IL E c b J Gekleurde Kleine Advertentiën Middenstraat - Keizerstraat MOOIEÏZALEA'S. I RESTANTOPRUIMING Iste kwaliteit Kruidenierswaren, Comestibles, enz. LAAT JE NIET KISTEN I In „DE BIJENKORF" Fa. J. v. d. PLAAT. Advertentiën. Evangelisatie PALMSTRAAT. ZEEHONDEN. BETREKKINGEN BETREKKINGEN E HUUR TE HUUR TE KOOP TE KOOP j DIVERSEN GEBRS. RAN, DRUKWERK C.DEBOERJ". „SEMPERF10RENS" HELDER UITVERKOOP H. J. J. BUISMAN - Helder VERLAAGDE PRIJZEN I KOOPT in DE BIJENKORF Alléén SPOORSTRAAT 75-77, een flinke JONGEN, .1 vele koopjes bij: OUDKERK VAN PRAAG. Haast U naar: OUDKERK VAN PRAAG, SPOORGRACHT. Profiteert ter gelegenheid van de opening onzer nieuwe zaak van de nuttige verrassing, welke wij bij aankoop van f 2.50 aan Kruidenierswaren (uitgezonderd suiker) ZATERDAGAVOND 5.30 uur GEOPEND. VRIESLANDER. „De Allemansgading" ZIET DETTALAGES. ZIET DEJ>RIJZEN. Hebt gij een goeden Kruidenier, houdt hem dan. Hebt gij er geen, kom dan bij mij. VERLAAGDE PRIJZEN I geding, dat der fa, B, die actie niet kon verbo den worden. Tot zooverre de uiteenzetting van het stand punt en het kort relaas der voornaamste feiten uit dezen oonourrentle-oorlog van beide par tijen. De rechterlijke beslissing Inzake de ver melde civiele vordering, valt met belangstelling tegemoet te zien. („Telegr."), Een „Schieber" In ons land. EDe BerUJnsdhe berichtgever van 'het Hbl. meldt: Valsche munters. bekend was geworden dat de politie onder- zoek deed, een en ander, dat voor bet ver vaardigen van die geldstukken zou zün ge bruikt, hebben opgeruimd; een dergelijke verklaring werd aitbana door een der ver dachten bij de politie afgelegd. Het viertal is ter beschikking van den of ficier van justitie gesteld. De overrompeling ln de „Cinema Royal". Verdachte couponhandelaara B AANGEBODEN. B f 100.— belooning wie een Aangifte voor de Bevolfring-Reglsters. Vanaf hedenavond verkrijgbaar Zyden Sjaals 149 ct. 18 25 28 22 i„ Vergolijkt ALTIJD onze kwaliteiten. Vergelijkt ALTIJD onze ruime modellen in (gevraagd, te koop, te huur enz.), van 1-4 regels 40 ct., elke regel meer 10 ct. Aan ons Bureau te bevragen of met brieven 10 cent extra. Het meest bekends en soliedste adres voor verbouwing en bouw werk is bij Oostslootstraat 48. Westgracht 27. Vraagt prijsopgaaf! Petroleumkachels en Kachelplaten m. Nikkel. VAN ALLERLEI AARD Dezo reclame geldt ook voor onze zaak Middenstraat Koningstraat 13 - Telefoon 141 NAAR DEN ZUIDSTRAAT 86. GeBm.grIJzeZeepkoppen 15 ct. Eetserviezen met décor (24-deelig) 973 Prachtige Keukenrekken met déoor (12 Potten en 2 Kruiken) 650 Groote, witte Wasch- stellen (5-deelig) 199 Waschstellen met Décor (5-deelig) 258 Ontbijtbordjes 11 Lampetkannen (voorde Waschtafel) 68 Japansche Koppen en Schotels (porceleln) 36 Koppen en Schotels, met rand of bloem, 12 Eierendopjes (blauw porcelein) 8 Groote, nikkelen Olie stellen (3-deellg) 124 Geëm. Hangzeepbakjes met rooster 21 Groote, witte, geëm. Kamerpotten 69 Prima beste, zeemleeren Lappen 34 Groote, zinken Wasch- tobbes met Rand 210 Waschketels (groot soort) 162 Groote, lange Kamerstoffers 57 Haarborstels met gladde Kap 19 Ronde, nikkelen Scheer spiegels