LIEFDADIGHEIDSVOORSTELUIIG Zondag 8 uur Dansavond! P. SPRUIT, P. VAN DEN BRUL, R. S. VISSER'S ZONEN MUSIS SACRUM Profiteert van 33 ZUIDSTRAAT. Fa. J. v. WILLIGEN. HEEFT U REEDS KAARTEN GEKOCHT Het Weekblad voor den Amateur. W. BIERENBROODSPOT, K. ACKEMA, Koopt nog heden een pakje Blauwzak-Koffie GRATIS Stoomkoffiebranderij en Theehandel SNEEK Opgericht 1794 Des Zaterdags Een Prachtprogramma. Gezellig Bal na. cent Ie rang. 40 cent 2e rang. LOSSE Nrs. steeds verkrijgbaar bij: HEEREN-KLEEOING NAAR MAAI Bestelt Uw drukwerk bij C. DE BOER Jr. iederen WOENSDAG Prijs 45 ct. per V« pond Kwaliteit onovertroffen BUFFETTENg massief eiken, VOOR DE VAN HEDENAVOND? (voor Leerlingen en Oud-Leerlingen van het I Dans-lnstituut „Polak".) RIJKSVERZEKERINGSBANK, Alle ZENUWSTOORNISSEN BOEKHANDEL KANAALWEG 161. der Firma AMSTERDAM. COLBERT-COSTUUM f 65.0° JACQUET- ld. f 70.oo GEKLEED- ld. f78.oo SMOKING- ld. f 82.0° ROK- ld. f 98.oo SPOORSTRAAT 87. AMBTENAREN Adres: Mej. Wed. BUIJKES, STATIONSTRAAT 11 - HELDER. R. DIJKSHOORN, Na gebruik van 6 pakjes: U MOET ONZE MÉLANGE-BOTER EN MARGARINE EENS PROBEEREN. GEGARANDEERD 1STE KWALITEIT. Deze waak, van 28 JANUARI tot en mat 2 FEBRUARI, verkoopen wij tot verlaagden prijs. Mélange-Boter van 75 voor 65 cent per pond; Margarine A A 70 60 A 60 50 C 48 40 CC 40 35 ONZE MÉLANGE-BOTER BEVAT EEN HOOG PERCENTAGE 1 ZUIVERE NATUURBOTER. MONSTERS PRATIS BESCHIKBAAR. HELDER - SPOORSTRAAT 130-132 II 2 Fauteuils 4 Stoelen j met ,eer' van f 75.00 voor f 1 Stoelen"8 j van f 157.50 voor f HO.OO. 2 Bak-Fauteulls 4 Stoelen met moquette Queen Anne van f 175.00 voor f 135.OO. van f 165.00 voor f 135.OO. van f 68.50 voor f 57.50. ct. per el. Tapijtlooper 48 pluche Looper 180 velvet Looper 270 50 cM. breed Cocoslooper voor 50 50 50 KAPSTOKKLEEDEN, DIVANKLEEDEN, veel verminderde prijzen. worden na 9 uur geen advertentlön aangenomen. -:- UIT DEN OMTREK. MASSF.UR-HEILGYMN. voor de P. BRINKMAN, Zuidstraat 18. Inrichting voor Heiig, en Massage. 8preekuur: Maand Dond., Zat. 1J-2J en op verzoek. behandeld J. RUYTER, Hof. dljkstraat 2, Alkmaar. Opname van PatlSnten. Spreekuur dagelijks, van 10—12 en 1—3 uur. Bshalve Donderdag'*. RADI0- Wereld. 8teeds voorhanden een oollectle Stalen van meer dan 300 dessins. Levering netto i oontant. Vsrtagenwoordlger voor Heldor: TE KOOP: Een zeer mooi Huls aan de Loods- gracht Nr. 25, met doorloopend Erf tot de Oostslootstraat. Komt spoedig leeg. Een flink Burgerhuls Breewater- straat Nr. 18. 1 Maart leeg. Het mooie Huls Hoogstraat Nr.88. 1 Mei te aanvaarden. Het Huls met Pakhuis daarachter in de Jan in't Veltstr. Nr. 53. Komt spoedig leeg. Een mooi Burgerhuls 1ste Wllhel- minadwarsstraat Nr. 14. 1 Februari te aanvaarden. Een Burgerhuls Emmastr. Nr. 47. Direct te aanvaarden. Een zeer mooi Huis Hoogstraat Nr. 93. 1 Februari te aanv. Een Burgerhuls Goversdwarsstr. Nr. 11. Direct te aanvaarden. Nieuwe Winkelhuizen opTuindorp. Deze Winkel» zijn voor alle doeleinden in te richten. Eon lief Huls met Voor- en Achter tuin in de Artilleriestraat Nr 2a. Direct te aanvaarden. Het Winkelhuls Torendwarsstraat Nr. 14. Direct te aanvaarden. Een mooi, ruim Huls met doorloo pend Erf aan de Westgracht Nr. 34 Koopprijs f450j.