T Derde Blad. VAN ZATERDAG ZG JANUARI 1924. BEMALING OP TEXEL. (Ingezonden). ■Onder deze benaming komt in uwe courant van j.1. Zondag een zeer lezenswaardig stuk voor van den heer M. Hoewel ik niet kan be schikken over diens welversneden pen, zou ik gaarne hierover eenige opmerkingen willen maken. Het is juist, dat'het groote waterschap'„De dertig polders" elk plan tot verbetering van Waal en Burg tegenwerkt. Het is echter het oude Texel oftewel de tegenwoordige dertig polders, dat een groot voordeel heeft gehad met de inpoldering van den inham Waal en Burg, nu reeds eeuwen her. Niet de bedijkers, hun landaanwinst bestond alles behalve uit> een Beemster of Purmer; voor het grootste gedeelte langveen, dat nog geen tweede kwaliteit hooi oplevert. Voor hen ware 't voordeeliger geweest dezen polder te laten drijven. Met recht zou dan de vraag gesteld mogen worden, wat er dan van Texel zou overgebleven zijn. Zeer waarschijnlijk zou de zee hoe langer hoe meer hebben inge vreten! en ten' laatste geheel en al verzwolgen. Het oude Texel werd immers met de inpol dering van Waal en Burg en Nieuwland ont heven van het onderhoud van een complex zee dijken van pl. m. twee uur gaans. En dat dit onderhoud1 geenszins een kleinigheid was, be wijzen de nog heden ten dage bestaande walen als even zoovele doorbraken (Overtoomswaal, Waswaal, Wegeswaal, Diepwaal, Waaldam) De toenmalige regeering heeft dit dan ook gewaardeerd. Keizer Maximiliaan verleende Waal en Burg in 1418 vrijdom van korentien den, wat In die dagen hoogst zelden plaats vond. In hetzelfde jaar werd het door hem aan de bedijkers uitgegeven als een ambachtsheerlijk held. Daar de hooge gronden van de 80 polders en Staatsdomeinen eigenlijk geen bemaling behoef den, is er ook wel eens een ander plan ter sprake gebraoht. Het water van genoemde gronden n.1. in een afzonderlijk kanaal te lelden, door de Lange walen naar de Zulderzeesluls. Waal en Burg met het Burger Nieuwland had dan zoo'n groote watermachine niet van noode. Of dit plan ook grooter geldelijke offers eischt is mij niet bekend. In elk geval staan pol ders en waterschappen onder provinciaal beheer en het is te hopen, dat deze zaak eens eindelijk met recht |en billijkheid zal worden geregeld. B. AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. ROND DEN DAM. Vroeger, in lang vervlogen eeuwen, toen de „mare", het „gerucht", nog rond ging van mond tot mond en het „laatste nieuwe" de menschen slechts bereikte door middel van rondtrekkende zangers, zeggers en troubadours; vroeger waren het de „goden", die. als krant fungeerden! Het gebeuren der menschheid, de dingen, die hun dagelijkse!) leven beïnvloedden, werden door die „goden", die de volksverbeelding zich schiep, als in een spiegel opgevangen en dan door middel van de rondtrekkende zangers weer teruggekaatst naar dit ondermaansche tranendal.Het oorspron kelijk spiegel-beeld, ver-levendlgd, verpoëti- seerd en door-een-gemengd, als gevolg van het toeven in de goden- en helden-wereld, kwam ook toen, vroeger, dikwijls niet geheel zuiver in zijn oorspronkelijke omtrekken weer terug.... De Goden, die de spiegels ophielden, keken niet allen uit denzelfden hoek, en hielden hun diverse spiegels ook niet ln denzelfden stand. En zij krakeelden en streden ouderling óók W'öl!» i Het publiek van 'toen wist dit. En ln de „sagen", vertellingen en verhaien, die het ge werden, onderkende1 het dlkwerif dien Istrljd en dat krakeel..Maar dit weten leidde niet tot cynisme, tot gebrek aan waardeering voor de zeggers en zangers'.Want altijd was er ln dien strijd een hoog en hart-verheffend element. Men sprak van „godenschemering".... Thans, ln