnkoop en Van Ravesteyn kon geen stem veroveren behalve dan van ,4© vuurroodo twee". Wij weten Kabinet-Ruys IH 't nu allen, het herbo- staat IJzersterk en ren rotsvast De staatsmachine is in gang. Dllnsdag jJ. 22 Januari is een groote reeks ontwerpen af gedaan. Onder meer de wijziging van de Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet. De be- doéling van dit voorstel js: om rekening te houden met gemoedsbezwaren. Tegen het be ginsel va® verzekering, zioh bijna alleen voordoend in dj^ sfeer van land- en tuin- bouw-werkgevers, zullen dan vrijstelling kunnen krijgen van dingen als premie betaling voor verzekering, mitg zij een ge- IA "ïwéref tjfe bolMttns, Do arbeiden, dia ff ren hebben, volstaan (daar «J tej do verttckerlDgifP'lhhter, vallen), met geldelijke sobadékwMtülUug te weigeren BI} dit ontwerp heeft da soo,-detnocr«ut Kleinstra tucoes gehji met eeto amendement, spekkend om coöperatieve vereeniglssen hier niet te beschouwen als ondernemingen in den zin der wet En wij kwamen tot de groote kwestie, in het vooruitzicht waarvan dé tribunes der Kamer propvol waren: die van het ontslag van de gehuwde Rijks-ambtenares. Mejuffrouw Westerman, de gemoedelijke Vrijheidsbondscha en paedagoge, had hiei het poesje de bel aangebonden. Over deze kwestie zijp vrijwel de zitting- daigen van Dinsdag en 'Woensdag in beslag genomen. Laat ik aanstonds erbij voegen: zonder groot resultaat. Minister Heemskerk heeft in de Kamer zitting van Dinsdag 22 Januari verduide lijkte dlat de echtgenoote van den ambtenaar, die ontslagen wordt, er t ergst aan-toe is. „Vrouwen, die geen officieële betrekking hebben", zei Z.Exc. van Justitie, „zijn öók vrouwen! Men vergete dat niet!". Er moet worden ingekrompen. En de re gel was, ook is, dat zij, voor wie het ontslag 't minst zwaar is te dragen, zullen voorgaan. Inkrimping moet er nu eenmaal komen. De volgorde dient te zijn: de 65-jarigen, rijp voor pensioen. Vervolgens: zij, die zelf wachtgeld hebben gevraagd. Dan: de ge huwde ambtenares, geen kostwinster zijnde. Eindelijk degenen, die dertig jaar dienst achter den rug hebben. Bij de vraag, wie al of niet kostwinster is, komt ook in aanmerking: de kwestie van den dienst-belang-eisch. Ongeschikte krachten1 laten voorgaan bij ontslag?.Minister Heemskerk liet ge voelen. dat de Staat, .aldus handelend, het stigma, brandmerk, brandmerk van onbruik baarheid op allerlei ambtenaren (-essen) zou leggen. Dat gaat niet aan! Inkrimping is nu eenmaal, waar Vader Staat moet bezuinigen, een onafwijsbare eisch. De vraag, wie kostwinster is en wie niet, moet door de commissie-Schepel wor den uitgemaakt. Hier heeft men te maken, dan, met het benefiet van vertwijfeling. Onmiddellijk na dleze ministerieele ver klaring kwam mej. Westerman met haar motie, dat voor de ambtenaressen, voor ont- salg in aanmerking gekomen, zou openstaan eene onpartijdige commissie van appèl, ter beoordeeling, dus in hoogere instantie, wie al of niet kostwinster moet worden ge noemd. Terwijl de soc.-democratische juffrouw Groer.eweg haar motie indiende, de Kamer willend doen uitspreken, dat er geen reden is om af te wijken in deze, van de regeling, dateerendle van-voor het plan o*i de gehuwde ambtenares te ontslaan. Voor wie, in de gegeven omstandig heden, de „kaart des lande", de parle mentair-politieke, kent, zal het aanstonds duidelijk zijn geweest, dat deze bei<fe moties bij voorbaat ten doode waren gedoemd. Dat is voldoende gebleken op Woensdag 23 Januari. 