op Standaard 37 Flinke Handstoffers 29 1 doos beste Toiletzeep (8-stuks) 61 Beste, zwarte Haar kammen met Handvat 21 Eikenhouten Cabinet- lijsten 46 Cabinetlijsten (gouden) 54 Prachtige Kolenkitten 90 Grijze, geëm. Petro leumstellen (3-vlams) 435 Petroleumstellenpit (per 66 c.M.) 15 Boekjes met Potlood 7 Houten-Roerlepeltjes 4'„ Spotgoedkoope Opruiming .2, Ik lever U Let op gewicht en kwaliteit, het is Uw eigen belang. JAVASTRAAT 13. IM Vraagt BUISMAN's Prima Ontbijtkoek, Triumph, Lekkerbekjes, Groote en kleine Gemberkoeken. Bij de meeste winkeliers verkrijgbaar. LAKENS-KATOEN SLOOPEN-KATOEN OOGJES-GOED, zeer zwaar 6-els DAMAST-MATTEN 12-els MATTEN FLANEL (wit) FLANEL (Jaeger) Wollen DAMES-KOUSEN Katoenen DAMESKOUSEN COCOS-LOOPERS VLOERZEIL, 3 el breed. Gestikte DEKENS (2-mans) Wollen DEKENS (2-mans) Wollen DEKENS (donkere kleuren) EIKEL-FRANJE SPONSEN KEPERBAND GAREN (200 M.) TAFELLAKENS (groote) Bruin FLUWEEL Zwarte SAJET (groote Knotten) Gekleurde SAJET (zware knotten) 16-els gebloemde VLOERKLEEDEN (wol) GORDIJN-RIBSTOF GARNITUUR (geheel eikenhout) Leer AMEUBLEMENT ZAKDOEKEN Blauw keper WERKJASSEN Blauw keper BROEKEN SPATZEILTJES ONTBIJTLAKENS met rand 2-persoons pitch-plne LEDIKANT P00LB0NT56, PLUCHETTE Wit GOROIJNGOED (ruitje) KAPOK SPREIEN groot PLUCHE TAFELKLEEDEN Wollen KINDERDOEKEN van 900 ct. STROOMATRASSEN nu nu nu nu nu 49 et. nu 26 nu 24 nu 198 nu 275 nu 27 nu 37 nu 85 nu 35 nu 59 nu 158 nu 901 nu 790 nu 475 16 19 7 nu 115 nu 69 nu 30 nu 28 nu f 26.— nu 52 ct. 225 nu f 36.— nu 9 ct. nu 225 nu 225 nu 35 117 890 50 29 nu 138 nu 19 nu 85 nu 290 nu 775 nu 475 nu 389 hoe'c VROONSTRAAT. ,Te Mataz is een 26-jarige oplichter ge arresteerd die in gemeenschap met een Bel gischen koopman in edele metalen groote hoeveelheden, goud, platina en zilver, in Weet-Duitsdhland opgekocht, naar Neder land heeft „verschohen". De gearresteerde heeft met het zoete winstje, dat deze trans acties opleverden, groote valutaspeculaties gefinancierd en verheugt zich nu in het bezit van een weelderige woning in een voorname villa-wijk in de nabijheid van Den Haag. In het voorjaar vertoefde hij geruim en tijd te Amsterdam met drie vrien dinnetjes. Éi onze hoofdstad gaf hij zich uit voor een graaf van Hongarije; hij droeg dan ook een aantal Hongaarsche lintjea Door de stabilisatie van de mark was hij niet meer in staat zijn speculaties te dek ken, zoodat hij het probeerde met het uit geven van geantidateerde chèques en wis sels op kort zicht, waarvoor evenmin dek king voorhanden was. Ook is hij met een vervaardiger van Ivalsche bankbiljetten groote transacties aangegaan. In verband' met d'e inbeslagneming gedu rende de laatste weken van een paar val sche rijksdaalders, voorzien van het jaartal 1872 en de beeltenis van Willem Hl, waar aan het randschrift ontbrak, zijn Woensdag te Dordrecht naar de Dordr. Crl meldt, naar het hoofdbureau van politie overgebracht C. v. B., huisvrouw van P. M. R., de koper gieters C. W. van de W., H. van de W. en H. van de W. Zij worden ervan verdacht valsche rijksdaalders als echte te hebben uit gegeven, alsmede de rijksdaalders te hebben vervaardigd, hoewel