deze moderne tijden* nu het „laatste nieuws" ons niet meer bereikt in den vorm van gedragen zangen en sagen maar in den vorm van haastig en min of meer ge lukkig al naar het uitvalt vertaalde -tele grammen, moet men van.... „krantensche mering" spreken. Waar eertijds achter de verschillende manie ren, waarop het publiek werd ingelicht, de „go- den"-strljd leefde, daar' leeft thans veelal dien van concurreerende kranten-directies! En een vooruitgang is het niet. Want dezen tegenwoordigen „strijd" heeft, ln tegenstelling tot dien' ouden, over 't geheel genomen een voor onze beschaving nogal beschamende kant. Er zijn gunstige uitzonderingen. Zeker. Er valt ihier en daar te wijzen op rechtschapen „strijd" en kranig doorzettings-vermogen, zon der kleinheid. Geen die het beter kunnen1 weten dandte lezers van de Heldersche Courant! 1 Maar tóch in 't algemeen??! Krantenschemering! We hebben hier de laatste jaren al zoo een en ander daarvan mee gemaakt!Er was een tijd, dat „ter stich ting van het publiek, het toeren-aantai der per sen door „spionnen" van elkaar be-oorlogende bladen wederkeerig werd opgeteekend van.... achter de ruiten der gebouwen op de Prinsen gracht, onze krantenwijk, af. En men rekende elkander op grond van deze spionnen-gege- vens voor, dat net gepubliceerde oplage-cijfer te hoog was! Er was een tijd, daarna, dat beschuldigingen van omkooperij door de „Entente" of door de „Centralen over en weer werden uitgebracht. Er was er, vervolgens, een, dat het „Gouden Kalf" in het Rijk van de Koningin-der-Aarde zonderlinge sprongen deed. En nu men dan, nadat dit veel-aangebeden beestje getemd en verwijderd was, dacht einde lijk eens wat rust te krijgen is het lieve leven weer opnieuw begonnen met de aantijgingen door „Het Volk" tot „De Telegraaf" gericht in verband1 met een gesloten contract met de Rus sische regeering vóór de ^evolutie.. In een vorig nummer van dit blad werdien de „feiten" reeds gemeld. Wederkeerig wrijven de twee bladen elkander lage motieven aan en, in- plaats van een „strijd van goden" komt o, moderne tijd! het gekijf sis van twee buur vrouwen uit de achterbuurt, wier „herrie" ten-, slotte tot voor den rechter, in den vorm vati een aanklacht wegens beleediging" wordt voor gezet. Krantenschemering! En"'t geeft weer te denken in de richting van een soort „publiek-rechterlijke" regeling der Pers. Valt in die richting, vraagt men zich weer af, niets te bereiken ter „saneering" Van den toestand? Kan, met behoud van het „vrije woord" eerste vereischte van een gezonde democratie hier uit het betrokken bedrijfs leven zélf geen organisatie geschapen worden, die, zooals b.v. de Kamers van Koophandel dat in zekeren zin op hun gebied doen, een en ander in vaste banen leidt?' Komt men er niet toe te peinzen over instelling van een soort „Pers- Kamer" met eigen, zelfstandige bevoegdheden? Dergelijke vragen komen in dezen tijd weer naar boven. En mèt hen de verwondering over het feit, dat er over dit toch ongetwijfeld uiterst gewichtige probleem, in'ons land, in tegen stelling met. sommige andere landen, met name Engeland nog zoo weinig gedacht wordt! (De eenigste, die, bij; mijn weten, dit vraag stuk diep onder de oogen heeft' gezien, is ir. J. Kiewit de Jonge in zijn werk „De Politiek der Toekomst", uitg. P. W. van Kampen.l) Hadde men- den nieuwen Amerikaanschen ge zant, de heer Tobbin, die hier deze week enkele dagen doorbracht, deze, onze krantenscheme ring voor-gevoerd, mogelijk was hèm de ergernis, die velen er door gevoelen, ontgaan en had hij- de toestand hier ideaal gevonden; in zijn vaderland is er geen „schemering",' maar een verblindende, vurige