't Gold immers eene „res judicata", eene afgedane, bij' voorbaat besliste zaak!. Het Kabinet, met de achter dat ministe rie nu gestaan-gebleken meerderheid, is rotsvast. Den 23sten Januari hief de anti-revolu tionaire anti-feminist dr. Beumer (de man der motie van Maart 1923, ontslag der ge huwde ambtenares vragend), de leuze aan van: „Interpreteer het begrip kostwin ster niet zoo ruim, maar zoo eng moge lijk!". Wij beschouwen ook deze zaak strikt ob jectief en onbevangen. En dan kan niet worden ontkend dat dr. Beumer gelijk had, waar hii betoogde: stelt gij voor „het bene fiet van betwijfeling", wie kostwinster is, eene commissie aan, dan is het eind niet te overzien.opent gij dén weg voor maan den oponthoud' bij élk geval van ontslag!. Mr. Dresselhuys, de Vrijheidsbonder, wil de beoordeeling van eik geval op zichzelf. Mer-è-boirel. Minister Heemskerk dacht er niet aan om in „dat net van casuïstiek" te vliegen. En verwees den heer J. ter Laan, die „tekst en uitleg" had gevraagd, hoe 't toch kwam, dat er zulk een schromelijk over-kompleet van ambtenaren is, naar dé Algemeen© Be schouwingen. Half Februari krijgeni we, bij het groot- polltlok debat, de gansche zaak van hot ontslag dier géhuwdé ambtenares terug. Na tuurlijk: met hetzelfde resultaat van nu,. 23 Januari. Mejuffrouw Westerman heeft Woensdag middag nog eene motie Ingediend, uitspre kend dat do Regeering wordt verzocht geen uitvoering to geven aan plannen tot het ont slaan, vaai ambtenaren op grond vanH huwd-zijn, zonder dat rekening ls gehouden met bllljjkhold en mot economische gevolgon, De hare van nu .(oommissie van appèl vragend) is Woensdag verworpen in Reehtsoh-Llnkso'h'o stemmiiig. Terwijl slechts do Plattelander Braat zich bij Rechts voeg de, togen stemmend. De motie van mej. Groeneweg werd ver worpen, dien dag, nvet 62—26. Terwijl van Links de heeren Bierema, Gerritsen en Braat haar afvielen. We zijn In den laten middag van 28 Jan. gokomen tot de ontwerp-Verlenging der In- d'lsohe productie-belasting 1928 en do invoe ring van de de aardolie-belasting voor dat jaar met de wijziging van de Indische Ta- rloflwet. De Tribunes en.de zaal der Kamer liepen' leeg, zoodra deze ontwerpen op het tapijt kwamen. Minister De Graaff zat eenzaam ln de kille atmosfeer. De Boc.-democrnat IJzerman verdedigde mot al dé rederijkers-bloemrijke weelderig heid vnn voordracht, hem eigen, het ont werp. Bleek slechts verontwaardigd over do 51/, millloen, de „petroleum-magnaten" in en bulten de Oost te schenken als „oonsolatle- prijs", door afschaffing van de uitvoerrech ten voor de aardolie. Weet gij t is eigenlijk juist als dertig, veertig jaar geleden. Zoodra zaken van ïnsulinde aan de orde komen, zinkt dé belangstelling in 't. Komt de Kamer deze week met de aard olie-ontwerpen en dé Giro-interpellatie-Boon gereed, dan krijgen we de volgende week reeès. Begint de Kamer den 12en met de Indi sche Ilegrooting 1924, en den 19en met het groot-polItlek debat. Qui vlvTa verrat.... lil 'jy van vader-' Ingoten (hm nicdcdortlnjli wierp de Vrijheidsbondier mr. Gerritzen, in deze bij uitstek deskundig, de ontwerpen van Minister de Graaff aan vernietigende kri tiek. Hjj noemde de motieven, welke Z.Exc. van Koloniën aanvoert voor verlenging van do producten-belasting gansch ongegrond, de aardolie-belasting zelf in élk opzicht verder felijk. De katholiek, mr. Van Rijckevorsel bleek 't vrijwel met mr. Gerritzen eens te zijn, en gaf den minister in overweging, lie ver dadelijk de Indische Inkomstenbelasting te herzien. De Chr.