— Direct te aanvaarden. Een lief Huls lste Vroonstraat Nr 50. Direct te aanvaarden. Het Heerenhuls Statlonsstr. Nr 9. Direct te aanvaarden. Een leegstaand Huls Westgracht Nr. 50. Een Timmermans-Werkplaats met Opslagterreln. Direct te aanv. Nog enkele goede Zaken, welke DIRECT zijn te aanvaarden Inlichtingen bij: P BREGMAN, beöedigd Makelaar en Taxateur, LOODSQRACHT Nr. 43 (Rijk, Gemeente, Spoorw., Onder- wijzere etc.), Voorschotten, ook zonder borg. Br., met postz. v. antw., Zuider Crediet- bank Afd. 62, Mauritsweg 3, Rotterdam. Tand-Tschniker Zaandam, houdt spreekuur met ARTS, van O'/a—3'/a TE KOOP: Een flink Huis Statlonsstr. Nr. 24. Direct leeg te aanvaarden. Twee aardige Woonhuljes a. d. Spuistraat Nr. 12 en 14. Spoe dig leeg te aanvaarden. Een flink Huls Voestr. Nr. 6. Bij koop direct te aanvaarden. Esn mooi Huis Nieuwstraat Nr. 25. Met r Februari a.s. leeg te aanvaarden. Het leegstaande Huls Dijkweg Nr. 57. Zeer billijk in prijs. Het leegstaande Woon- en Winkel huis met ruim Pakhuis in de Vlamingstraat Nr. 64. Vorder nog diverse Woningen, als: Wilhelmina-, Nieuw-, Mo len- en Hoogstraat. Geld voor Hypotheek beschikbaar. Vraagt GRATIS inlichtingen bij den Makelaar: Molengraoht 26. VISSER'H0fUE-8EELAM!1924 VISSERS ORANJEZAK-KBFHE MARGARINE-RECLAME! ii ii H ii ii ii n ii ii ii n ii ii ALBERT HEIJN I WIJ VRAQEN EN BEZORGEN ZONDER PRIJSVERHOOQINO AAN HUIS r Filialen door geheel Nederland. I ii is ii TE KOOP: Ean flink Hearanhula Kanaalweg Nr. 29. Met Juni te aan vaarden. Ean Hula Kanaalweg Nr. 99. Dit is zeer geschikt voor Kantoor en Woning. Een mooi Pand aan de Kerkgr 9 60 M. frontbreedte en 20 M. diep, zeer geschikt voor 2 mooie Hulzen op te bonwen. Het Winkelhui» met aparte Boven woning in de Keizerstraat. Esn mooi, leegkomend Huls in de Jan in 't Veltstraat f 1600. Een Huls Middenstraat Nr 110, leeg te aanvaarden, en niet duur. Een lief Huif lste Vroonstraat Nr. 68. Leeg te aanvaarden. Een mooi Hui* met grooten Tuin in de 2de Vroonstraat Nr. 86. Dit Pand is nog met weinig geld te krijgen. Het nieuwe, gerestaureerde Huls aan de Molengracht Nr. 10, met doorloopend Erf. Direet te aanvaarden. Een Werkplaats met Kantoor en mooie Bovenwoning, 134 Meter oppervlakte. Dit perceel is voor elke zaak geschikt, staat Koningstraat Nr. 76 en ia direct te aanvaarden. Het nlauwa, gerestaureerde Huls in de Van der Hamatraat Nr.8, niet duur en leeg te aanv. Ean mooi Huls Nieuwe Hoogstraat. Leeg te aanvaarden. Het moois Huls ln de Van Hogen- dorpstraat Nr. 85, geheel zon der gebreken en billijk te koop. Direct te aanvaarden. 2 Hulzen in de Kelzerstr., zeer geschikt voor WINKELHUIZEN, lste stand Het mooie Huls Van der Ham straat Nr. 20. Direct te aan vaarden. Het geheel nlauwe, gerestaureerde Huls in de Basstraat Nr. 64. Leeg te aanvaarden. Modern Ingerichte, nieuwe Hulzen, staande: RuUghweg en ln de Nieuwe Stakman-B.ossestraat. Een lief Huis aan de Westgracht Nr. 37. Leeg te aanvaarden. 