kranten-chaos! Maar men heeft er hem niet voor-gevoerd. Men had beter te doen. IMen voerde hem langs onze kunstschatten, niet alleen die in het Rijks museum, waar onlangs door toedoen van de Vereeniglng „Rembrandt" weer eenige oude meesterwerken aan de verzamelingen werden toegevoegd (hulde aan dit „particulier initia tief!"), maar ook langs die ln een aantal onzer patrlclers-wonnigen. ■Maar niet èdleen op deze stille, oud-vaderland- 3che wijze heeft men don gezant ontvangen. Den laatsten dag van zijn bezoek, heeft men hem ook nog een, op „z'n Amerlkaansch" geor- ganlseerden avond bereid. Daartoe was de zaal van het Theater Tuschlnsky (op zichzelf trou wens al een zeer geslaagd product van onze mo derne, inheemsche kunstnijverheid!) door de Ned. Oommissie voor Verkeerspropaganda in Amerika, afgehuurd. Een aantal films van ons land en van ons Indlë werdl voor den gezant „afgedraaid" en toonde hem wat hier en ln „de Oost" den Amerikaanschen toerist kan geboden worden. Baron Krayenhoff, die reeds ter bevor dering van het Amerlkaansch bezoek, in het land van den Dollar een propaganda-tournée heeft ondernomen, hield! daarbij een vlotte causerie. Men kreeg den indruk, dat inderdaad Nederland n Amerika er meer en meer „ln komt". En dat zal nóg meer het geval zijn Indien zoo nu en dan gezaghebbende Nederlanders in Amerika ris sprekers gaan optreden. Ook daar werd een begin mee gemaakt. In Febr. a.s. zullen n.1. de heeren W. Westermann, Voorzitter der Ned.- Amerlkaansche Kamer van Koophandel, en prof. Treub, met dat doel een reis ondernemen. Baron Krayenhoff stak echter, aan 't eind van zijn toespraak, ook nog nven de hand in eigen boezem; of liever: lr. die van.... de brand kasten onzer hóteliers! Ons land 't werd ons terdege op 't hart gedrukt! heeft in het buitenland, en speciaal in Amerika, voor wat de bótels betreft, nog altijd een zeer slechte naam. Onze hótel-goden hebben te leeren hun Amerl kaansche dollar-lusten wat ln te toornen, doen jij dat niet, dan helpt tenslotte al het „proga- g-eeren" tóch nog maar weinig! Een woord en een waarschuwing, in de eerste plaats wel bestemd voor onze hoofdstedelijke hóteliers! De concurrentie, vooral van eerste-klaB hótels, s hier, na de mislukking van de Atlanta-hótel- plannen en van die van andere combinaties, niet oijster groot. En er wordt dan ook eiken zomer, n het reis-selzoen een geduchte aanval op den oerlsten-stroom, die van over den grooten ha ring-vijver komt, ondernomen. Misschien dat de toestand al automatisch betur wordt als de Mlddendam-hótel-plannen ter elfder are nog eens hun beslag zullen krijgen en als het gerucht, dat een groot hótel gebouwd zal worden in de verbreed© Vijzelstraat, waarheid blijkt. Maar, ln afwachting daarvan doe men eerst ten dezen maar eens aan zelf-herziening. Levende zèlf-herziening: het is iets bij welks gratie ieder werkelijk kunstenaar tenslotte be staat en werkt. Geen sprekender voorbeeld van de geldigheid van deze stelling dan.... Toorop. In het Gebouw voor Beeldende Kunsten in de Vondelstraat werd dezer dagen een merkwaar dige verzameling van het werk van dezen, ouden .