-historische mr. Rutgers v. Rozenburg gispte den kleinachtenden toon', waarop de minister het advies der commissie van advies voor dé aardolie-be lasting verwerpt. Dat doorwrochte advies zeide de heer Rutgers van R., is vernieti gend! voor bet ontwerp. Ook de chr.-histo rische dr. Van Boetzelaer van Dubbeldam sloot zich geheel aan bij het betoog van den Gerritzen. Zoodat een spotvogel reeds durf de beiweren. dat „het graf van De Graaff gegraven lijkt". Mr. ANTONIO. GEMENGD NIEUWS. „De bende van Piet.* Men zal zich de inbraken herinneren, iq Mei van het vorige jaar in den Haag ge pleegd door Jeenige lieden, 'tot de zooge naamde „bende van Piet" behoorend. Deze zaak is Donderdag voor de Haagsche .Rechtbank 'behandeld. Begrijpelijkerwijze was de belangstelling voor deze zaak groot De eerste 'bekl.,' P. Z., 30 jaar, reiziger, vertelde dat hij in den avond van den 17en Mei 1923 met Piet afsprak om te gaan in breken. Het oog viel op het perceel Fran- QOis Valentijnstraat 37, waarvan men de be woners had zien uitgaan. Aan dit perceel werd aangebeld en een jongen van onge veer 14 jaar deed open. Bekl. en Piet gin gen binnen en de laatste vroeg den jongen, zijn hand op diens arm leggende: waar ia het geld? Bekl. heeft toen den jongen op den grond geworpen en Piet heeft hem.ver volgens ook nog vastgehouden. Piet heeft o.a. een kistje met eenig geld in het huis gevonden. Bekl. gaf toe tegen den jongen gezegd te hebben: als je schreeuwt, schiet ik je dood. Bekl. heeft van hetgeen "uit het perceel ontvreemd is ongeveer 40 ontvangen. Op 27'Mei is bekl. met Piet geweest in het perceel Houtweg 5a. Hij heeft daar niets kunnen wegnemen, doordat zij ge stoord werden door de politie. Of -Piet iets 'heeft meegenomen, weet bekl. niet. Hijzelf is dien dag gepakt. Nog erkende bekl. op 18 Maart 1923 met zijn medebeklaagde geweest te zijn in het perceel Willem van Outshoornstraat 25. Uit dit perceel zijn dekens, een' divankussen e. d. ontvreemd. Ten slotte is beklaagde nog alleen ge weest in een perceel aan de Geleenstraat. Daar was een kistje met eenig geld zijn buit en voorts heeft hij er den muntmeter geledigd. Een politieagent, die bekl. heeft gearresteerd, werd als getuige gehoord. Bij de 'arrestatie heeft op bekl. veel geld (ook buitenlandsch) gevonden. Bedoelde 14-jarige jongen vertelt hoe de zaak zich heeft toegedragen. Den 17en Mol was de knaap alleen thuis; op een gegeven oogenlblik werd er gebeld. De jongen dééd niet onmiddellijk open, maar kook eerst door het raampje. Hij zag twee mannen; zij vroegen hem of zijn va der thuis waa Nadat hierop een ontkent nend antwoord was gegeven, zelde een der mannon of zij niet een boodschap konden achterlaten, maar dan moeeten zij even oen briefje schrijvon. Do knaap heeft toen de deur opengedaan en de mannen binnen gélaton om gelegenheid to geven te schrij ven. Getuige ging naar boven om ©ven papier to halen; tóen hij terugkwam waren de mannen in do voorkamer. Een hunner stond bij' hot buffot. Békl. hooft don