2 Hulzen aan de Westgr. Nr. 59 en 60. Direct te aanvaarden. 2 mooie, ruims, leegstaande Hulzen in de Koningdwarastr. Nr. 27 en 29. Esn Hula Brouwerstraat Nr. 22, voor slechts 11500.—. Alle inlichtingen worden gra tis verstrekt door den Makelaar en Taxatenr: P. PUINBROEK, Kelxerstraat Nr. 3B Jullanadorp. 'Donderdagavond hield de afdeeling Koe gras van den Ned. Bond van Arbeiders in net Landbouw-, Tuinbouw- en Zuiveldebrjjf een openbare vergadering, in het lokaal van den heer H. Veul. Als spreker voor dezen avond, trad op, het hoofdbestuurslid, de heer M. Jonkman uit Haarlem- De ver gadering werd geopend door den voorzitter, ae beer P. Bregman, die èn aan de aan wezigen èn aan den spreker het welkom, toeriep, en daarop aan den heer Jonkman het woord verleende. Spreker deelde aller eerst mede, dat het onderwerp zooals het op het strooibiljet stond, niet juist was, er had moeten staanDe Land- en Tuinbouw- ongevallenwet en wat wij moeten misBen. Allereerst werd uitvoerig stilgestaan, hoe deze wet is tot stand gekomen, en hoelang er mede getraineerd is, eer tot Invoering ervan werd besloten. Daarna behandelde hij de voornaamste punten uit deze wet, en die dan ook van het meeste belang bleken te zijn. Opgesomd werd onder meer, de verschil lende bedrijfsverenigingen met de uitvoe ring der wet belast, waarbij elke werkgever zich vrijwillig kan aansluiten en dat de overigen vallen onder het gebied der Rijks verzekeringsbank in quasie de Raden van Arbeid. De besturen in hunne organisato rische volgorde, de uitkeeringen in hunne diverse verscheidenheden, en evenzoo wat tot een ongeval kan gerekend worden, werd in den breede behandeld. Spreker raadde dan ook een ieder aan, zich het boekje aan te schaffen, waarin op duidelijke wijze de Wet is beschreven door de heer de Putter. Dit was in hoofdzaak het eerste deel van zijne beschouwingen, en kregen wij als tweede gedeelte iets te hooren over „en wat wij moeten missen". In hoofzaak werden hierin behandeld, de Ziektewet die er nog niet is, de Arbeidswet die nog onvolledig is, en noode zag spreker zich genoodzaakt om te spreken over de huidige Werkloos heidsverzekering met zijn veel te hooge contributies en zijn lage uitkeeringen. Nog diverse sociale voorzieningen werden toe gelicht, en werd er door spreker met klem op aangedrongen, dat ieder belanghebbende er thans voor heeft te zorgen, dat de wetten wel verbeterd, maar niet in een hoek ge schopt worden. In het kort, en wellicht voor velen nog niet duidelijk, had spreker zijn gevoelens ontvouwd, en werd een oogenblik gepauzeerd, en de gelegenheid geboden vragen te stellen, waarvan door een paar toehoorders werd gebruik gemaakt, en tot hunne tevredenheid nader werden ingelicht. Niemand meer het woord ver langende neemt de voorzitter het woord, brengt den heer Jonkman dank voor zijn gehouden betoog, hoopt dat het niet de laatste keer zal zijn dat bij in ons midden is, dat het wellicht de laatste openbare samenkomst is in ditseizoen, dat het te betreuren is dat er zoo weinigen weer ter vergadering