■heester-schilder bijeengebracht. Het is een over zichtelijke verzameling. Overzichtelijk in dien zin, dat men niet alleen een goed beeld1 krijgt van al Üe vele en verschillende periode's van Toorop's eigen kunst, maar dat men er ook in ziet het streven, het beweeg en de idealen van een geheel artisten-geslacht. Toorop heeft In zijn jonge jaren en nog lang daarna den in vloed ondergaan van eigenlijk Alle scholen en richtingen, totdat hij eindelijk tot zijn symboli sche, gedachte-weergevende kunst kwam en voor zich een vast geestelijk tehuis vond in de Roomsch-Katholieke Kerk. Wie een indruk wil krijgen van wat de gemoederen der kunstenaars n de laatste kwart eeuw beroerd heeft en in spanning hield, hij kan niet beter doen dan leze merkwaardige Toorop-tentoonstelling te bezoeken: zij is niet alleen representatief voor lezen schilder zelf, maar voor een geheel ge slacht tevensl Representatief, kenmerkend voor dezen jjd is: dat de „serieuse" tooneelgezelschappen .neer en meer gedwongen worden zich aan de, „8musements"-kunst te gaan wijden. „Negatief" ;noge dit jammer zijn: er komen weinig of geen echte „tooneelwerken" meer voor het voet- Icht; „positief' echter heeft 't zijn voordee en. Waar vroeger dit „amusements-tooneel" uitsluitend werd gekarakteriseerd door kluchten als „Domme Doortje", „Bleeke Bet", „Roode Sien", enz., enz., daar hebben we tegenwoor dig tenminste blijspelen als „t Krokodilletje" bij Musch en Van der Horst, „Om 10.000 Dol lar" bij Comoed'ia, „De Man uit Frankrijk" bij het Nieuwe Tooneel en „Zijn we dat dan niet allemaal" bij Rooyaards. Het is in alle geval een „vooruitgang", waar mede men zich troosten kan. Al is de troost misschien wat kaal! BUITENLAND. Er bestaat misschien wel eens gelegenheid, ook in verband met Engelsche publicaties op dit terrein, in een afzonderlijk artikel verder op de zaak in te gaan. Het L V. V. en den Volkenbond. In Nov. 1.L hoeft L V. V. oen brief gericht aan don Raad' van den Volkenbond, teneinde dit lichaam te vragen, maatregelen te willen besproken, om den ellendigen toestand van het Duitsche volk ©enigszins te verbeteren. In antwoord hierop deelde Sir Eric Drum mond, secretaris-generaal van den Volken bond mede, dat de eenige wijze waarop de zaak in den Raad van den Volkenbond ge bracht kan worden, zou zijn, dat do leden van het I. V. V. hun invloed aanwenden in hun landen, teneinde hun regieering er toe te be wegen, dat zij de plaatsing van de kwestie op die agenda verlangen. Verder doelt hij mede, dat do brief ter kennis van de leden van den Raad werd ge bracht. Het I. V. V. merkt hierbij op, „dat niet dit antwoord doch het niet-optredon van den Raad van dien Volkenbond ons ten zeerste heeft teleurgesteld." Wat betreurd moet wordën, Is dat geen' der leden van den Volkenbond' don toestand van Duitschlland blijkbaar ernstig genoeg geno men heeft, om naar aanleiding van den brief een voorstel in te dienen. Men mag toch van menschen, die zóó goed op d'e hoogte zijn als de leden van den Volbenihondsraad worden geacht te zijn, verwachten, dat zij het gevaar, hetwelk op dit oogenblik in Duitschland be staat voor geheel Europa, terdege inzien, zoodat in dat geval op zijn minst genomen een voorstel had' kunnen worden gedaan, om het secretariaat uit te noodigen, een be spreking in de volgende zitting voor te be reiden. FRANKRIJK. Het Fransch-Zwltsereche zonegesehU. Genève, 26 Jan, Polncaré'a antwoord op die Zwitsersche nota van 12 November Inzake het zonegeschil is heden in bezit van^ die Zwitsersche regeering gekomen en ofschoon de tekst nog niet is geopenbaard is er reeds genoeg van bekend geworden om zonder gevaar van tegenspraak te kramen verzeke ren dat de oplossing van. hot zonegesohll geen stap verder is gebracht. Ondanks de voortdurend herhaalde verklaringen van Motta dat Zwitserland er niet aan denkt in nieuwe besprekingen met Frankrijk te tre den, voordat dJe rechtsvraag van Frankrfjk's recht op de eenzijdige opheffing der vrij® zones beslist Zal zijn, gaai Polncaré voor de Zwitsersche regeering tot vriendschappelijke besprekingen over het nieuwe economische regiem uit te noodigen, In een bijlage wor den dan, voor het geval Zwitserland nieuwe