jongen aangegrepen en op don grond gelogd. Ook heeft hij tegen hem gezegd: Als Je schreeuwt, maak ik je dood. Toen dé man nen ten slotte weggingen, was er nog tot don jongen1 gezegd, dat hij zich nog eenigen tijd stil moest houden. De officier van justitie achtte de ten laste gelegde feiten bewezen. Voor bekl, is hét misschien gelukkig, dat hü eindelijk gegrepen ia Want allicht was bij van kwaad tot erger gekomen, zoodat er ten slotte wel eens een doode had kunnen vallen. Elsch: 6 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. Bekl.'s raadsman betoogde o.a., dat Plet de kwffilo genius geweest ls voor dezen bekl. Hij' wilde een nieuw leven beginnen en naur Canada 'gaan, om zoodoende onder den invloed van Piet vandaan te komen. Hy deelde er dezen niets van mede voordat de dag van vertrek was aangebroken. Maar toen nog heeft Piet hém weer kunnen overhalen. Hij drong op clementie aan voer dezen bekl. Bekl. onderstreepte hetgeen zijn verde diger had medegedeeld omtrent Plet's in vloed op hem. Hy was bang voor Piet en toch ging graag met hem om. Uitspraak 7 Februari. Tweede beklaagde was „Piet", P. W. J. v. d. B., 28 jaar, chauffeur. De president toonde bekl. een briefje met een aantal adressen. Bekl.: Dat zijn de inbrakenI President: Dat zijn er 85 in totaal! Bekl.: Tk was er nog aan bezig, d#*} het vw*Ha*t trent do inbraak ln hot porooel «urn do Franco!* Maolsonatront. Toert bekl. licht zag branden heeft hy nog gezegd: laten wy terug gaan. Het ver dere verhaal kwam nagenoeg overeen met hetgeen de vorige bekl iad medegedeeld. Een der hem ten l«r- gelegde feiten be» kende hy volledig. Elau. tegen dezen bekl eveneens 8 jaren gevangenisstraf met af trek van de preventieve hechtenis. Dé verdediger achtte de oonclusdé niet gewaagd, dat er invloed van bulten is ge weest. Dé volksmond spreekt van „de ben de van Piet". Dit is evenwel niet juist, want Piet had de leiding niet Wanneer Piet een enkelen borrel op had, kon het hem niets meer schelen. Dit was aan zijn vriendétt bekend. Uit de stukken blijkt, dat hy den laatsten tijd geregeld dronk. Hy beschouwt het zelf als een op luchting, dat hy gepakt werd. Pi. riep ten slotte de clementie van dé rechtbank voor dezen bekl. in. Als derde beklaagde stond terecht J. V., los werkman, terzake van vier diefstallen. Deze bekl. ontkende. Hij gaf toe, (lat te zjjnen huize verschillende goederen ln be slag waren genomen. Deze had hij gedeel telik" van Piet gekocht, gedeeltelijk van dezen ten geschenke gekregen. De politiebeambte, die bekl gearresteerd heeft, heeft'40 kwartjes op hem bevonden. Als getuige zou hierna gehoord worden Piet. Bekl.'s raadsman verzocht de recht bank Piet niet onder eede te hooren. De rechtbank besiste, na geruimeni tyd in raadkamer té zyn geweest, Piet buiten eede te hooren. Piet deelde hierna mede, dat hy met den békL ingebroken heeft in de vier in de dagvaarding genoemde perceelen. iBy de percelen aan de Hendrik van Deventer- straat en Perponcherstraat is de bekl. ech ter buiten blijven staan. Hy nam de goede ren van getuige aan. Een vraag aan den bekl., of hy een reden kon opgeven, waarom Piet hem in de zaak betrok, wanneer hy er buiten stond, werd ontkennend beantwoord. Piet meende, dat het den bekl. zelf ook zou verlichten, wanneer hy alles zou be kennen. Buitendien was er toch geen ont komen aan. x