zijn, en dat de thuisblijvers nog wel hoofdzakelijk menschen zijn, die op het moment de vruchten van de orga nisatie plukken. Daarna sluiting. Met het maken der huisaansluitingen op den laagspanningskabel, is alhier een begin gemaakt, doch de ingevallen vorst zal wel weer eenige stagnatie teweeg brengen. De verdelging der malaria-muggen is ook weer begonnen, en ziet men dan ook dage lijks de daarmee belastte personen, van huis tot huis trekken, om de muggen in hunne schuilplaatsen te verschalken. Voor rekening van den heer J. C. Oost, zal alhier, op een perceeltje grond naast de Kerk, een groentenwinkel met annex woonhuis, gebouwd worden. Vrijdagmorgen was er bij het café van den heer J. Slikker, wederom paardenmon- stering. Slechts één exemplaar was aange voerd. Er werd niet gehandeld. Behagen. Het is een niet te ontkennen waarheid, dat de slechte veehandel in het nieuwe jaar belangrijk is teruggeloopen voor de mees ten, die hun inkoopen tegen belangrijk hoo- ger prijs deden. Wij weten, dat de handel in vette koeien in den herfst van 1923 zeer hoog was, dus blijft er voor den boer, bij een terugloopenden vetprijs, niet veel over. Het algemeen, de consumenten in 't bij zonder, hebben weinig aan deze verlaging, daar de slagers bij verhooging er wel tijdig bij zijn, maar dat bij eene verlaging wel eens vergeten. Maar dat er thans buiten gelaten, de prijzen waren Donderdag niet alleen te Schagen belangrijk minder, doch over de geheele linie was de markt ver stoord. Eenigen willen dit aan den grooten invoer van buitenlandsch vleesch wijten, wij gelooven, dat het meer een gevolg is van den ellendigen toestand in Europa. Voor koopers van eenig belang kunnen wij de Balkan-Staten en al de landen van Midden- en Oost-Europa wel uitschakelen. Dan vol gen Frankrijk en België met de toenemeïide verlaging van de frano. In het grootste deel van ons oude werelddeel is geen geld meer voor vleesch, de fiscus eischt alles op voor de schatkist, waaruit Mars toenemende som men voor het oplaaiende militarisme eischt. Zoo is dan nu de prijs voor eerste kwa liteit vetvee f 1.15 k f 1.25. In enkele cen trale marktplaatsen van Nederland was dit in het laatst der vorige week f 1.10 f 1.16. Wanneer wij naar de oorzaak der daling van de vleeschprijzen informeerden, was het gelijkluidend antwoord, dat komt door den invoer van Deensch vleesch. Zeker, die invloed is zeer belangrijk en dat moet na tuurlijk invloed op de markt uitoefenen, maar volgens onze meening zijn er meer en belangrijker factoren, die de prijzen be- heerschen. De verminderde koopkracht der bevolking, werkeloosheid, zware lasten, ver mindering van invoer, staking van beta lingen, de algemeene malaise, die allen te samen, moeten grooten invloed op 't vleesch- gebruik uitoefenen. Ook de lange, strenge winter, die zooveel eischt, spreekt een woordje mee. De Scha- germarkt was iets hooger dan voor eene week. De eerste kwaliteit koelen stond op f 1.25 per K.G., dat was wel iets boven den gemiddelden prijs, dooh door den kleinen aanvoer was de handel in de beste soorten nogal willig: 2de kw. gold f 1.10 f 1.15,3de kw. f 0.95 f 1.Melk- en kalfkoeien ston den, wegens de strenge koude, op de markt- stallen. Daar werden prijzen besteed van f 275.tot f 450.Nuchtere kalveren blij ven hoog: flö.en f26.