onderhamdelinjgen mocht blijven weigeren, de vragen opgesomd waaromtrent Polncaré bereid zooi zijn arbitrage te aanvaarden. Zooals na Polncaré'a opmerkingen in de Fransche Kamer in December niet anders te Verwachten was hebben die vragen uitslui tend betrekking op het nieuwe economische stelsel dat voor de oude vrije zones in de plaats zal treden en wordt de rechtsvraag zelf geheel uitgeschakeld. Na Motta's laatste rede in de Zwitsersche Kamer bestaat geen twijfel dat de Zwitser sche regeering die Fransche voorstellen on aannemelijk zal verklaren. De asch van Janrès. Ferdinand Buisson, het socialistische Ka merlid', had schriftelijk tot Polncaré de vraag gericht of hfjl den ministerraad in kennis had gesteld van een motie, waarin' wondt voor gesteld de asch van Jaurès naar het Pan theon over te brengen en welke beslissing daaromtrent genomen was. Poinoaré beantwoordt Buisson in bet Staatsblad. Hij schrijft: Toen er sprake van geweest is in het huls, waar Jaurès ver moord is, een gedenkplaat aan te brengen, heeft dé regeering het plan tot een plechtig heid op dén openbaren weg goedgekeurd. Die-goedkeuring zal gehandhaafd worden den diag. waarop die hulde aan den grooten socialistlschen redenaar gebraoht zal wor den. De regeering beeft voorts den naam van Jean Jaurès gegeven aan het gymnasium te Oastres. Zij gelooft niet, dut er onder deze omstandigheden aanleiding bestaat om de asch van een politicus, wiens naam de harts tochten van de politieke partijen nog steeds in conflict brengt, naar het Pantheon over te brengen. Zij doet opmerken, dat het langer dan dertig jaar na den dood van Gambette is geweest, dat zijn hart naar het Pantheon is overgebracht. D ©communistische Humanité maakt hij dezen brief van Poinoaré eenige onaange name opmerkingen aan het adres van den minister-president. Poinoaré, zoo zegt het blad o.m., heeft niet vergeten, dat Jaurès hem ln 1918 „president van de reaotle en van den oorlog genoemd heeft ENGELAND. De staking bij de spoorwegen. Londen, 25 Januari. De leden van den Na- tionalen Bond van spoorwegpersoneel te Huil, die zich bij de staking hadden aange sloten, hebben ten getale vandrie honderd den arbeid hervat. Ook wordt «>emeld, dat de stakers van beide bonden te Newcastle en Llverpool en andere oentra van arbeid het werk hebben hervat. Daarentegen behelst een bericht uit Carlisle dat de leden van den nationalen bond zich ten getale van vijfhonderd bij sta kers hebben aangesloten. Men vreest dat de staking te Carlisle zich tot het stationsper- soneei zal uitbreiden, indien het geschil niet spoedig bedecht wordt. Donderdag was een algemeen© verbetering in den treinenloon. vooral in de Plattelands- districten en behalve de noodzakelijke levens- midelen was het mogelijk ook een zekere hoeveelheid andere goederen te vervoeren. De marine-basis te Singapore. Londen, 26 Januari. Volgens de Westmin ster Gazette, is de regeering reeds besloten het plan voor het inrichten van een marine- basis te Singapore in het belang van de spaarzaamheid op te geven. DUITSCHLAND. Relletjes ln den Berlijnschen gemeenteraad. In den Berlijnschen gemeenteraad is Donder dag bij de behandeling van een dringend voor stel der communisten tot betere betaling van het trampersoneel en de werkloozen weer groot tu mult ontstaan op de dichtbezette tribune. De voorzitter constateerde, dat er een' stinkbom in de zaal was geworpen. De vergadering werd herhaaldelijk geschorst. Het voorstel, waarvan door rechts de dringendheid werd betwist, kon niet worden afgehandeld. Na een scheldpartij en het zingen van de Internationale verliet het publiek tenslotte de tribune, waarna de behan deling van