Openbare Verkooping BLUE BAND TEN BRINK s THEE PARALAX oo Bestelt üw drukwerk bij C. DE BOER Jr. Koffie 6 ag STOMERIJ n STUERIJ van M. STAM li Reclame Boter Reclame Notaris MULDER, DINSDAG S FEBRUARI 1924, WOENSDAG 6 FEBRUARI 1924, Prima kwaliteit en billijke prijs gaan bier samen Op elke zak stsat met onzen naam ook de prijs Brocades S theeman H. W. ZEGEL, LEEUWARDEN. S „HELDRIA", émm diverse Meubilaire- en Inboedelgoederèn, ADVERTEERT in de Heldersche Courant. 29 cent per ons Firma M. A. GRUNWALD ZOON. Kanaalweg Koopt nimmer een bril, welke niet naar uwe oogen is opgemeten. Spaart Uwe oogen. i n d i e. ADVERTEERT in de Heldersche Courant. publiek verkoopen: wegens sterfgeval en vertrek Db goederen zijn te bezlohtigen daags ts voren van 2 tot 4 uur. Deurw. W. BIERSTEKER. Kantoor: KANAALWEQ 99. DE BESTE SINDS 1870. VRAAGT ZE BIJ UWEN WINKELIER. Ontbijt- of Huishoud Thoe. Namiddag of Afternoon-Tea BAND gebruikt wordt, kijkt ge niet meer op een klein beetje; het is immers zoo heerlijk en bovendien zoo goedkoop. BLUE BAND kunt ge voor alles gebruiken. Ge bakt er heerlijke spiegel eieren mee en Uw vleesch krijgt onmiddellijk een prach tige bruine tint BLUE BAND MAAKT ALLES ZOO SMAKELUKJ Vraagt deze Thee bij UW winkelier Grossier voor Helder en Omstreken Firma JAC. VERFAILLE, Spoorstraat Is ntet alleen een göed genees middel. doch ook een uitste kend voorbehoedmiddel voor verstoppingen: het Is een uit komst voor lijders aan hard lijvigheid. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten. Prijs 1.50 Dertig cents per half pond. DEPÖT HELDER: Ged. Opticien 3 Bij nerveusiteit en sla peloosheid schrijf ik steeds het gebruik van coffeïnevrije koffie HAG voor, omdat deze koffie geen irriteerende werking, geen slapeloos heid, enz. veroorzaakt Op grond van persoonlijke ondervinding kan ik be vestigen, dat de coffeïnevrije koffie HAG, wat smaak en geur betreft, van gewone koffie niet te onderscheiden is. Dr. Med. H. (Z.) haarhkksteli.br T. VAN ZUYLEN, witte uniformen. witte broeken. Matrozen-hemden. nachtbroeken. pendeks. truitjes. werkgoederen. Voordeelige prijzen. Prima qualiteiten. Tijdig bestellen gewenscht. Aanbevelend, metselwerken. D. ODEN, Wieringen. Voor onze verbndkn gratis deze. mooie \andleidm Ter gelegenheid van ons 100 jarig Jubileum geven wij een bijzonder fraai uitgevoerde handleiding aan onze afnemers cadeau, welke onze kalender van 1923 in uitvoering nog recht overtreft Het boekje, dat naast 16 prachtige kleurplaten een beschrijving bevat der meest bekende hoenderrassen, geeft U alle* wat U moet weten om MET SUCCES KIPPEN TE HOUDEN! Begin Februari komt hpt boekje gereed en kunt U het gratis bij U\v winkelier verkrijgen tégen inleve ring van de kaartjes, <üe aan alle zakjes P. SLUIS' Ochtendvoer zijn bevestigd, mits het totaal gewicht dat op de kaartjes vermeld 23 Kg, bedraagt. Nnsfit bovengenoemd boekje JSucceavul Kippenhoudenstellen vrij voor de vogel» £eP\®hbera ons Jubileumboekje „ON.