Dé president merkte op, dat de rechtbank dat wel zou beoordeelen, Eisch: 4 jaar gevangensstraf, eveneens met aftrek van de voorloopige hechtenia De verdediger vroeg vrijspraak en in vrij heidstelling, welk laatste verzoek door de rechtbank werd ingewilligd. De rijwielhersteller G. M. is de vierde bekl. Hem worden twee inbraken ten laste gelegd. BekL legde een volledige "bekentenis af wat het eerste feit betreft In het bewuste perceel woonde zyn chef en hy wist, dat deze 's nachts niet in het perceel waa Hy stelde Piet hiervan op de hoogte. In het tweede perceel is Piet geweest Bekl. heeft op het Oopernicusplein loopen te wachten; hy wist niet waar Piet heen gegaan was. Piet werd wederom buiten eede gehoord. Hy verklaarde, dat bekl. hem ingelicht had over den toestand in het perceel aan de Van Slingelandtstraat, er zou twee of drie duizend gulden in huis zyn. Wat het tweede geval betreft, is hier ge tuige alleen binnen geweest Bekl. bleef op den uitkyk staan. Trouwens, dé fietsen van getuige en bekl. bleven buiten en die bon men toch niet onbeheerd laten. Het O. M. achtte het eerste feit volledig bewezen en meende, dat wat het andere feit betreft de su'bsidaide ten laste legging van heling vaststaat. Ernstig is de omstandig heid voor dezen bekl., dat hij een ander overhaalde om by zyn chef in te breken. Eisch: 5 jaren gevangenisstraf, met af trek van de voorloopige hechtenis. De 22-jarige Th. M. van Z.f huisvrouw van P. W. J. v. d. B. (Piet) Etend terecht wegens heling. Zy zou gestolen bankbiljet ten ten geschenke hebben aangenomen, al thans uit wiypfcbejag hebben bewaard' en verborgen. Bekl. deelde mede, dat 'haar man op ©en dag, dat hij door de politie was opgeroepen, éenige bankbiljetten in haar blouse had ge stopt. Zy wist niet, dat dit geld gestolen was, maar begreep Wél, dat er een luchtje aan was. Elsch: 8 maanden. Ook deze bekl. zal in Iagwanto» Mrdodaeliajf, [DRA15ltl Avan VALK EMBURG la A LEVER LEEUWARDEN vrijheid worden gesteld. Ten ÉMMMMÉ slotte had zich te verantwoorden de 25-jarige huishoudster J. M. S., uit den Haag, gedetineerd, beschuldigd van heling, diefstal en het wégmaken van gestolen goe deren, door ze in een W. O. te werpen^ op dat zij niet in handen zouden vallen van politie of-Justitie. Deze bekl. leefde met den eersten 'békl. on had van dezen verschillen de gestolen sieraden ten geschenke aange nomen voorts had zy eenige sieraden uit hot huls vnn Z. woggcnomepi. Toen bekl. op het polltloburoau was en zy gefouilleerd zou worden, heeft zy de sieraden, die zij bij zich had, In een W.*0. geworpen. De bekl., die vroeger een volledige be kentenis had afgelegd, kwam daarop nu grootendeels terug. Tegen deze bekl., die op het O. M. den ongunstlgsten indruk van al de bekl. ge maakt heeft, eischte mr. Enger, met vrij spraak voor enkele onderdeelen, 2 jaren gevangenisstraf. Het verzoek van don verdediger om in vrijheidstelling werd voor deze bekl. niet Ingewilligd. Uitspraken over 14 dagen. Een gevonden partytje diamant, [Een merkwaardig incident heeft onder de bezoekers van do Beurs voor den Diamant handel veel sensatie gewekt. Toen dezer (lagen een makelaar in dia mant een partytje wilde verkoopen, presen teerde hy dit o.a. ook aan een beurslid, die dit partytje onnüddeliyk erkende als zyn eigendom, dat hy circa vier weken tevoren in het 'beursgebouw