—. Overhouders loopen van f85.tot f46.Voor varkens werd van f 0.66 tot f 0.76 per K.G. besteed. In het tijdperk 20 Aug.—28 November, werd uit de volgende afdeelingen op Texel aan het Hoofdbestuur der vereeniging voor de verpleging van minder gegoede lijders aan vallende ziekte het onderstaande bedrag afgedragen: Den Burg f10.625, Koog f 1.80, Oudeschild f26.95, Hoorn f8.03, Waal f30.775. De ziektevereeniging „Help u zelf" te Schagen hield aldaar gisteren hare jaarvergadering, die door 82 leden werd bij gewoond. Bij de opening sprak voorz.. de heer Th. Roep, over de voorgespiegelde ver wachtingen van 1923, wat voor de ziekte- vereenigingen even zooveel teleurstellingen waren geworden. Gelukkig was „Help u zelf" krachtig genoeg om het centraal gezag en de centrale hulp te kunnen ontberen. Daarna kwam de beurt aan de verslagen van den secretaris, 't Was goed werk, dat verdienden bijval vond. Ook het cijferverslag van den penningmeester werd met belangstelling aan gehoord. De ontvangsten bedroegen f 1284.95, de uitgaven f 1189.63. Er kwamen bij 27 van de 150 leden 806 ziektedagen voor, dat was 6 meer dan in 1922. De ongeschiktheid tot werken was bij 5 leden het gevolg van een ongeluk. De heer J. Kok bracht verslag uit over het financieel beheer. Alles was vol komen in orde bevonden. De penningm. de heer O. Veldkamp, werd dan ook met lof gedechargeerd. Tot bestuurslid werd herkozen de heer N. Hoogschagen, gekozen werden de heeren W-. Kiezeling en J. Klerk, lid van de finan- cieele commissie werd de heer O. Brammer. Deze verkiezing ging volgens ongeschreven evenredige vertegenwoordiging. De uitkee- ring bleef op f 1.25 per dag of f 7.50 per week. De duur bleef 20 volle weken, 20 halve en 28 weken één vierde. De modelstatuten werden gedeeltelijk voor gelezen, de vergadering besloot tot invoering. Aan het slot deelde Voorz. een en ander mede over het Sanatoriumfonds. Hij meende, dat dat er kan en moet komen. De zieke kan dan naar eigen keuze hulp zoeken voor zijn ziek of geschokt gestel. Daarna sluiiing. Breezand. Donderdagavond 24 Januari hield de Nuts- vereeniging „Vriendenkring" een vergade ring met dames in het lokaal van den heer Jb. Borst. De voorzitter, de heer A. Raap, heette de aanwezigen welkom en hoopte, dat 1924 voor hen, alsmede voor de vereeniging, een goed jaar moge zijn. De notulen werden daarna gelezen en goedgekeurd onder dank. De heer O. van Oorschot had als lezing gekozen een drietal korte schetsjes: Trein- gevallen, Vrijgezellen en St. Nicolaas, terwijl de heer O. W. van Oorschot als vaste bij drage gekozen had: „Waakhond". Zoowel lezing als bijdrage ontvingen een gunstig onthaal. Ook het tooneelstukje „Acht dagen na de bruiloft" viel blijkbaar in den smaak. Na de pauze werden eerst eenige korte kamerstukjes opgevoerd. Door de heeren O. en