de belastingvoorstellen kon beginnen. Het separatisme ln dte Palts. Naar Berlijn draadloos meldt, is het te Laute- recken in de Palts hij een betooging van de bevolking tegen de separatisten tot een vecht partij gekomen, waarbij de separatisten blinde lings op de menigte vuurden, Fransche gendar men kwamen de separatisten te hulp, terwijl 's avonds te hunner bescherming Marokkansche troepen aankwamen. Spiers, 25 Jan. De zoogenaamde autonome regeering schijnt voornemens te zijn een aantal Paltsers, die Clive over het separatistisch be wind ingelicht hebben, in hechtenis te nemen, hun vermogen te confiskeeren en hen het land uit te zetten. Zij hebben reeds alle roerende •goederen van den wijnbouwer Poth uit Duerk- helm in besiag genomen en andere leden van den bond van wijnbouwers uit die plaats met uitzetting gedreigd'. Berlijn, 25 Jan, Gisterenavond werd de separatistenleider Schlich, die indertijd' de leider was van de separatistische actie in het district Mayen en gedurende de heerschappij der sepa ratisten aldaar als landraad fungeerde, tusschen Nieder- en Ober-Mendig doodgeschoten. Hij werd door acht kogels gétroffen. Van de daders geen spoor. Essen, 26 Jan. Van ongeveer vijftien be langrijke kolenmijnen is bericht gekomen, dat de kolenproductie gedeeltelijk moest worden stopgezet, daar tengevolge van de totaal onvol doende distributie van wagons van de zijd© der Fransch-Belgische regie de kolenmijnen niet in staat zijn de geproduoeerde kolen te vervoeren. Berlijn, 25 Jan. Gisteren heeft een hevige ontploffing ln het laboratorium der Leunawerke bij Merseburg geweldige schade aangericht. Er werden twee personen op slag gedood, twaalf zeer zwaar en velen licht gewond. Van de twaalf zwaargewonden zijn reeds vier aan hun wonden overleden. („HbL"). KORTE BERICHTEN. De machtigingswet in Duitschland zal op 15 Februari, wanneer zij buiteü werking treedt, niet worden verlengd. In Wurtemberg zijn communistische omwentelingsplannen aan het lioht gekomen. Von Kahr, de algemeene staatscommia- saris voor Beieren, heeft een stakingsverbod voor de vitale bedrijven uitgevaardigd. De Petersburgsche sovjet heeft op voor stel van Zinovjef besloten de stad Petrograd om te doopen in Leningrad. Te Londonville, in de provincie Vermont (Canada) heeft een hevige brand gewoed. Tot dusver is komen vast te staan, dat vier Eersonen in de vlammen zijn omgekomen. 'e schade wordt geschat op 600.000 dollar. OOST-INDIE. De aankomst van de onderaeeboot- flottlelje. Aneta meldt hieromtrent het volgende aan het „Bat. Nbl.": Onder enkele leden van de Bataviasche Jacht club zou de aankomst van de „Pelikaan", het nieuwe moederschip voor onderzeebooten, met de K II, K VII en K VIII aanleiding zijn om het oonvooi Maandag, liefst in voile zee, tegemoet te stoomen of te zeilen. De „Pandorra" trok er reeds vroeg op uit, terwijl wij in staat werden gesteld om aan boord van ae „Barent Fockesz" de binnenkomst van de oorlogsschepen mee te maken. De tocht door het oude havenkanaal vanuit Pasar lkan naar de zee in de vroege morgen uren was een genot, maar het kanaal waren wij nog niet uitgevaren of heel in de verte, voor den ingang van de Priokhaven zag men met het bloote oog nog flauw de omtrekken van een schip, dat daar rustig voor anker lag. Zou het de „Pelikaan" zijn? Maar dan zou het plan om de schepen in volle zee tegemoet te varen irf duigen vallen. De kijkers maakten reeds spoedig een einde aan de onzekerheid, want daar lag inderdaad reeds het moederschip, dat 's nachts reeds voor Priok was aangekomen, terwijl daarnaast kleine grauwe heuveltjes boven het zee-oppervlak opdoemden, die bij nauwkeu rige beschouwing