Vrijdenkers-Vereeniging „DE DAGERAAD". ZATERDAG en ZONDAG. A- v. DIEN.j INFLUENZA ABDIJSIROOP DENKT U ER AAN MANHEIM's SS DECONCURRENT ZATERDAGAVOND AANBIEDING AMBACHTSSCHOOL Aangifte van nieuwe LEERLINGEN Bezichtig onze aparte étalage met de goedkoopste prijzen. OPRUIMING van de laatste partij WINTER MANTELS. Aan het rookend publiek!! 1924 een goed begin. CAMERA'S en „KODAK"- TOESTELLEN. 14 cent per Liter, Zl' 88 tl. Gemoltonneerde Jongens-Broeken Borstrokken Gemoltonneerde Meisjesbroeken, a'ifÏÏr 79 ct. Prime wollen longens- en Meisjes-Trui f 1.39 Groote openbare vergadering KUNSTAVOND VOORTZETTING van den GROOTEN UITVERKOOP KONINGSTRAAT 52-54 Firma M. A. GRUNWALD ZOON. REYNVAAN. H W ZEGEL, ALLÉÉN DEZEN AVOND! A. V. O. C. O. 4e WINTERCONCERT T.O.R. Supp.-Vereen. H.R.C. ZONDAG alTOALAVOND, Bestelt Uw drukwerk bij C. DE BOER Jr. 1 1 „HET WITTE HUIS", Keiietitfint 84-1B. een prachtige groote Pop, een Spoor met Rails, een 8-persoons Auto, een goedloopende Wekker of Horloge, een groote, leeren Damestasch of een Theeservies, I Rook- en Pruimtabak hoog fijne Reuk-Baai, J. VETER, Oostslootstraat 19, KANAALWEG 148-49 - ZUIDSTRAAT 82 Groote Sloopen 36 ct. Flanellen Broeken 109 tuurde Pantalon 87 Dames-Nachthemden 119 Groote Handdoeken 18 Speelschortjes 29 Jaeger Lijfrokjes 29 Groote wollen Sjaals, van 200 voor 69 ct. Wollen Crêpe Stof 114 De bekende wollen Dameskousen 84 Wollen Kinder-Sjaals 14 Coupon Fransche Flanel Waarschuwing! I Zijden Haarlint 16 ct. 66 cm. br. prima Flanel 33 ct. Cekl. Öamas-Hükken 69., Bekl. Heertnsokkfn 22 Restanten prima Witta HMroakjas 18 Corsallan, spot, SS (Apologetlioh. Vereen, op Chr. grondslag). op MAANDAG 28 JANUARI a.s., In CASINO. SPREKERI Prof. Dr. F. J. J. BUYTENDIJK, onderwerpi „Weren en zin van het leed". Concertzaal „CASINO". Symphonle-Orchest van het Stafmuziekkorps der K.M., op DINSDAG 29 en WOENSDAG 30 JAN. 1924, Solist de Heer J. VAN VESSEM, Cello. op VRIJDAG 1 FEBRUARI in CASINO, voor ftelder en omstreken. van 28 JANUARI tot 22 FEBRUARI a.s., Balavond N.V. ARCHITECTEN- S INGENIEURSBUREAU Schrale huid 81, Helder, i i Overal zweven nu de kiemen van ver» koudheid en influenza in de lucht. Akker's Abdijsiroop bestrijdt dit kie- mengevaar op afdoende wijze en dankt haar krachtdadigheid aan de kruiden extracten die een deel van de samenstel* ling vormen. Keelontsmettend, borst versterkend en verzachtend, zonder vergiften of verdoovende middelen* AKKER'6 i WOENSDAGAVOND 6 FEBR. VRIJ te houden voor den heer en mevr. CLINGE DOORNBOS, die te 8 uur in Casino optreden? Vanaf heden hebban wij aan onze zaak verbonden een afdeeling prachtsorteering Dames- Lingeries en een uitgebreide sorteering solide, goedkoope Manufacturen, zoodat wij thans aan elke concurrentie het hoofd kunnen bieden. Onze reclame zwarts Koordwol in 4-, S- en 6-draads, In knotten van ruim 1 ons zwaar, 3 59 ot., is spotgoedkoop. CORSETTENvanaf f 1.50. met prima elastieken Buikband f3.90. HEDENAVOND Sï UUR van: geëmailleerde Emmers, Pannen, Ketels, gegalvaniseerde Emmers, Tijlen, Waschketels, Kachels, allerlei soorten Huishoudelijke Artikelen, Cocos-Matten, Loopers, Tapijt, Tapis Beige- en Axminster-Kleeden, Kleedjes, Meubelen en nog honderden artikelen. Zie de bespottelijke prijzen en profiteert van deze gelegenheid. Trots onze goedkoope Uitverkoops- prijzen, geven wij voor reclame ieder kooper van 10 gulden Manufacturen bestaande uit: Theekan, Melkkan,Suiker pot en 6 Kopjes, N 2. n' Grootste keuze „KO D A K"-F IL M S. van 5/2 tot 11 uur. PROFITEERT DAARVAN! In 10 kleuren. - - Hoogleeraar In de Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zaalopening 7 uur. DEBAT VRIJ. Aanvang 8 uur. KAARTEN vanaf VRIJDAG verkrijgbaar k f 0.30 bij: Freeke, Spoorgracht; Kamp, theehandel, Kanaalwegj Jongkees, Paar denstraat; v. d. Plas, drogisterij, Koningstraat en De Man, coiffeur, Koningstraat. te geven door het Kapelmeester Jb. TER HALL, aanvang 8 uur preoles, 2 3. PROGRAMMA