stoffen' en instrumenten daartoe ten huize van de verdachten niet zijn gervonden. H. v. di W. zou, nadat hem De rechtbank te Amsterdam heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen Mare. Wil link, 87 jaar, controleur, J. G. van Eekeres, 25 jaar, betonwerker, en Fr. A. de Ruyter, 23 jaar, controleur, die zich te verantwoor den hebben gehad in verband met den dief stal met braak en1 geweldpleging, ln den nacht van 80 September op 1 October 1.1. gepleegd in de „Cinema Royal", Nieuwondljk 164. Het O. M. had geëisoht tegen Willink één jaar en zes maanden gevangenisstraf, wegens medeplichtigheid aan het feit en tegen Van Eekeres en1 De Ruyter ieder twee jaar en zes maanden gevangenisstraf, we gens diefstal in vereeniging met braak en geweldpleging. De rechtbank veroordeelde Willink tot een jaar en zes maanden gevan genisstraf. In de zaak tegen Van Eekeres en De Ruyter werd een1 nader onderzoek bevo len. Dit zal plaats hebben op 7 Februari a.a Alsdan zullen worden gehoord de scheikun dige O. J. van Ledden Hulsebosch als des kundige en de rechercheur Jansen als ge tuige. Tevens zal dan de brandkast in de rechtzaal aanwezig zijn. In den loop van 1918 zijn hier verschillen de z.g. „wilde coupons" van buiteniandsche leeningen aan den man gebracht die, bij onderzoek, van diefstal bleken afkomstig te zijn. De handelaars in deze coupons, waar schijnlijk lont hebbende geroken, staakten den verkoop en lieten zich aan de banken niet meer zien. Toch bleef de Centrale Re cherche op haar qui vive. In den loop dezer week mocht het haar gelukken de hand te leggen op een drietal mannen en een café houdster, waartegen het ernstig vermoeden bestaat dat zij die coupons onrechtmatig in hun bezit hebben gekregen. De arrestanten zijn ter beschikking van de justitie gesteld. De Heer en Mevrouw VAN DAM—Hijmans, geven met blijdsohap kennis van de geboorte van hun Zoon LODEWIJK. Helder, 24 Januari 1924. Havenplein 21. Getrouwd t J. WIGQERTS en J. BROER, die, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstel ling b\j hun huwelijk onder vonden. A Helder,Januari 1924. ZONDAG, v.m. 10 uur Da. A. G. B. TEN CATE, van Haarlem. '•Avonds: GEEN DIENST. De Burgemeester van HELDER brengt ter kennis van belang hebbenden, dat by Kon. Besluit van 13 DECEMBER 1923, Nr. 13, is bepaald, dat met ingang van 1 jANUARI 1924 tot nader aan kondiging geen premlön zul len worden toegekend voor het dooden van Zeehonden. Helder, 24 Januari 1924. IJ GEVRAAGD. Oud O. O. O. I. L. vraagt betrekking, onverschillig wat, heeft z.n. borg. Brieven onder Nr. 968, Bureau van dit blad. Gevraagd een Dagmeisje, van 8—3 uur, ongeveer 16 jaar. Aanmelding Maandagmorgen tusschen 7 en 9 uur by: Mevr. ZUIDERVLIET, Laan 47. Een flinke DIENSTBODE gevraagd, van goede getuigen voorzien. Adres: BANDSMA, Zwaanstraat 6 Gevraagd een nat Dagmeisje. niet beneden 16 jaar, van half acht tot half drie, Zaterdag 's den geheelen dag, loon f 4. Zich aan te meiden Hoofdgracht 55 (boven). Terstond of later gevraagd een nette Dienstbode, P.G., zelfstandig kunnende werken en op de hoogte van koken. Brieven onder No 987, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd, met Maart, goed kunnende Melken, by*: Jb. J. K1STEMAKER, Ryksweg 4, Helder GEVRAAGD. y 2 vrienden van de Marine zoeken gem. Zit- en Slaap kamer of Zit-Slaapkamer. Brieven onder Nr. 985, Bureau van dit blad. Jongelui, die wenschen te trou wen, vragen WONING te huur in den prys van 13.