de commandobruggen van de drie onderzeebooten bleken te zijn. Al spoedig voeren wij in een boog om de „PeLlkaan" heen, waar alles en allen reeds ln beweging waren, en zoo verschenen aan beide kanten opnieuw de kijkers om elkaar beter te kunnen opnemen. Vroolijk zwierden armen en zakdoeken als welkomst door de lucht en aan boord wuifde men ons even hartelijk toe. Toen gingen de vlaggeseinen de lucht in. Even voor achten kwam er beweging in de groene rompen; aan weerszijden sputterde bet water door de schroeven hoog op, terwijl een dikke rookkolom verried, dat men onder stoom lag. Langzaam voeren toen de K 'II, K VII en de K VIII op tot zij vlak bij hun moederschip lagen en meteen doken vanuit de heerlijke mor genlucht twee marinevliegers omlaag om hun welkomstgroet te brengen aan de nieuw geko men en. De derde uit de luchtescadrille kwam uit het marinevliegkamp ons tegemoet en gedrieëlijk gingen ze weer verder. Bij half negen koerste de „Pelikaan" met de drie onderzeebooten achter zich in één lijn daar op naar den haveningang. Van een voor- en achtersteven donderden daarbij, ae 21 saluutschoten, die met een gelijk aantal werden beantwoord door de saluutbatterij van het marinevliegkamp, juist op het oogen blik, dat de schepen den ingang hadden bereikt. Kalm en rustig werd daar geankerd bij de boeien, terwijl van de gouvernementsschepen het welkomstsein aan den mast hing. In de buurt lag nog steeds de „Zeven Pro vinciën", die bij de komst van het Japansche eskader hier naar toe stoomde. Niet lang duurde het of het admiraals-sloepje met schout-bij-nacht Gooszen aan boord stak ai van den bstonstaiger, om zich naar de „Peli kaan" te begeven. De heer Gooszen begaf zich allereerst naar overste Wismann, om later oo het achterdek de daar aangetreden officieren onderofficieren en manschappen toe te spreken Kort en krachtig heette de heer Gooszen al len welkom en wenschte allen geluk met de behouden aankomst, erop wijzend, dat men onderweg thans grootere moeilijkheden had te overwinnen door de aanwezigheid van de drie onderzeebooten. Het deed den heer Gooszen ge noegen van den commandant vernomen te heb ben, dat op de houding en de plichtsbetrachting der bemanning niets was aan te merken, waarna hij; hen allen tot slot een aangenaam verblijf in Indië toewenschte en goede berichten van de dierbaren, die men had moeten achterlaten. Vervolgens begaf onze vlootvoogd zich 'naar de drie onderzeebooten, waar hij eveneens de officieren aan zich liet voorstellen om daarna weer terug te varen, waarbij van de „Pelikaan" opnieuw 21 saluutschoten donderden. Daarmee was de plechtigheid ton éinde. Wij vonden nog gelegenheid' om enkele offi cieren van de „Pelikaan" te spreken, die ons mededeelden, dat de reis vanaf den 18den Sep tember een vlot verloop had' gehad. Onderweg had men eerst in de Noordzee en later in de Golf van Biscaye, met zwaar weer te kampen jehad, terwijl de reis van Aden naar Colombo litmaal wat langer dan gewoonlijk was uitge vallen, dank zij den, tegenwind. Men had over dit traject twaalf dagen gedaan. Overigens was er niets bijzonders onderweg voorgevallen. Men was inmiddels verheugd; dat de reis nu ten einde was gebracht. GEMENGD NIEUWS. Een gevaarlijke Jonge dame. Woensdag is door de politie te New-Yoric gearresteerd een 20-jarig meisje, dat zich aan vele bandietenistukjes heeft schuldig ge maakt. Uit het rapport der recherche is ge bleken, dat de gearresteerde in drie weken een dozijn; New Yorksche winkels had be zocht en een groote hoeveelheid goederen daaruit ontvreemd had. Bij haar strooptoch ten droeg zij gewoonlijk een wijde lange mantel. De laatste dagen begon rij evenwel