Krlegsmarsch der Priester aus „Athalla" Mendelssohn (1809—1847) Akadamlsohe Fest OuvertUreBrahms (1833—1897) Gallo Concert No. 1 (A kl. t op. 33) Saint-Saëns (1835) PAUZE. Rossini (1792) 4. Ouvarture de l'Opéra „Qulllaume Teil" 5. La Procession Nocturne Poème Symphonique d'après Nicolas Lenau Rabaud (1873) 6. a. Menuet des Follets j uit de dramatischs Legende b. Danse des Sylphas „La Damnatlon de Faust" c. Marche Hongrolse Berlioz (1803—1869) Kaarten vanaf Maandag a.s. 12 nur verkrijgbaar bij de HeerenG. van Vessem, Van Galenstraat 56, J. M. Peeters, Van Hogendorpstraat 33, J.Hertstvorm, Trompstraat 45, J.tan Verrek, Anjelierstraat 8. aanvang 8u15- DECLAMATIE van den Heer BRETTANI. ONDERWERP: „1 KAARTEN verkrijgbaar bij: B. v. VLIET, Oostslootstraat 45; J. v. d. POLL, Vlamingstraat 27P. TUK, Laan 31 en REINDER- MAN, Piet Heinstraat 24. 8u15 worden de deuren gesloten. A L alken WOENSDAG en DONDERDAG, van 10—12 en van 2—4 uur, In het Schoolgebouw aan de Laan. Schoolgeld van f 6.— tot f 60.— per Jaar, naar gelang van het inkomen der ouders. Onvermogenden, die aan de elschen voldoen worden kosteloos geplaatst. Bij de inschrijving moet een geneeskundige verklaring worden overgelegd,iiiit welke blijkt, of de leerling voor het gekozen vak, al dan niet geschikt is. Formulieren hiervoor aan de School verkrijgbaar. Tevens behoort bij de inschrijving het laatste belastingbiljet te worden medegebracht. Inlichtingen verschaft: De Directeur, A. J. BESSELING. op ZONDAG 27 JANUARI, B uur, voor Leden on Introducé's. Dames 30 ct. - Heeren 60 et. Tevens Inschrijving voor het BAL- MASQUÉ, te houden op 1 MAART. Leden gratis, nlet-leden 50 ct. voor leden van boveng. Vereen, en der H.R.C. Afgewisseld door ZANG enVOORDRACHTEN, In „THALIA". Zaalopening 7* uur. Na 8 uur g e e n toegang. Heeren 36 ot. Dames 25 ct. HET BESTUUR. Entrée 'en gesprongen handen [genezen direct en blijven heerlijk zachtenlenigmet^ AKKER'. KLOOSTERBALSEM bijt niet! Bij vonnis der Arrondisse- meuts-Rechtbank te Alkmaar van 24 Januari 1924 is verklaard in staat van faillissement IOHAN- NES MARIA CHRISTOFFEL HOMEIJER, kleermaker, wonende te Helder aan de Langesteeg 7 metj be noeming van den E.A. Heer Mr. A. M. LEDEBOER tot Rechter commissaris en van onderge- teekende tot curator. Mr. C. SMAL, Curator. Alkmaar, 25 Januari 1924. Kanaalkade 80. i Alom verkrijgbaar in kokeri v. 230 gr. hf 1,50, v, 550 gr. kf 2*75-ei» w.± 1000 gr. A ƒ430. Eischt koksrverpakking. Vertegenwoordiger der Firma HunkemOller Lexls Corsetten-fabriak. ELASTIEKEN BUSTEHOUDERS 90 ct. IN LÜ u LU 09 O. O a> o 09 13 09 O 3 n (D (Q O fl ft ff O O V ffi B 248 Hiermede maakt ondergeteekende bekend, dat bij hem verkrijgbaar la In diverse soorten: uit de bekende fabriek van de firma Prima soorten BAAI In half onsen, onsen en ponden vanaf 15 tot 75 ct. PORTORICO, VARINAS, MARY- LAND, zware- en lichte PRUIM TABAK 10 en 15 ct. per half ons. Neemt proef met de 20 ct. per half ons, en U blijft afnemer. Aanbevelend, K. DOL, Coiffeur, Handel In Tabak, Sigaren, Sigaretten, VAN QALENSTRAAT, Ingang Wilhelminastraat. Populair Platen -f 1-10. Filmpack 9X 12 f 1.50. ONTWIKKELEN AFDRUKKEN VERGROOTEN. FOTOHANDEL, Kanaalweg 63 - Telf. 279. De melkprlj% Is te hoog en de loonen zijn te laag. Daarom verkoop ik de melk voor vol en zoet aan huls bezorgd. Niet voor een paar dagen bij wijze van proef, maar blijvend. Wie van deze gelegenheid wil profiteeren en mee wil helpen de melkprijs omlaag te brengen en te houden, geeft even kennis mondeling of per briefkaart aan die zich beleefd aanbeveelt. met breede borduursel. 60 X 60 dubbel breed 4 el 169 De sinds 78 jaren als het beste middel tegen hoest en keelpijn be proefde Wybert- Tabletten worden uitsluitend in orig. blauwe blikken doozen 45 en 80Cts. verkocht, maar nooit per ge- wicht en onder geen anderen naam. Let dus op het wettig ged. merk Gaba en weigert namaak, jtyygil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 3