£B ZANGVOGELS" beschikbaar tegenin» levering van 10 vógelvoeder-kaartjes, waa> van zich fn elke vogelvoedervetpakldng een exemplaar bevindt BEWAAR DF, KAARTJES VOOR •liDimp! Bedden, Dekens en Karpetten 2 maal per week. Gordijnen alle dagen. Onze reclame boter wordt algemeen geroemd om haar fijnen smaak. Neemt proef en U blijft ze ge bruiken. Wij geven op leder pond reclame boter k 70 ot. per pond een pond cadeau. M"' S. BREMER, Keizerstraat 34. s&lop des namiddags 1 uur ln het eafé „Den Burg" te Den Burg ten verzoeke van den heer J. ii. KUIJPER te Hallo a. Een voor alle doeleinden geschikt WOON- en WINKEL HUIS te Den Burg aan het Koo- gereind, hoek Wittekrnislaan, groot plm. 1 Are 2 centiaren. Verhuurd tot 1 Mei 1924 voor I 29.— per maand, en b. Een GEBOUW achter het pand sub. a. ingericht tot bak kerij waarin o.a. oen heetelucht- oven met schuurtje groot p)m. 1 Are 9 centiaren, te aanvaar den b\j de betaling. Beide panden hebben gemeen schap met elkaar, en worden eerst afzonderlijk en daarna ge combineerd geveild. Het huis iB voorzien van grooten droogen kelder, regen bak en welput, en bij het ge bouw sub. b. van regenbak en welput. Betaling koopsommen 1 Maart 1924. op des morgens 10 uur, In „THALIA", aan da Molenstraat, te HELDER, van w.o.rood-pluche Salonameuble ment, Tafels, Stoelen, Kasten, 8piegels, Schilderijen, Bedden met toebehooren, Motorfiets, Rij wielen, Keukengenef enz. enz. 31 99 99 91 33 99 99 99 38 99 99 99 40 eg 19 91 Versch gekarnd (B 812) Tel. 279 Brillen volgens vooreohrlften van uw arte, of eigen keuze, worden ten apoedigete op ons modern optlsoh atelier gereed gemaakt. Spoedordera binnen 2 uur. Onze goud doublé So Easy, compleet met glazen in étui f 4.50. ELECTRISCHE SLIJPERIJ. REPARATIE-INRICHTING. iS ES Vraagt de navolgende nummers: Fata iFox-troti, 8lxty aeoonda av'ry mlnuta iFox-trot), Pyama Bluaa, My Rambler Ross (Foxtrot), Mr. Gallagher and Mr. 8hean lOne Step Vlolatarra (Fox trot), Sweethsart. Nieuwe nummers van DERBY: KalOBwa, Lealljke Vrouwen, Als ds naoht komt, Alles voor dat kleine beetje, Er zijn In 't leven vaak momenten, Ja en toen, Trouw toch hooit, Kom, wees een Kerel, enz. enz. Grootste sorteering GRAMMOFOONS en PLATEN. Prima onderdeslen voor alle spreekmachines. Gegaran deerde Engelsche veeren. Vraagt bü reparatie aan uwe spreekmachine uitsluitend onze veeren, welke wij U garandeeren voor 3 maanden. Speciale Reparatie-Inrichting voor alle naald-spreekma chines (Fathé of z.g. safiermacbineB worden niet door ons gerepareerd). Aanbevelend, S. ZANDSTRA. Beproefd middel tegen het uit vallen en tot bevordering van deD hergroei van 't hoofdhaar blijkt etende het bests. Per flaoon 80 oent. Alléén verkrijgbaar by Spoo straat Coiffeur. PYAMA'h JACK VAN WOLFEREN.Konlngstr. 28. Onaergetenkenda beveelt zich beleefd P. KWAST, Laan 14. EIERENHANDEL WekelIJkaohe AFNEMERS gevraagd, van prima versche Kip slaren, tegen nader overeen te komen conditiën LET OPI Ik betaal voor Lompen 18 et. per K.G. Hooge prijzen voor: Boeken, Zolderopruiming, Meu belen, Kleeren enz. J. VISSER, Wagenstraat 7. Aan huis te ontbieden. M01IIITS03I1, >OR DE Gestoomd wordt lederen werkdag. Zwart wordt iederen dag geverfd met afd. Stoomwasscherij. Depóts i te Helder, Spooritraat 38: DE BOER-KORVER. te Texel, den Burg: Wad. JAC. BOON. te Wieringen: C. SLIKKER, te Anna Pauiowna: Wad. P. BAAS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 4