O. W. van Oorschot: „Hannes bij den photograaf"; door de dames Van Oorschot Van der Peet en L. van der Aart achter eenvolgens: „Eeuwig Trouw" en „Wij arme Vrouwtjes", waarvan zij bij het publiek veel pleizier mochten beleven. Daarna kregen we nog een drietal voor drachten en wel: „Hannes op Koninginne dag", door den heer C. van Oorschot; „Kriek met 'n betrokken lucht", door den heer K. Nieuwland, en „Tabé Nonja", door den heer J. Wiggers, aan welk drietal een hartelijk applaus ten deel viel. Toen sloot de voorzitter, met te consta- teeren, dat het een aangename, gezellige avond was geweest, waarvoor hij allen dankte, die daartoe hadden medegewerkt. Eenigen tijd geleden waren de pluimvee houders alhier opgeroepen tot vergadering, ten einde hun belangen daar te bespreken en zoo mogelijk te komen tot de oprichting eener vereeniging, die zich ten doel zou stellen deze belangen zooveel mogelijk te bevorderen. Op deze flink bezochte bijeen komst kwam onder de bespreking duidelijk naar voren, dat velen niet alleen van het belang eener pluimvee-vereeniging door drongen waren of daarvan werden overtuigd, maar dat zij ook de stichting van zoodanige vereeniging hier ter plaatse alleszins moge lijk en ook wenschelijk achtten. Een voor- loopig Bestuur werd gekozen, hetwelk in opdracht kreeg verschillende zaken nader te onderzoeken en de noodige voorberei dende maatregelen te treffen, om vervolgens zoo spoedig mogelijk opnieuw een openbare vergadering van belanghebbenden uit te schrijven. Deze vergadering nu had Woensdagavond plaats. Hier werden de ontworpen statuten en het huish. reglement in behandeling ge nomen waarop de pluimveevereening „Bree zand" definitief werd opgericht. Het voor- loopig Bestuur, bestaande uit de heeren A. Pranger, voorz., G. Vergaai, secretaris, A. de Beurs, penningm., M. Broers, Mz. en J. Pranger, Commissarissen, werd tot definitief Bestuur gekozen. 30 personen traden terstond als lid toe, terwijl verwacht werd, dat nog vele niet aanwezigen zich zouden aansluiten. Het lidmaatschap bedraagt f 1 per jaar, terwijl het Bestuur heeft uitgerekend, dat uit een heffing van 7°/o ruimschoots alle on kosten gedekt kunnen worden. Gegevens zijn iugewonnen bij de pluimvee-vereeniging Callantsoog. Dienovereenkomstig wordt aan de Ned. Eierveiling te Amsterdam de voorkeur gegeven. Elk lid verplicht zich, al zijn eieren over de veiling te verkoopen, uitgezonderd broed- eieren. De eieren moeten gestempeld worden en zij worden geschouwd op de veiling on der garantie van de veiling. Het vervoer naar Amsterdam zal geschieden p. E.S.O.N.A. Voor het ophalen der eieren zijn vier in schrijvingen ingekomenKrouwel, 1000 eie ren f 1 of f 0.60 per kist. Gebr.IJsendoorn, 1000 eieren f 0.85 of f 0.42 j per kist, Blauw- boer, 1000 eieren f 2 of f 1 per kist en P. Wagenmaker, 1000 eieren f0.60 of f0.80 per kist. Aan het Bestuur wordt overgelaten hieruit een keuze te doen. Na nog zeer uitvoerige besprekingen sluit de voorzitter omstreeks kwart voor twaalf de vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 8