— èf4.— per week. Brieven letter K, Boekhandel EGNER, Keizerstraat 37. I AANGEBODEN. GEVRAAGD. Te koop gevraagd een beste 2de-hands HEERENFIETS. Brieven met opgaaf van merk en prys onder Nr. 983, Bureau van dit blad. AANGEBODEN Te koop 1 Sabel met Kwast en Koppel (Zee-Officier) k f 10, 4 Stoelen (groen pluche) k f 20, 1 eikenhout Salon-Tafel (ovaal) k f 12.50 en 1 Wandelwagentje k f 2.50. Adres: Bureau van dit blad Te koop een nieuw ZONNE ZEIL, 4,60IX 2,45M., voor f 10. Adres0. KILA, Kanaalweg 1(5. Te koop een leeg HUIS, voor- en achterkamer, gang en kenken, groot erf. f 1200.—, vry op naam, AdresKoningsweg 43 Te koop SCHOENMAKERSTAFEL, BEREEOSCHAP en LEESTEN. Adres: le Schagendwarsstr. 1. Ter overname aangeboden een nagenoeg nieuw, zwart HEERENCOSTUUM (jacquet) met Overjas, voor slank per soon, tezamen voor f25— Adres: Bureau van dit blad. Te koop van eigenaar lief BURGERWOONHUIS. Direct te aanvaarden, prijs zeer biliyk. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een zoo goed als nieuw EIKEN CYLINDER SCHRIJFBUREAU. Te bevr.: JOH. POSTMA, Spoorstraat 58. H. H. HONDENLIEFHEBBERS. Te koop Jonge HAZEWINDHONDEN Adrns: H. MOOIJ, 2de Vroonstraat. Te koop een Grammofoon met 20 Nummers, voor den spotprys van 15 Qld.ook moola Nummers van 60 cent, ruilen 10 eent. Grammofoonhandel Jonkerstraat 5. Te koop PATHÉFOON met PLA- TENKAST en 40 NUMMERS f 55, ook afzonderiyk. Platenkast!20, Pathéfoon f 36. BevragenBoekh. EGNER, Keizerstraat 37. 1 Te koop een beste NAAIMACHINE met KAST, f 10en een zoo goed als nieuwe GRAMMOFOON met 48 Nummers voor f 18.- Adres: Smidstraat 30. Te huur aangeboden Winkel huis op goeden stand, waarin ruim 20 jaar tabaks- en sigaren- bedryf wordt uitgeoefend. Brieven onder Nr. 986, Bureau van dit blad. 2 ongem. KAMERS tehunr, zeer geschikt voor 2 vrienden. Adres: Bureau van dit blad. Te huur WINKELHUIS, Hoogstraat 127. Te bevr.: Hoogstraat 121. Te hnnr gem. Zit-Slasp- kamer ofZlt-en Slaapkamer met of zonder Pension. Te bevragen in de Lunch room, Havenplein 17. Gem. ZIT- en SLAAPKAMER te huur. Adres: Janzenstraat 10.. PAKHUIS of GARAQE te buur. DAKPANNEN te koop, Adres: Keizerstraat 90. Te huur 2 nette Slaapkamers, f 3.— per week. Adres: Bureau van dit blad. jongmensch van 25 jaar aan een BETREKKINGhanhelpen, onverschillig wat, van zeer goede getuigen voorzien. Brieven onder Nr. 984, Bureau van dit blad. Iemand met gemeentebetrek king vraagt f 150.— ter leen tegen 10 pCt. Adres: Bureau van dit blad. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder brengen, voor zooveel noodig, den inge zetenen in herinnering: A. dat zy, die zich in deze gemeente komen vestigen, hier van binnen veertien dagen ter Se cretarie der gemeente moeten doen blyken, door overlegging van een getuigschrift van woon plaats-verandering (verhuisbil- iet), of andere door de politie deugdeiyk verklaarde papieren. B. dat zy, die de gemeente verlaten, een getuigschrift, als bovenbenoeld, bebooren op tc vragen. Overtreding der bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. C. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertiendagen moet worden kennis gegeven ter Secretarie, met aanduiding van het per ceel, dat men verlaten en het welk men betrokken heeft. Het niet naleven der bepaling wordt gestraft met geldboete van ten hoogste eengulden Helder, Jan. 1924. Gebreide Schoolkousen 65 ct. Grauwe doeken 19 Theedoeken19 Baddoeken 19 Waschhandschoenen 7j Luierponnetjes49 ct, Hoofdluiers 49 Bébésloopjes. 69 Bébétruitjes - 29 Bébébroekjes 29 Molton29 ct. Flanel29 Wit Katoen 25 Geel Katoen. 19 Lakenskatoen 49 Lakensluiers. 54 Oogjeagoed 29 Jaeger tricot Dames hemden v. 300 v.. 145 ct. Flanel Damesnacht hemden nu 269 Damesflanellen 98 Geborduurde Dames hemden 98 Geborduurde Tailles 69 Geborduurde Nacht hemden 219 Verder een party: lappen Vitrage, lappen Bedtljk, lappen Flanel, lappen gebloemd Satinet, lappen Mousseline, lappen Ratiné. Prima Sloopenover- slag59 ct. Dames-Onderjurken, breede strook 219 Prima Damesnacht hemden 198 Prima Pantalons, prima strook 119 Gekleurde satinet Onderjurken. 219 Flanellen Jurkjes 79 Kruippakjes 79 Witte Meisjesschorten 79 Gekleurde 79 Wollen Sjaals. 98 Heerenzelfstrikkers, gehaakt 29 Heerendasjes (vlin ders) van 95 voor 29 Pracht-Bretelles 69 Heerensokken. 29 Gewolde Heeren pantalons 159 ct. Heerenflanellen met borst183 Fransche Dameskousen. 105 ct. Wollen cheviot Plooirokjes 135,160,180, 200, 220, 240 ct. Jaeger Meisjesonderjurken 110,126,140,155,170,185 ct. Flanel Schulpje Beenen Broekknoopen per dozyn Koh-I-Noor Orukknoopen per dozyn Machinegaren (ketting) (Brooks) Gekleurde Sajet, reclame Zwarte Sajet per knot Zyden Lint, zeer breed Bollen Wol Groote bollen Wol, alle kleuren Bollen Zyde, prima Dameszakdoeken Roode Manszakdoeken 1 ct. 2 2 19 6 49 18 10 18 Party blauwe keper Broeken 159 ct. Party blauwe keper Jassen248 Manchester Jongens broeken 129 Cheviot Jongensbroeken 89 Cheviot Jongensbroeken, 13 jaar198 Manchester Mansvesten 369 Mansjassen 998 rr Mansbroeken 389 Blauwe Jongenscapes. 189 Wol Dames-Cheviot, breed105 ct. Wol Heeren-Cheviot, breed .139 Jongensjekker», ratiné, 695 ct. Jongenspakjes, cheviot, 495 rz Jongens Ulsters 695 ZZ 2-persoons Ledikant, -JE: vanaf795 ZS 2-persoons Dekens, prima, vanaf 795 2-persoons piqué Spreien, vanaf 349 ZS Pitch pine Tafeltjes 495 Spiraalmatrassen 2-pers995 Al onze goederen blinken uit door prima kwaliteit, royale maten en solide afwerking, en houden wij aan ons 40-jarlg systeem, door alleen aan te bieden onze alom bekende flinke modellen en degelijke kwaliteiten. MPERS „De Bijenkorf" van WORDT GAARNE RELEVERD DOOR Dagelijks wordt aan huls gehoord en bezorgd In O) c O) O O JE L. O k a L. O ■o e o N B.Ja.fd ..nb.,.L„d, WESTERHOUT, N O 3 a O e 2 IA O n sr 3 13 pBjozeq ue pjooqoB sjnq uee jp-ioM s^fjieBea 6 II II 12 8456789 enz. AfhrertcuMtai Regelmaat fr+.+.+-+A++-+-+ +±A±-+.+4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 7