had verloren. Hij vroeg daarop den makelaar, zioh met hem te ver voegen by den directeur der beurs, mr. J. E. Hlllesum, die het partytje oaeheteerde en een verder onderzoek instelde. Uit dit onderzoek bleek, dat de makelaar de diamant ten verkoop had medegekregen van den chef van de safe van het ln het Beursgebouw gevestigde bykantoor der In casso Bank, die beweerd had,, dat het par tytje behoorde tot den boedel van een over ledene. Evenwel kwam. later vast te staan, dat dé den chef mededeeling had gedaan, waarop deze op zich had genomen, om voor heim dit partytje te verkoopen. Het is een groote toevalligheid, dat de ma- keiaar onder de honderden beursbezoeker juist aan den eigenaar zijn goed had g&. toond. Na een sanienspreking tusschen het bestuiïr van de Beurs voor den Diamanthani. del en de directie der Incasso-Bank, zyn dé chef en de portier op staanden voet ont slagen. Op verschillende plaatsen in het beurs- gebouw, o.a. ook by den ingang van de safe, is aangehecht een tottreksel van het Beurs- reglement, volgens hetwelk geld, geldswaar de of goederen, die in het Beursgebouw g©. vonden worden, by dl directie moeten wor den gedeponeerd en dat, indien de eigenaar zich niet aanmeldt, na verloop van drie jaar de opbrengst voor de helft der waarde aan den vinder en voor de andere helft aan da Beurs ten goede komt Roofsters gepakt. De politie heeft twee vrouwen gearresteerd die in een perceel in de Kerkstraat te Am- sterdam iemand! hadden beroofd van een portefeuille met 210. zy hadden den man achterover gedrukt en hein de portefeuille tot den zak gehaald. DAMRUBRIEK. Alles betreffende deze rubriek te adres seren aan: Den Damredacteur der Helderscha Courant, Valeriusstraat 64htoa, Amsterdam. Voor deze week eenige praotische com binaties, d. w. z. slagzetten, welke in de par ty kunnen voorkomen, dus practisch nut hebben: „Coups pratiques" zooaia de Fran- Bchen ze noemem Zwart: 8, 9, 12,16,18, 19 en 28. Wit: 17, 21, 27, 29, 81, 89 en 48. Stand no. I Oplossing: Wit Zwart 1. 17—11 16: 7 2. 89—83 28 39 3. 4843 89 48 dpm 29241 4817 de dam moet twee slaan. slaat 6 schyven en de dam. 'Men lette op dat Wit twee itiba| over veld 13 slaat, dés: wel mag men twee keer over één veld slaan doch toet over één schiji. Stand no. H. Zwart: 2, 4. 7, 8,16, 19, 29 en 30. Wit: 18, 20, 37, 89, 40, 48, 47 en 49. Als laatsten zet heeft Zwart 24—80 ge speeld; dit om den stand van schijf 2Q te verklaren» Wit Zwart. 1. 18—18 16:24 2. 89—84 8048 dam 3. 4084 Zwart kan nu op drie manieren slaan: met schyf 29 naar 40, met de daa naar 30 of 26 en met de dam naar 18; „mees» slag gaat voor" dus deze laatste slag is ge- dwongen. 3. 48: Q 4. 84: 1 gewonnen. Stand no. TTT, Zwart: 8/10, 18/20, 23 en 28. Wit: 27, 80, 88. 84, 87. 89, 40 *n 41 Oplossing: Wit Zwart L 27—22 18 27 2. 87—82 27 29 8. 80—24 10 80 4. 40—86 29 4Q 0. 852 gewonnen. Hét moeiiykste ls de volgende. Stand! no. IV. Zwart: 4, 7, 17, 20, 80 en dam op 84. Wit: 18, 10, 28, 28, 87, 42 en 48. Wit Zwart 1. 18—12 7 29 2. 1918 84 48 8. 2822 17 28 Tot slot: Hoe wint Wit? gjrt: 5, 9, 12/14, 18, 22. 26 en 27. Wit: 20. 81,17/W, W, *1 «3 4% Van het crisis-débat. Rotsvast Kabinet. Oolljke Inte peUant. De gehuwde ambtenares. Petro- leum-magnaten. B 20 1 ol~8o 48 111061 twe© 8la®n* 6. 828 gewonnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 2