bru taler op te treden en met een revolver ge wapend, dwong rij den winkeliers de goede ren af te geven, die rij wenschte. Toen zij Woensdag wederom WJ een koop. man ln Brooklyn op haar „gewone" marter zdh van koek en een hoeveelheid zeep wMo voorzien, werd de Indringster verrast door de aanwezigheid van een inspecteur van politie. Eerst loste het meisje nog eenige schoten en trachtte zij in allerijl de vlucht te neonen. Dit gelukte haar echter niet en toen zij den winkel uitsmelde, werd zij bui ten opgewacht door een viertal politie-agen»- ten, die daar hadden postgevat. Op het po litiebureau legde zlji een volledige bekente nis af. Oplichter. De politie te Maassluis heeft een oplich ter gearresteerd, die, voorgevende, dat hij een' Duitsche oorlogsvlieger van adelijke afkomst was, die o.a. voor Verdun roem rijk had gestreden, eerst eenige weken vrij onderdak heeft genoten bij een menschen- vrlend uit de buurt van Rotterdam en daar na bij een inwoner van Maassluis. Van laatstbedeolde wist hij' ook nog reisgeld voor de terugreis naar Duitschland los te krijgen. De man bleek een doodgewone Holland- sohe kleermaker te zijn. Ontaarde moeder. De politie te Zeist heeft proces-verbaal op gemaakt tegen een vrouw wegens het hulp loos achterlaten van haar jeugdige kinderen. Zij verliet 's avonds haar kinderen, van 26 en 4 jaar, die onverzorgd in een dichtge spijkerde bedstee werden opgesloten. Den volgenden dag kwamen buren op het geschrei der kleinen af en vonden ze in vervuilden toestand. De vrouw kwam pas 24 uur later weer opdagen. UIT DEN OMTREK. Behagen. Uitslag der verkooplng te OudeslulB op 28 Januari, ten overstaan van notaris Vrij burg: wei- en bouwland met veeboet, groot 5,7080 H.A., eigendom van P. Koole, aldaar; kooper de heer F. Blaauboer Oz., te Wie- ringerwaard, voor f 7896,82. Uitslag der verkooplng te Barsingerhorn op 28 Januari, ten overstaan van notaris J. van der Knaap, te Wleringerwaard: huis, ingericht voor winkel, groot 8,60 A., eigen dom van den heer K. van der Meulen; kooper de heer F. Ypma, 't Zand, voor f 925. Uitslag der verkooplng te Schagen op 24 Januari, ten overstaan van notaris Vrijburg: huis met wagenhuis te St. Maarten, eigen dom van J. L. Butter, aldaar; kooper de heer L. F. Th. Koelman, te Alkmaar, voor f 2900.—. Uitslag der verkooplng te Schagen op 24 Januari, ten overstaan van notaris G. J. van Leersum, Winkelbouwerswoning op Groote- wal te Schagen, met 1,9190 H.A. bouwland, bewoond door K. Bootskooper C. Beets, te Zuid-Scharwoude, voor f 7603. Wieringen, 24 Januari. Opnieuw is de postdienst door het met de Oostenwind terugkomende zeeijs, in moeilijkheden geraakt, doordat het vaar water (de zee), weer vol ijs zit, en de boot gisteren, Woensdagnamiddag, weer niet kon varen. Vandaag, Donderdag, is de ijsvlet weer in dienst gesteld. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer P. de Ruiter, onderwijzer, te Egmond aan Zee, komt voor als no. 2 op de voordracht voor hoofd aan de O. L. School te Warmenhuizen. Door den heer Commissaris der Koningjn is aan den heer W. P. Hegeman, buiten gewoon gemeente-veldwachter te de Gest, alhier, op diens verzoek eervol ontslag als zoodanig, wegens gezondheidsredenen, ver leend. Zie verder pa®. 4 2e blad. LAATSTE BERICHTEN. Hr. Ms. „Tromp" en „Heemskerck". Hr. Ms. Tromp en Heemskerck zijn Januari te Port Mshon aangekomen. 25 „Kranten-schemering". Het bezoek van den Amerikaanschen gezant. Toorop-tentoonstelllng. -f Weder een separatistenleider doodgeschoten. Het werk ln verschillende kolenmijnen gedeeltelijk stopgezet. Zware ontploffing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1924 | | pagina 9